Індивідуально-психологічні відмінності між людьми

Характеристика проблеми своєрідності особистості. Концепції індивідуалізації особистості в зарубіжній та вітчизняній психології. Самоактуалізація особистості, як прояв її індивідуальності. Дослідження індивідуально-психологічних відмінностей між людьми.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.06.2014
Размер файла 63,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

з дисципліни: «Загальна психологія»

на тему: Індивідуально-психологічні відмінності між людьми

Зміст

Вступ

Розділ І. Проблема своєрідності особистості

1.1 Індивідуальне і типове у особистості

1.2 Концепції індивідуалізації особистості в зарубіжній та вітчизняній психології

Розділ ІІ. Розвиток індивідуальності

2.1 Основні форми розвитку індивідуальності особистості

2.2 Самоактуалізація особистості, як прояв її індивідуальності

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Ставлячи питання про природу людини, люди у всі часи припускали наявність щось такого, що складає його сутність. Ніхто не сумнівався в спеціальній природі людини, але при цьому висловлювалися різні думки про її зміст.

Носієм біологічного в людині є, головним чином, індивід. Людина як індивід являє собою сукупність природних, генетично обумовлених властивостей, розвиток яких здійснюється в ході онтогенезу, результатом чого стає біологічна зрілість людини.

Соціальне - представлено в людині за допомогою особистості і суб'єкта діяльності. При цьому не йдеться про протиставлення біологічного та соціального хоча б тому, що індивід в ході індивідуального життя соціалізується і здобуває нові властивості. З іншого боку, особистістю і суб'єктом діяльності людина може стати лише на основі деяких індивідуальних структур.

Таким чином, кожна людина постає у вигляді якоїсь цілісності - як індивід, індивідуальність і суб'єкт, обумовлений єдністю біологічного та соціального.

Однак для кожного з нас, очевидно, що всі ми відрізняємося один від одного своїм темпераментом, своїм характером, стилем діяльності, поведінки і т.д. Тому крім понять індивіда, особистості і суб'єкта використовується поняття індивідуальність. Індивідуальність - це неповторне поєднання в людині її рис з усіх трьох вищеназваних підструктур психіки. Це особистість в її своєрідності.

Індивідуальність характеризує особу конкретніше і тим самим повніше. Вона є постійним об'єктом дослідження, як при вивченні психології особистості, так і інших напрямів психології, що обумовлює актуальність вибраної теми курсової роботи.

Зрозуміти індивідуальність можна лише об'єднавши всі факти і дані про людину у всіх аспектах її буття.

Дослідження індивідуальних відмінностей представляє собою особливу та актуальну наукову проблему. Як писав Б.М. Теплов, «...ни в одном разделе психологии нельзя принципиально отвлекаться от вопроса об индивидуальных различиях; такое отвлечение возможно лишь как временное самоограничение, естественное во всяком научном исследовании»

Проблема індивідуальності розглядалася в роботах С.Л. Рубінштейна Б.Г. Ананьєва, Г.Олпорта, Р.Кеттела, Д.Леонтьєва та багатьох інших видатних психологів вітчизняної та зарубіжної психології.

Мета дослідження - теоретично дослідити поняття, своєрідність і характеристику індивідуальності особистості, вивчити індивідуально-психологічні відмінності між людьми.

Об'єкт дослідження - індивідуально-психологічні особливості особистості.

Предмет дослідження - індивідуально-психологічні відмінності між людьми.

Завдання дослідження :

1) визначити підходи в розумінні індивідуального і типового в особистості.

2) розглянути питання розвитку основних концепцій індивідуальності особистості.

Для вирішення поставлених завдань використовувалися методи дослідження: вивчення, обробка і аналіз наукових джерел з проблеми дослідження.

Розділ І. Проблема своєрідності особистості

1.1 Індивідуальне і типове у особистості

Елементами психологічної структури особистості є психологічні властивості і особливості, зазвичай звані "особливості особистості". Їх дуже багато. Тільки в словнику С.І. Ожегова, міститься 51333 слова, і близько 1500 з них означають властивості особистості. Але всю цю велику кількість властивостей особистості, психологи намагаються умовно викласти в деяке число підструктур.

Нижчим рівнем особистості є біологічно обумовлена підструктура, в яку входять вікові, статеві властивості психіки, вроджені властивості типу нервової системи і темпераменту.

Наступна підструктура включає в себе індивідуальні особливості психологічних процесів людини, тобто індивідуальні прояви пам'яті, сприйняття, мислення, відчуття, що залежать як від вроджених факторів, так і від тренування, розвитку, самовдосконалення цих якостей.

Далі рівнем особистості є також її соціальний досвід, в який входять придбані людиною знання, навички, вміння, навички.

Вищим рівнем особистості є її спрямованість, що включає бажання, інтереси схильності, ідеали, світогляд, особливості характеру, самооцінки.

Відмінності людей між собою багато планові: на кожній з підструктур є відмінності переконань і інтересів, досвіду і знань, умінь і навичок, темпераменту і характеру.

В психології існує два головних напрямки дослідження особистості: в основі першого лежить виділення в особистості тих чи інших особливостей, в основі другого визначення типів особистості [26,c.191].

Особливості особистості об'єднують в групи тісно пов'язаних психологічних ознак. Виділення рис особистості передбачає існування кінцевого набору базисних якостей, а індивідуальні відмінності визначаються ступенем їх вираження. Щоб показати характер змінних, які охоплюються факторним аналізом, наведемо кілька прикладів поверхневих рис за Кеттеллом:

1.впевненність у собі - покірність.

