Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємства

Методичні підходи до оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства. Показники рентабельності, які використовують для оцінювання відносної ефективності діяльності підприємства. План збуту продукції. Розрахунок планових чисельності й заробітної плати.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 24.05.2014
Размер файла 183,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється у швидкості обороту його засобів і полягає у дослідженні рівнів та динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності. Показники ділової активності використовуються для аналізу результатів та ефективності виробничої діяльності підприємства.

Серед показників ділової активності виділяють:

1. Коефіцієнт оборотності мобільних засобів (К1а), який характеризує швидкість обороту всіх матеріальних та нематеріальних засобів підприємства і розраховується як відношення виручки від реалізації продукції (VRP) до суми середньої величини запасів і затрат () та середньої величини коштів, розрахунків та інших активів ():

К1а = .

2. Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів (К2а),

який характеризує число оборотів запасів та витрат підприємства за аналізований період і обчислюється як відношення виручки від реалізації продукції (VRP) до середньої величини коштів, розрахунків та інших активів ( ):

К2а = .

3. Коефіцієнт оборотності готової продукції (К3а), який показує швидкість обороту готової продукції і розраховується як відношення виручки від реалізації продукції (VRP) до середньої величини готової продукції ():

К3а =

Якщо зростає коефіцієнт оборотності готової продукції, то це свідчить про збільшення попиту на продукцію. У випадку зменшення цього показника відбувається затоварення складу готовою продукцією у зв'язку із зниженням попиту.

Аналіз ділової активності доповнюється також дослідженням динаміки основних фінансових результатів діяльності підприємства. Зокрема, досліджується ступінь виконання плану за основними показниками, забезпечення заданих темпів їхнього зростання, рівень ефективності використання ресурсів підприємства тощо.

Серед показників ділової активності виділяють також такі якісні показники, як широта ринку збуту продукції підприємства, наявність експортного потенціалу, репутація підприємства та ін.

Четверта група показників включає показники рентабельності підприємства, які використовують для оцінювання відносної ефективності діяльності підприємства. До показників рентабельності продукції відносять:

1. Рентабельність окремих виробів (Ri) - розраховується як відношення прибутку (Pi) від продажу окремого виробу до собівартості (Si) самого виробу:

Ri = .

2. Рентабельність реалізованої продукції (Rp) - розраховується як відношення прибутку (P) від реалізації продукції (або чистого прибутку) до виручки від реалізації продукції (VRP):

Rp= .

3. Рентабельність виробництва (RV) - розраховується як відношення прибутку від реалізації до вартості основних фондів (OF) і матеріальних оборотних коштів (MOK):

RV= .

Показники рентабельності визначаються у вигляді коефіцієнтів або у відсотках і характеризують частку величини прибутку на кожну грошову одиницю витрат (частку товарної продукції в собівартості продукції). Показники рентабельності можна розраховувати і для окремих функціональних підрозділів, і за видами діяльності.

У фінансовому менеджменті серед завдань аналізу рентабель- ності виділяють:

- оцінювання виконання визначених параметрів (плану, прогнозу тощо);

- вивчення динаміки цих показників;

- визначення чинників зміни їхнього рівня;

- пошук резервів зростання рентабельності;

- розроблення заходів із використання виявлених резервів.

Вибір і послідовність аналізу визначається його завданням. Так, для оцінювання результатів діяльності підприємства аналізують рентабельність реалізованої продукції, для вивчення виробництва окремих видів продукції з погляду попиту на них, доцільності їх випуску -- рентабельність окремих виробів і чинників її зміни.

Для визначення рівня фінансової безпеки підприємства необхідно побудувати деякий узагальнений (інтегральний) індикатор, який враховуватиме всі розглянуті вище показники (платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності).

Дещо інший підхід до дослідження фінансового стану підприємства запропоновано ще в одній праці. Автор пропонує розглядати оцінку фінансового стану підприємства S(t) на момент часу t як сукупність таких показників (ромб фінансового стану підприємства):

S(t) = {O(t), L(t), D(t), H(t)}, t ? [ 0, T],

де O(t) - величина показника оборотності капіталу підприємства (коефіцієнта оборотності оборотних активів);

L(t) - величина показника ліквідності капіталу підприємства (загального коефіцієнта покриття);

D(t) - величина показника прибутковості капіталу підприємства (коефіцієнта рентабельності);

H(t) - величина показника незалежності капіталу підприємства (коефіцієнта співвідношення власного і залученого капіталу).

Для оцінювання динаміки фінансового стану підприємства використовують метод порівняння, тобто зіставлення фактичних показників ромба фінансового стану з деякою базою (переважно відповідні значення за попередні роки). Тоді модель динаміки фінансового стану підприємства І(t) має вигляд:

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

де Of (t), Lf(t), Df(t), Hf(t) - фактичні значення показників, що характеризують фінансовий стан підприємства на момент часу t;

Ob(t), Lb(t), Db(t), Hb(t) - базисні значення показників, що характеризують фінансовий стан підприємства на момент часу t.

