Створення моделі системи підтримки прийняття рішень з оцінки живучості апаратури під впливом електромагнітних дій, що перевищують допустимі норми

Живучість в комплексі властивостей складних систем. Моделі для аналізу живучості. Аналіз електромагнітної сумісності. Характер пошкоджень елементної бази інформаційно-обчислювальних систем. Розробка алгоритму, баз даних та модулів програми, її тестування.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 11.03.2012
Размер файла 151,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Розширення сфери застосування обчислювальних систем пов'язане з підвищенням вимог до їх швидкодії, точності, надійності, достовірності отримуваних результатів. Якщо в одних випадках відмова або недостовiрний результат може викликати лише незначні незручності, то в інших (в атомній енергетиці, бортових системах, що управляють) серйозність наслідків відмови ні у кого не викликає сумнівів. Області вживання, що характеризуються невизначенністю умов функціонування і неприпустимістю відмови, вимагають створення обчислювальних засобів не лише надійних, але і таких, що володіють відмовостійкістю і живучістю.

Інтуїтивно зрозуміле визначення властивості живучості для біологічних систем і організмів зазнає деякі зміни при спробі застосувати його для технічних систем. З'являється необхідність визначити, в яких же випадках вважаємо «живий», тобто що діє, функціонує, досить складну технічну систему. Не завжди можна перерахувати варіанти структури і поведінки - системи, описати умови навколишнього середовища, але найчастіше можна визначити мету (або пріоритетність цілей) і допустиму якість функціонування технічної системи.

Технічні системи високої складності орієнтуються на виконання деякого специфічного ряду завдань, поставлених людиною. Аналіз достатку таких систем неможливий без аналізу якості виконання ними своїх функцій. Як для природних, так і для штучних систем зростання їх складності веде до ускладнення і появи нових властивостей.

Основна увага приділяється наступним проблемам: оцінці живучості систем; методам забезпечення необхідного ступеня живучості обчислювальних засобів; створенню моделей, що описують достаток зовнішньої і внутрішньої середи системи, структурні і функціональні зміни в ній і т.п.; визначенню оптимального алгоритму використання ресурсів обчислювальних систем залежно від конкретної ситуації (де і яким чином цей алгоритм має бути організований, щоб виконуватися з необхідною швидкістю і мінімально залежати від дії зовнішньої середи і відмов елементів системи).

Мета даної роботи - створення моделі системи підтримки прийняття рішень з оцінки живучості апаратури під впливом електромагнітних дій, що перевищують допустимі норми.

1. Аналіз функціонування живучих інформаційно-обчислювальних систем

1.1 Живучість в комплексі властивостей складних систем

Більшість систем, які вивчає сучасна наука, є складними, створюючими багаторівневі конструкції, причому функціонування їх не можна описати простою сумою взаємодій їх елементів. Такими є соціальні, біологічні, технічні системи різних видів. Не дивлячись на неоднозначність поняття «складна система», можна виділити ряд властивих їй відмітних ознак [1]: велика кількість взаємозв'язаних і взаємодіючих між собою елементів; складність функції, виконуваної системою і направленої на досягнення заданої меті функціонування; можливість розбиття системи на підсистеми, цілі функціонування яких підпорядковані спільній меті функціонування всієї системи; управління (часто ієрархічної структури) розгалуженою інформаційною мережею і інтенсивними потоками інформації; взаємодія із зовнішньою середою і функціонування в умовах дії випадкових чинників.

Штучно створювані технічні системи є прикладом зумовленої зміни і збереження стосунків, і зв'язків, покликаних зберегти цілісність системи протягом деякого (як правило, визначеного) тимчасового інтервалу для деяких (як правило, заданих) чинників середи. Такі зумовленість і організованість штучних технічних систем мають подвійний характер: з одного боку, забезпечується якнайкраща реакція на ряд дій, а з іншого -- система не здатна протистояти іншим діям, які можуть привести до порушення її цілісності.

Особливий інтерес представляють ті властивості системи, які забезпечують можливість її заданого функціонування при зміні параметрів зовнішньої і внутрішньої середи протягом тривалих проміжків часу. Перш за все це та властивість живучості, що виникає для високоорганізованних технічних і для більшості біологічних систем, і яка розглядається як здатність системи адаптуватися до нових, таких, що змінилися і не завжди заздалегідь врахованим ситуаціям, протистояти будь-яким діям, виконуючи при цьому свою цільову функцію за рахунок відповідної зміни структури і поведінки системи навіть при серйозних пошкодженнях самої системи.

Залежно від ступеня складності організації обчислюванної системи і рівня аналізу властивість живучості може виявлятися (і відповідно кількісно оцінюватися) як стійкість до помилок, надійність, адаптивність, перешкодостійкість і т. д.

Для живучої системи характерна адекватна реакція на зміни не лише зовнішніх умов, але і внутрішнього достатку самої системи, наприклад, на відмови її елементів. Сучасні обчислювальні системи вже в деякій мірі володіють властивістю живучості, оскільки відмови окремих компонентів не приводять до виходу з ладу всієї системи, несправність може усуватися автоматично, поведінка може змінюватися залежно від параметрів зовнішньої середи.

Під живучістю надалі розумітимемо комплексну властивість, що характеризує здатність обчислювальної системи виконувати за заданий час всі або основну частину покладених на неї функцій і обумовлену такими властивостями, як виявлення помилок, пошук їх місцезнаходження і усунення, відновлення апаратури і програмного забезпечення.

1.2 Загальна постановка завдання аналізу функціонування живучих інформаційно-обчислювальних систем

Аналізуючи функціонування живучих обчислювальних систем можна отримати якісні і кількісні оцінки живучості систем деякого класу (із заданою конфігурацією, метою) при зміні умов функціонування, класу вирішуваних завдань і структури самої системи, пов'язаною з відмовами елементів. Аналіз може проводитися для системи в цілому, окремих підсистем, для комплексів типу система -- середа.

Спільна постановка завдання аналізу [2] полягає у виборі конкретної характеристики або набору характеристик Y = {yl, у2, ..., уl} (наприклад, функціональна живучість, структурна живучість, достовірність і ін.) досліджуваної системи (обчислювальні системи, мережі, многомашинного комплексу і т. п.), визначенні способу оцінки і еталону для порівняння. Однією з особливостей аналізу функціонування живучих інформаційно-обчислювальних систем є неможливість повного визначення умов функціонування виміру параметрів в ході функціонування, вибору еталонного зразка. У зв'язку з цим найбільша роль при аналізі живучості інформаційно-обчислювальних систем і прийнятих проектних рішень відводиться моделюванню.

При аналізі проектованих систем для оцінки живучості необхідно мати в своєму розпорядженні модель, що встановлює залежність У=f(Х) характеристик від параметрів системи X, що визначають її конфігурацію, умови працездатності і функціонування, робоче навантаження і т.п.