2.интелектуальність - обмеженість

3. зрілість розуму - непослідовність, схильність до впливу і т.д.

У типологічному підході виходять з положення, що тип особистості є цілісним утворенням і не зводиться до комбінації окремих особистісних факторів. Його зміст розкривається описом типового або усередненого представника групи осіб, що відносяться до даного типу. Наприклад такий тип особистості як "авторитарна людина" - конгломерат, принаймні чотирьох факторів особистості, не зводиться до жодного з них - домінантності.

Здавна робилися спроби звести практично нескінченну безліч індивідуальностей до невеликої кількості типових портретів. У структуру індивідуально-типових властивостей входять конституціональні і нейро-динамічні.

Виділяють загальну і приватну конституцію людини. Під загальною конституцією розуміють сукупність найбільш істотних індивідуальних особливостей і властивостей, закріплених у спадковості і визначають специфіку всіх реакцій організму на вплив середовища. Іншими словами, загальна конституція - це загальна характеристика організму. Можна припустити, що в основі загальної конституції людини лежить генотип людини.

У структурі приватних конституцій виділяють два основних класу: клас морфологічних конституцій та клас функціональних.

Оскільки статура в порівнянні з іншими видами конституції - це легко спостережувана характеристика організму, що характеризує його як єдине ціле, саме вона займає центральне, а іноді і єдине місце в понятті "конституція людини".

Найбільшу популярність придбали конституціональні типології людської психіки Е Кречмера і У. Шелдона.

Німецький вчений, Е. Кречмер у своїй знаменитій роботі "Будова тіла і характер" намагався знайти ті зв'язки, які існують між будовою тіла людини і його психічним складом. На основі великого обсягу клінічних спостережень він прийшов до висновку: тип статури визначає не тільки форми психічних захворювань, але і наші основні особистісні (характерологічні) особливості.

Наприклад, астенічний тип - це люди, як правило, високого зросту, з тендітною статурою, плоскою грудною кліткою. Астеніки мають шизотимний темперамент. До більш поширених характеристикх слід віднести нетовариськість, замкнутість, стриманість, серйозність. Наступну групу якостей складають сором'язливість, боязкість, сентиментальність, підвищена збудливість.

В основі варіанту У. Шелдона лежать системи антропометричних показників ("компонентів статури"), відповідність яким оцінюється за семибальною шкалою. І Е. Кречмер і У. Шелдон прийшли до висновку про існування трьох "соматотипів", тобто максимально несхожих один на одного - "эндоморфний", "мезоморфний", "эктоморфний". Трьом основним соматотипам відповідають три варіанти психічної структури людини.

Чим же так привабливо типологічне мислення? На думку Д. Леонтьєва:

1. Універсальністю. Наклеювання "ярликів" завжди спрацьовує. Немає людини, яку з першого погляду не можна було б підвести під тип.

Більш того, одну людину можна підвести під необмежену кількість типів.

2. Це шлях найменшого опору при пізнанні особистості, так, що, по суті, віднесення людини до якого-небудь певного типу рятує нас від необхідності пізнавати її далі. Якщо ми, припустимо, визначаємо людину як хулігана або вундеркінда, вже немає необхідності проникати в неї глибше, пізнавати, чим один хуліган відрізняється від іншого. Якщо ми двох людей назвали хуліганами, то відмінності між ними нас вже мало цікавлять. І далі, діючи якось по відношенню до цих людей, ми вже орієнтуємося не на саму людину, а на той типологічний ярлик, який ми вже дали.

Полегшуючи нам життя, типологічне мислення надає нам ведмежу послугу. У чому вона полягає?

Як вже було сказано, типологічне мислення зупиняє подальше пізнання. Підведення під тип дає нам знання не про саму особистість, а про відповідність її нашій типології. Ми не можемо дізнатися про людину нічого крім того, що закладено в саму типологію. Підводячи людину під певний тип, ми робимо її рівною самому собі. Зміна не можливо. Незрозуміло, як хуліган може стати не хуліганом, экстерміст не экстермістом, а невротик - здоровим. Тим самим ми консервуємо людину, поміщаємо її в заздалегідь визначену комірку. Типологічні позначення майже завжди категоричні. Людина виявляється або хуліганом, або не хуліганом, або лівим, або правим, або колективістом, або ні. Проміжні стадії і градації неможливі в рамках типологічного підходу - не можна бути трошки хуліганом або злегка правим [5,c.125].

Не всім, але більшості типологічних характеристик властива позитивна або негативна оцінка. Відмітна особливість до особистості, полягає в його безоцінуватості. Це не означає, що оцінка відсутня взагалі, або різні форми поведінки оцінюються однаково. Мова йде про те, що оцінка формується вже після сприйняття людини, спочатку сприймається об'єктивно людина і те, що він робить, і вже після цього, окремо, у разі необхідності дається оцінка. Традиційна ж педагогіка за своїм задумом, за визначенням виходить з необхідності сформувати певні ідеальні типи, якості і завжди дивиться на конкретну людину через призму цього ідеалу, що заважає бачити людину самого по собі. Типологічний підхід до особистості за завантаженістю оціночними характеристиками близький традиційному педагогічному підходу. Немає потреби додавати, що сьогодні достатню силу придбала творча струмінь в педагогіці, що змикається з психологічним підходом, проте традиційна педагогіка ще аж ніяк не відійшла в історію.

