Проблеми безробіття та зайнятості

Причини українського безробіття та неучасті громадян у ринку праці. Соціально-економічні проблеми якості зайнятості населення на ринку праці України. Безробіття як соціально-економічна проблема населення України. Стан та проблеми безробіття в Україні.

Рубрика Социология и обществознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 11.04.2015
Размер файла 19,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кафедра макроекономіки та державного управління

Аналіз статтей

з дисципліни «Соціальна інфраструктура та політика»

Проблеми безробіття та зайнятості

студентки 5-го курсу спеціальності

менеджмент державних організацій

Лисик Наталії Сергіївни

Науковий керівник :

Кандидат економічних наук,

доцент Ягідка А.Г.

м.Київ -- 2014 рік

 • План

1. Ільїч Л. М. Основні причини українського безробіття та неучасті громадян у ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні, 2012. - № 4. - C. 204-211.

2.Коваль С. Соціально-економічні проблеми якості зайнятості населення на ринку праці України // Україна : аспекти праці. - 2012. - №2. - с.20-25

3.Лисюк О.С, Кафлевська С.Г. .Безробіття як соціально-економічна проблема населення України // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія : Економічні науки. - 2012. - №4(70). -с.48-53

4.Машика Ю.В., Бобруйко О.І. Стан та проблеми безробіття в Україні//Економічний простір. - 2013. - №74. - с.122-130

Ільїч Л. М. Основні причини українського безробіття та неучасті громадян у ринку праці

У даній статті розглянуто проблеми зайнятості в Україні та динаміку індикаторів ринку праці до 2010 року за різними ознаками. Також проаналізовано ринкову кон'юктуру та виявлено причини безробіття українців.

На нашу думку, стаття повністю розкриває проблему безробіття і бідності в Україні. Це можна підтвердити посилаючись на її струкруру. На початку вказано основні тенденції індикаторів ринку праці України : зростання економічної активності та зиження безробіття, однак попри позитивні зрушення слід зазначити, що вже ж таки показники безробіття у нашій країні є досить високими і рухливими. Щодо областей, то найбільший рівень безробіття у 2012 році спостерігався в Рівненській області (11,4%). Також потрібно зазначити, що реальний рівень безробіття у чотири рази перевищував рівень зареєстрованого безробіття при цьому варіація за статями і місцевістю показує перевищення значення у чоловіків і у міській місцевості.

Далі автор вказує на основні причини безробіття, як зареєстрованого, так і за методологією МОП : звільнення за власним бажанням (27,6%) та вивільнення з економічних причин (35,1% у 2012 році).

Відповідно до статистичних даних і причин безробіття Ільїч Л.М. наступним виділяє проблеми ринку праці :

– Безробіття молоді;

– Збільшення чисельності людей зневірених в пошуку роботи;

– Безробіття сільського населення;

– Нерівноваження попиту і пропозиції робочої сили;

– Велика кваліфікаційна різниця між необхідою і реальною пропозицією робочої сили;

– Втрата якісних складових трудового потенціалу і інші.

І відповідно до вищезазначених проблем автор робить висновок, що статистичний аналіз ринку праці нам дав моливість виявити суперечливі аспекти функціонування ринку праці. З одного боку, ми бачимо, зростання рівнів економічної активності та зайнятості населення, зниження рівня безробіття, а з іншого - падіння якості зайнятості, що є перепоною на шляху повноцінного відтворення робочої сили.

Отож, можна підкреслити, що в дана стаття є структурованою і поетапно вказує на основні проблеми ринку праці. Єдиним недоліком, на нашу думку, є те, що не вказані варіанти вирішення даних проблем.

Коваль С. Соціально-економічні проблеми якості зайнятості населення на ринку праці України

український безробіття ринок праця

У даній статті показано особливості впливу різних факторів на якість зайнятості населення України. А також визначено основні проблеми зайятості і підходи до їх подолання.

На початку статті автор вказує на роль глобалізаційних процесів у розвитку людства та на основні проблеми економічного зростання України. До них він відносить : демографічна криза, недосконала система охорони здоров'я, знижений загальний рівень освітньої та професійної підготовки працівників тощо, з одного боку, а також нерозвинена кон'юнктура ринку праці, відсутність ринкового конкурентного середовища, значний рівень монополізації економіки, деформована структура виробництва та неефективно діючий механізм мотивації праці, з іншого. Саме вони, на думку Коваля С. спричинили значні соціально-економічні диспропорції у формуванні, розподілі та використанні робочої сили і, в результаті, стрімке падіння якості зайнятості населення.

