Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи

Сутність, класифікація та аналіз існуючих функціональних складових економічної безпеки підприємства. Інноваційна складова економічної безпеки підприємства: маркетингове забезпечення інноваційної політики. Підходи до вирішення проблем в цій сфері.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 13.11.2017
Размер файла 118,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи

Постановка проблеми. Метою дослідження є комплексне вивчення структури та функціональних складових економічної безпеки підприємства для управління економічною безпекою підприємства в умовах кризи. Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення наступних завдань: визначити структуру, її сутність та складові економічної безпеки підприємства; проаналізувати функціональні складові в забезпеченні економічної безпеки підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняттю економічної безпеки підприємства та чинникам впливу на діяльність підприємства приділена увага в працях вітчизняних вчених, таких як: О. І. Барановський, І. О. Бланк, О. І. Захаров, П. Я. Пригунов, В. С. Сідак, М. І. Камлик, В. М. Ге- єць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, С. М. Шкарлет та ін. [2-7].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У процесі виконання даноїстатті було використано сукупність загальних та специфічних наукових методів: порівняльний аналіз для визначення оцінки та критеріїв ефективності управління складовими економічної безпеки підприємства, наукового узагальнення -- для формування завдань наукового дослідження, а також теоретичного узагальнення -- для визначення теоретичних основ щодо змісту функціональних складових економічної безпеки підприємства.

Формування цілей статті. Необхідність постійного забезпечення економічної безпеки підприємства зумовлюється об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей діяльності. Економічна криза ще більш збільшила різного роду небезпеки і загрози діяльності підприємств [1, с. 63].

Аналіз діяльності підприємств показує, що перед ними гостро стоять питання, які пов'язані з фінансовою, виробничою, технологічною, інвестиційною та інформаційною сферами діяльності. На їхню діяльність також впливає макроекономічна нестабільність, структурна незбалансованість, неадекватне державне втручання. Тому підприємство для стабілізації фінансового стану, повинно значну увагу приділяти своїй економічній безпеці.

Визначення або уточнення сутності та оцінки економічної безпеки різних рівнів економіки набувають особливої актуальності. Необхідно зазначити, що погляди більшості вчених щодо цієї проблеми, значно відрізняються, а іноді є протилежними, тобто тривають дискусії відносно концептуальних підходів до визначення сутності категорії «економічна безпека», щодо спектру функціональних складових цієї категорії, складу оціночних критеріїв, складових економічної безпеки тощо [1, с. 63]. Саме тому актуальним на сьогодні залишається вивчення сутності категорії «економічна безпека», її напрямів забезпечення, управління засобами захисту, виявлення спроб та фактів порушень та вживання заходів щодо їх нейтралізації, удосконалення структури економічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу

економічний безпека інноваційний

Економічну безпеку підприємства характеризують якісні та кількісні показники, що залежать від спроможності керівництва підприємства та спеціалістів ефективно уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.

Розглянемо сучасні визначення поняття «економічна безпека підприємства» різними авторами. Так, наприклад, О.А. Грунін визначає економічну безпеку підприємства як стан господарчого суб'єкта, у якому він при найбільш ефективному використанні корпоративних ресурсів досягає послаблення, запобігання або захисту від існуючих небезпек та загроз або непередбачених обставин і в основному забезпечує досягнення цілей бізнесу в умовах конкуренції та господарчого ризику [8]. Є.А. Олейніков -- «Стан найбільш ефективного використання ресурсів для подолання загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства сьогодні і в майбутньому» [9].

Розглянемо структуру економічної безпеки підприємства як сукупність взаємопов'язаних організаційних, фінансово-економічних та адміністративно-правових складових цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, результатом якого має бути керована динаміка, що не допускає затяжних кризових явищ та банкрутства підприємства. Цьому мають сприяти прогнозування і планування діяльності, регулярний моніторинг та аналіз рівня економічної безпеки в поточному та перспективному періоді. В рамках моніторингу та аналізу рівня економічної безпеки підприємства необхідне використання системи показників і критеріїв як єдиної інформаційної бази для прийняття управлінських рішень щодо зміцнення економічної безпеки підприємства.

З метою досягнення найбільш високого рівня економічної безпеки підприємство має проводити роботу із забезпечення високого рівня безпеки основних функціональних складових. Структуру економічної безпеки підприємства можна подати у вигляді рис. 1.