Деяка штучність типології - це пов'язано з тим, що кожен тип виявляється на якоїсь однієї якості особистості, яка абстрагується і роздувається до таких розмірів, щоб охарактеризувати людину в цілому. По суті, тип на цьому будується, тобто одна якість виділяється як визначальна і стає позначенням цього типу. Всі типології, за словами одного з основоположників психології особистості Р. Олпорта, встановлюють межі там, де немає меж. І будь-яка типологія визначається завданнями, які ми ставимо. Віднесення людини до певного типу є, на думку Д. Леонтьєва, є не пізнанням людини як такого, а пізнанням того, як вона співвідноситься з якимось нашими завданнями.

1.2 Концепції індивідуалізації особистості в зарубіжній і вітчизняній психології

На початку ХХ століття в психології виникає кризова ситуація: виявився значний розрив між психологічною теорією і даними експериментальної роботи - не вдалося уточнити специфіку психічної реальності, вирішити проблему зв'язку психічних явищ з фізіологічними.

Спроби подолання кризи призвели до формування декількох впливових напрямків (шкіл) в психологічній науці.

В кінці 20-х років у психології особистості почалася активна диференціація напрямків досліджень. В результаті чого склалося багато різних підходів і теорій особистості [27, c.211].

Як вже згадувалося, Г.Олпортом і Р. Кеттелом була почата розробка теорії, яка отримала назву "теорії рис". Її можна віднести до розряду психодинамічних, експериментальних, структурно-динамічних, що охоплюють все життя людини і описують її як особистість в поняттях, які характеризують внутрішні, психологічні властивості. Люди, відповідно до цієї теорії відрізняються один від одного за набором і ступенем розвиненості у них окремих незалежних рис, а опис цілісної особистості можна отримати на основі тестологічного обстеження.

Як з'ясувалося, поведінка людини, крім рис особистості, залежить ще й від багатьох інших умов, зокрема, від особливості самої ситуації, в якій вони розглядаються.

Як альтернатива рис особистості за кордоном одержала поширення концепція особистості, названа теорія соціального навчання. Основна психологічна характеристика особистості в цій теорії - це вчинок, або серія вчинків. Істотний вплив на поведінку людини, на її соціальні дії роблять інші люди, підтримка або засудження з їх боку його поведінки.

Прикладом інтеракціонистської теорії особистості є концепція, розроблена американським вченим У. Майшелом. Відповідно до цієї концепції, особистісні фактори, які спільно з ситуацією визначають поведінку людини, діляться на декілька груп.

Здібності людини, тобто те, що вона в змозі самостійно і незалежно від ситуації зробити в даній обстановці.

Когнітивні стратегії - способи сприйняття і оцінки людиною ситуації, вибору форм поведінки в ній.

Очікування - оцінки можливих наслідків вчинення в даній ситуації тих чи інших вчинків.

Цінності, тобто те, що має для даної людини цінність, сенс, значення. Людина, у сформованій обстановці вибирає такий спосіб поведінки, який призводить до твердження її цінностей.

Плани поведінки, способи її суб'єктивного регулювання. Опинившись у такій ситуації, люди, зазвичай воліють діяти звичним, вже перевіреним способом.

У 1896 році виникло напрямок психологічної теорії і практиці, який поклав початок того, що зараз називають глибинною психологією. У її витоків стояв австрійський психіатр і психолог Зиґмунд Фрейд. Фрейд прийшов до висновку, що фізіологічний підхід до психіці недостатній, і запропонував свою систему аналізу душевної життя людини, названу їм психоаналізом.

З топічної (структурної) точки зору психіка містить, за Фрейдом, три утворення: "Я", "Понад-Я" і "Воно". Дві останні системи локалізовані в шарі первинного психічного процесу - в несвідомому. "Воно" - це місце зосередження двох груп потягів: а) потяг до життя, або ероса, куди входять сексуальне лібідо і потяг до самозбереження "Я"; б) потяг до смерті і руйнування -танатосу. "Воно" становить рушійну силу поведінки, джерело психічної енергії, потужний мотиваційний початок. "Я" - це вторинний, поверхневий шар душевного апарату, іменований, звичайно, свідомістю. "Я" сприймає інформацію про навколишній світ і стан організму. Систему вимог "Я" до "Воно" становить Понад-Я" - внутрішній "критик", джерело морального самообмеження особистості.

У динамічному плані названі рівні особистості характеризуються конфліктом між свідомим і несвідомим.

Фрейд ввів в психологію ряд важливих тем: несвідома мотивація, захисні механізми психіки, роль сексуальності в ній, вплив дитячих психічних травм на поведінку в зрілому віці. Проте, вже його найближчі учні прийшли до висновку, що не сексуальне лібідо, переважно, почуття неповноцінності і необхідність компенсувати цей дефект (А. Адлер), або колективне несвідоме (архетипи), що увібрали в себе загальнолюдський досвід (К. Юнг), визначає психічний розвиток особистості. Адлер, засновник, так званої "індивідуальної психології", відзначав відсутність жорсткої кордону і антагонізмів між свідомим і несвідомим. Юнг у своєму вченні, названому ним же аналітичною психологією, "дивився на людину у світлі того, що є в ній здорового і міцного, ніж з точки зору її вад".

Зв'язати природу несвідомого ядра психіки людини з соціальними умовами її життя намагалися К.Хорні, Р. Саливен, Е. Фромм.