Існує ряд моделей, розгляд яких доцільно при проектуванні системи і оцінці її живучості:

1. структурно-функціональна модель живучості обчислювальної системи, що описує основні компоненти, структурні стосунки між компонентами, виконувані функції і взаємозамінність модулів;

2. модель взаємодії системи і зовнішньої середи;

3. моделі виявлення, локалізації і усунення наслідків відмов ресурсів системи (модель відмовостійкості);

4. модель обслуговування безлічі запитів, що поступають в систему, при нормальному режимі її роботи;

5. модель функціонування системи з деградацією;

6. моделі побудови і організації взаємодії між апаратними, програмними, аппаратно-программнимі ресурсами обчислювальної системи;

7. аналітичні моделі оцінки характеристик проектованої системи (визначення її живучості, надійності, продуктивності, точності, чутливості і т. п.).

1.3 Моделі для аналізу живучості

У теорії живучості виділяється ряд направлень і відповідно декілька видів моделей аналізу [3, 4]:

1. теоретико-ігрові [5, 6];

2. імовірнісні [7, 8];

3. детерміновані;

4. графові.

Для технічних застосувань якнайповніше розроблені імовірнісні і детерміновані моделі.

Імовірнісні моделі будуються в припущенні про рівномірний закон розподілу неблагопрємних дій в об'ємі досліджуваної системи або в припущенні про однаковий об'єм руйнувань, що виникають в будь-якому місці системи при реалізації однократного закон розподілу неблагоприємних дій.

Детерміновані моделі живучості будуються на основі зіставлення конкретних видів вражаючих чинників неблагоприємних дій і стійкості до них елементів і об'єкту в цілому. В цьому направленні намітилися два підходи: статичний і динамічний. Суть першого в тому, що задаються область ураження об'єкту і рівень вражаючих чинників, визначається список елементів, які можуть бути пошкоджені, і за допомогою логічних функцій працездатності знаходиться рівень якості функціонування системи. Динамічний підхід грунтується на використанні імітаційних моделей, що включають динамічні моделі: виникнення і розвитку неблагоприємних дій; розвитку вражаючих чинників неблагоприємних дій, що впливають на елементи об'єкту; функціонування об'єкту в умовах змін структури і значень параметрів, викликаних вражаючими чинниками і засобами протидії неблагоприємних дій.

Вагомі переваги динамічного підходу: облік чинника часу у визначенні достатків працездатності об'єкту, схильної неблагоприємної дії; можливість здобуття кількісних залежностей показників живучості від значення параметрів об'єкту.

У стадії розробки знаходиться проблема формування показників живучості в разі детермінованого динамічного підходу. Області працездатності об'єкту при заданих неблагоприємних діях можна побудувати в просторі як параметрів об'єкту, так і початкових умов розвитку неблагоприємних дій. У першому випадку як показники живучості приймаються параметри об'єкту, а їх критичні значення (відповідні кордону області неработоспособності об'єкту) є кількісними оцінками живучості. У другому випадку показники (параметри неблагоприємних дій, кількісні оцінки) є початковими значеннями параметрів неблагоприємних дій, при яких система переходить в область непрацездатності. Подвійність у виборі показників живучості, з одного боку, дозволяє сформулювати вимоги до параметрів системи та її структури (у тому числі і топологічної), з іншого -- отримувати вимоги до проектування засобів протидії неблагоприємних дій. Лише за допомогою методів аналізу живучості можна отримати оцінку топологічних структур систем і визначити раціональне просторове розміщення елементів систем [9].

Досвід експлуатації технічних засобів, що містять в своїй основі радіо- і електротехнічне устаткування показує, що одному з найбільш складних завдань, пов'язаних з досягненням необхідного рівня надійного і якісного функціонування цих засобів є проблема забезпечення їх стійкої роботи в складній помеховій електромагнітній обстановці, що створюється джерелами природнього і штучного походження [10].

Експлуатація технічних засобів в таких умовах може привести до наступних наслідків [11]:

· нормальне функціонування з параметрами відповідно до технічних умов;

· короткочасне порушення функціонування або погіршення параметрів з подальшим відновленням нормального функціонування без втручання оператора;

· короткочасне порушення функціонування або погіршення параметрів, що вимагає для відновлення нормального функціонування втручання оператора;

· порушення функціонування або погіршення параметрів, що вимагає ремонту із-за виходу з ладу устаткування або компонентів.

Іншими словами, порушення нормального функціонування технічних засобів в складній помеховій електромагнітній обстановці носить зворотний і незворотний характер.

Зворотні порушення в цілому пов'язані з дестабілізуючим впливом електромагнітних перешкод на радіо- і електротехнічне устаткування технічних засобів і погіршенням якості їх функціонування. Незворотні порушення - з вражаючою дією електромагнітних перешкод на технічні засоби, що приводить до аварійних ситуацій, відмов і виходів з ладу цих засобів. Особливо це відноситься до випадкових і організованих потужних електромагнітних перешкод природного і штучного походження [12].

На відміну від радіошумів і перешкод дія електпромагнітних перешкод на технічні засоби неминуче пов'язана з порушенням працездатності цих засобів аж до виникнення незвортних процесів в їх елементній базі, і як наслідок - часткові відмови або повний вихід з ладу радіо- і електротехнічного устаткування технічних засобів.

Основними джерелами організованих і випадкових джерел електромагнітних перешкод природного і штучного походження є: грозові розряди; розряди статичної електрики; вибухи ядерних, термоядерних нейтронних та іонних боєзарядів; системи радіоподавленія; потужні радіопередаючі засоби; станції радіолокацій; високовольтні лінії електропередачі; контактна мережа залізниць; високовольтне і точне технологічне, медичне і побутове устаткування [13].

Дані про вихід з ладу технічних засобів при їх експлуатації в реальній помеховій електромагнітній обстановці, створюваній натуральними джерелами електромагнітного походження обмежені, а наявна інформація про статистику аварій і відмов, пов'язаних з порушенням працездатності радіо- і електротехнічного устаткування технічних засобів у випадках вражаючої дії електромагнітного походження на ці засоби, як показує аналіз, не завжди є коректною і об'єктивною.

В цьому випадку базою для здобуття об'єктивної інформації про вихід з буд радіо- і електротехнічного устаткування технічних засобів під час їх експлуатації в умовах дії електромагнітного випромінювання можуть служити результати випробувань цих засобів на відповідність вимогам перешкодостійкості в умовах максимальний наближених до реальних.

Висновки до розділу 1

Проведений аналіз показав актуальність проблеми. Розкрита суть поставленої проблеми. Описано поняття системи, пояснена роль живучості у функціонуванні системи і розгледіли основні джерела приголомшуючих чинників на систему і основні шляхи проникнення цих чинників в систему. Були розглянуті основні моделі вивчення систем різних структур.

Після проведення огляду проблеми переходиться до аналізу існуючих методів вирішення проблеми.

