Роль грошей в економіці України

Визначення особливостей ролі грошей в економіці України з урахування здійснення сучасної грошово-кредитної політики. Дослідження методів державного регулювання кількості грошей в обігу. Огляд напрямів підвищення ефективності управління грошовою масою.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.05.2013
Размер файла 206,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Для забезпечення сталого економічного зростання пріоритетними мають стати наступні завдання грошово-кредитної політики:

-стабілізація темпів інфляції;

-зміна структури джерел грошової пропозиції;

-підвищення дієвості трансмісійного монетарного механізму;

-розвиток механізмів управління ліквідністю на основі посилення дієвості процентних важелів;

-становлення потужного національного;

-підвищення рівня монетизації та насиченості економіки кредитами;

-оновлення курсового режиму у напрямі підвищення гнучкості валютного курсу;

-побудова системи макропруденційного нагляду на основі ефективного ризик-менеджменту.

Таким чином, саме посилення стимулюючого характеру монетарної політики здатне забезпечити виправлення дисбалансів фінансової та економічної систем України, що призведе до збалансованого економічного зростання. Ефективність грошово-кредитної політики в посткризових умовах також можна забезпечити й іншими шляхами, серед яких вчені пропонують такі: перегляд та внесення змін до певних нормативно-правових актів, забезпечення зростання ВВП, зменшення інфляційних очікувань та підтримка інфляції на оптимальному рівні, рефінансування тих банків, котрі займаються кредитуванням інноваційних проектів. Ефективна грошово-кредитна політика здатна забезпечити економічну безпеку держави, що є особливо важливим в умовах процесів глобалізації економіки.

ВИСНОВКИ

Таким чином, формування грошово-кредитної політики будь-якої держави - це складний процес, який завжди пов'язаний з особливостями економічного та соціального середовища, оскільки саме вони визначають основні завдання даної політики

Формування грошово-кредитної політики України розпочинається з 1991р., коли було оголошено про розпад СРСР та утворення незалежних республік. У своєму розвитку монетарна політика України пройшла чотири основні етапи, корті пов'язані з її економічним розвитком як суверенної держави.

За роки незалежності, в Україні було розроблено методологію й методику грошово-кредитної політики, котра постійно вдосконалюється. Враховуючи світовий досвід, було прийнято закони, котрі визначають діяльність центрального банку як провідника монетарної політики в країні. Визначено основні інструменти, за допомогою яких він регулює діяльність банківського сектору, забезпечуючи тим самим сталість економічного зростання. Особливу роль у становленні монетарної політики відіграв досвід Німеччини.

Грошово-кредитна політика НБУ передбачає використання методів і інструментів, котрі пов'язані з регулюванням процентних ставок, управлінням золотовалютними резервами, операціями з цінними паперами на відкритому ринку, встановленням норми обов'язкових резервів. НБУ за допомогою методів і інструментів монетарної політики сприяє економічному зростанню національної економіки.

Сьогодні в Україні існує тенденція до зростання рівня монетизації економіки. Динаміка рівня монетизації української економіки виявилася у двох чітко виражених етапах - зниження (демонетизація) впродовж 1992-1996рр. і поступове зростання (ремонетизація). В умовах світової фінансової кризи НБУ проводив заходи щодо обмеження зростання грошової маси, проте це провокувало інфляцію, оскільки умови виробництва товарів значно погіршились. Але стверджувати про те, що лише монетизація впливає на інфляційні процеси не можна: в Україні інфляція має комплексний характер. Рівень монетизації в Україні залишається набагато нижчим, ніж у розвинутих країнах. За таких умов НБУ повинен провадити ефективну грошово-кредитну політику пов'язану з регулюванням грошової маси задля підтримання стабільного економічного зростання.

Протягом 2008-2011рр. НБУ провадить грошово-кредитну політику, котра спрямована на подолання кризових процесів у національній економіці країни.