Прихильників гуманістичної теорії особистості насамперед цікавить те, як людина сприймає, розуміє і пояснює реальні події свого життя. Вони воліють описувати феноменологію особистості, а не шукати її пояснення. Самі описи особистості і подій в її життя в основному зосереджені на цьому життєвому досвіді, а не на минуле або майбутнє, даються в термінах типу "сенс життя", "життєві цілі", "цінності" [15,c.25].

Найбільш відомими представниками цього напрямку є американські психологи А. Маслоу і К.Роджерс.

Створюючи свою концепцію теорії особистості, Роджерс виходив з того, що кожна людина має прагнення і має здатність до особистісного вдосконалення. Будучи істотою, наділеною свідомістю, вона сама для себе визначає сенс життя, його цілі та цінності. Центральним поняттям для теорії Роджерса стало поняття "Я", що включає в себе подання, ідеї, цілі та цінності, через які людина характеризує саму себе і намічає перспективи власного розвитку. Основні питання, які кожна людина ставить і повинна вирішувати наступні: хто я є? Що я можу зробити, щоб стати тим, ким я хочу бути?

Образ "Я", що складається в результаті особистого життєвого досвіду, надає у свою чергу вплив на сприйняття даною людиною світу, інших людей, на оцінки, які дає людина власній поведінці.

Основна потреба людини, згідно гуманістичних теорій особистості - це самоактуалізація, прагнення до самовдосконалення і вираженню самого себе. А. Маслоу створив концепцію самоактуалізації особистості і описав, яким вимогам вона повинна відповідати в своїй поведінці.

Значний внесок у розвиток психології особистості внесли вітчизняні психологи ХХ століття. Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, О.М. Леонтьєв, О.Р. Лурія.

Л.С. Виготський ввів поняття про вищі психічні функції (мислення в поняттях, розумна мова, логічна пам'ять, довільна увага) як спеціально людську, соціально-обумовлену форму психіки, а також заклав основи культурно-історичної концепції психологічного розвитку людини. Названі функції спочатку існують як форми зовнішньої діяльності, і лише пізніше - як повністю внутрішній процес. Вони відбуваються з форм мовного спілкування між людьми і опосередковані знанням мови. Система знаків визначає поведінку більшою мірою, ніж навколишня природа, оскільки знак, символ містить у згорнутому вигляді програму поведінки.

Розвиваються вищі психічні функції в процесі навчання.

О.М. Леонтьєв представив свою концепцію структури і розвитку особистості, в якій центральне місце відведено поняття діяльності. Він провів цикл експериментальних досліджень, що розкривають механізми формування вищих психічних функцій як процес "вирощування" вищих форм орудійно-знакових дій в суб'єктивні структури психіки людини.

О.Р. Лурія особливу увагу приділив проблемам мозковоі локалізації вищих психічних функцій та їх порушень. Він став засновником нової галузі психологічної науки - нейропсихології.

П.Я. Гальперін розглядав психічний процес (від сприйняття до мислення включно) як орієнтовну діяльність суб'єкта в проблемних ситуаціях.

А.П. Гальперін - автор концепції поетапного формування розумових дій (образів, понять). Практична реалізація цієї концепції дозволяє істотно підвищити ефективність навчання.

Спираючись на поняття про провідну діяльність і соціальну ситуацію, введені Л.Виготським, Л.І. Божович показала, як в складній динаміці взаємодії діяльності і міжособистісного спілкування дитини в різні періоди її життя формується певний погляд на світ, названий "внутрішньою позицією". Ця позиція і є одна з головних характеристик особистості, передумова до її розвитку, яка розуміється як сукупність провідних мотивів діяльності.

Проблеми особистості розробили в своїх концепціях Б.Г Ананьєв, С.Л. Рубінштейн, Б.М. Теплов, С.Д. Небиліцина, К.К Платонов, В.А. Отрут та інші [27, c.216].

Віднесення людини до якогось певного типу не є пізнанням людини. Але було б неправильним сказати, що це шкідливо, не потрібно і т.д. Воно дає відповідь на якісь конкретні практичні питання. Наприклад в ситуації профорієнтації, де стоїть цілком конкретна проблема зіставлення схильностей конкретних людей і різних типів професій, типологія грає конкретну практичну роль. В іншій ситуації - візьмемо ту ж нозологію в психіатрії - теж стоїть практичне завдання знайти форми лікування, визначити режим і т.д. Тут теж у відповідності з певною практичною метою типологія працює. І ті політичні ярлики, які вже згадувалися, теж працюють в конкретній практичній ситуації. Тобто всі типології працюють у рамках вирішення конкретних практичних завдань, але поза цих завдань, самі по собі якоїсь пізнавальної цінності вони не несуть. Другий висновок - якщо типологія та ярлики абстрагують якийсь окремий сегмент особистості, то протилежний шлях, що веде ближче до істинного пізнання - це шлях пізнання особистості в різних гранях, різних аспектах і проявах, не зводячи її до якогось одного позначення.

Концепції індивідуальності включають в себе поняття індивідуального, надіндивідуального (в різних підходах це можуть бути суспільство, сім'я, життєвий світ) і доіндивідуального (стереотипи, задані індивідуальності ще до її появи на світ, але що визначають її існування). Концепції індивідуальності представляють її конфігурацію (будова) за допомогою типологічного описання (типи Кречмєра, Фрейда, Юнга, багатофакторні моделі - Кеттелла).

