Дослідження продуктивності пшениці озимої селекції СГІ залежно від сортового складу в незрошуваних умовах ПОК "Зоря" Білозерського району Херсонської області

Особливості адаптації сортів пшениці озимої до зміни агрокліматичних умов України. Фенологічні спостереження за розвитком сортів. Дослідження сортової мінливості елементів структури врожаю. Мінливість польової схожості і зимостійкості пшениці озимої.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.10.2015
Размер файла 905,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6. Підтримувати техніку та обладнання в справному, належному стані відповідно до вимог Держстандарту.

7. Слідкувати за відповідністю робочих місць та обладнання вимогам техніки безпеки, проводити регулярні прибирання виробничих приміщень..

Дані заходи сприяють покращенню виробничого процесу, експлуатації техніки та усуненню факторів, які можуть спричинити аварійні та інші небезпечні ситуації.

РОЗДІЛ 7

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ НОВИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ВИРОБНИЦТВО

В останні роки чітко простежується тенденція до інтенсифікації сільськогосподарського виробництва у всіх його сферах. Не є винятком і землеробство, як провідна галузь агропромислового комплексу України. Втім, традиційна інтенсифікація землеробства в Україні призвела до надмірної деградації агроекологічного потенціалу, потужність якого вважалась неперевершуваною. Зокрема, екстенсивний розвиток землеробства призвів до надмірної розораності земель. Це призвело до формування несталих та вразливих агроландшафтів [68].

Крім того, велика кількість агровиробників вдається до підвищення продуктивності виробництва рослинницької продукції шляхом застосування широкого спектру пестицидів та агрохімікатів, у той час як у розвинених країнах світу такий традиційний підхід вже давно змінив адаптивний підхід (використання адаптивних культур, сортів і гібридів, а також адаптивних технологій обробітку ґрунту) та досягнення точного землеробства. Вже доведено, що навіть найсучасніші види мінеральних добрив і пестицидів мають достатньо високу фітотоксичність, і негативно впливають на весь агроландшафт у цілому. Тому зараз дуже гостро постало питання посиленого розвитку біологічного та органічного землеробства, системи ведення якого передбачають мінімізацію або повне уникнення хімічного впливу на ґрунт і рослини. Основними факторами інтенсифікації у таких системах ведення господарства стають адаптивні сорти і гібриди с/г культур, а також відповідні системи обробітку ґрунту енергоощадними комбінованими агрегатами. Існує думка, що для систем біологічного землеробства необхідна селекція спеціальних сортів [68, 69].

Сучасні концепції інтенсифікації землеробства кажуть, що фактор сорту є чи не найважливішим у підвищенні продуктивності агрофітоценозу при мінімальній кількості негативних впливів на навколишнє середовище. Виведення нових сортів з підвищеною адаптивністю та продуктивним потенціалом здатне значно понизити рівень негативного впливу засобів хімізації на екологічний стан середовища, оскільки, зазвичай, нові сорти завдяки своїм стійкостям до негативних факторів не потребують значної кількості хімічних обробок. Зокрема, існують сорти і гібриди, які є стійкими до комплексу хвороб, толерантними до фітофагів і бур'янів. Взагалі, селекція - один із головних засобів прогресу у сучасному рослинництві, який дозволяє агровиробникам при мінімальних капіталовкладеннях і енергетичних затратах, без ризиків для навколишнього середовища та екологічної якості продукції отримувати до 50% приросту продуктивності культури [68].

З екологічної точки зору впровадження новітніх високопродуктивних сортів має два аспекти, на які треба звернути увагу. По-перше, значна частка виведених на сьогоднішній день сортів пшениці озимої є сортами інтенсивного типу. Це говорить про те, що рослини таких сортів мають підвищену продуктивність та адаптивні властивості лише у тому випадку, якщо створено певні умови для їх росту і розвитку. Зазвичай це передбачає високі агрофони живлення, обов'язковість зрошення, інтенсивна прогресивна технологія обробітку ґрунту та система захисту. Звісно, що в даному випадку при впровадженні таких сортів із дотриманням усіх цих вимог не можна казати про екологічність даного агрозаходу. По-друге, в останні роки виводяться генетично модифіковані сорти і гібриди с/г культур, які дозволяють мінімізувати економічні та енергетичні витрати (а значить - і екологічний тиск на середовище), проте не гарантують одержання безпечної для споживання рослинницької продукції [70].

