Прояв агресії в кризові періоди

Дитяча агресивність та вікові особливості її прояву. Причини виникнення, психологічні особливості та шляхи усунення агресії в період кризи трьох років, в молодшому дошкільному та в підлітковому віці. Наявність стимулів, що полегшують розрядку агресії.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.04.2009
Размер файла 60,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

РЕФЕРАТ

Курсова робота: 38 сторінок, 16 джерел, 1 таблиця.

Об'єкт дослідження: психологічний стан, психологічні стосунки.

Предмет дослідження: агресія у кризові періоди.

Мета дослідження: простежити проблему прояву агресії у кризові періоди.

Завдання:

- визначити поняття агресії;

- розглянути теорії походження агресії;

- розглянути причини виникнення агресії в кризові періоди;

- виявити, як проявляється агресія в кризові періоди;

- зробити відповідні висновки.

Новизна роботи полягає у спробі уявити сучасний погляд на вивчаючу проблему, у спробі представити самостійну точку зору.

Методи дослідження:

- аналіз першоджерел;

- метод системного аналізу.

АГРЕСІЯ, АГРЕСИВНІСТЬ, АГРЕСИВНА ДІЯ, ФРУСТРАЦІЯ, ТЕОРІЯ ПОТЯГУ, ФРУСТРАЦІЙНА ТЕОРІЯ, ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ, РОЗДРАТУВАННЯ, НЕГАТИВІЗМ, ОБРАЗА, ПІДОЗРІЛІСТЬ, ВЕРБАЛЬНА АГРЕСІЯ, ФІЗИЧНА АГРЕСІЯ, УПЕРТІСТЬ, НОРОВИСТІСТЬ, СВАВІЛЛЯ, ЗНЕЦІНЮВАННЯ.

ЗМІСТ

 • РЕФЕРАТ
 • ВСТУП4
 • 1. ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ АГРЕСІЇ
 • 1.1 Теорія потягу (психоаналітичний підхід)
 • 1.2 Екологічний підхід
 • 1.3 Фрустраційна теорія (гомеостатична модель)
 • 1.4 Теорія соціального навчання (біхевіористична модель)
 • 2. ПРОЯВ АГРЕСІЇ В КРИЗОВІ ПЕРІОДИ
 • 2.1 Дитяча агресивність. Вікові особливості прояву дитячої агресивності5
 • 2.2 Причини виникнення та шляхи усунення агресії в період кризи трьох років
 • 2.3 Причини виникнення та шляхи усунення агресії в молодшому дошкільному віці
 • 2.4 Причини виникнення та шляхи усунення агресії в підлітковому віці
 • 2.4.1 Психологічні особливості підліткового віку
 • 2.4.2 Дослідження стану агресії в підлітковому віці
 • ВИСНОВКИ
 • ДОДАТКИ
 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Слово агресія походить від латинського “aggredi”, що означає “нападати”. Воно здавна існує в європейських мовах, однак, значення йому надавалося не завжди однакове. До початку XIX століття агресивним вважалося будь-яке активне поводження, як доброзичливе, так і вороже. Пізніше, значення цього слова змінилося, стало більш вузьким. Під агресією стали розуміти вороже поводження у відношенні оточуючих людей.

Існує безліч теоретичних обґрунтувань виникнення агресії, її природи і факторів, що впливають на її прояв. Але усі вони підпадають під наступні чотири категорії. Агресія відноситься до:

Уродженим спонуканням і задаткам;

Потребам, що активізуються зовнішніми стимулами;

Пізнавальним і емоційним процесам;

Актуальним соціальним умовам у поєднанні з попереднім навчанням.

Під агресивністю можна розуміти властивість особистості, що характеризується наявністю деструктивних тенденцій, в основному в області суб'єкт - суб'єктних відносин. Імовірно, деструктивний компонент людської активності є необхідним у творчій діяльності, тому що потреби індивідуального розвитку з неминучістю формують у людях здатність до усунення і руйнування перешкод, подоланню того, що протидіє цьому процесові.

Агресивність має якісну і кількісну характеристики. Як і усяка властивість, вона має різний ступінь виразності: від майже повної відсутності до її граничного розвитку. Кожна особистість повинна мати визначений ступінь агресивності. Відсутність її веде до пасивності, відомості, конформності і т.д. Надмірний розвиток її починає визначати весь вигляд особистості, що може стати конфліктною, нездатною до свідомої кооперації, і т.д. Сама по собі агресивність не робить суб'єкта свідомо небезпечним, тому що, з одного боку, існуючий зв'язок між агресивністю й агресією не є твердим, а, з іншої сторони, сам акт агресії може не приймати свідомо небезпечні і не схвалювані форми. У життєвій свідомості агресивність є синонімом "зловмисної активності". Однак саме по собі деструктивне поводження "зловмисністю" не володіє, таким його робить мотив діяльності, ті цінності, заради досягнення і володіння якими активність розвертається. Зовнішні практичні дії можуть бути подібні, але їхні мотиваційні компоненти прямо протилежні.

Тема курсової роботи: Прояв агресії в кризові періоди.

Мета дослідження: простежити проблему прояву агресії в кризові періоди.

Завдання роботи:

- визначити поняття агресії;

- розглянути теорії походження агресії;

- розглянути причини виникнення агресії в кризові періоди;

- виявити, як проявляється агресія в кризові періоди;

- зробити відповідні висновки.

Методи дослідження:

- аналіз першоджерел;

- метод системного аналізу.

1. теорії виникнення агресії

1.1 Теорія потягу (психоаналітичний підхід)

Засновником цієї теорії є Зиґмунд Фрейд. Він вважав, що агресивне поводження по своїй природі інстинктивне і неминуче. У людині існує два найбільш могутні інстинкти: сексуальний (лібідо) і інстинкт потягу до смерті (танатос). Енергія першого типу спрямована на зміцнення, збереження і відтворення життя. Енергія ж другого типу спрямована на руйнування і припинення життя. Він затверджував, що вся людська поведінка є результатом складної взаємодії цих інстинктів, і між ними існує постійна напруга. Через те, що існує гострий конфлікт між збереженням життя (еросом) і її руйнуванням (танатосом), інші механізми (зсув) служать меті направляти енергію танатоса зовні, у напрямку від “Я”. А якщо енергія танатоса не буде звернена зовні, то це незабаром приведе до руйнування самого індивідуума. Таким чином, танатос побічно сприяє тому, що агресія виводиться назовні і спрямовується на інших.

Цю теорію можна відобразити наступною схемою:

Зменшити імовірність появи небезпечних дій може зовнішній прояв емоцій, що супроводжують агресію [1;280].

1.2 Екологічний підхід

Нове звучання ця тема одержала завдяки роботам К.Лоренца, що дотримував еволюційного підходу до агресії, що було схоже з позицією З.Фрейда.