Розділ ІІ. Розвиток індивідуальності

2.1 Основні форми розвитку індивідуальності особистості

індивідуалізація особистість психологічний самоактуалізація

Кожна з груп людських властивостей виступає відкритою зовнішньому світу, суспільному життю, створеному людьми в їх суспільному розвитку, штучному середовищу, географічному середовищу в біогеносфері в цілому, Всесвіту. У постійній, активній взаємодії людини з миром природою здійснюється індивідуальний розвиток людини. У кожній з підструктур (індивід, особистість, суб'єкт діяльності) є індивідуальні відмінності, які можна розглядати з точки зору унікальності, неповторності.

У індивідуальності інтегруються три форми розвитку. Основна форма розвитку індивідних властивостей - онтогенез. Основна форма розвитку особистісних якостей - життєвий шлях людини в суспільстві. Для суб'єктивних властивостей - історія виробничої діяльності людини в суспільстві, зокрема, історія формування її професійної діяльності. Старт, кульмінація і фініш індивідних, особистісних і суб'єктивних властивостей характеризуються розбіжністю у віковому розвитку, взаємодії і взаємодія виникнення цілісної системи її властивостей у процесі онтогенезу і життєвого шляху [23,c.86].

Об'єктивна картина життєвого шляху і самосвідомості особистості завжди будується відповідно індивідуального і соціального розвитку.

Людина може мати різну ступінь включеності в історичний час. Згодом індивідуальність стає регулятором як ходу власного розвитку, так і гармонії її властивостей.

Вивчення індивідуальності вимагає розгляду її як багатовимірної системи, розвиток і формування якої підлягає певним законам. Важливим індикатором людської індивідуальності є активність. Одним з проявів активності індивідуальності можуть бути вчинки людини. "Старіння" вчинків відбуваються у сфері переживань особистості, в результаті активної внутрішньої роботи. Дію їх можна спостерігати в різних формах. Це можуть бути вчинки цивільного характеру, комунікативні, трудові. Вчинки людини можуть проявлятися як стійкий стиль поведінки. Така індивідуальність виступає як організатор і перетворювач обставин сучасного середовища, здатний створювати таким чином нові обставини життя.

І в тому і в іншому випадку індивідуальність представляє джерело саморозвитку людини [20, c.124].

Критерієм сформованості індивідуальності є внесок людини в матеріальну і духовну культуру свого суспільства і людства, тобто, внесок особистості в суспільний розвиток. У гуманістичній психології особистості (А.Маслоу, К.Роджерс) само здійснення індивідуальності розглядається як неповторне одиничне прояв світу людини.

Будь-яка класифікація індивідуальностей - конституційних типів психопатій або психічних рівнів розвитку - не обмежуються фіксацією станів, припускаючи їх динаміку. Однак у кожному з цих разі динаміка буде якісно особливої. Динамічні зміни у відхиленнях і акцентуаціях характеру задаються можливістю зміщення цих груп і типів,і полягають у свого роду "подорожі" за клітинам відповідних класифікацій (хоча далеко не всім) через так звані транзитивне (перехідні) стану. І тільки тоді, коли становлення характеру зв'язується з самостійним зусиллям людини, йому дана можливість "прорвати" межі індивідуальних (у тому числі - власних) особливостей, намічених природою і середовищем, і, усвідомлюючи, керувати їх необхідною плідної перебудовою, в якій і полягає справжня життя, розвиток особистості. Зрозуміло, що всі ці "руху" так або інакше поєднуються в індивідуальному розвитку кожної людини. Такі основні підходи до класифікації, типологія індивідуальності:

1. Конституціональні (морфологічні, фізіологічні та ін.) властивості організму, задані генетично, - біологічна основа індивідуальності. Теоретичним результатом дослідження їх зв'язку з психічними рисами є загальні об'єктивні закономірності, що мають високу статистичну надійність. На практиці ці закономірності можуть враховуватися при організації професійного навчання, адекватного психологічного клімату і спілкування в колективах, хоча для точних рекомендацій факти психотелесного відповідності вимагають додаткового змістовного аналізу[28, c.115].

2. Сукупності індивідуальних психічних якостей і їх поведінкових проявів вивчаються, головним чином, на прикладах особливих (не завжди адекватні) способів соціальних взаємодій - відхилень і акцентуації характеру. Теоретично вони мають конституціональну основу, але змінюються під впливом середовища. Підсумок вивчення, перехідний від теорії до практики, - докладна емпірична класифікація цих сукупностей як окремих груп або типів, яка містить багатий матеріал для більш широких узагальнень[28, c.115].

3. Цілісні системи індивідуальних засобів управління поведінкою, що визначаються загальними способом життя людини, його відносин з миром, становлення якого пов'язане з розвитком особистості. Теоретичне дослідження таких способів направлено на повне виділення і пояснення їх принципових основ з подальшим побудовою типології. Виділення та пояснення можливих індивідуальних типів мають важливу практичну мету: при правильному розумінні вони можуть стати засобами усвідомлення, осмислення людиною власної індивідуальності, його самовизначення і спрямованих продуктивних змін[28, c.115].