Досліджувані у даній роботі сорти пшениці озимої селекції СГІ НААНУ (м. Одеса) відносяться до адаптивних сортів в умовах Південного степу України. Усі ці сорти відрізняються підвищеним продуктивним потенціалом, проте їх важливою перевагою з екологічної точки зору є те, що вони здатні демонструвати високий рівень урожайності навіть за умов низьких агрофонів і без зрошення. Отже, впровадження таких сортів у виробництво дає змогу реально підвищити продуктивність зернового виробництва без зростання екологічного тиску на навколишнє середовище. Важливо також відзначити високі стійкість і толерантність рослин досліджуваних сортів (особливо сорту Бунчук) до більшості с/г фітопатогенів, що дозволяє зменшувати кількість необхідних обробок фунгіцидними препаратами і отримувати більш екологічно чисту продукцію.

У підсумку можна стверджувати, що впровадження нових сортів пшениці озимої у с/г виробництво з екологічної точки зору має великі перспективи і не несе такої шкоди, як застосування інших шляхів інтенсифікації.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

Дипломна робота присвячена сортовипробуванню перспективних і нових сортів пшениці озимої степового екотипу. Отримані результати досліджень і виробнича перевірка дають підстави зробити наступні висновки:

1. Вперше проведена детальна багаторічна оцінка нових і перспективних сортів озимої пшениці в неполивних умовах південного Степу України на базі ПОК «Зоря» Білозерського району Херсонської області з послідуючою рекомендацією для впровадження у виробництво в господарствах різних форм власності.

2. Проведені фенологічні спостереження показали, що найбільш скоростиглим сортом пшениці озимої виявився сорт Бунчук, тривалість вегетаційного періоду якого склала в середньому за два роки досліджень 277,5 діб. Тривалість вегетаційного періоду сорту-стандарту Куяльник становить в середньому 279 діб. Найдовший період від сівби до достигання має сорт Ужинок - 284 доби. Крім того, варто відзначити вкорочений період достигання зерна у сорту Бунчук - 50 діб (у інших сортів - 53,5 - 55,5 діб), що є позитивним у посушливих умовах вирощування.

3. Проведення біометричних спостережень показало, що найбільш короткостебловим сортом виявився Ужинок (середня висота рослин 72,5 см), а найбільш високостебловим - сорт Землячка (висота рослин 83,5 см). Максимальною площею асиміляційного апарату характеризуються сорти Куяльник (124,5 - 128 см2) та Бунчук (110,8 - 137,0 см2), що вказує на високий потенціал фотосинтетичної активності рослин цих сортів. Усі сорти - інтенсивного типу.

4. Сорт Бунчук характеризується високим відсотком формування продуктивних стебел на рослину та високою густотою продуктивного стеблостою. Крім того, рослини сорту Бунчук формують крупний, добре озернений колос з крупним зерном (m1000 = 42 г).

5. Найвищу зимостійкість мають рослини сорту Безмежна (78,25 %). Найгіршими показниками зимостійкості характеризуються сорти Ужинок (69,25 %) і Куяльник (70,30 %). Середні показники зимостійкості показали сорти Землячка (72,3 %) і Бунчук (75,15 %).

6. Найкращий рівень стійкості до фітопатогенів забезпечив сорт Бунчук. Щодо стійкості до дії фітофагів жоден із досліджуваних сортів не проявив специфічної чи групової стійкості.

7. Найвищий рівень врожайності зерна за 2 роки досліджень забезпечив сорт Бунчук - в середньому 36,0 ц/га проти 27,1 ц/га у сорту-стандарту Куяльник (НІР05 в середньому за 2 роки - 1,45 ц/га). Усі досліджувані сорти за рівнем врожайності перевищили сорт-стандарт на величину від 0,6 до 2,4 ц/га. Достовірний приріст врожаю мають сорти Безмежна і Бунчук.