Поширеною є думка фахівців про доцільність оцінювання рівня фінансової безпеки через категорію ризику. Так, Н. Хлістунова пропонує здійснювати таке оцінювання з використанням ризику неплатоспроможності, під яким розуміє ризик того, що суб'єкт господарювання, який залучив фінансові ресурси, виявиться неплатоспроможним вчасно погасити зобов'язання, строк сплати яких настав, і, таким чином, може виявитися банкрутом. [12; с.144]. Для визначення рівня фінансово-економічної безпеки підприємства доцільно виділяти такі рівні ризиків підприємницької діяльності:

1. Неризикова зона (підприємство функціонує стабільно, існують резерви для динамічного розвитку підприємства).

2. Зона припустимого ризику (підприємство ризикує втратити балансовий прибуток).

3. Зона критичного ризику (підприємство ризикує втратити виручку від реалізації продукції).

4. Зона катастрофічного ризику (підприємство ризикує втратити все своє майно). На основі такої класифікації ризиків можна виділити такі рівні фінансово-економічної безпеки підприємства:

1. Нормальний рівень - для забезпечення фінансової безпеки достатньо власних фінансових засобів.

2. Нестабільний рівень - для забезпечення фінансової безпеки підприємству потрібні, крім власних фінансових засобів, ще й залучені.

3. Критичний рівень - для забезпечення фінансової безпеки недостатньо власних та залучених фінансових засобів.

4. Катастрофічний рівень - підприємство визнане банкрутом. На кожному з цих рівнів фінансово-економічної безпеки підприємства потрібно розробляти механізми покращення фінансової ситуації на підприємстві.

В одній із праць [13; с. 78] серед проблем, що постають перед підприємством на шляху до досягнення прийнятного рівня фінансово-економічної безпеки, виділено переважне використання реакційного підходу; необхідність підвищення якості збору інформації не лише про конкурентів, але й про стан власної діяльності, а також недостатнє аналізування витрат підприємства на економічну безпеку. Для вирішення цих проблем доцільно використовувати превентивний підхід, який передбачає пріоритетність розроблення шляхів уникнення можливих загроз і мінімізацію негативних впливів, забезпечення прозорості та конфіденційності інформації щодо діяльності підприємства.

Маркетингова Програма

У даній курсовій роботі приймається, що вихідні дані для формування плану збуту отримані на основі маркетингових досліджень. Виходячи із заданих по варіантах планові ємності й частки ринку розраховуємо план збуту продукції.

План збуту продукції

Таблиця 1

Найменування продукції

Місткість ринку, т.

Частка ринку ед.

Плановий обсяг збуту

1. Хліб «Студентський»

54000

0,12

6480

2. Хліб «Новий»

38000

0,12

4560

3. Хліб «Білий 1С»

10000

0,11

1100

Щоб знайти плановий обсяг збуту треба місткість ринку помножити на частку ринка. Наприклад:

Щоб знайти плановий обсяг збуту хліба «Студентського» треба 54000 0,12 = 6480;

Далі проводимо аналіз використання потужності підприємства в плановому періоді (див. табл.2) і наводимо висновки про можливість установлення планового обсягу на рівні планового обсягу збуту.

При розрахунку плану виробництва враховуємо зміну залишків готової продукції на складі.

Виробничий план і план реалізації складаємо в натуральному вираженні на рік з розбивкою по кварталах відповідно до особливостей діяльності даного підприємства (див. табл. 3).

Таблиця 2

Використання виробничої потужності в плановому періоді

Найменування продукції

Виробіток за добу за технічною нормою, т

Ефективний фонд часу, діб

Річна потужність, т

Проектований обсяг збуту

Плановий обсяг виробництва

Коефіцієнт використання потужності

1. Хліб «Студентський»

31,2

320

9984

6480

6480

0,65

2. Хліб «Новий»

21,3

320

6816

4560

4560

0,67

3. Хліб «Білий 1С»

4,8

320

1536

1100

1100

0,72

Усього

57,3

960

18336

12140

12140

2,04

1) Щоб знайти річну потужність треба виробіток за добу за технічною нормою помножити на ефективний фонд часу.

2) Щоб знайти коефіцієнт використання потужності треба плановий обсяг виробництва розділити на річну потужність. Наприклад:

1) 31,2 320 = 9984;

2) 9984/6480 = 0,65;

Таблиця 3

План реалізації продукції

Найменування

продукції

Усього

за рік

По кварталах

1-й

2-й

3-й

4-й

1. Хліб «Студентський»

6480

2300

1520

980

1680

2. Хліб «Новий»

4560

1800

650

1600

510

3. Хліб «Білий 1С»

1100

460

230

310

100

Усього

12140

4560

2400

2890

2290

Розподіл реалізації продукції по кварталах в відсотках:

6480 = 100%; 2300 = 35%; 1520 = 24%; 980 = 15,1%; 1680 = 25,9%;

4560 = 100%; 1800 =39,5%; 650 =14,3%; 1600 = 35%; 510 = 11,2%;

1100 = 100%; 460 = 41,2% 230 = 21%; 310 = 28,1%; 100 = 9%;

12140 = 100%; 4560 = 37,5%; 2400 = 19,7%; 2890 =23,8%; 2290 = 19%;

План з праці

На підставі вихідних даних і маркетингової програми розраховуємо планову чисельність основних робітників, чисельність промислово - виробничого персоналу, річний фонд заробітної плати й фонд споживання.

