Internet-технології опрацювання інформаційних ресурсів

Аналіз літературних та нормативних джерел регулювання діяльності політичних партій. Дослідження і визначення сутності файлообмінних сервісів та їх значення для функціонування Львівської обласної організації Політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.01.2014
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз літературних та нормативних джерел регулювання діяльності політичних партій

1.1 Огляд наукових та навчально-методичних джерел

1.2 Огляд законодавчих і нормативних актів

Розділ 2. Аналіз стану предметної області

2.1 Аналіз Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

2.2 Аналіз об'єктів предметної області та взаємозв'язків між ними

Розділ 3. Вибір засобів удосконалення роботи обласної організації партії

3.1 Огляд можливих варіантів

3.2 Характеристика файлообмінника EX.ua

Розділ 4. Описання процесу використання файлообмінника як інформаційного ресурсу обласної партійної організації

Висновок

Література

Вступ

політичний партія файлообмінний сервіс

На сучасному етапі розвитку інформаційні ресурси відіграють надзвичайно важливу роль у діяльності будь-якої установи, підприємства, організації чи фірми. Відомий афоризм «Хто володіє інформацією, той володіє світом» перестає бути афоризмом, стає реальністю.

Існує багато суспільних інститутів, які всю свою діяльність побудували/будують лише на інформації: її збирання, обробки, переробки, зберігання, використання. Такі, наприклад, державні і комерційні органи науково-технічної інформації; служби розвідки - економічної, політичної, військової тощо.

Таким чином, інформаційні ресурси - основа діяльності як окремої установи, так і їх сукупності - у локальному, регіональному, державному, міждержавному і глобальному масштабі. Зокрема, Інтернет - це глобальна система інформаційних ресурсів.

Файлообмінник, файлхостинг та файловий хостинг - сервіс, що надає користувачеві місце під його файли і цілодобовий доступ до них через web, як правило, по протоколу HTTP. Такий сервіс дозволяє зручно «обмінюватися» файлами. На спеціальній сторінці файлообмінник (найчастіше на головній) користувач завантажує файл на сервер файлообмінника, який віддає користувачеві постійне посилання, яке він може розсилати по e-mail, публікувати в блогах, на форумах або пересилати через системи інформаційних мереж. Перейшовши по такому посиланню будь-який інший користувач може завантажити початковий файл.

У цій курсовій роботі пропонується дослідити використання файлообмінних серверів для забезпечення життєдіяльності Партії «УДАР Віталія Кличка» (на прикладі Львівської обласної організації).

Актуальність теми визначається важливістю та доцільністю використання файлообмінних сервісів (файлообмінників) для забезпечення життєдіяльності обласної організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» та для системної роботи усіх її підрозділів (струкрутрних організацій).

Мета і завдання дослідження.

Метою курсового дослідження є визначення сутності файлообмінних сервісів та їх значення для функціонування Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Реалізація мети роботи зумовила необхідність вирішення таких завдань:

· Проаналізувати джерельну базу, що забезпечує та регулює діяльність політичних партій;

· Проаналізувати апарат управління та структуру Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» та Львівської обласної організації зокрема;

· Проаналізувати інформаційні зв'язки структурних організацій ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка»;

· Дослідити інформаційні ресурси кадрового обліку обласної організації;

· Обґрунтувати раціональні пропозиції щодо вдосконалення обміну інформацією між структурними партійними організаціями ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка».

Об'єкт дослідження: Львівська обласна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Предметом дослідження є теоретично-методологічні засади інформаційних ресурсів обласної організації та засоби і методи їх взаємообміну.

Для вивчення сутності файлообмінних сервісів та їх важливості для функціонування обласної партійної організації в дослідженні були використані різні методи. До них слід віднести перш за все метод комплексного вивчення проблеми на основі використання принципів системності й структурно-функціонального аналізу.

Структура роботи. Робота складається із вступу, 3-ох розділів, які в свою чергу поділяються на підрозділи, висновків, переліку використаних джерел (26 позицій) та додатків.

Розділ 1. Аналіз літературних та нормативних джерел регулювання діяльності політичних партій

1.1 Огляд наукових та навчально-методичних джерел

Сучасний політичний спектр української політики характеризується наявністю великої кількості зареєстрованих партій (станом на 20 лютого 2013 року - 197), більшість з яких не має реального впливу на перебіг подій в Україні [24]. Свідченням цього є факт проходження в парламент лише 5 політичних сил під час останніх виборів. При цьому, 1% бар'єр подолало лише 7 партій. Становлення багатопартійності в Україні відбувається за екстремальних умов.

