Волонтерська діяльність як чинник соціального становлення та консолідації молоді в сучасній Україні

Розгляд питання розвитку волонтерської діяльності в Україні як чинника, що сприяє соціальному становленню, самоорганізації та консолідації молодих громадян. Сьогоденна волонтерська діяльність в Україні, її соціальне визнання та позитивна динаміка довіри.

Рубрика Социология и обществознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 07.11.2017
Размер файла 19,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Волонтерська діяльність як чинник соціального становлення та консолідації молоді в сучасній Україні

Орленко М.В.

У статті висвітлюється питання розвитку волонтерської діяльності в Україні як чинника, що сприяє соціальному становленню, самоорганізації та консолідації молодих громадян. Особливо, діяльність волонтерів стає актуальною в період суспільно-політичних трансформацій та криз, що на сьогодні наявні в нашій країні. Відповідно, така ситуація обумовлює залучення та мобілізації громадян, особливого молоді, яка в більшій мірі виявилася неготовою та неадаптованою до різких змін соціальних умов життя, до вирішення назрілих проблемних ситуацій в країні. Окрім того, у статті акцентується увага й на зміні ціннісних пріоритетів молоді в напрямку поширення волонтерства, благодійних акцій, патріотизму, що пов'язано з загостренням соціально-фінансових проблем, низкою внутрішніх та зовнішніх змін та перебігом військових проявів на Сході України. Отже, сьогоденна волонтерська діяльність в Україні має значне соціальне визнання та характеризується позитивною динамікою довіри як громадянського суспільства, так і держави.

Ключові слова: волонтери, волонтерська діяльність, волонтерські організації, громадянське суспільство, молодь, молодіжні громадські організації, суспільно-політичний процес.

молодь волонтерський самоорганізація

Постановка проблеми. Сьогодні Україна переживає складні соціально-економічні та політичні трансформації, які, відповідно, накладають негативний відтінок на ціннісні орієнтири громадян України, особливо молодого покоління. Ситуація ускладнюється ще й тим, що сучасні реалії в нашій країні не завжди співпадають з потребами, інтересами та поглядами молодого покоління, яке в значній мірі виявилися неготовими до різких змін соціальних умов життя. Такий стан справ вимагає негайного вирішення в напрямку створення волонтерських організацій, проведення благодійний акцій, підвищення рівня патріотизму серед молоді задля усвідомлення власної ролі й значення в житті суспільства та задля мінімізації й вирішення гострих назрілих проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливо зазначити, що дослідження питання поширення волонтерського руху завжди було в центрі уваги науковців різних галузей знань. Однак,зазначена тема значно актуалізувалася з кінця 2013 року, саме з початком так званої «Революції гідності». На сьогоднішній час у політологічній науці актуальним є дослідження питання діяльності волонтерських організацій в Україні, особливо їх активізації в період військових проявів на Сході України. Значна кількість вчених, таких як:

О. Безпалько, О. Іщенко, О. Карпенко, О. Касперо- вич, Т. Лях, О. Панькова, Т. Тарасенко, О. Хижняк та ін. у своїх працях в основному концентрують увагу на дослідженні специфічних рис волонтерської діяльності з визначенням проблем та перспектив розвитку такої діяльності в Україні.

Доречно також додати, що слід виокремити і емпіричні дослідження з питань волонтерства, що проводились протягом 2015 року Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України та Інститутом соціології НАН України. Окрім того, в основу нормативно-правової баз дослідження волонтерської діяльності покладено Конституцію України та основні законодавчі документи, а саме: Закон України «Про волонтерський рух», «Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг», «Про соціальні послуги».

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Важливим як з наукової так і з практичної точки зору є визначення впливу волонтерської діяльності на соціальне становлення, розвиток та консолідацію молоді в Україні. Особливо, стосується періоду зовнішніх та внутрішніх викликів, що нині постали перед сучасним українським суспільством.

Мета статті. Головною метою даної статті є комплексне дослідження волонтерської діяльності в Україні з залучення до такого роду діяльності представників молодого покоління, що в результаті сприяє їх соціальному становленню, самоорганізації та консолідації задля допомоги та підтримки тих людей, хто опинився в складних життєвих обставинах.

