Психологічні особливості інтелектуально обдарованої особистості

Специфіка дитячої та дорослої обдарованості. Вітчизняні та зарубіжні підходи до вивчення інтелектуальної обдарованості. Дослідження особливостей прояву інтелектуальної обдарованості у майбутніх психологів. Умови розвитку інтелектуальної обдарованості.

Рубрика Психология
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 24.04.2017
Размер файла 52,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Взаємодія конкретних психологічних умов розвитку з індивідуально- неповторною організацією суб'єкта, яка реалізується за допомогою навчальної діяльності, породжує різні типи та рівні інтелектуальної обдарованості майбутнього психолога.

Література

1. Антонова О. Є. Проблема співвідношення здібностей і обдарованості / О. Є. Антонова // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. - 2007. - Вип. 31. - С. 24-27.

2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей / Д. Б. Богоявленская. - М.: Академия, 2002. - 320 с.

3. Бодров В. А. Проблема преодоления стресса и теоретические подходы к его изучению / В. А. Бодров // Психологический журнал. - 2006. - Т. 27. - № 1. - С. 122-133.

4. Боно, Э. Латеральное мышление / Э. Де Боно. - СПб.: Питер Паблишинг, 1997. - 320 с. (Серия «Мастера психологии»).

5. Волянюк Н. Ю. Психологические предпосылки формирования циничности в педагогической профессии / Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкин // Практична психологія та соціальна робота. - 2010. - № 8 (137) - С. 1- 4.

6. Воронин А. Н. Интеллект и креативность в межличностном взаимодействии / А. Н. Воронин. - М. : Ин-т психологии РАН, 2004. - 340 с.

7. Выготский Л. С.Собраниесочинений/Л. С. Выготский.-М.:

Педагогика, 1984. - Т. 4. - 432 с.

8. Дружинин В. Н. Психология творчества / В. Н. Дружинин // Психологический журнал. - 2005. - Т. 26. - № 5. - С. 101-109.

9. Здібності,творчість,обдарованість:теорія,методика,результати

досліджень / За ред. В. О. Моляко, О. Л. Музики. - Житомир: Рута, 2006. - 320 с.

10. Картер П. Частная жизнь / П. Картер, Р. Хайфилд. - М.: Захаров: АСТ, 1998.- 350 с.

11 .Коссов Б. Б. Личность и педагогическая одаренность: новый метод / Б. Б. Коссов. - М.: Изд-во Ин-та практич. психологии; Воронеж: Модек, 1998. - 128 с.

12 .Коул М. Культурно-историческая психология. Наука будущего / М. Коул. - М. : Когито-Центр, 1997. - 431 с.

13. Кочукова О. В. Учебник как средство формирования критического мышления учащихся на социокультурном материале / О. В. Кочукова, Н. С. Остражкова // Английский язык в школе. - Обнинск : Титул, 2005. - С. 12- 18.

14. Кречетников К. Г. Проектирование креативной образовательной среды на основе информационных технологий в вузе: монография / К. Г. Кречетников. - М.: Госкоорцентр, 2002. - 296 с.

15. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия: избр. тр. / Н. С. Лейтес. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во Москов. психолого-социал. ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2008. - 480 с. - (Серия «Психологи России»).

16. Матюшкин А. М. Концепция творческой одаренности / А. М. Матюшкин // Вопросы психологии. - 1989. - № 6. - С. 29 - 33.

17. МолякоВ. А.Творческаяконструктология(пролегомены)/ В. А. Моляко. - К.: Освіта України, 2007. - 388 с.

18 .Моляко В. О. Чи можна навчати творчості? / В. О. Моляко // Обдарована дитина. - 1999. - № 3. - С. 2-4.

19 .Панов В. И. Одаренность и профессиональные способности / В. И. Панов // Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики; под ред. В. А. Бодрова, А. Л. Журавлева. - М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 2011. - Вып. 2. - С. 224-244.

20 .Попов Л. М. Добро и зло в этической психологии личности / Л. М. Попов, О. Ю. Голубева, П. Н. Устин. - М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 2008. - 240 с.

21. Потоцька І. С. Мотиваційний компонент у структурі педагогічної обдарованості майбутнього вчителя / І. С. Потоцька // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. - Т. ХІ: Соціальна психологія. - Вип. 6. - Кн. ІІ. - С. 206-221.

22. Потоцька І. С. Системний підхід до розуміння сутності обдарованості професіонала / І. С. Потоцька // Екстремальна та авіаційна психологія у контексті технологічних досягнень інформаційної доби : матеріали VІІ наук.-практ. конф. (28 - 29 берез. 2012 р.). - К.: НАУ, 2012. - С. 94-98.

23. Психологический словар / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. - М.: Политиздат, 1990. - 389 с.

24. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - СПб.: Питер, 2004. - 713 с.

25. Советский энциклопедический словарь. - М. : Совет. энцикл., 1990. - 1629 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття та типи інтелекту. Наукові підходи до визначення обдарованості. Прояви інтелектуальної (наукової) обдарованості на ранніх етапах розвитку дитини. Емоційні та поведінкові проблеми обдарованих дітей. Соціальне середовище у розвитку обдарованості.

  курсовая работа [48,3 K], добавлен 07.10.2012

 • Аналіз проблеми обдарованості в підлітковому віці. Поняття задатків, здібностей, пізнавальної потреби. Вплив обдарованості на індивідуально-психологічні особливості підлітків. Розробка рекомендацій щодо пом'якшення перебігу перехідного віку підлітків.

  дипломная работа [114,6 K], добавлен 13.12.2013

 • Обдарованість: види і принципи. Здібності, задатки, талант як основа обдарованості. Організація роботи з талановитими дітьми. Обдарованість в різні вікові періоди. Виняткові здібності та талант ідіотів-геніїв. Проблеми обдарованості у сучасному світі.

  курсовая работа [109,9 K], добавлен 09.01.2011

 • Загальне поняття про обдарованість. Теоретичні основи дослідження проблематики цього явища. Ранні прояви таланту і соціально-психологічні труднощі обдарованих дітей. Особливості ранніх проявів обдарованості у школярів та труднощі, які виникають у школі.

  курсовая работа [44,5 K], добавлен 30.12.2013

 • Визначення поняття "здібність" та її розвиток у дітей-індиго. Дослідження обдарованості як індивідуально-своєрідного поєднання здібностей з точки зору особистісних психічних властивостей. Вродженні задатки і поради батькам обдарованих гіперактивних дітей.

  реферат [50,5 K], добавлен 03.10.2011

 • Емоційна сфера психіки. Нейрофізіологічна основа емоційних процесів. Психологічна характеристика осіб підліткового віку. Феномен музичної обдарованості. Зміст базових емоцій музично обдарованих підлітків, дослідження їх психофізичних особливостей.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 12.10.2015

 • Трактування поняття обдарованості в психології. Дослідження помилковості фаталістичного погляду на здібності. Ознайомлення із вкладом Гальтона у розвиток психології: постановка питання про взаємозв'язок спадковості і таланту, розробка "теорії кореня".

  курсовая работа [42,4 K], добавлен 01.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.