Виникнення партій - це не випадкове явище. Їх поява зумовлена об'єктивними потребами розвитку суспільства; вони є центром кристалізації політичних інтересів, засобом контролю діяльності уряду, розвитку демократії, громадянського суспільства, формування громадської думки [10].

Досить комплексно і чітко всі аспекти діяльності політичних партій в Україні регулює Закон України «Про політичні партії в Україні».

Питанню створення політичних партій, їх діяльності, функціонування та впливу на здійснення державного управління приділено достатньо уваги, зокрема, у навчальних посібниках із політології, практиками та спеціалістами цієї сфери, зокрема такими науковцями, як Ярош Б.О., Ярош О.Б. [21], Бесчастний В.М. [10], Тодик Ю.М., Журавський В.С. [14], Аніщук В., Висоцький О.Ю, Білоус А., Гонюкова Л. [17], Тищенко Ю., Байор П., Товт М. [20], Примуш М.В. [18], Пахарєв А.Д. [16], Конончук С.Г. [13], Левенець Ю.А. [15], Ворога В., Шульга М. [11] та чимало інших.

Так у підручнику для студентів вищих навчальних закладів за редакцією Ю.М. Тодика та В.С. Журавського «Конституційне право України» проаналізовано правове регулювання суспільних відносин в Україні, практики реалізації конституційного законодавства. Аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, статусу політичних партій та громадських організацій, засобів масової інформації, організації і проведення виборів.

Розглянуто конституційно-правовий статус політичних партій та громадських організацій в Україні, а саме:

- Сутність і місце політичних партій і громадських організацій у політичній системі України;

- Особливості становлення політичних партій в Україні;

- Правове регулювання статусу політичних партій і громадських організацій [14].

Розгляду питання про політичні партії в Україні відведено окремий розділ, у якому зокрема розглядається: порядок створення та функціонування політичних партій, форми фінансування, заходи, які можуть вживатися до політичних партій, припинення діяльності та європейські стандарти функціонування політичних партій [10].

У навчальному посібнику для студентів спеціальності «Політологія» «Загальна теорія політики», авторами якого є Ярош О.Б. та Ярош Б.О., розглянуто форми суспільних об'єднань, такі як громадські та громадсько-політичні об'єднання і асоціації, спілки, організації, рухи та чимало уваги приділяє політичним партіям та їх організаціям.

За визначенням авторів, політичні організації - це об'єднання громадян, котрі виникають за їх ініціативою для реалізації довгострокових цілей, упорядковують суспільне життя, мають статут і характеризуються чіткою структурою [21].

У монографії Лілії Гонюкової «Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз» аналізуються концептуальні засади функціонування політичних партій як інституту державної політики та управління; висвітлюється роль впливу середовища на перевтілення політичних партій у державний інститут. Аналізуються партійні механізми формування державної політики; розкривається діяльність партій під час формування вищих органів державної влади та виконання ними державницьких функцій.

Сучасними науковцями політичні партії розглядаються як суспільно-історичний феномен. З'ясовується місце партій у політичній структурі суспільства, вивчається історичне призначення політичної партії, її соціально-політичні функції з метою віднайти загальні закономірності діяльності та розвитку партій, їх впливу на розвиток суспільства. Останнім часом особливу увагу українські дослідники приділяють участі політичних партій в організації державної влади, державного управління, свідченням чому є дисертаційні роботи з політичних, історичних, юридичних, наук з державного управління тощо [19].

Не лише науковці приділяють увагу питанню розбудови та функціонування партій в Україні. Зокрема, громадська організація Фундація «Відкрите суспільство» у посібнику для політичних партій «Як розбудувати партію» висвітлює порядок створення, існування та розбудови політичних партій на теренах сучасності.

Отже, діяльність політичних партій є одним з основних напрямів наукових досліджень. Аналізуючи стратегію і тактику партії, методи і засоби її дій, дослідники з'ясовують одну з найголовніших проблем - ставлення партії до влади, її участь у державному управлінні. В умовах будівництва демократичного суспільства актуальним питанням є взаємодія партії з іншими політичними і громадськими об'єднаннями, їх участь у формуванні органів влади та забезпеченні комунікацій державних органів із громадськістю.

На жаль, науковці не приділяють уваги документаційному забезпеченню Політичних партій та їх структурних організацій прирівнюючи їх до установ та підприємств, які ведуть діловодство, згідно із типовими інструкціями та положеннями затвердженими Кабінетом Міністрів України.

