Дослідження емоційного вигоряння в професійній діяльності журналіста

Емоційне вигоряння в сучасних підходах психологічної науки. Особливості професійної діяльності журналістів та складання їх професіограми та психограми. Емпіричні дослідження впливу емоційного вигорання на професійну діяльність журналіста-репортера.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.09.2011
Размер файла 118,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Курсова робота з дисципліни

«Психологія праці; інженерна психологія»

На тему: «Дослідження емоційного вигоряння в професійній діяльності журналіста»

Харків, 2011

ЗМІСТ

Вступ

Глава 1. Теоретичні аналіз синдрому емоційного вигоряння в професійній діяльності журналістів

1.1 Дослідження емоційного вигоряння в сучасних підходах психологічної науки

1.2 Поняття синдрому емоційного вигоряння

1.3 Особливості професійної діяльності журналістів та складання їх професіограми та психограми

Глава 2. Емпіричні дослідження впливу емоційного вигорання на професійну діяльність журналіста-репортера

2.1 Обґрунтування обраних методик дослідження

2.2 Дослідження впливу синдрому емоційного вигоряння на ефективність професійної діяльності журналістів

Висновки

Література

Додатки

ВСТУП

Актуальність проблеми дослідження. Курсова робота, присвячена проблемі емоційного вигоряння. В даний час набуло поширення в літературі обговорення питання професійного вигоряння працівників, в першу чергу, "комунікативних" і "соціальних"професій, специфіка роботи яких полягає у постійній взаємодії і спілкуванні з іншими людьми, як позитивно, так і негативно забарвленому. Професія журналіста одна з таких професій, де професіоналові доводиться постійно працювати з людьми, що володіють різними психологічними особливостями.

Журналістика вимагає оперативності мислення в роботі і великого творчого потенціалу, тому що потік інформації з кожним днем збільшується. Подібна робота вимагає від журналіста підвищеного емоційного та інтелектуального напруження, поступово це може призводити до стресових станів, які, на думку багатьох авторів, (В. В. Бойко, В.Е. Орел, Н.Є. Водоп'янова) викликають в особистості процес вигоряння в професійній діяльності.

Слід зазначити, що емоційне вигоряння дуже сильно впливає на людину, підриваючи його здоров'я і бажання працювати, і більш небезпечно на початку свого розвитку, тому "страждає" від "вигоряння" професіонал не усвідомлює його симптомів. Тема є актуальною для вирішення теоретичної проблеми впливу особистісних чинників на емоційне вигоряння, і розробки нових методів профілактики цього явища і корекції його дізадаптивних наслідків у даної категорії професіоналів.

Об'єкт дослідження: журналісти-репортери, які працюють у друкованих виданнях.

Предмет дослідження: синдром емоційного вигоряння в професійній діяльності журналістів-репортерів, які працюють у друкованих виданнях.

Мета дослідження: вивчення прояви синдрому емоційного вигоряння в професійній діяльності журналіста.

Завдання дослідження:

1. Аналіз проблеми емоційного вигоряння у психологічних дослідженнях.

2. Дослідження професійно важливих якостей для журналістів-репортерів, які працюють у друкованих виданнях.

3. Складання психодіагностичного комплексу для виявлення синдрому емоційного вигоряння.

4. Вивчити особливості емоційного вигоряння журналістів-репортерів, які працюють у друкованих виданнях.

З метою вирішення поставлених у дослідженні завдань ми використовували такі методи:

- теоретичний аналіз досліджень і публікацій в галузі загальної, інженерної психології, психології праці та суміжні з ними областях, зв'язкових з проблемами дослідження;

- професіогроафічний метод

- емпіричні методи: методика В. В. Бойко «Емоційне вигорання », спрямована на дослідження емоційного вигоряння журналістів-репортерів, які працюють у друкованих виданнях, анкета «Професійно важливі якості журналіста», метод суб'єктивного шкалювання для виявлення емоційної задоволеності професійною діяльністю );

- методи якісної і кількісної обробки та інтерпретації даних.

Дослідження проводилося протягом трьох місяців, в ньому взяли участь 30 журналістів-репортерів, які працюють у друкованих виданнях у віці від 21 до 50 років.

ГЛАВА 1. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

1.1 Дослідження емоційного вигоряння в сучасних підходах психологічної науки

емоційне вигоряння психологічний журналіст

В даний час існує декілька моделей вигоряння, що описують даний феномен. Однофакторна модель, авторами якої є Пінез і Аронсон (1988). Згідно з нею, вигоряння - це стан фізичного, емоційного і когнітивного виснаження, викликаного тривалим перебуванням в емоційно перевантажених ситуаціях. Фізичне виснаження, перший компонент, характеризується малою кількістю енергії, хронічною втомою, і слабкістю. Емоційне виснаження, другий компонент вигоряння, містить насамперед почуття безпорадності, безнадійності, і провокації. Розумове виснаження, третій компонент, характеризується розвитком негативних відносин до себе, роботі, і життя безпосередньо. Але до теперішнього часу ця структура не підтверджена дослідженням, і відповідно емоційне вигоряння в цій моделі прийнято вважати одномірним [1]. Автори одновимірного підходу розглядають виснаження в якості головної причини (компоненту), а інші прояви дисгармонії переживань і поведінки вважають наслідком. Ризик вигоряння загрожує не тільки представникам соціальних професій.

Двохфакторна модель. Її автори - Д. Дірендонк, В. Шауфелі, Х. Сіксма - голландські дослідники, які проводили дослідження серед медсестер. Синдром вигоряння зводиться до двомірної конструкції, що складається з емоційного виснаження та деперсоналізації. Перший компонент, який отримав назву афективного, відноситься до сфери скарг на своє здоров'я, фізичне самопочуття, нервове напруження, емоційне виснаження. Другий - деперсоналізація - проявляється у зміні ставлення або до пацієнтів, кого до себе. Він отримав назву інсталяційного.

Трифакторна модель, авторами якої є К. Маслач і С. Джексон (1970). Синдром психічного вигорання являє собою тривимірний конструкт, що включає в себе емоційне виснаження, деперсоналізацію редукцію особистих досягнень. Емоційне виснаження розглядається як основна складова вигоряння та проявляється у зниженому емоційному фоні, байдужості або емоційній перенасичення. Друга складова (деперсоналізація) позначається деформації відносин з іншими людьми. В одних випадках це може бути підвищення залежності від оточуючих. В інших - посилення негативізму, цинічності установок і почуттів по відношенню до реципієнтів: пацієнтам, клієнтам і т. п. Третя складова вигоряння, редукція особистісних досягнень, може виявлятися або в тенденції негативної самооцінки, заниженні своїх професійних досягнень і успіхів, негативізмі по відношенню до службовим достоїнств і можливостям, або в зменшенні власної гідності, обмеженні своїх можливостей, обов'язків по відношенню до інших.