Виклад основного матеріалу дослідження. На даний час в Україні значно ускладнилася умови життя, загострилися соціально-фінансові проблеми не лише представників молоді, а й всіх громадян країни. Ситуація погіршується ще й тим, що сучасні реалії в нашій країні не завжди співпадають з потребами, інтересами та поглядами молодого покоління. Відповідно, враховуючи існуючі обставини та умови життя, які постали перед громадянами України, суспільство гостро потребує від органів державної влади відповідних виважених та оперативних рішень задля мінімізації загроз та ризиків. Україна опинилась у ситуації нестачі як людських, трудових так і фінансових ресурсів. Саме тому, на даний момент вкрай важливо активізувати та мобілізувати громадян, активної частини населення, молодих лідерів, тобто внутрішні соціальні ресурси країни задля забезпечення власної безпеки та захисту своєї країни.

Нині, актуальним питанням є поширення волонтерської діяльності в Україні із залученням молодіжного активу для підтримки та допомоги тим, хто її потребує. Адже, активна участь молоді у волонтерській діяльності в Україні надає їм змогу самореалізуватися та усвідомити спільний внесок у підтримку країни. Враховуючи, що нинішні реалії в Україні вимагають від особи, зокрема, молоді, не лише політичної участі, а й усвідомлення власної ролі та значення в житті суспільства, а також діяльності відповідно до власних переконань і цінностей.

Особливістю волонтерської діяльності в Україні є те, що основну чисельність її складають молоді громадяни, учні та студенти. Як зазначають науковці Т.Л. Лях та О.В. Хижняк, у роботі «Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості бар'єри», що саме через участь у волонтерській діяльності молоді люди можуть самореалізува- тися під час проведення різного роду благодійних акцій, проектів і програм суспільно-корисної спрямованості та зробити свій власний внесок у вирішення актуальних соціальних проблем [8].

Одним з прикладів мобілізації та консолідації соціальних ресурсів, самоорганізації та патріотизму активістів нашої країни є швидке створення волонтерських організацій, діяльність яких спрямована на вирішення найгостріших проблем сьогодення. Важливо зазначити, що волонтерські організації та їх діяльність як форма самоорганізації населення мають власну історію виникнення та розвитку. Так, до 2013 року волонтерство в Україні не було особливо популярним серед молоді й населення загалом. Добровільну допомогу різним категоріям осіб надавали до 20% населення. Молодіжна волонтерська робота традиційно стосувалася таких напрямів діяльності, як: соціально- реабілітаційна робота, попередження й подолання негативних явищ у молодіжному середовищі, робота з молоддю та підлітками, які перебувають у складних життєвих обставинах; профілактика вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин; профілактика хвороб, що передаються статевим шляхом, та ВІЛ-інфекції/СНіДу; соціальна опіка й соціальний захист соціально незахищених груп молоді, підтримка та розвиток творчих здібностей молодих інвалідів, волонтерські програми соціальної опіки, тощо [4, с. 123].

Однак, починаючи з кінця 2013 року в Україні відбувся спалах волонтерської діяльності, що поширився на територію всієї країни та був спричинений проявом військових дій на Сході нашої країни та можливістю порушення суверенітету й цілісності української держави. Відповідно, мобілізація людських ресурсів, локалізація волонтерської діяльності зумовлювалася гострою необхідністю до порятунку людей на окупованих територіях, підтримки військових, вимушених переселенців та біженців. Як зазначають з цього приводу науковці, що така швидка активність та мобілізація волонтерів не є типовою для волонтерської діяльності в інших країнах світу. Це є наша українська специфіка. Уряди понад 80 найрозвинутіших країн світу, розглядають волонтерську діяльність як діючий інструмент розвитку глобального суспільства, тому волонтерський рух має глобальний характер, а Україна вносить у нього гідну інноваційність [5, с. 27].

У 2014 році до традиційних форм волонтерської діяльності додався волонтерський рух на підтримку «євромайданів» та антитерористичної операції (далі -- АТО), який за масштабами поширення став безпрецедентним виявом громадянської самоорганізації та національно-патріотичної свідомості

Зараз в Україні діє декілька великих волонтерських організацій, які системно допомагають військовим на передовій і в зоні проведення АТО на Сході України: «Крила Фенікса», «Повернись живим», «Армія БОБ», «Врятуй рідну країну», «Волонтерська сотня Україна -- Світ», «Народний проект», тощо [3, с. 363]. Зазначимо, що основними напрямками, за якими здійснювалася волонтерська допомога у період 2014-2016 роки були такими:

українська армія -- матеріальне забезпечення бійців АТО (збір харчів, теплих речей та амуніції, ліків, засобів гігієни), технічна допомога: ремонт, удосконалення, бронювання бойових машин;