1.2 Огляд законодавчих і нормативних актів

Правове регулювання статусу політичних партій і громадських організацій було започатковано Законом України «Про об'єднання громадян» віл 16 червня 1992 року (втрата чинності від 01.01.2013 р., підстава 4572-17). Політичні партії в той час знаходились лише на стадії становлення й тому регулювання їх статусу не виокремлювалось в окремому законі. Але невпинний процес розвитку багатопартійності обумовив необхідних відповідних правових заходів, що сприяли підвищенню ролі політичних партій в політичній системі України. До того ж виникла потреба привести правове регулювання статусу політичних партій у відповідність до основних положень Конституції України.

Через десять років після появи перших політичних партій, 01 квітня 2001 р., було прийнято ЗУ «Про політичні партії в Україні», що сприяє розвитку політичних партій, підвищенню їх ролі у формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування, демократизації політичної системи, зростанню рівня політико-правової культури громадян [25].

Сьогодні регулювання правового статусу політичних партій має два рівні - конституційний і поточний. До першого відноситься Конституція України, до другого - Закони України «Про політичні партії в Україні» [4], «Про вибори народних депутатів України» [1], «Про комітети Верховної Ради України» [3], «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, постанова Верховної Ради України від 16 березня 2006 р. № 3547 із змінами внесеними 09.06.2013 р. «Про Регламент Верховної Ради України» [5], інші нормативно-правові акти, які визначають питання взаємодії політичних партій з іншими органами виконавчої влади (наприклад, Бюджетний кодекс України).

У Конституції України зафіксована провідна роль політичних партій у державотворчих процесах - політичні партії є тією демократичною інституцією, яка сприяє формуванню і вираженню політичної волі громадян шляхом участі у виробленні та реалізації державної політики [6].

Найбільш повно питання, пов'язані з утворенням та діяльністю політичних партій, їх правами, державною підтримкою та контролем за діяльністю політичних партій, розкриваються у Законі України «Про політичні партії в Україні» [4].

У разі порушення політичними партіями Конституції і Законів України, до них можуть вживатися такі заходи як попередження і заборона. При застосуванні першого - відповідний контролюючий орган видає припис про недопущення протиправних вчинків, якщо керівництво політичної партії публічно оголосило про намір вчинити їх і - припис про усунення допущених правопорушень, якщо вчинені політичною партією дії не тягнуть за собою іншого виду відповідальності. В останньому випадку її керівництво зобов'язано невідкладно усунути порушення законодавства України і у 5-денний термін повідомити відповідний контролюючий орган про вжиті заходи.

Політична партія може бути заборонена за поданням Міністерства юстиції України чи Генерального прокурора України в судовому порядку у випадку порушення вимог щодо її створення і діяльності, встановлених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні», іншими законами України. Рішення суду щодо заборони діяльності політичної партії тягне за собою припинення її діяльності, розпуск керівних органів та інших структурних підрозділів й утворень, передбачених статутом політичної партії і припинення партійного членства.

Розділ 2. Аналіз стану предметної області

2.1 Аналіз Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

Львівська обласна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» - це одна із 24 регіональних (обласних) партійних організацій партії. Вона у свою чергу поділяється на районні, міські, районні у місті Львові та первинні осередки, яких у Львівській області на сьогоднішній день налічується уже 60. Усі вони діють на підставі Статуту партії та згідно із Конституцією України та Законом України «Про політичні партії в Україні».

Створена та зареєстрована організація 23 лютого 2003 року як Львівська обласна організація Політичної партії «Нова країна». 07 вересня 2010 року організацію, як і Партію, було перереєстровано та перейменовано на Львівську обласну організацію Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Місце реєстрації та її голова залишились без змін. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію структурного утворення політичної партії №320, голова організації - Гінка Ярослав Ярославович; юридична адреса - 79491, Львівська область, Львів, смт. Брюховичі, вул. Львівська, буд. 80.

Відповідно до статуту Партії, керівними органами обласної організації є:

* Збори або Конференція - вищий керівний орган, який скликається Радою обласної партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 2 (два) роки.

* Рада - у період між Зборами або конференцією здійснює загальне керівництво обласною партійною організацією, обирається Зборами або Конференцією терміном на 2 (два) роки та складається на даний час із 6-ти осіб;

* Голова організації - Гінка Ярослав Ярославович - вища посадова особа ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка», що обирається Зборами (Конференцією) обласної організації терміном на 2 (два) роки, та його заступник - Адамик Петро Михайлович.

Контролюючим органом ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка» є Ревізійна комісія, що складається із трьох осіб та обирається Зборами або Конференцією обласної організації. Має повноваження здійснювати контроль за діяльністю обласної організації та подає Звіти про результати своєї роботи перед Зборами (Конференцією) ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка».

