Ознайомлення з технологічними особливостями апаратного та програмного забезпечення Державної податкової інспекції м. Болград

Розгляд основ діяльності Державної податкової інспекції м. Болград. Аналіз апаратного та програмного забезпечення комп'ютерних систем і мереж. Принципи використання механізму неіменованих каналів для організації локального міжзадачного обміну даними.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 14.05.2015
Размер файла 33,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

податковий програмний комп'ютерний мережа

Практику можна вважати складовою частиною професійного, освітнього процесу. Вона направлена на поглиблення та закріплення знань і вмінь одержаних в процесі навчання, а також оволодіння системою професійних умінь і навичок та початковим досвідом професійної діяльності.

Практика є важливою як для студентів, так і для роботодавців. Перші мають можливість попробувати себе творчо, у якості працівника, а для роботодавця практикант - це певний кадровий резерв.

Перевага проектно-технологічної практики полягає в тому, що студенти під час цієї діяльності більш активно залучаються до самостійної, практичної, планової та систематичної роботи, в них виховується прагнення до пошуку шляхів створення нового або більш якісного вдосконалення існуючого продукту формується уявлення про його майбутнє застосування, розвиваються моральні та трудові якості. Проектуючи програмний продукт, студент може розширювати та закріплювати свої знання з інших навчальних дисциплін (математики, фізики, креслення, основ підприємницької діяльності тощо), удосконалює набуті уміння й навички.

Проектно-технологічна практика розглядається як етап процесу підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців і дає студентові реальну можливість узагальнити і систематизувати свої знання в області фундаментальних і прикладних наук ,направити їх на самостійне рішення комплексу інженерно-технічних завдань в області інформаційних технологій проектування при виконанні проекту конструкторсько-технологічного або науково-дослідного характеру.

Мета практики - дослідити ефективність роботи податкових органів, пізнати види програмних та апаратних забезпечень, які використовують працівники податкової служби для роботи з документами, визначити, наскільки цілеспрямовано вони вирішують комплекс завдань, пов'язаних з керованістю податкової системи, розвитком виробництва, підвищенням життєвого рівня населення, а також становлення податкової системи України, її функціонування та вдосконалення на прикладі Державної податкової інспекції у Болградському районі в Одеській області.

ДПІ у м. Болград у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну податкову службу України" та іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, у тому числі наказами, а також розпорядженнями органів ДПС вищого рівня.

Видатки на утримання ДПІ у м. Болград визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету. ДПІ в процесі виконання покладених на них завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами прокуратури, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

На сьогодні ДПІ у Болградському районі здійснює контроль за додержанням законодавства щодо податків, інших платежів до бюджету, зборів у державні цільові фонди, а також забезпечує повний облік платників податків та інших платежів і зборів, контролює правильність нарахування цих платежів і своєчасність їх отримання.

1. Дослідження об'єкту практики

Система управління податками в Україні являє собою єдину централізовану систему, побудовану на принципі багаторівневої ієрархічної організації, кожен рівень якої має свої функції і специфіку.

ДПІ у м. Болград є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, рахунки в органах Державного казначейства України.

ДПІ у м. Болград у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну податкову службу України" та іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, у тому числі наказами, а також розпорядженнями органів ДПС вищого рівня.

Видатки на утримання ДПІ у м. Болград визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету. ДПІ в процесі виконання покладених на них завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами прокуратури, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

Головним завданням державної податкової служби є забезпечення додержання законодавства про податки, повний облік всіх платників податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, здійснення контролю, забезпечення правильності обчислення і сплати цих платежів.

