Теоретичні основи обліку та аудиту

Побудова обліку та аудиту грошових коштів. Формування системи на відкритому акціонерному товаристві "Херсонські комбайни". Синтетичний та аналітичний облік. Грошовий поток та необхідність його аналізу. Аналіз руху грошових коштів за непрямим методом.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 16.09.2008
Размер файла 121,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

В обліку розрахунки чеками відображаються так само, як і при акредитивній формі розрахунків. Для відкриття чекової книжки на суму перерахованих коштів складають бухгалтерську проводку: Д-т pax. 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті", К-т pax. 311 "Поточний рахунок в національній валюті". Чеки, що надійшли постачальнику в платіж за товари та послуги, здаються в банк [18].

Суми по одержаним в банку лімітованих чекових книжках списується в міру оплати виданих підприємством чеків, тобто в сумах погашення банком пред'явлених йому чеків згідно з випискою банка. За даними пред'явлених чеків дебетується рахунок 631 і кредитується субрахунок 313.

Рух коштів по чекових книжках, виданих в підзвіт працівникам підприємства для розрахунків з підприємствами-кредиторами, обліковується на рахунках 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" або 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" і по аналітичному рахунку "підзвітні особи по виданим їм чековим книжкам" до рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами". Видача таких книжок підзвітним особам відображається по кредиту рахунку 685 і дебету рахунку 372. Після подання підзвітними особами звіту кредитується рахунок 372 в кореспонденції з рахунком 685 на суму використаних чеків. Таким чином, сальдо по рахунку 372 і 685 повинні співпадати бути тотожними сумі по залишку чеків у підзвітних осіб, а різниця між названими сальдо і сальдо по рахунку 313 покаже суму по використаних, але не оплачених банком чеках [18].

Операції, які використовує підприємство ВАТ "Херсонські комбайни" по рахунку 31 "Рахунки в банку" відображені в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Облік операції по рахунку 31 "Рахунки в банках"

№ оп

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Внесено на розрахунковий рахунок (об'ява на внесок готівкою)

31 "Рахунки в банках"

зо "Каса"

25347

2

Одержана плата за товари, роботи, послуги

31 "Рахунки

в банках"

36 "Розрахун-ки з покупцями та замовниками"

17345

3

Одержана передоплата за то вари, роботи, послуги (платіжне доручення, виписка із поточного рахунку)

31 "Рахунки в банку"

681 "Аванси одержані"

17345

4

Зарахована на поточний рахунок позика банку (виписка із поточного рахунка)

31 "Рахунки

в банку"

60 "Коротко-строкові кре-дити банку"

100000

5

Перераховано постачальникам

і підрядникам за доставлені товарно-матеріальні цінності (платіжне доручення, виписка з поточного рахунка)

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

31 "Рахунки

в банку"

356

6

Перераховано аванс постачальникам (платіжне доручення, виписка із поточного рахунку)

31 "Рахунки

в банку"

371 "Аванси

видані"

548

7

Перераховані податки до бюджету (платіжне доручення, виписка із поточного рахунку)

31 "Рахунки

в банку"

64 "Розрахунки за податками і платежами"

347

8

Погашена позика банку (термінова вимога, виписка із поточного рахунку)

31 "Рахунки

в банку"

60 "Коротко-строкові кредити банків

217

2.3 Особливості ревізії та контролю процесу руху грошових коштів

Ревізію касових операцій здійснюють відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ 15.03.2001р. № 72.

Мета ревізії полягає в забезпеченні контролю за дотриманням законодавчих норм щодо проведення касових операцій, встановленні випадків зловживань, їх попередження і розробці конкретних заходів для зміцнення касової дисципліни суб'єктів господарювання.

Основними завданнями ревізії є перевірка:

- забезпечення збереження коштів, цінних паперів і бланків суворої звітності в касі, своєчасного й повного їх оприбуткування та витрачання за цільовим призначенням;

- законності й господарської доцільності касових операцій і дотримання встановлених правил їх здійснення;

- додержання встановленого ліміту залишків готівки в касі й термінів їх зберігання;

- реальності сум коштів у дорозі тощо [25].

Ревізія касових операцій на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" здійснюється в такій послідовності: спочатку проводять раптову інвентаризацію каси, потім перевіряють дотримання Порядку ведення касових операцій, відтак здійснюють суцільну документальну ревізію щодо оприбуткування й видачі грошей із каси; далі переходять до зустрічної перевірки операцій на рахунку зо "Каса", рахунків, які з ним кореспондують: 28 "Товари", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 66 "Розрахунки з оплати праці", 68 "розрахунки за іншими операціями" тощо. Тільки після цього розпочинають документальну ревізію коштів у дорозі.

Джерелами ревізії є: прибуткові й видаткові касові ордери з прикладеними до них документами; звіти касира; касові чеки й контрольні касові стрічки; повідомлення банку про встановлений ліміт готівки в касі; журнал - ордер №1, відомість №1; чекові книжки, корінці використаних чеків, анульовані чеки, машинограми тощо. Щодо коштів у дорозі: журнал-ордер №3, відомість №3 і прикладені до них документи та машинограми.

У строки, встановлені керівником підприємства, 1 раз в квартал, на ВАТ "Херсонські комбайни" проводиться раптова ревізія каси з покупюрним перерахуванням усіх грошей і інших цінностей, що знаходяться в касі.

Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за касовою книгою. Для проведення ревізії каси наказом керівника підприємства призначається комісія, яка складає акт. У разі виявлення ревізією нестачі або лишку цінностей в касі в акті вказується сума нестачі або лишку і обставини їх виникнення.

В умовах автоматизованого ведення касової книги здійснюється перевірка правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.

Під час проведення ревізій особлива увага приділяється питанням забезпечення схоронності грошей і цінностей.

З метою забезпечення контролю за збереженням коштів ревізію починають з припинення касових операцій і раптової інвентаризації готівки в касі, цінних паперів і бланків суворої звітності в присутності касира й головного бухгалтера підприємства ВАТ "Херсонські комбайни".

Пропозиція керівника, головного бухгалтера або касира відкласти інвентаризацію незалежно від причин бути відхилені ревізором, тому що за цим можуть критися спроби виграти час і таким чином приховати нестачу або інше зловживання. Якщо на момент інвентаризації касира не буде на місці, ревізор відразу ж опечатує сейф приміщення каси.