Виконавчим органом обласної партійної організації є її виконавчий комітет [7, п. 7.18.], який очолює його голова, що призначається головою обласної організації.

На сьогоднішній день структуру виконавчого комітету ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка» складають такі посадові особи:

* Голова виконавчого комітету, керівник громадської приймальні ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка» за сумісництвом;

* Менеджер з партійного та кадрового обліку, за сумісництвом - секретар-діловод;

* Прес-служба;

* Юрист.

До компетенції виконавчого комітету обласної партійної організації відноситься:

- ведення обліку членів Партії у межах обласної партійної організації;

- ведення обліку майна та коштів місцевої партійної організації;

- надання Раді обласної партійної організації заяв про вступ та пропозицій щодо виключення з Партії;

- надання Раді обласної партійної організації пропозицій про утворення первинних, районних у місті, міських, районних партійних організацій;

- моніторинг діяльності місцевих партійних організацій, що входять до складу обласної партійної організації;

- надання Раді відповідної обласної партійної організації пропозицій щодо скликання Зборів або конференції, Ради місцевої партійної організації, що входять до складу обласної партійної організації;

- координація роботи виконавчих комітетів місцевих партійних організацій, що входять до складу обласної партійної організації [7, п. 7.20.].

Діловодство ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка» ведеться виконавчим комітетом відповідно до «Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» [9]. Вся вхідна та вихідна кореспонденція реєструється у відповідних журналах реєстрації.

Діюча у структурі ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка» громадська приймальня діє відповідно до затвердженого Заступником голови Партії, Голови Центрального виконавчого комітету Партії Положення «Про Центральну громадську приймальню Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» від 30.11.2012 р.

Реєстрація звернень громадян ведеться згідно з «Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» [8].

Відповідно до даної інструкції ведеться «Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян» та «Журнал обліку особистого прийому громадян».

Розгляд звернень та прийняття відповідних рішень щодо задоволення та вирішення порушених запитувачами проблем та питань здійснюється за участю штатного працівника виконавчого комітету організації - юриста, робота якого регулюється Конституцією України, її законами та іншими нормативно-правовими актами.

Особа, яка веде діловодство за пропозиціями, заявами і скаргами громадян, щокварталу аналізує звернення громадян. Звіти по розгляду звернень громадян подаються керівнику Центральної громадської приймальні Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» не пізніше ніж до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом за встановленою формою.

Партійний та кадровий облік обласної організації здійснюється відповідною посадовою особою згідно із затвердженим заступником голови Партії «Порядком обліку членів Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Уличка» від 26.01.2012 р.

Інформаційна політика обласної організації, як і партії загалом, ведеться відповідно до Закону України «Про інформацію» прес-службою організації, що складається із двох штатних працівників її виконавчого комітету: прес-секретар та журналіст. Це зокрема:

- Висвітлення діяльності організації - засобами масової інформації, соціальними мережами, друкованими виданнями (газета, інформаційні та агітаційні матеріали, тощо);

- Моніторинг ЗМІ - для оцінки інформаційного поля та бачення діяльності партії та партій-опонентів верствами населення;

- Розповсюдження інформаційних тез для коментування серед членів партії для проведення агітаційної діяльності серед народних мас.

2.2 Аналіз об'єктів предметної області та взаємозв'язків між ними

Управління та взаємодія структурними утвореннями Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» здійснюється у вертикальному порядку: висхідному та висхідному.

На Рис. 2.1. показано взаємодію структурних підрозділів Партії.

Рис. 2.1. Взаємодія структурних підрозділів Партії

Із поданого рисунку видно, що у підпорядкуванні Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» є:

- Районі організації (всього 18), в підпорядкуванні яких є міські та первинні організації, що діють на території даного району;

- Міські організації створені в містах обласного підпорядкування (8 організацій);

- Львівська міська організація, що свою чергу поділяється на районні у м. Львові (6 організацій такого типу) та первинні у м. Львові (3 організації).

Центральний виконавчий комітет дає розпорядження та доручення обласній організації, що адресуються голові організації зокрема. Після розгляду доручення, голова організації розподіляє його виконання на працівників виконавчого комітету, відповідно до їх посадових обов'язків. Контроль за виконанням залишається за головою виконавчого комітету.

Працівниками виконавчого комітету виконується дане доручення чи розпорядження. У разі необхідності - завдання розподіляються на місцеві партійні організації, що підпорядковані ЛОО ПП «УДАР Віталія Кличка», які діють на території Львівської області. Встановлюються терміни виконання.