ДПІ у м. Болград відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

- здійснює контроль за додержанням законодавства щодо податків, інших платежів до бюджету, зборів у державні цільові фонди;

- забезпечує повний облік платників податків та інших платежів і зборів, контролює правильність нарахування цих платежів і своєчасність їх отримання;

- контролює своєчасність подання платниками бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, а також достовірність цих документів відносно правильності визначення об'єктів оподаткування і нарахування податків;

- перевіряє законність валютних операцій, дотримання встановленого порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів наявності готівки в касі і за їх використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги;

- веде облік векселів на оплату ввізної і вивізного мита, а також здійснює контроль за їх погашенням;

- забезпечує застосування і своєчасне стягнення сум фінансових санкцій;

- аналізує причини і оцінює дані про факти порушення законодавства про оподаткування;

- проводять всебічні перевірки фактів приховування та заниження сум податків;

- по дорученню спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності видачі і достовірності документів;

- під час виконання контрольних функцій визначає неправомірність дій підприємств, організацій і громадян, які можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності і передають наявну інформацію по цих питаннях відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

- передає правоохоронним органам матеріали про факти правопорушень, за які передбачається кримінальна відповідальність;

- проводить роботу пов'язану з виявленням, обліком і реалізацією конфіскованого, безхазяйного майна;

- контролює виконання виконкомами сільських і селищних рад порядок прийняття і обліку податків, інших платежів від населення, своєчасність і повноту перерахування цих сум в бюджет;

- розглядає заяви, пропозиції і скарги громадян, підприємств і організацій з питань оподаткування і скарги на дії посадових осіб державної податкової інспекції;

- подає відповідним фінансовим органам звіти про надходження до бюджету податків, інших платежів, а також зборів в державні цільові фонди;

- здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на ДПІ завдань.

Посадовим особам ДПІ у м. Болград у випадках, межах компетенції та порядку, установлених законами України, надані наступні права:

- проводити документальні невиїзні перевірки, планові та позапланові виїзні перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків, інших платежів, додержання валютного законодавства юридичними особами, їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи. Крім НБУ та його установ, фізичними особами, на яких покладено обов'язок утримувати та сплачувати податки та інші платежі, а також дотримання законодавства з питань регулювання виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- здійснювати контроль за:

додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари у встановленому законом порядку;

наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів господарювання, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

- одержувати в платників податків пояснення з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації повноважень ДПІ, перевіряти під час проведення перевірок у фізичних осіб документи, що посвідчують особу;

- вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства, контролювати виконання законних вимог посадових осіб ДПІ, а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами ДПІ.

- надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також здійснювати списання безнадійного податкового боргу в порядку, передбаченому законом;

- застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, здійснювати заходи в забезпечення погашення податкового боргу, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені у випадках, порядку та розмірах, установлених законами України;

- застосовувати до платників податків, які в установлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до банків, що не подали до ДПІ в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення ДПІ про взяття рахунку на облік у ДПІ, фінансові (штрафні) санкції;

- за своєчасне невиконання банками та іншими фінансовими установами рішень суду та доручень платників податків про сплату податків, інших платежів стягувати з банків та інших фінансових установ пеню за кожен день прострочення у порядку та розмірах, установлених законом щодо таких видів платежів;

- надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів іншим органам державної влади відповідно до закону;

- звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання, а також про стягнення активів платника податків у рахунок погашення його податкового боргу.

ДПІ у м. Болград очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою ДПА у Одеській області. Начальник ДПІ у м. Болград має заступників. У разі відсутності начальника ДПІ його обов'язки виконує перший.

На начальника ДПІ у м. Болград покладено такі функціональні обов'язки:

- здійснювати керівництво ДПІ, нести персональну відповідальність перед головою регіональної ДПА та Головою ДПА України за виконання покладених на ДПІ завдань і здійснення нею своїх функцій, а також відповідає за ефективність використання збереження переданого в оперативне управління ДПІ державного майна;

- розподіляти обов'язки між заступниками та визначати ступінь їх відповідальності;

- підписувати накази та розпорядження ДПІ;

- застосовувати до працівників заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до чинного законодавства;

- уживати заходи щодо забезпечення ефективної роботи працівників ДПІ;

- забезпечувати проведення особистого прийому громадян, а також здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством.

Структуру ДПІ у Болградському районі затверджує Начальник організаційно-розпорядчого управління ДПА в Одеській області. Структура ДПІ у Болградському районі станом на 01.01.2012 року наведена у Додатку 2.

ДПІ для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень, а також для вирішення оперативних питань може утворювати тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи, тощо).

Працівники ДПІ призначаються і звільняються з посади начальником ДПІ у м. Болград за погодженням начальника ДПА у Одеській області.

