Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні

Оцінка умов ведення бізнесу в України за всесвітніми рейтингами. Ресурсна та інформаційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва. Реалізація регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Система державного нагляду (контролю).

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.05.2014
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Державна служба України з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Аналітичний звіт

про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні

Зміст

Вступ

1. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в Україні за 2012 рік

2. Стан інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання

3. Оцінка умов ведення бізнесу в України за всесвітніми рейтингами

3.1 «Doing Business» (умови ведення бізнесу) - рейтинг Міжнародної фінансової корпорації

3.2 Рейтинг глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму

3.3 Рейтинг конкурентоспроможності регіонів України

4. Державна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва

4.1 Фінансова державна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва

4.2 Фінансове забезпечення регіональних программ

4.3 Фінансово-кредитна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва

4.4 Ресурсна та інформаційна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва

4.5 Формування інфраструктури підтримки малого підприємництва

5. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для малого і середнього підприємництва

6. Державне регулювання підприємницької діяльності: удосконалення правового поля

6.1 Реалізація регуляторної політики в сфері господарської діяльності

6.2 Реформування дозвільної системи

6.3 Удосконалення ліцензування господарської діяльності

6.4 Система державного нагляду (контролю)

6.5 Реформування сфери адміністративних послуг

Висновки та пропозиції

Вступ

Підприємництво є важливим сектором вітчизняної економіки, який сприяє насиченості ринку товарами та послугами, створенню нових робочих місць, зменшенню безробіття тощо.

На сьогодні, з розвитком малого та середнього підприємництва держава пов'язує проведення структурних змін, забезпечення впровадження реформ в економіці та вирішення соціальних проблем суспільства.

Успішне функціонування малого та середнього підприємництва належним чином впливає на формування конкурентного середовища, обумовлюючи його роль, як потужного двигуна економічного розвитку.

Продуктивна робота малих та середніх підприємств сприяє розвитку країни та є значним джерелом поповнення бюджетів всіх рівнів.

Розвиток малого та середнього підприємництва, як один з важливих економічних чинників, потребує ефективної державної підтримки і певні кроки на цьому шляху вже зроблені.

Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» визначено необхідність поліпшення бізнес-клімату, забезпечення дерегуляції в господарській діяльності, подальшого розвитку підприємництва.

Прийнято Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», яким визначені основні напрями державної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва, і який спрямований на: створення сприятливих умов формування конкурентного середовища в економіці України; підтримку підприємницької ініціативи громадян; стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб'єктів малого та середнього підприємництва та поліпшення їх фінансового стану. малий бізнес підприємництво нагляд

На законодавчому рівні останнім часом прийнято вичерпний перелік документів дозвільного характеру, внесено зміни до законодавчих актів щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства у сфері дозвільної системи. Забезпечено значне спрощення ліцензування шляхом скорочення переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню. Вживаються заходи для прискорення перегляду регуляторних актів, прийнятих на регіональному рівні.

Урядом вжито заходів для поліпшення реєстраційної діяльності, зокрема спрощено процедури започаткування, ведення бізнесу та припинення діяльності суб'єктів господарювання.

У 2012 році створено Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

За участю місцевих органів влади розширюється інфраструктура підтримки малого підприємництва, реалізуються заходи з підвищення рівня навчальної підготовки кадрів для підприємництва, впроваджуються інструменти його фінансово-кредитної та експортної підтримки, здійснюється стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів тощо.

На даний час розробляється Загальнодержавна програма розвитку малого та середнього підприємництва, опрацьовуються нові механізми його державної підтримки, що стане важливим кроком на шляху реалізації державної політики в сфері підтримки малого та середнього підприємництва.

Уряд України послідовно працює над розробкою та реалізацією комплексу складних, системних питань та вирішенням низки актуальних задач розвитку бізнесу з урахуванням загальнодержавних та регіональних інтересів.

1. Стан розвитку малого та середнього підприємництвав Україні за 2012 рік

Підприємницьке середовище відіграє важливу роль не лише в розвитку економіки країни, а також у вирішенні багатьох соціальних проблем, насамперед має забезпечувати зайнятість населення; насичувати ринок необхідними товарами та послугами, створювати здорову конкуренцію, що сприятливо впливає на розвиток економіки та забезпечує стабільність держави в цілому.

За інформацією з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 01.01.2013 було зареєстровано 6 704 488 суб'єктів господарської діяльності, з них: 1 405 069 юридичних осіб та 5 299 419 фізичних осіб - підприємців. Загальна кількість зареєстрованих суб'єктів господарювання, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшилася на 204 518 суб'єктів, що на 3,15 % більше ніж за відповідний період минулого року.

Кількість діючих суб'єктів господарської діяльності, станом на 01.01.2013, становить 4 046 270 одиниць, що на 0,02 % більше ніж за відповідний період минулого року.

Таблиця 1.

Основні показники стану державної реєстрації

суб'єктів господарської діяльності в Україні за 2008 -2012 роки.

Показники
(на кінець року)

2008

2009

2010

2011

2012

Загальна кількість зареєстрованих (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) суб'єктів господарської діяльності , в тому числі:

5 715 779

5 970 779

6 270107

6 499 970

6 704 488

Кількість зареєстрованих юридичних осіб

1 204 526

1 252 437

1 303 360

1 3579 22

1 405 069

Кількість зареєстрованих фізичних осіб - підприємців

4 510 608

4 718 342

4 966 747

5 142 048

5 299 419

Загальна кількість діючих суб'єктів господарської діяльності, в тому числі:

3 899 782

3 973 916

4 094 025

4 045 317

4 046 270

Кількість юридичних осіб, діяльність яких не припинено

917 532

981 105

978 514

1 003 268

1 025 857

Кількість фізичних осіб - підприємців, діяльність яких не припинено

2 982 250

3 112 694

3 115 511

3 042 049

3 020 413

Як видно з таблиці 1, протягом 2010 - 2012 років кількість діючих суб'єктів господарської діяльності залишається майже незмінною.

