Особливості соціальної роботи з сім’єю що виховує дитину-інваліда

Соціально-політичні й правові аспекти соціального захисту сім’ї з дитиною-інвалідом в Україні. Сутнісний аналіз поняття інвалідності. Соціологічне дослідження проблеми соціального захисту сім’ї з дітьми з особливими потребами у Хмельницькій області.

Рубрика Социология и обществознание
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.11.2012
Размер файла 122,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6. Як отримати ліки безкоштовно або на пільгових умовах? Якщо дитина знаходиться на амбулаторному лікуванні, то згідно з постановою Кабінету Міністрів №1303 від 17.08.98, при наявності рецепта лікаря ви можете отримати безкоштовні ліки; дитина-інвалід 1 або 2 групи з дитинства при цих же умовах оплачує 50% від їх вартості. Попередження - це стосується державних аптек.
7. Чи зараховується час погляду за дитиною-інвалідом до трудового стажу, оскільки він вимагає постійної присутності однієї з батьків?
Так, за цей час виплачується грошова компенсація, якщо середньомісячний сукупний прибуток на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищив двократного розміру пенсії.
Додаток Є
Ключові слова:
Амімія - відсутність або ослаблення виразності мускулатури обличчя. Амімія виникає при різних захворюваннях нервової системи, локальних враженнях мозку, при деяких психічних захворюваннях як наслідок парезів, паралічів або розладів координації рухів мускулатури обличчя.
Анамнез - сукупність відомостей про того, хто обстежується (хворому) і розвитку його захворювання. У психіатрії анамнез виступає як засіб дослідження травмуючих конфліктів на життєвому шляху людини і виявлення на цій основі причин відхилень в його психічному розвитку. Анамнез особистості вживається іноді як синонім поняття "історія розвитку особистості".
Аномалія - ненормальність, неправильність, відхилення від норми, від загальної закономірності розвитку.
Аномальні діти - діти, що мають значні відхилення від нормального фізичного або психічного розвитку і внаслідок цього потребуючі виховання і навчання в спеціальних умовах, які забезпечують корекцію і компенсацію нестач розвитку. Такі умови в найбільш адекватній формі створюються в спеціальних учбово-виховних учбових установах.
Дебільність - найбільш легка (в порівнянні з ідіотією та імбецильністю) міра розумової відсталості. Однак знижений інтелект і особливості емоційно-вольової сфери дітей-дебілів не дозволяють їм оволодіти програмою загальноосвітньої школи. Вивчення і засвоєння учбового матеріалу по будь-якому предмету шкільної програми для дебілів надзвичайно складне. Наприклад, опановуючи письмовою і усною мовою, поняттям числа, навичками рахунку, вони випробовують ускладнення в розумінні зв'язків між звуком і буквою, безліччю і його числовим вираженням і т.п. Все це фізіологічно зумовлене недорозвитком аналітико-синтетичних функцій вищої нервової діяльності. Засвоєння навіть елементарних математичних знань вимагає досить високого ступеню абстрактного мислення, а оскільки ця функція у дітей-дебілів
Депривація - психічний стан людини, виникаючий в результаті тривалого обмеження його можливостей в задоволенні основних психічних потреб; характеризується вираженими відмінами в емоційному розвитку, порушенням соціальних контактів.
Дитина-інвалід - Інвалідність у дітей визначається вченими як стійка соціальна дезадаптація, зумовлена хронічними захворюваннями чи патологічними станами, що різко обмежує можливість включення дитини в адекватні до її віку виховні і педагогічні процеси, у зв'язку з чим вона постійно потребує догляду та допомоги. Це значне обмеження життєдіяльності, що призводить до соціальної дезадаптації внаслідок порушень розвитку і росту дитини, здібностей до самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, навчання, спілкування, трудової діяльності у майбутньому.
