Сім'я як клієнт соціальної роботи

Інститут сім'ї в контексті соціології. Механізми соціальної захищеності сімей в суспільстві, що трансформується. Специфіка соціальної роботи з сім’єю. Роль центру соціальної служби у підтримці сімей. Особливості соціальної роботи з сім’єю закордоном.

Рубрика Социология и обществознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.09.2014
Размер файла 73,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Сучасні дослідження показують, що на сьогоднішній момент - сім'я і наявність дітей не є соціально значимим пріоритетом в системі цінностей сучасної молоді. Він не зник взагалі, але значно втратив свою позицію. Молодь понад усе ставить незалежність і кар'єру, досягнення високого статусу. Сім'ю ж планують в далекій перспективі, після створення успішної, на їх погляд, кар'єри.

Таким чином, за результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що студентська молодь цінує інститут сім`ї. Дивлячись на своїх батьків молодь формує свій погляд на цінність сім`ї та її роль в своєму житті. Під вплив змін, які відбуваються в нашому суспільстві потрапляє і сім`я з її цінностями та традиціями, тому студентська молодь змінює свої пріоритети.

Висновки

Сім'я виховує для суспільства нових громадян, передаючи їм мову, основні форми поведінки, національні традиції й звичаї, моральні та духовні цінності. Сім'я виконує соціалізуючу функцію. Соціалізації зазнають не тільки діти, а й саме подружжя, оскільки адаптація до шлюбних, батьківських та інших сімейних ролей -- це також соціалізуючий процес.

Сім'я сприяє збереженню психічного здоров'я, суспільства завдяки виконанню психогігієнічної функції, яка полягає в забезпеченні почуття стабільності, безпеки, емоційної рівноваги, а також умов для розвитку особистості своїх членів. Стабільна, добре функціонуюча сім'я дає змогу кожній особі, яка її складає, задовольняти такі потреби, як любов, емоційна близькість, розуміння і повага, визнання тощо. У такій сім'ї індивід має умови для самореалізації, самоствердження, збагачення й розвитку своєї особистості. Отже, сім'я суттєво впливає на своїх членів, задовольняючи їхні потреби -- біологічні, емоційні, психосоціальні та еко­номічні.

Зміни, що відбуваються в житті сім'ї, тісно пов'язані зі змінами й перетвореннями в суспільстві, частиною якого вона є. Різні соціальні зрушення, індустріалізація, урбанізація, професійна праця жінок, зміни в матеріальній і духовній культурі, зумовлені науково-технічним поступом, поліпшенням засобів комунікації тощо, впливають на сім'ю. Зокрема, вони викликають зміни ролей і позицій у межах родини, ціннісних орієнтацій, норм і способів поведінки, укладу сімейного життя взагалі.

Кожна сім'я створює власну мікрокультуру на основі загальносімейних цінностей, традицій, звичаїв, норм і правил поведінки. Шлюбна пара, розбудовуючи власний стиль життя, спирається при цьому на усталені в конкретному суспільстві норми, а також ті, що запозичені з батьківських сімей і збагачені досвідом свого самостійного життя.

Сім'я як мала соціальна група зазнає певних динамічних перетворень, пов'язаних головним чином з перебігом життя індивідів.

Сім'я відіграє важливу роль, як в житті кожної людини, так і в існуванні держави. Держава створює соціально-економічні та правові передумови для нормального функціонування сім'ї, розвитку, виховання та освіти дітей. На державу покладається утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. Дітям гарантується рівність прав незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі, чи поза ним.

Не допускається будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг при одруженні і в сімейних відносинах залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Сім'я перебуває під захистом держави. Держава виявляє піклування про сім'ю шляхом створення і розвитку широкої мережі пологових будинків, дитячих ясел і садків, шкіл-інтернатів та інших дитячих закладів, організації і вдосконалення служби побуту та громадського харчування, виплати допомоги в разі народження дитини, надання допомоги і пільг одиноким матерям і багатодітним сім'ям, а також інших видів допомоги сім'ї.