8. За якісними показниками зерна кращу продукцію забезпечив сорт Бунчук - зерно пшениці цього сорту відноситься за якостями до 2 класу. Усі інші сорти забезпечили одержання зернової маси 3 класу.

9. Внаслідок проведеного кореляційного аналізу урожайності та факторів, що на неї впливають, було встановлено, що найбільш значущий вплив на рівень урожайності зерна пшениці озимої мають фактори тривалості вегетації культури, густоти продуктивного стеблостою і озерненості колосу.

10. З економічної точки зору впровадження у виробництво сорту Бунчук є найбільш доцільним, рентабельність виробництва за парової технології вирощування становить 35,1 %.

11. Екологічно впровадження у виробництво нових сортів озимої пшениці за умов дотримання технології чинить мінімальний вплив на стан агроекосистем.

Проведені дослідження дозволяють рекомендувати сорт пшениці озимої Бунчук у виробництво в господарствах південного Степу України як найбільш продуктивний і адаптивний до створених сучасних умов вирощування. Впровадження нового перспективного сорту дозволить збільшити валові збори якісного зерна при одержанні максимальних прибутків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Орлюк А. П. Каталог «Сорти та гібриди сільськогосподарських культур» / Орлюк А. П., Лавриненко Ю. А. - Укр. НДІЗЗ ЗАТ «Ніглава», 1998. - 90 с.

2. Бляхерова Р. И. Пшеница / Бляхерова Р. И., Забазный П. А., Пруцкова М. Г. - М.: Колос, 1973. - 210 с.

3. Пшеницы мира / [В. Ф. Дорофеев, Р. А. Удачин, Д. В. Семенова и др.]; cоставитель Р. А. Удачин. - Л.: ВО «Агропромиздат», 1987 - 560 с.

4. А. П. Орлюк Адаптивний і продуктивний потенціали пшениці. / Орлюк А. П., Гончарова К. В. - Херсон, 2002. - 276 с.

5. Моргун В. В. Мутационная селекция пшеницы / Моргун В. В., Логвиненко В. Ф. - К.: Наукова думка, 1995. - 427 с.

6. Пыльнев В. В. Закономерности эволюции озимой пшеницы в результате селекции: автореф. дис. на получение науч. степени д. б. наук / В. В. Пыльнев - М., 1998. - 31 с.

7. Бама Л. Генетический процесс в селекции пшеницы / Бама Л., Суниг Л., Силади Д., Лянг Л. // Кн. Вопросы селекции и генетики зерновых культур. - Прага, 1987. - С. 289 - 297.

8. Пыльнев В. В. Адаптивность озимой пшеницы в процессе селекции на повышение зерновой продуктивности / В. В. Пыльнев // С.-х. биология, 1995. - №1. - С. 41 - 50.

9. Рабинович С. В. Современные сорта пшеницы и их родословные / Рабинович С. В. - К., 1972. - 328 с.

10. Стяжицки С. Исходные материалы в селекции озимой пшеницы / Стяжицки С., Венгжин С., Налепа С., Мазуркевич Б. // Кн. Вопросы селекции и генетики зерновых культур. - М., 1983. - С. 93 - 105.

11. Долгунова Д. А. Использование биологической закономерности развития растений в селекции озимой пшеницы / Долгунова Д. А. // Селекция, семеноводство и интенсивная технология возделывания озимой пшеницы: [сб. научных трудов]. - М.: Агропромиздат, 1989. - С. 36 - 41.

12. Кумаков В. А. Некоторые проблемы физиологии в связи с селекцией на продуктивность / Кумаков В. А. // Кн. Физиолого-генетические основы повышения продуктивности зерновых культур. - М.: Колос, 1975. - С. 63 - 71.

13. Лелли Я. Селекция пшеницы. Теория и практика / Лелли Я. - М.: Колос,1980. - 383 с.

14. Боросвич С. Генетические аспекты селекции высокоурожайных сортов пшеницы / Боросвич С. // Сельскохозяйственная биология, 1968. - Т.3, №2. - С. 285 - 289.