Розрахунок планової чисельності й планового фонду заробітної плати основних робітників здійснюємо в табл. 4 виходячи із плану виробництва, трудомісткості виробництва 1 т продукції, ефективного фонду роботи одного робітника, середньої розцінки за 1т, планового відсотка додаткової заробітної плати.

Таблиця 4

Розрахунок планових чисельності й заробітної плати основних робітників

Вид продукції

Розряд

Трудомісткість 1 т, люд-годин

Виробнича програма,т

Трудомісткість усього випуску, люд-годин

Ефективний фонд роботи одного робітника, годин

Чисельність , чол.

Середня розцінка за 1 т, грн.

Річна основна заробітна плата, тис.

Додаткова заробітна плата, %

Додаткова зароб. плата, тис.

Річний фонд основної й додаткової заробітної плати

Хліб «Студентський»

-

19,4

6480

125712

1600

79

108,72

704,5

20

140,9

845,4

Хліб «Новий»

-

19,1

4560

87096

1600

55

85,08

388

20

77,6

465,6

Хліб «Білий 1С»

-

36,7

1100

40370

1600

26

154,29

169,7

20

33,94

203,64

Усього

-

75,2

12140

253178

1600

160

1262,2

252,44

1514,64

Група загального обслуговування

Професії

Денна тарифна ставка

1.Пекар-майстер

4

200

8

77,9

124,6

20

24,92

149,52

2.Дріжджіві

2

200

12

62,9

150,9

20

30,18

181,08

3.Підмінний робочий

2

200

8

62,9

100,6

20

20,12

120,72

4.Оператор

4

200

8

77,9

124,6

20

24,92

149,52

5.Розмелюв

3

200

4

69,2

55,4

20

11,08

66,48

Усього

15

40

556,1

111,22

667,32

Разом

200

1818,3

2181,96

1). Трудомісткість усього випуску, люд-годин = Трудомісткість 1 т, люд-годин Виробнича програма, т = 19,4 6480 = 125712;

2). Ефективний фонд роботи одного робітника, годин. = 200 днів 8 = 1600 годин;

3). Чисельність = Трудомісткість усього випуску, люд-годин. / Ефективний фонд роботи одного робітника, годин. = 125712 / 1600 = 79;

4). Річна основна заробітна плата, тис. = Виробнича програма, т Середня розцінка за 1 т, грн. = 6480 108,72 = 704,5;

5). Додаткова заробітна плата, тис. = Річна основна заробітна плата, тис. Додаткова заробітна плата, % (0,2) = 704,5 0,2 = 140,9;

6). Річний фонд основної й додаткової заробітної плати = Річна основна заробітна плата, тис. + Додаткова заробітна плата, тис. = 704,5 + 140,9 = 845,4;

7). 1 розряд = 1218 (мін.з/п) / 168,9 =7,21 грн. в годину;

2 розряд = 1,09;

3 розряд = 1,2;

4 розряд = 1,35;

5 розряд = 1,55;

6 розряд =1,8;

8). 2 розряд = 7,21 1,09 8 = 62,9;

3 розряд = 7,21 1,2 8 = 69,2;

4 розряд = 7,21 1,35 8 = 77,9;

9). 77,9 200 8 =124,6 (Річна основна заробітна плата, тис.) 0,2 = 24,92 (Додаткова заробітна плата);

10). Річна основна заробітна плата, тис. (разом) = усього 556,1 + усього (Річна основна заробітна плата, тис.) 1262,2 = 1818,3;

11). Усього (Річний фонд основної й додаткової заробітної плати) = 1514,64 + 667,32 = 2181,96;

Для складання калькуляції собівартості продукції розподіляємо заробітну плату групи робітників загального обслуговування по видах продукції пропорційно заробітної плати робітників на потокових лініях і рахуємо заробітну плату основних робітників на одиницю продукції (табл.5).

економічна безпека рентабельність збут

Таблиця 5

Розподіл заробітної плати робочі групи загального обслуговування по видах продукції, грн.

Найменування продукції

Заробітна плата робітників по лініях

Заробітна плата робочих групи загального обслуговуванн

Усього

Обсяг виробництва, т

Заробітна плата основних робітників на 1тис грн.прод.

1. Хліб «Студентський»

845,4

371,9

1217,3

6480

0,187

2. Хліб «Новий»

465,6

204,8

670,4

4560

0,147

3. Хліб «Білий 1С»

203,64

89,6

293,24

1100

0,266

Усього

1514,64

667,32

2181,96

12140

1). 667,32 / 1514,64 = 0,44;

2). Заробітна плата робочих групи загального обслуговання = 0,44 845,4 = 371,9;

3). Усього = заробітна плата робітників по лініях + заробітна плата робочих групи загального обслуговування = 845,4 + 371,9 = 1217,3;

4). Заробітна плата основних робітників на 1т продукції = усього / обсяг виробництва, т = 1217,3 / 6480 = 0,187;

Чисельність допоміжних робітників визначаємо виходячи із трудомісткості ремонтних робіт і вантажно-розвантажувальних робіт. Також до чисельності допоміжних робітників відносимо змінного слюсаря й електрика. Розрахунок планової чисельності, фонду заробітної плати й фонду споживання промислово - виробничого персоналу підприємства виконуємо в таблиці 6.

Фонд споживання складаємо з фонду оплати праці й грошових виплат із прибутку (премії й соціальні виплати). Розрахунок фонду споживання за планом здійснюємо після розподілу прибутку.