Описані три компоненти вигоряння в якійсь мірі відображають специфіку професійної сфери, в якій вперше був виявлений цей феномен. Особливо це стосується другого компонента вигоряння - деперсоналізації, нерідко показує стан сфери соціального обслуговування людей і надання їм допомоги.

Дослідження останніх років не тільки підтвердили правомірність такої структури, а й дозволили істотно розширити область її розповсюдження, включивши професії, не пов'язані з соціальним колом. Це призвело до певної модифікації поняття вигорання і його структури.

Вигоряння розуміється як професійна криза, пов'язаний з роботою в цілому, а не тільки з міжособистісними взаєминами в її процесі. Таке розуміння піддало певного видозміні і розуміння його основних компонентів: емоційного виснаження, цинізму, професійної ефективності. З цих позицій поняття деперсоналізації має більш широке значення і означає негативне ставлення не тільки до клієнтів, але і до праці та її предмету в цілому.

Чотирьохфакторна модель (Firth, Mims, Iwanicki, Schwab). У чотирьохкомпонентної моделі вигоряння один з його елементів (емоційне виснаження, деперсоналізація або редуковані персональні досягнення) поділяється на два окремих фактора. Наприклад, деперсоналізація, пов'язана з роботою і з реципієнтами відповідно.

Процесуальні моделі розглядають вигоряння як динамічний процес, що розвивається в часі і має певні фази [2, C. 137-138].

Дж. Грінберг пропонує розглядати емоційне вигоряння як п'ятиступінчастий прогресуючий процес.

1. Перша стадія емоційного вигорання («медовий місяць»). Працівник зазвичай задоволений роботою і завданнями, ставиться до них з ентузіазмом. Однак у міру продовження робочих стресів професійна діяльність починає приносити все менше задоволення і працівник стає менш енергійним.

2. Друга стадія («недолік палива»). З'являються втома, апатія, можуть виникнути проблеми зі сном. При відсутності додаткової мотивації і стимулювання у працівника втрачається інтерес до своєї праці або зникають привабливість роботи в даній організації та продуктивність його діяльності.

3. Третя стадія (хронічні симптоми). Надмірна робота без відпочинку, особливо «трудоголіків», призводить до таких фізичних явищ, як виснаження і схильність до захворювань, а також до психологічних переживань - хронічної дратівливості, загостреної злобі або почуттю пригніченості, «загнаності в кут ».

4. Четверта стадія (криза). Як правило, розвиваються хронічні захворювання, в результаті чого людина частково або повністю втрачає працездатність. Посилюються переживання незадоволеності власної ефективністю та якістю життя.

5. П'ята стадія емоційного вигорання («пробивання стіни »). Фізичні і психологічні проблеми переходять у гостру форму і можуть спровокувати розвиток небезпечних захворювань, що загрожують життю людини. У працівника з'являється стільки проблем, що його кар'єра знаходиться під загрозою.

Динамічна модель Б. Перлман і Е. А. Хартман представляє чотири стадії емоційного вигорання.

1. Перша стадія - напруженість, пов'язана з додатковими зусиллями з адаптації до ситуаційних робочим вимогам. Таку напруженість викликають два найбільш вірогідних типу ситуацій. Перший: навички та вміння працівника недостатні, щоб відповідати статусно-рольовим і професійним вимогам. Другий: робота може не відповідати його очікуванням, потребам або цінностям.

2. Друга стадія супроводжується сильними відчуттями і переживаннями стресу. Багато стресогенних ситуацій можуть не викликати відповідних переживань, оскільки відбувається конструктивне оцінювання своїх можливостей і усвідомлюваних вимог робочої ситуації.

3. Третя стадія супроводжується реакціями основних трьох класів (фізіологічні, афективно-когнітивні, поведінкові) в індивідуальних варіаціях.

4. Четверта стадія являє собою емоційне вигорання як багатогранне переживання хронічного психологічного стресу. Будучи негативним наслідком психологічного стресу, переживання вигоряння проявляється як фізичне, емоційне виснаження, як переживання суб'єктивного неблагополуччя - певного фізичного чи психологічного дискомфорту.

1.2 Поняття синдрому емоційного вигоряння

Поняття "емоційне вигоряння" з'явилося в психології порівняно недавно, років 20 тому. Термін введений американським психіатром Х. Дж. Фрейденбергером в 1974 році для характеристики психологічного стану здорових людей, що знаходяться в інтенсивному і тісному спілкуванні з клієнтами, пацієнтами в емоційно насиченій атмосфері при наданні професійної допомоги. Спочатку цей термін визначався як стан знемоги, виснаження з відчуттям власної непотрібності.

До 1982 р. в англомовній літературі було опубліковано понад тисячі статей по «емоційного вигоряння». Представлені в них дослідження носили головним чином описовий та епізодичний характер. Концепція Фрейденбергера отримала широке поширення, і було відмічено, що синдрому вигоряння схильний широке коло професіоналів, робота яких має на увазі близький контакт з людьми, причому контакт емоційно насичений, такий, який дуже важко підтримувати на належному рівні тривалий час. Такі професіонали мають справу з людьми, які діляться з ними своїми проблемами, труднощами, розповідають про хвороби і чекають допомоги, ради, підтримки. При цьому надає підтримку людина відчуває велику відповідальність і хоче виправдати ті очікування, які на нього накладає його робота. І часто таке інтенсивне емоційне напруження призводить до захисної реакції - емоційного вигоряння [3].

Перш за все, відзначимо, що емоційне вигоряння набувається в життєдіяльності людини. Цим «вигоряння» відрізняється від різних форм емоційної ригідності, яка, нагадаємо читачеві, визначається органічними причинами - властивостями нервової системи, ступенем рухливості емоцій, психосоматичними порушеннями.

Емоційне вигоряння - це вироблений особистістю механізм психологічного захисту у формі повного або часткового виключення емоцій (пониження їх енергетики) у відповідь на вибрані психотравмуючі впливи.

Емоційне вигоряння є придбаний стереотип емоційного, частіше всього професійного поведінки. «Вигорання» почасти функціональний стереотип, оскільки дозволяє людині дозувати і економно витрачати енергетичні ресурси. У той же час, можуть виникати його дисфункціональні слідства, коли «вигоряння» негативно позначається на виконанні професійної діяльності та відносинах з партнерами [4, C. 130].

