Синтетичний і аналітичний облік на підприємстві

Основи законодавчої та нормативної бази, яка регламентує ведення бухгалтерського обліку в Україні. Порядок оформлення та обробки первинних документів та облікових регістрів. Правила складання бухгалтерської та податкової звітності, термін її подання.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 29.11.2011
Размер файла 161,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6.Складається "Звіт про рух грошових коштів"(ф. №3);

7.Складається "Звіт про власний капітал"(ф. №4;

8.Складаються "Примітки до річної фінансової звітності" (ф.№5)(дод.9)

Звіт про фінансові результати -- це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. Зміст і форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87. У звіті про фінансові результати зіставляються доходи і витрати від здійснення різних видів діяльності підприємства, операційної, фінансової та інвестиційної. Структура звіту наведена в таблиці.

Таблиця 3.0

Структура ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Розділи

Призначення

Види підприємств, які надають інформацію

1. Фінансові результати

Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду

Усі (крім кредитних та бюджетних)

II. Елементи операційних витрат

Класифікація операційних витрат звітного періоду за економічними елементами

Усі (крім кредитних та бюджетних)

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Інформація про прибуток та

дивіденди на одну просту акцію, яка знаходилась в обігу

Тільки АТ

Операційна діяльність -- це основна діяльність підприємства тобто операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу, До операційної також належать інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Змістом інвестиційної діяльності є придбання та реалізація необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність приводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

З погляду передбачуваності виділяють також надзвичайні доходи та витрати, що утворилися внаслідок надзвичайних подій. Надзвичайна подія -- будь-яка подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Результатом діяльності підприємства є чистий прибуток або збиток, який відповідно збільшує або зменшує величину власного капіталу підприємства і відображається у балансі.

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства.

Форма і зміст Звіту визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", що узгоджений з однойменним ПСБО 7. Звіт містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період. Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій. Рух коштів відображається у Звіті за трьома видами діяльності - операційною, інвестиційною та фінансовою. Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною та фінансовою.

Прикладами руху грошових коштів унаслідок операційної діяльності є такі:

Ш надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг);

Ш надходження коштів за надання права користування активами (оренда, ліцензії тощо);

Ш платежі постачальникам;

Ш виплати працівникам тощо.

Інвестиційна діяльність -- це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів.

Прикладами руху коштів унаслідок інвестиційної діяльності є такі:

Ш платежі, пов'язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів;

Ш надходження коштів від продажу необоротних активів;

Ш надання позик іншим підприємствам;

Ш надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки).

Фінансова діяльність - це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного і позикового капіталу.

Прикладами руху коштів унаслідок фінансової діяльності є такі:

Ш випуск власного капіталу (акцій);

Ш отримання позик та їх погашення;

Ш викуп акцій власної емісії;

Ш виплата дивідендів.

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Зміст і форма Звіту про власний капітал, а також вимоги до розкриття інформації про власний капітал визначені П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал". Цей стандарт поширюється на підприємства, організації та інші юридичні особи усіх форм власності, крім банків та бюджетних установ. Особливості складання консолідованого Звіту про власний капітал визначається П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність".[13]

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного Звіту звіт про власний капітал за попередній рік. Звіт про власний капітал доповнює інформацію про фінансовий стан підприємства та зміни між датами балансу, яка надана в інших звітах: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів. Ця інформація є корисною як для власників підприємства, так і для інших користувачів фінансових звітів. Процес складання Звіту про власний капітал можна поділити на кілька етапів відповідно до видів власного капіталу. Структура Звіту про власний капітал передбачає відображення кожного виду капіталу в окремій колонці.

Термін подання фінансової звітності визначає уряд. Так, квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами адресатам не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна -- не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. Місячний звіт про використання бюджетних асигнувань підприємства подають не пізніше 5 числа, наступного за звітним, квартальний -- не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річний -- не пізніше 22 січня наступного за звітним року.

Висновки та пропозиції

Під час проходження виробничої практики в СТОВ «Україна» я поступово ознайомився з веденням синтетичного та аналітичного обліку, складання звітності в сільському господарстві. Я закріпив одержані теоретичні знання з фінансового обліку та отримав навички з ведення синтетичного та аналітичного обліку, опанував основні методи обліку та його організації на підприємстві.