2. Аналіз вирішення завдань забезпечення живучості апаратури

2.1 Аналіз електромагнітної сумісності

Проблема електромагнітної сумісності тісно пов'язана з тим, що складає обширну область радіотехніки, електроніки і електротехніки [14,15]. Мініатюризація устаткування, а також його зростаюча складність, інтеграція і взаємодія -- все це робить електронні системи і компоненти більш уразливими при електромагнітних діях. Вищі струми, напруги і рівні потужності устаткування збільшують рівні цих дій, а інтегрування і взаємопроникнення силових і інформаційних компонентів фізично зближують джерела і рецептори перешкод. Це повною мірою відноситься до телекомунікаційного устаткування.

Проблема електромагнітної сумісності не лише чисто теоретична. Наприклад, функціонування багаточисельних промислових підприємств, інтелектуальних будівель і офісних приміщень, мереж електропостачання цілих областей (регіонів) залежить від інформаційно-керуючих систем. Відомі багаточисельні випадки виходу з ладу банківських інформаційних систем через потужні грозові розряди, порушення електроживлення. Можна навести приклади з інших областей, коли перешкоди в інформаційних системах призводили до серйозних, а деколи і до катастрофічних наслідків. Тому функціональна надійність електронних систем є також економічним чинником першорядної ваги.

Щоб зробити можливим систематичний підхід, технічний комітет 77 МЕК встановив класифікацію електромагнітних явищ, представлену в таблиці 2.1. Ця класифікація також була прийнята ТК210СЕНЕЛЕК.

Таблиця 1.1 - Класифікація електромагнітних явищ, що викликають перешкоди

Явище

Прояв

Кондуктивні низькочастотні

* гармоніки, интергармоніки,

* системи передачі сигналів по сітям електропостачання

* коливання напруги

* провали і переривання напруги

* розбаланс напруги (у багатофазних ланцюгах)

* зміна частоти електроживлення

* наведена низькочастотна напруга

* постійний струм в мережах змінного струму

Низькочастотні, у вигляді поля випромінювання

* Магнітні поля:

- безперервні

- перехідні.

* Електричні поля

Кондуктивні високочастотні

* Безпосередньо введена або наведена напруга або струми:

- незатухающие коливання

- модульовані хвилі.

* Однонаправлені перехідні процеси.

* Коливальні перехідні процеси

Високочастотні, у вигляді поля випромінювання

* Магнітні поля

* Електричні поля.

* Електромагнітні поля:

- незатухающие коливання

- модульовані хвилі

- перехідні процеси

Розряд електростатичної електрики

Високий ядерний електромагнітний імпульс

Електромагнітні явища у вигляді перешкод різного прояву можуть бути істотними джерелами погроз безпеки.

З практичних міркувань при аналізі електромагнітної сумісності було встановлено, що зручно розрізняти чотири категорії виробів згідно їх сферам застосування і умовам сертифікації на ринку: компоненти, апарати, системи, установки. Вони також відповідають спільному духу вживання Європейської Директиви по електромагнітній сумісності.

Компонент -- електричний або електронний модуль, який сам по собі не має кінцевої функції, але який призначений для вбудовування в апарат.

Апарат -- окремий готовий виріб з прямою функцією (функціями), призначений для кінцевого використання.

Система -- у контексті елктромагнітной сумісності, комбінація апаратів і (активних) компонентів, складових окремий функціональний блок, призначений для установки і використання при виконанні певного завдання (обчислювальна система, що складається з центрального процесора, клавіатури, принтера, монітора і так далі).

Установка -- у контексті електромагнітної сумісності, комбінація апаратів, компонентів і систем, об'єднаних разом і змонтованих (індивідуально) в заданому просторі. По фізичних причинах (наприклад, великі відстані між індивідуальними елементами) у багатьох випадках неможливо випробовувати установку або набір її модулів (промислові підприємства, електричні підстанції, системи телекерування для великих територій, телекомунікаційне устаткування інтелектуальних будівель і тому подібне).

Деяке устаткування може викликати електромагнітні обурення, які можуть помітно погіршувати його локальну електромагнітну обстановку, можливо, викликаючи деградуючі функціональні можливості в іншому устаткуванні, загрожуючи цілісності інформації. Аудіо- або системи радіозв'язку можуть бути дуже сприйнятливі до електромагнітних обурень, що може привести до ризиків інформаційної безпеки в тому випадку, якщо вони використовуються для передачі конфіденційної інформації. Деяке індустріальне, наукове або медичне устаткування використовує радіочастотну енергію великої потужності для виконання своєї основної функції (наприклад, індукційний нагрів, зварка пластмас і металів), і помехоеміссия від такого устаткування може викликати помилки функціонування в близько розташованій телекомунікаційній апаратурі, якій, наприклад, може бути оснащена поліклініка або виробнича ділянка, або в процедурі управління з можливими ризиками безпеки і порушень.

Особливо важливим є, щоб питання забезпечення електромагнітної сумісності розглядувалися на можливо ранніх стадіях проектування устаткування, оскільки саме тоді можуть бути прийняті найбільш ефективні заходи (це вірогідно, будуть найбільш рентабельні способи гарантувати електромагнітну сумісність).

2.2 Характер пошкоджень елементної бази інформаційно-обчислювальних систем

Основною причиною порушення якості функціонування інформаційно-обчислювальних систем в умовах електромагнітних дій, і особливо виходу цих систем з буд, зрештою є пошкодження елементної бази радіо- і електротехнічного устаткування. При цьому, вироби електронної техніки, напівпровідникові прилади і радіоелементи піддаються діям електромагнітних полей джерел вражаючих чинників, а також імпульсних струмів і напруги, що виникають в зовнішніх і внутрішніх ланцюгах радіо- і електротехнічного устаткування цих систем.

Аналіз причин відмов і виходу з ладу елементної бази радіоелектронних систем показує, що безпосередня дія на неї електромагнітних полів з рівнями напруженості електричного поля до 100 кв/м і магнітних полів до 600 А/м, за винятком Свч-діодів як правило, не приводить до структурних пошкоджень матеріалів виробів електронної техніки і, тим самим, не викликає залишкових змін (деградації) їх параметрів. Проте, дія на прості типові схеми радіо- і електротехнічного устаткування радіоелектронних систем електричних полів з напруженістю порядка 20 кв/м і магнітних - 100 А/м вже супроводиться короткочасними (оборотними) порушеннями їх працездатності.

Звідси можна зробити висновок про те, що основу електромагнітних пошкоджень елементної бази радіоелектронних систем складають перенапруження, що виникають в типових ланцюгах цих засобів і перш за все в їх небезпечних трактах.

Встановлено, що наслідком дій імпульсних перенапружень на електрорадіопристрої є:

· помилкові спрацьовування, деградація параметрів і їх вихід за допустимих межі;

· структурні пошкодження p-n переходів і активних елементів;

· тепловий пробій; плавлення і вигорання металізації і контактних доріжок;

· перекриття по поверхні виробу;

· пробій твердих і рідких діелектриків, повітряних і вакуумних проміжків.