Таблиця 6

План з чисельності ПВП, фонду оплати праці й фонду доходу

Категорія ПВП

Чисельність, чол.

Річна основна зароб. плата, тис. грн.

Додаткова зароб. плата, %

Додаткова зароб. плата, тис. грн.

Плановий фонд основної й додаткової заробітної плати, тис. грн.

Інші заохочувальні й компенсаційні виплати, тис. грн.

Плановий фонд заробітної плати, тис.грн

Премії із прибутку, (%).

Премії із прибутку, тис. грн.

Соціальні виплати, %

Соціальні виплати, тис. грн.

Плановий дохід, тис. грн.

Керуючі й фахівці

25

130

20

26

156

7,8

163,8

60

21,265

40

28,354

213,42

Робочі основні

200

1818,3

20

363,66

2181,96

109,09

2291,1

30

10,633

40

28,354

2330,1

Робітники допоміжні

20

292,3

20

58,46

350,76

17,53

368,29

10

3,544

20

14,177

386,0

Разом

245

2240,6

389,66

2337,96

134,42

2823,19

100

35,442

100

70,885

2929,5

1). 1200 / 200 днів = 6 (чол. ремонтників).

Трудоємкість робіт по хлібу: 12140 / 20 = 607 (чол.днів).

12140 0,7 = 8498 (т.борошна).

Трудоємкість робіт по борошну: 8498 / 15 = 566,5 (чол.днів).

607 + 566,5 / 200 днів = 6 (чисельність вантажників).

Загальна чисельність допоміжних робіт : 6 + 6 + 4 + 4 = 20;

2). Додаткова зароб. плата, тис. грн. = Річна основна зароб. плата, тис. грн. Додаткова зароб. плата, (%) = 130 0,2 =26;

3). Плановий фонд основної й додаткової заробітної плати, тис. грн. = Річна основна зароб. плата, тис. грн. + Додаткова зароб. плата, тис. грн. = 130 + 26 = 156;

4). Інші заохочувальні й компенсаційні виплати, тис. грн. = Плановий фонд основної й додаткової заробітної плати, тис. грн. 0,05 (5%) = 7,8;

5). Плановий фонд заробітної плати, тис. грн = Плановий фонд основної й додаткової заробітної плати, тис. грн. + Інші заохочувальні й компенсаційні виплати, тис. грн. = 156 + 7,8 = 163,8;

По закінченні розраховуємо середньомісячну заробітну плату одного працівника ПВП і середньомісячний дохід одного працівника ПВП.

План з собівартості

Формування планової калькуляції собівартості здійснюємо за вихідними даними й даними попереднього розрахунку. Спочатку здійснюємо розрахунок прямих витрат за нормами витрат сировини на 1 т продукції й цінами на неї. Для хлібопекарських підприємств кількість необхідного борошна визначаємо виходячи з виходу хліба на 1т продукції. Всі основні матеріали розраховуємо у відсотках від кількості борошна. Транспортно-заготівельні витрати беримо у відсотках від вартості сировини й основних матеріалів. Вартість палива й електроенергії на технологічні цілі розраховуємо виходячи з норм витрат на 1т продукції, планових цін і тарифів. Розрахунки зводимо в таблицю 7.

Таблиця 7

Розрахунок прямих витрат на 1 т продукції

Найменування витрат

Од. виміру

Ціна за од.

Хліб «Студентський»

Хліб «Новий»

Хліб «Білий 1С»

Норма витрат на 1т

Сума, грн.

Норма витрат на 1т

Сума, грн.

Норма витрат на 1т

Сума, грн.

%

кг

%

кг

%

кг

Вихід хліба

1. Сировина й основні матеріали

Борошно пш. В/г

0,67

70

546,9

366,4

Борошно 1 с

0,56

100

770

431,2

30

234,4

131,3

100

680,3

380,9

Дріжджі

1,61

1,5

11,5

18,5

1,2

9,38

15,1

1,5

10,2

16,4

Сіль

0,06

2,0

15,4

0,9

1,1

8,6

0,5

1,3

8,8

0,5

Цукор

1,36

1,2

9,4

12,8

Маргарин

1,92

Масло рослин.

2,04

0,15

1,2

0,18

0,2

1,6

3,3

0,04

0,3

0,6

Крохмаль

0,50

Патока

1,00

Яйце

2,70

Вода

0,60

60

462

277,2

60

468,8

281,3

36

244,9

147

Разом

728

810,7

545,4

2. Паливо, енергія на технологічні цілі

- паливо

0,23

120

120

27,6

120

120

27,6

120

120

27,6

- енергія

0,13

150

150

19,5

150

150

19,5

150

150

19,5

Разом

47,1

47,1

47,1

1). 1000 / 130 = 7,7 100 = 770 (кг. борошна).

Паливо = 0,23 120 = 27,6;

Енергія = 0,13 150 = 19,5;

2). Сума, грн.= 770 0,56 = 431,2;

3). Норма витрат на 1т (кг) = 1000 / 128 70 = 546,9;

Заробітна плата основних робітників беремо з попереднього розділу плану. Відрахування на соціальні страхування - у відсотках від основної й додаткової заробітної плати, амортизаційні відрахування - з вихідних даних.