Отже, соціальна робота спрямована на надання кваліфікованої допомоги сім'ям які звернулися до соціальної служби. Основною ціллю соціального працівника є збереження сім`ї, як малої соціальної групи та соціального інституту.

Список використаної літератури

1. Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /[ За ред. Семигіної Т. В., Миговича І. І.]. - К.: Академвидав, 2005. - 304 с.

2. Дворецька Г.В. Соціологія:Навчальний посібник/Дворецька Г.В., К., 2002. - 279-283с.

3. Соціальна робота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей: Аналітичний звіт щодо діяльності центрів соціальних служб для молоді / Упор.: Драпушко Р.Г., Толстоухова С.В., Шамрай Л.І., Шатохіна О.К. - К., 1999. - 140с.

4. Іванова І.Б. Соціальна робота: Теорія і практика/ Іванова І.Б., Тюптя А.Т. - К.: ВМУРОЛ «Україна», 2004. - 408 с.

5. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб.[За заг. ред.: Звєрєвої І.Д., Г.М.Лактіонової Г.М.] - К.: Наук. світ, 2003. - 233 с.

6. Сташків Б.І. Право соціального обслуговування: навчальний посібник /Сташків Б.І. - К.: Знання,2007. - 567с.

7. Кубіцькій С.О. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах: в схемах і таблицях/ Кубіцькій С.О. - К.:ДАКККіМ, 2010. - 124с.

8. Соціальна робота: навчальний посібник//Соціальна робота. Книга 3.[авторський колектив: Андрущенко В.П., Бех В.П., Лукашевич М.П.] - К.:ДЦССМ,2002. - 440с.

9. Соціальна робота: навчальний посібник//Соціальна робота. Книга 2.[авторський колектив: Андрущенко В.П., Бех В.П., Лукашевич М.П.] - К.:ДЦССМ,2002. - 440с.

10. Технології соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів/ [За ред. І.Г.Зайнишева]. - М., 2000. - 240 с.

11. Лукашов С. Спеціалізовані соціальні служби підтримки сім'ї // Соц. робота в Україні: теорія і практика / Лукашов С. - 2003. - № 2. - С.115 - 130с.

12. Примуш М.В. Загальна соціологія: Навч. посібник. / Примуш М.В. - К. : Професіонал, 2004. - 590 с.

13. Технології соціальної роботи: Навч.посібник /[ За заг. ред. Проф. А.Й.Капської]. - К.: 2000. - 372с.

14. Шеляг Т.В. Сучасна сім`я і соціальна робота/ Шеляг Т.В. - М.,1999.-242с.

15. Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. Посіб/ Сташків Б.І. -- К.: Знання, 2005. -- 405с.

16. Сидоренко Ю. Сучасна українська сім'я як клієнт соціальної роботи // Соц. робота в Україні: теорія і практика / Сидоренко Ю. - 2003. - № 2. - С.98 - 104с.

17. Шеляг Т.В. Теорія і методи соціальної роботи/Шеляг Т.В. - К.,2003. - 151с.

18. Зайцева З. Г. Неблагополучна сім'я та її вплив на формування особистості дитини. Соціальна підтримка молодої сім'ї/ Зайцева З. Г. - К.: Адемпресс, 1991. - 182 с.

19. Соціальні служби - родині: Розвиток нових підходів в Україні [За ред. І.М.Григи, Т.В.Семигіної]. - К., 2002. - 128 с.

20. http://www.virtual.ks.ua/students/4749-features-of-social-pedagogy-with-different-types-of-families.html.

21. Дружинін В.Н. Психологія сім`ї/ Дружинін В.Н. - Єкатеринбург, 2000. - 105с.

22. Ковбас Б., Костів В. Родинна педагогіка: У 3т. - Т.1. Основи родинних взаємовідносин. - Івано-Франківськ, 2002.-288 с.