Згідно Лоренцу, агресія бере початок насамперед з уродженого інстинкту боротьби за виживання, що є присутнім у людей так само , як і в інших живих істот. Він вважав, що агресивна енергія, що має своїм джерелом інстинкт боротьби за виживання, генерується в організмі спонтанно, безупинно, у постійному темпі, регулярно накопичуючись з часом. Таким чином, розгортання явно агресивних дій є спільною функцією:

Кількості накопиченої агресивної енергії.

Наявності стимулів, що полегшують розрядку агресії.

Але, чим більша кількість агресивної енергії мається в даний момент. Тим менший стимул потрібний для того, щоб агресія виплеснулася зовні, тобто агресивне поводження може виплеснутися спонтанно.

Лоренц відзначав, що крім уродженого інстинкту боротьби всі живі істоти наділені можливістю придушувати свої прагнення, тобто мають стримуючий початок, що перешкоджає нападові на представників свого виду. А люди, у свою чергу, мають більш слабкий стримуючий початок, ніж тварини. Звідси, технічний прогрес (зброя масового знищення) може привести до знищення людини як виду.

Ослаблення агресії можливе шляхом різних дій. Також Лоренц затверджував, що любов і дружні відносини можуть виявитися несумісними з вираженням відкритої агресії і можуть блокувати її прояву [2;169].

1.3 Фрустраційна теорія (гомеостатична модель)

Ця теорія, запропонована Д.Доллардом, протипоставляється двом, вище описаним. Тут агресивне поводження розглядається як ситуативний, а не еволюційний процес. Основні положення цієї теорії звучать так:

Фрустрація завжди приводить до агресії в якій-небудь формі.

Агресія завжди є результатом фрустрації.

У відношенні спонукання до агресії вирішальне значення мають три фактори:

1. Ступінь очікуваного суб'єктом задоволення від майбутнього досягнення мети;

2. Сила перешкоди на шляху досягнення мети;

3. Кількості послідовних фрустрацій.

Тобто, чим у більшому ступені суб'єкт відчуває задоволення та чим сильніше перешкода і чим більша кількість реакцій блокується, тим сильніше буде поштовх до агресивної поведінки. А якщо фрустрації випливають одна за іншою, то їхня сила може бути сукупною і це може викликати агресивну реакцію більшої сили.

Коли з'ясувалося, що індивідууми не завжди реагують агресією на фрустрацію, Доллард і співавтори прийшли до висновку, що подібна поведінки не виявляється в той же момент фрустрації насамперед через погрозу покарання. У цьому випадку відбувається “зсув”, у результаті якого агресивні дії направляються на іншу людину, напад на яку асоціюється з найменшим покаранням [3;29].

1.4 Теорія соціального навчання іхевіористична модель)

На відміну від інших, ця теорія говорить, що агресія являє собою засвоєне поводження в процесі соціалізації через спостереження відповідного образу дій і соціальне підкріплення. Тобто відбувається вивчення людської поведінки, орієнтованої на зразок.

Ця теорія була запропонована Балдурой і представлена в роботі у виді таблиці 1.1., що пояснює засвоєння, провокування і регуляцію агресивної поведінки.

Таблиця 1.1. Теорія соціального навчання Балдури.

Агресія, що здобувається за допомогою:

Біологічних факторів (наприклад, гормони, нервова система)

Навчання (наприклад, безпосередній досвід, спостереження)

Агресія провокується:

Впливом шаблонів (наприклад, порушення, увага)

Неприйнятним звертанням (наприклад, нападки, фрустрація)

Спонукальними мотивами (наприклад, гроші, замилування)

Інструкціями (наприклад, накази)

Ексцентричними переконаннями (наприклад, параноідальними переконаннями)

Агресія регулюється:

Зовнішнім заохоченням і покаранням (наприклад, матеріальна винагорода, неприємні наслідки)

Вікарним підкріпленням (наприклад, спостереження за тим, як заохочують або карають інших)

Механізмами саморегуляції (наприклад, гордість, провина)

З його погляду, аналіз агресивної поведінки вимагає обліку трьох моментів:

1. Способів засвоєння подібних дій;

2. Факторів, що провокують їх появу;

3. Умов, при яких вони закріплюються [2;250].

Тому, істотне значення тут приділяється навчанню, впливові первинних посередників соціалізації, а саме батьків, на навчання дітей агресивній поведінці. Зокрема, було доведено, що поведінка батьків може виступати як модель агресії і, що в агресивних батьків звичайно бувають агресивні діти. Також ця теорія затверджує, що засвоєння людиною широкого діапазону агресивних реакцій - пряме заохочення такої поведінки. Тобто одержання підкріплення за агресивні дії підвищує імовірність того, що подібні дії будуть повторюватися і надалі. Разом з тим, істотне значення має результативна агресія, тобто досягнення успіху при використанні агресивних дій. Сюди ж відноситься і вікарний досвід, тобто спостереження заохочення агресії в інших. Соціальне заохочення і покарання відносяться до спонукання агресії. Самозаохочення і самопокарання - моделі відкритої агресії, регульовані заохоченням і покаранням, що людина встановлює для себе сама.

Хочеться відзначити, що ця теорія залишає набагато більше можливостей запобігти і контролювати людську агресію. Тому є дві причини:

1. Відповідно до теорії, агресія - придбана модель соціальної поведінки.

2. Соціальне навчання передбачає прояв агресії людьми тільки у визначених соціальних умовах.

В даний час теорія соціального навчання є найбільш ефективною в пресказанні агресивної поведінки, особливо якщо є зведення про агресора і ситуацію соціального розвитку.

Таким чином, з вищезгаданих теорій, що пояснюють природу агресивності, можна зробити наступні висновки:

прояв агресії пояснюють біологічні і соціальні фактори;

агресивність може бути не тільки жорстокою, але і нормальною реакцією індивідуума в ході боротьби за виживання;

агресивні дії можуть бути ослаблені або спрямовані в соціально прийнятні рамки за допомогою позитивного підкріплення неагресивного поводження, орієнтації людини на позитивну модель поведінки, зміна умов, що сприяють проявові агресії.

Розглянувши основні теорії, що пояснюють природу агресивності, визначимо основні поняття.

Р.Берон і Д.Річардсон вважають, що агресія, у якій би формі вона не виявлялася, являє собою поведінку, спрямовану на заподіяння шкоди або збитку іншій живій істоті, що мають усі підстави уникати подібної поведінки з собою. Дане комплексне визначення містить у собі наступні положення:

Агресія обов'язково має на увазі навмисне, цілеспрямоване заподіяння шкоди жертві;

В якості агресії може розглядатися тільки таке поводження, що має на увазі заподіяння шкоди або збитку живим організмам;

Жертви повинні мати мотивацію уникнення подібного звертання із собою [5;214].

Під агресією, по А.Фромму, варто розуміти будь-які дії, що заподіюють або мають намір завдати шкоди іншій людині, групі людей або тварині, а також заподіяння збитку взагалі всякому неживому об'єктові [6;320].