За останні два роки поступово відбувалось збільшення кількості юридичних осіб та зменшення фізичних осіб - підприємців. Так, у 2011 році кількість юридичних осіб збільшилася на 2,53 %, а у 2012 році - на 2,25 % і станом на 01.01.2013 становила 1 025 857 одиниць. Кількість фізичних осіб - підприємців станом на 01.01.2013 становила 3 020 413 одиниць, що на 0,71 % менше ніж за відповідний період минулого року.

Найбільша кількість суб'єктів господарської діяльності функціонують у м. Києві (12,57 %), Донецькій (7,64 %), Дніпропетровській (7,34 %), Харківській (6,97 %), Одеській (6,53 %), Львівській (6,12 %) та Луганській (4,8 %)областях (додаток 1, таблиця 1).

За даними Держкомстату України станом на 01.01.2012 в структурі вітчизняного підприємництва за розміром підприємництва частка малих підприємств становила 93,7 %, середніх - 5,7 % та великих - 0,6 % (малюнок 1). Протягом 2010 -2012 років ці показники не зазнали суттєвих змін.

Малюнок 1. Кількість підприємств за їх розмірами у відсотках до загальної кількості підприємств станом на 01.01.2012.

В регіональному розрізі переважна кількість середніх підприємств України здійснює свою діяльність в Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Сумській та Рівненській областях. Найбільша кількість суб'єктів малого підприємництва здійснює свою діяльність в Івано-Франківській області, місті Київ, Миколаївській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Станом на 01.01.2012 року загальна кількість суб'єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення України становить 360 одиниць, що на 22,41 % менше ніж за звітний період минулого року. Зазначений показник зменшився у порівнянні з аналогічним показником звітного періоду минулого року у зв'язку із зменшенням кількості фізичних осіб-підприємців з 394 одиниць до 290 одиниць у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення України. Показник кількості малих підприємств протягом 2010 - 2012 років майже залишався незмінним - 70 одиниць у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення України. При цьому, у 2009 році цей показник становив 82 одиниці.

В регіональному розрізі найкращі показники кількості суб'єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення України у містах Києві (599 одиниць) і Севастополі (465 одиниць), Київській (429 одиниць), Одеській (419 одиниць), Харківській (410 одиниць) і Миколаївській (406 одиниць) областях. Найнижчі показники кількості суб'єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення України в Сумський (307 одиниць), Волинській (286 одиниць), Львівській (284 одиниць), Рівненській (284 одиниць) та Тернопільській (283 одиниць) областях (малюнок 2).

Малюнок 2. Кількість суб'єктів малого підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення України за регіонами у 2011 році (одиниць).

У регіональному розподілі для середніх підприємств загальний показник кількості суб'єктів підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення України поспіль 2010 - 2012 років утримується на рівні 4 одиниці. Розрахунково показник кількості суб'єктів підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення України для середніх підприємств ще не досяг рівня 2009 року (5 одиниць).

За даними Держкомстату України станом на 01.01.2012 загальний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб'єктами підприємницької діяльності за видами економічної діяльності склав 2 157 269,4 млн. грн.

Частка продукції, реалізованої суб'єктами підприємницької діяльності
у % до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 01.01.2012 становила - 51,3 %. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами становила 12,5%, фізичними особами - підприємцями відповідно становила 5,%; суб'єктами середнього підприємництва - юридичними особами - 33,8%) (малюнок 3).

Малюнок 3. Питома вага підприємств у обсязі реалізованої продукції за 2011 рік.

У розподілі за видами економічної діяльності пріоритетними сферами діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва залишаються торгівля та сфера послуг, питома вага яких від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) сумарно становить 64 %. Значно меншими є показники промисловості (9,7 %); сільського господарства (8,8 %), будівництва (7 %).

За інформацією Державної податкової служби України (ДПС) загальна кількість платників податків, які перебували на обліку в органах ДПС, станом на 01.01.2013, становила 3 853 720 осіб (з яких, 1 204 893 юридичних осіб, 2 648 827 фізичних осіб), що становить 57,5 % від загальної кількості зареєстрованих суб'єктів господарювання у 2012 році, або на 1 % більше ніж за звітний період минулого року (3 849 880 осіб).

Загальна кількість платників податків, які сплачували податки, за звітний період 2012 року становила 2 528 952 осіб або 66 % від загальної кількості платників податків, які перебували на обліку в органах ДПС.

У звітному році загальна кількість юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, становила 584 340 осіб (або 23 % від загальної кількості платників податків), з яких 395 096 особи обрали загальну систему оподаткування, відповідно 14 872 осіб - спрощену систему оподаткування, 40 516 осіб - сплату фіксованого сільськогосподарського податку (додаток 1, таблиці 2 та 3).

У 2012 році показник кількості юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали загальну систему оподаткування, становив 67,6% від загальної кількості юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, або на 1,3% менше ніж відповідний показник минулого звітного року (400 417 осіб).

Показник кількості юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, у 2012 році, становив 25,5% від загальної кількості юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, або на 5,4% більше ніж відповідний показник минулого звітного року (141 069 осіб).

Показник кількості юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали сплату фіксованого сільськогосподарського податку, у 2012 році, становив 6,9 % від загальної кількості юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, або на 1,4% менше ніж відповідний показник минулого звітного року (41 112 осіб).

У 2012 році загальна кількість фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, становила 1 944 612 осіб (або 77 % від загальної кількості платників податків), з яких загальну систему оподаткування обрали 672 923 особи, спрощену систему оподаткування - 1 271 687 особи та сплату фіксованого сільськогосподарського податку - 2 особи.

Показник кількості фізичних осіб - підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, у 2012 році, становив 34,6% від загальної кількості фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, або на 14 відсотків більше ніж відповідний показник минулого звітного року (588 840 осіб).

У 2012 році показник кількості фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування становив майже 65,4% від загальної кількості фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачували податки, або на 21 % більше ніж відповідний показник минулого звітного року (1 051 090 осіб).

