Оцінка економічної безпеки підприємства ВАТ "Південьзахідшляхбуд"

Економічна безпека підприємства та її складові в сучасних умовах. Оцінка техніко-економічних показників підприємства. Аналіз структури балансу та дебіторської заборгованості. Реструктуризація підприємства як спосіб підвищення рівня економічної безпеки.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.10.2013
Размер файла 79,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Економічна безпека підприємства та її складові в сучасних умовах

1.2 Напрями організації економічної безпеки на підприємстві

1.3 Забезпечення економічної безпеки підприємства

1.4 Показники оцінки забезпечення економічної безпеки підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ВАТ «ПІВДЕНЬЗАХІДШЛЯХБУД»

2.1 Загальна характеристика та оцінка основних техніко-економічних показників підприємства

2.2 Основні особливості стану економічної безпеки на підприємстві

2.3 Аналіз структури балансу та дебіторської заборгованості

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ВАТ «ПІВДЕНЬЗАХІДШЛЯХБУД»

3.1 Загальні рекомендації для підприємства

3.2 Реструктуризація підприємства як один із способів підвищення рівня економічної безпеки на підприємстві

3.2 Підвищення рівня економічної безпеки шляхом збільшення рентабельності доходу підприємства

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Прогрес у розвитку інформаційних технологій стимулював розвиток всіх сфер бізнес-відносин, де підприємницька діяльність все більше почала розвиватися в бік конкурентоспроможних взаємин. Це, у свою чергу, призвело до необхідності перегляду проблеми розробки та використання систем економічної безпеки на підприємстві.

Перехід економіки на ринкові відносини вимагає від керівників підприємств не тільки розробки ринкової стратегії, але й стратегії безпеки, обов'язково включає спеціальні програми із захисту інтелектуальної власності та економічної безпеки. Відповідно актуальним на сьогодні є вивчення та дотримання правил політики безпеки і плану захисту, управління засобами захисту, контролю за правильністю їх експлуатації, виявлення спроб та фактів порушень та вжиття заходів щодо їх нейтралізації, удосконалення економічної безпеки на підприємстві.

Мета написання курсової роботи є дослідження питань, пов'язаних із економічною безпекою підприємства, її сучасною характеристикою, оцінкою і напрямками забезпечення її належного рівня.

Предметом дослідження є економічна безпека підприємств, об'єктом дослідження є ВАТ «Південьзахідшляхбуд».

Завдання полягає в вивченні різної літератури, підручників, наукових статей вітчизняних та зарубіжних авторів з метою виявлення та систематизації питань щодо економічної безпеки підприємств загалом та проведення аналізу і здійснення конкретних пропозицій для ВАТ «Південьзахідшляхбуд»

За ринкових умов господарювання дуже важливого значення набуває економічна безпека всіх суб'єктів підприємницької та інших видів діяльності.

Економічна безпека фірми - це такий стан корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам.

Необхідність постійного дотримання економічно безпеки зумовлюється об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно керівництво і спеціалісти будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Економічна безпека підприємства та її складова в сучасних умовах

В умовах ринкових відносин, коли держава вже не відповідає за результати фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечення економічної безпеки стає однією з найбільш важливих і актуальних проблем його життєдіяльності.

Система економічної безпеки відіграє одну з провідних ролей, оскільки стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від її надійності. Практика і наукові дослідження свідчать, що організація сучасної підприємницької діяльності потребує доопрацювання і створення системи економічної безпеки, яка б ураховувала ті негативи, що може спричинити кожна сторона або економічна дія щодо підприємства. Серед вітчизняних і зарубіжних учених-економістів немає єдиного визначення терміна "економічна безпека". Водночас, принципових розходжень у підходах до трактування змісту цієї економічної категорії немає [15].

Найбільш поширеним є визначення економічної безпеки підприємства як стану ефективного використання його ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) та існуючих ринкових можливостей, що дає змогу запобігати внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам) і забезпечити його тривале виживання і стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії [7]. Об'єктами економічної безпеки є держава, суспільство і суспільні об'єднання, регіони, підприємства й окремі громадяни.

Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовищ.

Джерелами негативних впливів на економічну безпеку підприємства можуть бути:

- свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, підприємств-конкурентів);

- збіг об'єктивних обставин (стан фінансової кон'юнктури на ринках певного підприємства, наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні обставини тощо) [13].

Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому.

До основних функціональних цілей економічної безпеки належать:

- забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства;

- забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи іншого суб'єкта господарювання;

- досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури управління підприємством;

- мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської діяльності на стан навколишнього середовища;

- якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства;

- забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства та відділів організації;

- ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних інтересів [16].

Забезпечення економічної безпеки передбачає виділення, аналіз й оцінювання існуючих загроз з кожної функціональної складової та розроблення на їх основі системи протидіючих і застережних заходів.