Після аналізу та обробки зібраних від місцевих партійних організацій необхідних відомостей, посадовою особою виконавчого комітету ЛОО оформляється відповідь Центральному виконавчому комітету у формі звіту, аналізу даних, систематизації інформації тощо. Після підпису головою організації чи, у разі відсутності, його заступником а розпорядження ЦВК надсилається відповідна відповідь.

Отже, робота структурних утворень Партії, Львівської обласної організації, зокрема, узгоджена. Дії місцевих партійних організацій спрямовані на досягнення позитивного результату, а для партії - це здобуття визнання виборця та перемога на виборах, якого б рівня вони не були.

Розділ 3. Вибір засобів удосконалення роботи обласної організації партії

3.1 Огляд можливих засобів удосконалення роботи організації

Кінцевою метою діяльності будь-якої організованої політичної сили, до яких відносяться партії, є здобуття реальної влади в суспільстві з метою реалізації своїх цілей, зокрема, задекларованих в їхніх статутах та передвиборчих програмах. Основним показником впливу і спроможності партій втілювати в життя свої плани є електоральна підтримка, тобто кількість голосів, отриманих на виборах до Рад різних рівнів. Це обумовлює існування певної конкуренції між ними в інформаційному просторі, з метою просування в широкі маси своїх ідей, для популяризації і заручення суспільною підтримкою.

Для реалізації даної мети на місцевому та регіональному рівні партійними організаціями проводяться різноманітні заходи для залучення верств населення до лав партії та отримання електоральної підтримки виборців. До даних заходів належать:

- Проведення агітаційної роботи шляхом роздачі агітаційних матеріалів та спілкування із виборцями (використовується в більшості під час передвиборчих кампаній);

- Проведення різноманітних акцій та масових заходів, які у подальшому висвітлюють у ЗМІ та за допомого власних інформаційних ресурсів для можливості ознайомлення громадськості із діяльністю тої чи іншої партії;

- Розповсюдження інформаційних матеріалів партії для ознайомлення верств населення із власною діяльністю.

Інформаційними ресурсами Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» є:

- Веб-сайт;

- Сторінки та групи у соціальних мережах (FaceBook, В контакте);

- Газета (Всеукраїнського видання та безпосередньо обласного);

- Різноманітні інформаційні матеріали: плакати, флаєри (для інформування про проведення заходів), календарі, тощо.

Основою наповнення даних ресурсів є проведення акцій та масових заходів структурними партійними організаціями Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» (районними, міськими, первинними), про проведення яких вони інформують виконавчий комітет обласної організації напередодні, та звітують про результати проведення опісля.

Звіт про проведення акції складається із текстової частини, що описує місце проведення заходу, його мету та кількість залучених учасників; прикріплених відео чи фотофайлів, що ілюструють акцію, показують його картинку.

Часто розмір прикріплених файлів перевищує допустиму норму розміру передачі даних, що дозволяють поштові сервери (найбільш використовувані, наприклад: Gmail.com - 25 Мб, Ukr.net - 18 Мб). Це ускладнює процес передачі даних між структурними підрозділами організації та обміну інформації.

Запис на зовнішні носії (диски, флешки) теж не спрощує можливості обміну інформацією, оскільки вимагає особистої передачі носія, що супроводжується затратами часу для доїзду до офісу обласної організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка».

Більше свободи та місця для передачі даних дають Google та Yandex Диски, що дають можливість розміщувати файли на віртуальних дисках. Можливість обміну інформацією, що є збереженою на даних дисках, надається після входу на поштову скриньку та отримання доступу до відповідних файлів.

На жаль, є обмеження у використанні даних засобів передачі файлів. Зокрема, доступом до Google Диску мають користувачі поштового серверу Gmail, а до Яндекс Диску - користувачі Яндекс пошти.

Більш доступними для обміну інформаційними матеріалами є файлообмінні сервери.

Принцип роботи файлообмінника:

1. Партнер завантажує файл на сервер;

2. Файлообмінник генерує посилання;

3. Партнер розповсюджує посилання в Інтернеті (за допомогою електронного листа);

4. Користувач знаходить посилання;

5. Переходить по ньому на сервер;

6. Завантажує файл на власний ПК.

Працівник прес-служби, завдяки такому обміну інформацією, може перейти за надісланим посиланням, переглянути усі фото із проведеної організацією акції, вибрати та завантажити на ПК найцікавіші для розміщення у газеті чи на сайті, а то й надати читачам сайту доступ до усіх світлин шляхом оприлюднення на сайті посилання на розміщені на файлообміннику файли. Такий обмін інформацією допустимий та можлививй й у зворотньому порядку. Структурні організації можуть ділитись інформаційними матеріалами між собою для координації своїх дій, можливості комунікації.