2.2 Самоактуалізація особистості, як прояв індивідуальності

У кожній людини є той чи інший характер, більш або менш різноманітні здібності, кожен носить в собі безліч простих і складних ролей. Нарешті, у кожній людині, навіть самої примітивної, є свій внутрішній світ, свої потреби, особисті цінності, які повідомляють сенс усьому, з чим людина стикається. Характер, здібності й ролі служать кращій адаптації, пристосуванню людини до конкретних навколишніх умов і обставин. Внутрішній світ, смислова сфера особистості пов'язує її з реальністю світу як цілого і регулює її життєдіяльність згідно системі відносин особистості зі світом. Але в цю схему не укладаються прояви самодетермінації особистості, коли особистість здійснює не тільки зовнішнє чи внутрішнє регулювання, скільки навпаки, подолання будь-яких регуляцій на основі усвідомленого вибору. Особисто є щось таке, що дозволяє їй не тільки управляти своїм характером, здібностями, але і своїми спостереженнями та сенсами, довільно змінювати значущість і спонукальну силу різних альтернатив, причому це дано не кожному.

Основна потреба людини, згідно гуманістичної теорії особистості, - це самоактуалізація, прагнення до самовдосконалення і вираз самого себе. Визнання чільної ролі самоактуалізації ріднить між собою всіх представників даного теоретичного напряму. Самоактуалізація активізується відносно тих рис, властивостей і якостей людини, які раціонально і морально прийнятні і підтримуються в суспільстві. Між тим, людина є такою, якою вона зробила себе сама, наскільки вона сам себе відчуває [19,c.306].

Отже, соціальна система, історичні обставини, природно-екологічні умови, соціальне оточення, і навіть випадок, обумовлюють прояв активності людини. Однак людина може реалізувати свою "самість", оскільки здатна усвідомлювати свою цінність, піднятися над обставинами, мати плани і цілі діяльності, враховувати реальну ситуацію і окремі наслідки. Критерій самореалізації, який входить в оціночну систему психічної діяльності кожної людини, відображає задоволеність суспільства особистістю і задоволеність особистості соціальними умовами. Ефективність самореалізації буде залежати не тільки від реальних зовнішніх умов, але і від того, як людина розуміє і оцінює їх по відношенню до себе. Це відношення, оцінки обумовлені знаннями і практичним досвідом, особистісними характеристиками і соціальними вміннями.

Самореалізація грає найважливішу роль на всьому життєвому шляху особистості, по суті справи визначає його. Передумови до самореалізації закладені в самій природі людини і існують як задатки, які з розвитком людини, з формуванням її особистісних властивостей, стають основою здатності до самореалізації. Однак умовою самореалізації є динамічна функціональна єдність, де образ миру і образ "Я" як би врівноважені через адекватне розуміння свого місця у світі і використання адекватних соціальних умінь [18,c.68].

Я - це форма переживання людиною своєї особистості, форма, в якій особистість відкривається сама собі. Я - має кілька граней, кожна з яких була у свій час предметом інтересу тих чи інших психологічних шкіл і напрямків.

Перша грань Я - це так зване тілесне або фізичне Я, переживання свого тіла, переживання фізичних дефектів, усвідомлення здоров'я або хвороби. Роль тілесного Я можна проілюструвати відкритим на початку минулого сторіччя ефектом компенсації і надкомпенсації органічних дефектів. Цей ефект проявляється в тому, що люди, які в дитинстві страждали реальними фізичними вадами, або тілесними недоліками суто психологічного властивості (малий зріст), докладають подвоєні зусилля, щоб компенсувати цей дефект розвитком тих або інших рис характеру, здібностей і умінь, і це не тільки їм часто вдається, але й нерідко призводить до видатного розвитку тих чи інших здібностей.

Друга грань Я - це соціально-рольове Я, що виражається у відчутті себе носієм тих або інших соціальних ролей і функцій, оскільки у кожній людини Я включає в себе певні соціально-рольові компоненти. Людина визначає себе у термінах виконуваних нею функцій і ролей. Це досить важлива, хоч і не головна характеристика.

Третя грань Я - психологічне Я. Воно включає в себе сприйняття власних рис, диспозицій, мотивів, потреб і здібностей і відповідає на запитання "який Я? " Психологічне Я складає основу того, що в психології називають образом Я або Я-концепцією, хоча тілесне і соціально-рольове Я теж входять до нього.

Четверта грань Я - це відчуття себе джерелом активності або навпаки, пасивним об'єктом впливу, переживання своєї волі або несвободи. Це Я, яке є не поданням про себе, а деякою первинною точкою відліку будь-яких уявлень про себе, то Я, яке присутнє у формулах: "Мислю - отже існую", " На тому стою і не можу інакше". Його можна назвати екзистенціальним Я, оскільки в ньому відображаються особистісні особливості вищого, екзистенціального рівня, особливо не якихось конкретних особистісних структур, а загальних принципів відносин особистості з навколишнім її світом.

Нарешті, п'ята грань Я - це самовідношення або сенс Я. Найбільш поверхневим проявом самовідношення виступає самооцінка - загальне позитивне або негативне ставлення до себе. Важливою характеристикою самовідношення є ступінь його цілісності, інтегрованості, а також автономності, незалежності від зовнішніх оцінок.

Самовідношення є механізмом зворотного зв'язку, воно не є або, принаймні, не повинно бути самоціллю або самоцінністю. Але насправді може стати інакше. Головною метою для людини може стати збереження позитивної самооцінки або уникнення негативної будь-якою ціною. У такому разі самооцінка перестає відображати стан реальних життєвих процесів, затуляє від людини світ, а деколи спотворює його, якщо правдива картина світу загрожує її самооцінку. Активність людини у світі виявляється в цьому випадку лише засобом підтримки високої самооцінки. Але цей шлях веде в глухий кут. Висока самооцінка відноситься до таких речей, які можуть бути доступні людині лише як побічний результат її активності, але вислизають від неї, як тільки вона намагається зробити їх метою. Як приклад, слідом за В.Франклом, можна назвати щастя і самоактуалізацію [20,c.247].