Показник кількості фізичних осіб - підприємців, які обрали сплату фіксованого сільськогосподарського податку, за звітний період поточного року, у порівнянні із відповідним показником минулого звітного року, зменшився на 67 %, але значного впливу на загальний показник кількості суб'єктів господарювання, які сплачують податки він не має.

Як видно з вищенаведених даних, у 2012 році залишається стійка тенденція до зростання загальної кількості платників єдиного податку фізичних та юридичних осіб. Одночасно, поспіль останніх 7 років, спостерігається щорічне зменшення кількості найманих працівників не тільки у платників єдиного податку, а в цілому у сфері малого і середнього бізнесу.

Так, у суб'єктів малого і середнього підприємництва у 2012 році працювало 5 147,9 тис. осіб. Зокрема, у суб'єктів малого підприємництва (юридичних осіб) - 1 478,5 тис. осіб, у фізичних осіб-підприємців - 793 тис. осіб (в тому числі: у платників єдиного податку - 661 тис. осіб, а у платників загальної системи оподаткування - 132 тис. осіб), у суб'єктів середнього підприємництва - понад 3 669 тис. осіб. У порівнянні з відповідними показниками 2011 року, кількість найманих працівників у суб'єктів малого підприємництва (юридичних осіб) зменшилась на 3,2% (1 527 тис. осіб), відповідно у фізичних осіб-підприємців цей показник зменшився на 0,25% (795 тис. осіб), у суб'єктів середнього підприємництва - зменшення відбулось на 0,02% (3 670 тис. осіб).

У порівнянні із звітним періодом 2011 року, показник кількості найманих осіб у фізичних осіб - підприємців, в цілому, зменшився Це відбулось у зв'язку з набуттям чинності положень Податкового кодексу України, якими було скасовано нарахування та сплата фіксованого податку. Разом з тим, спостерігається зростання показника кількості найманих осіб у фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та загальної системи оподаткування, у порівнянні із звітним періодом 2011 року. Так, показник кількості найманих осіб у платників єдиного податку, у 2012 році, збільшився на 2,3 % у порівнянні із відповідним показником минулого звітного року (646 тис. осіб), а показник кількості найманих осіб у платників загальної системи оподаткування, відповідно, збільшився на 10,9 % (119 тис. осіб).

За останні роки відбулися позитивні зрушення щодо оплати праці найманих осіб у суб'єктів малого і середнього підприємництва.

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників у сфері малого і середнього підприємництва у 2011 році становила:

у суб'єктів малого підприємництва (юридичних осіб) - 1 530,9 грн.;

у суб'єктів малого підприємництва (фізичних осіб) - 1 104,5 грн.;

у суб'єктів середнього підприємництва (фізичних осіб) - 1 307,6 грн.;

у суб'єктів середнього підприємництва (юридичних осіб) - 2 376, грн.

У продовж 2012 року заробітна плата, хоча і повільними темпами, але зростала, і на кінець звітного року становила:

у суб'єктів малого підприємництва (юридичних осіб) - 1 632,1 грн. (збільшення на 6,6 %);

у суб'єктів малого підприємництва (фізичних осіб) - 1 614,2 грн. (збільшення на 46,1 %);

у суб'єктів середнього підприємництва (фізичних осіб) - 1 560 грн. (збільшення на 19,4 %);

у суб'єктів середнього підприємництва (юридичних осіб) - 2 580,5 грн. (збільшення на 8,6 %).

Враховуючи наслідки фінансової кризи 2008 - 2010 років, надходження до бюджетів усіх рівнів від суб'єктів малого і середнього бізнесу зі сплати податків і зборів мають тенденцію до повільного зростання. Так, до Зведеного бюджету за 2012 рік від суб'єктів малого і середнього бізнесу надійшло 289 319,0 млн. грн., що на 8,6 % більше, ніж за звітний період минулого року.

Станом на 01.01.2012 фінансовий результат до оподаткування підприємств, які одержали прибуток, склав 255 545,9 млн. грн. Фінансовий результат до оподаткування середніх підприємств, які одержали прибуток, станом на 01.01.2012, склав 63 787,5 млн. грн., що у відсотках до загальної кількості підприємств становить 67,3 %. Фінансовий результат до оподаткування малих підприємств, які одержали прибуток, за цей звітний період склав 44 323,3 млн. грн., що у відсотках до загальної кількості підприємств становить 65,0 %.

Фінансовий результат до оподаткування малих і середніх підприємств, які одержали збитки, станом на 01.01.2012, в сумі склав 89 816,7 млн. грн. (відповідно у малих підприємств - 51 091,0 млн. грн., у середніх підприємств - 38 725,7 млн. грн.). Найбільш від'ємне значення фінансового результату до оподаткування мали малі підприємства, які здійснюють свою діяльність у сферах: операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям - 19 351,5 млн. грн.; торгівля та надання послуг - 13 220,4 млн. грн.; оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі - 11 207,2 млн. грн.; будівництво - 4 128, 8 млн. грн.; діяльність транспорту та зв'язку - 2 082 млн. грн.).

Узагальнений моніторинг стану розвитку малого і середнього підприємництва за регіональним розподілом наведено у Додатку 2.

2. Стан інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання

В сфері інвестиційної діяльності створена нормативно-правова база, яка адаптована до міжнародних норм, зокрема: Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій на Україні»; Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій, тощо.

Для залучення інвесторів в економіку країни, створюються всі умови щодо забезпечення рівного захисту прав, інтересів, майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності.

За даними Держкомстату України головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких, станом на 01.01.2012, освоєно 54,0 % від загального обсягу капіталовкладень. Частка залучених і запозичених коштів
(у тому числі, кредитів банків та інших позик, коштів іноземних інвесторів)
у загальних обсягах капіталовкладень становила 21,0%.

За рахунок державного та місцевих бюджетів на початок звітного періоду залучено 10,4 % інвестицій в основний капітал. Частка коштів населення на будівництво власного житла на початок 2012 року становила 9,4 % від загального обсягу капіталовкладень.

