• Формування мов на німецькій підставі. Діалекти та їх вплив на літературну мову та культуру народу. Розвиток, поширення та морфологія баварського діалекту. Історичні аспекти формування німецької мови. Відмінності баварського діалекту від літературної мови.

  научная работа (107,4 K)
 • Содружество Багамских островов - независимое государство на одноименном архипелаге в Атлантическом океане, включающее около 700 островов. Природа и климат островов. Развитие экономики за счет иностранного туризма и офшорной банковской деятельности.

  реферат (23,4 K)
 • Синтаксичні категорії речення як одні з найбільш важливих конститутивних категорій української мови. Загальна характеристика головних ознак речення. Розгляд особливостей сучасної теорії синтаксичних одиниць, знайомство з формально-граматичнім аспектом.

  реферат (75,9 K)
 • Виявлення шкал, які є осями простору сприйняття. Мотиви, якими керується людина, коли виконує певні дії. Візуалізація простору сприйняття. Дані для багатомірного шкалювання. Дослідження простору сприйняття казкових персонажів сучасними студентами.

  презентация (384,0 K)
 • Тетраедр і паралелепіпед як приклади багатогранників. Багатокутники, з яких складений багатогранник, сторони граней - ребра, кінці ребер - вершини багатогранника. Діагоналі багатогранника та їх властивості. Призми, їх види, характеристики та визначення.

  презентация (85,7 K)
 • Системний аналіз часових сем та носіїв предикативності. Кореляція теперішнього з минулим і майбутнім. Темпоральні значення та відношення теперішності. Позачасова теперішність або теперішність вічних істин. Дієслівні часові форми, інклюзивного перфекта.

  статья (23,1 K)
 • Створення умов невизначеності через відсутність апріорної інформації про ймовірнісний розподіл рівнів попиту. Розрахунок корисності альтернативних варіантів рішень на відрізку часу в 10 років. Побудова дерева рішень з деталізацією варіантів рішень.

  лабораторная работа (57,1 K)
 • Розробка передавального напівкомплекту кодоімпульсної системи телевимірювань. Застосування системи для відправлення в лінію зв’язку сигналів телевимірювання. Розробка функціональної схеми багатоканального напівкомплекту. Вибір елементної бази системи.

  курсовая работа (188,3 K)
 • Аналіз технологічного процесу і вибір напрямків автоматизації. Розробка структурної схеми системи управління. Основні вимоги до елементів структурної схеми. Додаткові вимоги до мікропроцесора. Технічна характеристика мікроконтролера Atmel AT89C51AC3.

  курсовая работа (316,1 K)
 • Загальна характеристика задач багатокритеріальної оптимізації з булевими змінними. Задача водопровідника, математична постановка, аналітичний розв’язок, з двома цільовими функціями. Розв’язання задачі водопровідника за допомогою програми MS Excel 2007.

  курсовая работа (4,2 M)
 • Розв’язок багатокритеріальної задачі лінійного програмування з отриманням компромісного рішення (для задач з кількома функціями мети) за допомогою теоретико-ігрового підходу. Матриця мір неоптимальності та рядок функції мети. Модуль опису класу.

  курсовая работа (588,8 K)
 • Багатокритеріальність, існуючі методи розв’язку задач лінійного програмування. Симплекс метод в порівнянні з графічним. Вибір методу розв’язання багатокритеріальної задачі лінійного програмування. Вирішення задачі визначення максимального прибутку.

  курсовая работа (143,7 K)
 • Оптимальність по конусу в багатокрітеріальній задачі. Оптимальне рішення по Парето. Властивості послідовності стохастичних матриць, які гарантують існування граничного конуса. Умови, при яких уточнене по послідовності конусів оптимальне рішення є єдиним.

  реферат (121,5 K)
 • Поняття класифікації та групування, принципи формування груп. Проста і перехресна класифікація і стратифікація. Специфікація показників якості й типологія шкал вимірювання. Визначення показника потужності класифікованої і стратифікованої множини.

  курсовая работа (536,0 K)
 • Багатонаціональний маркетинг як складна форма міжнародного маркетингу, що охоплює організації, які здійснюють маркетингові операції у багатьох державах на основі міжнародного поділу праці. Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу, його суб'єкти.

  контрольная работа (98,6 K)
 • Універсальні функції перетворення, що зв'язують сигнали вихорострумового перетворювача з узагальненим параметром виробу. Електричні схеми установок для двохпараметрового контролю трубчастих виробів. Алгоритм і модифікація вихорострумового методу.

  автореферат (79,6 K)
 • Об’ємно-просторове та архітектурно-планувальне рішення. Характеристика конструктивних елементів споруди. Специфікація елементів заповнення прорізів. Інженерне обладнання будинку. Специфікація бетонних, залізобетонних, металевих конструкцій будівлі.

  курсовая работа (1,3 M)
 • Конструктивні та планувальні рішення житлового будинку. Теплотехнічний розрахунок огороджуючої конструкції. Розрахунок та конструювання великорозмірних залізобетонних елементів сходової клітки. Визначення складу і об'ємів будівельно-монтажних робіт.

  дипломная работа (2,6 M)
 • Розробка проекту зведення дванадцятиповерхового житлового будинку на 36 квартир методом крупнопанельного будівництва. Його конструктивне рішення, техніко–економічна оцінка. Теплотехнічні розрахунки зовнішньої стіни. Специфікація індустріальних виробів.

  курсовая работа (311,7 K)
 • Організація й технологія виконання робіт по зведенню каркаса будинку й монтажу конструкцій. Здійснення контролю якості. Матеріально-технічні ресурси. Калькуляція витрат праці машинного часу і заробітної плати. Розрахунок техніко-економічних показників.

  курсовая работа (620,0 K)