У таблиці 2.2 наведені характерні пошкодження елементної бази радіоелектронних систем. У таблиці прийняті наступні позначення: I - помилкові спрацьовування; II - деградація параметрів і їх вихід за допустимі межі; III - структурні пошкодження p-n - переходів і активних елементів; IV - тепловий пробій; V - плавлення і вигорання металізації і контактних доріжок; VI - перекриття по поверхні виробу; VII - пробій твердих і рідких діелектриків і вакуумних проміжків.

Таблиця 2.2 - Характерні види електромагнітних пошкоджень виробів елементної бази радіоелектронної системи

Клас

виробів

Характер пошкоджень

I

II

III

IV

V

VI

VII

Напівпровідникові прилади:

- діоди випрямні і

стабілізуючі

- діоди лавінопролетниє

- транзистори

+

+

+

+

+

Інтегральні мікросхеми

+

+

+

+

Електровакуумні прилади

+

+

Газорозрядні прилади

+

+

Резистори

+

+

Конденсатори

+

+

Аналіз причин виходу з буд радіо- і електротехнічного устаткування радіоелектронних систем при дії електромагнітного випромінювання показує, що основною з них є низька електрична міцність елементної бази цих засобів. Особливо це відноситься до напівпровідникових приладів, інтегральних мікросхем і логічних елементів. Цим пояснюється високий відсоток (в середньому від 25 до 30%) виходу з ладу об'єктів, що включають ЕОМ або системи автоматики на основі інтегральних мікросхем або логічних елементів при експлуатації цих об'єктів в умовах електромагнітних дій.

Напівпровідникові прилади. Найбільш чутливими до електромагнітних дій є напівпровідникові прилади і створені на їх основі логічні і інтегральні мікросхеми.

Поширеними пошкодженнями напівпровідникових приладів в процесі їх експлуатації є різні види пробоїв і структурних пошкоджень p-n переходів (електричні пробої від зворотної напруги і теплові пробої), а також поверхневі перекриття активних елементів (кристалів), що приводять до їх часткового або повного руйнування. Слід зазначити, що з цієї точки зору меж безпеки деяких типових типів напівпровідникових приладів визначених гарантіями виробників, діапазон напруги пробою для кремнієвих високочастотних приладів, широко використовуваних в зв'язному устаткуванні, як правило лежить в діапазоні 15-65 В. Арсенід-галієвиє польові транзистори зазвичай мають напругу пробою 10 В. Вагома частина будь-якого комп'ютера, мікросхеми динамічної пам'яті з довільним доступом, DRAM, мають напругу пробою до 7 В щодо землі. Напруга пробою CMOS логіки знаходиться в діапазоні від 7 до 15 В і мікропроцесори з їх номінальним напруга 3,3 - 5 В знаходяться поблизу цього діапазону. Хоча багато сучасних приладів обладнано додатковими ланцюгами захисту для стоку електростатичних зарядів, постійний або такий, що повторюється додаток високої напруги викликатиме їх пошкодження.

Наведені в довідковій літературі гранично допустимі (максимально допустимі) параметри експлуатації напівпровідникових приладів, як параметрів, в процесах яких гарантується стабільна і надійна робота напівпровідникових приладів, не можуть характеризувати їх стійкість. У зв'язку з цим потрібне введення поняття максимальних (граничних) параметрів напівпровідникових приладів, які б визначали такі їх режими, при яких робота приладу недопустіма, оскільки він при цьому може вийти з ладу, або стануться незворотні зміни його властивостей. При цьому даний параметр або їх група повинні з одного боку якнайповніше характеризувати стійкість приладу до дії імпульсних перенапружень, а з іншого боку володіти певною універсальністю.

Таким вимогам відповідають два параметри: порогова енергія пошкодження і імпульсна електрична міцність.

Порогова енергія пошкодження - енергія при виділенні якої в приладі за час дії імпульсу перенапруження хоч би один з параметрів приладу виходить за норми.

Для імпульсної напруги з тривалістю імпульсу и 0,1 мкс ця енергія постійна і її називають критичною енергією пошкодження .

Критична енергія імпульсу, що викликає відмову напівпровідникових приладів не залежить від тимчасових параметрів діючого імпульсу перенапруження, а визначається фізіко-конструктівнимі параметрами p-n переходів і питомими опорами їх високоомних областей.

Універсальність порогової енергії пошкодження напівпровідникових приладів, як параметра, що характеризує рівень їх електромагнітної стійкості, полягає в тому, що ці інтегральні характеристики містять як амплітудні, так і тимчасові параметри впливаючої напруги, і жорстко не приведені до певного виду джерела їх виникнення (грозові розряди, розряди статичної електрики і т.п.).

Характер наслідків дії на напівпровідникові прилади носить накопичувальний характер і залежить не від потужності впливаючого сигналу, а від повної енергії дії.. Ступінь дії на кристалічні змішувачі і детектори приймачів радіолокацій залежить від повної енергії імпульсів перешкод тривалістю менше 10 нс. Енергія перешкоди 0.1....1 мкдж викликає вигорання напівпровідникових приладів, використовуваних в діапазоні частот від 1 до 10 Ггц. Для напівпровідникових приладів, вживаних на вищих частотах, рівні вигорання варіюється в межах 0,01...0,1 мкдж. Дія одиночних імпульсів тривалістю більше 10 нс залежить від їх потужності. Вихід з буд приладів, використовуваних на частотах нижче 10 Ггц відбувається зазвичай при рівнях максимальної (імпульсною) потужності вище 5 Вт. Прилади, розраховані на роботу при вищих частотах виходять з буд при рівнях імпульсної потужності понад 0,5 Вт. Погіршення властивості виникає під дією послідовності імпульсів, відбувається при істотно нижчих рівнях потужності, чим в разі одиночного імпульсу.

Типовий рівень такої потужності для послідовності імпульсів складає 1% від потужності одиночного імпульсу.

Були визначені порогові значення енергії радіоімпульсу тривалістю = 1 мкс, які викликають розвиток необратімих дегроадаційних процесів в провідних мікроструктурах, розташованих в кристалі мікросхеми.

Аналіз причин відмови мікросхем при такій дії показав, що 90% відмов біполярних пристроїв пов'язано з прожогом провідних мікроелектронних структур (струмопровідні доріжки, контактні майданчики). Аналіз характеру відмови показав, що при подачі на вхід, вихід або ланцюг живлення мікросхем радіоімпульсів, найбільшою мірою відбувається локальне вигорання тонких металевих плівок, причиною якого є «уменьшение поперечного перетину металлізациі»[15].

У таблиці 2.3 дани значення критичної і порогової енергії пошкодження напівпровідникових приладів.