У січні-вересні 2012 року за рахунок власних коштів підприємств і організації залучено в основний капітал підприємств 61,2 % загального обсягу капіталовкладень. Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень становила 17,5% (малюнок 4).

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 4,5% та 1,9% загального обсягу капіталовкладень. Частка коштів населення на індивідуальне житлове будівництво становила 15,7 % від загального обсягу капіталовкладень.

Малюнок 4. Питома вага залучених капітальних інвестицій за 9 місяців 2012 року.

За даними Держкомстату України в економіку України іноземними інвесторами у 2011 році вкладено прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на суму 6,5 млрд. дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), станом на 01.01.2012, внесених в економіку України становив 4,9 млрд. дол. США, що на 10,2% більше обсягів інвестицій за звітний період 2011 року, та в розрахунку на одну особу становив 1 084,3 дол. США.

У фінансових установах акумульовано 16,3 млрд. дол. США прямих інвестицій (33,1% від загального обсягу прямих інвестицій). На підприємствах промисловості зосереджено 15,2 млрд. дол. США прямих інвестицій (30,9% від загального обсягу прямих інвестицій).

За результатами 2011 року підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 209,1 млрд. гривень інвестицій в основний капітал економіки України (не включаючи суму податку на додану вартість, що врахована в ціні придбання активів), що становить 122,4% інвестицій в основний капітал економіки України 2010 року.

За даними Держкомстату України, у січні - вересні 2012 року, в економіку України іноземними інвесторами вкладено прямих іноземних інвестицій на суму 4,3 млрд. дол. США, що становить 91,07 % прямих іноземних інвестицій 2011 року (у січні - вересні 2011 року відповідно - 138,52 % прямих іноземних інвестицій 2010 року).

На 1 жовтня 2012 року обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) унесених в економіку України становив 52,7 млрд. дол. США, що на 5,2 % більше обсягів інвестицій на початок 2012 року, що в розрахунку на одну особу населення складає 1 157,0 дол. США.

На підприємствах промисловості зосереджено 16,9 млрд. дол. США (32 % від загального обсягу прямих інвестицій в Україну), у фінансових установах - 5,7 млрд. дол. США (29,8% від загального обсягу прямих інвестицій в Україну).

Обсяги залучення капітальних інвестицій підприємств України, у січні - вересні 2012 року, складають 177,5 млрд. грн., що становить 117 % капітальних інвестицій підприємств України 2011 року.

Залучення іноземних інвестицій на регіональному рівні.

У Харківській області у 2012 році загальна сума прямих іноземних інвестицій становила 2,1 млрд. дол. США.

На Волині за дев'ять місяців 2012 року в область залучено 355,6 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. За час дії регіональної програми залучено інвестицій у загальному обсязі 93,2 млн. дол. США.

У Рівненській області за 9 місяців 2012 року у розвиток економіки області інвестовано 1990,2 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 33,6% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Найбільше інвестовано у будівництво - 66,5 % від загального обсягу інвестицій, у промисловість - 27,4%, у сільське господарство - 6,6 %. Іноземних інвестицій залучено у загальному розмірі 293,9 млн. дол. США. Інвестиції надійшли з 38 країн світу. До п'ятірки основних країн-інвесторів входять: Німеччина - 73,9 млн. дол. США, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії - 62,4 млн. дол. США, США ? 39,3 млн. дол. США, Кіпр - 25,1 млн. дол. США та Італія - 20,6 млн. дол. США. Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства промисловості, в які вкладено 151,2 млн. дол. США іноземних інвестицій. Обсяг іноземних кредитів та позик в економіку області за дев'ять місяців 2012 року становив 91,5 млн. дол. США. Найбільше їх надійшло з Німеччини та Кіпру. Загальний обсяг іноземного капіталу становив 385,4 млн. дол. США.

Оцінка інвестиційного середовища Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

У жовтні - листопаді 2012 року за підтримки проекту “Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність” (ЛІНК) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Держінвестпроект України провів опитування інвесторів, що здійснюють свою діяльність в Україні.

В опитуванні взяли участь 130 компаній, що здійснюють свою діяльність у 16 регіонах України. Іноземні інвестиції компаній, що взяли участь в опитуванні, походять з таких країн, як Росія, Норвегія, Сербія, Чехія, Білорусь, Литва, Польща, Швейцарія, Швеція, Австрія, Німеччина, Молдова, Канада, США, Франція, Кіпр, Туреччина, Ізраїль, Данія, Болгарія, Нідерланди, Угорщина, Великобританія, Бельгія, Італія, Словаччина, Голландія, Португалія.

В ході опитування компаніям пропонувалось визначити основні проблемні питання, що виникають у них під час здійснення діяльності в Україні. За результатами опрацювання відповідей на поставлені питання підготовлено рейтинг найбільш поширених проблем іноземних інвесторів в Україні.

Відповідно до сформованого рейтингу, основною проблемою іноземних інвесторів в Україні є відносини з податковими органами (22,8% респондентів відзначили це серед своїх проблемних питань). Друге та третє місце ділять між собою питання перевірок та недосконалого нормативно-правового регулювання - з такими проблемами стикаються у своїй діяльності 14,45% іноземних інвесторів, що взяли участь у опитуванні. Проблеми у сфері земельних питань турбують 11,8% респондентів, відносини з митними органами - 11,03%. Порядком здійснення ліцензійних та дозвільних процедур не задоволені 10,27% опитаних респондентів, реєстраційних процедур - 9,5%. Крім того, 5,7% респондентів повідомили про наявність «інших» проблемних питань, серед яких відзначались, зокрема рейдерство, високі ціни на сировину тощо (малюнок 5. ).

Малюнок 5. Структура проблемних питань іноземних інвесторів в Україні.

В той же час, учасниками опитування були відзначені і певні позитивні аспекти їхньої діяльності в Україні. Так, найбільше іноземні компанії в Україні цінують наявність кваліфікованої та доступної робочої сили, а також високий потенціал та перспективність ринку. Серед інших переваг України відзначались зручне географічне та логістичне розташування, наявність доступу до сировини та підтримка з боку національних та регіональних органів влади.