Станом на 01.01.2012 року у ДПІ в м. Болград затверджено за штатним розписом 55 працівників. Очолюють роботу начальники управлінь та відділів, загальне керівництво інспекцією здійснює начальник ДПІ та його замісники.

В роботі з кадрами значна увага приділяється укріпленню трудової та виконавчої дисципліни.

За звітний період за допущені недоліки в роботі (неналежне виконання прогнозних показників з закріплених платежів до зведеного та державного бюджетів, допущення росту недоїмки) працівників позбавлялися або їм зменшувався розмір премії за відповідні місяці.

Створено резерв кадрів на посади керівних працівників інспекції для заміщення та просування їх по службі з державних службовців, які підвищили кваліфікацію, працівників органів виконавчої влади і органів самоврядування, випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю у віці не старше 40 років. На кожну посаду державного службовця - керівника в кадровий резерв зараховано двоє і більше осіб.

2. Універсальне та спеціалізоване апаратне забезпечення комп'ютерних систем і мереж, які використовуються на об'єкті практики

У своїй роботі ДПІ Болградського району використовує наступний апаратний комплекс:

- сервер-роутер на базі Intel Pentium ІІІ 550 Мhz, 128 Mb RAM, 40 Gb ATA 100, 2 x LAN-CARD (вихід в мережу Інтернет та підтримка корпоративної мережі);

- сервер для бухгалтерії на базі AMD Duron 1.4 Ghz, 128Mb RAM, 20 Gb ATA 100;

- маршрутизатор D-Link DIR-506L

- локальна мережа - Ethernet. Побудована з використанням двох 8-ми портових switch фірми Surecom. Як фізичне середовище передачі даних використовується вита пара UTP-5;

- 3 модеми IDC-2814, що забезпечують доступ до корпоративної мережі;

- блоки безперебійного живлення фірми APC (в залежності від потреб використовуються різні моделі);

- персональні комп'ютери різноманітних конфігурацій (від Pentium 100 Mhz до Pentium IV 1,7 Ghz). Використовуються як офісні машини (набір текстів, електронних таблиць, формування звітності та ін.);

- принтери Samsung ML-1865 , HP LASERJET P1102 CICADA BASE

3. Універсальне та спеціалізоване програмне забезпечення комп'ютерних систем і мереж, які використовуються на об'єкті практики

У підрозділах адміністрації, технічної підтримки і бухгалтерії використовується операційна система Windows 95, 98.

На сервері-роутері встановлено операційну систему FreeBSD REALESE 5.2.1.

Сервером для бухгалтерії керує SCO Open Server 4.5.

Захист від зовнішніх атак здійснюється відповідним налаштуванням граничного маршрутизотора під керуванням FreeBSD (налаштуванню підлягає служба IPWF2), який перешкоджає проникненню помилкового пакету даних у мережу.

Для доступу до ресурсів Unix-машин на підприємстві використовується стандартна система захисту цієї операційної системи. Захист від доступу, що не санкціонується, здійснюється за допомогою процедури введення логіну-пароля.

Доступ до конкретного ресурсу здійснюється за допомогою різних серверів.

Авторизація - це право на доступ до деякого об'єкта або на виконання якої-небудь системної дії. У більшості систем UNIX всі рішення з приводу доступу приймаються на основі простих дискреційних критеріїв, або виходячи з того, чи є root власником процесу, що здійснює доступ. Кореневий бюджет має повноваження на виконання таких системних дій, які не може виконувати ніякий інший процес.

Операційна Система визначає два типи авторизації: авторизація ядра і авторизація підсистеми. Авторизація ядра пов'язана з процесами. (Процес - це програма, що виконується в системі в даний момент.) Вони дозволяють процесу виконувати певні дії, якщо процес наділений необхідними привілеями.

Авторизація підсистеми пов'язана з користувачами. Вони дозволяють користувачеві виконувати спеціальні дії за допомогою команд підсистеми (надійні утиліти і програми).

Підсистема - це зв'язний набір файлів, пристроїв і команд, що служать для виконання деякої функції.