Затримка психічного розвитку - особливий тип аномалії психічного розвитку дитини. З.п.р. має різне походження: в одних випадках вона пов'язана з особливостями, а точніше - дефектами конституції дитини, внаслідок чого по своєму фізичному і психічному розвитку він починає відповідати більш ранньому віку ( "гармонічний інфантилізм"); в інш. випадках З.п.р. виникає в результаті різних соматичних захворювань (фізично ослаблені діти ) або органічного враження. Ц.п.с. (діти з мінімальної мозковий дизфункцією). У дітей з З.п.р.. відмічається значне зниження працездатності внаслідок виникаючих у них явищ цереброастенії, психомоторної розторможності, афективної збудливості. У них ускладнене засвоєння навичок читання, листа, рахунку; страждають безпосередня пам'ять і увага;є легкі порушення мовних функцій. Вказані ускладнення компенсуються при спеціальних педагогічних впливах на таких дітей. На відміну від олігофренії, при якій спостерігається стійкий загальний недорозвиток психіки, у дітей з З.п.р. звичайно є парциональний недорозвиток вищих психічних функцій, що носить тимчасовий характер і що долається в дитячому або підлітковому віці. Діти з З.п.р. характеризуються рядом особистісних особливостей: недорозвитком емоційної сфери, тривалим збереженням ігрових інтересів і т.д.
Ігрова терапія - метод лікувально-педагогічного впливу на дітей і дорослих, страждаючих різними емоційними порушеннями, страхами, неврозами і ін. У основі різних методик, що описуються цим поняттям, лежить визнання гри впливовим чинником розвитку особистості.
Ідіотія - сама глибока форма розумової відсталості. Дітям-ідіотам недоступно осмислення навколишнього, мовна функція розвиває вкрай повільно і обмежено (в ряду випадків мова не розвивається взагалі). Для цих дітей характерні порушення моторики, координації рухів орієнтування в просторі; часто ці порушення настільки важкі, що зводять дітей-ідіотів до лежачого образу життя. У них надто повільно і важко формуються елементарні навички самообслуговування, в тому числі і гігієнічні. Діти-ідіоти в правовому відношенні не нездібні, не підлягають навчанню, знаходяться (із згоди батьків) в спеціальних установах (дитячих будинках для глибоко мислено відсталих) системи соціального забезпечення, де ним надається необхідна медична допомога і відхід. По досягненні 18-літнього віку вони переводяться в спеціальні інтернати для хроніків. Державна система допомоги глибоко мислено відсталим не виключає їх вмісту в сім'ї при встановленні опіки.
Ізоляція - відособлення людини або групи людей (групова ізоляція) від звичних умов життя і спілкування з іншими людьми в умовах космічного польоту, зимівель, віддалених експедицій і т.п. Специально И. розглядається в клініці нервових і душевних хвороб: у разах поразки слуху зору, мовної діяльності - при порушеннях артикуляції, мовоутворення і сприйняття мови.
Імбецильність є більш легкої в порівнянні з ідіотією ступенем розумової відсталості. Діти-імбецили володіють певними можливостями до оволодіння мовою, засвоєнню окремих нескладних трудових навичок. Однак глибокі дефекти сприйняття, пам'яті, мислення, комунікативної мови, моторики і емоційно-вольової сфери роблять цих дітей практично що не навчаються навіть у допоміжній школі. У правовому відношенні вони, як і ідіоти, є не дієздатними, і над ними встановлюється опіка. До досягнення повноліття ці діти також знаходяться в спеціальних дитячих будинках для глибоко мислено відсталих. Встановлено, що певна частина дітей-імбецилів може оволодіти деякими знаннями, уміннями і навичками в об'ємі спеціально розроблених для них програм (найпростіші навички читання, листа і рахунків, а також деяких нескладних трудових операцій). Це дозволяє імбецилам надалі досить успішно працювати в спеціально організованих майстернях.
Інвалід - це особа, яка має порушення здоров'я зі стійким розладом функцій організму, наслідком якого є захворювання, травми, які призводять до обмежень життєдіяльності викликаючи необхідність його соціальної охорони.
Інвалід дитинства - особа, визнана інвалідом до 16-літнього віку.