поранені бійці АТО, військові госпіталі та лікарні, у яких лікуються поранені військовослужбовці;

полонені військові із зони АТО та їх сім'ї -- інформаційно-пошукова допомога, допомога в обміні полонених різних сторін конфлікту;

сім'ї вимушених переселенців з Криму та Донбасу (з територій АТО) -- надання юридичної, психологічної та гуманітарної допомоги, допомога в пошуку житла та роботи, адаптації до нового становища і ситуації);

сім'ї бійців -- учасників АТО, сім'ї загиблих (матеріальна, психологічна, гуманітарна допомога;

мирне населення територій у зоні АТО: збір коштів, збір речей (їжа, одяг та ін.), доставка зібраної допомоги до населення, підготовка маршрутів і транспорту для вивезення людей із зони АТО [5, с. 26]. Окрім того, за матеріалами загальнонаціонального дослідження «Волонтерство в Україні», майже 70% українського населення добровільно допомагали армії та пораненим. Саме зазначений напрям став найбільш розповсюдженою формою волонтерської діяльності у 2014 році [6, с. 11]. Тобто, волонтерська діяльність у зазначений період в основному була спрямована на допомогу військовим, Збройним Силам України, добровольчим батальйонам, вимушеним переселенцям, тощо. Окрім того, значну роль відігравали волонтери й у забезпеченні боєздатності силових структур у ході протистояння зовнішній агресії на Сході України.

Доцільно також зазначити, що специфікою волонтерської діяльності в Україні в період 2014-20І7 роки є залучення до своїх лав якомога більшої частки молодого покоління через соціальні мережі для впливу на самоствердження та усвідомлення свого значення й ролі в розбудові українського демократичного громадянського суспільства. Відповідно, чисельність груп та учасників в інтернет-мережі зростає щодня. Таку інформацію можна підтвердити й матеріалами загальнонаціонального дослідження «Волонтерство в Україні», в якому частка волонтерів серед молоді 16-35 років склала -- 26% серед молоді, що займались волонтерством коли-небудь, тоді як серед всього населення таких 23% [6, с. 14]. Така тенденція свідчить про активне залучення патріотичних молодих громадян України до так званого «мережевого віртуального українського суспільства», яке не має кордонів. Станом на кінець 2014 -- початок 2015 років в мережі зареєстровано 2 715 спільнот (найчисленніша -- «Ми -- патріоти України», 434 007 учасників) та 3 707 відео- записів, які пов'язані з патріотизмом та містять ключове слово пошуку «патріот» [4, с. 177].

Звісно, волонтерські організації як форма прояву соціальної активності громадян теж разом з Українською державою переживають складний період суспільно-політичних та економічних трансформацій. Та, враховуючи зміни за останній період (2013-2017 роки) у свідомості молодого покоління, їх активність у напрямку поширення волонтерської діяльності щодня зростає. За даними Загальнонаціональне дослідження «Волонтерство в Україні, проведеного у 2015 році, 23% українців коли-небудь у житті займались волонтерством, серед яких 9% почали займатись волонтерством протягом останнього року [6, с. 10]. Волонтери мобілізуються та консолідують всі зусилля задля спільного пошуку нових шляхів відновленнята розвитку всіх сфер українського суспільства, поглиблення євроінтеграції, з одного боку, й припинення військових проявів на Сході України, з іншого. Тобто, останні події в Україні й зростання активності військових проявів на Сході України призвели до створення нових волонтерських громадських організацій за рахунок активності й ініціативи громадськості, більшу частину якої складають представники молодого покоління.

Як зазначають у своїй роботі «Розвиток волонтерської діяльності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи» дослідники О. Панькова, О. Касперович та О. Іщенко, що волонтерська діяльність і створювані відповідними соціальними акторами інститути цілком відповідають використовуваним у його рамках ключовим ознакам громадянського суспільства, а тому можуть розглядатись як його частина -- елементи громадянської сфери. Чи не найголовніша роль при цьому належить моменту солідарності як засадничого принципу ставлення до інших і спонукання до активності [5, с. 26].

Резюмуючи, зауважимо, що активна участь молоді у волонтерській діяльності в Україні надає їм змогу усвідомити спільний внесок у підтримку країни. При цьому волонтерська діяльність набула всіх ознак найбільш дієвої форми самоорганізації населення. Дану думку можна підтвердити й отриманими даними проведеного загальнонаціонального дослідження «Волонтерство в Україні», де зазначено, що майже 87% українців вважає, що волонтерська діяльність допомагає зміцненню миру та майже 62% українців визнають значну роль волонтерів у політичних змінах [6, с. 14-15].