На серверах відключені невживані сервіси, що знижує можливість проникнення стороннього, але не виключає його зі стовідсотковою імовірністю. Кожний день на спеціальних інформаційних серверах публікується інформація про виявлення "дір" в захисті конкретної версії програмного забезпечення.

У обов'язок системного адміністратора мережі входить постійно стежити за такого роду інформацією і своєчасно оновлювати версії програмних продуктів, що використовуються в роботі фірми.

Фізичний доступ до серверів обмежений тільки працівниками технічного персоналу.

До відповідних ресурсів серверів мають доступ тільки авторизовані користувачі, ведеться сувора політика регулярної зміни паролів, що дозволяє отримати додаткові гарантії безпеки.

Також, на підприємстві використовуються автоматизовані робочі місця (АРМ):

- "Електронний переказ" Система призначена для прийому-передачі грошових електронних переказів, внутрішньо корпоративних телеграм, службових повідомлень.

- "Автоматизована система реєстрованої кореспонденції". Призначена для полегшення роботи з реєстрованою кореспонденцією: покликана підняти надійність та швидкість проходження реєстрованої кореспонденції. На даний момент відбувається її впровадження в роботу.

Нажаль детальніша інформація по цих системах знаходиться під грифом ДСК.

4. Рекомендації щодо поліпшення існуючих на об'єкті практики технологічних процесів створення та використання комп'ютерних систем і мереж та їх програмного забезпечення

Розглянувши існуючий комплекс апаратного і програмного забезпечення можна виділити такі недоліки:

моральна зношеність частини апаратного забезпечення;

використання на робочих станціях застарілих операційних систем Windows 95 та 98;

Для вирішення даних задач необхідно таке апаратне забеспечення:

заміна частини персональних комп'ютерів на нові, створення нових комп'ютеризованих робочих місць, заміна старих роутерів на нові.

Програмне забеспечення:

Провести модернізацію операційних систем до Windows 7 ліцензійних;

Вдосконалити систему "Податковий блок".

5. Постановка задачі та звіт про виконання індивідуального завдання

Тема індивідуального завдання: Призначення, принципи та приклади використання механізму неіменованих каналів для організації локального міжзадачного обміну даними. Неіменовані канали - це найстаріша форма організації взаємодії між процесами, що надаються операційними системами UNIX. Вони зазвичай пов'язують вихід однієї програми з входом іншої без необхідності збереження даних в проміжному файлі. Користувачі знову ж таки можуть застосовувати ці засоби за допомогою командного інтерпретатора.

Командний рядок ls | wc -l організовує конвеєр з двох процесів, в одному з яких виконуватиметься програма ls, а одночасно в іншому - програма підрахунку числа слів wc. При цьому вихід ls буде пов'язаний зі входом wc. В результаті буде виведено число файлів в поточному каталозі.

Канали мають два обмеження:

1. Історично вони є напівдуплексними (тобто дані можуть передаватися по ним лише в одному напрямі). Деякі сучасні системи надають дуплексні канали, але для збереження переносності застосувань не слід користуватися цією можливістю;

2. Канали можуть використовуватися лише для організації взаємодії між процесами, які мають загального предка. Зазвичай канал створюється батьківським процесом, який потім викликає функцію fork(), після чого цей канал може використовуватися для спілкування між батьківським і дочірнім процесами.

Створення програмного каналу

На рівні інтерфейсу програмування неіменований канал представляється двома дескрипторами файлів, один з яких служить для читання даних, а інший - для запису.

Для створення каналу використовується системний виклик pipe ().

#include <unistd.h>

int pipe(

int fd[2] //дескриптори файлів

);

// повертає 0 у випадку успіху

// або -1 у випадку помилки

// (код помилки в змінній errno)

Через аргумент fd повертаються два файлові дескриптори: fd[0] відкритий для читання, а fd[1] - для запису. Дані, що виводяться в fd[1], стають вхідними даними для fd[0].

Після створення каналу з ним можна працювати просто за допомогою викликів read() і write().