23. Гребенников І.В. Сім'я: виховні можливості / Гребенников І.В. - М., 1985.- 201с.

24. http://visnyk-psp.kpi.ua/uk/2011-1/11%20-%201_9_%20-%2024.pdf.

25. Технології соціальної роботи: Підручник / [За заг. ред. Проф. Е.І.Холостовой]. - М., 2001. - 400с.

26. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навчальний посібник/ Безпалько О.В. - К., 2003. - 134 с.

27. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю: Навчальний посібник/ Трубавіна І.М. - К., 2002. - 132с.

28. Черниш Н. Соціологія: курс лекцій/Черниш Н. - 543с.

29. Чорбинський С.А. Соціальна робота и соціальні програми в США/ Чорбинський С.А. - М., 1994.

30. Соціальна робота: теорія и практика / Під ред. А. Сорвина. - М., 2001.

31. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник /Пальчевський С.С.- К.: Кондор, 2005. - 560с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Соціальна робота належить до професій, які виникли й утверджуються з метою задоволення насущних потреб суспільства і його громадян. Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві. Напрямки соціальної роботи. Світовий досвід соціальної роботи.

  реферат [19,0 K], добавлен 18.08.2008

 • Механізми правового регулювання фахової діяльності соціальних служб і фахівців соціальної роботи. Світовий досвід системотворчої соціальної роботи. Індивідуальні соціальні послуги, відповідальність. Політико-правове регулювання соціальної роботи.

  реферат [15,7 K], добавлен 30.08.2008

 • Сутність методів і їх роль в практиці соціальної роботи. Вибір підходу до процесу соціальної роботи. Огляд способів, які застосовуються для збирання, обробки соціологічних даних у межах соціальної роботи. Типи взаємодії соціального працівника з клієнтами.

  курсовая работа [47,3 K], добавлен 29.03.2014

 • Зародження соціальної роботи ях фаху в індустріально розвинутих суспільствах на початку XX ст. Проблеми періодизації історії соціальної роботи. Передісторія виникнення соціальної роботи як фахової діяльності. Соціальна діяльність Нового часу.

  реферат [23,2 K], добавлен 18.08.2008

 • Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві, її основні напрямки. Сучасний стан та розвиток соціальної роботи в сільський місцевості. Соціальна робота на селі. Робота Житомирського обласного центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді.

  курсовая работа [65,4 K], добавлен 17.02.2011

 • Суть і зміст соціальної роботи з сім'єю, основні завдання такої роботи на сучасному етапі. Загальний огляд технології соціальної роботи з сім'єю високого соціального ризику в умовах дитячої поліклініки. Аналіз технології попередження проблем у сім'ї.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 05.01.2011

 • Сутність соціальної роботи в системі громадського руху. Законодавчо-нормативна база соціальної роботи громадських організацій в Україні. "Червоний Хрест" - складова соціальної роботи в системі громадських рухів. Основні напрямки і форми соціальної роботи.

  дипломная работа [194,1 K], добавлен 19.11.2012

 • Передумовою повновартісного функціонування соціальної роботи є всеосяжність, універсальність, зорієнтованість на нетлінні, благородні метацінності. Формування ціннісних категорій соціальної роботи. Права людини і громадянське суспільство в соціології.

  реферат [20,2 K], добавлен 18.08.2008

 • Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності. Напрямки сучасної сім’ї. Типологія та різновиди сімей, їх відмінні особливості. Загальні напрямки та зміст соціальної роботи із сім’єю. Технології роботи з молоддю, як підготовка до сімейного виховання.

  дипломная работа [68,9 K], добавлен 23.10.2010

 • Методологічні основи дослідження основних засад організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами. Сутність, значення, специфіка та провідні напрямки організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами. Організація соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

  дипломная работа [48,8 K], добавлен 12.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.