Банківський сектор є основним кредитором реального сектору економіки, а тому НБУ намагається стабілізувати його діяльність шляхом проведення рефінансування комерційних банків, підвищення довіри до нього з боку населення та повернення вкладів до банків.

Основним завданням НБУ є створення стабільного макроекономічного середовища, підтримання сталого довгострокового економічного зростання, цінової стабільності.

Світовий досвід засвідчує, що найефективнішим монетарним режимом є режим інфляційного таргетування: цінова стабільність є основною умовою внаслідок економічних і соціальних втрат від інфляції. Тому перспективним вважається перехід до режиму інфляційного таргетування. До переходу на інфляційне таргетування Україну підштовхує МВФ, обґрунтовуючи це необхідністю зменшення інфляційних очікувань і підвищення гнучкості монетарної політики.

Режим інфляційного таргетування передбачає повну незалежність центрального баку, підвищення прозорості його діяльності, використання повного спектру економічних даних у процесі реалізації монетарної політики.

Такі зміни є позитивними, оскільки вони підвищують ефективність використання інструментів грошово-кредитної політики.

На даний час існує безліч недоліків у проведенні грошово-кредитної політики. В умовах фінансової нестабільності НБУ продовжував визначати основним своїм завданням підтримання стійкості національної одиниці. Проведення рефінансування банків дещо покращило ситуацію в реальному секторі економіки. Зростання значення нормативу адекватності регулятивного капіталу банків свідчить про поступове повернення довіри до банківського сектору.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Папаіка, О. О. Центральний банк і грошово-кредитна політика (Текст) / О. О. Папаіка, Т. Д. Косова. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. - 340 с.

2.Щетинін, А. І. Гроші та кредит / А. І. Щетинін; Мін-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 429 с.

3.Савлук, М. І. Гроші та кредит / М. І. Савлук; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2001. - 2001. - 602 с.

4.Івасів, Б. О. Гроші та кредит / Б. О. Івасів; Мін-во освіти і науки України, НБУ, Терноп. акад. нар. госп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2000. - 510 с.

5.Герасименко Р.А. Финансовый рынок. Теория. Практика организации в Украине. - Донецк: «КИТИС», 2000. - 330с.

6.Волкова Н.И. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие. - Донецк: ДонГУ, «КИТИС», 2003. - 286с.

7.Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник /за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця - К.: Кондор, 2004.

8.Прокопенко І.Ф. Ганін В.І. Маслов С.І. Основи банківської справи: Навч. Посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.

9.Иванов В.М. Деньги и кредит. - К.: МАУП, 2001. - 230с.

10.Мещеряков Л.В. Лисяк Л.В. Фінансовий менеджмент у банках. - К. - 2006. - с.107.

11.Васюренко О.В. Банківські операції. - К. - Знання. - 2006. - с.185.

12.Деньги, кредит, банки: Учебник /под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 1998.

13.Центральні банки та грошово-кредитна система / А.М.Мороз, М.І.Савлук; за ред. А.М.Мороза. - К.: КНЕУ, 2005. - 576с.

14.Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук; за ред. А.М.Мороза. - К.: КНЕУ, 2003. - 476с.

15.Коваленко О.К. Омельченко С.І. Банківські операції. Навчальний посібник - К.: ЦУЛ, 2006. - 208с.

16.Операції комерційних банків / Р. Котовська, М. Вознюк. - К.: Алеута; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 500с.

17.Гнатів, О. А. Таргетування інфляції як оптимальний режим монетарної політики в Україні // Регіональна економіка. - 2010. - №2. - с. 119-125.

18.Гелухов, Н.М. Сучасні тенденції розвитку грошово-кредитної політики України / Н. М. Гелугов, А. І. Пелех // Економічний Вісник Донбасу. - 2011. - №1. - с. 41-45.

19.Шаров, О. Таргетування інфляції: світовий досвід та українські перспективи / О. Шаров // Вісник Національного банку України. - 2010. - №7. - с.15-19.

