Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці

Аналіз показників вирощування та зберігання озимої пшениці в ТОВ агрофірма "Україна". Проектований технологічний проект виробництва озимої пшениці. Конструктивне вдосконалення копновоза-волокуші для збирання і транспортування незернової частини врожаю.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.01.2010
Размер файла 836,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Дипломний проект

Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці”

Дипломний проект включає в себе розрахунково-пояснювальну записку на ___ сторінок, в якій нараховується ___ таблиць, ___ малюнків, ___ формули. Графічна частина проекту містить в собі ___ листів креслень формату А1.

В дипломному проекті розроблено комплексну механізацію вирощування озимої пшениці стосовно виробничих умов ТОВ агрофірма „Україна" Недригайлівського району Сумської області. В проекті надана характеристика машинно-тракторного парку господарства, проведений аналіз його роботи. Враховуючи нормативні показники та досвід передових господарств розроблено структурний та якісний склад збирально-транспортного комплексу для господарства та організацію його роботи.

Запропоновано нову сільськогосподарську машину для збирання і транспортування незернової частини врожаю. Спроектований когтновоз-волокуша агрегатується з трактором Т-150К. Розроблено заходи з охорони праці. Проведена екологічна експертиза проекту. Обгрунтовано економічну ефективність вирощування озимої пшениці.

Зміст

Вступ

І.ІІриродньо-господарська характеристика підприємства

1.1 Загальні відомості про господарство

1.2 Аналіз використання машинно-тракторного парку (МТП)

1.3 Аналіз показників вирощування та зберігання озимої пшениці

1.4 Існуюча в господарстві технологія вирощування озимої пшениці

1.5 Забезпеченість комплексом машин.

1.6 Обгрунтування теми проекту

2.Проектований технологічний проект виробництва озимої пшениці

2.1 Місце озимої пшениці в сівозмінні

2.2 Внесення добрив

2.3 Основи й й обробіток грунту

2.4 Передпосівний обробіток грунту

2.5 Підготовка насіннєвого матеріалу

2.6 Сівба

2.7 Догляд за посівами

2.8 Збирання врожаю

2.9 Післязбиральна обробка зерна

2.10 Структурний і кількісний склад комплексу машин для проектованого тезнологічного процесу

3. Конструктивне вдосконалення копновоза-волокуші (розробка)

3.1 Огляд існуючих технічних засобів та обґрунтування необхідності вдосконалення

3.2 Будова та принцип роботи машини

З.3 Міцнісний розрахунок

3.4 Розрахунок продуктивності копновоза-волокуші

З.5 Техиіко-економічна оцінка конструктивної розробки

4. Охорона праці

4.1 Правове забезпечення охорони праці в господарстві

4.2 Логічне моделювання небезпек

4.3 Розробка заходів безпеки праці при механізованому вирощуванні

зернових культур

4.4 Охорона праці по конструктивній розробці

5. Екологічна експертиза дипломного проекту

6.Економічна оцінка дипломного проекту

6.1 Розрахунок собівартості виробництва продукції

6.2 Розрахунок вартості додаткових капіталовкладень

6.3Техніко-економічні показники дипломного проекту

6.4 Ефективність впровадження комплексної механізації вирощування озимої пшениці

Висновки та пропозиції

Література

Додатки

Вступ

В останні роки в господарствах України широке розповсюдження одержала комплексна механізація вирощування озимої пшениці на площі понад 60 % її загальної кількості.

Комплексна механізація вирощування озимої пшениці передбачає:

- вибір найкращих попередників , високоврожайних сортів

- сувору технологічну дисципліну при виконанії! технологічних операцій процесу,

застосування широкозахватної високопродуктивної техніки,

потоковість виконання робіт з двозмінним режимом використання
техніки;

мінімізацію обробітку фунту та догляду за посівами;

використання нових високоефективних гербіцидів та необхідних
мінеральних та органічних добрив;

застосування прогресивних форм організації праці, матеріального

стимулювання

високу культуру землеробства.

Оснащення сільськогосподарських підприємств сучасною Високопродуктивною і надійною технікою - одна із основних умов подальшого індустріального розвитку сільського господарства , росту продуктивності праці, збільшення врожайності сільськогосподарських культур, скорочення трудових, матеріальних і грошових витрат на виробництво продукції рослинництва і тваринництва.

Висока оснащеність сільськогосподарських підприємств забезпечує повну механізацію виконання сільськогосподарських робіт. Сучасна техніка дозволяє виконувати сільськогосподарські роботи швидко і з високою якістю, при мінімальних витратах робочого часу та грошових засобів на виробництво одиниці продукції.

Інженер повинен мати не тільки глибоку професійну підготовку, але й певні навики дослідницької роботи. Він повинен уміти узагальнювати передовий досвід, виявити найбільш раціональні форми використання техніки. Цього поіребує сучасний рівень розвитку науки.

1. Природньо-господарська характеристика підприємства

1.1 Загальні відомості про господарство

Територія товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми «Україна» значодиться в Південно-східній частині Недригайлівського району Сумської області. До складу підприємства входять населені пункти :Тимченки, Саєво , Гаврики, Кінашиво. Центральна садиба с Тимченки знаходиться за 72 км від обласного центру міста Суми, та ЗО км від районного центру міста Недриіайлів і за 65 км від залізничної станції місто Ромни . Спеціалізація господарства : молочно-буряко-зернова

За господарством закріплено 2662 Га землі

Площа, га

Відсоток

Загальна земельна площа

2662

100

Всього сільськогосподарських угідь

2623

98,5

3 них рілля

2234,5

83.9

сінокоси

151,9

5.7

пасовища

205,6

7,7

багаторічні насадження

31

1.2

Господарські двори

39

1.5

Територія господарства розташована в межах Дніпровсько-Донецької впадини . Рельєф господарського масиву порівняно простий і представляє собою корінне плато р. Сула розчленоване балочною системою на широкі між балочні водорозділи .

Поверхня ускладнена неглибокими ложбинами стоку які зустрічаються по всій території землескористування .

Середньорічна кількість опадів складає 533 мм, найбільша їх кількість випадає літом 202мм

Середня відносна вологість від 45 до 67%

Господарство знаходиться в другому агрокліматичному районі Сумської області, який характеризується помірно геплим кліматом н теплим кліматом з теплим літом при значній кількості вологи і не дуже холодною зимою з відлигами .

Середньорічна температура становить + 6,4°. Найбільш холодними місцями є січень і лютий, абсолютний мінімум температури повітря -34,6°. Абсолютний максимум температури повітря + 37,9°.

В цілому кліматичні мови за кількістю тепла , світа , вологи сприятливі для вирощування всіх районованих сільськогосподарських культур.