Сьогодні існує великий вибір файлообміннних серверів, які характеризуються за різними параметрами:

- Термін зберігання - від 24 годин (LetitBit) до понад трьох місяців (Narod.Yandex.ru);

- Розмір завантаження файлів - від не більше 100 Мб (OnlineDisk.ru) до 5 Гб (Windows Live SkyDrive);

- Використання реклами - як обов'язковий елемент для переходу до файлу (IFolder), та відсутній елемент на хостингу;

- Можливість заробітку - фінансова компенсація власнику файлу за відвідування його посилання іншими користувачами (FileDeluxe.com, Uploading.com, Depositfiles) та без можливості заробітку;

- Доступність акаунту - платний (RapidShare).

Є файлообмінники, які дають можливість завантажувати файли одного формату, інші - різних форматів (EX.ua - зображення, аудіо, відео); дають можливість сортування файлів по папках (Windows Live SkyDrive), тощо.

3.2 Характеристика файлообмінника EX.ua

EX.ua -- найбільший український файлообмiнник, заснований влітку 2009 року. Усі сервери розташовані на території України. Сервіс дозволяє завантажувати файли до 50 ГБ. За даними Alexa.com, станом на листопад 2011 року, EX.ua займає 10 місце найвідвідуваніших сайтів серед українських інтернет-користувачів.

Кожен користувач може завантажити свої файли. Якщо об'єкт не використовувався більше 30 днів, він може бути видалений системою.

На сервери EX.ua можна завантажувати будь-які види файлів, включаючи відеофайли, зображення, аудіо, текст та образи дисків з іграми та програмами. З грудня 2010 звантаження файлів дозволено лише для українських користувачів.

На сайті можливо передивитись завантажені зображення, відео, прослухати аудіо без завантаження на комп'ютер. Завантажені зображення автоматично зменшуються до 800 пікселів по ширині і висоті якщо це необхідно при перегляді. Файли, які підтримуються попереднім переглядом:

· зображення у форматах JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF

· аудіо у форматі MP3

· відео у форматі AVI, MKV, SWF, FLV, MP4, 3GP, M4V, RBS

Розділ 4. Описання процесу використання файлообмінника як інформаційного ресурсу обласної партійної організації

Файлообмінник EX.ua є надзвичайно легким у використанні. Для повноцінного користування даним сервісом необхідно зареєструватись на ньому, створивши власний акаунт.

Користувач має можливість анонімного користування сервісом зберігання, пересилання і обміну файлів, в цьому випадку доступ до об'єкта буде можливий тільки за допомогою ключа, який можна отримати при створенні об'єкта.

Для можливості повноцінного користування сервісом, що дає більше можливостей, а не лише передача файлів, шляхом їх завантаження на обмінник та закачування з нього, необхідно пройти реєстрацію.

Процес реєстрації простий та не вимагає складних зусиль (рис. 1, 2).

Рис. 1. Форма реєстрації

Рис. 2. Повідомлення про успішну реєстрацію

Рис. 3. Вигляд персональної сторінки користувача

Процес завантаження файлів на обмінник не менш легкий та простий у користуванні. Необхідно виконати наступну команду: EX-файли - Створити. Відкривається вікно Редагування, що містить поля: Ключ доступу (ідентифікаційний номер завантажених файлів чи посилання на їх місцезнаходження), Заголовок, Текст, Файли в об'єкті (рис. 4).

Рис. 4. Вікно «Редагування»

Рис. 5. Вигляд завантажених на обмінник файлів

Завантажені файли доступні лише його власнику. Для можливості доступу до файлів іншими користувачами, їх перегляду чи завантаження на ПК, необхідно мати код чи посилання на файли. Код передати можна за допомогою листа по електронній пошті чи смс-повідомленням чи в усній формі.

Так, наприклад, районна організація Політичної партії, провівши чергову акцію, інформує про захід Львівську обласну організацію для подальшого висвітлення інформації. У зв'язку з тим, що розмір всіх фото з акції перевищують допустимий розмір передачі даних по електронній пошті, посадова особа до короткої статті додає посилання на завантажені на файлообмінник файли, де їх можна переглянути та завантажити.

Рис. 6. Електронний лист повідомлення

За допомогою отриманого коду посадова особа Львівської обласної організації отримує доступ до вказаних фалів (рис.7).