Висновки і пропозиції

Отже, сьогодні актуальним є поширення волонтерської діяльності в Україні із залучення молодіжного активу для підтримки та допомоги тим, хто її потребує. Адже, активна участь молоді у волонтерстві надає їм змогу самореалізуватися та усвідомити спільний внесок у підтримку країни. Враховуючи, що нинішні реалії в Україні вимагають від особи, зокрема, молоді, не лише політичної участі, а й усвідомлення власної ролі та значення в житті суспільства, а також діяльності відповідно до власних переконань і цінностей. Наявність в Україні низки внутрішніх та зовнішніх трансформацій, прояви військових дій на Сході України, загострення соціально-фінансових проблем призвели до зміни ціннісних пріоритетів молодих громадян. Враховуючи кардинальні зміни у свідомості молодого покоління, їх громадянській активності, державні органи влади в Україні повинні впроваджувати модель відкритого розвитку, за якої молодь може проявляти ініціативу й самостійно визначати власні цінності та цілі. Таким чином, сьогоденна волонтерська діяльність, до якої щодня долучаються представники молодого покоління, має велике соціальне й державне визнання та характеризується позитивною динамікою довіри громадян до дій такого роду організацій.

Список літератури

Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики: аналіт. доп. - К.: НІСД, 2015. - 36 с.

Закон України «Про волонтерську діяльність». Електронний ресурс. - Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/3236-17

Кавилін О. А. Динаміка політичної участі молоді в незалежній Україні / О. А. Кавилін // «Гілея: науковий вісник». - 2015. - Вип. 93: Політичні науки. - С. 361-364.

Національно-патріотичне виховання - державний пріоритет національної безпеки: щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики; [редкол.: І. О. Жданов, гол. ред. колег., І. І. Бєляєва, С. В. Митрофансь- кий та ін.]. - К., 2015. - 200 с.

Панькова О. В., Касперович О. Ю., Іщенко О. В. Розвиток волонтерської діяльності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи. Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/US-2-2016/25-40.pdf

Публікація «Загальнонаціональне дослідження «Волонтерство в Україні». - К., 2015. - 32 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дослідження поняття та розвитку волонтерства як явища в Україні та світі. Характеристика специфіки роботи волонтерів в умовах навчально-реабілітаційного центру. Аналіз труднощів та ризиків волонтерської діяльності, шляхів їх попередження та подолання.

  дипломная работа [120,6 K], добавлен 17.12.2012

 • Поняття, ознаки та принципи громадянського суспільства, особливості його становлення та формування в Україні. Порівняння конституційно-правових актів органів державної влади України та країн світу. Аналіз проблеми консолідації українського суспільства.

  магистерская работа [120,5 K], добавлен 24.05.2010

 • Поняття соціального капіталу як спроможності індивідів до узгодженої взаємодії заради реалізації спільних інтересів на основі самоорганізації. Роль громадських організаціый, формування та розвиток соціального капіталу, причини його слабкості в Україні.

  контрольная работа [20,4 K], добавлен 17.03.2011

 • Розгляд питання працевлаштування молоді в Україні. Теоретичне вивчення та обґрунтування сучасної проблеми безробіття. Проведення дослідження щодо виявлення ставлення студентів до даної проблеми; визначення її причин і пошук дієвих шляхів виходу.

  курсовая работа [736,2 K], добавлен 15.05.2014

 • Розгляд питання походження волонтерства у світі та Україні, його головних рис та включеності у простір соціальної політики: заміщення функцій державних органів влади щодо вирішення проблем зайнятості, соціального забезпечення та соціалізації молоді.

  статья [24,5 K], добавлен 18.08.2017

 • Аналіз основних правових категорій права соціального забезпечення. Історія розвитку законодавства України. Міжнародний досвід та шляхи удосконалення вітчизняної системи соціального захисту малозабезпечених громадян. Зміст бюджетної підтримки населення.

  дипломная работа [93,8 K], добавлен 31.10.2014

 • Суб’єкти волонтерської діяльності. Правові норми та законодавча база волонтерської роботи в Україні. Види мотивації людей до волонтерської діяльності. Напрями соціально-педагогічної роботи студентських волонтерських груп. Методи відбору волонтерів.

  курсовая работа [57,2 K], добавлен 20.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.