Канал, який обома кінцями пов'язаний з одним і тим же процесом, не приносить користі. Тому неіменовані канали використовуються переважно разом з функцією fork() і служать для обміну даними між батьківським і дочірнім процесами. Для організації подібного обміну даними спочатку, за допомогою функції pipe(), створюється канал. Потім, за допомогою функції fork(),процес "роздвоюється". Порядок дій, наступних за викликом функції fork(), залежить від того, в якому напрямі ми бажаємо передавати дані. Якщо дані повинні рухатися в напрямі від батьківського процесу до дочірнього, тоді батько закриває дескриптор, відкритий на читання, а нащадок закриває дескриптор, відкритий на запис.

Коли один з кінців каналу закривається, набирають чинності наступні два правила:

1. Якщо спробувати прочитати дані з каналу, в якому був закритий дескриптор, відкритий для запису, функція read() поверне значення 0, аби повідомити про досягнення кінця файлу після того, як всі дані будуть прочитані;

2. Якщо спробувати виконати запис в канал, для якого був закритий дескриптор, відкритий для читання, буде згенерований сигнал SIGPIPE. Якщо застосування ігнорує цей сигнал або перехоплює його і повертає управління з оброблювача сигналу нормальним чином, то функція write поверне значення 1 і код помилки EPIPE в змінній errno.

Приклад

Програма створює канал між батьківським і дочірнім процесами і передає дані по цьому каналу.

#include <stdio.h>

#include <errno.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#define MAXLINE 1024

int main(void)

{

int n, fd[2];

pid_t pid;

char line[MAXLINE];

if (pipe(fd) < 0)

{

fprintf(stderr,"помилка виклику pipe: %s\n",

strerror(errno));

return 1;

}

if ((pid = fork()) < 0)

{

fprintf(stderr,"помилка виклику fork: %s\n",

strerror(errno));

return 2;

}

else if (pid > 0)

{

// батьківський процес

close(fd[0]);

write(fd[1], "привіт, СВІТ\n", 12);

}

else

{

// дочірній процес

close(fd[1]);

n = read(fd[0], line, MAXLINE);

write(STDOUT_FILENO, line, n);

}

return 0;

}

У документації UNIX вказаний параметр PIPE_BUF, який можна вважати розміром буфера каналу. Якщо декілька процесів або потоків записують дані в один канал, операція запису блоку, розмір якого не перевищує PIPE_BUF байтів, буде атомарною, тобто дані, записані в канал різними процесами або потоками, не чергуватимуться. Це дуже важливо, бо можлива ситуація коли декілька процесів записують в канал структуровані дані, інакше не було б жодної гарантії, що читач отримає коректні дані.

Висновок

Виробнича практика є джерелом накопичення практичного досвіду роботи по вибраній спеціальності та закріплення теоретичних знань. Вона відіграє важливу роль у підготовці спеціалістів високого рівня, які б володіли сучасними технологіями, вміло використовували методологію та методики проектування інформаційних систем

В ході проходження виробничої практики було проведено дослідження об'єкта, його структури та функцій, наявного апаратного та програмного забезпечення і комплексу задач, що вирішується ним. Також було проведено ознайомлення з технологічними процесами складання, монтажу, налагодження і тестування комп'ютерних мереж.

На основі аналізу існуючих апаратних та програмних засобів були виявленні недоліки побудови існуючого комплексу апаратно-програмних засобів та намічені шляхи виправлення даної ситуації

Проробивши практику, слід зазначити, що сьогодні податкова система України перебуває на етапі кардинальних перетворень - впроваджений Податковий кодекс України. В державі постійно проводилась політика зміни системи оподаткування, але не завжди продумана, економічно обґрунтована, та не завжди це відбувалось у комплексі з іншими нововведеннями, що є суттєвим недоліком сучасної податкової системи, й гальмує економічне зростання.

В зв'язку з цим, можна зробити наступні висновки щодо діяльності ДПІ та необхідності впровадження ефективної системи оподаткування.

По-перше, головними завданнями ДПІ є методологічне забезпечення та контроль за дотриманням чинного податкового законодавства, правильністю обчислення податків, зборів та обов'язкових платежів, повнотою та своєчасністю їх внесення до бюджету та до державних цільових фондів, а також запобігання злочинам та іншим правопорушенням, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

По-друге, при виконанні своїх функціональних обов'язків органи ДПІ координують свою діяльність з різними контролюючими органами - фінансовими органами, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, митного контролю, контрольно-ревізійною службою тощо

По-третє, характерним і дестабілізуючим фактором на сьогодні є значна кількість податків, безсистемне надання пільг, значний податковий тягар, часті зміни податкового законодавства тощо.