У нашій роботі ми дотримуємося думки відомого психолога В.В. Бойко і використовуємо його теоретичні напрацювання, які, на наш погляд, найбільш повно розкривають поняття «емоційне вигорання». Він розглядає феномен «емоційного вигоряння» як механізм психологічного захисту у формі повного або часткового виключення емоцій у відповідь на вибрані психотравмуючі впливи. Відповідно до даної концепції, синдром вигоряння розглядається як динамічний процес, що виникає поетапно відповідно до розвитку механізму стресу (фази тривоги, резистенції, виснаження) [5, C. 87-91].

Даний стереотип емоційно сприйняття дійсності складається під впливом чинників, передумов - зовнішніх і внутрішніх.

Зовнішні фактори, що провокують «вигорання", такі:

- хронічна напружена психоемоційна діяльність. Така діяльність пов'язана з інтенсивним спілкуванням, точніше, з цілеспрямованим сприйняттям партнерів і впливом на них. Професіоналу, що працює з людьми, доводиться постійно підкріплювати емоціями різні аспекти спілкування активно ставити і вирішувати проблеми, уважно сприймати, посилено запам'ятовувати і швидко інтерпретувати візуальну, звукову та письмову інформацію, швидко зважувати альтернативи і приймати рішення.

- дестабілізуюча організація діяльності. Основні її ознаки загальновідомі: нечітка організація і планування праці, нестача обладнання, погано структурована і розпливчаста інформація.

- підвищена відповідальність за виконувані функції і операції.

Представники масових професій зазвичай працюють у режимі зовнішнього і внутрішнього контролю. Процесуальне зміст діяльності полягає в тому, що постійно треба входити і перебувати в стані суб'єкта, з яким здійснюється спільна діяльність Треба вдивлятися, вслухатися, співпереживати, співчувати, передбачати його слова, настрої, вчинки. А головне, постійно доводиться приймати на себе енергетичні розряди партнерів.

- неблагополучна психологічна атмосфера професійної діяльності.

Така визначається двома основними обставинами: конфліктністю по вертикалі, в системі "керівник-підлеглий ", і по горизонталі, в системі "колега-колега ". Знервована обстановка спонукає одних розтрачувати емоції, а інших - шукати способи економії своїх психічних ресурсів.

- психологічно важкий контингент, з яким має справу професіонал у сфері спілкування. Якщо ви працюєте з людьми, то майже щодня трапляється клієнт або пацієнт, який "попсує вам нерви" або "доведе до сказу". Мимоволі ви починаєте випереджати подібні випадки і вдаєтеся до економії емоційних ресурсів. У залежності від статистики своїх спостережень, ви додаєте, кого саме треба емоційно ігнорувати. Механізм психологічного захисту знайдений, але емоційна відстороненість може бути використана недоречно, і тоді ви не включаєтеся в потреби і вимоги цілком нормального партнера по діловому спілкуванню. На цьому ґрунті виникають непорозуміння і конфлікт - емоційне вигоряння проявилося своєї недолугої стороною.

Внутрішні чинники, що зумовлюють емоційне вигоряння:

- схильність до емоційної ригідності.

Природно, емоційне вигоряння як засіб психологічного захисту виникає швидше у тих, хто менш реактивний і сприйнятливий, більш емоційно стриманий. Навпаки, формування симптомів «вигоряння» проходитиме повільніше у людей імпульсивних, що володіють рухливими нервовими процесами. Підвищена вразливість і чутливість можуть повністю блокувати розглянутий механізм психологічного захисту і не дозволяє йому розвиватися.

- інтенсивна інтеріоризація (сприйняття і переживання) обставин професійної діяльності.

Дане психологічне явище виникає у людей з підвищеною відповідальністю за доручену справу, виконувану роль. Досить часто зустрічаються випадки, коли по молодості, недосвідченості і, може бути, наївності, фахівець, який працює з людьми, сприймає все дуже емоційно, віддається справі без залишку. Кожен стресогенний випадок з практики залишає глибокий слід в душі. Доля, здоров'я, благополуччя суб'єкта діяльності викликає інтенсивне співучасть і співпереживання, болісні роздуми і безсоння. Поступово емоційно-енергетичні ресурси виснажуються і виникає необхідність відновлювати їх або берегти, вдаючись до тих чи інших прийомів психологічного захисту.

- слабка мотивація емоційної віддачі в професійній діяльності.

Тут є два аспекти. По-перше, професіонал у сфері спілкування не вважає для себе необхідним або чомусь не зацікавлений проявляти співучасть і співпереживання суб'єкту своєї діяльності. Відповідне умонастрій стимулює не тільки емоційне вигоряння, але і його крайні форми - байдужість, байдужість, душевну черствість.

По-друге, людина не звик, не вміє заохочувати себе за співпереживання і співучасть, притаманні по відношенню до суб'єктів професійної діяльності. Систему самооцінок він підтримує іншими засобами - матеріальними або позиційними досягненнями. Альтруїстична емоційна віддача для такої людини нічого не означає, і він не потребує її, не відчуває від неї задоволення. Природно, «вигоряти» йому просто і легко.

- моральні дефекти і дезорієнтація особистості.

Можливо, професіонал мав моральну ваду ще до того, як став працювати з людьми, або придбав в процесі діяльності. Моральний дефект обумовлений нездатністю включатися у взаємодію з діловими партнерами такі моральні категорії, як совість, доброчесність, добропорядність, чесність, повага до прав і гідності іншої особистості.

Моральна дезорієнтація викликається іншими причинами - невмінням відрізняти добре від поганого, благо від шкоди, що завдається особистості.

Однак як у випадку морального дефекту, так і за наявності моральної дезорієнтації, формування емоційного вигоряння полегшується. Збільшується ймовірність байдужості до суб'єкта діяльності та апатії до виконуваних обов'язків [6].

Таким чином ми можемо сказати про те, що існують об'єктивні (зовнішні обставини та явища) і суб'єктивні фактори внутрішні особливості та якості), які можуть стати причиною формування синдрому емоційного вигоряння. Ці фактори представлені у рисунку 1.1.

Дослідження останніх років дозволили суттєво розширити сферу розповсюдження цієї структури, включивши професії, не пов'язані соціальною сферою, що призвело до певної модифікації поняття «вигоряння» і його структури. Психічне вигоряння розуміється як професійна криза, пов'язаний з роботою в цілому, а не тільки з міжособистісними взаєминами в її процесі. Таке розуміння кілька змінило і його основні компоненти: емоційне виснаження, цинізм, професійна ефективність. З цих позицій поняття деперсоналізації має більш широке значення і означає негативне ставлення не тільки до клієнтів, але і до праці та її предмету в цілому [ 7, C. 108-110].