Перед початком інвентаризації комісія одержує від касира останній звіт касира з прикладеними до нього виправдувальними документами щодо приходу і видатку грошових коштів і розписку відповідного змісту, яка є на лицьовому боці акта інвентаризації [24].

Звіт касира з прикладеними прибутково-видатковими документами пе-ревіряється комісією і візується. На кожному документі та звіті у правому верхньому куті ревізор розписується і ставить дату, щоб запобігти можливій підміні звіту або прикладених до нього документів з метою приховати зловживання. Жодні документи (окрім прикладених до звіту) чи розписки у фактичний залишок наявності каси не включаються. Якщо касир виконує обов'язки, пов'язані з ведення касових операцій інших організацій, що заборонено, то до участі в інвентаризації запрошують представників цих організацій. При цьому зберігання в касі готівки та інших цінностей, які не належать цьому підприємству, забороняється.

Насамперед касир розкладає гроші за купюрами і складає покупюрний опис. Гроші в пачках, запаковані за бандеролями банку, розкриваються.

Гроші, інші цінності спочатку перераховує касир під наглядом комісії, а потім особа, що ревізує (ревізор). Якщо підсумки їхнього підрахунку не зійдуться, то перевірочний перерахунок проводить член комісії (головний бухгалтер).

Залишок грошей, встановлений під час інвентаризації, порівнюється із записами в касовій книзі і з даними бухгалтерського обліку в журналі-ордері №1 і відомості №1. Грошові знаки, поштові марки, марки державного мита включаються у фактичний залишок грошей.

Інвентаризація грошей оформляється актом інвентаризації наявності коштів. Суми, виплачені на підставі розрахунково-платіжних відомостей, показують з відміткою: "До початку інвентаризації з відомості виплачено _____грн.______коп.". В акті інвентаризації наявності коштів, порядок з інши-ми показниками, зазначаються останні номери касових ордерів: прибуткового №________на____грн_____коп. Акт складається у двох примірниках і підпису-ється членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальною особою.

Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства ВАТ "Херсонські комбайни", другий - залишається у матеріально відповідальної особи (касира).

У кінці акта матеріально відповідальна особа дає розписку про те, що кошти, перелічені в акті, знаходяться на її відповідальному зберіганні та ставить дату.

Одночасно з готівкою, поштовими марками, марками державного мита перевіряються цінні папери, бланки суворої звітності та інші цінності, що знаходяться в касі. Перелічені цінності записуються в акт інвентаризації цінних паперів і бланків суворої звітності в розрізі окремих їх видів.

У разі виявлення великої нестачі в касі ревізор вносить пропозицію про відсторонення в установленому законом порядку касира від виконання обов'язків і передачу коштів та інших цінностей інший особі й вживає заходів щодо виконання цих пропозиція. Під час виявлення залишків великих сум грошей у касі, що значно перевищують встановлений ліміт, ревізор встановлює причини їх виникнення.

Рекомендується під час ревізії проводити повторні раптові інвентаризації у касі.

Сума нестачі стягується з винної особи, а надлишок оприбутковується в касі та зараховується в дохід підприємства.

Перевірка дотримання установленого порядку ведення операцій з готівкою здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні та Інструкцію про організацію роботи з готівкового обігу банків України, затвердженою Правлінням НБУ від 19.02.2001р. №69.

При цьому періодичність перевірок та строк, протягом якого вони здійснюються, визначають безпосередньо контролюючі органи. Такі перевірки здійснюються за певний період - квартал, півріччя, рік (але не менше ніж за три місяці).

За результатами перевірки, у разі виявлення порушень, складають акт перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою у трьох примірниках, підписаний контролюючим, керівником та головним бухгалтером підприємства ВАТ "Херсонські комбайни" [25].

Перший примірник надсилається органам податкової служби за місцем державної реєстрації підприємства для вжиття заходів, передбачених чинним законодавством; другий - передається безпосередньо відповідному підприємству; третій - залишається в документах контролюючого органу.

Якщо порушень не виявлено, то складається довідка, яка підписується контролюючим, керівником і головним бухгалтером підприємства ВАТ "Херсонські комбайни".

Результати перевірки розглядаються керівником підприємства у триденний строк після її закінчення.

Підприємства має право здійснювати розрахунки між собою і з фізичними особами як у готівковій, так і в безготівковій формі.

Проте сума платежу готівкою одного підприємства іншому підприємству не може перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Якщо платежі підприємства іншому підприємству здійснюються на суму понад граничну (3 тис. грн.), то розрахунки ведуться тільки в безготівковому порядку.

Порядок установлення ліміту каси регулюється Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженою постановою Правління НБУ від 19.02.2001р. №69. При цьому підприємства можуть зберігати у своїй касі готівку в межах лімітів залишку готівки в касі на кінець робочого дня, що встановлюються їм установою банку щорічно протягом першого кварталу. Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства комерційні банки з урахуванням специфіки роботи підприємства, його віддаленості від установи банку, розміру касових оборотів, встановлених строків здавання касової виручки й графіка заїзду інкасаторів.

На підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" ліміт встановлений у сумі 3000 грн.

Виходячи з вищесказаного ревізор встановлює, чи:

- зберігаються кошти в установах банків;

- витрачається підприємством готівка, одержана з установ банку за цільовим призначенням;

- дотримуються встановлені банками лімітів наявних грошей у касах підприємства;

- дотримуються граничні норми витрачання готівки з виторгу;

- не витрачається готівка з виторгу одного підприємства на потреби іншого підприємства;

- здається вся готівка понад встановленні ліміти для зарахування на рахунки в порядку та в терміни, передбачені установами банків;

- здійснюється видача грошей з каси і їх приймання в касу тільки за належно оформленими документами, підписаними керівником і головним бухгалтером;

- ставиться штамп або пишеться від руки "Депоновано" проти прізвища осіб, які не одержали грошей;

- складається при цьому реєстр депонованих сум;

- не допускаються підчистки або виправлення в прибуткових касових ордерах та квитанціях до них, а також у видаткових касових ордерах і документах, що їх замінюють;

- погашаються документи, прикладені до прибуткових і видаткових касових ордерів, штампом або надписом "Оплачено" із зазначенням дати (числа, місяця, року);

- реєструються прибуткові та видаткові касові ордери або документи, що їх замінюють, до передачі в касу бухгалтерію в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів;

- не допускаються підчищення і виправлення в касовій книзі;

- ізольовано приміщення каси;

- зберігаються гроші в сейфах і чи опечатуються каси після закінчення роботи;

- зберігаються ключі від сейфа та печатка касира, а також дублікати ключів у опечатаних касирами пакетах, скриньках у керівників підприємства;

- ознайомлюють касира після видання постанови про призначення його на посаду з Порядком ведення касових операцій і чи укладається договір про повну матеріальну відповідальність;

- не покладаються обов'язки касира на працівників обліку;

- проводиться не рідше як один раз на квартал на підприємстві раптова ревізія каси з повним переліком усіх грошей та перевіркою інших цінностей, які знаходяться в касі, тощо.