Серед земель найбільшого поширення набули чорноземи типові і їх змиті види, які займають водорозділи, плато і їх схили. Для них характерні такі властивості досить глибока гумусованість (до 120 см), порівняно високий вміст гумусу (3,6-4,2%) у верхньому горізонті з поступовим зниженням його до низу .

Ці грунти сприятливі для вирощування всіх сільськогосподарських культур .

Структура посівних площ по роках в агрофірмі стабільна , хіба що пересівається озима пшениця при вимерзанні і вимоканні.

Таблиця 1.2

Культура

Площа,Га

Відсоток

Зернові і бобові - всього

1072

48,0

Пшениця озима

630

28,2

Жито

25

1,1

Пшениця яра

5

0,2

Ячмінь

142

6,4

Овес

50

2,2

Кукурудза

20

0,9

Просо

100

4,5

Гречка

100

4,5

Пшениці - всього

270

12,1

Соняшник

170

7,6

Цукровий буряк

100

4,5

Кормові культури

852,5

38,1

Кукурудза на силос і зел/корм

380

17,0

Кормові коренеплоди

11

0,5

Маточники кормових коренеплодів

34

1,5

Насінники кормових коренеплодів

6

0,3

Однорічні трави : на сіно

30

1,3

На зел/корм (випаси)

141,5

6,3

Багаторічні трави : на сіно

68

3,0

На зел.корм

135

6,1

На випас

35

1,6

На насіння

12

0,5

Чисті пари

40

1,8

Всього

2234,5

100

З данних таблиці видно . що найбільшу площу в господарстві відведено під орні землі . Значна площа відведена під кормові культури - 38,1 % . В минулому господарство спеціалізувалось на вирощуванні насінників кормових коренеплодів , але в сучасних умовах площі зайняті під цією культурою скоротились до мінімуму .

Технічними культурами зайнято 19% від орних земель.

Урожайність сільськогосподарських культур

Таблиця 1.3

Культура

2005

2006

2007

Озима пшениця

2,11

1,68

1,3

Жито

2,5

1,99

4,42

Яра пшениця

1,56

1,23

2,54

Ячмінь

1,15

1,29

2,92

Овес

1,66

1,59

3,23

Кукурудза

2,56

2,21

4,53

Просо

1,67

1

0,95

Гречка

1,05

0,56

0,81

Соняшник

0,68

1,05

1,18

Цукровий буряк

17,7

9,7

12,53

Насінники кормових коренеплодів

1

1,41

0,83

Як видно з таблиці 3 урожайність деяких культїр за останні роки значно знизилась . Це пояснюється тим. , що господарство перебуває в скрутному економічному становищі , не вистачає коштів , щоб придбати необхідні мінеральні добрива , засоби захисту проти шкідників і хвороб сільськогосподарських культур , машино-тракторний парк не ононвлюється , і зростає навантаження на трактори і комбайни, внаслідок чого затягуються агротехнічні строки виконання польових робіт.

В таблиці 4 наведені показники собівартості і трудомісткості продукції за останні 3 роки

Таблиця 1.4

Собівартість і трудомісткість продукції рослинництва

Затрати праці год/т

Собівартість грн/т

Культура

Роки

Роки

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Озима пшениця

8

10

12

195

255

395

Ячмінь

13

10

6

185

280

251

Просо

10

17

18

107

262

351

Гречка

16

20

14

123

458

423

Кукурудза зерно

2

4

3

184

237

310

Цукровий буряк

27

42

38

123

193

140

Соняшник

5

3

3

884

574

410

Насінники корм. Коренеплодів

382

226

359

7443

3495

5838

Як видно з таблиці 1.4 затрати праці на виробництво 1 тони продукції прямо залежать від урожайності цієї культури в даний рік. Собівартість продукції з кожним роком зростає ,це пояснюється диспаритетом цін на с.г. продукцію і матеріально технічними ресурсами необхідними для вирощування.

1.2. Аналіз використання машинно-тракторного парку (МТП)