3. Оцінка умов ведення бізнесу в України за всесвітніми рейтингами

3.1 «Doing Business» (умови ведення бізнесу) - рейтинг Міжнародної фінансової корпорації

У жовтні 2012 року Міжнародною фінансовою корпорацією було оприлюднено результати щорічного Рейтингу умов ведення бізнесу «Doing Business-2013» (далі - Рейтинг умов ведення бізнесу).

У Рейтингу умов ведення бізнесу Україна покращила свої позиції на 15 одиниць та перемістилася із 152-го на 137 місце, тим самим увійшла у першу трійку країн, які продемонстрували значне покращення умов ведення бізнесу за останній рік.

Найбільше покрашення позицій України у Рейтингу умов ведення бізнесу (на 66 позицій) відбулося за статтею «започаткування бізнесу». За цієї статтею Україна перемістилася з 116-ої позиції на 50-ту позицію.

Таке покращення стало можливим завдяки реалізації низки заходів. Зокрема:

- знижено мінімальні вимоги до розміру статутного капіталу при реєстрації підприємства;

- скасовано вимоги щодо необхідності надання нотаріально завірених установчих документів для реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності;

- запроваджено електронну реєстрацію суб'єктів господарювання;

- скасовано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця;

- встановлено адміністративну відповідальність за порушення у сфері реєстрації;

- введено модельні статути, які спростили процедуру реєстрації юридичних осіб;

- скасовано обов'язкове засвідчення установчих документів у нотаріуса;

- скорочено строк державної реєстрації до 2-х днів тощо.

В цілому за показниками Рейтингу результат не поганий, якщо взяти до уваги, що в ньому не враховано реформаторські рішення, прийняті у другій половині 2012 року, дія яких стартувала з 1 січня 2013 року.

З 1 січня 2013 року набули чинності Закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо відміни реєстрації декларації про відповідність». Реалізація положень цих законів стане наступним кроком в поліпшенні позицій України за показниками Рейтингу умов ведення бізнесу.

У 2012 році Держпідприємництвом розроблено заходи для подальшого зміцнення позицій України за показниками Рейтингу умов ведення бізнесу. Так, підготовлено:

законопроект про нотаріат (реєстр. №10433), положеннями якого передбачено скасування 60 нотаріальних посвідчень;

зміни до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу, якими передбачено встановлення принципу провадження господарської діяльності суб'єктами приватного права без застосування печаток.

На даний час зазначені законопроекти проходять процедуру погодження у відповідних міністерствах та відомствах.

Центральними органами виконавчої влади ведеться активна робота з експертами Міжнародної фінансової корпорації, Європейської бізнес асоціації та Американської торгово-промислової палати в Україні щодо розробки пропозицій в частині покращення позицій України у Рейтингу умов ведення бізнесу.

При підготовці Національного плану дій на 2013 рік розроблені пропозиції були враховані в плані заходів на 2013 рік, виконання яких сприятиме покращенню умов ведення бізнесу в країні.

3.2 Рейтинг глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму

За даними звіту Всесвітнього економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність у 2012 - 2013 роках, серед 144 країн, Україна другий рік поспіль покращує свої позиції за індексом глобальної конкурентоспроможності. Так, за цим індексом України піднялася на 9 позицій, тим самим перемістилася з 82-го на 73-є місце.

Провідні позиції у рейтингу глобальної конкурентоспроможності займають Швейцарія, Сінгапур та Фінляндія, які складають трійку лідерів. Російська Федерація та Казахстан випереджають Україну, посідаючи відповідно 67 і 51-е місця у загальному рейтингу глобальної конкурентоспроможності.

Покращення позиції України у цьому рейтингу відбулося за рахунок міцних позицій країни за окремими складовими індексу, такими як, високоосвічене населення, значна ємність ринку, які є хорошою основою для подальшого економічного зростання.

З іншого боку, незважаючи на проведені в Україні економічні реформи, залишаються слабкими такі складові індексу, як «система інституцій» (132-е місце), що визначається правовою й адміністративною інфраструктурою, та «ринок товарів і послуг» (117-е місце), що є неефективним. Пріоритетними напрямами також мають стати складові індексу «стабілізація фінансового сектора України» (114-е місце) та «підвищення рівня розвитку бізнесу» (91-е місце).

Серед основних невикористаних можливостей України особливу увагу заслуговують складові «інновації» та «технологічна готовність».

У рейтингу глобальної конкурентоспроможності у 2012-2013 роках за складовою «інновації» України займає 71-е місце. Найбільший вплив на підвищення значення рейтингу України у 2012-2013 роках за складовою «інновації», порівняно з попереднім звітнім періодом, мали зміни таких її показників, як: якість науково-дослідних інститутів (підвищення на 8 позицій); державні закупівлі новітніх технологій і продукції (підвищення на 15 позицій); наявність вчених та інженерів (підвищення на 26 позицій); кількість патентів, отриманих на 1 млн. населення (підвищення на 20 позицій).

За складовою «інноваційна спроможність» Україна у 2012-2013 роках втратила 16 позицій. Це було пов'язано з тим, що підприємства використовують іноземні технології (шляхом отримання ліцензій), ніж вітчизняні розробки та дослідження.

У рейтингу глобальної конкурентоспроможності у 2012-2013 роках, за складовою «технологічна готовність», України піднялася на 1 позицію і займає 81-е місце. Варто відзначити, що у 2012-2013 роках майже всі показники складової «технологічна готовність» покращилися. Зокрема, такі, як «рівень освоєння технологій» (підвищення на 2 позиції), «іноземні інвестиції та трансфер технологій» (підвищення на 15 позицій), «интернет-користувачі» (підвищення на 4 позиції).

Підсумки дослідження складових інвестиційного та інноваційного розвитку України останніх років свідчать про підвищення ролі цілеспрямованої державної політики, орієнтованої на підтримку цілісності інноваційного процесу - від наукової розробки до інвестування масового виробництва. Це сприяло покращенню місця України у міжнародних рейтингах.