Основним нормативним документом, що регулює здійснення обліку грошових коштів у касі, є Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Послідовність ревізії касових операцій показано в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Схема послідовності контролю і ревізії касових операцій при журнально-ордерній формі рахівництва

Документи і регістри бухгалтерського

обліку

Процедури контроль

Прибуткові й видаткові касові ордери Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей. Звіт касира (касова книга)

Журнал-ордер №1 до рахунка зо "Каса"

Головна книга й баланс до рахунка зо "Каса"

Перевірка фактичної наявності коштів,

цінних паперів та інших цінностей каси (інвентаризація)

Перевірка повноти оприбуткування й

обґрунтування витрачання готівки за

цільовим призначенням

Перевірка відповідності даних звітів касира й прикладених до них документів записам журналу - ордера № 1, Головної книги й балансу за рахунком зо "Каса"

Під час ревізії касових операцій залишок на початок звітного періоду слід порівняти з залишком попереднього звіту, у журналі-ордері №1 з рахунка зо "Каса", Головній книзі й балансі.

Залишок на кінець звітного періоду аналогічно порівнюється з залишком, виведеним у наступному звіті касира, журналі-ордері №1, Головній книзі. Проти кожного звіреного запису ставиться відмітка [24].

У кожному звіті касира підприємства ВАТ "Херсонські комбайни" слід перевірити дотримання порядкової нумерації прибуткових і видаткових касових документів, їх дати, відповідність нумерації тому періоду, за який складено звіт, з'ясувати, чи нема підчисток дат.

Вилученню не підлягають документи пожовтілі, вицвілі, пом'яті, з проколами від підшивки, обрізані, з іншим почерком, чорнилами, з підробленими підписами, довідками, цифрами.

У разі неможливості встановити фальшивку ревізор на основі письмового розпорядження судово-слідчих органів, які мають на те право, знімає копії з сумнівних документів, оригінали вилучає відповідно до акта і направляє прокурору для розгляду питання про можливість провести криміналістичну експертизу.

При виявленні таких документів не слід одразу ставити до відома касира, тому що вони можуть бути прикладені й до інших звітів, і особи, які допустили зловживання, можуть вжити запобіжних заходів. У таких випадках необхідно довести ревізію до кінця і лише після завершення одночасно вилучити всі документи і зажадати пояснень від посадових осіб. Однак у таких випадках необхідно заздалегідь попередити органи прокуратури або внутрішніх справ. Якщо під час перевірки звітів касира й прикладених до них документів розходжень не виявлено, то проти рядка, у якому записаний касовий ордер, ревізор ставить відмітку ("V").

І, навпаки, якщо встановлено розбіжностей, ревізор фіксує порушення в журналі ревізії або відомості порушень і з'ясовує причини, встановлює винних осіб.

Порівнюючи дані журналу-ордері №1 з Головною книгою, ревізор встановлює реальність сум залишків каси шляхом перевірки записів з дебетів і кредиту рахунка зо "Каса", зроблених на основі прибуткових і видаткових касових ордерів. Адже можна механічно зменшити сальдо з рахунка каси і одночасно зменшити або сальдо нереальної кредиторської заборгованості, або сальдо власного капіталу, або сальдо рахунка 285 "Торгова націнка".

В окремих випадках, навпаки, збільшується сальдо в дебіторів, витрат та на інших рахунках.

Інколи сальдо каси зменшують за рахунок механічного збільшення підсумку кредиторської сторони рахунка зо Каса" в журналі - ордері №1 у дебет рахунків витрат, розрахунків, власного капіталу тощо [25].

Особливу увагу ревізор приділяє перевірці своєчасності оприбуткування одержаних за чеком грошей з банку, на суму яких у день одержання виписується прибутковий касовий ордер. Одночасно ревізор знаходить корінець чека, на підставі якого одержані гроші, і відмічає на ньому: "Оприбутковано".

Є кілька випадків, коли механічно збільшується загальний підсумок розрахунково-платіжної відомості при нарахуванні заробітної плати.

У момент виписки видаткових касових ордері інколи рядки "прописом" не заповнюються, а після видачі грошей дописуються потрібні цифри.

Під час перевірки правильності виплати грошей за платіжними відомостями слід вибірково встановити, чи всі записані у відомість особи фактично працювали на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни", чи не було серед них підставних, на яких виписується заробітна плата з метою її привласнення.

Такі факти можна встановити шляхом зіставлення даних відомості на заробітну плату із записами в особистих справах працівників і табелях, з наказом про зарахування на роботу та звільнення, з даними документів про нарахування заробітної плати. Допоміжно перевірці підлягають достовірність підписів одержувачів грошей, випадки дописування сум, підчистки, незастережні виправлення тощо.

Можливі факти крадіжок готівки з каси. У таких випадках ревізор в обов'язковому порядку застосовує прийом зустрічної перевірки операцій. Рахунок зо "Каса" порівнюють з рахунком 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 37 "Розрахунки з різними дебіторами" тощо (табл. 2.5).

Крім того, на підставі корінців чеків можна встановити, скільки і з якою метою одержано грошей. Така необхідність виникає у зв'язку з випадками не-оприбуткування грошей каси, одержаних із банку шляхом підбору шифру у виписці банку, коли суму, одержану на основі чека, аби не було розходжень між оборотом кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках" і таким самим оборотом дебету виписок з рахунків у банках, відносять на дебет тих рахунків, де є нереальна кредиторська заборгованість, на витрати. Гроші, одержані в банку за чеками, мають бути використані за їх цільовим призначенням. Для цього необхідно зіставити суми виписок банку за видатковою частиною й відповідним рахунком за кодом операцій "03" із записами у звіті касира та прибутковими касовими ордерами на певну дату і корінцями чекових книжок на отримання готівки. Крім того, використання грошей за цільовим призначенням перевіряється шляхом зіставлення фактично витрачених сум готівки, відображених у звіті касира на основі видаткових касових ордерів, із сумами, вказаними на корінцях чекових книжок і на прибутковому касовому ордері та з встановленим банком лімітом коштів на відповідні цілі.