Наявність тракторів і їх наробіток по марках навелено в таблиці 1.5

Таблиця 1.5

Наявність тракторів по марках та їх наробіток

рік

марка трактора

кількість

річний обсяг робіт, ум.ст.га

відпрацьовано

виробіток ,ум.ст.га

Фізич

них

Умов

них

днів

змін

на фізичний трактор

на умовний трактор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2005

К-701

1

2,7

1475,8

94

113

1475,8

15,7

13,1

546,6

5,8

4,8

Т-150

1

1,65

489,6

136

136

489,6

3,6

3,6

296,7

2,2

2,2

Т-150К

3

4,95

1587,6

588

588

529,2

2,7

2,7

320,7

1,6

1,6

ДТ-75

3

3

1333,8

342

342

444,6

3,9

3,9

444,6

3,9

3,9

Т-70С

2

1,8

423

282

282

211,5

1,5

1,5

235

1,6

1,6

МТЗ-80

4

2,8

793,6

992

992

198,4

0,8

0,8

283,4

1,1

1,1

ЮМЗ-6Л

2

1,2

420

420

420

210

1

1

350

1,7

1,7

Т-40АМ

2

1

1185,6

247

247

592,8

4,8

4,8

1185,6

5,3

5,3

Т-25А

2

0,6

729

405

405

364,5

1,8

1,8

1215

6

6

Т-16М

2

0,44

703

639

639

351,5

1,1

1,1

1597,7

5

5

ВСЬОГО

22

20,14

9141

4145

4164

4867,9

36,9

34,3

6475,3

34,2

33,2

2006

К-701

1

2,7

577,2

37

45

577,2

15,6

12,8

213,8

5,8

4,8

Т-150

1

1,65

363

110

110

363

3,3

3,3

220

2

2

Т-150К

3

4,95

1696,5

585

585

365,5

2,9

2,9

342,7

1,8

1,8

ДТ-75

2

2

1740,8

256

256

870,4

6,8

6,8

870,4

6,8

6,8

Т-70С

1

0,9

195,2

122

122

195,2

1,6

1,6

216,9

1,8

1,8

МТЗ-80

3

2,1

476,7

681

681

158,9

0,7

0,7

227

1

1

ЮМЗ-6Л

4

2,4

963,6

876

876

240,9

1,1

1,1

401,5

1,8

1,8

Т-40АМ

1

0,5

916,5

235

235

916,5

3,9

3,9

1833

7,8

7,8

Т-25А

1

0,3

243,1

187

187

243,1

1,3

1,3

810,3

4,3

4,3

Т-16М

2

0,44

736,8

614

614

368,4

1,2

1,2

1674,5

5,5

5,5

ВСЬОГО

19

17,94

7909,4

3703

3711

4299,1

38,4

35,6

6810,1

38,6

37,6

2007

К-701

1

2,7

1274,1

93

102

1274,1

13,7

12,5

471,9

5,1

4,6

Т-150

1

1,65

578,1

123

123

578,1

4,7

4,7

350,4

2,8

2,8

Т-150К

2

3,3

1187,2

424

424

593,6

2,8

2,8

359,8

1,7

1,7

ДТ-75

1

1

1894,2

287

287

1894,2

6,6

6,6

1894,2

6,6

6,6

Т-70С

1

0,9

306,8

118

118

306,8

2,6

2,6

340,9

2,9

2,9

МТЗ-80

3

2,1

650,7

723

723

216,9

0,9

0,9

309,9

1,3

1,3

ЮМЗ-6Л

6

3,6

1339

1030

1030

223,2

1,3

1,3

371,9

2,2

2,2

Т-40АМ

1

0,5

131,2

32

32

131,2

4,1

4,1

262,4

8,2

8,2

Т-16М

2

0,44

532

591

591

266

0,9

0,9

1209,1

4,1

4,1

ВСЬОГО

18

16,19

7893,3

3421

3430

5484,1

37,6

36,4

5570,5

34,9

34,4

Як видно з таблиці 1 .5 кількість тракторів в господарстві за останні три роки зменшилась і відповідно знизився річний обсяг робіт, що приводить до розтягування агротехнічних строків виконання операцій , а як наслідок втрата врожаю сільськогосподарських культур. Для ефективного використання МТП в господарстві необхідно встановити двохзмінний робочий день у напружений період вирощування сільськогосподарських культур .

Таблиця 1.6 Показники використання самохідних сільськогосподарських машин

рік

комбайни і їх марки

кількість,шт

обсяг робіт

виробіток, Га

за сезон

за день

1

2

3

4

5

6

2005

зернозбиральні ДОН-1500

1

974

270

11,3

СК-5 "НИВА"

6

704

5,1

кормозбиральні ДОН-680

1

970

402

5,6

КПС-5Г

2

568

8,3

бурякозбиральні КС-6

1

97

52

2,9

РКС-6

1

45

2,6

2006

зернозбиральні ДОН-1500

4

911

225

11,3

СК-5 "НИВА"

1

686

5,1

кормозбиральні ДОН-680

1

1023

411

5,6

КПС-5Г

1

612

8,3

бурякозбиральні КС-6

1

72

37

2,9

РКС-6

1

35

2,6

2007

зернозбиральні ДОН-1500

1

849

285

8,9

СК-5 "НИВА"

4

564

4,7

кормозбиральні ДОН-680

1

1262

515

14,7

КПС-5Г

2

747

11,7

бурякозбиральні КС-6

1

100

53

2,8

РКС-6

1

47

2,5

Як видно з таблиці 1.6 за останні три роки кількість зернозбиральних комбайнів зменшилось. Комбайни відпрацювали свій ресурс і вони були списані. Неспроможність господарства поновити парк зернозбиральних комбайнів приводить до того, що збільшується навантаження на працюючі комбайни, затримуються строки збирання врожаю, а отже збільшуються І втрати. На збирання врожаю залучаються наймана техніка, але звичайно з запізненням і вирощений урожай повністю зібрати не вдається.

Матеріально-технічна база технічного обслуговування машин включає комплекс будівель і споруд, обладнання, засоби механізації і зв'язку. До складу матеріально-технічної бази входять такі об'єкти: ремонтна майстерня з пунктом технічного обслуговування і діагностики, авто гараж, машинний двір, нафтогосподарство, склад, будівля для відпочинку механізаторів; пересувні засоби для обслуговування МТП, заправний агрегат, агрегат технічної допомоги: засоби оперативного управління роботою МТП внутрігосподарський радіотелефонний диспетчерський зв'язок.

До складу сектора технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки входять : ремонтна майстерня , матеріально-технічний склад , службово0побутове приміщення , майданчик для тракторів і сільськогосподарських машин , майданчик для миття машин.

Головним об'єктом даного сектора є ремонтна майстерня для поточного ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки. В ремонтній майстерні одночасно може знаходитись на ремонті і обслуговуванні сім тракторів. Споруда майстерні не типова, до її складу входять токарний цех , слюсарно-інструментальний цех , зварювальний цех , кузня, компресорна та кімната адміністративно-побутового призначення.

В господарстві будувалась типова майстерня, але із-за відсутності коштів будівництво законсервоване.

Планування і організацію технічного обслуговування і ремонту тракторів виконує завідуючий машинним двором тракторної бригади.

В господарстві зберігання техніки здійснюється на відкритих площадках і закритих складах. За постановку техніки на зберігання несе відповідальність завідуючий машинним двором.

1.3 Аналіз показників вирощування та зберігання озимої пшениці

Економічна ефективність виробництва озимої пшениці в господарстві за 2005-2007 роки наведено в таблиці 1.7.

Таблиця 1.7.

Роки

Площа , Га

Урожайність , т/Га

Валовий збір

Витрати робочого часу , год/т

Собівартість ,грн/т

2005

400

2,11

846

8

195

2006

435

1,68

734

10

255

2007

630

1,3

819

12

395

Як видно з таблиці посівна площа озимої пшениці не стабільна.Це пояснюється тим , що в окремі роки в наслідок несприятливих кліматичних умов частина посівів гине .

Основною причиною зниження урожайності озимої пшениці є відсутність коштів для придбання техніки.

1.4 Існуюча в господарстві технологія вирощування озимої пшениці .

В ТОВ агрофірма „Україна" озима пшениця вирощується на основі існуючого комплексу машин загального і спеціального призначення . В сівозміні озима пшениця розміщена після кукурудзи на зелений корм і силос та кормових сумішей (горох, овес, ячмінь) на зелений корм.

Основний обробіток грунту включає в себе традиційний обробіток поля агрегатом Т-150 + ЛДГ-15А

Оранка здійснюється на глибину 22...24 см агрегатами у складі Т-150+ПЛН-5-35+ККШ-6. При оранці здійснюється обробка поля азотними і фосфорними добривами агрегатами Т-150 + РУМ-8.

Органічні добрива вносяться агрегатом ЮМЗ-6Л +РОУ-6 ; Т-150+ПРТ-10 .

Передпосівна культивація здійснюється за два тижні до посіву препаратами від шкідників та хвороб. Завантаження зерна в агрегат ГАЗ-53-УЗСА-40 здійснюється механізовано навантажувачем ЮМЗ-6Л + ПФ-0.75.

Сівба озимої пшениці здійснюється агрегатом Т-150К + СП-11А + СЗ-3.6А (3 шт).

Зимовий догляд за посівами заключається в проведенні снігозатримання на всій площині посіву агрегатом Т-150 + СВШ-7.

Ранньою весною проводяться підживлення добривами по мерзлому грунту, а також боронування посівів для закриття вологи і покращення повітрообміну кореневої системи сходів озимої пшениці.

Спеціалісти у весняно-літній період проводять обслідування посівів на предмет зараження кореневою гниллю, борошнистою росою, наявності злакових мух .