3.3 Рейтинг конкурентоспроможності регіонів України

У 2012 році також було опубліковано Рейтинг конкурентоспроможності регіонів України, підготовленого Фондом «Ефективне управління».

Згідно цього рейтингу у 2012 році всі регіони поліпшили свої позиції, так само як і Україна у рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму.

При цьому розрив між лідерами й аутсайдерами істотно скоротився.

Як і в попередні роки, перше місце в регіональному індексі залишилося за столицею. Київ тримає першість за такими складовими як «інфраструктура», «технологічна готовність», «макроекономічне середовище», «розмір ринку». Другу позицію столиця посідає за «рівнем вищої освіти та професійної підготовки». Не дивлячись на позитивні показники за рейтингом конкурентоспроможності регіонів, Київ займає останнє місце за складовою «ефективність державних інститутів».

«Погані оцінки» відносно «ефективності держінститутів», що отримує Київ поспіль двох років, отримують і інші економічно розвинені регіони України. Ця тенденція пов'язана з завищеними вимогами з боку представників бізнесу до держінститутів України, особливо до Києва. Із економічним зростанням України та із запровадженням бізнесом нових технологій, вимоги до інститутів будуть тільки зростати, а отже вирішення цієї проблеми значно підвищить показники конкурентоспроможності регіонів України.

Друге місце в рейтингу конкурентоспроможності регіонів в Україні в 2012 році зайняла Харківська область, третє - Дніпропетровська область, четверте - Донецька область, п'яте - Київська область.

В п'ятірці «аутсайдерів», як і в 2011 році, залишаються сільськогосподарські регіони: Житомирська, Тернопільська, Чернігівська, Кіровоградська і Херсонська області.

Розрив в оцінках складових рейтингу конкурентоспроможності регіонів спостерігається не тільки між усіма регіонами України, але й усередині кожної окремої області. В Україні немає однозначного лідера за всіма складовими рейтингу конкурентоспроможності регіонів, як немає й однозначного аутсайдера. Наприклад, Київ лідирує за такими складовими як інфраструктура й технологічна готовність, але замикає рейтинг регіонів за складовою інститутів. І навпаки, Чернігівська область, яка посідає 24-е місце в рейтингу і відстає за такими складовими як технологічна готовність, ефективність ринку товарів і рівень розвитку бізнесу, лідирує за ефективністю ринку праці.

За такими складовими конкурентоспроможності регіонів як «інститути» й «ефективність ринку товарів», навіть регіони-лідери рейтингу посідають позиції, нижчі від середньосвітових. Проте, за складовими «ефективності ринку праці», «вищої освіти», «охорони здоров'я та початкової освіти» всі регіони України мають оцінки, вищі від середніх результатів у світі.

Істотне підвищення ефективності та якості функціонування державних інститутів можливе лише за умови запровадження широкомасштабного загальнодержавного проекту з впровадження «електронного уряду» в Україні. Це значно покращить умови ведення бізнесу в Україні, знизить витрати бізнесу на взаємодію із владою та витрати на утримання держапарату. Запровадження проекту «електронний-уряд» сприятиме підвищенню результатів за всіма 12 складовими рейтингу конкурентоспроможності регіонів України.

4. Державна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва

В рамках реалізації Закону України від 22.03.2012 № 4618 «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» проводиться робота щодо створення умов для забезпечення ефективності державної підтримки малого і середнього підприємництва.

Відповідно до цього документу державна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва включає фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку тощо.

4.1 Фінансова державна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва

Одним з основних видів фінансової державної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва, визначених Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», є надання кредитів, у тому числі мікрокредитів, для започаткування і ведення власної справи.

Фінансова державна підтримка суб'єктів малого підприємництва у 2012 році здійснювалася за рахунок бюджетної програми «Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва». У 2012 році на фінансування бюджетної програми «Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва» було передбачено 10 300,0 тис. грн. (Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»).

Для використання бюджетних коштів та цільового їх спрямування, Українським фондом підтримки підприємництва проведено конкурс на отримання мікрокредитів. За результатами конкурсу, з переможцями - суб'єктами малого підприємництва було укладено договори на загальну суму 9 550,0 тис. грн.

Також Державним бюджетом України на 2012 рік за бюджетною програмою «Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» було заплановано фінансування освітньої програми для підприємців - початківців, безробітних та суб'єктів малого підприємництва.

В рамках реалізації зазначеної програми у 2012 році проведено 75 навчальних семінарів у 27 регіонах України за темами: започаткування власної справи, бізнес - планування; мале підприємництво: оподаткування, соціальне страхування, облік, звітність; ресурсне забезпечення малого підприємництва. Загальна вартість послуг з організації та проведення семінарів склала 1 993,5 тис. грн.

4.2 Фінансове забезпечення регіональних програм

На місцевому рівні також вживаються заходи спрямовані на підтримку розвитку малого і середнього підприємництва шляхом розробки проектів регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, національних і регіональних соціально-економічних, екологічних, культурних та інших особливостей.

Регіональні та місцеві програми розвитку малого і середнього підприємництва направлені на створення сприятливих умов розвитку підприємництва, підвищення економічних показників розвитку регіонів, розвиток пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення.

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у 2012 році в місцевих бюджетах всіх 27 регіонів було передбачено кошти на фінансування заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва.

На виконання програмних заходів у 2012 році, відповідними рішеннями рад в бюджетах АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя було затверджено використання коштів у загальному обсязі 30,7 млн. грн.(додаток 1, таблиця 4).

Найбільші обсяги фінансування програмних заходів передбачили в своїх бюджетах: Херсонська область - 2,7 млн. грн.; Луганська та Харківська області - по 2,3 млн. грн.; Автономна Республіка Крим - 2,2 млн. грн.; Полтавська обл. та м. Київ - по 2,0 млн. грн.; Київська та Одеська, Дніпропетровська області - по 1,8 млн. грн.; Донецька обл. - 1,7 млн. грн.; Івано-Франківська обл. - 1,5 млн. грн.; Вінницька обл. - 1,1 млн. грн.