До коштів, що рахуються в дорозі (рахунок 33, субрахунок 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті") на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни", належать: виручка, одержана підприємствами за послуги, реалізовану продукцію й виконані роботи, внесена до банку, відділку Ощадбанку, каси, по-штового відділення зв'язку для зарахування на рахунки в банках [24].

Основою запису зазначених операцій на дебет субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" є квитанції установ банку, Ощадбанку, поштового відділка зв'язку, копії супровідних відомостей про здачу виторгу інкасаторам банку, а у кредит - виписки банку.

Таблиця 2.5

Зустрічна перевірка операцій по рахунку зо "Каса"

За дебетом рахунка зо "Каса" 3 кредиту:

За кредитом рахунка зо "Каса" з дебетом:

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

31 "Рахунки в банках"

34 "Короткострокові векселі одержані"

15"Капітальні інвестиції"

16 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

50 "Довгострокові позики"

70 "Доходи від реалізації"

97 "Інші витрати"

50 "Довгострокові позики"

66 "Розрахунки з оплати праці"

67 "Розрахунки з учасниками"

76 "Витрати на збут"

95 "Фінансові витрати"

Ревізор перевіряє своєчасність і повноту зарахування на рахунки в банках кожної окремо зданої суми.

Для встановлення можливих крадіжок кожну на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" суму на рахунку 33, субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" за дебетом цього рахунка зіставляють з документами, що підтверджують відправлення грошей, а за кредитом - з випискою банку або прибутковим касовим ордером. У випадку виявлення сум, зарахованих на рахунки в банках не повністю або з великим запізненням, негайно повідомляють начальнику відділення зв'язку і разом з ним встановлюють причини і винних осіб.

Ревізор перевіряє також, чи здійснюються щомісячна інвентаризація сум, зданих у відділення зв'язку, але не зарахованих у банку до кінця місяця.

На основі книги обліку коштів у дорозі, а також суми нестач і лишків грошей, виявлених у інкасаторських сумках, слід перевірити відображення їх у звітах касира або звітах матеріально відповідальних осіб підприємства. Якщо виторг здавав касир, то проводять інвентаризацію каси, результати виводять з урахуванням виявлених у інкасаторській сумці розходжень сум виторгу.

Однак дебетову чи кредитові залишки на рахунку 33, субрахунку 333 щодо кожної суми, зданої через інкасаторів, свідчать про те, що виправлення не зроблені й ревізор повинен такий факт врахувати при виведенні результатів інвентаризації каси.

Таку ж ревізію проводять відносно сум, зданих у вечірню касу банку в останній день місяця й не зарахованих у перший день наступного місяця. Ревізор в акті ревізії зазначають поправлені записи за відповідний період і виявляють результати.

Особливу увагу слід звернути на сальдо субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" на перше число відповідного місяця. При цьому важливо з'ясувати, чи немає фактів віднесення на зазначений субрахунок суми виручки, яка відноситься до перших чисел наступного за звітним місяця.

Під час операцій з рахунків у банках ревізор керується такими нормативними актами: Інструкцію про відкриття банками рахунків у національній валюті, затвердженою постановою Правління НБУ від 18 грудня 1998р. №527; Інструкцією №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженою постановою Правління НБУ №204 від 02.08.1996 р.; П(С)БУ №4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.1999р. №87.

Відповідно до Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України підприємство ВАТ "Херсонські комбайни" мають поточні рахунки в банку і зобов'язано зберігати свої грошові кошти на них. Таким чином, об'єктом контролю є вільні грошові кошти підприємства в національній та іноземній валюті, операції на рахунках, які здійснюють з розрахунково-грошовими документами, затвердженими банком, і виписки банку з виділенням кожного рахунку в окрему облікову одиницю.

Ревізія здійснюється суцільним способом і розпочинається з перевірки дотримання порядку відкриття рахунків у банках і дослідження виписок за весь період, що підлягає ревізії, та прикладених до них документів підприємств-клієнтів. Насамперед визначають законність і обґрунтованість операцій і правильність віднесення затрат на відповідні рахунки. Особливу увагу ревізор звертає на правильність оприбуткування в касу грошей, одержаних із банка за чеками. Тому необхідно встановити відповідність номерів і сум використаних чеків корінцям книжок, а в разі виявлення анульованих чи зіпсованих чеків з'ясувати, чи є відмітка про це в корінцях [25].

Не менш важливо перевірити дотримання законодавчих актів з розрахунків із бюджетом. Ретельний перевірці підлягають документи, пов'язані з виникненням дебіторської і кредиторської заборгованості, а також з'ясовується реальність цих сум, своєчасності звірки розрахунків з тим, щоб не пропустити строку позовної давності. Ревізор перевіряє також заборгованість за позиками, порівнюючи суму виплачених процентів із сумою, передбаченою при одержані кредитів, і аналізує причини відхилень. Поряд із цим слід перевірити забезпеченість векселів, виданих підприємством ВАТ "Херсонські комбайни".

Усі операції, відображені на розрахунковому рахунку, ревізор повинен зустрічно перевірити за відповідними журналами-ордерами, відомостями і документами кореспондуючого рахунка. Платежі за матеріали, що надійшли на підприємство, слід зіставити із записами в журналі-ордері щодо розрахунків з постачальниками і документами на оприбуткування матеріалів на склад підпри-ємства. Розбіжність між сальдо виписок банку і даними бухгалтерського обліку перевіряють на основі первинних документів, обороти з кореспондуючих рахунків - за допомогою журналів і статей балансу.

Ретельно перевіряються факти невідповідності дат одержання і оприбуткування грошей, недотримання порядкової нумерації ордерів, непогашення прикладених до них документів спеціальним штампом.

Виписка має бути завірена штампом і печаткою банку, підписами бухгалтера і контролера, а виправлення у ній підписує і скріпляє гербовою печаткою головний бухгалтер або його заступник.