За 3-4 дні до збирання проводяться обкошування полів, прокошування загінок з наступним обмолотом валків.

Збирання проводяться по мірі дозрівання пшениці роздільним способом (246 га) та прямим комбайнуванням (164 га). На скошування у валки застосовують агрегати СК-5 + ЖВН-6А та ЮМЗ-6Л + ЖВС-6. На підбирання валків використовують комбайни Дон-1500 та СК-5 ,.Нива". Між скошуванням пшениці у валки та підбиранням валків встановлюється термін 5...6 днів.

Пряме комбайнування пшениці здійснюється комбайнами Дон-1500 та СК-5 ,.Нива". Транспортування зерна автомобілями САЗ-3507, КамАЗ-5320. Подальший обробіток зерна відбувається на току агрегатом ЗАВ-40.

Укладка соломи в скирти здійснюється агрегатом МТЗ-80 + УСА-10. Стягування соломи проводиться агрегатами К-700 + ВНК-11 , Т-150 + ВТУ-1О + Т-150 Така технологія збирання поживних решток підвищує затрати часу на збирання, суттєво впливає на його собівартість в сторону збільшення.

Слід також відзначній, що інтенсивна технологія вирощування та збирання озимої пшениці передбачає формування технологічної колії шириною 1800 мм. що дозволяє проводити обробіток посівів гербіцидами та стимулюючими препаратами аж до фази викидання колосу. В існуючій технології все це відсутнє. Тому при проектуванні механізованого процесу вирощування та збирання пшениці потрібно все це враховувати

1.5 Забезпеченність комплексом машин

Для вирощування озимої пшениці на площі 410 га в господарстві є слідуючий комплекс спеціальних машин.

Таблиця 1.8.

Назва машини

марка

Кількість

Плуги

ПЛН-4-35

3

 

ПЛН-5-35

3

Культиватор

КПС-4

14

 

КПГ-250

8

Борона

БДТ-7

2

 

БЗСС-1,0

48

Лущильник

ЛДГ-15

3

 

ППЛ-10-25

3

Розкидач органічних добрив

ПРТ-10

1

Розкидач мінеральних добрив

1РМГ-4

8

 

РТТ-4,2

1

 

РУМ-8

1

Машина для внесення рідких добрив

РЖТ-8

2

 

АПЖ-12

2

Обприскувач

ОПШ-15

1

 

ОП-1600

1

Сівалка

СЗ-3,6

7

 

СЗТ-3,6

7

Коток

3ККШ-6А

10

 

3КВГ-1,4

6

Жатка

ЖРС-4,9А

1

 

ЖВН-6

4

Комбайн

ДОН-1500

1

 

СК-5 "Нива"

4

Волокуша

ВНК-11

1

 

ВТУ-10

1

Як видно з таблиці 1.8. в господарстві в основному є достатня кількість спеціальних машин для вирощування, збирання і обробітку озимої пшениці.

Механізаторами господарство забезпечене в достатній кількості, що дає змогу у напружені періоди використовувати техніку у дві зміни.

1.6 Обгрунтування теми проекту

Озима пшениця одна з найбільш цінних продовольчих і фуражних культур. По урожаю зерна озима пшениця випереджає майже всі зернові культури. Стабільністю і рівнем врожайності озимої пшениці в структурі зернової групи в Україні досягаг майже 50 %. Середньорічне валове виробництво озимої пшениці складає більше половини валового збору зерна, а в окремі роки її заготівля перевищувала дві третіх загального продажу зерна державі (З).

Урожайність озимих культур в більшості районів України перевищує урожайність ярових. Потенціальна продуктивність багатьох найновіших сортів озимої пшениці складає понад 10,0 т/га . Але в несприятливі роки високий потенціал озимих не реалізується, а іноді спостерігається повна загибель озимих посівів.

Щоб знизити дію несприятливих факторів у такі роки потрібно проводити в агротехнічні строки оперативні роботи. Потрібно впроваджувати у виробництво досягнення науки і передового досвіду. У рослинництві це насамперед, стосується технології механізованого вирощування, яке не-редбачає механізацію всіх трудомістких процесів, виконання їх в оптимальні строки при добрій якості виконуваних робіт, що позитивно позначається на рівні врожаю, дозволяє значно скоротити витрати коштів на одиницю роботи.

І при правильному впровадженні і дотриманні технології вирощуванні озимої пшениці досягаються сталі і високі врожаї, незалежно від погодних умов.

Актуальною проблемою при вирощуванні озимої пшениці є також перехід на екологічно чисті технології, з максимальним використанням агротехнічних і біологічних заходів захисту рослин від бур'янів, шкідників І хвороб, поєднання технологічних операцій з метою меншого впливу машин на грунт

При існуючій технології вирощування озимої пшениці правильність вибору агротехнічного заходу і строків його проведення залежали в основному від досвіду та інтуїції агронома, то при сучасних технологіях строки виконання і агротехнічні заходи обумовлені технологічними картами.

Вивчення всіх проблем і факторів, а також в деякій мірі, покращення існуючої технології впрошування озимої пшениці для умов конкретного господарства, впровадження в виробництво більш продуктивних і досконаліших машин і є основною задачею дипломного проекту.

2. Проектований технологічний проект виробництва озимої пшениці

2.1 Місце озимої пшениці в сівозміні

Виходячи з умов господарювання, його механічної оснащеності, а також враховуючи передовий досвід господарств у вирощуванні та збиранні озимої пшениці, розробляємо перспективний механізований процес вирощування та збирання озимої пшениці по індустріальній технології із господарств і вищевказаних факторів, що впливають на технологічний процес вирощування пшениці [3]. Виходячи з того, що найкращими попередниками для озимої пшениці є однорічні та багаторічні трави, зернобобові, кукурудза на силос зелений корм, вибираємо попередники: кукурудза на зелений корм - 260 га. однорічні трави на сінаж - 150 га.

Після цих культур для одержання запланованого урожаю необхідно вносити як мінеральні, так і органічні добрива у відповідності до запланованих норм внесення. Із застосуванням добрив, за даними Миронівського науково-дослідницького інституту селекції та насінництва, урожай збільшується на 1.3-1,4 т/га. Одночасно Із збільшенням урожаю, при внесенні добрив під всі попередники , помітно поліпшувалися показники якості зерна . Удосконалення організації і технології проведення збиральних робіт , ретельна підготовка техніки ,оптимальне регулювання машин в полі в залежності від конкретних умов роботи з застосуванням спеціального комплекту пристосувань та інструментів. використання збирально-транспортних комплексів дозволяють знизити втрати врожаю зерна в 3...4 рази, підвищити продуктивність зернозбиральних комбайнів на 30...50 %.

