Психологічні особливості роботи психолога з учнями початкових класів

Психологічні проблеми дітей молодшого шкільного віку. Труднощі адаптації дитини до умов шкільного закладу. Проблеми спілкування та дитячі острахи. Типологія дітей з труднощами в навчанні. Психокорекційна робота психолога з учнями початкових класів.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.01.2011
Размер файла 50,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- психологічний супровід процесу пристосування першокласників до шкільного життя (виявлення дітей, які мають, труднощі в адаптаційний період; індивідуальна психодіагностика для визначення причин труднощів адаптації; консультування вчителів, батьків з питань індивідуального підходу в роботі з такою категорією дітей;

- проведення психогігієнічних занять в класах, з окремими групами дітей);

- профілактика дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої школи (виявлення можливої "групи ризику" дезадаптації учнів, які стикаються з труднощами в навчанні, поведінці, ознаки емоційних розладів, які займають в класі позицію "відторгнутих", визначення причин труднощів і розробка шляхів їх подолання;

- робота з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями (психодіагностика дітей з високим інтелектуальним потенціалом;

- виявлення обдарованих і талановитих дітей.

Список використаних джерел

1. Вікова психологія /За ред. Г.С. Костюка. - К., 2003.

2. Вікова та педагогічна психологія: навч. Посіб. / О.В. Скрипченко., Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.

3. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В. Гамезо, М.В. Матюхиной и др. - М., 2002.

4. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А. В. Петровского. - М., 2001.

5. Загальна психологія: Підруч. для студентів вищ. навч. закладів. / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За загальною редакцією акад. С.Д. Максименка -К.: Форум, 2002.

6. Задесенець М.П. Вікові особливості розвитку дітей і формування їх особистості. - К., 2004.

7. Крутецкий В. А. Психология обучения и воспитания школьников. - М., 1999.

8. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. - М., 1996.

9. Канн-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. -М., 2002.

10. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. 2-е изд., перераб. и доп. - М. - Нальчик, 1996.

11. Ляудис В.Я. Структура продуктивного учебного взаимодействия // Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся / Под ред. А.А. Бодалева, В.Я.Ляудис-М., 2003.

12. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. - К.: 1998.

13. Маркова А.К, Психология труда учителя. -- М., 2003.

14. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: Педагогика, 2003.

15. Мир детства. Младший школьник. -М, 2004.

16. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. - 4-е изд. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Кн. 2: Психология образования.

17. Орбан-Лембрик Л.Е. Активність особистості як форма вияву її індивідуальності та професіоналізму // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - Т. 1., 2002.

18. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции, практики. - М., 1995.

19. Охитина Л.Т. Психологические основы урока в младших класах. - М., 2002.

20. Психологічний супровід школярів/ Упорядник Т. Гончаренко. -- К.: Ред.

загальнопед. газ., 2005.

Додаток 1

Напрям

К-сть занять

І. Розвиток тонкої моторики руки

20

II. Тренування концентрації та переключення уваги

31

1. Завдання по типу коректурних проб (картинки)

8

2. Коректурні проби (5 хв.) напр.. викреслюємо а, викреслюємо о, викреслюємо а, підкреслюємо е.

8

3. Пошук чисел за таблицями Шульте (5 таблиць)

5

4. Написання слова навпаки (парта-атрап)

10

III. Розвиток уваги, пам'яті, мислення

45

1.Порівняння
* За однією ознакою (розмір, колір, форма)

* За двома ознаками

* За трьома ознаками

3

2. Знаходження розрізнень.

4

3. Проходження лабіринтів

3

4. Робота з кольоровими матрицями Равена

2

5. Об'єднання в групи предметів (фрукти, овочі, одяг, меблі, тварини).

15

6. Виділення четвертого лишнього * На картинках, * В поняттях.

4

7. Знаходження деталей, яких недостає і доповнення до цілого (по Векслеру)

1

8. Складання картинок (к-сть частин збільшується).

4

9. Складання тематичних "Ріхггіе"

5

10. Серії "Вчимося думати"

8

11. Конструювання мозаїк, наборів

4

12. Складання розповідей по серії сюжетних картинок.

5


Подобные документы

 • Особливості соціалізації, формування особистості та психічного розвитку учнів початкових класів. Робота шкільного психолога з учнями початкових класів, труднощі адаптації дитини до умов шкільного закладу. Корекція психологічної готовності дітей до школи.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 09.11.2012

 • Психологічний аналіз уроку. Виховна робота з учнями молодших класів. Психологічні методи дослідження рівня особистісної адаптованості дитини до навчального закладу. Спостереження за життєвими проявами властивостей темпераменту, пам'яті, цікавості, уваги.

  отчет по практике [85,7 K], добавлен 09.03.2015

 • Психологічні особливості дітей раннього віку. Чинники, що впливають на успішну адаптацію дитини до умов дошкільного навчального закладу. Основні завдання і напрямки роботи практичного психолога в адаптаційний період. Комплексна система роботи ДНЗ і сім’ї.

  курсовая работа [70,1 K], добавлен 02.02.2015

 • Діагностика страхів і особистісної тривожності дітей молодшого шкільного віку. Розроблення і проведення програми корекційно-розвиваючих занять з учнями. Психолого-педагогічний аналіз проблеми страхів у дітей. Корекційна робота та практичні рекомендації.

  курсовая работа [64,4 K], добавлен 11.06.2015

 • Аналіз проблеми емоційного розвитку дітей у сучасній психології та педагогіці. Категорійний аналіз проблеми емпатії та особливості емоційно-почуттєвої сфери у дітей молодшого шкільного віку. Створення умов емпатійної взаємодії між вчителем і школярами.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 06.02.2013

 • Проблема вікових особливостей пам‘яті молодших школярів у психолого–педагогічній літературі. Загальна характеристика пам’яті у дітей молодшого шкільного віку. Експериментальне дослідження рівня пам‘яті учнів початкових класів, аналіз результатів.

  курсовая работа [49,7 K], добавлен 25.02.2011

 • Аналіз психологічних особливостей та причин виникнення агресивності. Агресивність як прояв емоційної сфери. Вплив чинників мікро- та макросередовища на емоційно-вольову сферу дитини молодшого шкільного віку. Проективні методики визначення агресивності.

  курсовая работа [39,3 K], добавлен 16.06.2010

 • Особливості емоційно-чуттєвої сфери у дітей молодшого шкільного віку. Обґрунтування методів і форм розвитку емпатії у молодших школярів, розробка ефективної програми її формування та аналіз результатів дослідження емпатії у дітей молодшого шкільного віку.

  дипломная работа [228,9 K], добавлен 17.11.2010

 • Проблеми вивчення і аналіз уваги молодшого школяра. Експериментальне дослідження стійкості, динамічної складової уваги дітей молодшого шкільного віку. Використання методи Б. Бурдона, таблиць Шульте, конкретної методи Крепеліна. Рекомендації вчителю.

  дипломная работа [113,6 K], добавлен 22.06.2009

 • Формування особистості дитини в початкових класах, психологічні особливості дівчаток молодшого шкільного віку. Психологічні особливості взаємин дівчаток початкової школи. Адаптованість в колективі та профілактика конфліктів у міжособистісних стосунках.

  курсовая работа [772,1 K], добавлен 06.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.