Таблиця 2.3 - Значення критичної і порогової енергії пошкодження напівпровідникових приладів

Енергія пошкодження, Дж

Тип і призначення напівпровідникового приладу

критична при

и 0,1 мкс

порогова, при

и = 50 мкс

Кремнієві випрямлячі

(1...3) 10-4

(1...7) 10-3

Тунельні діоди

(1...8) 10-5

(5...10) 10-3

Високочастотні діоди

(1...5) 10-8

(1...3) 10-5

Низькочастотні транзистори

(2...6) 10-5

(3...6) 10-4

Перемикаючі транзистори

(2...6) 10-6

(2...5) 10-5

Інтегральні мікросхеми

(8...10) 10 -7

(3...6) 10-6

Логічні мікросхеми

(1...5) 10-7

(1...4) 10-6

Другим додатковим параметром, що характеризує рівень електромагнітної стійкості напівпровідникових приладів, є імпульсна електрична міцність, під якою розуміється здатність приладу виконувати свої функції і зберігати при цьому параметри в межах норм, встановлених технічною документацією на цей прилад в процесі або після дії імпульсної напруги заданої форми і тривалості. Для напівпровідникових приладів даний параметр визначається як найбільше значення зворотної напруги і відповідного йому зворотного струму, передування перекриттю p-n переходу. Як правило, даний параметр визначає та кількісна межа експлуатаційних характеристик напівпровідникових приладів, після якого спостерігається деградація приладу.

Таким чином, можна сформулювати основні тенденції виходу з ладу напівпровідникової елементної бази:

· енергія пошкодження напівпровідникових приладів лежить в межах від 10-4 до 10-7 Дж;

· менш стійкими виявляються високочастотні імпульсні і малопотужні напівпровідникові прилади;

· тепловий пробій напівпровідникових приладів як правило виникає при замиканні транзисторів, що працюють в ключовому режимі при великій напрузі і струмах, що не перевищують граничних значень для цих приладів;

· явище зімкнення (проколу) бази найчастіше виникає в транзисторів, що отримуються методом вплавлення, в транзисторів з неоднородной базою це явища практично відсутній;

· основною причиною відхилення параметрів логічних мікросхем від норм є порушення функцій їх діодів і транзисторів;

· вищу електричну міцність мають інтегральні мікросхеми, в яких застосовують спарені транзистори;

· погіршення властивостей напівпровідникових приладів, що виникає під дією послідовності імпульсів, відбувається при істотно нижчих рівнях потужності, чим в разі одиночного імпульсу.

Резистори. Зазвичай резистори відносяться до найбільш стійких елементів радіоелектронних систем. Для малих по тривалості перехідних процесів основний механізм пошкодження резисторів - виникнення пробою усередині приладу або перекриття по його поверхні, що неминуче приводить до зменшення пробивної напруги, збільшення струмів витоку через резистор, надлишковому нагріву його активного елементу і, як наслідок, руйнуванню самій його структури. Все це спричиняє за собою якщо не повне перегорання резистора, то, в усякому разі, неминучу деградацію його основних параметрів.

Основними характеристиками стійкості резисторів є імпульсна електрична міцність резистора, що включає граничну імпульсну напругу, яка може витримати резистор без порушення своїх властивостей і порогову енергію пошкодження. У таблиці 2.4 приведені значення цих параметрів для основних видів резисторів.

Таблиця 2.4 - Гранично допустимі параметри електромагнітної стійкості резисторів

Номінальна

Межі

Гранично допустимі параметри при и= 50 мкс

Тип резистору

потужність, Вт

опору, Ом

Імпульсна електрична міцність, кВ

Порогова енергія пошкодження, Дж

Проволочні

2

3

5

10

50...3103

200...3 103

50...1.2 103

50...7 103

8...20

12...16

10...30

10...50

30...3

20...2

50...1

100...1

Плівкові

металізовані

0,125

0,25

0,5

1,0

2,0

100...1,1 103

100...5 104

100...9,09 104

200...3 106

100...5 106

0,2...1.25

0.15...1,75

0,4...2,0

0,2...3,2

0,3...5,0

(7,5...5)10-2

(4...1) 10-2

(1...0,1)10-4

(3...0.1)10-4

(10..0,2)10-4

Вуглецеві композиційні

0,25

0,5

1,0

51...1,2 106

51...1 106

51...1,1 106

0,2...2,0

0,2...2,4

0,1...1,8

(4...0,5)10-2

(1...0,2)10-2

(10...1)10-1

Таким чином, можна сформулювати основні тенденції виходу з ладу резисторів:

· енергія пошкодження резисторів лежить в межах від 102 до 10-2 Дж;

· збільшення номінала потужності резистора неминуче спричиняє за собою збільшення його імпульсної розсіюваної потужності;

· збільшення номіналу опору резистора приводить, як правило, до зменшення імпульсної розсіюваної потужності і збільшення граничної імпульсної напруги;

· стійкішими зі всіх видів резисторів є дротяні резистори, за ними йдуть вуглецеві композиційні, а за тим - плівкові резистори;

· для високоомних резисторів характерними є випадки, коли при дії імпульсних перенапружень резистори мають імпульсні характеристики нижче, ніж по постійному струму;

· менші рівні пошкодження спостерігаються в тих резисторів, на які заздалегідь вже було подано напругу, недостаточноє для їх пошкодження, в порівнянні з резисторами що не піддаються такій дії.

Конденсатори. Як і для резисторів, основною причиною пошкодження конденсаторів є виникнення пробою усередині приладу і різкі перекриття по його зовнішній поверхні. При імпульсній дії основна причина виходу їх буд конденсаторів - іонізаційні процеси, що виникають усередині діелектриків або в країв обкладань, переважно в місцях газових включень.

Для керамічних матеріалів іонізація в закритих порах викликає сильне місцеве розігрівання, в результаті якого з'являється механічна напруга, кераміки, що супроводяться розтріскуванням, і пробоями по тріщинах.

В табліці 2.5 приведені гранично допустимі параметри для деяких основних видів конденсаторів, що характеризують ступінь їх електромагнітної стійкості.

Таблиця 2.5 - Предельно допустимі параметри електромагнітної стійкості конденсаторів

Тип

Межі

Номінальна

Гранично допустимі параметри при и= 50 мкс

конденсатору

ємностей

напруга, В

Імпульсна електрична міцність, кВ

Порогова енергія пошкодження, Дж

Плівкові

51 пФ

0,03 мкФ

250

100

2.5...3

1,6...2

5 10-4

7 10-3

Танталові

0,004 мкФ

2,2 мкФ

2,2 мкФ

35

35

15

0,06...0,1

0,06...0,1

0,04...0,07

6 10-4

3 10-3

4 10-3

Керамічні

50 пФ

1000 пФ

1000

1000

5...75

5 10-1

Таким чином, можна сформулювати основні тенденції виходу з ладу конденсаторів:

· енергія пошкодження конденсаторів лежить межах від 1 до 10-4 Дж;

· танталовi конденсатори і конденсатори з малою номінальною напругою по постійному струму схильні до пошкоджень при рівнях енергії, порівнянних з енергією пошкодження напівпроводникових приборів;

· при дії порівняно коротких по тривалості (декілька мікросекунд) імпульсів перенапруження на конденсатори з полярним діелектриком їх імпульсна напруга пробою в 4...6 разів перевищує номінальну напругу пробою по постійному струму;

· найбільш стійкими і стабільними в експлуатації зарекомендували себе електролітичні, керамічні і аксидно-полупроводниковиє герметизовані конденсатори.