2.2 Внесення добрив

Серед зернових культур озима пшениця найвимогливіша до родючості грунту. При врожаї більше 4,0 т/га вона виносить з грунту майже 120 кг азоту, 45-55 кт фосфору і 50 -80 кт калію [12]. Крім того, значна частина елементів живлення залишається в корінні та пожнивних рештках. Такої кількості легкозасвоюваних поживних речовин у грунті не буває. Тому для одержання високих і стабільних врожаїв озимої пшениці при одночасному поліпшенні якості зерна необхідно вносити невистачаючу для певного врожаю дозу добрив.

Внесення органічних добрив та мінеральних добрив позитивно впливає на зимостійкість , ріст і розвиток , нагромадження корисних речовин , ефективніше використання води та продуктів зерна .

Науковими дослідженнями встановлено, що інтенсивні сорти різняться специфічністю живлення протягом вегетаційного періоду. Високопродуктивні сорти характеризуються особливо активним використанням азоту і калію до середини фази колосіння, фосфору до початку формування зерна У зв'язку з цим для високопродуктивних сортів необхідна підвищена кількість елементів живлення в цілому і з урахуванням особлизостей кожною сорту, а також по основних елементах їх розвитку

Мовну дозу фосфорних і калійних добрив доцільно вносити під основний обробіток грунту, а також як правило за 2-3 рази [4].

До внесення мінеральних добрив пред'являються слідуючі агротехнічні вимоги.

При подрібненні добрив діаметр горошин повинен бути не більше 5 мм. При змішуванні - середнє арифметичне відхилення від потрібного співвідношення компонентів повинно бути не більше 10 %, допускається подрібнення гранул до розміру 1 мм не більше 5 %. При внесенні відхилення середньої фактичної дози внесення від загальної не більше 10 %, нерівномірність розподілу добрив не більше 15 % . Перекриття суміжних проходів не більше - 6 % від ширини захвату агрегату.

На поворотні смути, що обробляються, теж вносяться мінеральні добрива. Час між внесенням і заробкою добрив повинен становити не більше 12 годин.

Виходячи з характеристики агрегатів підбираємо комплекс машин для підготовки і внесення добрив. При цьому завантаження здійснюється агрегатом ЮМЗ-6Л + ПЕ-0.8Б, подрібнення - агрегатом ЮМЗ-6Л +І АІР-20, змішування добрив - агрегатом ЮМЗ-6Л +СЗУ-20, а внесення - агрегатом МТЗ-80 + 1РМГ-4.

Всі ці машини відповідають агротехнічним вимогам виконуваних операцій , задовольняють критерієві зменшення приведених затрат і органично вписуються в комплекс машин по інтенсивній технології вирощування озимої пшениці.

2.3 Основний обробіток грунту

Для створення оптимальних умов росту і розвитку озимої пшениці в сівозміні різних кліматичних зон застосовують обробіток грунту залежно від йою властивостей, окультурення, попередників і забур'янення.

Своєчасний доброякісний обробіток грунту під озиму пшеницю дозволяє зберегти запаси води, поліпшити поживний режим, зменшити забур'яненість посівів, запобігти ураженню рослин хворобами і шкідниками, створює умови для появи дружніх сходів і формування доброго врожаю.

Необхідно правильно поєднувати глибокий , звичайний і поверхневий обробіток із застосуванням полицевих, плоско різних, дискових, голчастих та інших ґрунтообробних знарядь. Застосування будь-якого способу обробітку повинно забезпечувати необхідні умови для високоякісної сівби, загортання насіння на оптимальну глибину та дружнього його проростання .

Про ефективність різних прийомів основного обробітку під озиму пшеницю свідчать дані УНДІЗ (таблиця 2.1)

Таблиця 2.1. Ефективність різних прийомів основного обробітку під озиму пшеницю .

Спосіб обробітку

Глибина , см

Урожайність , т/га

Оранка

20-22

5,16

Лемішне лущення

10.дек

5,2

Плоско різний обробіток

20-22

5

Дискування

10.дек

5,01

Основний обробіток грунту включає лущення дисковими лущильниками або дисковими боронами стерні попередника, шо провокує ріст бур'янів, які знищуються при подальшому обробітку.

Структурний склад комплексів машин для основного обробітку грунту при звичайній та інтенсивній технологіях вирощування озимої пшениці між собою принципово не відрізняються.

В нашому випадку загальна площа вирощування озимої пшениці
410 га складається із двох площ, які були зайняті попередниками кукурудза на зелений корм 260 га та однорічні трави на сінаж 150 га. Застосовуємо агрегати

Т-150 + ЛДГ-1 5 А; ДТ-75М+КПГ-250+БИГ-3;Т- 1 50+БДТ-7Л; ДТ-75М + КПС-4 (3 шт) + С-11У.

При дискуванні і лущенні стерні агрегати рухаються човниковим способом із петльовою формою повороту. Особливої розбивки поліз на загінки для виконання цієї операції не потрібно поворотні смути обробляються подвійним проходом агрегату при виконанні останнього проходу з однієї сторони і завершення обробітку всієї площи з другої сторони. Оранка полів здійснюється затінковим способом із розбивкою поля на загінки, площа кожної з яких рівна денному виробітку агрегату. Загінки нарізаються таким чином , щоб мали найменшу кількість борозен.

Крім того розбивки поля на загінки сприяє зменшенню кількості клинових залишків недоораної площі. Обробіток клинів пов'язаний з великою кількістю поворотів , в результаті чого перевитрачається паливо і зменшується продуктивність агрегату . Ширина поворотної смуги повинна бути кратною ширині захвату агрегату. Для орного агрегату з навісним плугом вона повинні складати 12... 15. а напівначіпним - 18. ..21 [5].

Після обробітку грунту вищевказаними операціями і часткового проростання бур'янів проводиться суцільна культивація по всій площині агрегатом ДТ-75М + КПС-4 (3 шт) + С-11У.

Суцільна культивація проводиться для роз рихлення шару грунту на задану глибину, знищення сходів бур"янів, покращення повітряного і водного

2.4 Передпосівний обробіток грунту

Для того, щоб підготувати грунт до посіву проводять передпосівну культивацію агрегатом ДТ-75М + КПС-4 (3 шт) т С-1 І У на глибину 6-8 см. Необхідно, щоб проміжок часу міх передпосівною культивацією і посівом був мінімальним, доцільніше, щоб ці дві операції виконувалися в один день.

2.5 Підготовка насіннєвого матеріалу

Насіння для сівби краще використовувати з насіннєвих ділянок, на яких агротехніка звичайно вища від звичайних, а також перехідних фондів. тобто з врожаю попереднього року. Необхідно зазначити, що в господарствах не завжди є можливість закладати фонди насіння. При цьому велике значення мають строки збирання та його післязбиральна обробка. Насіння зібране на початку воскової стиглості, після обробки має схожість 85 %, а при збиранні повній стиглості 93 %. Тому, щоб одержати доброякісне насіння з нового урожаю йог необхідно збирати в кінці воскової стиглості або повної стиглості. Після цього підсушують протягом 5..7 днів на повітрі при температурі 30- 50 °С протягом 2- З годин залежно від вологості

Для одержання дружніх сходів, необхідно висівати насіння із силою росту не менше 80 %. На останнє помітно впливає маса насіння, від якої

(таблиця 2.2).