Агресивність, по Р.С.Немову, розуміється як ворожість - поведінка людини у відношенні інших людей, що відрізняється прагненням заподіяти їм неприємності, нанести шкоду [7;190].

“Психологічний словник” за редакцією Зінченко пропонує наступне визначення: Агресія - мотивоване деструктивне поводження, що суперечить нормам і правилам співіснування людей у суспільстві, що наносить шкоду об'єктам нападу (одушевлений і неживим), що приносить фізичний збиток людям або викликають у них психологічний дискомфорт (негативні переживання, стан напруженості, страху, пригніченості) [8;79].

Прояв агресії досить різноманітний.

Розрізняють два основних типи агресивних проявів:

цільова агресія;

інструментальна агресія.

Перша виступає як здійснення агресії як заздалегідь спланований акт, ціль якого - нанесення шкоди або збитку об'єктові. Друга відбувається як засіб досягнення деякого результату, що сам по собі не є агресивним актом.

Структуру агресивного прояву запропонували у своїх роботах Заградова Й., Осинський А.К., Левітів Н.Д.:

По спрямованості:

Агресія, спрямована зовні;

Аутоагресія - спрямована на себе.

По меті:

Інтелектуальна агресія;

Ворожа агресія.

По методу вираження:

Фізична агресія;

Вербальна агресія.

По ступеню виразності:

Пряма агресія;

Непряма агресія.

По наявності ініціативи:

Ініціативна агресія;

Оборонна агресія.

Тепер визначимо, що така агресивна дія й агресивна поведінка, агресивність, тому що часто в ці поняття вкладають той самий зміст.

Агресивна дія - це прояв агресивності, як ситуативної реакції. Якщо ж агресивні дії періодично повторюються, то в цьому випадку варто говорити про агресивну поведінку.

Сама ж агресивність має на увазі ситуативний, соціальний, психологічний стан безпосередній перед або під час агресивної дії.

Так само хочеться відзначити, що кожна особистість повинна мати визначений ступінь агресивності, тому що агресія є невід'ємною характеристикою активності й адаптивності людини.

В. Клайн вважає, що в агресивності є визначені здорові риси, що просто необхідні для активного життя. Це - наполегливість, ініціатива, завзятість у досягненні мети, подолання перешкод. Ці якості властиві лідерам [2;47].

Р.С.Хоманс вважає, що агресію може викликати ситуація, пов'язана з прагненням до справедливості [2; 120].

Стан фрустрації - це психічний стан, що характеризується наявністю стимульованої потреби, що не знайшла свого задоволення. Цей стан супроводжується різними негативними переживаннями: роздратуванням, розпачем.

Таким чином, агресію можна розглядати як біологічно доцільну форму поведінки, що сприяє виживанню й адаптації. З іншого боку, агресія розцінюється як зло, як поведінка, що суперечить позитивній сутності людей.

Румянцева Т.Р. вважає, що сьогодні на перший план висувається нормативний підхід. Відповідно до цієї точки зору, в визначенні поведінки як агресивного, вирішальне місце повинне належати поняттю норми. Норми формують своєрідний механізм контролю за позначенням тих або інших дій. Поняття норми формується в процесі соціалізації дитини. Звідси, поведінку будемо назвати агресивною при наявності двох обов'язкових умов:

1. Коли мають місце згубні для жертви наслідку;

2. Коли порушені норми поведінки [11; 23].

Важливу роль у становленні агресивної поведінки відіграють навчання і виховання. Психологи визнають, що над агресивними проявами можливий контроль, пов'язаний із процесом соціалізації. Соціалізацією агресії можна назвати процес навчання контролеві власних агресивних спрямувань і вираження їх у формах, прийнятних у рамках даної цивілізації. В результаті соціалізації багато хто вчаться регулювати свої агресивні імпульси, адаптуючись до вимог суспільства.

Інші ж залишаються досить агресивними, але вчаться виявляти агресію більш тонко: через словесні образи, сховані примуси, завуальовані вимоги та інше.

Треті нічому не навчаються і виявляють свої агресивні імпульси у фізичному насильстві.

І тут важливу роль відіграє ранній досвід виховання дитини в конкретному культурному середовищі, сімейні традиції й емоційне тло відносин батьків до дитини.

На думку психологів піддатливість до агресивних дій формується в міру нагромадження недоліків у процесі соціалізації. Виділяють два ступені соціалізації:

засвоєння соціального досвіду, цінностей, норм культурної поведінки;

засвоєння субкультурного досвіду меншого обсягу, але утримуючи норми поведінки, що допускають агресивність.

Таким чином, піддатливість до агресивних дій формується при недостатньо збалансованій соціалізації.

2. ПРОЯВ АГРЕСІЇ В КРИзові ПЕРІОДИ

2.1 Дитяча агресивність. Вікові особливості прояву дитячої агресивності

Агресивні дії в дитини можна спостерігати вже із самого раннього дитинства. В перші роки життя агресія виявляється майже винятково в імпульсивних приступах упертості, що часто не піддаються керуванню дорослими. Виражається це, найчастіше, спалахами злості або гніву, що супроводжуються лементом, бриканням, кусанням, забіякувастю.

Згідно Б.Споку, в однорічному віці нормальними явищами можуть вважатися: замахування дитини на матір за те, що вона зробила щось неприємне йому [12; 46].

Як відзначає Є. Гаспарова, на другому році життя зростає активність дитини. З розширенням можливостей самостійних дій зростає незалежність у поводженні дитини. Часом це прагнення до незалежності - знамените “Я сам!” - виливається в перші спроби маленької людини настояти на своєму, всупереч бажанню батьків [13;59].

До трьох років скарги на упертість сина або дочки звучать наполегливіше. У цей період діти 2х - 3х років попадають у дитячі сади, де починає формуватися досвід взаємодії з однолітками як процес більш-менш тривалої підтримки і розгортання дій, спрямованих на інших.

У цей період агресія носить інструментальний характер. Конфлікти між дітьми найчастіше виникають у ситуації мати річ, звичайно іграшку. Прояв агресивності в цьому віці, головним чином, залежить від реакції і відношення батьків до тих або інших форм поведінки. Якщо батьки і вихователі відносяться нетерпимо до будь-яких проявів відкритої агресії, то в результаті можуть формуватися символічні форми агресивності, такі як ниття, фиркання, упертість, неслухняність і інші види опору, а також прояву непрямої агресії.

В цьому віці підсилюється “дослідницький інстинкт”, і в цей же час маля зіштовхується з цілою системою нових, для його досвіду, заборон, обмежень і соціальних обов'язків. Потрапляючи в конфліктну ситуацію між спонтанним інтересом і батьківським “не можна”, дитина мимоволі випробує найсильнішу депривацію - обмеження можливості задоволення своїх потреб. Іншими словами, приводить до стану фрустрації. Дитина сприймає цю ситуацію як акт відкидання з боку батьків. Неможливість вирішення цього конфлікту приводить до того, що в ньому просипається злість, розпач, агресивні тенденції.