Якщо банківські операції не виправдані документами, слід встановити причину цього, а в банку - підставу операції.

При оплаті платіжних вимог безготівковим способом або за товарно-транспортними накладними слід переконатися в тому, що оплата здійснена за одержані товари або за ті, які перебувають у дорозі.

Використання коштів поточного рахунка на виплату заробітної плати, оплату послуг, які відносяться на витрати, розрахунки з кредиторами стосовно нетоварних операцій, з бюджетом за податки, видатки майбутнього періоду, фінансово-результатні рахунки, спецфонди слід перевіряти особливо старанно, оскільки тут можливі безгосподарні видатки і витрати. Іноді штучно створюють кредиторську заборгованість. Зустрічною перевіркою можна уточнити, чи оде-ржав адресат переведені йому кошти, звіряють оприбуткування грошей у касу підприємства ВАТ "Херсонські комбайни", порівнюють корінці чеків з чекових книжок з прибутковими касовими ордерами, оплату документів постачальника цінностей з їх оприбуткування.

Для виявлення документів, оплачених лімітованими чеками і повторно з підзвітних сум, необхідно простежити, чи не видається експедиторам та іншим працівникам, крім лімітованих книжок, ще і готівка, звірити звіти про їх витрачання з даними складів про прибулі й відправлені вантажі.

Збірка оборотів виписок з обліковими регістрами є обов'язковою, оскільки можливі випадки умисного зменшення або збільшення на одну і ту ж суму оборотів з дебету і кредиту рахунка. Ревізор повинен ретельно перевірити автентичність виписок банку, звернувши увагу на однорідність шрифту, надрукованих показників, на наявність виправлень, помарок, підчисток. Щодо сумнівних виписок треба провести зустрічну звірку їх з другими примірниками в банку.

Ревізор не повинен залишати без уваги банківські операції, не виправдані документами. У цьому випадку він зобов'язаний з'ясувати причину відсутності документа і в разі необхідності звернутися в банк для з'ясування підстави проведення операції. Практика показує, що записи методом "червоне сторно" і повторні поновлення проводки в більшості випадків застосовуються для незаконного списання витрачених грошей на рахунку, безпідставного віднесення таких сум на рахунки затрат, збитків, реалізації, фондів, нереальної кредиторської заборгованості.

Особливо уважно вивчають обґрунтованість перерахування грошей в Ощадбанк на особові рахунки окремих осіб.

При акредитивній формі розрахунків або з особових рахунків слід встановити причину таких розрахунків і їх доцільність, обґрунтованість платежів виправдувальними документами [24].

Послідовність документальної ревізії операцій з рахунків у банку така.

1 .Звіряють дані виписки з даними первинних документів.

2. Перевіряють відповідність виписок банку й журналу-ордерів №2 та допоміжних відомостей №2.

3. Здійснюють перевірку тотожності між даними журналів-ордерів, головної книги й балансу з рахунка 31 "Рахунки в банках" (табл. 2.6.)

Таблиця 2.6

Кореспонденція рахунку 31 "Рахунки в банках"

За дебетом з кредитом рахунків

За кредитом з дебетом рахунків

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

зо "Каса"

31 "Рахунки в банках"

34 "Короткострокові векселі одержані"

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

50 "Довгострокові позики"

60 "Короткострокові позики"

63 "Розрахунки з постачальниками і

підрядниками"

64 "Розрахунки за податками і платежами"

70 "Доходи від реалізації"

76 "Страхові платежі"

15 "Капітальні інвестиції"

зо "Каса"

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

45 "Вилучений капітал"

50 "Довгострокові позики"

51 "Довгострокові векселі видані"

60 "Короткострокові позики"

64 "Розрахунки за податками і платежами"

66 "Розрахунки з оплати праці"

67 "Розрахунки з учасниками"

76 "Страхові платежі"

93 "Витрати на збут"

95 "Фінансові витрати"

2.4 Організація облік грошових коштів з використанням ЕОМ

Автоматизоване рішення обліку грошових коштів включає наступні завдання:

- облік грошових коштів в касі підприємства,

- облік грошових коштів на рахунках у банку.

До складу системи автоматизованої обробки завдань обліку грошових коштів входить: база даних, мовні та програмні засоби, які реалізують доступ до даних і керування ними, а також програмне забезпечення для рішення даного комплексу завдань і засоби спілкування користувачів з системою у вигляді відповідних мов діалогу.

Для рішення завдань з обліку грошових коштів з використанням АРМ бухгалтера необхідна наступна інформація: дані первинного обліку, дані єдиної бази бухгалтерських записів, нормативно додаткової інформації.

АРМ бухгалтера з обліку грошових коштів повинно забезпечувати облік і контроль грошових коштів, які відображають щоденний стан підприємства, та виконання необхідних розрахунків з аналізу його фінансового стану з метою визначення резервів прискорення оборотності грошових коштів [15].

Формування та контроль даних первинного обліку і нормативно - довідкової інформації відбувається у наступній послідовності. На екран дисплея виводиться форма первинного документа, а з клавіатури проводиться набір даних шляхом заповнення вільних вікон форми.

Одночасно з набором перевіряється допустимість значень реквізитів та правильність їх переставлення. Інформація, яка пройшла контроль записується на машинний носій в робочу базу даних. Помилкові дані відображаються на екрані дисплея для необхідного коригування реквізитів.

Вхідна інформація з обліку грошових коштів на АРМ бухгалтера включає типові форми первинних документів, базу даних первинної інформації на машинних носіях. Типові форми первинних документів утворюються на комп'ютері згідно зразка бланків первинних документів і комплектуються у бібліотеку. Одночасно формується база даних первинної інформації, в якій зберігаються бухгалтерські записи за звітний період. Кожен бухгалтерський запис має наступну стандартну структуру: довідкові і групові показники (номер документа або бухгалтерського запису, код операції, підприємства); основний рахунок; кореспондуючий рахунок; кількість; сума.

База даних складається з про дубльованих двійчастих бухгалтерських господарських операцій та має більшу інформаційну місткість. Вона дозволяє у реальному режимі часу отримувати на рівні кореспондуючих рахунків необхідні для аналітичного обліку та звітності показники.

АРМ бухгалтера з обліку грошових коштів може вестись на АРМ бухгалтера як І, так і II категорій. При цьому АРМ бухгалтера І категорії встановлюється в бухгалтерії, де відбувається облік грошових коштів, а АРМ бухгалтера II категорії - у керівника підприємства, головного бухгалтера.

На підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" трьох категорійна організація АРМ бухгалтера. При цьому АРМ бухгалтера І категорії встановлюється в касі та фінансовому відділі, АРМ бухгалтера II категорії - в бухгалтерії, АРМ бухгалтера III категорії у керівника підприємства і головного бухгалтера.

Меню першого рівня містить директиви, які забезпечують завантаження програм та виконання функцій другого і третього рівнів. Меню другого рівня використовується для завантаження даних в оперативну пам'ять та для виконання певних функцій. Меню третього рівня призначене для подавання альтернативних можливостей з управління процесом переробки даних.

Початковим етапом роботи на АРМ бухгалтера є ввід та корегування нормативно - довідкової інформації. При виборі цього режиму у головному меню видається наступне меню другого рівня:

Після того, як бухгалтер вибрав тип нормативно - довідкової інформації, на екран дисплея видається меню III рівня, яке дозволяє подивиться, відкоригувати та ввести данні, а також здійснити їх печать або перезаписати в іншу інформаційну базу даних.

Довідник типових основних документів використовується при виписці платіжних документів для внесення до них відповідні поля стандартних текстів. Він має наступну структуру: вид обороту, текст типової основи [26].

Довідник підприємства призначений для кодування підприємств, які входять до составу концерну, асоціації, корпорації тощо. Його структура: код, найменування, адреса підприємства, банківські реквізити підприємства.

При роботі з касовими операціями на екрані висвітлюється меню II рівня наступного змісту:

Режим роботи "Прибутковий касовий ордер" призначений для формування бази даних, вводу, коригування та виписи первинного документа "Прибутковий касовий ордер".

При вводі даних бухгалтер по позиційно заповнює первинний документ, одночасно інформація фіксується на машинному носії, а при необхідності первинній документ може бути надруковано в установленому форматі.

Аналогічно працюють режими "Видатковий касовий ордер" та "Платіжна відомість".

Після вводу і коригування первинної інформації бухгалтер по мірі необхідності може продивитись або вивести на друк вихідну інформацію.

Відомість Касова книга формується касиром щоденно на дату вводу інформації з обов'язковим формуванням залишків. її форма аналогічна типовій формі. При роботі з цією відомістю повинна бути передбачена автоматична реєстрація документів у хронологічній послідовності.

Для відображення в обліку руху грошових коштів формується "Щоденна відомість" по рахунку "Каса" з зазначенням кількості записів.

Для здійснення внутрішнього аудиту підприємство формує інформацію за цільовим використанням грошових коштів. Для цього проводиться перегляд або друк за запитом Відомості використання коштів згідно цільовому призначенню.

На основі цієї відомості аналізується цільове використання коштів, виявляються відхилення та виробляються пропозиції, щоб більш не допускати нецільового використання коштів. Фінансовий облік на підприємстві по рахункам бухгалтерського обліку здійснюється шляхом формування інформації по кореспондуючим рахункам .

Дана відомість формується окремо по кредиту та дебіту для отримання узагальнюючої інформації по синтетичним рахункам [15].

Для аналітичного обліку як виплачених, так і не виплачених депонованих сум служить Картка депонування, яка формується автоматично при вводі даних платіжної відомості.

Картки депонування зберігаються в єдиній картотеці, незалежно від можливого розподілу обліку депонованих сум по різним балансовим рахункам. При виплаті депонованих сум відповідно картки вважаються закритими і пере-носяться до архіву.

При роботі з функцією обліку банківських операцій формується меню II рівня наступного змісту:

При формуванні первинних даних по банківським операціям використовується технологія, аналогічна технології обробки даних по касовим операціям.

При цьому використовується нормативно - довідкова інформація, яка дозволяє автоматично формувати постійні дані банківських первинних документів.

Після вводу первинних даних здійснюється їх візуальний перегляд або друк. На основі виписок банка здійснюється ввід інформації за поточними або валютними рахунками.

Для контролю за витрачанням коштів використовується Щоденна відомість руху грошових коштів та Відомість руху коштів по кореспондуючим рахункам аналітичного обліку. За формою ці відомості аналогічні Відомості обліку касових операцій.

Для упорядкування рахунків до отримання за терміном оплати формується Відомість рахунків до отримання за терміном оплати. Якщо встановлений термін платежу відсутній, то існує вірогідність, що рахунок так і не буде сплачений. І чим більший термін прострочки, тим більша вірогідність несплати за рахунок. Дана відомість допомагає керівництву підприємства визначити політику в області фінансового регулювання його положення.

Бухгалтер має можливість при необхідності отримувати інформацію у розрізі періодів заборгованості та сум, належних до списання на результати господарської діяльності підприємства. Для контролю за рухом валютних грошових коштів формується Відомість руху валютних коштів.

На основі даної відомості бухгалтер має можливість проконтролювати наявність та рух валюти у розрізі її видів. Важливим моментом при аудиті валютних операцій є правильність оцінки валютних коштів на необхідну дату та визначення курсових різниць. Дані про курсові різниці знаходяться у довідковій інформації [26].

Бухгалтер за Відомістю аналітичного обліку аналізує доцільність видатку грошових коштів, правильність відображення їх в обліку, а також виявляє причини нераціонального використання коштів.

На основі цієї інформації розглянемо задачу з бухгалтерського обліку (Додатки А, Б, В).

На основі інформації аудитор має можливість більш детально проаналізувати статті прибутку та видатку грошових коштів в цілому по підприємству та по окремим структурним підрозділам як у національній грошовій одиниця, так і у валюті. Також аудитор дає практичні рекомендації щодо удосконалення грошового обігу на підприємстві, вказує шляхи залучення невикористаних грошових коштів як по окремим напрямом, так і в цілому, передбачає подальший рух грошових коштів на підприємстві.

Для управління грошовими коштами підприємства необхідна наглядна інформація, яка дає можливість проаналізувати прибуток та динаміку грошових коштів. В режимі "Моделювання прибутку грошових коштів" аудитор та всі зацікавленні особи мають можливість отримати на екрані модель прибутку грошових коштів. Інформація видається у вигляді графічного зображення по видам надходження грошових коштів.