економічний безпека інноваційний

Функціональні складові економічної безпеки підприємства -- сукупність основних напрямів економічної безпеки підприємства, які за своїм змістом істотно відрізняються один від одного. Функціональні складові економічної безпеки підприємства можна подати у вигляді табл. 1.

Таблиця 1 Функціональні складові економічної безпеки підприємства

Назва функціональної складової економічної безпеки підприємства

Головна мета функціональної складової економічної безпеки підприємства

Фінансова

Досягнення найефективнішого використання корпоративних ресурсів, забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості і незалежності підприємства.

Інтелектуальна

Збереження й розвиток інтелектуального потенціалу підприємства.

Кадрова

Збереження й розвиток кадрового потенціалу підприємства (наявність високоосвічених та кваліфікованих працівників, управлінського персоналу, відсутність масового відтоку фахівців, високий рівень їх підготовки).

Соціальна

Задоволення матеріальних та нематеріальних потреб працівників.

Технічна

Наявність високого технічного рівня виробництва.

Технологічна

Ступінь відповідності застосовуваних на підприємстві технологій найкращим світовим аналогам за оптимізації витрат ресурсів.

Юридична

Правове забезпечення діяльності підприємства і дотримання чинного законодавства.

Інформаційна

Ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підприємства.

Екологічна

Дотримання чинних екологічних норм, мінімізація втрат від забруднення довкілля.

Силова

Забезпечення фізичної та моральної безпеки співробітників; гарантії безпеки майна та капіталу підприємства й інформаційного середовища підприємства.

Енергетична

Забезпечення енергетичного потенціалу підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Інноваційна

Формування необхідних і достатніх умов для збільшення можливостей створення та використання інновацій: продуктових, технологічних, економічних, організаційних і соціальних, з метою розроблення та впровадження конкурентоспроможності продукції й технологій на рівні світових стандартів.

Поняттю «фінансова безпека» приділяють увагу такі вчені, як О. І. Барановський, І.О. Бланк, К. С. Горячева, Т. Ю. Загорельська, М. М. Єрмошенко, М. І. Камлик, В. А. Копилов, В.С. Сідак та інші [2, 3, 6]. Фінансова безпека підприємства -- це такий стан підприємства, що характеризується збалансованістю і якістю різних фінансових інструментів, технологій і послуг, які використовує підприємство, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, а також забезпечувати ефективний і сталий розвиток фінансової системи [2]. Інтелектуальна складова -- збереження та розвиток інтелектуального потенціалу підприємства. Головна умова забезпечення -здатність протистояти загрозам, за яких підприємство може зазнати суттєвих збитків, зниження темпів свого розвитку й зменшення капіталу [10].

Кадрова складова -- наявність високоосвічених та кваліфікованих працівників, управлінськогоперсоналу, відсутність масового відтоку фахівців, високий рівень їх підготовки [10]. Соціальна безпека підприємства має на меті не тільки його розвиток та реалізацію інтересів, а й задоволення матеріальних та нематеріальних потреб працівників. Також створення систем взаємовигідних партнерських відносин, як між персоналом та керівництвом підприємства, також важливим аспектом є саме задоволення матеріальних потреб працівників, до яких відносять: забезпечення прожиткового мінімуму працівника, підтримка темпів зростання заробітної плати, соціальна захищеність працівника у разі нещасного випадку. Можна зазначити важливим аспектом рівень захищеності самого підприємства від зовнішніх загроз, який досягається шляхом гармонізації його інтересів відповідно до суб'єктів внутрішнього й зовнішнього середовища в часі та просторі.

Теоретичні підходи до визначення поняття соціальної безпеки підприємства представлені у вигляді табл. 2.

Таблиця 2. Теоретичні підходи до визначення поняття «соціальна безпека підприємства»

Автор

Визначення поняття

Ознака (характеристика)

Лугова В. М., Голубєва Т. В. [11, с. 70]

Створення системи взаємовигідних партнерських відносин між персоналом та керівництвом підприємства, що забезпечується задоволенням матеріальних та нематеріальних потреб працівників та реалізацією інтересів підприємства.