На підприємстві синтетичний та аналітичний облік господарських операцій здійснюється згідно правил, які не відповідають стандартам ведення бухгалтерського обліку. Оформлення кожної бухгалтерської проводки, журналу, відомості здійснюється за допомогою складання первинних документів, що дає змогу своєчасно отримувати інформацію і оперативно її використовувати при управлінні підприємством.

За допомогою даних синтетичного та аналітичного обліку підприємство здійснює узагальнення даних первинного обліку, що є основою для складання звітності, яка є необхідним елементом бухгалтерського обліку.

Ведення бухгалтерського обліку є трудомістким процесом, тому керівництво намагається спростити і вдосконалити організацію бухгалтерського обліку, а як наслідок покращити господарську діяльність підприємства.

Для проходження виробничої практики з синтетичного та аналітичного обліку базою дослідження послужило СТОВ «Україна» . Господарство має досить розгалужену сферу діяльності в основі з виробництвом сільськогосподарської продукції. Підприємство самостійно визначає структуру і обсяг виробництва, самостійно розпоряджається виробленою продукцією та доходами.

СТОВ «Україна» являється юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку із своїм найменуванням, штамп та бланки із своїми реквізитами.

Підприємство веде облік за меморіально-ордерною формою обліку.

Організація фінансів, бухгалтерського обліку на підприємстві представлена обліком грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій, обліком готової продукції і виробничих запасів, обліком поточних біологічних активів, обліком необоротних активів, обліком праці та її оплати, обліком процесу виробництва, обліком реалізації продукції, робіт і послуг, обліком капітальних інвестицій, обліком власного капіталу.

В роботі розглянуто методику складання звітних калькуляцій та закриття рахунків бухгалтерського обліку. Вивчено питання річної фінансової звітності підприємства.

Для покращення стану бухгалтерського обліку в СТОВ «Україна» пропоную наступне: чітко окреслити посадові обов'язки кожного обліковця; забезпечувати бухгалтерську службу новими нормативними матеріалами; створити інформаційні комп'ютерні системи, автоматизувати всі робочі місця працівників бухгалтерії та інших спеціалістів господарства.

На відміну від бухгалтерських програм, які здебільшого забезпечують складання звітності, пропоную запровадити на підприємстві програму 1С - Бухгалтерія. Проте найбільший ефект досягається при проведенні комплексної комп'ютеризації бухгалтерського і оперативного, фінансового і управлінського обліку підприємства. Кінцевою метою комплексної автоматизації є створення інформаційної бази, яка б сприяла прийняттю управлінських рішень, вибору стратегії на основі аналізу господарської діяльності за різними показниками та досягненню конкурентоспроможності підприємства.

Список нормативних та інструктивних матеріалів

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник 2-ге вид., перероб. і допов. / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, Л. Г. Панченко та ін.;За ред..проф.. М.Ф.Огійчука. - К.:Вища освіта,2003. - 800с.: іл..

Бухгалтерський облік у сільському господарстві: За ред.. проф, Ф. Ф, Бутинця та к. е. н. доц. М. М, Коцупатрого. - Житомир: ПП "Рута", 2003, - 512с.

3. Верига Ю. А., Волошин А. М. Бухгалтерська фінансова звітність підприємства: навчальний посібник. - К.: НМЦ „Укоопосвіта", 2002. -320 с.

Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами / Інститут аграрної економіки УААН. - К.: 2000. - 218 с.

Інструкція "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах".

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №40. - с. 821-828.

9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 // Офіційні видання МФУ.

Придбання пально-мастильних матеріалів// Все про бухгалтерський облік №74. -01. 08. 2006р.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: Накази Міністерства фінансів України 1999-2007 років // Офіційні видання МФУ.

Програма і методичні вказівки проходження виробничої практики з синтетичного та аналітичного обліку для студентів очної форми навчання спеціальності 6. 050100 "Облік і аудит" / за ред.. В. Д. Слободяна. - Кам'янець-Подільський, 2006, - 24с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ: Закон України // Все про бухгалтерський облік. - 1999 р.