Далі складаємо кошториси витрат по комплексних статтях калькуляції: загальновиробничі й витрати на збут (табл.8, 9).

Сума амортизації, адміністративних витрат беремо з вихідних даних. В інші операційні витрати, крім заданої суми у вихідних даних, ще включаємо суму інших виплат із планового фонду заробітної плати. Комплексні витрати розподіляємо між видами продукції пропорційно обраній базі.

Таблиця 8

Кошторис загальновиробничих витрат, грн.

Статті витрат

Змінні витрати

Постійні витрати

Усього

на од.

на плановий обсяг

1

2

3

4

5

1. Витрати на управління виробництвом

заробітна плата

2,5

30350

4000

34350

відрахування на соціальні заходи

0,94

11411,6

1500

12911,6

2. Амортизація основних засобів

4550

4550

3. Суми орендної плати

14000

14000

4. Витрати на експлуатацію, утримання і ремонт основних засобів

4

48560

1000

49560

5. Витрати на вдосконалення технології й організацію виробництва

6

72840

4500

77340

6. Витрати на обслуговування виробничого процесу

500

500

7. Внутрішньозаводське переміщення вантажів

4

48560

400

48960

8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки

2000

2000

9. Вартість малоцінних швидкозношувальних інструментів і пристроїв

250

250

10. Витрати на утримання і експлуатацію оснащення

9

109260

700

109960

11. Інші витрати

1500

1500

Усього

26,44

320981,6

34900

355881,6

1). Змінні витрати, на од. = 2,5 0,375 = 0,94;

2). Змінні витрати, на плановий обсяг = 2,5 12140 = 30350;

3). Постійні витрати = 4000 0,375 = 1500;

Таблиця 9

Кошторис витрат на збут, грн.

Статті витрат

Змінні витрати

Постійні витрати

Усього

на од.

на плановий обсяг

Плановий обсяг збуту, т

12140

1.Витрати з ремонту тари

3

36420

500

36920

2.Вартість навантаження

2,4

29136

420

29556

3. Витрати з відправлення товарів покупцям

5,3

64342

3200

67542

4. Витрати на утримування основних засобів, зв'язаних зі збутом продукції

8000

8000

5. Маркетингові витрати

45000

45000

Разом

10,7

129898

57120

199158

6. Суми, що відшкодовуються покупцем по перевезеннях

2,12

25736,8

1280

27016,8

Разом

2,12

25736,8

1280

27016,8

Усього за винятком відшкодування

8,58

104161,2

55840

172141,2

1). Суми, що відшкодовуються покупцем по перевезеннях = 5,3 0,4 = 2,12;

2). Усього за винятком відшкодування = 10,7 - 2,12 = 8,58;

3). Витрати з ремонту тари (на плановий обсяг) = 3 12140 = 36420;

Планова калькуляція представлена в таблиці 10.

Таблиця 10

Планова калькуляція собівартості продукції методом повного розподілу витрат

Статті витрат

Хліб «Студентський»

Хліб «Новий»

Хліб «Білий 1С»

Усього, тис. грн.

на 1 т, грн.

усього тис. грн.

на 1 т, грн.

усього, тис. грн.

на 1 т, грн.

усього, тис. грн.

Плановий обсяг виробництва

6480

4560

1100

12140

1.Вартість сировини й основних матеріалів

728

4717,4

810,7

3696,8

545,4

599,9

9014,1

2.Транспортно-заготівельні витрати

29,12

188,7

32,428

147,9

21,816

24,0

360,6

3.Паливо, енергія на технологічні цілі

47,1

305,2

47,1

214,8

47,1

51,8

571,8

4. Основна й додаткова заробітна плата основних виробничих робітників

187

1211,8

147

670,32

266

292,6

2174,72

5.Відрахування в соціальні фонди

70,125

454,43

55,125

251,37

99,75

109,725

815,525

6.Амортизація

3,7

24,236

3,0

13,41

5,32

5,85

45,000

7.Загальновиробничі витрати

29,9

193,89

23,5

107,25

42,6

46,82

355,88

Виробнича собівартість

1094,95

7095,7

1118,9

5101,9

1027,99

1130,7

13328,3

8.Адміністративні витрати

261,8

1696,5

205,8

938,45

372,4

409,64

2990

9. Витрати зі збуту

15,0

96,94

11,8

53,63

21,28

23,408

172,14

10. Інші операційні витрати

16,8

109,06

13,2

60,33

23,9

26,33

214,69

11. Відсотки по кредиту

Повна собівартість

1388,6

8998,2

1349,7

6154,3

1445,6

1590,08

16705,13

1). Транспортно-заготівельні витрати = 728 0,04 = 29,12;

2). Амортизація = 0,02 1211,8 = 24,236;

3). Коэф. поширення = 45,000 / 2174,72 = 0,02;

4). 5,85 / 1100 1000 = 5,32;

5). Коэф. поширення 355,88 / 2174,72 = 0,16;

6). Загальновиробничі витрати (усього, тис.грн.) = 1211,8 0,16 = 193,89;

7). Загальновиробничі витрати ( на 1т, грн.) = 193,89 / 6480 1000 = 29,9;

2990 / 2147,72 = 1,4;

8). Адміністративні витрати (на 1т, грн.) = 1696,5 / 6480 1000 = 261,8;

9). 172,14 / 2147,72 = 0,08;

96,94 / 6480 1000 = 15,0;

10). Ціна хліб «Студентський» = 1388,6 1,05 (5% рентаб.) = 1458,03 грн/т.