Отже, економічна безпека підприємництва - це універсальна категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і завершуючи кожним її громадянином. Зміст цього поняття містить у собі систему засобів, що забезпечують конкурентостійкість і економічну стабільність підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту робітників і тільки за здійснення в необхідному обсязі зазначених дій можна буде досягти належного рівня економічної безпеки підприємства.

Система економічної безпеки кожного підприємства є індивідуальною, її повнота і дієвість залежать від чинної в державі законодавчої бази, від обсягу матеріально-технічних і фінансових ресурсів, виділених керівниками підприємств, від розуміння кожним з працівників важливості гарантування безпеки бізнесу, а також від досвіду роботи керівників служб безпеки підприємств.

На розсуд В.П. Мак-Маку, система економічної безпеки підприємства охоплює наукову теорію безпеки, політику і стратегію безпеки засобу, методи убезпечення, концепцію безпеки підприємства. Ірочкін В.І. визначає систем безпеки як організовану сукупність спеціальних органів, служб, засобів, методів, заходів, що забезпечують захист життєво важливих інтересів особистості, підприємства, держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Система економічної безпеки підприємства не може бути однаковою для всіх. Вона індивідуальна для кожного підприємства, тому що залежить від рівня розвитку і структури його виробничої діяльності, ефективності її використання, кваліфікації кадрів, від стану навколишнього середовища, зокрема конкурентного середовища, ризикованості виробництва. Систему економічної безпеки підприємства доцільно розглядати, спираючись на основні системні принципи, які істотно відрізняються за своєю суттю та змістом, що розкрито в різноманітних працях вітчизняних та зарубіжних учених. Так, Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський, Л.І. Донець, Н.В. Ващенко [11] виділяють низку найважливіших принципів, до яких відносять: комплексність або системність; пріоритет заходів попередження; безперервність; законність; плановість; економність; взаємодія; компетентність; поєднання гласності та конфіденційності. Камлик М.І., крім зазначених вище принципів системи економічної безпеки підприємства, виділяє принцип плановості та повної підконтрольності заходів системи економічної безпеки керівництву суб'єкта підприємницької діяльності. На думку А.І. Берлач, засади, на яких будується система безпеки підприємства, відображені в законодавчо закріплених принципах, які умовно можна поділити на базові, тобто загального характеру, та спеціальні. До базових принципів автор відносить: законності, юридичної рівності перед законом усіх суб'єктів забезпечення безпеки фірми; захисту інтересів суб'єктів безпеки; свободи у забезпеченні безпеки фірми; системності; безперервності; взаємної відповідальності особи; дотримання балансу життєво важливих інтересів особи, суспільства, держави; дотримання прав та свобод фізичних та юридичних осіб; інтеграції з міжнародними системами безпеки. Зазначені принципи відображають риси засад, на яких повинна будуватися правова основа формування системи підприємства, а не його економічна безпека.

Також до структурного складу системи економічної безпеки входять: внутрішньовиробничі та позавиробничі складові, наведені схематично на рис. 1.1

Рис. 1.1 Складові економічної безпеки підприємства [9, с. 134]

Науковці виділяють наступні складові економічної безпеки підприємства:

1. Фінансова складова - вважається провідною й вирішальною, оскільки за ринкових умов господарювання фінанси є "двигуном" будь-якої економічної системи.

Про ослаблення фінансової складової економічної безпеки свідчать:

- зниження ліквідності підприємства;

- підвищення кредиторської та дебіторської заборгованості;

- зниження фінансової стійкості тощо.

2. Інтелектуальна складова.

Належний рівень економічної безпеки значною мірою залежить від інтелекту та професіоналізму працівників підприємства.

Негативно впливають на цю складову:

- звільнення провідних висококваліфікованих працівників, що призводить до послаблення інтелектуального потенціалу;

- зниження питомої ваги інженерно-технічних працівників і науковців у загальній кількості працюючих;

- зниження винахідницької та раціоналізаторської активності;

- зниження освітнього рівня працівників.

3. Кадрова складова. Склад кадрів безпосередньо впливає на рівень економічної безпеки на підприємстві. Негативні впливи на кадрову складову спричиняють:

- відтік кадрів;

- плинність кадрів;

- фізичне старіння кадрів, їхніх знань, кваліфікацій;

- низька кваліфікація кадрів;

- праця за сумісництвом, що пов'язана з низькою віддачею працівника і можливим виходом конфіденційної інформації за межі підприємства.

4. Технологічна складова. Полягає у ступені відповідності застосовуваних на підприємстві технологій найкращим світовим аналогам за оптимізації витрат. До негативних впливів на цю складову відносять:

- дії, спрямовані на підрив технологічного потенціалу підприємства;

- порушення технологічної дисципліни;

- моральне старіння використовуваних технологій.

5. Правова складова. Полягає в усебічному правовому забезпеченні діяльності підприємства, дотриманні чинного законодавства.