15. Володарский Н. И. Морфофизиологические особенности растений пшеницы в связи с разработкой моделей высокоурожайного сорта / Володарский Н. И., Циунович О. Д. // С.-х. биология, 1978. - Т.13, №3. - С.323 - 332.

16. Орлюк А. П. Физиолого-генетическая модель сорта озимой пшеницы / Орлюк А. П., Корянский А. А. - К.: Вища школа, 1989. - 72 с.

17. Жученко А. А. Адаптивный потенциал культурных растений (эколого-генетические основы) / Жученко А. А. - Кишинев, 1998. - 767 с.

18. Жученко А. А. Адаптивное растениеводство / Жученко А. А. - Кишинев, 1996. - 412 с.

19. Ацци Д. Сельскохозяйственная экология / Ацци Д. - [2-е издание]. - М., 1959.

20. Княдрук Н. А. Экологические основы семеноводства и прогнозирования урожайных качеств семян озимой пшеницы / Княдрук Н. А., Сечник Л. К., Слюсаренко О. К. - К.: Урожай, 1990. - 182 с.

21. Орлюк А. П. Принципы трансгрессивной селекции пшеницы / Орлюк А. П., Базалий В. В. - Херсон, 1998. - 72 с.

22. Кадыров М. А. Некоторые аспекты селекции сортов с широкой агроэкологической адаптацией / Кадыров М. А., Гриб С. М., Батуро Ф. Н. // Селекция и семеноводство, 1984. - №4. - С. 8 - 11.

23. Клималевский Э. Л. Генетический аспект минерального питания растений / Клималевский Э. Л. - М.: Агропромиздат, 1991. - 415 с.

24. Клималевский Э. Л. Минеральное питание растений: генетическая концепция / Клималевский Э. Л. // С.-х. биология, 1991. - №3. - С. 12 - 24.

25. Попереля Ф. А. Полиморфизм глиадина и его связь с качеством зерна, продуктивностью и адаптивными свойствами сортов мягкой озимой пшеницы / Попереля Ф. А. // Селекция, семеноводство и интенсивная технология возделывания озимой пшеницы: [cб. научных трудов]. - М.: Агропромиздат, 1989. - С. 138 - 159.

26. Павлов А. Н. О параллелизме модификационной и мутационной изменчивости признаков качества зерна / Павлов А. Н. //С.-х. биология, 1990. - №1. - С. 13 - 27.

27. Чекалин Н. М. Селекция и генетика отдельных культур / Н. М. Чекалин, В. Н. Тищенко, М. Е. Баташова.

28. Екологічні аспекти та ефективність вирощування озимої пшениці в рисовій сівозміні при різних системах основного обробітку грунту / [Вожегова Р. А., Вожегов С. Г., Змієвська Л. С., Вожегова Л. С.]: реф. - 3 с.

29. Хаджиматов В. А. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2009 році / Хаджиматов В. А. - К.: ТОВ «Алефа». - 2009. - 243 с.

30. Каталог нових сортів та гібридів зернових, зернобобових, олійних, кормових культур Селекційно-генетичного інституту. - Одеса., 2003. - С. 8 - 39.

31. Одинцова И.Г. Горизонтальная устойчивость: генетика и возможность преодоления паразитов / Одинцова И. Г., Шеломова Л. Ф. // Изменчивость фитопатогенных микроорганизмов. - М.: Колос. - 1983. - С. 15 - 27.

32. Орлюк А. П. Нові сорти пшениці озимої для універсального використання у зерновиробництві / А. П. Орлюк, К. В. Гончарова, Г. Г. Базалій, І. М. Біляєва, Л. О. Усик // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин: науково-практичний журнал / М-во аграрної політики України, Державна служба з охорони прав на сорти рослин, Український інститут експертизи сортів рослин. - К., 2010. - №1 (11).

33. Орлюк А. П. Сортова політика у вирощуванні високих урожаїв якісного зерна озимої м'якої пшениці на півдні України / А. П. Орлюк // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. науковий збірник. - Херсон: Айлант, 2007. - Вип. 48. - С. 9 - 16.