Таблиця 2.2.

Маса зернових , мг

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Кількість зародкових коренів

2,3

2,4

2,6

3

3,2

3,6

3,8

4

4,2

Перед сівбою, згідно з інтенсивною технологію вирощування озимої пшениці в усіх зонах України, не пізніше ніж за 1 ..3 дні насіння протруюють із зволожуванням (10 л води на 1 т зерна ) проти гнилі кореневої, головневих хвороб та борошнистої роси байтаном (2 кт на 1 т насіння) або вітаваксом (2.8 кт ). фундазолом (2...З кт на 1 т). внаслідок чого посіви формують більший урожай. Обробляють при допомозі агрегату: електродвигун + ПСШ-ЗА.

2.6 Сівба

Від своєчасної та доброякісної сівби залежить дружність і повнота сходів, подальший ріст і розвиток рослин та формування урожаю. Порушення нього процесу сівби призводить до помітних втрат зерна.

Із заходів, які забезпечують високу продуктивність пшениці, важливе місце займають терміни сівби, вони впливають на накопичення зелених речовин у листках та вузлах ,кущення восени , зимостійкість рослин ,стійкість проти шкідників і хвороб, а також визначають у великій мірі рівень можливого врожаю та якості зерна .

Від строків сівби залежить і ефективність окремих агротехнічних заходів-попередників. обробітку грунту, норми висіву насіння, удобрення та ін. Пшениця ранніх строків сівби більше втрачає вологи, важче переносить весняну та літню посухи. Урожай таких посівів у посушливі роки зменшується. Пізні строки сівби також негативно впливають на урожай, так як рослини в осінній період не можуть розкущитися або мають недостатню кількість стебел, листя, не утворюють вторинної кореневої системи. Такі посіви легко піддаються вимерзанню ,випріванню , за зиму зріджуються , а не рідко і зовсім гинуть.

Найкращий розвиток рослин в осінній період і стійкість проти несприятливих умов при зимівлі та добрий урожай забезпечують такі строки сівби, у яких вегетація триває 55. ..70 днів, а сума середньодобових температур становить 500 ...580 градусів . Для посіву озимої пшениці пропонується агрегат ДТ-75М + СЗ-З.бА(Зшт) + СП-11А.

Кращим способом сівби, який забезпечує рівномірне розміщення зернин у рядках є вузькорядний, він забезпечує приріст врожаю на 0,2...0,3 т/га (3)

Агротехнічні вимоги до посіву озимої пшениці:

допустиме відхилення глибини заробки насіння і мінеральних добрив не більше 15 %:

відхилення норми висіву насіння - не більше 5 %

відхилення норми висіву добир - не більше 7 %:

відхилення норми висіву окремими висіваючими апаратами не більше 3 %. відхилення ширини стикових міжрядь суміжних проходів не більше +/- З см. по схилах більше 6 % - не більше +/- 10 см:

Огріхи та незасіяні ділянки не допускаються

Засіяне поле прикочують кільчасто-шпоровими катками.

У зв'язку з тим , що інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці передбачає догляд за посівами в період кущення, виходу в трубку, колосіння і цвітіння, для проходу агрегату необхідно утворювати технологічну колію на засіяному полі .

Складаємо ешелонний агрегат з трьома сівалками СЗ-3.6А і зчіпки
СП-11Л. При ешелованому агрегатуванні трьох сівалок СЗ-3.6А і зчіпки
СП-11А середню сівалку приєднуємо безпосередньо до бруса зчіпки, а
бокові через подовжувачі зчіпки. Так як в комплекті зчіпки СП-11А постовляється тільки один подовжувач, другий необхідно виготувати у майстерні господарства .

Для того щоб залишити незасіяними смуги технологічної колії на передній сівалці необхідно відключити 6. 7. 18. 19 висіваючі апарати сошників. Тоді технологічна колія буде мати ширину 1800 мм і забезпечить проходження по ній трактора із стандартними рушіями розміром 12.4 Х 38. Ширина незасіяної смуги становить 450 мм.

Посів ведеться човниковим способом. Ширина поворотної смуги рівна чотирьом проходам агрегату .

Якість сівби контролюють по трьох основних показниках:

дотримання норми висіву

глибина заробки

дотримання ширини стикових міжрядь

При оцінці якості роботи на посіві враховують також такт показники. як нерівномірність висіву окремими висівними апаратами, огріхи та обхід

2.7 Догляд за посівами

Догляд за посівами відіграє значну роль в технологічному процесі вирощування та збирання озимої пшениці. Дотримання заходів, що посилають зимостійкість посівів ,ретельний догляд за посівами протягом осінньо-зимового та весняного періодів ,спрямований на підвищення життєздатності рослин ,менше їх зрідження за весняно-літній період вегетації , покращує умови формування продуктивності стеблостою.

Перша операція по догляду за посівами проводиться взимку це снігозатримання , як захід попередження вимерзання посівів , пошкодження льодовою кіркою та для накопичення води в фунті. Виконується агрегатом Т-150К т СВШ-7. Під сніговим покровом 10-15 см і зниженні температури до -22 -25 °С рослини пошкоджені не будуть .

До негативних факторів зимівлі належить і різке коливання температур із сильними відлигами , що приводять до танення снігу і утворення на посівах льодової корки .

У весняний період догляд за посівами починається із підживлення агрегатом ДТ-75М + СЗ-3.6А (3 шт) + СП-11 А.

Збудники хвороб зернових - в основному грибки, що передаються через грунт, насіння та залишки попередніх культур. Найпоширеніші хвороби іржа, борошниста роса, гниль коренева, сспторіох та і».

Заходи захисту від перерахованих хвороб виконуються комплексно. Покрашенню фітосанітарного стану сприяє дотримання порядку чергування культур в сівозмінах, правильне застосування системи добрив і обробітку грунту, знищення бур'янів та підбір імунних сортів.

Боротьба з бур'янами у системі догляду за рослинами посідає важливе місце, її здійснюють відповідно до зональних науково-обгрунтованих систем землеробства. Правильне поєднання агротехнічних та хімічних заходів боротьби з бур'янами невід'ємна частина інтенсивної технології вирощування озимої пшениці. Технологію обробітку посівів пшениці пегтимилами навелено нижче.

Приготування розчину відбувається безпосередньо в полі. Транспортування води здійснюється агрегатом Т150К + РЖТ-8. приготування розчину агрегатом МТЗ-80 + АПР "Темп", а внесення агрегатом МТЗ-80 + ОПШ-15. Агрегати при роботі рухаються технологічними коліями.