Однак, якщо раніше батьки на агресивність дитини реагували ласкою, то тепер вони частіше прибігають до погроз, позбавленням задоволень, ізоляції.

А. Фромм, вказує на існування феномена “перенесення”, що у три-чотири роки є однієї із самих звичайних прикмет агресивності. Суть його в тім, що дитина не насмілюється в цьому віці відкрито виливати свою злість на матір і переносить гнів і агресивність на інший, більш необразливий об'єкт. Дитина не може узяти верх над матір'ю з батьком насамперед тому, що вони дорослі і мають реальний авторитет. До того ж дитині вже прищеплене почуття поваги і слухняності, нехай навіть із застосуванням погроз і покарань [6; 160].

Дитина до актів насильства може відносити досить широкий спектр дій, у який включаються навіть такі, як позбавлення ласощів, іграшки, вербальні переконання, вимовлені підвищеним тоном.

До шести-семи років до інструментальної агресії починає домішуватися агресія, адресована на інших людей особисто. Відбувається зміна форм агресії: частота просто фізичного нападу зменшується за рахунок росту більш “соціалізованих” форм (образа, боротьба).

2.2 Причини виникнення та шляхи усунення агресії в період кризи трьох років

Обговорюючи проблему агресивності в молодшому дошкільному віці не можна не відзначити, що цей вік збігається з кризою трьох років.

В.В.Лебединський відзначає, що періоди вираженої агресивності дитини. Його гармонічні відносини, що порушують, з навколишнього і нормального афективного розвитку, що спостерігаються в процесі, в основному збігаються з переживаннями вікових афективних і особистісних криз [13;204].

Е. Клер у роботі “Про особистості трирічної дитини” виділила кілька важливих симптомів цієї кризи: негативізм, упертість, норовистість, свавілля, знецінювання дорослих, протест-бунт, прагнення до деспотизму [13;102].

Розшифруємо ці поняття.

Негативізм - це такі прояви в поведінці дитини, коли вона хоче зробити що-небудь тільки тому, що це запропонував хтось з дорослих, тобто це реакція не на зміст дії, а на саму пропозицію дорослих.

Упертість - така реакція дитини, коли вона наполягає на чому-небудь не тому, що йому це сильно захотілося, а тому що вона це зажадала, тобто реакція на своє власне рішення.

Норовистість носить, на відміну від негативізму, безособовий характер. Вона спрямована проти норм виховання, встановлених для дитини.

Свавілля укладається в прагненні дитини до самостійності. Спостерігається самостійність у намірі, у зачатку.

Знецінювання дорослих.

Протест-бунт, що виявляється в частих сварках з батьками. “Вся поведінка дитини набуває рис протесту, начебто дитина знаходиться в стані війни з навколишніми, у постійному конфлікті з ними,” - писав Л.С.Виготський [14;304].

У родині з єдиною дитиною зустрічається прагнення до деспотизму. Дитина виявляє деспотичну владу стосовно усього навколишнього і вишукує для цього безліч способів.

Як вважав Д.Б.Ельконін, криза трьох років - це криза соціальних відносин, а всяка криза відносин є криза свого “Я” [15;49 ]. Л.С.Виготський вказував, що в даних симптомах дитина виступає як важковиховувана. Дитина, що не доставляла турбот і труднощів, тепер виступає як істота, що стає важким для дорослих. Завдяки цьому, створюється враження, що дитина різко змінилася протягом якогось часу. З “бебі”, якого носили на руках, він перетворився в перекірливе, уперте, негативне, заперечливе, що ревнує або деспотичне, так що відразу весь його вигляд у родині міняється [14;38].

У кризі трьох років відбувається те, що називають роздвоєнням: тут можуть бути конфлікти, дитина може лаяти матір, іграшки, запропоновані в невідповідний момент, вона може їх розламати зі злістю, відбувається зміна афективно-вольової сфери, що вказує на зрослу самостійність і активність дитини. Тенденція до самостійної діяльності знаменує собою те, що дорослі не закриті для дитини предметом і способом звертання до неї, а як би вперше розкриваються перед нею, виступають як носії зразків дій і відносин у навколишньому світі.

Феномен “Я сам” означає не тільки виникнення зовні помітної самостійності, але й одночасне відділення дитини від дорослої людини. У результаті такого відділення дорослий як би вперше виникають у світі дитячого життя. Дитячий світ зі світу обмеженого предметами перетворюється у світ дорослих людей.

Дитина приходить у наш світ дорослою з “проблемною” поведінкою, з погляду дорослих, що обумовлюється нерозвиненістю афективно емоційно-вольової сфери, звідси невміння керувати своїми емоціями.

З одного боку, самостійність дитини у всьому, а з іншого боку - слабка саморегуляція. І нам дорослим, особливо батькам, потрібно бути ще більш уважними і співчуваючими дитині в цей період часу, тобто поставитися до неї з розумінням.

Але, як відзначає Б.Спок, саме в цей період дитинства батьки “консолідуються” і усі разом починають придушувати “самоствердження дитини”. І, звичайно, батьки для цього використовують будь-які засоби [12;76].

Як відзначає К. Бютнер, від дітей вимагають відповідності батьківським представленням про поведінку. А ці представлення мають на увазі повну “покірність”. Але, незважаючи на те, що переважають негативні відносини з дорослими, діти, все-таки, постійно намагаються до встановлення і збереження позитивних взаємин з ними. І, якщо ці взаємини не задовольняють дитини, у нього виникають глибокі афективні переживання, що ведуть або до значного зниження активності в спілкуванні з однолітками, або до агресивності стосовно них. В цьому випадку ми говоримо про нерозуміння батьками своєї дитини, її важкого періоду. І це нерозуміння виражається застосуванням фізичної сили і брутальності стосовно “свого милого бебі”.

Батьки стають нестерпними, сварячись з дитиною й один з одним через його виховання. А в цьому випадку, при вихованні дітей в атмосфері постійних скандалів, бійок, непорозумінь у родині в дитини культивується і підсилюється невміння стримувати безпосередні емоційні реакції, збудливість, конфліктність. Заражаючи дратівливістю дорослих, діти переносять її на своє найближче оточення - однолітків. І, хочеться повторитися, що саме в молодшому дошкільному віці перед дітьми дорослі виступають як носії зразків дій і відносин у навколишньому світі. І, звичайно ж, у цьому віці в першу чергу такими зразками є батьки.

Питання сімейного виховання і впливу взаємин у родині на дитину стали розроблятися в рамках психолого-педагогічного підходу (К.Д.Ушинський, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинський, Е.А.Аркін, А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожець, Н.И.Лисина, В.К.Копирло й ін.).

Автори, що займаються цією проблемою призначають важливу роль ранньому досвідові виховання дитини в конкретному культурному середовищі, сімейним традиціям і емоційному фоні відносин батьків до дитини.