Згідно слів антора великою проблемою зайнятості як соціально- економічного процесу є визначення її раціональної структури, тобто передусім, раціональних пропорцій зайнятості, які забезпечують найбільш ефективний розвиток усіх ланок економіки в оптимальних пропорціях для цього етапу ринкових перетворень. Вищезазначене можливо лише за налагодженого механізму управління зайнятістю як у масштабі країни в цілому, так і на рівні окремих регіонів; як на рівні окремих сфер людської діяльності, так і на рівні господарських одиниць. Для цього автором виявлено фактори, які впливають на структуру зайнятості, визначено методи впливу на ці фактори, а також нові вимоги до формування робочої сили в умовах якісної зайнятості, відповідно до яких слід здійснювати регуляторний вплив.

При викладі основного матеріалу Коваль С. звертає увагу на вузьке і широке тлумачення зайнятості та різні аспекти її висвітлення. Далі він вказує на екстенсивіні та інтенсивін фактори, що визначають якість зайнятості населення. Але недоліком цього опису є те, що наявність факторів констатується як факт, а їх опис відсутній.

Після розгляду основних проблем на ринку праці (існування вимушеної неповної зайнятості, неспівпадання попиту і пропозиції робочої сили, відсутність значних меж між офіційною і неофіційною зайнятістю, детінізація ринку праці, слабкість регулювання і високий рівень молодіжного і жіночого безробіття, і інші), автор вказує на шляхи їх вирішення (розробка методологічно обгрунтованої системи виміру якісних і кількісних характеристик робочої сили, стимулювання самозайнятості населення, активізація державного контролю, визначення пріоритетних напрямів формування збалансованого складу робочої сили, забезпечення економічних та правових умов для введення нової концепції зайнятості та багато інших).

Тобто, порівнюючи зі статтею, Ільїча Л.М. у даній статті повністю розписані завдання по врегулюванню проблем зайнятості, але все ж таки можна було навести більше таблиць і схем для зручнішого розгляду матеріалу.

Лисюк О.С, Кафлевська С.Г. .Безробіття як соціально-економічна проблема населення України

Дана стаття описує сучасний стан безробіття в Україні. У ній досліджено його причини, особливості і заходи щодо розвитку рівня зайнятості.

При постановці проблеми автори вказують на дефініцію безробіття : «безробіття - це таке соціально-економічне явище, коли частина економічно активного населення не може знайти застосування своїй робочій силі й стає «зайвою»». І наводить факт, що на сьогоднішній день кожен третій не має роботи, або має випадковий заробіток. Тобто на самому початку він повністю охарактеризував роль проблеми безробіття у світі.

Викладаючи основний матеріал Лисюк О.С. та Кафлевська С.Г. називають причину такого розповсюдженого явища : «неефективність використання робочої сили у минулому і відсутність економічних умов, які б дали змогу людям застосовувати свої навички у продуктивній роботі за пристойну плату». Тому це явище являється як економічною, так і соціальною проблемою.

На підтвердження існування даної проблеми у нашій країні автори наводять статистичі факти останніх років. Проте, порівнюючи статтю із попередніми, можна підкреслити те, що у даній статті виділено більшу кількість факторів, що впливають на стан зайнятості :

– проблеми щодо статистики безробіття в Україні (неправдива інформація з боку безробітних, примусові відпустки, втрачена надія, виїхані за кордон);

– низька конкурентоспроможність національного ринку праці;

– висока частка безробітних з вищою освітою;

– проблема мобільності робочої сили.

Відповідно до даних проблем автори відразу наводять завдання по їх вирішенню. Наприклад, «для підвищення конкурентоспроможності національного ринку праці необхідно змінювати ставлення до людини, систему підготовки професіоналів». Також оскільки головною причиною безробіття є незбалансованість попиту та пропозиції робочої сили, потрібно втілювати активну політику, яка складається із заходів, які спрямовані на збільшення попиту на робочу силу, підвищення конкурентоспроможності робочої сили, забезпечення відповідності робочої сили і робочих місць тавдосконалення процесу працевлаштування.

У висновку узагальнюючи суть статті автори дають перелік напрямів вирішення проблеми безробіття. Серед головних з них можна виділити збільшення державного фінансування та стимулювання підприємств до створення нових місць і проведення ефективних заходів щодо збільшення зайнятості.