Рис. 1.1. Основні фактори, що спричиняють синдром професійного вигоряння.

Підводячи підсумок, ми можемо зробити висновок, що емоційне вигоряння - це вироблений людиною механізм захисту з метою економії ресурсів організму, що виявляється в нервовому виснаженні, втрати зацікавленості та відповідальності при виконанні професійної діяльності. Причиною цього синдрому може стати: необхідність роботи в одному напруженому ритмі, її монотонність, велике емоційне навантаження особистісного взаємодії з іншими людьми, відсутність належної винагороди (у тому числі не тільки матеріальної, а й психологічного) за виконану роботу, почуття того, що робота, яку виконує людина, не має ніякої цінності для суспільства.

Аналіз літератури показав, що проблемою емоційного вигоряння займалося багато вчених, які вказували на необхідність вивчення цього синдрому в різних видах професійної діяльності. Таким чином, дослідження впливу емоційного вигоряння на професійну діяльність саме журналістів є доцільними та актуальним. Отже, для вивчення особливостей появи цього синдрому необхідно визначити специфіку професійної діяльності цієї професії, а також проаналізувати - які психологічні особливості людини цієї професії призводять до появи емоційного вигоряння.

1.3 Особливості професійної діяльності журналістів та складання їх професіограми та психограми

Цілеспрямоване вивчення тих чи інших аспектів праці людей, які підлягають раціоналізації й оптимізації, передбачає початкове отримання комплексного знання про професії в цілому, необхідний для вирішення різних науково-практичних завдань. Оптимальна інтеграція знання про професію як складному соціальному явищі забезпечується при виділенні суб'єкта як її системоутворюючого фактора.

Емпіричне вивчення професій в психології праці, розпочате в 1920-1930-х рр., у 1950-1970-х рр. знайшло методологічну завершеність. У 1920-1930-х рр. в Росії ця робота проводилася у двох основних напрямках. Перше передбачало докладний опис і психофізіологічний аналіз професій для вирішення завдань профвідбору, профконсультації, профнавчання, раціоналізації робочого місця, профілактики втоми (Б. Г. Ананьєв, Н. А. Бернштейн, А. К. Гаст, С. Г. Геллерштейн, Н. Д. Левітів, І. Н. Шпільрейн та ін.) Другий напрямок орієнтувалося на класифікацію професій з метою їх проектування (С. Г. Геллерштейн, А. Ф. Лазурський, І. Н. Шпільрейн та ін.) Сформовані прийоми і принципи оформилися в спеціальний підхід - професіографія, під якою розуміють описово-технічну і психофізіологічну характеристику різних видів професійної діяльності [8].

Професійна діяльність - це соціально значуща діяльність, яка вимагає спеціальних навичок, знань, умінь, професійно обумовлених якостей, психологічних та фізіологічних особливостей людини. Розрізняють види професійної діяльності при співвідношенні з вимогами, висунутими людині. Це співвідношення утворює різні професії. Професія - область, що вимагає докладання духовних і фізичних людини, яка дозволяє йому забезпечуватиме існування та розвиток шляхом отримання необхідних коштів взамін на виконання трудових обов'язків. Ми розглядаємо специфіку професійної діяльності журналістів-репортерів, які працюють у друкованих виданнях.

Журналістика - це громадська діяльність, яка полягає у зборі, обробці та поширенню корисної, важливої і актуальною соціальної інформації (через пресу, радіо, телебачення, кіно тощо).

Журналіст - людина, яка займається журналістикою у якості основного роду занять в професійній діяльності. Це людина, яка займається збором інформації, її аналізом та викладом у аудиторії про основні події, явища, факти тощо, яка пов'язана офіційними трудовими відносинами з засобами масової інформації.

Професійна діяльність журналіста є актом опосередкованого спілкування с читачами, який складається з компонентів, які представлені рисунку 1.2.

Рис. 1.2. Складові професійної діяльності журналіста у простому вигляді

Професійна діяльність журналіста пов'язана і спрямована на роботу з інформацією, на створення образів за допомогою слова. Масова аудиторія виступає для журналіста об'єктом його діяльності. Професійним завданням журналіста є подача нової достовірної інформації в емоційно забарвленому образному вигляді, так щоб вона запам'ятовувалась і була цікава для аудиторії.

Для того, щоб стати хорошим журналістом необхідно вміти знаходити спільну мову з різними людьми, володіти здатністю розташувати людину до себе і швидко адаптуватися в різного роду ситуаціях.

Одним з важливих складових професіограми є умови праці, які забезпечують і впливають на працездатність і здоров'я людини. Умови праці - це складові зовнішнього середовища, що оточує працівника.

До умов праці в професійній діяльності журналістів належать: наявність робочого місця (стіл, стілець, комп'ютер). Робота передбачає роз'їзди, відрядження, ненормований робочий день, може бути терміновою, позаплановою, може проходити в нестандартних умовах, у різний час доби, у святкові та вихідні дні. Протікає в умовах емоційного навантаження і обмеження часу. Спілкування в праці інтенсивно.

З проведених досліджень найбільш сприятливими умовами праці, за оцінкою журналістів, є: відповідність спеціалізації, гідна заробітна плата, згуртований, доброзичливий, професійний колектив, чітко поставлені цілі, можливість самореалізації, кар'єрний ріст, престижність місця роботи, розумне керівництво, матеріальне забезпечення процесу роботи, творча складова.

Зміст професійної діяльності журналіста являє собою сукупність певних функцій. Аналізування функцій будь-якої професійної діяльності є найважливішим моментом у її теорії. Це пов'язано з тим, що діяльність у кінцевому рахунку визначається тим, що вона здійснює функції в більш широкому цілому. Різні автори пропонують свої варіанти класифікацій функцій в діяльності журналістів.

Ми дотримуємося класифікації, яку запропонував Є.П. Прохоров, який вважав журналістику поліфункціональною системою і розрізняв наступні п'ять функцій журналістики, які представлені в рисунку 1.3.

Рис. 1.3. Основні функції журналістики, які розкривають зміст її професійної діяльності

Тепер зупинимося більш детально на кожній з них:

- комунікативна - функція спілкування, налагодження контакту з масовою аудиторією. Сам же контакт може відбутися тільки в тому випадку, якщо він буде налагоджений, тобто журналіст повинен втертися в довіру до масової аудиторії. Журналістика дає відомості споживачу про навколишній світ і все, що в ньому відбувається. Мета журналіста задовольнити запит масової аудиторії.