34. Орлюк А. П. Толерантність сортів озимої пшениці до бурої іржі в умовах зрошення / А. П. Орлюк, І. М. Біляєва / Збірник наукових праць СГІ. - Одеса, 2008. - Вип. 11 (51). - С. 174 - 182.

35. Методика проведення експертизи та державного випробування сортів рослин зернових, круп'яних та зернобобових культур / М-во аграрної політики України, Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин // Охорона прав на сорти рослин: офіційний бюлетень. - Київ: Алефа, 2003. - Вип. 2, ч. 3. - 241 с.

36. Федорова Н. А. Зимостійкість і врожайність озимої пшениці / Федорова Н. А. - К.: Урожай, 1972. - 259 с.

37. Олейникова Т. В. Определение засухоустойчивости сортов пшеницы и ячменя, линий и гибридов кукурузы по прорастанию семян на растворах сахарозы с высоким осмотическим давлением / Олейникова Т. В., Осипов Ю. Ф. // Методы оценки устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды. - Л.: Колос, 1976. - С. 23 - 32.

38. Пікуш Г. Р. Як запобігти поляганню хлібів / Пікуш Г. Р., Гринченко А. Л., Пихтін М. І. - К., 1976. - 135 с.

39. Пшеница: [коллектив авторов]. - К.: Урожай, 1977. - 627 с.

40. Лыфенко С. Ф. Толерантность сортов озимой пшеницы к гербицидам типа ростовых веществ / Лыфенко С. Ф., Пика Ю. Н., Еринин Н. И. // НТБ Селекционно-генетического института (Одесса), 1983. - Вып. 9 (59). - С. 7 - 15.

41. Беденко В. П. Показатели фотосинтеза и селекция на высокую продуктивность озимой пшеницы / Беденко В. П., Уразалнев Р. А. // Селекция зерновых культур. - Алма-Ата, 1983. - С. 103 - 117.

42. Нетіс І. Т. Агротехніка озимої пшениці на зрошуваних землях / Нетіс І. Т. // Озимі зернові культури. - К.: Урожай, 1993. - С. 133 - 140.

43. Реєстр сортів рослин України на 2001 рік. Частина перша. - К., 1999. - 97 с.

44. Каденко И. М. Повышение качества зерна / Каденко И. М. - М.: Колос, 1976. - 304 с.

45. Алехина И. Д. Метаболизм азота в корнях проростков пшеницы / Алехина И. Д., Киркос С. В., Богваров П. Э., Андреенко С. С. // Физиолого-биохимические особенности пшеницы разной продуктивности. - Изд.-во Московского универститета, 1980. - С. 81 - 94.

46. Пшеница: [под. ред. Л. А. Животкова]. - К.: Урожай, 1989. - 319 с.

47. Лымарь А. О. Экологические основы системы орошаемого земледелия / Лымарь А. О. - Х.: Аграрная наука, 1997. - 399 с.

48. Макрушин М. М. Насіннєзнавство / Макрушин М. М. - К.: Урожай, 1994. - 208 с.

49. Adams M. W. Basic of yield component compensation in crop plants with special reference to the field dean / Adams M. W. // Crop Sci, 1967. - №7.

50. Гриценко В. В. Семеноведение полевых культур / Гриценко В. В., Калошина З. М. - М.: Колос, 1976. - 253 с.

51.Зінченко О.І. Рослинництво / Зінченко О.І. - К.: Аграрна освіта, 2001.

52.Растениеводство / [Вавилов П.П., Гриценко В.В., Кузнецов В.С. и др.]; под ред.. Вавилова П. П. - М.: Агропромиздат, 1986. - 512 с.

53.Фізіологія сільськогосподарських рослин з основами біохімії / [Макрушин М.М., Макрушина Є.М., Петерсен Н.В., Цибулько В.С.]. - К.: Урожай, 1985. - 350 с.

54. Ушкаренко В. О. Практикум для виконання практичних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів агрономічного факультету / Ушкаренко В. О., Шепель А. В. - Херсон: Айлант - 2001. - 112 с.

55. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Доспехов Б.А. - М.: Колос, 1973. - 336 с.

56. Мойсейченко В.Ф. Основи наукових досліджень в агрономії. Підручник для ВУЗів / Мойсейченко В. Ф., Єщенко В. О. - К.: Вища школа, 1994. - 336 с.

57. Злобін Ю. А. Курс фізіології і біохімії рослин: [підручник] / Злобін Ю. А. - Суми: ВТД «Універсальна книга». - 2004. - 464 с.

58.Гудвин Т. Введение в биохимию растений / Гудвин Т., Мерцер Э. - М.: Мир, 1986. - Т. 2. - 308 с.

59.Технологія зберігання продукції рослинництва / [Подпрятов Г. І., Скалецька Л. Ф., Сеньков А. М., Хилевич В. С.] - К.: Мета, 2002. - 495 с.

60.Кисляченко М. Ф. Нормативи витрат живої та уречевленої праці на виробництво зернових культур / М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов - К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2011. - 352 с.

61.Методология и методика энергетической оценки агротехнологий в агроландшафтах // [Метод. рекоменд.] - М., 2007. - 21 с.

62.Логвіновський А.Я. Основи охорони праці / Логвіновський А.Я. - Херсон.: Колос, 2005. - 178 с.

63.Теліпко В.Е. Трудове право України: [навчальний посібник] / Теліпко В.Е. - Київ, 2009.

64.НПАОП 0.00-4.21-04.Типове положення про службу охорони праці. Режим доступу до документу http://www/dnaop.com/html3224.htm

65.Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий (строительные нормы и правила): СНиП 11-97-76. Режим доступу до документу http://vashdom.ru/snip/ll-97-76/

66.Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация: ГОСТ 12.0.003-74. Режим доступу до документу http://www.gosthelp.ru/gost/gost41131.html

67.Закон України „Про пожежну безпеку” від 17.12.1993р. Режим доступу до документу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3745-12

68.Агроекологія: [навч. Посібник] / [О. Ф. Смаглій, А. Т. Кардашов, П. В. Литвак та ін.]. - К.: Вища освіта, 2006. - 671 с.

69.Агроекологія / [М. М. Городній, М. К. Шикула, І. М. Гудков та ін.]. - К.: Вища школа, 1993. - 416 с.

70. Агроэкология / [В. А. Черников, Р. М. Алексахин, А. В. Голубев и др.]. - М.: Колос, 2000. - 536 с.

ДОДАТОК А

Кліматичні умови ПОК «Зоря» по роках досліджень та середньобагаторічні

Кліматичні умови ПОК «Зоря» за 2011 рік

Температура повітря по місяцях

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-2,8

-3,8

2,4

9,7

16,8

21,4

24,7

22,3

18,4

9,5

2,2

3,8

Кількість опадів, мм

25,5

10,6

3,8

39,1

36,7

76,2

11,0

5,4

17,1

7,0

1,0

50,3

Відносна вологість повітря, %

90

79

74

65

67

65

62

56

59

72

73

88

Кліматичні умови ПОК «Зоря» за 2012 рік

Температура повітря по місяцях

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-2,1

-7,5

2,5

13,3

20,8

23,4

26,6

23,7

19,1

14,7

6,6

-1,0

Кількість опадів, мм

70,8

20,9

25,6

5,9

39,6

20,1

40,2

79,2

1,6

27,6

7,1

33,5

Відносна вологість повітря, %

86

80

77

70

63

58

50

57

64

75

87

88

Кліматичні умови ПОК «Зоря» за 2013 рік*

Температура повітря по місяцях

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-0,4

2,3

3,1

11,9

20,7

23,0

23,2

21,0

Кількість опадів, мм

29,6

19,6

38,8

3,7

0,3

79,1

44,1

43,0

Відносна вологість повітря, %

92

85

76

66

58

63

60

65

* - за 2013 рік наявні метеодані лише на період з січня по серпень місяць включно.