РОЗДІЛ 3

АУДИТ ТА АНАЛІЗ ГРОШОВХ КОШТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

3.1. Методологічні аспекти проведення аудиторських перевірок з обліку грошових коштів

Більшість операцій, що здійснюються на підприємстві, пов'язані з рухом грошових коштів, проведенням розрахунків між підприємствами. Особливо це стосується готівки, яка має здатність швидко обертатись, у зв'язку з чим ступінь ризику розкрадань є дуже високим. Тому аудит операцій з рухом грошових коштів є дуже важливим. Метою аудиту операцій з коштами на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" є встановлення достовірності даних відносно наявності та руху грошових коштів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків у відповідності до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта [24].

Предметом аудиту операцій з грошовими коштами є господарські процеси та операції, пов'язані з рухом грошових коштів та інших активів, а також відносини, що виникають при цьому в середині підприємства і за його межами.

Виходячи з цілей, які необхідно досягти аудитору під час проведення дослідження операцій з коштами на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" формуються об'єкт аудиту (рис. 3.1).

Джерелами інформації для аудиту грошових коштів є:

1.Первинні документи з обліку грошових коштів (табл.3.1).

2.Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку коштів (табл.3.2).

З. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація.

4.Головна книга.

5.Звітність (табл.3.2).

Аудит операцій з коштами на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" слід розпочинати з інвентаризації готівки каси, коштів на рахунках в банку. Це дає можливість виявити недостачі або лишки грошових коштів та виявити правопорушення.

Об'єктами інвентаризації є:

- готівка (національна гривня та іноземна валюта),

- цінні папери (акції, облігації, депозитні сертифікати),

- грошові документи (векселі, лімітовані чекові книжки, акредитиви, талони на паливно-мастильні матеріали тощо),

- бланки суворого обліку (акції та облігації власної емісії, санаторно-курортні путівки, незаплановані бланки векселів),

- залишки по рахунках в банку (по виписках банку).

Таблиця 3.1

Документування операцій з грошовими коштами

Форма

документу

Первинні

документи

Призначення документу

з/п

1

КО-1

Прибутковий касовий ордер (ПКО)

Надходження готівки в касу

2

КО-2

Видатковий касовий ордер (ВКО)

Видача готівки з каси

3

КО-3

Журнал реєстрації

прибуткових та

видаткових касових

документів

Для реєстрів в бухгалтерії

ПКО, ВКО, чи документів, що

їх замінюють

4

КО-4

Касова книга

Для обліку касиром операцій з готівкою

5

КО-5

Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей

Для обліку руху коштів в касі

6

Грошовий чек

Для одержання готівки з рахунку в банку

7

П-53

Платіжна відомість

Виплата грошових коштів з каси декільком особам

8

П-49

Розрахунково-платіжна

відомість

Розрахунок виплат по заробітній платі і її виплата з каси

9

Платіжне доручення

Письмове доручення банку, який обслуговує підприємство, на перерахування певної суми коштів з поточного рахунку в банку на рахунок постачальника

10

Виписка банку

Видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку підприємства

Інвентаризація касової готівки проводиться комісією в складі аудитора, головного бухгалтера і касира підприємства ВАТ "Херсонські комбайни". Під час інвентаризації встановлюється фактична наявність грошових коштів, поштових марок, розрахункових чекових книжок та інших грошових документів, цінних паперів [13].

До початку вивчення касових документів слід визначити, чи укладений договір про матеріальну відповідальність керівника підприємства з працівниками, які відповідають за ведення касових операцій.

Потім касир зобов'язаний скласти звіт касира який передається аудитору разом з письмовою розпискою про відсутність у касі грошей і грошових документів, які належать особисто касиру, стороннім організаціям або особам.

Перевірка наявності грошових коштів та інших грошових активів в касі, здійснюється шляхом перерахунку касиром в присутності контролера і головного бухгалтера або іншого члена комісії. Результати підрахунку перевіряє аудитор. Готівка в опечатаних банком пачках розпечатується і теж перераховується.

Таблиця 3.2

Відображення грошових коштів у регістрах обліку та звітності

Шифр та назва рахунку

Регістри обліку

Номер рядка в Балансі (ф. №1)

Номер рядка в

Примітках до

фінансової звітності

30 "Каса"

31 "Рахунки в

банках"

33 "Інші

рахунки"

Журнал 1,

Відомість 1

2зо, 240

640

650, 660

670, 680

За наявності великої кількості купюр складається опис, в якому зазначається номінал купюр, їх кількість і сума. Опис підписується всіма членами інвентаризаційної комісії.

Під час перевірки фактичної наявності грошових документів встановлюється сума, автентичність кожного документу і правильність його оформлення. Перевірка здійснюється за окремими видами документів із зазначенням в інвентаризаційному описі назви номера, серії купюри і загальної суми.

Залишок пред'явленої готівки та цінних паперів комісія порівнює із залишками по касовій книзі на момент інвентаризації. Результати якого заносяться до інвентаризаційного опису [38].

За наявності на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" кількох структурних підрозділів (крамниці, кафе, їдальні, пункту надання послуг тощо) інвентаризація готівки проводиться в кожній касі або кожної підзвітної особи, яка займається збором виручки або виплатою заробітної плати.

В період інвентаризації в касі можуть перебувати частково оплачені (не закриті) платіжні відомості на виплату заробітної плати, пенсій, допомог, а також різного роду розписки на видачу грошей в тимчасове користування. Суми, частково виплачені за такими платіжними відомостями, дозволено заносити до акту інвентаризації із певним застереженням. Розписки, неправильно оформлені довіреності, документи на видачу коштів з каси, на яких немає розписки отримувача, до заліку не приймаються, а видані за ними суми вважаються недостачею.

Виявлена в касі готівка, не виправдана прибутковими документами, вважається лишком каси і зараховується в доход підприємства.

Інвентаризацій грошових коштів на рахунках в банку здійснюється методом звірки залишків, які обліковуються на рахунках в бухгалтери, із залишками в банківських виписках.

Розбіжності, виявлені інвентаризацією оформлюються актом. У випадку необхідності достовірність виписок встановлюють зустрічною перевіркою з банківськими установами.

При інвентаризації не повинні залишатися поза увагою банківські операції, не підтверджені відповідними документами. Незалежно від наявності відповідного запису в банківській виписці необхідно з'ясувати причину відсутності документів і у випадку необхідності звернутись до банку за роз'ясненнями по даній операції.