Найменші обсяги фінансування регіональної програми було затверджено у Тернопільській та Чернівецькій областях - по 200,0 тис. грн.

У 2012 році з обласних бюджетів, бюджетів Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя профінансовано реалізацію заходів регіональних програм на загальну суму 14,9 млн. грн. (додаток 1, таблиця 5).

Необхідно відмітити значну диспропорцію в обсягах фактичного фінансування заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва, яка спостерігається в окремих регіонах. У Волинській, Одеській областях та в м. Києві у звітному періоді на реалізацію програмних заходів використано 100% запланованих коштів. Якщо Рівненська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька, Донецька, Івано-Франківська та Кіровоградська області забезпечили значні обсяги фінансування, у порівнянні з іншими регіонами - від 90 до 98 %, то Полтавська, Херсонська області - лише по 5,5% (додаток 1, малюнок 1).

Так, в Полтавській області на виконання заходів регіональної програми підтримки розвитку малого підприємництва у 2012 році було передбачено використати із обласного бюджету 2 000,0 тис. грн., а фактично використано 111,1 тис. грн. У Херсонській області відповідно 2 736,5 тис. грн. та 150,0 тис. грн.

У Дніпропетровській, Тернопільській, Черкаській областях та в м. Севастополі фінансування взагалі не здійснено.

Кошти обласних бюджетів спрямовувалися на компенсацію відсотків за банківськими кредитами, фінансування бізнес-проектів на поворотній основі, пільгове кредитування, створення нових об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва та поповнення статутного та оборотного фондів вже існуючих об'єктів, навчально-методичну роботу, виставкові заходи, видання інформаційних бюлетенів, проспектів, довідників, навчання та перепідготовку незайнятого населення з орієнтацією на зайняття підприємницькою діяльністю тощо (малюнок 6).

Малюнок 6. Структура фінансування заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва у 2012році (тис. грн.).

У структурі фінансування програмних заходів з бюджетів АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя більшість коштів спрямовувалися на: фінансування бізнес-проектів на поворотній основі, пільгове кредитування - 31 %; компенсацію відсотків за банківськими кредитами - 27,9 % (малюнок 7).

Малюнок 7. Структура фінансування заходів регіональних програм розвитку малого підприємництва у 2012році (%).

4.3 Фінансово-кредитна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва

Фінансова підтримка суб'єктів підприємницької діяльності на місцях здійснювалася за рахунок кредитів банків, коштів кредитних спілок та фондів підтримки підприємництва. У деяких регіонах застосовується механізм часткового відшкодування відсотків за кредитами, наданими суб'єктам малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів за рахунок місцевих бюджетів.

За рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим надана фінансова підтримка шляхом часткової компенсації відсотків суб'єктам малого підприємництва на загальну суму 272,9 тис. грн.

Протягом 2011 - 2012 років з бюджету міста Києва за статтею «підтримка малого і середнього підприємництва» на часткову компенсацію відсотків за отриманими суб'єктами господарювання кредитами перераховано 10 055,5 тис. грн., в т.ч. у 2012 році - 2 000,0 тис. грн.

Кредитними спілками м. Києва у 2012 році надано комерційних кредитів на суму 11,9 млн. грн., що становить 5,9% від загальної суми комерційних кредитів, наданих кредитними спілками України (додаток 1, таблиця 6).

Найбільші обсяги банківського кредитування суб'єктів малого підприємництва показали Одеська та Кіровоградська області. Загальна сума кредитів, наданих банківськими установами Одеської області у 2012 році підприємствам малого бізнесу становить 9,3 млрд. грн., банківськими установами Кіровоградської області - 749,4 млн. грн. (додаток 1, таблиця 6).

У Чернівецькій області для пільгового кредитування підприємців та з метою інвестування в проекти на стадії «бізнес-ідей» у квітні 2012 року презентовано інвестиційний Фонд Буковина. У вересні 2012 року на засіданні Ради з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій в Чернівецьку область, за участі Федерації роботодавців України, презентовано перших 6 проектів, на реалізацію яких Інвестиційний Фонд Буковина виділив перший мільйон грн. (на фінансування трьох бізнес ідей з «нуля» - 240 тис. грн. та для розвитку трьох вже існуючих малих і середніх підприємств - 790 тис. грн. на пільгові трирічні кредити під 12% річних).

4.4 Ресурсна та інформаційна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва

З метою підтримки розвитку підприємництва місцевими органами виконавчої влади надається матеріально-технічна допомога суб'єктам малого підприємництва, в рамках якої суб'єкти малого бізнесу забезпечуються вільними нежитловими приміщеннями, устаткуванням, сільськогосподарською технікою, запчастинами, паливно-мастильними і посівними матеріалами.

Вживаються заходи щодо спрощення процедур передачі нерухомого майна в оренду, виділення земельних ділянок, отримання дозволів на будівництво та реконструкцію об'єктів, перегляду ставок та пільг з орендної плати для підприємців-початківців і тих суб'єктів підприємницької діяльності, що працюють у пріоритетних напрямах на пільгових умовах.

У регіонах постійно оновлюються бази даних про наявність вільних виробничих та невиробничих приміщень, що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб'єктам підприємництва для здійснення ними підприємницької діяльності. Зазначена інформація розміщувалась на офіційних веб-сайтах та в регіональних засобах масової інформації.

Проводиться робота щодо залучення суб'єктів малого підприємництва до участі у виконанні державних регіональних замовлень. Підприємницькі структури приймали участь в конкурсах (тендерах) по закупівлі товарів на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг для потреб регіону.