В іншому зв'язку Франкл нагадував про те, що призначення бумеранга - не в тому, щоб повертатися до що його кидав, а в тому, щоб вразити ціль. Повертається тільки той бумеранг, який не потрапив в ціль. Занадто велика увага, що приділяється людиною своєму Я - ознака того, що вона не досягла успіху в реалізації своїх життєвих цілей. "Якщо я хочу стати тим, чим я можу, мені треба робити те, що я повинен..." (Франкл В. Людина в пошуках сенсу).

Самоактуалізація і самореалізація є двома нерозривними сторонами одного процесу, процесу розвитку і зростання, результатом якого є людина, максимально розкрив і використовує свій людський потенціал, самоактуалізована особистість.

Узагальнююче (найбільш повне) визначення самоактуалізації виглядає так: Самоактуалізація - це переживання, всепоглинаюче, яскраве, самозабутнє; це процес, це вибір у кожній ситуації на користь зростання; передбачає, що є якась "самість", що підлягає "актуалізації"; це чесність і прийняття на себе відповідальності за свій вибір; чесність і свобода у вираженні своїх прав, нонконформізм; це не тільки кінцева станція, але і сама подорож і рушійна сила подорожі; це не гонитва за вищими переживаннями, вони самі наздоганяють людини, якщо він це заслужив.

Індивідуальність людини є інтегральним феноменом, що виявляється на різних стадіях особистісного розвитку. У людини при цьому формується інтегральна індивідуальність, як своєрідний характер зв'язку між всіма властивостями людини і індивідуальний стиль, як спосіб адаптації до конкретної професійної середовищі, соціальній групі і суспільству в цілому. Індивідуальний стиль сприяє ефективному просування людини до вершин особистісного і професійного розвитку. Творче саморозвиток особистості визначається акміологічною діяльністю в інтропсихіченому просторі. Результатом цієї діяльності є ауто психологічна компетентність - одне з головних психічних умов активізації особистісного потенціалу, що забезпечує розвиток людини в контексті його індивідуальності.

Самоактуалізація є невід'ємним якістю індивідуальності. Самоактуалізація не обов'язково повинна приймати форму творчих зусиль, що виражаються у створенні творів мистецтва. Батько, спортсмен, студент, викладач або робочий біля верстата - всі можуть актуалізувати свій потенціал, виконуючи найкращим чином те, що вони роблять; специфічні форми самоактуалізації дуже різноманітні. Саме на цьому вищому рівні ієрархії потреб люди найсильніше відрізняються один від одного.

Самоактуалізація є атрибутом самого існування людини.

Висновки

В даний час проблема вивчення індивідуальності людини є однією з центральних тем теоретичних і прикладних досліджень в психології. Сучасні вчення про індивідуальність характеризується різноманіттям і багатоманітністю.

В психології склалося кілька розумінь індивідуальності. Спочатку індивідуальність розглядалася як одиничність, як неповторність поєднання різних за ступеням виразності, але властивих всім без винятку особистісних рис. Це розуміння було виявленням вектора потенційних патологічних змін.

Інше розуміння індивідуальності пов'язано з виділенням в індивіда властивих тільки йому особистісних рис, генетично пов'язані з якими-то випадковими обставинами. У цьому випадку індивідуальність виступає в ролі своєрідного доповнення до особистості-носія істотних властивостей і якостей, і визначалася як сукупність індивідуальних особливостей, що відрізняють одну людину від іншої. І, нарешті, третє розуміння.

Індивідуальність, як гармонія частин. Індивідуальність завжди являє собою певну гармонію і володіє своєю формою і своєї відносною стійкістю системи. Кожна людина як ціле завжди є індивід, і особистість, і суб'єкт діяльності. Однак далеко не кожний є індивідуальність, не в сенсі індивідуальних відмінностей на кожному рівні організації, а в сенсі їх гармонійних відносин, єдності різнорівневих властивостей.

Основною функцією індивідуальності як інтеграта є збереження і редагування своєї надсоціальної, родової суті, не обмеженою лише рамками існуючого соціального порядку, розвитку внутрішнього світу, доповнюючого особистісні дефіцити і компенсуючого недосконалості світу зовнішнього.

Список використаних джерел

1. Берулова Г.А. Стиль индивидуальности: теория и практика/ Г.А. Берулова. - М.: Педагогическое общество России, 2001

2. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия: избранные труды/ Н.С. Лейтес. - М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: «МОДЭК», 2008. - 480 с. - (Серия «Психологи России»).

3.Психология индивидов и групп субъекта под ред. Брушлинского// Психологический журнал, 2003, том 24, № 2, с. 95-106

4. Гамезо М., Атлас по психологии. Информационно методическое пособие по курсу "Психология человека"/ М. Гамезо И. Домашенко.- М.: Педагогическое общество России, 2004 - 276 с.

5.Колесников В.Н. Лекции по психологии индивидуальности/ В.Н. Колесников. -- М.: "Институт психологии", 1996. -- 224 с

6. Первин Л., Психология личности: Теория и исследования /Пер, с англ. М. С. Жамкочьян под ред. В. С. Магуна/ Л. Первин О. Джон. -- М.: Аспект Пресс, 2001.-- 601 с.

7. Китов А. И. Личность и перестройка; Заметки психолога,-- М.: Профиздат, 1990. -- 179 с.