Середньобагаторічні кліматичні умови ПОК «Зоря»

Температура повітря по місяцях

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-3,4

-2,1

2,0

9,5

16,8

22,9

23,2

22,1

17,0

9,6

4,2

0,2

Кількість опадів, мм

22

16

19

25

38

42

39

34

24

29

27

28

Відносна вологість повітря, %

80

78

74

69

65

63

58

60

67

72

80

85

ДОДАТОК Б

Дисперсійний аналіз дослідних даних

Дисперсійний аналіз даних однофакторного польового досліду було виконано з використанням програмного пакету MS Excel 2010. Проміжні розрахункові дані табличного процесору наведено нижче.

Дисперсійний аналіз даних однофакторного польового досліду за 2011 - 2012 рр. досліджень

Варіанти

Урожай по повторенням

Сума

вар-ів

Середні

1

2

3

4

Куяльник

22,3

22,1

22,5

20,0

86,9

21,7

Ужинок

22,5

24,1

23,0

21,8

91,4

22,9

Землячка

21,6

23,1

23,0

23,9

91,6

22,9

Безмежна

26,0

25,3

25,8

25,8

102,9

25,7

Бунчук

33,9

34,8

35,7

35,0

139,4

34,9

Сума

повторень

126,3

129,4

130,0

126,5

512,2

25,6

N

20

Vy

19

C

13117,44

Vp

3

Cy

473,30

Vv

4

Cv

461,78

Vz

12

Cz

11,52

Sv2

115,45

Sx

5,09

Sz2

0,96

Sx%

19,88

Ff

120,31

Ft

3,26

Sx

0,48

t05

2,18

Sd

0,68

НІР05

1,48

Дисперсійний аналіз даних однофакторного польового досліду за 2012 - 2013 рр. досліджень

Варіанти

Урожай по повторенням

Сума вар-ів

Середні

1

2

3

4

Куяльник

33,3

32,1

31,5

33,2

130,1

32,5

Ужинок

32

32,2

32,8

32,9

129,9

32,5

Землячка

33,5

34,4

34

34,1

136

34,0

Безмежна

33,8

31,2

33,3

34,6

132,9

33,2

Бунчук

36,8

37,2

36,4

38

148,4

37,1

Сума пов

170,4

169,1

171

176,8

677,3

33,9

N

20

Vy

19

C

22936,76

Vp

3

Cy

69,51

Vv

4

Cv

58,48

Vz

12

Cz

11,02

Sv2

14,62

Sx

5,75

Sz2

0,92

Sx%

16,98

Ff

15,92

Ft

3,26

t05

2,18

Sx

0,46

Sd

0,65

НІР05

1,42

ДОДАТОК В

Кореляція основних біометричних, морфобіологічних і структурних елементів з урожайністю сортів пшениці озимої

2011 - 2012 рр.

Сорт

Тривалість

вегетації

урожай

R*

Висота

рослин

урожай

R

Площа

листків

урожай

R

Густота

прод. ст.

урожай

R

К-ть зерен

в колосі

урожай

R

 

Куяльник

280

21,7

-0,71

80

21,7

-0,33

128,0

21,7

0,12

300

21,7

0,62

29,8

21,7

0,55

Ужинок

284

22,9

75

22,9

84,0

22,9

266

22,9

39,5

22,9

Землячка

282

22,9

85

22,9

97,2

22,9

321

22,9

26,0

22,9

Безмежна

280

25,7

81

25,7

108,4

25,7

325

25,7

29,5

25,7

Бунчук

278

34,9

77

34,9

110,8

34,9

336

34,9

39,5

34,9

2012 - 2013 рр.

Куяльник

278

32,5

-0,50

74

32,5

0,05

124,5

32,5

0,54

426

32,5

0,62

30,5

32,5

0,48

Ужинок

284

32,5

70

32,5

89,2

32,5

410

32,5

34,5

32,5

Землячка

285

34,0

82

34,0

99,6

34,0

429

34,0

28,8

34,0

Безмежна

285

33,2

85

33,2

127,5

33,2

418

33,2

30,2

33,2

Бунчук

277

37,1

75

37,1

137,0

37,1

430

37,1

35,5

37,1

* - R - це коефіцієнт кореляції між ознакою і урожайністю

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.