Рис. 7. Перехід до файлів за допомогою коду

Також дістатись до файлів можна ввівши в адресну стрічку браузера адресу із посиланням на файли (рис.8).

Рис. 8. Перехід до файлів за допомогою посилання

Рис. 9. Вигляд файлів

Інші можливості файлообмінника EX.ua:

- Дає можливість створювати групи користувачів, яким надається обраний рівень доступу (тільки читання, читання + відгуки, редагування, повний доступ) до завантажених файлів.

Рис. 10. Вікно налаштувань групи

- Дозволяє обмінюватись приватними повідомленнями між користувачами EX.ua, що дозволяє обмінюватись файлами без надання кодів та посилань.

Рис. 11. Вибір логіну користувача

Рис. 12. Вікно створення адресного повідомлення

Висновок

Проаналізувавши організаційну структуру Львівської обласної організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка», кадровий облік членів партії,що знаходяться на балансі даної обласної організації, можна зробити висновок, що робота структуризована, обласна організація поділена на районні, міські, районні у місті та первинні організації.

Інформаційна робота в організації проводиться щоденно проведенням акцій та інформуванням про них загал, шляхом висвітлення інформації на власних інформаційних ресурсах та за допомогою місцевих ЗМІ.

Використання електронної пошти для комунікації між структуризованими організаціями обмежує можливості передачі даних, оскільки їх розмір часто перевищує допустимі можливості серверів електронних скриньок.

Використання у повсякденній роботі прес-служби організації файлообмінного сервісу дає можливість обмінюватись інформацією до 50 Мб. Завантажувати файли один раз на сервер.

Окрім того, використання файлообмінного сервісу виводить роботу прес-служби на якісно новий рівень роботи, з врахуванням новітніх технологічних досягнень та інформаційних методів. Це дозволяє оперативно реагувати на усі можливі зміни та виклики.

На наше глибоке переконання, в майбутній парламент здатні потрапити лише ті партії, які йдуть в ногу з сучасними технологіями збору та обробки даних, до яких, в тому числі, відносяться і персональні дані про членів партії. Тому прийняте рішення про автоматизацію партійно-облікової роботи в Львівській обласній організації Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» ми вважаємо своєчасним і правильним. В перспективі, якщо це нововведення себе виправдає, його слід буде запропонувати для впровадження в усіх структурних ланках Політичної партії «УДАР Віталія Кличка».

Література

1. Про вибори народних депутатів України: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4061-17. - 2011. - №4061-17.

2. Про захист персональних даних: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17. - 2010. - №2297-VI.- Поточна редакція від 09.06.2013 р., підстава 245-18.

3. Про комітети Верховної Ради України: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80. - 1995. - №19. - Поточна редакція від 30.12.2012, підстава 10-18.

4. Про політичні партії в Україні: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2365-14. - 2001. - № 2365-III.

5. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17. - 2006 р.- № 3547. - поточна редакція від 09.06.2013 р., підстава 224-18, 245-18.

6. Конституція України: Документ 254к/96-вр, чинний, поточна редакція. -- Тлумачення від 29.05.2013, підстава v002p710-13 // Офіційний веб-портал ВРУ: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/

7. Статут Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» // Офіційний сайт Політичної партії «УДАР Віталія Кличка»: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://klichko.org/ua/about/statut/1-zagalni-polozhennya.

8. Бесчастний В.М. Громадські об'єднання в Україні: навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін; за ред. В.М. Бесчастного. -- К.: Знання, 2007. -- 415 c.

9. Ворона В., Шульга М. (ред.) Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг. Київ: ІС НАНУ, 2010. - 636 с.

10. Гонюкова Л. Розвиток законодавства щодо фінансування політичних партій // Вісн. НАДУ. - 2006. - № 2. - С. 311-320; Політичні партії як чинник демократизації суспільства // Актуальні проблеми внутрішньої політики: Зб. наук. пр. - 2004. - № 4. - С. 103-111.

11. Конончук С.Г. Партійна система України: ідеологічний вимір. / Світлана Конончук, Олег Ярош; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: (Агентство "Україна"), 2010. - 76 с.

12. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ед.. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. - 544 с.

13. Левенець Ю.А. (ред.) Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку. К.: ІПіЕНД 2012. - 588 с.

14. Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник. - К., 2011. - 182 с.

15. Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз : монографія / Лілія Гонюкова; за наук. ед.. Д-ра політ. Наук Л.Є. Шкляра. - К. : НАДУ, 2009. - 392 с.

16. Примуш М.В. Політичні партії: історія та теорія. Навч. Посібн.- К., 2008.- 416 с.