М. Мід вивчаючи примітивні співтовариства, зробила дуже цікаві спостереження. У тих співтовариствах, де дитина має негативний досвід, як правило, формуються негативні риси особистості. Зокрема, стиль взаємодії з дорослими зводиться до наступного: мати рано відлучає дитину від грудей, надовго іде працювати, спілкування з матір'ю відбувається рідко.

Подальше виховання залишається досить суворим: в основному, використовуються часті покарання, ворожість дітей по відношенню один до одного не викликає в дорослих осудів. В результаті, формуються такі якості як тривожність, підозрілість, сильна агресивність, егоїзм і жорстокість.

А.А. Бодалев вважає, що оцінка дитиною іншої людини і його дій є простим повторенням оцінки авторитетним для дитини дорослим. Звідси батьки є еталоном, по якому діти звіряють і будують свою поведінку [15;301].

Передаючи соціально корисний досвід, батьки, часом передають і негативні його сторони, що є дуже емоційно зарядженим “керівництвом до дії”. Не маючи свого особистого досвіду, дитина не в змозі співвіднести правильність моделей поводження, що нав'язуються, з об'єктивною реальністю.

Самі ж батьки завжди задоволені, хоча можуть і не показувати виду, коли діти їх наслідують, нехай навіть у самому дурному відношенні.

Таким чином, спираючи на отримані дані, можна зробити такий висновок, що на соціалізацію агресії впливають два основних фактори:

зразок відносин і поведінки батьків;

характер підкріплення агресивної поведінки з боку навколишніх.

Зокрема, був установлений зв'язок між батьківським покаранням і агресією у дітей. Батьки часто по-різному реагують на агресивну поведінку дітей в залежності від того, чи спрямоване воно на них або однолітків.

Р.Берон, Д.Річардсон указують на залежність між практикою сімейного керівництва й агресивною поведінки у дітей, що зосередилася на характері і строгості покарань, а також на контролі батьками поведінки дітей. Виявлено, що жорстокі покарання пов'язані з відносно високим рівнем агресивності в дітей, а недостатній контроль і догляд за дітьми корелює з високим рівнем асоціальності, що найчастіше супроводжується агресивною поведінкою [5;10].

Р.С.Сирс, Е.Е.Маккобі, К.Левін у своєму дослідженні також виявили два головних фактори, що визначають можливий розвиток агресивності в поведінці дитини:

Поблажливість, тобто ступінь готовності батьків прощати вчинки, розуміти і приймати дитину;

Строгість покарання батьками агресивних проявів дитини.

Найменш агресивні ті діти, батьки яких не були схильні ні до поблажливості, ні до покарання. Їхня позиція - в осуді агресії і доведенні цього до зведення дитини, але без строгих покарань у випадку провини. Батьки більш агресивних дітей поводилися так, начебто будь-яке поводження дітей пристойне, не роблячи своє відношення до агресії більш ясним. Однак, коли дитина робила провину, вона була суворо покарана. Строгість батьків, якщо вона послідовна та досить чуттєва для дитини, може привести до придушення агресивних імпульсів в присутності батьків, але поза будинком дитина буде поводитися ще більш агресивно.

Крім того, схильний до тілесного покарання батько, хоча і ненавмисно, подає дитині приклад агресивної поведінки.

Дитина, у цьому випадку, робить висновок, що агресія стосовно навколишніх припустима, але жертву завжди потрібно вибирати меншу і слабкішу себе. Вона дізнається, що фізична агресія - засіб впливу на людей і контролю над ними, і буде прибігати до нього при спілкуванні з іншими дітьми.

Якщо покарання занадто збуджує і засмучує дітей, вони можуть забути причину, що породила подібні дії батьків.

Фактично стратегія соціалізації в цьому випадку заважає засвоєнню правил прийнятної поведінки, тобто після суворого покарання дитина розсерджена або розстроєна. Вона через біль може забути, за що її покарали.

Діти, що змінили свою поведінку в результаті настільки сильного впливу, швидше за все не зроблять норми, що їй намагаються прищепити, своїми внутрішніми цінностями. Тобто вони коряться тільки доти, поки за їхньою поведінкою спостерігають.

Отже, формування агресивних тенденцій у дітей відбувається декількома шляхами:

Батьки заохочують агресивність у своїх дітей безпосередньо, або показують приклад (модель) відповідного поводження стосовно інших і навколишнього середовища.

Батьки карають дітей за прояв агресивності. З досліджень видно, що:

Батьки, що дуже рідко придушують агресивність у своїх дітей, виховують у дитині надмірну агресивність.

Батьки, що не карають своїх дітей за прояв агресивності, імовірніше всього, виховують у них надмірну агресивність.

Батькам, розумно гнітячи агресивність у своїх дітей, як правило, вдається виховати уміння володіти собою в ситуаціях, що провокують агресивне поводження.

Щоб подолати агресію в цьому віці батьки повинні прислухатися до дитини, давати можливість їй щось зробити самій, але постійно бути поруч, якщо дитині знадобиться допомога, не слід будувати життя дитини з одних заборон.

2.3 Причини виникнення та шляхи усунення агресії в молодшому дошкільному віці

Говорячи про відносини “батько-дитина”, ми говоримо про взаємовідносини між ними і про положення, що займає дитина в родині. Якщо у дитини (незалежно від того, до якої вікової групи вона належить) погані відносини з одним або обома батьками, якщо дитина почуває, що її вважають нікуди не придатною, або не відчуває батьківської підтримки, вона, можливо, виявиться залученою у злочинну діяльність, буде ополчатися на інших дітей, однолітки будуть відзиватися про неї як про агресивну дитину, вона буде поводитися агресивно стосовно батьків.

Шефер з'ясував, що відносини батьків до своєї дитини можна описати двома парами важливих ознак:

неприйняття - розташування;

терпимість - стримування [9;112].

Ступінь виразності цих ознак обумовлює характер виховного впливу. В.І.Гарбузов виділив три типи негативних відносин батьків до дитини:

Тип А - відкидання (неприйняття дитини, демонстрація недоброзичливого відношення)

Тип Б - гіперсоціалізація (надвимогливе відношення: надмірна критика, причепливість, покарання за найменшу провину)

Тип В - гіперопіка (езопове виховання: надпіклувальне відношення, при якому дитина позбавлена можливості самостійно діяти) [10;193].

Перший тип формує у дитини відчуття покинутості, незахищеності, непевності в собі. Дитина не почуває підтримки, “стіни” за яку можна сховатися. Крім того, відкидання руйнує механізм ідентифікації (дитина не приймає батьківські переконання). При холодних емоційних відносинах вона не має позитивних поведінкових моделей реагування. Це знижує здатність саморегуляції дитини.