20.Лимар, О. Ф. Сучасні тенденції грошово-кредитної політики України / О. Ф. Лимар, Л. М. Глухманчук // Економікс. - 2010. - №3. - с. 22-25.

21.Шкарпова Е. Кредит недоверия // Контракты. - 2011. - №30. - с.11-12.

22.Кравчук К. Спасутся не все // Контракты. - 2011. - №35. - с.18-21.

23.Шкарпова Е. Великие махинаторы // Контракты - №45. - 2010. - с.14-18.

24.Гриньков Д. Скрытые резервы // Бизнес - №10. - 2011. - с.54-55.

25.Гриньков Д. Иск-менеджмент // Бизнес - №50. - 2011. - с.27-31.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Процес грошового розвитку. Вплив грошей як предмету попиту на ринок товарів і послуг. Основні питання, що стосуються еволюції грошей з економічної точки зору. Концепції походження грошей: раціоналістична і еволюційна. Паперові та кредитні гроші.

  контрольная работа [33,7 K], добавлен 20.01.2010

 • Формування грошово-кредитної політики України за нових економічних відносин. Інституціональний аспект аналізу грошово-кредитної політики. Досягнення і проблеми макроекономічної стабілізації грошово-кредитної моделі. Удосконалення і приорітети розвитку.

  курсовая работа [72,4 K], добавлен 02.10.2007

 • Інфляція як процес знецінення грошей унаслідок надмірної емісії та переповнення каналів обігу грошовою масою. Інфляція в середині 80-х років в Ізраїлі. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика. Основні форми, особливості та стадії гіперінфляції.

  реферат [26,3 K], добавлен 30.04.2010

 • Стабілізація гривні як головна мета грошово-кредитної політики України. Порівняльний аналіз фактичних і прогнозних показників індексу споживчих цін, монетарної бази та ВВП за 2010-2012 рр. Огляд післякризового становища Національним банком України.

  статья [134,2 K], добавлен 26.12.2013

 • Сутність, функції і концепції походження грошей. Історія становлення грошової системи України, законодавче регулювання. Формування сучасного механізму забезпечення сталості грошового обігу, економічні, соціально-політичні і фінансові мотиви стабілізації.

  курсовая работа [64,3 K], добавлен 31.10.2011

 • Роль грошей в організації функціонування суспільного виробництва. Дослідження відмінності грошової форми вартості від загальної. Функції грошей: засіб платежу, нагромадження і обігу; міра вартості та світові гроші. Сутність масштабу цін під час еволюції.

  курсовая работа [963,7 K], добавлен 26.03.2013

 • Історія виникнення та походження грошей, зміст раціоналістичної та еволюційної концепцій. Особливості еволюції форм грошей. Сучасні гроші, їх роль та функції у ринковій економіці. Суть монетарної політики, характеристика та основні види грошових засобів.

  курсовая работа [240,5 K], добавлен 26.06.2011

 • Гроші як загальний вартісний еквівалент та технічний інструментарій обміну товаром. Поняття натуральних та символічних грошей. Історія купоно-карбованця та нової гривні, види захисту. Функції грошей як міри вартості, засіб обігу, накопичення та платежу.

  курсовая работа [50,7 K], добавлен 15.11.2010

 • Гроші як результат об'єктивного історичного процесу розвитку товарного виробництва і обміну. Роль золота в процесі обміну. Демонетизація золота як полишення ним грошового обігу і припинення виконання ним грошових функцій. Роль держави в розвитку грошей.

  реферат [22,4 K], добавлен 30.01.2015

 • Сутність та економічна природа грошей, історія та головні етапи їх становлення і розвитку в суспільстві. Функції: міра вартості, засіб обігу, нагромадження та платежу, світові гроші. Відмінні особливості сласних грошей, шляхи та перспективи їх розвитку.

  презентация [861,0 K], добавлен 09.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.