17. Ребкало В.А., Гонюкова Л.В. Партії та громадсько-політичні рухи: світовий досвід і Україна. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 88 с.

18. Тищенко Ю. Моделі політичної комунікації: політичні партії та громадянське суспільство. / Ю. Тищенко, П. Байор, М. Товт, С. Горобчишина; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - К.: (Агентство "Україна"), 2010. - 148 с.

19. Ярош Б.О., Ярош О.Б. Загальна теорія політики: Навч. Посіб. Для студ. Спец. «Політологія» вищ. Навч. Закладів. - Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. Держ. Ун-ту Ім. Лесі Українки, 2005.- 240 с.

20. Як розбудувати партію: посібник для політичних партій // Громадська організація Фундація «Відкрите суспільство». - 2012. - с. 38-40.

21. Історія Партії // Офіційний сайт Політичної партії «УДАР Віталія Кличка»: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://klichko.org/ua/about/history.

22. Основні відомості про політичні партії України // Центральна виборча комісія: офіційний веб-сервер: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/paty/.

23. Правовий статус політичних партій та громадських організацій в Україні: реферат // Бібліофонд: електронна бібліотека: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=442987.

24. Як краще завантажувати файли - торентом або з файлообмінника? // Архів статей: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://arhiv-statey.pp.ua/index.php?newsid=17248.

25. EX.UA //Вікіпедія: інтернет-енциклопедія: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/EX.UA.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Структура, функції і принципи організації довідково-пошукового апарату. Використання Інтернет в якості ДПА інформаційних установ. Локальні автоматизовані інформаційно-пошукові системи. Аналіз розвитку ДПА в Рівненської державної обласної бібліотеці.

  дипломная работа [81,9 K], добавлен 07.11.2010

 • Метою курсової роботи є дослідження найбільш поширених ресурсів мережі, які використовуються в освітній діяльності. Завдання курсової роботи передбачають: вивчення та освітлення теоретичних основ інформаційних ресурсів, видів ресурсів мережі Інтернет.

  курсовая работа [78,9 K], добавлен 27.12.2008

 • Створення і реалізація в СУБД MS Access бази даних "Internet-ресурси з інформаційних технологій". Опис предметної області, інфологічне проектування. Побудова ER-діаграми. Даталогічне і фізичне проектування інформаційних систем. Опис роботи програми.

  курсовая работа [8,2 M], добавлен 30.05.2013

 • Розвиток глобальних інформаційних технологій. Мережеві технології Internet. Інтерфейс зв'язку через мережу TCP/IP. Спрощення сприйняття IP-адреси. Зіставлення мережевих адрес. Настроювання інтерфейсів в ОС UNIX. Використання утиліт ifconfig та arp.

  реферат [24,6 K], добавлен 18.04.2011

 • Задача інформатики як науки, суть та складові частини інформації. Поняття та визначення інформаційної технології. Типова схема та функціонування інтелектуальних інформаційних систем. Рівні та структура інформаційної обчислювальної статистичної системи.

  контрольная работа [215,0 K], добавлен 04.09.2010

 • Критерії процесу та вибір альтернативного рішення. Методи організації інформаційних систем. Інформаційні технології. Історія розвитку персональних компьютерів, компьютерних мереж та їх зв’язок з розвитком інформаційних систем управління економікою.

  контрольная работа [36,5 K], добавлен 27.10.2008

 • Інтернет як система об'єднаних комп'ютерних мереж для зберігання і передачі інформації. Літературні джерела щодо сутності баз даних та їх функціонування. Порівняльний аналіз MySQL, Oracle та Microsoft Access. Створення бази даних за допомогою MySQL.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 05.02.2014

 • Класифікація комп’ютерних інформаційних систем за різними ознаками, їх призначення та використання в діяльності підприємства. Аналіз наявних на ринку програмних продуктів автоматизації управлінської діяльності та визначення потреби в них установи.

  контрольная работа [615,5 K], добавлен 06.07.2009

 • Роль інформаційних ресурсів у діяльності будь-яких організацій. Співвідношення понять: "Документний ресурс", "Документний масив", "Документний фонд". Функціонування документних ресурсів у Дніпропетровському обласному психолого-медико-педагогічному центрі.

  контрольная работа [315,9 K], добавлен 22.07.2014

 • Аналіз терміносистеми дослідження. Поняття, сутність та складові інформаційної діяльності організації або установи. Сутність та аналіз експертних систем. Можливості застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем.

  курсовая работа [55,0 K], добавлен 28.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.