Другий тип (гіперсоціалізація), начебто б надає дитині зразок для розвитку і спрямований на формування сильної, вольової особистості, але все-таки приводить до негативних результатів - озлобленості, прагненню робити заборонне “нишком” та інше. Тут критика з боку батьків звичайно не є конструктивною і тому не приводить до позитивних результатів. Критика на адресу дитини формує в нього почуття неповноцінності, тривожності і чекання нових невдач. Найчастіше дитина, що займає таке положення в родині, виявляється неспроможною і не здатною зайняти високе положення в групі. І ця неспроможність приводить до того, що агресивна поведінка дитини служить їй для самоствердження в групі.

Також, батьки, пред'являючи завищені вимоги до дитини, не враховують її особливостей і можливостей. І звідси надмірна завантаженість дитини заняттями. Причому заняття, невідповідні вікові й інтересам дитини можуть привести до виникнення неврозу, що провокує агресивну поведінку.

Третій тип (гіперопіка) також порушує нормальний розвиток особистості. Вона надає дитині можливість одержання батьківської ласки і любові, однак, надмірний догляд приводить до інфантилізму, несамостійності, нездатності приймати рішення і протистояти стресам, знижує особистісні здібності до саморегуляції.

Такі діти, вважають психологи, найчастіше стають жертвами агресії. І, з огляду на, що вони нездатні постояти за себе, у них спостерігається непряма агресія, тобто свої негативні емоції вони зганяють на інших предметах (рвуть книги, розкидають іграшки, карають іграшки в грі й ін.).

Таким чином, неправильне відношення до дитини в родині також веде до формування агресивних тенденцій у поводженні дитини.

У висновку огляду літератури можна привести висловлення Перрі і Бассей що:

„Агресивні діти, як правило виростають у родинах, де дистанція між батьками і дітьми величезна, де мало цікавляться розвитком дітей, де не вистачає тепла і ласки, відношення до прояву дитячої агресивності байдужне або поблажливе, де замість дисциплінарних впливів, замість турботи і терплячого пояснення віддають перевагу силовим методам, особливо фізичним покаранням” [2;159].

Тому, щоб подолати агресію в цьому віці батьки повинні бути терплячими і уважними до своєї дитини, повинні цікавитися успіхами дитини, допомагати їй у подоланні труднощів.

2.4 Причини виникнення та шляхи усунення агресії в підлітковому віці

Під агресивністю можна розуміти властивість особистості, що характеризується наявністю деструктивних тенденцій, в основному в області суб'єкт - суб'єктних відносин. Імовірно, деструктивний компонент людської активності є необхідним у творчій діяльності, тому що потреби індивідуального розвитку з неминучістю формують у людях здатність до усунення і руйнування перешкод, подоланню того, що протидіє цьому процесові.

2.4.1 Психологічні особливості підліткового віку

У фізіологічному плані границі підліткового віку приблизно збігаються з навчанням дітей у 5-8 класах середньої школи й охоплює вік від 11-12 до 14-16 років. Особливе положення підліткового періоду в циклі розвитку відбито в інших його назвах: "перехідний", "важкий", "критичний" у них зафіксована складність і важливість процесів розвитку, що відбуваються в цьому віці, пов'язаних з переходом від однієї епохи життя до іншої.

Перехід від дитинства до дорослості складає основний зміст і специфічна відмінність всіх сторін розвитку в цей період фізичного, розумового, морального, соціального.

Важливість підліткового віку визначається і тим, що в ньому закладаються основи і намічаються загальні напрямки формування моральних і соціальних установок особистості.

Психологічні особливості підліткового віку одержали назву "підліткового комплексу". Підлітковий комплекс включає:

- чутливість до оцінки сторонніх щодо своєї зовнішності, здатності, умінні сполучитися з крайньою самовпевненістю і безапеляційними судженнями у відношенні навколишніх;

- уважність часом вживається з разючою черствістю, хвороблива сором'язливість з розв'язністю, бажанням бути визнаною й оціненою іншими - з показною незалежністю, боротьба з авторитетами, загальноприйнятими правилами і розповсюдженими ідеалами - з обожнюванням випадкових кумирів, а почуттєве фантазування із сухим мудруванням.

Однією з основних причин психологічних труднощів цього віку є полове дозрівання, що визначає нерівномірність розвитку у різних напрямках. Характерною рисою цього віку є допитливість розуму, прагнення до пізнання, підліток жадібно прагне опанувати як можна велику кількістю знань, при цьому не звертаючи належної уваги на їхню систематичність. Підлітки направляють розумову діяльність на ту сферу, що більше всього їх захоплює. Цей вік характеризується емоційною нестійкістю і різкими коливаннями настрою (від екзальтації до депресії). Найбільш афективні бурхливі реакції виникають при спробі ущемити самолюбство. Пік емоційної нестійкості приходиться у хлопчиків на вік 11-13 років, у дівчинок - 13-15 років. Характерна для підлітків полярність психіки:

- Цілеспрямованість, наполегливість і імпульсивність;

- Підвищена самовпевненість;

- Потреба в спілкуванні + бажання усамітнитися;

- Розв'язність у поводженні + сором'язливість;

- Романтизм + цинізм, ощадливість;

- Ніжність, пестливість + жорстокість.

Важливим етапом дозрівання є процес формування самосвідомості. У його основі лежить здатність людини відрізняти себе від своєї життєдіяльності, усвідомлене відношення до своїх потреб і здібностей, потягам, переживанням і думкам.

Суть "підліткового комплексу" складають свої, властиві цьому вікові і визначеним психологічним особливостям - поведінкові моделі, специфічні підліткові поведінкові реакції на вплив навколишнього середовища.

Підліткова фаза первинної соціалізації - усі підлітки цього віку - школярі, що знаходяться на утриманні батьків або держави. Соціальний статус підлітка мало чим відрізняється від дитячого. Психологічно цей вік дуже суперечливий, для нього характерно диспропорції рівнів і темпів розвитку. Підліткове "почуття дорослості" головним чином новий рівень домагань, якого підліток фактично не досяг. Для підлітка дуже важливо, щоб його дорослість була замічена навколишніми, щоб форма його поводження не була дитячою. Цінність роботи для підлітка визначається її дорослістю, а виникаючі представлення про норми поведінки провокують на обговорення поведінки дорослих, звідси і типові вікові конфлікти. Цей вік також являє собою особливий інтерес у зв'язку з тим, що для більшості хлопців ще не наступив момент самовизначення; не встала ще гостро проблема подальшого вибору - або одержувати середню освіту в школі й орієнтуватися в далекому майбутньому на вищий навчальний заклад, або поєднувати навчання з одержанням професії в середніх спеціальних установах, таких як коледжі, технікуми й ін. У такий спосіб велика група дітей знаходиться як би в стані "соціального спокою": дорослі по відношенні до підлітка поводяться як з дитиною, ще слабко пред'являються вимоги відповідальності за вчинені вчинки і прийняті рішення. При вже досить сформованому характері ще в слабкому ступені виражено соціальні нашарування. Проекція ж сімейних взаємин і установок служать підліткові орієнтиром у повсякденному житті і міжособистісних контактів. Можна припустити, що в родинах, де підліток обділений увагою дорослих, де немає довірчих взаємин - формується почуття ворожості до усього навколишнього світу. Діти, що більш тонко відчувають атмосферу оточення, не можуть не прийняти це як природний стан.