- ідеологічна. Пов'язана з прагненням надати глибокий вплив на світоглядні основи та ціннісні орієнтації аудиторії, на самосвідомість людей, їх ідеали та прагнення, включаючи мотивацію їх поведінки. В основі ідеологічної функції лежить всебічна орієнтація суспільства, що сприяє розвитку та формуванню масової свідомості.

- культурно-освітня, яка полягає у пропаганді та розповсюдженні в житті суспільства високих культурних цінностей, виховувати людей на зразках загальносвітової культури, тим самим, сприяючи всебічному розвитку людини. Метою культурно-освітньої функції є збагачення внутрішнього світу людини.

- рекламно-довідкова інформує, консультує споживача з тих чи інших питань, рекламує. Рекламі приділяється велике місце в нашому житті. Кожна людина щодня займається саморекламою і без неї нікуди, реклама сприяє залученню образу. Вона є і величезним джерелом коштів для журналістики.

- рекреативна функція, мета якої полягає у створенні умов для відпочинку, цікавого проведення дозвілля, приємного заповнення вільного часу. Але рекреативна функція здатна не тільки розважати аудиторію, вона також сприяє розвитку інтелекту і розумової діяльності [9].

Журналістика для своєї аудиторії виконує широке коло обов'язків: з розвитку культури, освіченості, забезпечення рекламно-довідковою інформацією, задоволенню попиту на рекреацію і комунікацію, формування різних ідеологій. Про високий професійний рівнь журналіста свідчить виконання по можливості цих функцій одночасно.

У роботу журналіста входить: збір актуальної інформації, її обробку та інтерпретацію; пошуки найважливіших значущих подій в житті суспільства; опис знайденої інформацію з урахуванням вимог регламенту (жанр, стиль, канони літератури); публікація інформації.

Журналіст повинен знати: найважливіші суспільно-політичні події, досягнення науки, культури, економіки в країні та світі, принципи літературного редагування, основи авторського права. Він повинен мати освіту в галузі журналістики, філології, педагогіки, культури і мистецтва і досвід роботи в засобах масової інформації.

Професійна діяльність журналістів має свою медичні протипоказання, якими є: хронічні захворювання серцево-судинної і дихальної систем, різке порушення функцій опорно-рухового апарату, значне зниження слуху і зору, нервово-психічні захворювання, значні дефекти мови [10].

Професія журналіста вимагає до себе зацікавленості, товариськості, добрих вербальних здібностей, високий рівень пам'яті і розвиток літературних здібностей, творчих здібностей, гнучкість мислення, добрих комунікативних навичок, працездатності, віддачі, високого рівню загальної культури, мобільності, оперативності, зібраності, спостережливості, уміння швидко адаптуватися в нових умовах, здатності прихильність до себе і розвинути розмову зі співрозмовником, ерудиції, кмітливості, уміння ясно висловлювати думки і точно формулювати питання.

Важливою складовою частиною професіограми є психограмма - психологічний «портрет» професії, поданий групою психологічних функцій, актуалізуються даною професією. Психограмма відображає соціальну норму професій.

Деякі дослідники вважають, що психограма повинна відповідати більш жорстким вимогам, а саме: 1) відображати необхідні і некомпенсовані властивості, які пред'являються до будь-якого середньому працівнику, 2) відображати бажані властивості, що визначають можливість досягнення вищого рівня професіоналізму.

У нашій роботі ми аналізуємо і описуємо психологічні якості журналістів необхідних для ефективного виконання даної трудової діяльності, спілкування й професійного росту. Вони представлені у таблиці 1.1.

Для роботи в області журналістики необхідно володіти рядом здібностей, які забезпечать високу продуктивність діяльності і дозволять полегшити виконання роботи. Журналістика вимагає стійкості в стресових ситуаціях, тому що робота пов'язана з підвищеним емоційним та інтелектуальним напруженням. Професійна діяльність журналіста вимагає комунікативних здібностей, журналісту постійно доводиться працювати з людьми, які мають свої психічні особливості. Журналіст повинен вміти адаптуватися у різних ситуаціях та находити загальний язик з аудиторією.

Таблиця 1.1 Професійно важливі якості журналіста

Комунікативні якості

Мотиваційні якості

Когнітивні, емоційно-вольові якості

- товариськість

- чуйність

- проникливість

- уважність

- ерудованість

- компетентність

- харизматичність

- працездатність

- рішучість

- принциповість

- завзятість

- зацікавленість

- відповідальність

- систематичність

- високий рівень оперативної пам'яті

- гнучкість мислення

- високий рівень перемикаємості уваги

- високий рівень довільної увага

- високий рівень стресостійкості

- витривалість

- здатність до синтезу та аналізу

- здатність до швидкої адаптації

- екстраверт

Індивідуальні особливості: висока продуктивність розумової діяльності, рефлективність мислення, високий рівень перемикаємості уваги, екстраверсія, високий рівень вольової регуляції, емоційна стійкість, здатність до об'єктивної оцінки, компетентність, висока працездатність, ерудованість.

Важливими якостями у діяльності журналіста також є працездатність, об'єктивність надання інформації. Він повинен надавати масовій аудиторії факти, на які його думка не повинна впливати. Але журналіст повинен володіти літературними здібностями, які допомагають викладати інформацію доступно, іноді додаючи емоційну забарвленість. Журналіст повинен буду ерудованим та компетентним у своїй праці. Дуже важливий набір когнітивних якостей і здібностей журналіста, він повинен володіти розвиненими психічними процесами без жодного роду відхилень. Володіючи і розвиваючи спеціальні для цієї діяльності здібності, журналіст забезпечує собі високий рівень виконання роботи і можливість зростання в своїй професійній діяльності.

Проаналізувавши професійну діяльність журналіста -репортера, ми виявили особливості його професіограми. Спираючись на дані про специфіку діяльності журналіста, ми змогли виділити основні професійно важливі якості і склали психограму журналіста. Отже, ми змогли проаналізувати значимість індивідуальних особливостей для роботи у сфері журналістики.

Висновки до першого розділу:

1. Існує кілька моделей, що описують синдром емоційного вигорання:

- однофакторний модель (вигоряння - це стан фізичного, емоційного і когнітивного виснаження, викликаного тривалим перебуванням в емоційно перевантажених ситуаціях);

- двохфакторна модель (вигоряння - двомірна конструкція, що складається з емоційного виснаження та деперсоналізації);

- трьохфакторна модель (вигорання - тривимірний конструкт, що включає в себе емоційне виснаження, деперсоналізацію редукцію особистих досягнень);

- чотирьохфакторна модель (вигоряння (емоційне виснаження, деперсоналізація або редуковані персональні досягнення) поділяється на два окремих фактора).