Критерієм стійкості радіоелектронних систем до вражаючої електромагнітної дії по небезпечних трактах є порівняння порогової енергії пошкодження елементної бази цих засобів (Wкр), що знаходиться у вхідних (вихідних) ланцюгах радіоелектронних систем, над енергією помехових напружень (струмів), що впливає на ці елементи (Wп).

Якщо система працюватиме якісно, при можливі збої і оборотні порушення, в тому ж випадку, коли - большая вірогідність виходу з ладу системи.

Таким чином, три - п'ятикратний запас величини порогової енергії пошкодження найбільш чутливого з елементів вхідних (вихідних) ланцюгів радіоелектронних систем над енергією впливаючої перешкоди дозволяє забезпечити необхідний рівень електромагнітної стійкості цих засобів до вражаючої електромагнітної дії.

У таблиці 2.6 приведені усереднені параметри чутливості залежно від видів пошкоджень виробів елементної бази радіоелектронних систем при електромагнітних діях.

Таблиця 2.6 - Параметри чутливості і види пошкоджень виробів елементної бази радіоелектронних систем при електромагнітних діях

Енергія, Дж

Клас виробу

Деградація параметрів >10%

Структурні

пошкодження

1. Генератори, електродвигуни,

потужні силові трансформатори

104...106

>107

2. Котушки індуктивності фільтрів

10-2...10-1

>1

3. Реле, вимірювальні прилади, електродвигуни малої потужності, споживчі трансформатори

10-3...1

>10

4. Електровакуумні і газорозрядні прилади

10-2...10

>102

5. Вакуумні електронні лампи, електронно-променеві трубки

10-3...10

>102

6. Резистори:

- дротяні

-плівкові /металлопленочниє/

- композиційні

10-4...102

10-4...10-2

10-4...1

>103

>10-1

>10

7. Конденсатори:

- плівкові

- танталові

10-4...10-3

10-6...1

>10-2

>10

8. Діоди напівпровідникові:

- випрямні і стабілізуючі

- сигнальні, перемикаючі,

лавинні і тунельні

- мікрохвильові

10-4...1

10-6...10-2

10-8...10-4

>10

>10-1

>10-3

9. Тиристори

10-5...10-1

>1

10. Транзистори

- високій і середній потужності

- малій потужності

10-5...10-2

10-7...10-4

>10-1

>10-3

11. Інтегральні мікросхеми і логічні елементи ЕОМ

10-8...10-4

>10-3

2.3 Електромагнітні імпульси впливаючого поля природного і штучного походження

Зовнішня електромагнітна дія визначена як типові форми потужних електромагнітних імпульсів природного і штучного походження. До джерел такого вигляду відносяться грозові розряди і ядерні вибухи [16].

Грозові розряди. Амплітудно-часовi параметри грозових електромагнітних випромінювань регламентовані міждержавним стандартом країн СНД ГОСТ 30585-98. У спільному вигляді імпульс впливаючого поля описується тимчасовою функцією вигляду:

при

при

(2.1)

Розрізняють два види грозового електромагнітного імпульсу - ближньої і далекої зон формування [16]. Ближня зона випромінювання блискавки для грозових розрядів облако-земля визначається відстанями менше 10 км. від каналу розряду. Далека зона - від 10 км. і більш. У таблиці 2.7 приведені чисельні значення параметрів і коефіцієнтів що входять в аналітичне вираження (2.1).

Таблиця 2.7 - Числові значення параметрів і коефіцієнтів для аналітичного опису форм грозового електромагнітного імпульсу [16]

Форма ГЭМІ

Амплитудне значення (Е0, Н0)

k

а1, с-1

а2,с-1

Ближня зона

Е1, (В/м)

Н1,(А/м)

50 000 - 300 000

50 - 300

1

1,053

70

1,4 . 104

2,4 . 104

1,2 . 106

Далека зона

Е2, (В/м)

Н2,(А/м)

15 000 - 100 000

40 - 250

1,1

1,1

7 . 105

7 . 105

2,4 . 107

2,4 . 107

У таблиці 2.8 приведені значення граничних частот в спектрі імпульсів грозових електромагнітних імпульсів ближньої і далекої зон випромінювання блискавки облако-земля.

Таблиця 2.8 - Значення граничних частот вищого і нижчого ладу в спектрі грозових електромагнітних імпульсів

Форма ГЕМІ

Частоти вищого порядку, f1

Частоти нищого порядку, f2,

Ближня зона

Электрическое поле

Магнитное поле

2,5 кГц

0,125 МГц

0,025 кГц

5 кГц

Далека зона

Электромагнитное поле

2,5 МГц

0,25 МГц

З точки зору основних вражаючих дій на об'єкти найбільш критичним видом дії є грозовий електромагнітний імпульс далекої зони випромінювання. Це пов'язано з чималими амплітудами великими швидкостями наростання і присутністю в цій формі імпульсу високочастотних складових мегагерцового діапазону.

Проте, з точки зору проникнення електромагнітних полів в корпуса-екрани, критичним є також грозовий електромагнітний імпульс формований в ближній зоні випромінювання, оскільки ця форма містить в своєму спектрі низькочастотні складові килогерцового діапазону. Дані форми грозових електромагнітних імпульсів характеризуються значними амплітудними значеннями і охоплюють широкий частотний діапазон.

Електромагнітний імпульс ядерного вибуху. Амплітудно-временниє параметри електромагнітних випромінювань від ядерного вибуху регламентовані стандартом Міжнародної Електротехнічної Коміссиі (МЕК) IEC 1000 - 2 - 9: 1996 [16].

В загальному вигляді імпульс впливаючого поля описується тимчасовою функцією вигляду:

при

при

Розрізняють три форми електромагнітного випромінювання ядерного вибуху - ранню, проміжну і пізню. У таблиці 2.9 приведені чисельні значення параметрів і коефіцієнтів що входять в формулу (2.2).

Таблиця 2.9 - Чисельні значення параметрів і коефіцієнтів для аналітичного опису форм електромагнітного випромінювання ядерного вибуху[16].

Форма ЕМІ ЯВ

Е0, В/м

k

а1, с-1

а2,с-1

Рання Е1

50 000

1,3

4.107

6.108

Проміжна Е2

100

1

103

6.108

Пізня Е3

Е3= Еi + Ej

0,04

1,058

0,02

2

0,01326

9,481

0,015

0,02

Пізня форма електромагнітного імпульсу ядерного взриву представляється у вигляді суперпозиції два складових Е3= Еi + Ej, значення яких визначається по формулі (2.1) з відповідними значеннями коефіцієнтів і параметрів, узятих з таблиці 2.9.