Отож, стаття справляє позитивне враження. Широко розписані завдання і напрямки по подоланню проблем безробіття і результат, яким можна отримати в майбутньому.

Машика Ю.В., Бобруйко О.І. Стан та проблеми безробіття в Україні

У статті Мишика Ю.В. та Бобруйко О.І. досліджуються актуальні проблеми безробіття в Україні в сучасних умовах господарювання.

Великим плюсом даної статті являється те, що в ній проаналізовано статистичні дані Держкомстату України (нині - Державнв служба статистики) про чисельність безробітного населення за статтю, місцем проживання, причинами незайнятості, попитом і пропозицією робочої сили протягом першого кварталу 2013 року, а також про рівень безробіття в період з 2000 по 2012 рр. Автори охарактеризували основні причини та фактори, що сприяють розростанню безробіття і спрогнозували подальшу ситуацію з безробіттям в Україні на 2013-2015 рр., акцентуючи увагу на чинниках, що діятимуть у бік зменшення його рівня (що присутньо тільки в даній статті).

Як і в попередній статті при викладенні основного матеріалу дослідження автори вживають визначення безробіття та вказують основні його причини (спад економіки; структурні зрушення; технологічний прогрес та запровадження нових технологій). Далі вказуються статистичні дані про безробітне населення за 2000-2012 роки, кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2013 році, причини безробіття, попит та пропозицію у 2013 році і інші), які частково виведені у графіки, що дуже зручно для перегляду.

Тільки дані автори (в порівнянні з попередніми) навели перелік можливих соціальних і економічних наслідків безробіття і також як і Лисюк О.С. та Кафлевська С.Г. вказали на проблему невідповідності реальної статистики із фактичними даними.

Також, врахувавши факт, що рівень безробіття є диференційованим по окремих регіонах України, було виявлено, що при нинішньому рівні створення нових робочих місць у західних областях і природному прирості населення рівень безробіття в цих регіонах у майбутньому набуде ще більшої гостроти. На базі зроблених прогнозів внесено пропозиції щодо подолання негативних наслідків безробіття, а разом з тим покращення ситуації на ринку праці.

Отож, можна підкреслити, що значні недоліки у даній статті відсутні. Вона читається доволі легко оскількі присутні наочні матеріали.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Організаційно-правові основи соціально-трудових відносин у сфері зайнятості. Характеристика ринку праці. Безробіття, як соціально-економічне явище. Причини його виникнення. Аналіз структури державної та регіональної програм зайнятості населення України.

  курсовая работа [239,8 K], добавлен 30.03.2013

 • Зареєстрований ринок праці. Сільське, жіноче безробіття. Розподіл безробітних за освітою. Віковий розподіл безробітних. Тривалість безробіття. Регіональні особливості безробіття. Структура вакансій. Питання фінансування заходів політики зайнятості. Катего

  реферат [185,7 K], добавлен 21.06.2004

 • Поняття та головні причини безробіття серед молоді, його головні соціальні та економічні наслідки для держави. Шляхи та підходи до вирішення проблеми збільшення зайнятості на сучасному етапі. Проблеми випускників на ринку праці та їх розв'язання.

  реферат [28,4 K], добавлен 10.06.2011

 • Визначення поняття "зайнятість і безробіття" жінок, дискримінація на ринку праці. Аналіз проблем, пов’язаних з працевлаштуванням жінок і технології трудової зайнятості в Запорізькій області. Законодавчі, нормативні акти щодо подолання жіночого безробіття.

  курсовая работа [72,2 K], добавлен 04.04.2011

 • Реформування аграрного сектору в Україні, розробка концепції розвитку сільських територій. Дослідження основних проблем, рівня та наслідків безробіття в країні. Порядок присвоєння статусу безробітного. Цілі прийняття Закону "Про зайнятість населення".

  статья [123,3 K], добавлен 18.12.2017

 • Види безробіття: циклічне, сезонне, панельне, структурне. Аналіз закону Оукена. Безробіття як стимулятор активності працюючого населення. Причини зростання соціальної нерівності. Методи визначення бідності: абсолютні, структурні, відносні, суб'єктивні.

  курсовая работа [846,2 K], добавлен 15.03.2012

 • Розгляд питання працевлаштування молоді в Україні. Теоретичне вивчення та обґрунтування сучасної проблеми безробіття. Проведення дослідження щодо виявлення ставлення студентів до даної проблеми; визначення її причин і пошук дієвих шляхів виходу.

  курсовая работа [736,2 K], добавлен 15.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.