2. Емоційне вигоряння - це вироблений людиною механізм захисту з метою економії ресурсів організму, що виявляється в нервовому виснаженні, втрати зацікавленості та відповідальності при виконанні професійної діяльності.

3. Емоціональне вигоряння обґрунтоване такими чинниками:

- об'єктивними (особливості організації професійної діяльності та умови її виконання)

- суб'єктивними (індивідуально-психологічні особливості людини)

4. Були складені і проаналізовані психограма і професіограма професійної діяльності журналіста. Це дозволило зробити висновок, в якому ми змогли виділили професійно важливі якості, специфічні для журналіста, що забезпечують продуктивність його діяльності. Якості такі як: висока продуктивність розумової діяльності, рефлективність мислення, високий рівень перемикаємості уваги, екстраверсія, високий рівень вольової регуляції, емоційна стійкість, здатність до об'єктивної оцінки, компетентність, висока працездатність, ерудованість.

ГЛАВА 2. ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТА-РЕПОРТЕРА

2.1 Обґрунтування обраних методик дослідження

Нами було проведено дослідження, спрямоване на вивчення прояви емоційного вигоряння у професійній діяльності журналістів-репортерів, які працюють у друкованих виданнях.

Завдання дослідження:

1. Складання психодіагностичного комплексу для виявлення синдрому емоційного вигоряння.

2. Вивчити особливості емоційного вигоряння журналістів-репортерів, які працюють у друкованих виданнях.

Об'єкт дослідження: журналісти-репортери, які працюють у друкованих виданнях.

Предмет дослідження: синдром емоційного вигоряння в професійній діяльності журналістів-репортерів, які працюють у друкованих виданнях.

Мета дослідження: вивчення прояви синдрому емоційного вигоряння в професійній діяльності журналіста.

Було проведено тестування 30 журналістів-репортерів, які працюють у друкованих виданнях віком від 21 до 50 років. Тестування проводилося протягом трьох місяців.

Для діагностики синдрому емоційного вигоряння журналістів-репортерів використовувався тест В.В. Бойко. При інтерпретації результатів звертали увагу на окремо взяті симптоми (9 балів і менше - не сформований симптом; 10 - 15 балів - складаний симптом, 16 і більше балів - сформований симптом; 20 балів і більше - домінуючий симптом у фазі або в усьому синдром емоційного вигоряння ).

За сумою балів кількісних показників встановлювали фазу розвитку стресу - «напруга», «резистенція» і « виснаження »: 36 балів і менше - фаза не сформувалася, 37-60 - фаза в стадії формування, 61 і більше - сформована фаза.

За допомогою вище складеної нами професіограми і психограми ми змогли виділити найбільш важливі професійні якості журналіста-репортера і скласти відповідну анкету.

Респондентам пропонувалася анкета "Професійно важливі якості ". Анкета складалася зі списку якостей, які є найбільш важливими в діяльності журналіста. Їх завдання полягало в тому, що необхідно було проаранжувати професійно важливі якості, у відповідності зі своїми пріоритетами. Список складався з 26 якостей: інтелект, працездатність, об'єктивність, ерудованість, оперативність, відповідальність, компетентність, сміливість, товариськість, цікавість, літературні здібності, уважність, гнучкість мислення, здатність до імпровізації, обізнаність, творчість, відчуття стилю, адаптивність, гарна пам'ять, почуття гумору, чесність, систематичність, принциповість, привабливість, чуйність, харизматичність, чуйність.

Був проведений метод суб'єктивного шкалювання для виявлення емоційної задоволеності професійною діяльністю журналіста. Він полягає у використанні стандартного подразника і ряду змінних. Стандарт позначається деякими зручним числом. Завдання випробуваного - позначити числами змінні подразники так, щоб ці числа відображали величину відносин між стандартним і змінним.

Для цього було запропонована шкала, де необхідно було відзначити рівень задоволеності працею у відсотковому співвідношенні від «- 100» до «+ 100» відсотків.

2.2 Дослідження впливу синдрому емоційного вигоряння на ефективність професійної діяльності журналістів

Нами було проведено дослідження, в якому ми вивчали прояви емоційного вигоряння у професійній діяльності журналістів-репортерів, які працюють у друкованих виданнях.

В якості об'єктів виступили 30 журналістів-репортерів, які працюють у друкованих виданнях у віці від 21 до 50 років; стать: 12 чоловіків, 18 жінок. Дослідження проводилося протягом трьох місяців з 12 грудня до 12 березня.

Дослідження та виявлення рівня емоційного вигорання у журналістів у нашій роботі проводилося за методикою В.В. Бойко.

Результати експерименту наведено у таблиці 2.1 як показники середньо арифметичного значення, що розраховані на 30 респондентів.

Таблиця 2.1 Результати за фазою «Напруга».

Фаза

Бали

Симптом

Бали

Напруга

37,9

Переживання психотравмуючих обставин

13,1

Незадоволеність собою

10,13

«Загнаність в клітку»

7,1

Тривога та депресія

8,4

Дані показники, наведені в таблиці, вказують на перевищення норми емоційного вигоряння. Це говорить про те, що дана фаза знаходиться на стадії формування. Напруга служить пусковим механізмом у формуванні емоційного вигорання, має динамічний характер, що обумовлюється постійним виснаженням або посиленням психотравмуючих чинників.

Наведені дані таблиці можна представити у вигляді діаграми.

Рис. 2.1. Рівень емоційного вигоряння за симптомами фази "Напруга"

За отриманими результатами ми можемо зробити кілька висновків.

Найбільший результат на вибірку ми отримали за симптомом "переживання психотравмуючих ситуацій ". Цей симптом знаходиться на стадії формування та має передумови для подальшого розвитку.

Найменше розвинений симптом серед випробуваних журналістів "загнаність в клітку ". Його показники говорять про те, що цей симптом не склався. Також не склався симптом "тривога і депресія ".

Наступна фаза, яку ми будемо розглядати, це фаза «Резистенція». Резистенція - це здатність організму чинити опір зовнішнім шкідливим для нього впливам.

Результати наведені у таблиці 2.2. (середнє арифметичне значення)

Таблиця 2.2 Результати за фазою «Резистенція».

Фаза

Бали

Симптом

Бали

Резистенція

55,0

Неадекватне виборче емоційне реагування

15,5

Емоційно - моральна дезорієнтація

12,2

Розширення сфери економії емоцій

12,5

Редукція професійних обов'язків

11,6

Результат по фазі «резистенція» перевищує норму. Цей показник говорить про те, що дана фаза знаходиться в стадії формування. У цій фазі люди намагаються протистояти наростаючому стресу.