Інвалідність - це обмеження в можливостях, обумовлених фізичними, психічними, сенсорними, соціальними, культурними, законодавчими та іншими бар'єрами, які не дозволяють людині бути інтегрованою в суспільство і брати участь в житті сім'ї та держави на тих же умовах, як і інші члени суспільства.

Інвалідність в дитячому віці - деякі форми спадкової патології, родові травми, перенесені в дитинстві, можуть бути причиною того, що дитина раннього віку, що ще не пройшла найважливіших етапів соціалізації, виявляється інвалідом. У дефектології детально вивчена специфіка сенсорних, мовних, інтелектуальних і рухливих порушень, властивих аномальним дітям. Конкретний дефект (втрата зору або слуху при аномаліях відповідних аналізаторів, моторні порушення при дитячому церебральному паралічі і інш.) накладає специфічний відбиток на формування пізнавальних процесів особистості дитини. Однак не всі аномальні діти можуть бути віднесені до інвалідів. Значна частина дітей з сенсорними дефектами за допомогою специфічних коштів корекції здатні в певній мірі подолати обмеження, що накладаються дефектом.

Наявність у дитини того або іншого порушення (наприклад, втрата слуху на одне вухо) ще не зумовлює аномального розвитку. У таких випадках фізичний і психічний розвиток дітей не порушується, і вони не можуть бути віднесені до категорії аномальних.

Олігофренія - недоумство. Недорозвиток психіки дитини природженого характеру при набутого в перші роки життя. Причинами можуть бути захворювання матері (токсоплазмоз, краснуха, грип) під час вагітності.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Проблеми життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами. Соціально-педагогічна робота з підлітками з особливими потребами як умова їх ефективної соціалізації. Психокорекційна робота з підлітками, які мають функціональні обмеження.

  дипломная работа [79,9 K], добавлен 17.01.2014

 • Формування системи соціального захисту в Україні. Нормативно-правові акти, що регулюють відносини в сфері соціального захисту населення, пенсійне забезпечення як його форма. Діяльність Управління праці і соціального захисту Деражнянської міської ради.

  дипломная работа [4,9 M], добавлен 11.03.2011

 • Соціальна політика як знаряддя реалізації системи соціального захисту. Еволюція системи соціального захисту у вітчизняній економіці. Аналіз нормативно-правової бази здійснення соціального захисту. Проблеми соціальної політики України, шляхи подолання.

  курсовая работа [84,1 K], добавлен 08.03.2010

 • Соціальна-реабілітаційна робота з дітьми-інвалідами. Етапи організації соціальної роботи з сім'єю, яка виховує дитину з відхиленнями в розвитку. Рекомендації щодо встановлення вимог до поведінки хворого. Індивідуальна та групова терапія, тренінги навичок.

  курсовая работа [95,5 K], добавлен 17.05.2015

 • Система пріоритетів соціального захисту, процес соціалізації сучасної економіки. Принципово новий підхід, покладений в основу концепції людського розвитку. Система соціального захисту в Україні. Сучасна модель соціальної держави: зарубіжний приклад.

  научная работа [39,4 K], добавлен 11.03.2013

 • Поняття, види та заходи соціального захисту населення. Соціальний захист як складова соціальної політики. Необхідність розробки Соціального кодексу України. Основні складові елементи та принципи системи соціального захисту населення на сучасному етапі.

  реферат [23,3 K], добавлен 12.08.2010

 • Правові та соціально-педагогічні підходи до вирішення проблеми сирітства в Україні. Складові процесу реалізації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомна сім’я – форма соціального захисту дітей-сиріт.

  курсовая работа [51,0 K], добавлен 27.11.2010

 • Стан соціального захисту економічно активного населення та нагальні проблеми, що потребують вирішення. Правові засади й основні складові соціального захисту інвалідів в Україні. Прожитковий мінімум як основа соціальних гарантій доходів населення.

  контрольная работа [35,4 K], добавлен 23.04.2008

 • Теоретичні засади соціального захисту дітей-біженців. Дитина-біженець: потреби та проблеми, їх захист як складова системи соціального захисту дітей в Україні. Основні напрямки та шляхи покращення соціально-правового захисту дітей-біженців в Україні.

  курсовая работа [50,5 K], добавлен 13.05.2010

 • Сутність соціальної політики, основні напрямки її здійснення. Характеристика системи соціального захисту та соціального страхування. Особливості функціонування соціальної політики в Україні та інших державах. Людина як суб'єкт соціальної політики держави.

  учебное пособие [488,3 K], добавлен 03.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.