З точки зору основних вражаючих дій на об'єкти найбільш критичним видом дії є рання форма електромагнітного випромінювання ядерного вибуху. Це пов'язано з чималими амплітудами великими швидкостями наростання і присутністю в цій формі імпульсу високочастотних складових мегагерцового діапазону.

Проте, з точки зору проникнення електромагнітних полів в корпуса-екрани, критичною є також і проміжна форма електромагнітного випромінювання ядерного вибуху, оскільки ця форма містить в своєму спектрі низькочастотні складові килогерцового діапазону. Пізня форма електромагнітного випромінювання ядерного вибуху зважаючи на малі амплітудні значення істотного впливу не надаватиме.

Висновки до розділу 2

Визначено, що забезпечення живучості апаратури є на сьогоднішній день важливим завданням на етапах створення і модернізації систем. Завдання є актуальним з точки зору комп'ютерних систем для здійснення повністю автоматизованої системи.

Проведений аналіз найбільш поширених джерел електромагнітних імпульсів. З'ясовано, що такими є грозові електромагнітні хвилі і електромагнітні імпульси ядерного вибуху. Приведена формула розрахунку потужності цих імпульсів на основі певних коефіцієнтів. На наступному етапі розробляємо алгоритм роботи модулів моделі системи підтримки ухвалення рішень за оцінкою живучості апаратури.

3. Розробка алгоритму, баз даних та модулів програми

3.1 Схема роботи програми

В попередньому розділі було наведено інформацію стосовно допустимих та порогових значень дії електромагнітного випромінювання на систему. Ці дані будуть використані для створення бази даних.

Надалі програма працюватиме таким чином: початковими даними є набір елементів, розташування їх по зонам, набір зон захисту та характеристики випромінювання. Характеристиками випромінювання будуть амплітуда, довжина, форма імпульсу. Після того, як отриманий сигнал, йде запит в базу даних для здобуття потужності імпульсу в заданій точці з врахуванням зони захисту, в якому вона знаходиться. Після цього йде запит в базу даних деградацій, звідки береться показник потужності, при якому в елементі настають деградаційні процеси. Після того, як визначена потужність сигналу, виводиться оцінка про те, чи може даний елемент продовжувати виконувати свої функції або його рекомендується перенести в іншу більш відповідну зону захисту. Схема роботи програми приведена на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 - схема роботи системи прийняття рішень з оцінки живучості апаратури

3.2 Розробка баз даних

Як вже було описано вище, початкова інформація має бути розміщена в базу даних. При чому має бути врахована можливість подальшого поповнення бази.

Був проведений аналіз різних систем управління базами даних для вибору найбільш відповідної.

Відома безліч СУБД, що розрізняються своїми можливостями або що володіють приблизно рівними можливостями і що конкурують один з одним: Paradox, dbase, Microsoft Access, Foxpro, Oracle, Interbase, Sybase і багато інших.

Різні СУБД по-різному організовують і зберігають бази даних. Наприклад, Paradox і dbase використовують для кожної таблиці окремий файл. В цьому випадку - база даних - це каталог, в якому зберігаються файли таблиць. B Microsoft Access і в Interbase декілька таблиць зберігаються як один файл. В цьому випадку база даних - це ім'я файлу з шляхом доступу до нього.

Для різних завдань доцільно використовувати різні моделі баз даних. Існують чотири основні моделі:

· автономні;

· файл-серверниє;

· клієнт-серверні;

· багатоярусні.

Для створення програми була обрана середа програмування C++builder. У цій середі робота з даними здійснюється в основному через Borland Database Engine (BDE).

У програмі, що розробляється, створюємо дві бази даних. Одна буде призначена для зберігання даних про імпульси. Назвемо її «БД імпульсів». Друга - для зберігання даних про елементи, їх порогові і критичні значення, рівень деградації). Її назвемо «елементна БД».

Для створення таблиць бази даних була вибрана СУБД Paradox 7.

3.2.1 Концептуальна схема баз даних

У базу даних «элементная Бд» розміщуємо дві таблиці:

· таблиця елементів і їх порогових і критичних значень;

· таблиця рівнів деградації.

У таблицю елементів поміщаємо такі поля:

· ідентифікаційний номер елементу - ключове поле;

· назва елементу;

· порогова енергія пошкодження елементу.

У таблицю рівнів деградації поміщаємо наступні поля:

· ідентифікаційний номер елементу;

· рівень його деградації.

У базу даних імпульсів поміщаємо наступні поля:

· ідентифікаційний номер імпульсу - ключове поле;

· назва імпульсу;

· амплитуда імпульсу;

· коефіцієнти імпульсів.

Таблиця імпульсів представлена на рисунку 3.3.

Таблиця імпульсів

Номер_імпульсу

Назва_импульсу

Амплитуда_импульсу

Коефіцієнт_імпульсу

Рисунок 3.3 - таблиця імпульсів

3.2.2 Фізична схема баз даних

Після створення концептуальної схеми бази даних приступаємо до створення її фізичної схеми.

Таблиця 3.2 - фізична схема таблиці елементів елементної бази даних

Назва поля

Тип поля

Коротка характеристика

ElId

Autoincrement

Ключове поле, номер елементу

ElName

Alpha (25)

Ім'я елементу

EnCrit

Number

Критична енергія пошкодження

Таблиця 3.3 - фізична схема таблиці деградацій елементної бази даних

Назва поля

Тип поля

Коротка характеристика

ElId

Autoincrement

Ключове поле, номер елементу

ImpName

Alpha (25)

Рівень деградації

У програмі буде створена можливість поповнення бази. Спочатку в базу вводимо такі елементи: генератори, електродвигуни, потужні силові трансформатори, котушки індуктивності фільтрів, реле, вимірювальні прилади, електродвигуни малої потужності, споживчі трансформатори, електровакуумні і газорозрядні прилади, вакуумні електронні лампи, електронно-променеві трубки, резистори (дротяні, плівкові /металоплывковы, композиційні), конденсатори (плівкові, танталовиє), діоди напівпровідникові (випрямні і стабілізуючі, сигнальні, перемикаючі, лавинні і тунельні мікрохвильові), тиристори, транзистори (високій і середній потужності, малій потужності), інтегральні мікросхеми і логічні елементи ЕОМ.

У таблиці імпульсів бази даних імпульсів визначаємо поля, представлені в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 - Поля таблиці імпульсів бази даних імпульсів.

Назва поля

Тип поля

Коротка характеристика

ImpID

Autoincrement

Номер імпульсу

NameImp

Alpha (25)

Назва імпульсу

Ampl

Number

Амплитуда імпульсу

Koef

Number

Коефіцієнти імпульсів

У таблицю поміщаємо дані про грозові розряди і ядерні вибухи. Використовуємо дані таблиць 2.7 та 2.9.

3.3 Опис алгоритму і модулів програми

Раніше була наведена схема роботи програми. У даному розділі буде докладніше розписаний алгоритм роботи програми.

Написання програми реалізується в середі програмування C++ Builder 6. Для створення інтерфейсу програми потрібно чітко визначити, як вводитимуться дані, оброблятися і виводитися результати найзручніше для користувача.