Штанговий обприскувач ОПШ-15 має колію 1350 мм, але в господарстві його можливо переобладнати на колію 1800 мм [9]. Для цього зрізається жолоб, до якого, кріпляться півосі коліс, на його місце приварюється новий подовжений жолоб та подовжені колінчасті півосі для убезпечення дорожнього просвіту 500 мм. При ширині захвату 10,8 м частину розпилювачів по краям штанги відключають .

2.8 Збирання врожаю

З метою повного використання технічних можливостей зернозбиральні комбайни повинні працювати на швидкостях близьких до розрахункових.

Залежно від агро кліматичних умов, стану хліба та наявності техніки спеціалісти господарств вибирають однофазні (пряме комбайнування) чи двохфазний (зкошування у валки із наступним обмолотом) спосіб збирання.

Двофазний спосіб найбільш ефективний для більшості зон країни, що вирощують зернові культури . Його використовують при вбиранні забур'янених посівів, а також на посівах із підсівом трав, маючи густоту стеблистою не менше 300 рослин на 1 квадратний метр і висоту не нижче 0.6 м . Скошувати у валки при цьому способі починають у фазі середини воскової стиглості, яку визначають по таких показниках: стебло становиться повністю жовтим, ендосперм зерна білий, в кульку зерно не скатується, нігтем ріжеться, вологість має 25-35 %

Висоту стерні встановлюють у межах 16... 18 см. Хліби підвищеною соломистістю укладають на більш високу (16... 18 см) стерню, а низькорослі і полеглі на низьку (8...12 см). Оптимальна товщина валка 10. .18см. а ширина його не повинна перешкоджати підбору. Косовицю слід вести на постійній швидкості, щоб не утворювалися купи хлібної маси, не потрібно зупиняти (без потреби) комбайн чи жатку до виїзду за поворотну смуту. При об'їздах перешкод валки слід укладати на стерню не ближче ніж 1.5 м від краю керешкоди Втрати при скоту ванні не повинні перевищувати при стоячому стеблистою - 1 %. а при полеглих хлібах - 2 %.

Прямим комбайнуванням збирають рівномірно достиглі посіви із густотою стеблистою менше 300 рослин на квадратний метр , а також низькорослі . Збирання хлібів починають на початку повної стиглості, коли вологість зерна не перевищує 20 %. Оптимальна висота зрізу залежить від густоти і висоти стебел (таблиця 2.3).

Оптимальна висота зрізу при прямому комбайнуванні

Таблиця 2.3

висота стебла / густота рослин шт/м

200

300

400

500

600

700

висота стерні , м

0,65...0,70

0,13

0,13

0,14

0,14

0,15

0,15

0,71...0,80

0,13

0,14

0,15

0,15

0,18

0,18

0,81...0,90

0,14

0,15

0,17

0,18

0,18

0,18

0,91...1,0

0,16

0,17

0,18

0,2

0,2

0,22

1,01...1,10

0,18

0,18

0,2

0,22

0,22

0,25

1,11...1,2

0,21

0,22

0,24

0,25

0,28

0,3

1,21...1,3

0,23

0,25

0,27

0,27

0,3

0,35

1,31...1,4

0,25

0,28

0,3

0,3

0,34

0,35

При збиранні похилих хлібів висоту зрізу зменшують так. щоб різальний апарат знаходиться нижче колоса . Втрати зерна в цьому випадку допускаються такі ж як і при розподільному способі збиранні врожаюПри прямому комбайнуванні, як і у випадку обмолоту валків, солому і полову слід вивантажувати прямолінійними рядами. Копиці повинні бути до місця скирдувнннм в найкоротші строки. Втрати при cкирдуванні соломи допускаються не більше 5 %.

Недолік способу прямою комбайнування,полягає в тому , що збирання починають тоді , коли хліб уже достиг , що підвищує небезпеку втрати врожаю . Потрібно пам'ятати , що при досягненні повної стиглості біологічний урожай і якість зерна на корені залишається незмінними лише протягом 4...6 днів, а потім проходять «всихання» врожаю, понижується його якість; зменшується абсолютна вага зерна, погіршується борошномельна і хлібопекарна якість, посилюється випадання зерна з колосу і обламування цілих колосків.

В результаті втрати хлібів зростають часом до 25...30 % Якість збирання, як правило оцінюють за кожним комбайном На період збирання зернових доцільно на групу комбайнерів, що працюють в одному полі ,виділити одного із них як контролера якості.

2.9 Післязбиральна обробка зерна

Перевезене на тік зерно доробляється на зерноочисному комплексі ЗАВ-40, який має встановлену потужнісгь двигунів 57 кВт , дві лінії обробки зерна, шо включають машину попередньої очистки. два блоки вітрорешітних та два блока триєрів . Очищене зерно накопляється в двох бункерах об"ємом 40 м і по мірі накопичення вивантажуються в автомобілі та відправляються на збереження чи на здачу .

На основі агротехнічних вимог , площі , урожайності ,вибраних попередників , розрахованих агрегатів складаємо технологічну карту на вирощування озимої пшениці. Розрахунки проводяться на ЕОМ.

2.10 Структурний і кількісний склад комплексу машин для проектованого технологічного процесу

На кожну операцію технологічного процесу призначаються по декілька конкуруючих між собою агрегатів . Критерії оптимального вибору МТА були прийняті і мінімальні затрати праці . Розрахунки проводилися на ЕОМ . Дані розрахунків наведено в графічній частині. .

Стрктурний і кількісний склад комплексу машин наведено в таблиці 2.4.

Комплекс машин для вирощування та збирання озимої пшениці для технології , шо проектується .

Таблиця 2.4.

Назва і марка машини

Необхідна кількість ,шт

енергитичні машини

1

трактори Т-150 К

ДТ-75М

7

МТЗ-80

5

ЮМЗ-6Л

5

Автомобілі ГАЗ-53

1

САЗ-3507

3

Комбайни Дон-1500

1

СК-5М "Нива"

4

Сільскогосподарські машини

 

КПГ-250

7

ЛДГ-15А

1

БИГ-3А

1

БДТ-7А

1

КПС-4

6

3ККШ-6А

5

СЗ-3,6А

12

1РМГ-4

5

2ПТС-4М

1

2ПТС-4-887

4

РЖТ-8

1

ОПШ-15

2

АИР-20

2

СЗУ-20

2

ПЕ-0,8Б

3

АПР "Темп"

1

ПФ-0,5

2

УЗСА-20

1

СП-11

4

СГ-21

1

С11У

2

ЖРС-4,9

2

ЗАВ-40

1

АЦА-3,85

1

КВ-40

1

Як видно із таблиці майже всі машини в наявності в господарстві , але й є такі , яких немає або їх недастатня кількість . Ці машини можна замінити іншими , але з меншою продуктивністю або з більшими затратами праці .