Ткаченко Н. М., бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. -К.: Алерта, 2006. - 680 с,

Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. Кол. І наук. Ред. Проф.. А. М. Поддєрьогін 3-тє вид., перероб. та доп. - К: КНЕУ, 2000. - 460 с.

Бугуцький О., Михайлов С. Ефективне використання праці - основа підвищення продуктивності сил суспільства // Україна: аспекти праці, 2000, № 3. - с.8

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік - Житомир, 2000. - с.59

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік - Житомир, 2000. - с.101

Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку - Ж, 2000. - с.163

18.Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. - Житомир, 2001

19.Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. За ред. проф. Огійчука М.Ф. - Київ, "Аграрна освіта", 2006. - с. 350-396

20. Василенко В. Терміни виплати заробітної плати // Баланс- бюджет, №13 (70),2005.- с. 46

21.Закон України про «Єдиний соціальний внесок» { Із змінами, внесеними згідно з КодексомN 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

22.Колузанов К.В., Колузанова Н.О. Реформування національної системи бухгалтерського обліку в Україні із застосуванням міжнародних стандартів. Навчальний посібник. - Одеса, 2000. - с.120

23.Корніюк О. Реформування заробітної плати: нові пропозиції Бухгалтерія, 2006, №6 (68).- с. 53-54

24.Лігуш Ю., Кулінов А. Удосконалення державного врегулювання оплати праці // Україна: аспекти праці, 2000,№ 2. - с.6

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, відображення операцій в облікових регістрах. Порядок формування і зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітів. Облік операцій за овердрафтом, сума дебетового залишку.

  контрольная работа [151,7 K], добавлен 25.05.2010

 • Форма ведення бухгалтерського обліку - сукупність облікових регістрів, їх використання у певній послідовності та взаємодії. Класифікація форм ведення бухгалтерського обліку за певними ознаками. Узагальнення інформаційних даних в облікових регістрах.

  контрольная работа [18,4 K], добавлен 09.09.2010

 • Сутність, функції, мета та особливості бухгалтерського обліку. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Метод бухгалтерського обліку. Синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри.

  книга [63,2 K], добавлен 09.10.2008

 • Нормативні документи, що регламентують порядок обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Документальне оформлення операцій та характеристика основних документів (первинних документів та облікових регістрів), визначення взаємозв'язку документів.

  курсовая работа [58,1 K], добавлен 22.03.2015

 • Встановлення ролі і значення документації як елементу методу бухгалтерського обліку. Загальна класифікація, вимоги до змісту й оформлення, сучасні форми ведення первинної бухгалтерської документації. Електронні документи та електронний документообіг.

  курсовая работа [36,7 K], добавлен 22.08.2011

 • Зміст та етапи розвитку бухгалтерського обліку, його форми та принципи, особливості організації в бюджетних установах. Облікова політика підприємств. Сучасні підходи до складання фінансової звітності. Основи регулювання та контролю бухгалтерського обліку.

  курсовая работа [415,8 K], добавлен 04.08.2011

 • Форми організації бухгалтерського обліку, вибір суб'єкта його ведення на етапі формування установчих документів. Введення до штату посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби. Ведення бухгалтерського обліку власником або керівником підприємства.

  контрольная работа [20,5 K], добавлен 09.09.2010

 • Класифікація майна підприємства за складом (засоби) та за джерелами утворення. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення, структура. Визначення кінцевих залишків по рахункам. Синтетичний й аналітичний облік. Подвійний запис і кореспонденції рахунків.

  шпаргалка [38,3 K], добавлен 16.11.2011

 • Економічна сутність, визначення, класифікація та оцінка власного капіталу в системі бухгалтерського обліку. Сучасні комп’ютерні технології ведення обліку власного капіталу, виклад їх практичного застосування. Огляд законодавчої та нормативної бази.

  дипломная работа [177,4 K], добавлен 02.10.2013

 • Значення організації обліку в системі управління підприємством. Робочий план рахунків і система регістрів на підприємстві. Формування інформаційної бази обліку в системі звітності. Удосконалення організації обліку витрат на збут у ТОВ "ОЛДІ-Житомир".

  курсовая работа [913,7 K], добавлен 25.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.