Результати за симптомами надані діаграмі 2.2.

Рис. 2.2. Показники емоційного вигоряння за симптомами фази "Резістенція"

Найбільший результат на вибірку ми отримали у симптомі «неадекватне виборче емоційне реагування». Показник знаходиться у стадії формування. Результат є найвищим по відношенню до решти. Цей симптом знаходиться дуже близько до стадії його сформованості. Найменший результат по симптому «редукція професійних обов'язків», але цей симптом теж знаходиться у стадії формування. Інші два симптоми - «емоційно-моральна дезорієнтація» та «розширення сфери економії ресурсів» показали середній результат, але який також є вищим за норму.

Усі симптому у фазі «резистенція» перевищили нормальний показник. У цієї фази в порівнянні з іншими найвищі результати, що говорить про її домінантність. Ці симптоми більшою мірою формуються у групі випробуваних і представляють найбільшу загрозу для подальшого їх розвитку та формування емоційного вигоряння.

Остання фаза, яку ми будемо розглядати, це фаза «Виснаження». Результати надані у таблиці 2.3. (середнє арифметичне значення)

Таблиця 2.3 Результати за фазою «Виснаження»

Фаза

Бали

Симптом

Бали

Виснаження

41,2

Емоційний дефіцит

13,6

Емоційна відстороненість

11,4

Особиста відстороненість

8,4

Психосоматичні та психовегетативні порушення

8,2

Результат за цією фазою перевищує норму і дозволяє стверджувати, що вона перебуває на стадії формування.

Фаза виснаження супроводжується загальним падінням енергетичного тонусу і ослабленням нервової системи, збіднінням психічних ресурсів.

Результати за симптомами надані діаграмі 2.3.

Рис. 2.3. Рівень емоційного вигоряння за симптомами фази "Виснаження"

Найбільший результат отримано за симптомом «емоційний дефіцит», і його показник означає, що симптом знаходиться у стадії формування. Найменший показник за симптомом «психосоматичні та психовегетативні порушення», який є нормальним і є невираженим, його можна інтерпретувати як не сформований, та такий, що не має передумов до цього. Показник симптому «особиста відстороненість» увійшов до рамок норми тому не впливає на формування емоційного виснаження. Показник симптому «емоційна відстороненість» несуттєво перевищує норму.

Підводячи підсумки можна сказати, що жодна з трьох фаз не знаходиться у стадії сформованості. Такий результат може бути пов'язаний з тими умовами, в яких працюють фахівці, які впливають на психічний стан людини і створюють мінімальні передумови для стресових ситуацій. Це є позитивним результатом дослідження. Але деякі симптоми розташовані досить близько до межі переходу їх у стадію сформованих, і це може негативно відбитися на професійній діяльності журналістів.

Фаза, яка показала найбільші показники, це фаза «резистенції», у цій фазі людина намагається більш-менш успішно захистити себе від неприємних вражень, відгородити себе від стресових ситуацій.

Усі показники симптомів перевищують нормальні, що говорить про те, що ця фаза є найбільш вираженою. Ці симптоми в порівнянні з іншими більшою мірою властиві групі випробуваних.

Домінуючим симптомом у цій фазі є «неадекватне виборче емоційне реагування» (обмежуються діапазон і інтенсивність включення емоцій у професійне спілкування). На другому місці показник симптому «емоційно-морально дезорієнтація», це є нездатність контролювати емоції у рамках мольно-етичних норм. При формуванні симптому «розширення сфери економії емоцій» людина намагається уникнути ситуацій, коли необхідно проявляти емоції, уникає участі, співпереживання. І останній симптом, який теж знаходиться у стадії формування - «редукція професійних обов'язків». У професійній діяльності редукції проявляється спробами полегшити або скоротити обов'язки, які вимагають емоційних витрат.

Ця фаза є найбільш небезпечною для формування емоційного вигорання. Для того щоб уникнути симптому емоційного вигорання слід зосередити свою увагу на цій фазі і вжити засоби профілактики або корекції даної проблеми.

Домінуючим симптомом у фазі «напруга» є «переживання психотравмуючих обставин», він демонструє собою відповідну реакцію на чинники, які сприяють формуванню емоційного вигоряння.

Домінуючим симптомом у фазі «виснаження» є «емоційний дефіцит». Професіонал майже повністю виключає емоції зі сфери своєї професійної діяльності. Він не в змозі увійти в положення, співчувати та співпереживати, відгукуватися на ситуації, які повинні зачіпати, спонукати до збільшення інтелектуальної та вольової віддачі.

Фази «напруга» та «виснаження» є менш небезпечним, але деякі показники свідчать про те, що необхідно також вживати засоби профілактики, щоб запобігти формуванню симптому емоційного вигоряння.

Результати дослідження свідчать про те, що існують домінуючі симптоми, які супроводжують кожну з фаз синдрому емоційного вигорання. Наявність симптомів, які не належать до показників норми, може негативно вплинути на діяльність журналістів, сприяти формуванню емоційного вигоряння у професіоналів.

У вибірці випробуваних є вірогідність подальшого розвитку симптомів і передумови для формування емоційного вигорання. Такі результати можуть бути пов'язані з необхідністю роботи в одному напруженому ритмі, її монотонність, велике емоційне навантаження особистісного взаємодії з іншими людьми, відсутність належної винагороди за виконану роботу, почуття того, що робота, яку виконує людина, не має ніякої цінності для суспільства.

В нашій роботі ми вивчали емоційну задоволеність працею за допомогою методу суб'єктивного шкалювання. Задоволеність професійною діяльністю є також чинником, який може сприяти формуванню емоційного вигоряння.

Середнє значення рівня емоційного задоволення професійною діяльністю по всій вибірці складає + 63%. Цей показник можна віднести до середнього рівня і зазначити, як позитивний. Ми розглянули емоційну задоволеність працею жінок окремо від чоловіків.

Результати по жінкам надані у діаграмі 2.4.

Рис. 2.4. Емоційна задаволеность працею у жінок (%)

У групі жінок переважає високий рівень задоволеності професійною діяльністю журналіста. Трохи менше показники за середнім рівнем задоволеності працею. Не виявлено рівня абсолютної незадоволеності. В цілому професіонали задоволені своєю працею, та ці показники можуть ефективно впливати на продуктивність праці та запобігти факторам, які впливають на формування симптому емоційного вигоряння.

Результати по чоловікам надані у діаграмі 2.5.

Рис. 2.5. Емоційна задаволеность працею у чоловіків (%)

Серед показників по чоловікам теж переважає високий рівень емоційної задоволеності. Абсолютно незадоволених професійною діяльністю журналіста виявлено не було.