- взаємовигідні відносини на рівні підприємства між персоналом та керівництвом;

- задоволення матеріальних та нематеріальних потреб працівників.

Омельчук С. С. [12, с. 208]

Полягає в забезпеченні прожиткового мінімуму працівникам підприємства, росту заробітної плати, системи мотивації й оплати праці за кінцевими результатами роботи, відповідності заробітної плати кваліфікації працівників.

- забезпечення прожиткового мінімуму працівника;

- підтримка темпів зростання заробітної плати;

- відповідність системи оплати і мотивації кінцевим результатам діяльності підприємства.

Безбожний В. Л. [13, с. 29]

Стан захищеності підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз, який досягається шляхом гармонізації та взаємоузгодження його інтересів відповідно до інтересів суб'єктів внутрішнього й зовнішнього середовища в часі та просторі.

- захищеність підприємства від внутрішніх та зовнішніх загроз;

- гармонізація та взаємоузгодження інтересів підприємства та інтересів працюючих.

Іляш О. І. [14, с. 58]

Стан взаємозв'язку людських, корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне використання персоналу для стабільного його функціонування та динамічного соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним загрозам.

- взаємозв'язок людських корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей;

- ефективне використання персоналу і його стабільне функціонування;

- динамічний соціальний розвиток;

- захищеність від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Технічна складова -- наявність високого технічного рівня виробництва: своєчасне виявлення загроз (стихійне лихо, пожежа, несанкціонований доступ на територію підприємства), виявлення протиправних дій з боку самих співробітників тощо [15].

Технологічна складова -- високий технологічний рівень виробництва, що забезпечує конкурентоспроможність товарів і послуг та підприємства в цілому.

З точки зору науковця А. Штангрета, технологічна безпека підприємства повинна характеризуватися такими ознаками: якість і відповідність технологічного процесу виробництва та основного капіталу потребам ринку; захищеність технологічної сфери від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз; здатність технологічної сфери забезпечувати високу конкурентоспроможність [16].

Юридична складова -- усебічне правове забезпечення діяльності підприємства, дотримання чинного законодавства, правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства [6].

Інформаційна складова -- ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємства, забезпечення захисту інформації, досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи усіх підрозділів [17].

Екологічна складова -- дотримання чинних екологічних норм, мінімізація втрат від забруднення довкілля та руйнівного впливу результатів виробничо-господарської діяльності на стан довкілля [17].

Силова складова -- забезпечення фізичної та моральної безпеки персоналу підприємства, його капіталу і майна, комерційних інтересів [18].

Енергетична складова -- захищеність енергетичного потенціалу підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз, що забезпечує його стабільний розвиток відповідно до статутних завдань. Зовнішні загрози: брак зовнішніх і внутрішніх інвестицій (підвищення цін на енергоносії, слабка платоспроможність). Внутрішні загрози: неефективна організація виробничого процесу, недостатньо кваліфіковані працівники, високий ступінь спрацьованості основних засобів [19, с. 47].

В структурі економічної безпеки особливе місце займає інноваційна складова. На думку Ю.В. Краснощокової, в інноваційній безпеці вирішальною умовою вважається дотримання та реалізація інтересів підприємства, а така безпека безпосередньо спрямована на формування необхідних і достатніх умов для збільшення можливостей створення та використання інновацій з метою розроблення та впровадження конкурентоспроможності продукції й технологій на рівні світових стандартів [20, с. 177]. Поряд з цим Т.С. Максимова, О.В. Філімонова, К.В. Лиштван під інноваційною безпекою підприємства розуміють послідовну, заплановану, цілеспрямовану, комплексну діяльність підприємства щодо зміни кожного з елементів бізнесу певного підприємства, викликану попитом, обумовлену науково- технічним прогресом і спрямовану на діючу організаційну структуру, технологічні процеси, стиль і методи управління, продукцією, що випускається, джерела сировини й матеріалів, ринки збуту та ін. [21, с. 181]. Формування інноваційної політики на підприємстві здійснюється на основі трьох складових маркетингового забезпечення: 1) аналітико-стратегічної (дослідження ринку, аналіз та оцінка маркетингових можливостей підприємства, сегментація ринку і вибір цільових сегментів); 2) розроблення комплексу маркетингу; 3) організація та управління маркетингом [22].