Перш ніж почати вивчати касові операції, аудитор має уважно вивчити нормативні документи, що регламентують порядок ведення касових операцій, збереження готівки в касі, та ознайомитися зі списком осіб, що несуть відповідальність за порушення цього порядку.

Після перевірки фактичної наявності коштів, заборгованості та інших активів аудитор розпочинає документальну перевірку. При перевірці касових операцій з'ясовується:

- наявність встановленого ліміту залишку каси;

- повнота оприбуткування готівки;

- забезпечення щоденною дотримання встановлених банком лімітів залишків готівки у касі, строків та порядку здачі грошової виручки, своєчасність повернення в банк не виплачених у встановлений термін сум заробітної плати, допомоги, стипендій, винагород та інших сум;

- правильність витрачання готівки з виручки та готівки, отриманої в банку, враховуючи, що підприємства та індивідуальні підприємці не мають права й використовувати на інші цілі, крім вказаних в чеку при отриманні грошей;

- правильність ведення касової книги, своєчасність і повнота обліку в ній надходжень та видачі готівки, правильність оформлення касиром касових ордерів.

Під час перевірки касових операцій на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" обов'язково вивчаються матеріали попереднього аудиту, акти раптових інвентаризацій касової готівки та грошових цінностей, акти передачу касової готівки на період відпустки касира та наявність наказу по підприємству. При перевірці також слід встановити коло посадових осіб, які мають право підписувати касові документи [24].

Аудитору слід звертати увагу на умови збереження грошових коштів: забезпечення обладнання каси пожежною та охоронною сигналізаціями, сейфами й вогнетривкими шафами, дотримання умов транспортування готівки з банку до підприємства.

Вивчення касових операцій рекомендується проводити в такій послідовності.

Перевірка дотримання касової дисципліни. При перевірці касової дисципліни слід сконцентрувати увагу на виявленні випадків використання коштів не за цільовим призначенням із сум, що отримані на виплату заробітної плати, використання касової виручки понад встановлені норми або на виплату заробітної плати, якщо у підприємства є податкова заборгованість, на своєчасність повернення до банку невикористаних коштів. Для цього аудитору слід перевірити:

- наявність наказу про призначення касира;

- наявність укладеного з касиром договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;

- наявність доведеного банком ліміту залишку готівки в касі;

- правильність складання заявки-розрахунку ліміту залишку готівки;

- наявність дозволу банку на витрачання коштів на виплату зарплати та інші потреби з виручки;

- дотримання встановлених граничних норм використання готівки;

- забезпечення збереженості грошових коштів в касі, а також при доставці їх з банку і здачі в банк;

- визначити терміни здачі звітів касирів та перевірити їх дотримання (своєчасне подання звітів дозволяє контролювати рух готівки, залишки грошових коштів в касі, а також правильність оформлення первинних документів);

- чи проводяться інвентаризації касової готівки, чи створена на підприємстві комісія по проведенню таких інвентаризацій каси і чи виконує вона свої обов'язки.

Особливу увагу слід звернути на дотримання ліміту залишку готівки в касі, яке перевіряють шляхом порівняння встановленого ліміту з фактичними залишками готівкових грошей по касовій книзі і в натурі. Суму оборотів по касі перевіряють по журналу № 1 (витрати грошових коштів) та відомості 1.1 (надходження готівки в касу), звіряючи при цьому одночасно залишки на початок та кінець місяця по відомості 1.1 та журналом № 1 з даними касової книги.


Подобные документы

 • Економічна сутність і класифікація грошових коштів підприємства; мета, завдання, принципи їх обліку, аудиту; аналіз нормативно-правової бази. Особливості обліку та аудиту грошових коштів на ТОВ "Горобина", відображення інформації у фінансовій звітності.

  дипломная работа [204,7 K], добавлен 13.11.2011

 • Загальна характеристика ДП "Коростенський лісгосп АПК", технологія його виробництва. Особливості організації і ведення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на підприємстві. Специфіка організації обліку грошових коштів на підприємстві.

  дипломная работа [478,5 K], добавлен 13.05.2014

 • Законодавчо-нормативне регулювання аудиту грошових коштів. Аналіз показників діяльності і фінансової стійкості підприємства та визначення зон аудиторського ризику. Планування аудиту грошових коштів та перевірка їх обліку. Складання аудиторського висновку.

  курсовая работа [443,3 K], добавлен 21.12.2013

 • Використання грошових коштів в роботі, правові засади організації бухгалтерського обліку та аудиту. Облік грошових коштів та їх відображення у фінансовій звітності. Автоматизація обліку руху грошових коштів за допомогою програми "1С:Підприємство".

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 15.03.2014

 • Операції з грошовими коштами. Проведення аудиту грошових коштів. Удосконалення методики складання звіту про рух грошових коштів. Особливості змін в оборотних активах. Зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

  курсовая работа [24,3 K], добавлен 16.12.2011

 • Економічний зміст грошових коштів та їх еквівалентів. Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів та їх еквівалентів. Розкриття інформації щодо грошових коштів у звітності. Методика та техніка проведення аудиту, узагальнення результатів перевірки.

  дипломная работа [376,3 K], добавлен 28.10.2014

 • Правове нормативне врегулювання обліку грошових коштів, їх облік. Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства. Ліквідність - можливість перетворення активів підприємства на готівкові кошти. Аналітичний і синтетичний облік касових операцій.

  курсовая работа [63,0 K], добавлен 20.05.2009

 • Організація та методики обліку, аналізу і аудиту грошових коштів на рахунках в банку. Інформаційні системи та технології обліку. Теорія аналізу фінансової діяльності підприємства. Оцінка фінансово-господарської діяльності ПП "Івасюк Федір Петрович".

  курсовая работа [500,7 K], добавлен 21.10.2010

 • Обґрунтування організації обліку і аудиту грошових коштів: принципи, види, законодавче регулювання. Аудит грошових коштів на підприємстві "Антал-Плюс": завдання, об'єкти, джерела інформації; аналіз і оцінка системи внутрішнього контролю; зони ризику.

  курсовая работа [157,5 K], добавлен 29.10.2011

 • Економічна сутність грошових коштів та їх еквівалентів. Нормативне регламентування обліку. Організаційна характеристика, аналіз фінансового стану ПАТ "Гідросила". Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку. Порядок відображення коштів у звітності.

  курсовая работа [53,5 K], добавлен 13.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.