В даний час агресивне поводження підлітків є проблемою, що хвилює і батьків і вчителів. Психологічна атмосфера в дитячому колективі найчастіше залежить від дітей, більш агресивних стосовно навколишніх.

2.4.2 Дослідження стану агресії в підлітковому віці

Агресивність має якісну і кількісну характеристики. Як і усяка властивість, вона має різний ступінь виразності: від майже повної відсутності до її граничного розвитку. Кожна особистість повинна мати визначений ступінь агресивності. Відсутність її веде до пасивності, відомості, конформності і т.д. Надмірний розвиток її починає визначати весь вигляд особистості, що може стати конфліктною, нездатною до свідомою кооперації, і т.д. Сама по собі агресивність не робить суб'єкта свідомо небезпечним, тому що, з одного боку, існуючий зв'язок між агресивністю й агресією не є твердим, а, з іншої сторони, сам акт агресії може не приймати свідомо небезпечні і не схвалювані форми. У життєвій свідомості агресивність є синонімом "зловмисної активності". Однак саме по собі деструктивна поведінка "зловмисністю" не володіє, такою її робить мотив діяльності, ті цінності, заради досягнення і володіння якими активність розвертається. Зовнішні практичні дії можуть бути подібні, але їхні мотиваційні компоненти прямо протилежні.

Виходячи з цього, можна розділити агресивні прояви на два основних типи:

- перший - мотиваційна агресія, як самоцінність;

- другий - інструментальна, як кошти (припускаючи при цьому, що і та, і інша можуть виявлятися як під контролем свідомості, так і поза ним, і сполучені з емоційним переживаннями: гнів, ворожість).

У практиці психологів більш цікавить мотиваційна агресія як прямий прояв реалізації властиві особистості деструктивних тенденцій. Визначивши рівень таких деструктивних тенденцій, можна з великим ступенем імовірності прогнозувати можливість прояву відкритої мотиваційної агресії. Однієї з подібних діагностичних процедур є запитальник Басса - Дарки.

А.Басс, що сприйняв ряд положень своїх попередників, розділив поняття агресії і ворожості і визначив останню як: "...реакцію, що розвиває негативні почуття і негативні оцінки людей і подій" [16;284]. Створюючи свій запитувальник, що диференціює проявлення агресії і ворожості, А.Басс і А.Дарки виділили наступні види реакцій:

1. Фізична агресія - використання фізичної сили проти іншої особи.

2. Непряма - агресія, обхідним шляхом спрямована на іншу особу або ні на кого не спрямована.

3. Роздратування - готовність до прояву негативних почуттів при найменшому порушенні (запальність, брутальність).

4. Негативізм - опозиційна манера в поведінці від пасивного опору до активної боротьби проти сталих звичаїв і законів.

5. Образа - заздрість і ненависть до навколишніх за дійсні і вигадані дії.

6. Підозрілість - у діапазоні від недовіри й обережності стосовно людей до переконання в тім, що інші люди планують і приносять шкоду.

7. Вербальна агресія - вираження негативних почуттів як через форму (лемент, вереск), так і через зміст словесних відповідей (прокльону, погрози).

8. Почуття провини - виражає можливе переконання суб'єкта в тім, що він є поганою людиною, що надходить зло, а також відчуваємо їм каяття.

Для того, щоб допомогти дитині подолати агресію в цьому віці, вчителі, психологи та батьки повинні стежити за змінами в поведінці дітей, проводити різні тести на виявлення стану агресії у дитини, знаходити індивідуальний підхід до кожної дитини.

Запитальник складається з 75 тверджень, на які досліджуваний відповідає "так" або "ні".

При складанні запитальника автори користувалися наступними принципами:

1. Питання може відноситися тільки до однієї форми агресії.

2. Питання сформульовані таким чином, щоб найбільшою мірою послабити вплив суспільного схвалення відповіді на питання.

Відповіді оцінюються по восьми шкалах у такий спосіб:

1. Фізична агресія:

"так"=1, "ні"=0:1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68 і

"ні"=1, 2 "так"=0 - 9 і 7 твердження.

2. Непряма:

"так"=1, "ні"=0:2, 10, 18, 34, 42, 56, 63 і

"ні"=1, "так"=0 - 26 і 49.

3. Роздратування:

"так"=1, "ні"=0:3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72 і

"ні"=1, "так"=0 - 11, 35, 69.

4. Негативізм:

"так"=1, "ні"=0:4, 12, 20, 28 і

"ні"=1, "так"=0 - 36.

5. Образа:

"так"=1, "ні"=0:5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58.

6. Підозрілість:

"так"=1, "ні"=0:6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59 і

"ні"=1, "так"=0 - 33, 66, 74, 75.

7. Вербальна агресія:

"так"=1, "ні"=0:7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73 і

"ні"=1, "так"=0 - 33, 66, 74, 75.

8. Почуття провини:

"так"=1, "ні"=0:8, 16, 24, 32, 40, 47, 54 61 67.

Індекс ворожості містить у собі 5 і 6 шкалу, а індекс агресивності (прямої або мотиваційної) містять у собі шкали 1, 3, 7.

Нормою агресивності є величина її індексу, рівна 21+4, а ворожості 6, 5-7+3. При цьому звертається увага на можливість досягнення визначеної величини, що показує ступінь прояву агресивності.

Використовуючи дану методику, варто пам'ятати про те, що агресивність, як властивість особистості, і агресія, як акт поведінки, можуть бути зрозумілі в контексті психологічного аналізу мотиваційно-потребностної сфери особистості (Див. додатки).

Висновки

Отже можна зробити такі висновки:

· Слово агресія походить від латинського “aggredi”, що означає “нападати”. Воно здавна існує в європейських мовах, однак, значення йому надавалося не завжди однакове.

· Агресія відноситься до:

- уродженим спонуканням і задаткам;

- потребам, що активізуються зовнішніми стимулами;

- пізнавальним і емоційним процесам;

- актуальним соціальним умовам у поєднанні з попереднім навчанням.

· Агресію можна розглядати як біологічно доцільну форму поведінки, що сприяє виживанню й адаптації. З іншого боку, агресія розцінюється як зло, як поведінка, що суперечить позитивній сутності людей.

· В психології виділяють такі теорії, щодо походження агресії:

- теорія потягу;

- екологічний підхід;

- фрустрацій на теорія;

- теорія соціального навчання.