3.Конструктивне вдосконалення копновоза-волокуші (розробка)

3.1 Огляд існуючих технічних засобів та обґрунтування необхідності вдосконалення

При вирощуванні зернових колосових культур за інтенсивною технологією необхідно дотримуватися агростроків виконання технологічних операцій.

При збиранні не зернової частини урожаю необхідно звозити солому до місця скиртування в найкоротші строки і з найменшими втратами.

Існують такі способи збирання соломи:

укладання комбайном копиць в ряди з наступним стягуванням до місця скиртування агрегатами у складі К-700А + ВНК-1 1 або Т-150 +

+ВТУ-10 + Т-150, або МТЗ-80 + ПФ -0,5 Б навантажує причіп 2ПТС-4-887 і звезенням до місця скиртування;

потоковий спосіб - подрібнення соломи через ПУН-5 і подачею подрібненої маси в причіп 2ПТС-4-887 і з наступним транспортуванням соломи до місця скиртування або вивантаженням із причепів на поле (при недостатній кількості тракторів або причепів) з послідуючим транспортуванням.

При збиранні соломи тросовою волокушею потрібні два трактори з однаковим тяговим зусиллям і два допоміжні працівники для розтягування тросів . Робота часто виконується з порушенням правил техніки безпеки, що призводить до травм людей. Також на роботу двох тракторів потрібно витратити більше палива ніж для одного, який агрегатується з пропонованою волокушею.

Після проходу волокушами ВТУ-10 і ВНК-1 1 на полі залишається скручена солома, яку потім дуже важко згромаджувати і скиртувати. Обидві волокуші при роботі забруднюють солому.

Застосування методу навантаження в причепи агрегатом ПФ-0,5Б з наступним перевезенням також призводить до високих прямих затрат оскільки операція виконується двома тракторами.

В господарстві більшість полів розташована недалеко від центральної садиби і тут буде вигідно застосувати пропоновану волокушу.

Тому пропонований метод збирання соломи можна вважати ефективним, оскільки він не потребує допоміжних робітників і виконується одним трактором Т-150К. Застосування копновоза-волокуші дає змогу в короткі строки, з меншими затратами і з більшою ефективністю очистити поле

3.2 Будова та принцип роботи машини

Копновоз-волокуша призначена для збирання соломи з копиць і перевезення до місця скиртування.

Вона складається з таких основних частин :

рама нижня

борт передній

борти бокові

стійка задня

опорні колеса з паралелограмним механізмом і поворотними колонками

Рама нижня - зварна конструкція, яка складається з передньої балки, плити і задньої балки, до якої кріпляться нижні клини. З верхньої сторони балок приварено бокові борти.

Балки зварено із швелера : 12ГОСТ8240-72 / ВС1 ЗЛС ГОСТ535-58

А фасони на боковину із листа Б-ЛН-5 ГОСТ19903-74 / В-С1 2ЛС ГОСТ14637-63

До лівого борта і правого борта на '/з від його краю приварено кронштейни для гідроциліндрів, якими розводяться і зводяться борти волокуші. Борти шарнірне кріпляться до переднього борта, який в свою чергу теж являються зварною конструкцією , до якої прикріплені кронштейни навіски волокуші і приварені кронштейни циліндрів. Знизу до балки кріпиться п'ять клинів, на яких утримується соломиста маса. В передній частині волокуші на обох бортах знаходяться опорні колеса з поворотними колонками та паралелограмним механізмом , який кріпиться однією стороною до гідроциліндра , а другою до корпусу поворотної колонки .

В транспортному положенні борти волокуші зведені і паралелограмний механізм знаходиться у верхньому положенні , трактор рухається вперед.

При переведені в робоче положення з допомогою гідросистеми, гідро циліндрами розводяться бокові борти волокуші, за допомогою гідроциліндрів паралелограмного механізму піднімаємо опорні колеса, внаслідок чого конструкція опускається. Рухаючись заднім ходом, наїжджаємо на ряд копиць,при заповненні волокуші трактор зупиняємо, зводимо, а за допомогою гідроциліндрів, борти і паралелограмним механізмом піднімаємо волокушу в транспортне положення. Транспортуємо до місця скиртування, де знову розводимо гідроциліндрами борти, опускаємо волокушу і від'їжджаємо. Солома залишається , після цього знову переводимо волокушу в транспортне положення і знову повертаємо до ряду копиць.

Оскільки волокуша, при транспортуванні, нижньою частиною не торкається грунту, а нижні клини добре утримують солому, втрати соломи зменшаться, забруднення зменшиться, солома не буде скручуватися, що значно полегшить очистку поля і скиртування .

З.З Міцнісний розрахунок

Вихідні дані: 1.Об'єм камери - V=40 м 3 : 2.Габаритні розміри: висота H=2845 мм, довжина L=5000 мм, ширина В =2830 мм, ДB=2085 мм.

3.Вантаж, що транспортується - солома вологістю Wc = 12...15 %. 4.Кут розведення бокових стінок у =22 . 5.Густина соломи p =0.04 т/м"

Визначаємо зусилля, що діють на задню та бічні стінки копновоза в кінці завантаження, а також силу опору переміщенню копновоза (W).

Сила тяжіння соломистої маси в коповозі дорівнює:

Mg=G=V*p*g (3.1)

Де G-сила ваги

g- прискорення вільного падіння

V - об'єм камери4

р - густина соломистої маси

G=9.81*40*40=15969 H

Будемо вважати, що сила тиску на задню стінку та бічні стінки розподілена по закону трикутника [17]

q1=q2=p*м (3.2)

p - коефіцієнт бічного тиску на дно копновоза

м -коефіціент бічного тиску м = 0,4. Сила тиску на дно копновоза:

p=G/A (3.3)

де G-сила тяжіння соломи А- площа дна копновоза

Площа дна копновоза

A= L (B + 2?b ) (3.4)

L- довжина стінки копновоза

В- ширина задньої стінки

?b -відхилення бічної стінки.

А = 5.0(2.830 + 2 -2.085) -35 м2.

Тоді сила тиску на дно копновоза

p= 15969 / 35 =448.5 Н/м2

тоді q1=q2=448.5 * 0.4 =179,4 Н /м2

Рис. 3.1 .Розрахункова схема агрегату.

Рівнодійна на задню стінку буде рівна :

F1 = q1 * B * H (3.5)

Де F1 - рівнодійна на задню стінку

q1- сила тиску на задню стінку

B - ширина стінки

Н- висота стінки

F1 = 179,40 * 2,830 * 2,845 = 1444,410 Н

Точка прикладання сили знаходиться від дна на відстані:д=(1/3)*Н(3.6)

де Н - висота стінки.

д= (1 / 3) * 2,845 = 0,948 м.

Сила номінального тиску на бічні стінки буде рівна.

Fn = (q2 * H * L) / cos г (3.7)


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.