8. Душков Б.А. Психология типов личности. - Екатеринбург Деловая книга, М.: Академический проект, 1999. -- 495 с.

9. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учителя/ Ю. М. Орлов. -- М.: Просвещение, 1991. -- 155 с.

10. Столяренко Л. Д. Основы психологии, 4-е изд/ Л. Д. Столяренко.-- Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 665 с.

11. Кириленко Г.Г., Философия. Высшее образование / Г.Г.Кириленко, Е.В. Шевцов. - М.: "ЭКСМО"", 2003. - 664 с.

12. Щукин М. Р. Индивидуальный стиль деятельности и интегральная индивидуальность: проблемы и подходы/ М. Р. Щукин // Психол. журн.- 1995.- № 2.-С.16-19.

13. Белоус В.В. Место и роль интегральной индивидуальности в современной науке. / В.В. Белоус // Психологический журнал.-1998.- № 1. - С. 47-53.

14. Ильин Е.П.Психология индивидуальных различий/ Е.П.Ильин СПб.: Питер, 2004 - 701 с. (Серия "Мастера психологии")

15. Роберт Ф., Личность и личностного роста / Ф Роберт., Джеймс Ф, 5 изд., 2002

16. Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении /Пер. с англ. А. Анастази. -- М.: ЭКСМО- Пресс, 2001. -- 752 с. (Серия «Кафедра психологии»).

17. Ахвердова О. А., Дифференциальная психология: теоретические и прикладные аспекты исследования интегральной индивидуальности: учеб. пособие / О. А. Ахвердова Н. Н.Волоскова, Т. В.Белых. -- СПб.: Речь, 2004. -- 168 с.

18. Авторский коллектив: Богоявленская Д.Б., Шадриков В. Д., Брушлинский А.В., Бабаева Ю.Д., Дружинин В.Н., Ильясов И.И., Лейтес Н.С., Матюшкин A.M., Панов В.И., Калиш И.В., Холодная М.А., Шумакова Н.Б., Юркевич B.C. Рабочая концепция одарённости. - М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998. - 68 с

19. Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э.А. Голубева. - Дубна: Феникс +, 2005. - 512 с.

20. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий/ М.С. Егорова. -- М.: Планета детей, 1997. --328с.

21. Купер К. Индивидуальные различия/Пер, с англ. Т. М. Марютиной под ред. И. В. Равич-Щербо / К. Купер. -- М.: Аспект Пресс, 2000.-- с. 527

22. Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика/ Л.Н. Собчик.- СПб.:Речь, 2003

23. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума. 2-е изд/ М. А. Холодная. -- СПб.: Питер, 2004. -- 384 с.

24. Дорфман Л. Я. Метаиндивидуальный мир: методологические и теоретические проблемы/ Л. Я.Дорфман. - М.: Смысл, 1993. - 456 с.

25. Немов Р. Психология/ Р. Немов.- М.: Просвещение, 1990.-300 с.

26. Аверин В.А. Психология личности: Учеб. Пособие.2-е изд./ В.А. Аверин. -СПб.: Изд. Михайлова В.Л., 2001.-191 с.

27. Психология личности в трудах отечественных психологов. Хрестоматия. - СПб.: Питер, 2000. - 480 с

28. Асмолов А. Г. Психология личности: Учебник./ А. Г.Асмолов -- М.: МГУ, 1990. -- 367 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття спрямованості особистості, її вивчення у вітчизняній та зарубіжній психології. Сучасні теорії, що лежать в її основі. Дослідження педагогичної спрямованості, взаємозв’язок спрямованості особистості студента з його професійною ідентичністю.

  курсовая работа [302,3 K], добавлен 13.11.2011

 • Теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми самосвідомості у зарубіжній і відчизняній психології. Виникнення проблеми самосвідомості. Рефлексія і внутрішній діалог як необхідні умови її формування. Поняття "Я - концепції" та самооцінка особистості.

  курсовая работа [63,7 K], добавлен 07.01.2011

 • Поняття особистості у психології. Проблема рушійних сил розвитку. Дослідження особистості біографічним методом. Роль спадковості й середовища в розвитку особистості. Психодіагностичні методики, спрямовані на дослідження особливостей особистості.

  дипломная работа [78,0 K], добавлен 28.10.2014

 • Проблеми особистості в психологічній літературі. Особистість та її характерні риси. Вклад Б.Г. Ананьєва в розвиток онтопсихології та акмеології. Основні положення концепції людинознавства. Експериментально-психологічні методики дослідження особистості.

  курсовая работа [45,1 K], добавлен 24.04.2011

 • Концепції психологічних основ виховання в сучасній педагогічній психології. Роль дитинства в становленні особистості. Поняття виховного впливу і їх класифікація. Застосування колекційних психогімнастичних програм для розвитку особистості дошкільника.

  курсовая работа [48,1 K], добавлен 09.03.2011

 • Основні види темпераменту, їх психологічна характеристика. Поняття характеру - сукупності придбаних індивідуально-психологічних стійких властивостей особистості. Моральна оцінка характеру, його емоційні та вольові риси, природні й соціальні передумови.

  презентация [535,3 K], добавлен 24.09.2015

 • Самоактуалізація та основні чинники її розвитку. Соціум як важлива ланка життя людини. Поняття та етапи соціалізація особистості. Позитивний та негативний вплив соціалізації на самоактуалізацію особистості. Процес формування цілісної особистості.

  реферат [31,3 K], добавлен 18.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.