Висновки з даного дослідження. Наукова новизна полягає в удосконаленні структури економічної безпеки підприємства в умовах кризи на основі виділення фінансової, інтелектуальної, кадрової, соціальної, технічної, технологічної, юридичної, інформаційної, екологічної, силової, енергетичної, інноваційної. Проведений аналіз комплексного вивчення структури показує, що для досягнення високого рівня економічної безпеки підприємство має забезпечувати структурну рівновагу основних функціональних складових.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що структура економічної безпеки підприємства виражається забезпеченістю підприємства якісними ресурсами, їх оптимальними запасами з урахуванням можливих ризиків господарської діяльності. При цьому всі ресурси повинні бути ефективно задіяні в рентабельне виробництво для забезпечення отримання прибутку та підтримки ліквідності підприємства. Це дозволить витримати цільові установки розвитку підприємства з точки зору економічної безпеки.

Надійна економічна безпека підприємства можлива лише за комплексного і системного підходу до її організації. Це дозволить забезпечити оцінку перспективи зростання підприємства, розробити тактику і стратегію його розвитку, зменшити наслідки фінансової кризи та негативного впливу нових загроз і небезпек [23].)

Перспективою подальших досліджень є вдосконалення структури економічної безпеки підприємств за видами діяльності, розробка підходів до оцінювання рівня та оптимальної структури економічної безпеки підприємства.

Список літератури

1. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення). - К.: Національний торговельно-економічний університет. - 2004. - 759 с.

2. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. - К.: Ника-центр, Эльг. - 2004. - 784 с.

3. Захаров О. І., Пригунов П. Я. Організація та управління економічною безпекою суб'єктів господарської діяльності: Навч. посібник. - К., 2008. - 257 с.

4. Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: Монографія / Кириченко О. А., Сідак В. С. та ін. - К.: Університет «Крок». - 2008. - 403 с.

5. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2005. - 432 с.

6. Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: Монографія. - К.: Книжкове вид-во НАУ. - 2007. - 436 с.

7. Грунин О. А., Грунин С. О. Экономическая безопасность организации. - СПб.: Питер, 2002. - 160 с.

8. Олейников Е. А. Основы экономической безопасности. - М. - 1997. - 233 с.

9. Лугова В. М. Соціальна безпека як ключова підсистема безпеки підприємства / В. М. Лугова, Т. В. Голубєва // Бізнесінформ. Економіка - 2011. - № 10 - С. 69-72.

10. Омельчук С. С. Визначення сутності поняття «економічна безпека підприємства» та його складових /

С.С. Омелянчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2008. - № 6. Т. 1. - С. 206-210.

11. Безбожний В. Л. Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / В. Л. Безбожний // СНУ ім. В. Даля МОН України. - Луганськ, 2009. - 20 с.

12. Іляш О. І. Наукові передумови ідентифікації категорії «соціальна безпека регіону» / О. І Іляш // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки - Сер. «Регіональна економіка». - 2010. - Вип. 7(27). Ч. 3. - С. 37-62.

13. Штангрет А. М. Ключові загрози забезпечення техніко-технологічної безпеки на підприємствах видавничо- поліграфічної галузі України / А. М. Штангрет, О. М. Петрашова // Екон. вісн. ун-ту [Переяслав-Хмель- ницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. - 2011. - № 16/2. - С. 142-146.

14. Економіка підприємства. Підручник / За ред. А. В. Шегди, - К.: Знання, 2010. - 614 с.

15. Методичні підходи до оцінки енергетичної безпеки підприємства // Забезпечення енергетичної безпеки України / Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут проблем міжнародної безпеки. - К.: НІПМБ, 2003. - 264 с.

16. Максимова Т. С. Формування інноваційної політики підприємства / О. В. Філімонова, К. В. Лиштван // Економічний вісник Донбасу. - 2010. - № 2(20). - С. 181-183.

17. Лошенюк І. Р. Механізм управління інноваційною маркетинговою діяльністю підприємства / І. Лошенюк // Вісник Хмельницького національного університет. Економічні науки. - 2010. - № 6. - Т. 4. - С. 99-101.

18. Ортинський В. Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ / В. Л. Ортинський, І. С. Керниць- кий, З. Б. Живко - К.: Правова єдність, 2009. - 544 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.