Тому, система оподаткування має бути побудована таким чином, щоб сприяти розвитку виробничої діяльності, посиленню таких стимулів, які б забезпечили "прорив" на пріоритетних напрямах економічного та соціального розвитку країни.

Важливе значення у вирішенні проблем збалансування бюджетів усіх рівнів мають планування і прогнозування податкових надходжень.

Податкове прогнозування дає можливість реально оцінити податковий потенціал території, ґрунтуючись на прогнозах соціально-економічного розвитку.

Сьогодні система оподаткування в ДПІ у Болградському районі досягла великих перетворень. Планові показники, що встановлювались щорічно державою на протязі 2009-2011 рр. виконані у повному обсязі. Якщо прослідкувати виконання планових показників з 2009 року, то можна помітити, як вони покращувались у відносному та в абсолютних величинах.

Основну питому вагу податкових надходжень по Болградському району становлять непрямі податки, податок на прибуток підприємств та прибутковий податок з громадян.

Динаміка свідчить про стійке збільшення податкових надходжень до державного бюджету. Винятком є 2011 рік, протягом якого надходження зменшились в порівнянні із 2010 роком на 992,7 тис. грн. Аналізуючи динаміку податкових надходжень до місцевих бюджетів, можна помітити щорічне зростання цих надходжень, що є позитивним напрямком у діяльності податкових органів.

Серед недоліків можна назвати неефективну правову базу, яка проголошує діяльність податкової системи України. Друга проблема - це податковий прес, який законодавчі органи не в змозі поки що послабити, тому що дефіцит бюджету потребує збільшення доходної частини для його покриття.

В Україні вирішальну роль у формуванні бюджету відіграють непрямі податки та податок на прибуток підприємств. Низький рівень доходів більшості населення, а також низька частка зарплати в національному доході обумовлюють невисоке надходження прибуткового податку. В основі податкової системи повинні бути прямі податки, тобто податки, де об'єктом оподаткування є доходи фізичних осіб, прибуток юридичних осіб, земля, майно та капітал. При оподаткуванні доходів фізичних осіб та прибутку юридичних осіб повинна використовуватись диференціація ставок податків в залежності від виду діяльності та розміру отриманого доходу.

Список використаних джерел

1. Немет Э., Снайдер Г., Сибасс С., Хейн Т.Р., // Н50 UNIX: Руководство системного администратора. Для профессионалов / Пер. с англ. - СПб.: Питер; К.:Издательская група BHV, 2002. - 928 c.: ил.

2. Армстронг (мл.), Джеймс // А83 Секреты UNIX: 2-е изд.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. - 1072 с.: ил. - Парал. тит. англ.

3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Компьютернне сети: технологии, протоколы. Учебник." - Питер, 2000 - 672 с.

4. Николайчук Я.М., Яцків В.В., Гринчишин Т.М. Перспективи створення телефонних ліній на основі відкритого оптичного каналу зв'язку // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2002. Т. 2 - №3. - С. 47-50.

5. Господарський кодекс України №436-ІV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України №18, стаття 144 від 02.05.2003

6. Податковий Кодекс України.

7. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 24.12.1993р. №3813-ХІІ із змінами та доповненнями від 05.02.98 р. №83/98-ВР.

8. Закон України "Про державний реєстр фізичний осіб платників податків та інших обов'язкових платежів" №18-93 від 23.03.93 р. // електронна правова база " Ліга ": www.liga.kiev.ua

9. Закон України "Про патентування деяких видів діяльності" №99/96-ВР від 29.03.96р. (із змінами та доповненнями) // електронна правова база "Ліга".

10. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу" №34/93-ВР від 26.01.93 р. // Голос України - 02.02.2010 р. - С. 3-4.

11. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 06.07.95 р. №265/95-ВР.

12. Закон України "Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні" Наказ МЧС України №126 від 19.10.04 р.

13. Декрет КМУ "Про державне мито" №53/96-ВР // електронна правова база "Ліга": www.liga.kiev.ua

14. Наказ Державної податкової адміністрації України від 24 липня 2006 року №427 Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 №80 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків" та інших нормативно-правових актів.

15. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків" №80.

16. Наказ Державної податкової адміністрації України від 18 липня 2005 року №276 Про затвердження Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами ДПС України.

17. Наказ ДПА України "Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення" від 11.09.2008 р. №584.

18. Наказ ДПА України "Про затвердження зразків форм актів перевірок банківських установ, страхових компаній, кредитних спілок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення" від 16.07.2009 року №378.

19. Постанова КМУ "Про затвердження тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин" №85 від 08.02.94 р. // електронна правова база "Ліга": www.liga.kiev.ua

20. Постанова КМУ "Про порядок встановлення нормативів відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету та їх справляння" №645 від 11.08.95 р. // електронна правова база "Ліга".

21. Положення "Про державну податкову інспекцію в районі, місті без районного поділу, районі в місті, міжрайонну, об'єднану ДПІ, іншу спеціалізовану державну податкову інспекцію" №412 від 25.06.2008 року.

22. Положення "Про сектор масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян ДПІ у Болградському районі Одеської області" затверджене Наказом ДПІ в Болградському районі від 31.07.2011 р. №295.

23. Інструкція про порядок обліку платників податків: Затв. Наказом ДПАУ №80 від 19.02.98 р. // Баланс - 1999. - №15. - С. 31-38.

24. Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України від 2.04.99 №174.

25. Порядок взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників податків №110 від 28.02.2010 року.

26. Регламент проведення роботи фахівцями органів ДПС України з платниками податків щодо роз'яснення податкового законодавства та формування податкової культури населення затверджений наказом ДПА України від 23.08.07 №503.

27. Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб'єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування виручки від реалізації товарів (послуг) затверджені наказом ДПА України від 23 квітня 2009 р. №210.

28. Блонська В.І. Використання сучасних інформаційних технологій у державному податковому менеджменті // Науковий вісник НЛТУ України. - 2009. - №19.3, с. 265-271.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вивчення історії кафедри "Комп’ютерної інженерії". Дослідження процесу складання, монтажу, налагодження, тестування апаратного забезпечення комп’ютерних систем і мереж. Науково-дослідні роботи у лабораторії "Програмного забезпечення комп’ютерних систем".

  отчет по практике [23,9 K], добавлен 01.03.2013

 • Аналіз системи збору первинної інформації та розробка структури керуючої ЕОМ АСУ ТП. Розробка апаратного забезпечення інформаційних каналів, структури програмного забезпечення. Алгоритми системного програмного забезпечення. Опис програмних модулів.

  дипломная работа [1,9 M], добавлен 19.08.2012

 • Аналіз сучасних методів та технологій проектування програмного забезпечення. Вибір цільової мобільної платформи. Розробка екранних форм, діаграми класів. Вимоги до програмного продукту. Аналіз небезпечних факторів у відділі роботи з фізичними особами.

  дипломная работа [508,1 K], добавлен 02.12.2015

 • Аналіз формування податкової звітності. Розробка проекту інтерфейсу, інформаційної, статичної та динамічної моделей програмного забезпечення. Розрахунок економічної ефективності впровадження програмного забезпечення формування податкової звітності.

  дипломная работа [3,5 M], добавлен 26.04.2012

 • Етапи розробки проекту. Вимоги до апаратного і програмного забезпечення, до користувача. Специфікація та структура даних, які мають бути розміщеними в системі. Вигляд інтерфейсу системи програмного забезпечення. Розробка бази даних косметичного салону.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 21.02.2015

 • Аналіз предметної області, опис проекту бази даних, моделей майбутнього програмного забезпечення гри для персонального комп'ютера "Міста". Функціональні можливості програмного забезпечення, які необхідно реалізувати. Інтерфейс програмного забезпечення.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 02.06.2016

 • Аналіз фізичної організації передачі даних по каналах комп'ютерних мереж, топологія фізичних зв'язків та організація їх сумісного використання. Методи доступу до каналів, настроювання мережевих служб для здійснення авторизації доступу до мережі Інтернет.

  дипломная работа [2,6 M], добавлен 12.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.