У Донецькій області, станом на 01.01.2013, в наявності 556 вільних приміщень загальною площею 88,3 тис. кв.м., із них у містах - 62,2 тис. кв.м., районах - 26,1 тис. кв.м. Встановлено пільги по орендним ставкам для суб'єктів малого підприємництва у містах: Алчевськ, Антрацит, Кіровськ, Краснодон, Лисичанськ, Первомайськ, Сєверодонецьк та районах: Лутугинському, Марківському та Старобільському. Суб'єкти малого підприємництва області залучаються до участі в регіональних закупівлях. Протягом звітного періоду ними укладено 1 596 договорів на загальну суму 341,1 млн. грн.

У Київській області у звітному періоді суб'єктам малого підприємництва передано нежитлових приміщень загальною площею 358 425,39 кв.м, з яких перебуває в оренді 336 328,79 кв.м. та передано у власність - 22 096,6 кв.м.

У Чернівецькій області впродовж 2012 року продано на земельних торгах право оренди на 20 земельних ділянок загальною площею 19,2 тис. га і у власність - 8 земельних ділянок площею 1,2 тис. га.

Найкращі показники за обсягами розміщених серед суб'єктів малого бізнесу державних (регіональних) замовлень показали: м. Київ, Київська, Вінницька, Запорізька, Рівненська області.

У Рівненській області упродовж 2012 року бюджетними установами області на тендерних умовах закуплено у 420 суб'єктів малого підприємництва продукції (товарів, робіт і послуг) на загальну суму 239,6 млн. грн.

У Вінницькій області в 2012 році залучено до участі у тендерах на закупівлю товарів і послуг за рахунок державних коштів та укладено угоди із 223 суб'єктами малого підприємництва на загальну суму 94,0 млн. грн.

В рамках реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва, у регіонах проводилась робота щодо забезпечення інформування суб'єктів малого підприємництва. На офіційних веб-сайтах облдержадміністрацій постійно розміщується та оновлюється актуальна інформація з питань підприємництва.

З метою підвищення обізнаності суб'єктів малого бізнесу щодо правил організації і ведення власної справи, у друкованих виданнях ведуться тематичні сторінки та постійні рубрики, в яких фахівці надають кваліфіковані роз'яснення та відповідають на найбільш поширені запитання підприємців (наприклад, в Донецькій області видається «Бизнес в законе»; в Луганській області - видання Державної податкової адміністрації «Налоговый калейдоскоп», «Предприниматель. Страница представителей малого и среднего бизнеса» - комунальна газета «Антрацитовский вестник», діє бізнес-портал - Алчевська міська комунальна газета «Огни» та інші).

На сайтах облдержадміністрацій розміщується та оновлюється інформація про виставково-ярмаркові заходи, які проводяться в Україні та за її межами. Суб'єкти малого підприємництва на селі (фермерські господарства та приватні господарства) приймають участь у проведенні на території областей ярмарок-виставок з реалізації сільськогосподарської продукції. Як приклад, у Херсонської області за 9 місяців 2012 року проведено 833 ярмарки сільськогосподарської продукції.

4.5 Формування інфраструктури підтримки малого підприємництва

В Україні активно розвивається інфраструктура підтримки малого підприємництва для надання суб'єктам господарювання фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, науково-технологічної, консультативної, маркетингової, кадрової та освітньої підтримки.


Подобные документы

 • Основи малого та середнього підприємництва. Суть і система організації та принципи діяльності підприємств. Форми державної і недержавної підтримки підприємництва. Проблеми, які потребують вирішення у сфері підтримки малого і середнього підприємництва.

  курсовая работа [124,0 K], добавлен 20.03.2009

 • Економічні основи розвітку підприємництва в Україні. Малий та середній бізнес в Україні. Розвиток, труднощі та перспективи становлення малого та середнього бізнесу в Україні в 90-ті роки. Напрямки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

  курсовая работа [31,2 K], добавлен 27.07.2003

 • Формування ринкової системи в сучасних умовах. Загальні основи малого та середнього підприємництва. Державна політика підтримки підприємництва. Проблеми, які потребують втручання держави у вирішенні їх у сфері підтримки малого і середнього підприємництва.

  реферат [68,7 K], добавлен 20.03.2009

 • Роль малого бізнесу в економіці. Державне регулювання та нормативно-правове забезпечення розвитку дрібного підприємництва в Україні. Діючі системи оподаткування для суб’єктів малого бізнесу та організаційні форми здійснення господарської діяльності.

  дипломная работа [166,5 K], добавлен 02.06.2011

 • Сутність, функції і види підприємництва; суб'єкти підприємницької діяльності. Труднощі і суперечності становлення вітчизняного малого бізнесу та перспективи його розвитку. Причини, що впливають на ефективність господарської діяльності в Україні.

  курсовая работа [412,3 K], добавлен 31.01.2014

 • Загальна характеристика малого бізнесу, його вагомі конкурентні переваги та негативні риси. Державна політика підтримки малого і середнього підприємництва в Україні як самостійного і незамінного елементу ринкової економіки, його значення та функції.

  презентация [3,7 M], добавлен 15.11.2015

 • Малий бізнес як самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців, характеристика функцій. Знайомство з особливостями державної підтримки розвитку малого і середнього бізнесу в Україні.

  курсовая работа [260,5 K], добавлен 20.05.2014

 • Аналіз впливу законодавчого регулювання діяльності малих підприємств та його наслідків. Етапи формування малого підприємництва в Україні. Основні проблеми процесу розвитку малого підприємництва та шляхи їх подолання. Малі підприємства в сфері обігу.

  статья [203,7 K], добавлен 22.02.2018

 • Підприємство малого бізнесу. Аналіз малого підприємництва. Організаційно-правові форми підприємства. Поняття малого підприємництва. Досвід малого підприємництва в зарубіжних країнах. Сучасне підприємництво. Роль жінок в розвитку малого підприємництва.

  курсовая работа [47,4 K], добавлен 27.09.2008

 • Роль малого підприємництва у структурі перехідної та розвиненої ринкової системи. Статистична оцінка діяльності підприємств малого бізнесу. Шляхи забезпечення позитивного розвитку, форм державної та регіональної підтримки малого підприємництва в Україні.

  научная работа [182,3 K], добавлен 18.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.