Потім формуємо калькуляцію собівартості методом покриття (табл. 11). При цьому до постійних витрат варто віднести: амортизацію, адміністративні витрати, інші операційні витрати, відсотки по кредиту й частково витрати зі збуту (витрати на утримання основних засобів, зв'язаних зі збутом продукції й маркетингові витрати), частково - загальновиробничі витрати.

Таблиця 11

Планова калькуляція собівартості продукції методом покриття

Статті витрат

Хліб «Студентський»

Хліб «Новий»

Хліб «Білий 1С»

Усього, тис. грн.

на 1 т, грн.

усього, тис. грн.

на 1 т, грн.

усього тис. грн.

на 1 т, грн.

усього, тис. грн.

Плановий обсяг виробництва

6480

4560

1100

12140

Змінні витрати

1.Вартість сировини й основних матеріалів

728

4717,4

810,7

3696,8

545,4

599,9

9014,1

2. Транспортно-заготівельні витрати

29,12

188,7

32,428

147,9

21,816

24,0

360,6

3.Паливо, енергія на технологічні цілі

47,1

305,2

47,1

214,8

47,1

51,8

571,8

4. Основна й додаткова заробітна плата основних виробничих робітників

187

1211,8

147

670,32

266

292,6

2174,72

5. Відрахування в соціальні фонди

70, 125

454,43

55,125

251,37

99,75

109,725

815,525

6. Витрати зі збуту

8,58

55,6

8,58

39,12

8,58

9,44

104,16

7.Загальновиробничі витрати

26,44

171,33

26,44

120,57

26,44

29,08

320,98

Разом змінних витрат

1096,4

7104,5

1127,4

5140,9

1015,09

1116,55

13361,89

Маржинальний дохід

361,63

2343,4

289,79

1321,5

502,81

553,091

4217,991

8. Амортизація

45

9. Загальновиробничі витрати

34,9

10. Адміністративні витрати

2990

11. Витрати зі збуту

55,84

12. Інші операційні витрати

214,69

13. Відсотки по кредиту

Повна собівартість

16705,13

1). Вартість сировини й основних матеріалів (на 1 т, грн.) = 728 6480 / 1000 = 4717,4;

2). Разом змінних витрат = сума з 1 по 7 пункти;

3). Маржинальний дохід ( на 1т, грн.) = 1458,03 - 1096,4 = 361,63;

4). Маржинальний дохід ( усього, тис. грн.) = 361,63 6480 / 1000 = 2343,4;

5). Повна собівартість = разом змінних витрат + (з 8 по 13 пункти) = 13361,89 + 45 +34,9 + 2990 + 55,84 + 214,69 = 16705,13;

6). Розрахунок міропріємств:

- Хліб «Білий 1С»: 1). Точка о єфективності: прирост затрат на рекламу / маржинальний дохід на 1т. = 55000 / 502,81 = 109,4 т.

2). Приріст об'єму сбуту = місткість ринку зміни частки ринку = 0,004 10000 = 40 т.

Так, як 40т менше ніж 109,4т, то таке міропріємство вважається не ефективним.

- Збільшення хліба «Новий 1С» при зменшені виробництва хліба «Студентський»

V хліба «Студентський» = 54000 (- 0,03) = - 1620 т.

V хліба «Новий 1С» = 38000 0,04 =1520 т.

приріст маржинального прибутку хліба «Студентский» = 361,63 ( - 1620) = - 585840,6 грн.;

приріст маржинального прибутку хліба «Новий 1С» = 289,79 1520 = 440480,8 грн.;

Сума = - 145359,8;

Міропріємство вважається не єфективним.

На підставі планової собівартості й можливих змін у збуті продукції відповідно до маркетингових досліджень зробили висновок про доцільність цих змін.

Фінансовий план

У даному розділі формуємо план з прибутку підприємства. План з прибутку підприємства складаємо за даними виробничої програми й плану собівартості.

Попередньо розрахували план реалізації продукції у вартісному вираженні (табл.12) і розподілили виробничу собівартість по кварталах (табл.13). Собівартість розподіляємо відповідно до запланованого обсягу виробництва й планової собівартості на 1т.

Таблиця 12

План реалізації продукції у вартісному вираженні

Наймену-вання продукції

Ціна за 1т із ПДВ, грн.

Усього, т

Усього, тис. грн.

По кварталах

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

т

тис. грн.

т

тис. грн.

т

тис. грн.

т

тис. грн.

1.Хліб «Студентський»

1749,64

6480

11337,7

2300

4024,2

1520

2659,5

980

1714,6

1680

2939,4

2.Хліб «Новий»

1700,63

4560

7754,9

1800

3061,0

650

1105,41

1600

2721,1

510

867,32

3.Хліб «Білий 1С»

1821,5

1100

2003,7

460

837,9

230

418,95

310

564,7

100

182,15

Усього

12140

21096,3

4560

7923,23

2400

4183,9

2890

5000,4

2290

3988,9

1). Ціна за 1т, грн. = 1458,03 1,2 (20% ПДВ) = 1749,64;

2). Усього тис. грн. = 1749,64 6480 / 1000 = 11337,7;

3). 1-й кв. тис. грн = 1749,64 2300 / 1000 = 4024,2;

Таблиця 13

Розподіл виробничої собівартості по кварталах

Найменування продукції

Виробни-ча собівартість 1т, грн.