Взявши за основу вимоги до системи, можна вивести основні дії:

· введення початкових даних;

· можливість редагування баз даних;

· виведення результатів.

Враховуючи вищевикладене, визначаю основні вікна програми:

· модуль 1 - робоче вікно програми;

· модуль 2- вікна редагування баз даних;

· модуль 3 - виведення результатів.

Після того, як відбувається вхід в програму, користувачеві надається можливість ввести дані і провести необхідні дії, а також при необхідності відредагувати існуючі бази даних.

3.3.1 Модуль 1 (робоче вікно програми)

Після входу в додаток на вікні, що з'явилося, відображуються поля для введення початкових значень і їх подальшої обробки. З даного вікна можна вийти у вікно редагування баз даних і здійснити доступ до отриманих результатів. У даному модулі здійснюються всі розрахунки, і винесення кінцевої оцінки про живучість вибраного елементу.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 3.2 - Схема алгоритму роботи модуля 1

У даному модулі відбуваються основні розрахунки для виведення результату. Нижче на рисунку 3.3 представлений алгоритм обробки даних.

Размещено на http://www.allbest.ru/

3.3.2 Редагування БД

Для того, щоб користувач зміг відредагувати одну з існуючих баз даних, йому необхідно дістати доступ до них. Для цього йому буде запропоновано ввести пароль. Якщо пароль введений правильно, відбувається перехід у вікно редагування бази даних.

Схема алгоритму роботи модуля 2 представлена на рисунку 3.3.

модель система живучість пошкодження

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 3.3 - Алгоритм роботи модуля 2

Схеми роботи алгоритмів зміни баз даних представлені на рисунку 3.4.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 3.4 - Алгоритми зміни баз даних

3.3.3 Виведення результатів розрахунків

Після проведення розрахунків результати поміщаються в таблицю.

3.4 Тестування програми

Після опису структури модулів програми, визначення алгоритмів програми і програмної розробки переходимо до тестування програми.

При вході в програму відкривається вікно, зображене на рисунку 3.5.

Кнопка „Показать таблицю результатів” неактівна, коли немає ще жодних прорахунків в таблиці.

Заповнюємо поля. Із списку „Вид імпульсу” вибираємо імпульс „Грозовой електромагнітний імпульс - Ближня зона”. Після натиснення на кнопку „Получить дані про імпульсе” на екран виводяться дані про імпульс. Обробляючи ці дані, можна визначити потужність імпульсу.

Наступним кроком вводимо інформацію про інформаційно-обчислювальну систему, живучість елементів якої потрібно оцінити. У полі „Кількість зон захисту в системі” вводимо кількість полів. Після натиснення кнопки „Прийняти зони” стає активною таблиця для заповнення показників захисту зон. Потім відбувається введення інформації про елемент: його назва і зона, в якій він знаходиться. По назві елементу програма проводить запит в базу даних і знаходить всю необхідну інформацію про нього. Таким чином вікно програми на даному етапі виглядає таким, як зображено на рисунку 3.6.

Коли заповнені всі поля, натискуємо кнопку „Провести розрахунки”. Після цього відкривається діалогове вікно з результатом обробки даних. Вікно з результатом зображено на рисунку 3.7.

Після того, як результати обробки показані, вони заносяться в таблицю звіту натисненням на кнопку „Додати результат в таблицю”. Для виведення таблиці звітів натискуємо кнопку „Показати таблицю результатів”.

Після виведення даних про елементи Електродвигун і Реле таблиця звітів виглядає так, як показана на рисунку 3.8. Кнопка „Очистити таблицю” призначена для очищення таблиці звітів.

При натисненні на кнопку „Просмотр/зміна БД” виводиться вікно із запитом пароля. Якщо пароль введений неверно, виводиться повідомлення про неправільність паролю. Вікна запиту і введення пароля зображеніні на рисунках 3.9 и 3.10.


Подобные документы

 • Обстеження і аналіз фільмотеки. Постановка задачі. Розроблення проекту бази даних фільмотеки. Розробка концептуальної моделі, специфікації програмних модулів, алгоритмів і графічних інтерфейсів програми. Кодування і тестування.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 12.07.2007

 • Системи обробки даних: класифікація обчислювальних комплексів і систем за потоками команд і потоками даних. Метод відображення алгоритму в ярусно-паралельній формі. Компонентно-ієрархічний підхід до розробки ПООСІК. Вибір елементної бази для синтезу.

  лекция [4,1 M], добавлен 20.03.2011

 • Аналіз відомих підходів до проектування баз даних. Моделі "сутність-зв'язок". Ієрархічна, мережева та реляційна моделі представлення даних. Організація обмежень посилальної цілісності. Нормалізація відносин. Властивості колонок таблиць фізичної моделі.

  курсовая работа [417,6 K], добавлен 01.02.2013

 • Аналіз технологій розробки систем моніторингу і управління та різноманітності мов програмування. Створення проекту структури Інтернет-магазину, розробка бази даних, UML-діаграми та алгоритму виконання функцій додатку. Результати тестування програми.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 08.06.2015

 • Розробка структури бази даних. ER-моделі предметної області. Проектування нормалізованих відношень. Розробка форм, запитів, звітів бази даних "Автосалон". Тестування роботи бази даних. Демонстрація коректної роботи форми "Додавання даних про покупців".

  курсовая работа [4,0 M], добавлен 02.12.2014

 • Побудова інформаційно-математичної моделі задачі. Визначення структури даних. Розробка інтерфейсу програми з користувачем. Реалізація проекту у візуальному середовищі. Аналіз та тестування програми. Розгляд результатів та інструкція з експлуатації.

  курсовая работа [4,2 M], добавлен 07.05.2009

 • Використання баз даних та інформаційних систем. Поняття реляційної моделі даних. Ключові особливості мови SQL. Агрегатні функції і угрупування даних. Загальний опис бази даних. Застосування технології систем управління базами даних в мережі Інтернет.

  курсовая работа [633,3 K], добавлен 11.07.2015

 • Системний аналіз бази даних за вхідною та вихідною документацією, визначення сутностей, атрибутів, зв’язків. Створення логічної моделі бази даних із застосуванням нормалізації, алгоритм її роботи. Розробка програмного забезпечення та інтерфейсу СУБД.

  курсовая работа [946,8 K], добавлен 02.07.2015

 • Аналіз сучасних методів тестування та практичних особливостей проведення тестового контролю. Основи побудови інформаційно-математичної моделі. Алгоритм запису інформації в таблицю бази даних. Характеристика та шляхи розробки інтерфейсу редактора тестів.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 08.10.2010

 • Методи рішень диференційних рівнянь за допомогою мов програмування і їх графічні можливості. Аналіз динамічних та частотних властивостей електронної системи за допомогою чисельної моделі. Представлення цифрової моделі та блок-схеми алгоритму обчислень.

  практическая работа [430,6 K], добавлен 27.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.