· З вищезгаданих теорій, що пояснюють природу агресивності, можна зробити наступні висновки:

- прояв агресії пояснюють біологічні і соціальні фактори;

- агресивність може бути не тільки жорстокою, але і нормальною реакцією індивідуума в ході боротьби за виживання;

- агресивні дії можуть бути ослаблені або спрямовані в соціально прийнятні рамки за допомогою позитивного підкріплення неагресивного поводження, орієнтації людини на позитивну модель поводження, зміна умов, що сприяють проявові агресії.

· Піддатливість до агресивних дій формується при недостатньо збалансованій соціалізації.

· На соціалізацію агресії впливають два основних фактори:

- зразок відносин і поведінки батьків;

- характер підкріплення агресивної поведінки з боку навколишніх.

· Огляд взаємозв'язку між стилем сімейного керівництва, відносин батьків до дитини й агресивним поводженням дозволяє прийти до висновку, що це фактори, що визначають агресивну поведінку дитини. Особливо це буде позначатися на дітях молодшого шкільного віку, тому що родина (до приходу дитини в дитячу установу) є першим етапом соціалізації дитини.

· Роботу з корекції агресивної поведінки у дітей молодшого дошкільного віку варто починати не тільки із самою дитиною, але і з її батьками.

· В даний час агресивне поводження підлітків є проблемою, що хвилює і батьків і вчителів. Психологічна атмосфера в дитячому колективі найчастіше залежить від дітей, більш агресивних стосовно навколишніх.

ДОДАТКИ

Запитальник Басса-Дарки

На запитання досліджуваний може відповідати так або ні, інших варіантів бути не може.

1.Часом я не можу справитися з бажанням заподіювати шкоду іншим.

2.Іноді я брешу про людей, яких не люблю.

3.Я легко дратуюся, але швидко заспокоююсь.

4.Якщо мене не попросять по-гарному, я не виконаю прохання.

5.Я не завжди одержую те, що мені треба.

6.Я знаю, що люди говорять про мене за моєю спиною.

7.Якщо я не схвалюю поводження друзів, я даю їм це відчути.

8.Коли мені траплялося обманювати кого-небудь, я випробував каяття совісті.

9.Мені здається, я не здатний ударити людини.

10.Я ніколи не дратуюся настільки, щоб кидатися предметами.

11.Я завжди поблажливий до чужих недоліків.

12.Якщо мені не подобається встановлене правило, мені хочеться порушити його.

13.Інші вміють майже завжди користуватися сприятливими обставинами.

14.Я тримаюся насторожено з людьми, що відносяться до мене трохи більш дружньо ніж я очікував.

15.Я іноді буваю незгодний з людьми.

16.Іноді мені приходять на розум думки, яких я соромлюся.

17.Якщо хто-небудь першим ударить мене, я не відповім йому.

18.Коли я дратуюся, я ляскаю дверима.

19.Я набагато більш дратівливий, ніж здається.

20.Якщо хтось ставить з себе начальника, то я завжди роблю все йому всупереч.

21.Мене трохи засмучує моя доля.

22.Я думаю, що багато хто не любить мене.

23.Я не можу утриматися від суперечки, якщо люди не згодні зі мною.

24.Люди, що уникають роботу, повинні відчувати почуття провини.

25.Той, хто ображає мене і мою родину, напрошується на бійку.

26.Я не здатний на грубі жарти.

27.Мене охоплює лють, коли наді мною насміхаються.

28.Коли люди строять з себе начальників, я роблю все, щоб вони не зазнавалися.

29.Майже щотижня я бачу когось, хто мені не подобається.

30.Досить багато людей заздрять мені.

31.Я вимагаю, щоб люди поважали мене.

32.Мене гнітить те, що я мало роблю для своїх батьків.

33.Люди, що постійно дражнять вас, заслуговують на те, щоб їх "клацнули по носу".

34.Я ніколи не буваю похмурий від злості.

35.Якщо до мене відносяться гірше, ніж я того заслуговую, я не засмучуюсь.

36.Якщо хтось виводить мене із себе, я не звертаю уваги.

37.Хоча я не показую цього, мене іноді гризе заздрість.

38.Іноді мені здається, що наді мною сміються.

39.Навіть якщо я злюся, я не прибігаю до "сильних" висловів.

40.Мені хочеться, щоб мої гріхи були прощені.

41.Я рідко даю здачі, навіть якщо хтось ударить мене.

42.Коли виходить не по-моєму, іноді я ображаюся.

43.Іноді люди дратують мене своєю присутністю.

44.Нема людей, яких я б по-справжньому ненавидів.

45.Мій принцип: "Ніколи не довіряти чужинцям".

46.Якщо хтось дратує мене, я готовий сказати про нього усе, що думаю.

47.Я роблю багато такого, про що згодом шкодую.

48.Якщо я розлючуюсь, то можу вдарити кого-небудь.


Подобные документы

 • Психологічні особливості агресивної поведінки підлітків. Статевовікові та індивідуальні особливості прояву агресивності в підлітковому віці. Експериментальне дослідження та програма психокорекції гендерних відмінностей прояву агресії у підлітків.

  дипломная работа [374,0 K], добавлен 19.10.2011

 • Психологічні особливості підліткового віку. Причини виникнення і форми прояву агресивної поведінки підлітків. Експериментальне дослідження проблеми агресії у підлітковому віці. Корекційна програма по зменьшенню агресії та підвищенню рівня самооцінки.

  дипломная работа [325,5 K], добавлен 12.05.2010

 • Психологічні особливості підліткового віку. Причини виникнення і форми прояву агресивної поведінки. Розвиток самооцінки в підлітковому віці. Коригуюча програма по зменшенню агресії та підвищенню рівня самооцінки. Методика діагностуючого експерименту.

  дипломная работа [351,4 K], добавлен 12.05.2010

 • Поняття агресії та агресивності. Психологічна характеристика дітей; чинники, що впливають на розвиток агресивності в молодшому шкільному віці. Емпіричне дослідження прояву агресії у школярів за методикою "Неіснуюча тварина", "Тест емоцій" Баса-Даркі.

  курсовая работа [225,2 K], добавлен 28.05.2012

 • Поняття агресії, її класифікація. Концепція інстинктивної агресії і концепція змушуючої сили. Причини виникнення агресії у дітей, особливості формування. Емпіричні дослідження та аналіз психологічних особливостей молодших школярів, схильних до агресії.

  дипломная работа [308,3 K], добавлен 13.01.2012

 • Причини виникнення адіктивної поведінки підлітків та особливості прояву агресії: прихована психопаталогія; антисоціальна поведінка. Зловживання психоактивними речовинами, що викликають стан зміни психічної діяльності (алкоголізація, наркотизація та ін.).

  дипломная работа [54,3 K], добавлен 29.11.2010

 • Сутність агресії, агресивності. Девіантна поведінка дітей шкільного віку, підлітків. Психологічні та статевовікові особливості прояву агресивності в підлітковому віці. Проведення тестування "Кінетичний малюнок сім’ї", результати. Опитувальник Басса-Дарки.

  курсовая работа [183,0 K], добавлен 08.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.