За результатами суб'єктивного шкалювання і показників на діаграмах, ми можемо відзначити, що і у чоловіків і у жінок переважає високий рівень емоційної задоволеності. Абсолютно незадоволеність відсутня в нашій вибірці. Низький рівень задоволеності більше виражений у чоловіків, ніж у жінок. Це може бути пов'язано, за даними психологічних показників, з тим, що жінки більш стійкі до стресів, тому що відчувають їх величезну кількість і з тих приводів, які ніколи не зачепили б чоловіків. Також у жінок є багато способів розрядки ніж у чоловіків, наприклад, сльози. Чоловіки переживають всередині себе, більш глибше. При цьому жінки більшою мірою, ніж чоловіки прагнуть до «роботи з людьми», реалізовувати суспільно важливі цілі і бути корисними для суспільства.

Результати, які ми отримали у методиці В.В. Бойко не показали, що у групі є сформовані фази. Ще одним доказом правомірності дослідження за методикою В.В. Бойко є перевага високого та середнього рівнів задоволеності. Високий рівень задоволеності позитивно впливає на професійну діяльність журналіста і дозволяє якісно виконувати свої обов'язки, незважаючи на вплив негативних чинників. Якщо професіонал задоволений своєю працею, його діяльність більш продуктивна.

Одним з методів, якими ми користувалися був анкетування, за допомогою цього методу ми змогли визначити ряд професійно важливих якостей для діяльності журналіста, які є також чинниками успішної діяльності журналіста та їх наявність може запобігти труднощам, виникаючим в ході праці.

Респондентам було запропонована анкета «Професійно важливі якості», де потрібно було зробити ранжування 26 якостей у діяльності журналіста. Результати надані у таблиці 2.9. від найважливішого і за зменшенням.

Таблиця 2.4 Професійно важливі якості журналіста

1.

Інтелект

14. Здатність до імпровізації

2.

Працездатність

15. Обізнаність

3.

Оперативність

16. Почуття стилю

4.

Відповідальність

17. Творчість

5.

Об'єктивність

18. Добра пам'ять

6.

Компетентність

19. Адаптивність

7.

Ерудованість

20. Чесність

8.

Сміливість

21. Почуття гумору

9.

Товариськість

22. Принципіальність

10.

Цікавість

23. Систематичність

11.

Літературні здатності

24. Привабливість

12.

Уважність

25. Харизматичність

13.

Гнучкість мислення

26. Чуйність

За результатами дослідження було виявлено ті якості, які на думку респондентів-журналістів є найбільш важливими. Перші п'ять найважливіші якості - це інтелект, працездатність та об'єктивність, відповідальність та оперативність. А на останньому місці - чуйність. Більшість журналістів вважають, що саме ці якості є важливими, та володіючи ними можна стати професіональним журналістом.

Ми проаналізували журналістів з високим рівнем задоволеності працею, та виявили ті якості, які вони відзначили якнайважливіші. До цих якостей у жінок та чоловіків увійшли інтелект, працездатність, товариськість, відповідальність та ерудованість. На думку наших респондентів, володіючи саме цими якостями можна стати хорошим фахівцем. Ці якості співпадають з результатами загального ранжування. Можна стверджувати, що дійсно їх наявність у професіонала може впливати на задоволеність працею, її продуктивність, запобігти впливанню деяких стресів та запобігати появі емоційного вигоряння.

Існує загальноприйнятий образ журналіста, як людини схильної до літературних здібностей, до творчості та товариськості. Це професія відноситися більшою мірою до комунікативної та соціальної сфери. Результати, які ми отримали після ранжування виявили якості, які відносяться до практичних. На думку респондентів вони є найбільш важливими та актуальними у сучасній професійній діяльності журналістів. Це пов'язано зі змінами у сучасному суспільстві. Змінюються суспільство і ситуації, що створюються в ньому. Разом з цим змінюється образ журналіста.

Журналістика завжди знаходиться у стані розвитку. У зв'язку з інноваціями, які сприяють спрощенню життя, аудиторія читачів стає з кожним роком все категоричніше. Журналістам все важче дивувати аудиторію. Сучасне суспільство вимагає від журналістів об'єктивності та правдивості, точності та конкретності фактів. Тому цілком доцільно, що саме інтелект, працездатність та оперативність, відповідальність та об'єктивність є найбільш важливими якостями, які цінуються в професійній діяльності журналіста.


Подобные документы

 • Емоційне вигорання і робота психолога. Моделі синдрому емоційного вигорання. Психологи як потенційна жертва синдрому емоційного вигорання. Проблема самодопомоги у діяльності практикуючих психологів. Особливості профілактики синдрому емоційного вигорання.

  курсовая работа [56,1 K], добавлен 09.06.2010

 • Суть феномена "вигорання" і особливості його прояву в професійній діяльності особи. Виявлення симптомів емоційного вигорання у викладачів вищих учбових закладів, дослідження їх психодинамічних особливостей та наявності зв'язків між цими параметрами.

  курсовая работа [66,7 K], добавлен 16.07.2013

 • Теоретичні аспекти вивчення синдрому емоційного вигорання в професійній діяльності особи. Специфіка діяльності спеціаліста органів внутрішніх справ. Фактори, що впливають на деформацію особи спеціаліста ОВС. Гендерні особливості емоційного вигорання.

  дипломная работа [80,9 K], добавлен 26.12.2012

 • Історія дослідження, причини виникнення та аспекти емоційного вигорання. Симптоми професійного вигорання організацій. Вигорання працівників психологічних служб. Правила для зниження ризику розвитку профдеформацій. Профілактика та подолання стресу.

  реферат [45,6 K], добавлен 21.12.2011

 • Психологічна характеристика екстремальних умов діяльності. Вивчення стресостійкості особистості як наукової категорії, що використовується в межах загальної концепції стресу. Розробка рекомендації щодо профілактики емоційного вигоряння у працівників.

  дипломная работа [122,9 K], добавлен 29.10.2012

 • Психологічний зміст синдрому емоційного вигорання у службовців пенітенціарних закладів. Фактори, що сприяють розвитку професійної деформації та криз, пов'язаних зі стажем роботи. Опис методів дослідження службовців кримінально-виконавчої системи.

  курсовая работа [281,5 K], добавлен 17.12.2011

 • Теоретичні підходи до вивчення феномену емоційного "вигорання". Особливості прояву цього явища у працівників органів внутрішніх справ різної статі. Характеристика емоційних бар'єрів у спілкуванні та схильності до немотивованої тривоги з гендерних позицій.

  дипломная работа [292,2 K], добавлен 28.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.