Усього

т

Усього, тис. грн.

По кварталах

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

т

тис. грн.

т

тис. грн.

т

тис. грн.

т

тис. грн.

1.Хліб «Студентський»

1094,95

6480

7095,3

2300

2518,4

1520

1664,32

980

1073,1

1680

1839,52

2.Хліб «Новий»

1118,9

4560

5102,2

1800

2014,02

650

727,29

1600

1790,24

510

570,64

3.Хліб «Білий 1С»

1027,99

1100

1130,8

460

472,9

230

236,44

310

318,677

100

102,8

Усього

12140

13328,3

4560

5005,32

2400

2628,05

2890

3182,1

2290

2512,96

1). Усього тис. грн. = 1094,95 6480 = 7095,3;

2). 1-й кв. тис. грн. = 1094,95 2300 = 2518,4;

Потім складаємо план з прибутку (табл.14).

Таблиця 14

План з прибутку, тис. грн.

Показники

Усього за рік

По кварталах

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1. Дохід від реалізації продукції

21096,3

7923,23

4183,9

5000,4

3988,9

2. Податкові зобов'язання з ПДВ

3516,05

1320,54

697,32

833,4

664,82

3. Чистий дохід від реалізації продукції

17580,25

6602,7

3486,6

4167

3324,08

4. Виробнича собівартість

13328,3

5005,32

2628,05

3182,1

2512,96

5. Валовий прибуток (збиток)

4251,95

1597,4

858,6

984,9

811,12

6. Адміністративні витрати

2990,0

747,5

747,5

747,5

747,5

7. Витрати на збут

172,14

42,5

54,3

70,6

4,74

8. Інші операційні витрати

214,69

53,7

53,7

53,7

53,7

9. Прибуток (збиток) від основної діяльності

875,12

753,1

3,4

113,3

5,3

10. Прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності

-

-

-

-

-

11. Фінансовий результат від операційної діяльності

875,12

753,1

3,4

113,3

5,3

12. Доходи від інвестиційної й фінансової діяльності

-

-

-

-

-

13. Витрати інвестиційної й фінансової діяльності

-

-

-

-

-

у т.ч. відсотки за кредити

-

-

-

-

-

14. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатковування

875,12

753,1

3,4

113,3

5,3

15. Податок на прибуток

166,3;

143,1

0,7

21,5

1,01

16. Чистий прибуток

708,82

610,0

2,7

91,8

4,29

17.1 Поповнення оборотних коштів

496,195

-

-

-

-

17.2 Цільові фонди:

212,655

-

-

-

-

- резервний

35,442

-

-

-

-

- дивідендних виплат

-

-

-

-

-

- виробничого розвитку

70,885

-

-

-

-

- участі персоналу в прибутку

35,442

-

-

-

-

- соціального забезпечення

70,885

-

-

-

-

1). Податкові зобов'язання з ПДВ = 21096,3 / 6 (20%) = 3516,05;

2). Чистий дохід від реалізації продукції = дохід від реалізації продукції - Податкові зобов'язання з ПДВ = 21096,3 - 3516,05 = 17580,25;

3). Валовий прибуток (збиток) = Чистий дохід від реалізації продукції - виробнича собівартість = 17580,25 - 13328,3 = 4251,95;

4). Витрати на збут 1 кв. = 4560 / 12140 172,14 = 64,7;

5). Прибуток (збиток) від основної діяльності = (пункти 5 - 6 - 7 - 8 ) = 4251,95 - 2990,0 - 172,14 - 214,69 - 875,12 = 875,12;

6). Податок на прибуток = Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатковування 0,19 = 875,12 0,19 = 166,3;

7). Чистий прибуток = Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатковування - Податок на прибуток = 875,12 - 166,3 = 708,82;

Адміністративні витрати та інші операційні витрати розподіляємо по кварталах рівномірно. Витрати на збут розподіляємо по кварталах пропорційно обсягам реалізації.

За результатами проведених розрахунків наводимо висновки про заплановані результати діяльності підприємства.

Висновки

Об'єктивними передумовами забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства на етапі розвитку економіки виступають: складне фінансово-економічне середовище діяльності; інфляційні процеси та зменшення купівельної спроможності населення; недосконале конкурентне середовище з перешкодами доступу до ресурсів та ринків, прав діяльності; малокеровані процеси розвитку більшості сфер і ринків; надмірне та недосконале оподаткування бізнесу; істотна тінізація економіки; недостатність уваги з боку державних органів до проблеми фінансово-економічної стійкості підприємств. Більше того, невисока ефективність використовуваних методів управління безпекою підприємства підтверджує необхідність удосконалення економіко-математичних методів та моделей, які дають можливість комплексно описувати всі складники системи фінансово-економічної безпеки підприємства і взаємозв'язки між ними, визначати ефективну стратегію управління системою безпеки, прогнозувати динаміку основних показників

функціонування та фінансово-економічного стану підприємства. Системний підхід до механізму управління підприємством, створення необхідних методологічних умов дослідження об'єктивно потребують уточнення суті поняття «фінансово-економічна безпека» підприємства, зокрема трактування її як рівня життєздатності суб'єкта господарювання протягом періоду його життєвого циклу за одночасного гарантування: виконання місії та цілей; доступу до ринків та ресурсів; належної фінансово-економічної ефективності діяльності; здатності до розвитку; захищеності від внутрішніх та зовнішніх загроз. Методологія оцінки стану безпеки підприємства потребує вдосконалення за домінантними напрямами: (1) визначення узагальнюючого

стану входження підприємства в фінансово-економічно небезпечну зону

на противагу розрахунку інтегрального показника; (2) використання

диференційованих показників оцінки безпеки різних за розмірами, видами

діяльності, станом безпеки підприємств; (3) вивчення стану небезпеки

діяльності на відміну від розрахунку міри відхилення фактичних показників фінансово-господарської діяльності від критичних чи оптимальних.

Список використаної літератури

1. Зайцев Н. Л. Экономика, организация и управление предприятием: учеб. пособие / Н. Л. - [2-е изд., доп.]. - М.: ИНФРА - М, 2010. - 455 с.

2. Дем'яненко Г. Є. Економічна безпека торговельного підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: «Економіка торгівлі та послуг». - Донецьк, 2003. - 18 с.

3. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення, 1997. - 144 с.

4. Геєць В. М. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія, 2006. - 240 с.

5. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення, 1997. - 144 с.

6. Забродський В. А. Власність, економічна безпека і держава / Економічна кібернетика. - 2000. - № 3-4. - 58 - 63 с.

7. Геєць В. М. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія, 2006. - 240 - 245 с.

8. Забродський В. А. Власність, економічна безпека і держава / Економічна кібернетика. - 2000. - № 3-4. - 58 - 63 с.;

Клейнер Г. Б. Предприятие в нестабильной єкономической среде: риски, стратегии, безопасность. - Экономика, 1997. - 226 с.

9. Мунтіян В. І. Економічна безпека України: монографія, 1999. - 462 с.

10. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення), 2004, - 759 с.

11. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник., Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.

12. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. - 144 с.

13. Єрмошенко М. М. Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства: Національна академія управління, 2005. - 78 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теоретичні засади дослідження економічної безпеки підприємства. Передумови формування та рівня економічної безпеки ТОВ "Медичний Комплекс", підходи до визначення її рівня. Розробка програми забезпечення цільового рівня економічної безпеки підприємства.

  курсовая работа [95,0 K], добавлен 13.03.2013

 • Характер, принципи та обмеження керованості економічної безпеки підприємства. Взаємозалежність економічної безпеки підприємства і його розвитку. Умови та вимоги до керованості економічної безпеки підприємства. Розрахунок критеріїв економічної безпеки.

  монография [1,1 M], добавлен 05.10.2017

 • Сутність, класифікація та аналіз існуючих функціональних складових економічної безпеки підприємства. Інноваційна складова економічної безпеки підприємства: маркетингове забезпечення інноваційної політики. Підходи до вирішення проблем в цій сфері.

  статья [118,6 K], добавлен 13.11.2017

 • Характеристика інформаційної та аналітичної діяльності як складових системи економічної безпеки. Аналіз ключових загроз фінансово-економічній діяльності. Характеристики системи інформації безпеки підприємства, концепція та методи її забезпечення.

  дипломная работа [659,5 K], добавлен 08.03.2015

 • Ідентифікація загроз економічної безпеки підприємства в процесі взаємодії з різними суб’єктами господарювання. Методи формування аналітичного інструментарію забезпечення економічної безпеки. Заходи по удосконаленню фінансово-економічної безпеки.

  статья [344,4 K], добавлен 13.11.2017

 • Найважливіщі фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства. Підтримка необхідного потенціалу підприємства в сучасних умовах. Основні внутрішньовиробничі функціональні складові економічної безпеки. Соціальні показники економічної безпеки.

  реферат [30,9 K], добавлен 18.12.2013

 • Функціональні складові економічної безпеки підприємства, їх планування і аналіз забезпечення. Порядок розрахунку критерія ЕБП, аналіз його складових, загрози. Особливості критерія оцінювання рівня ЕБП. Види нововведення, джерела його забезпечення.

  тест [9,2 K], добавлен 11.02.2011

 • Сутність і функціональні складові економічної безпеки, її зовнішні та внутрішні фактори. Розробка заходів з економічної безпеки підприємства, методи її аналізу й оцінки. Складання кошторису витрат на виготовлення продукції, розрахунок її ціни та прибутку.

  курсовая работа [86,8 K], добавлен 29.12.2013

 • Розробка довгострокового плану забезпечення реалізації цілей і завдань підприємства, забезпечення фінансової та економічної безпеки, планування розподілу ресурсів організації в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Безпека інвестиційної діяльності.

  статья [43,9 K], добавлен 31.08.2017

 • Основні та оборотні кошти підприємства. Трудові ресурси організації. Розрахунок чисельності робочих цеху, річного фонду заробітної плати. Провідні показники ефективності праці. Витрати виробництва. Фінансові показники. Калькуляція собівартості продукції.

  курсовая работа [462,7 K], добавлен 13.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.