Правову небезпеку становлять:

- недостатня правова захищеність інтересів підприємства в договірній та іншій діловій документації;

- низька кваліфікація працівників юридичної служби відповідного суб'єкта господарювання та помилки у підборі персоналу цієї служби;

- порушення юридичних прав підприємства і його працівників;

- навмисне чи ненавмисне розголошення комерційно важливих відомостей;

- порушення норм патентного права.

6. Інформаційна складова. Полягає у здійсненні ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства.

Належні служби підприємства виконують певні функції, які сукупно характеризують процес створення та захисту інформаційної складової економічної безпеки. До таких належать:

- збір усіх видів інформації, що стосуються діяльності того чи іншого суб'єкта господарювання;

- аналіз отримуваної інформації з обов'язковим дотриманням загальноприйнятих принципів і методів;

- прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, економічних і політичних процесів;

- оцінка рівня економічної безпеки за всіма складовими та розроблення рекомендацій для підвищення цього рівня на конкретному суб'єкті господарювання;

- інші види діяльності з розроблення інформаційної складової економічної безпеки.

На підприємство постійно надходять потоки інформації, що різняться за джерелами їхнього формування. Заведено виокремлювати:

- відкриту офіційну інформацію;

- вірогідну нетаємну інформацію, отриману через неформальні контакти працівників фірми з носіями такої інформації;

- вірогідну таємну інформацію, отриману через неформальні контакти працівників фірми з носіями такої інформації.

7. Екологічна складова. Полягає у дотриманні чинних екологічних норм, мінімізації втрат від забруднення навколишнього середовища.

Індикаторами екологічної складової економічної безпеки є, з одного боку, нормативи гранично допустимої концентрації шкідливих речовин, установлені національним законодавством, а з іншого - аналіз ефективності заходів для забезпечення такої екологічної складової.

8. Силова складова. Полягає у гарантуванні фізичної безпеки працівників фірми (насамперед керівників) і збереженні її майна. До основних негативних впливів, що характеризують цю складову, належать:

- фізичні і моральні впливи, спрямовані на конкретних особистостей (особливо на керівництво та провідних спеціалістів) з метою заподіяння шкоди їхньому здоров'ю та репутації, що становить загрозу нормальній діяльності їх підприємства.

- негативні впливи, що завдають шкоди майну підприємства, несуть загрозу зниження вартості його активів і втрати економічної незалежності (дезінформація, знищення інформації).

Причинами цих негативних явищ є:

- нездатність підприємств-конкурентів досягти переваг коректними методами ринкового характеру, тобто внаслідок підвищення якості власної продукції, зниження поточних витрат на виробництво (діяльність), удосконалення маркетингових досліджень ринку тощо;

- кримінальні мотиви отримання злочинними юридичними (фізичними) особами доходів через шантаж, шахрайство або крадіжки;

- некомерційні мотиви посягань на життя та здоров'я керівників і працівників підприємства (організації), а також на майно фірми [5, с. 250-252].

До позавиробничих складових економічної безпеки належать:

1. Ринкова складова. Вона характеризує ступінь відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім, які генеруються ринковим середовищем. Про ослаблення ринкової безпеки свідчать:

- зменшення частки ринку, яку займає підприємство;

- ослаблення конкурентних позицій і спроможності протидіяти конкурентному тиску; - зниження адаптаційних можливостей підприємства до змін ситуації на ринку, відставання від вимог ринку і т. ін.

2. Інформаційна складова. Характеризує надійність взаємодії з економічними контрагентами. Економічній безпеці підприємства становлять загрозу можливі непередбачені зміни умов взаємодії (навіть до розриву відносин) з економічними контрагентами: постачальниками, торговими і збутовими посередниками, інвесторами, споживачами і т. ін [5, с. 253].

Уже лише з огляду структури економічної безпеки підприємств за окремими функціональними складовими можна запропонувати такі кроки на шляху зміцнення економічної безпеки українських підприємств:

1) у рамках технологічної безпеки - закриття низькорентабельних і збиткових підприємств; зміна системи оплати праці наукових кадрів; створення нових організаційно-виробничих структур; використання лізингу; активна участь у міжнародних виставках, семінарах; у рамках ресурсної безпеки - удосконалення системи розрахунків; підвищення продуктивності праці. 2) у рамках фінансової безпеки - застосування принципу дотримання критичних термінів кредитування; створення інформаційного центру, щоб постійно мати зведення про борги підприємства і перекриття каналів витоку інформації; використання нових форм партнерських зв'язків [13];

Головне завдання системи управління економічною безпекою підприємства - передбачення і випередження можливих загроз, що призводять до кризового стану, а також проведення антикризового управління, яке спрямоване на виведення підприємства з кризового стану; мінімізація зовнішніх і внутрішніх загроз економічному стану суб'єкта підприємництва, зокрема його фінансовим, матеріальним, інформаційним, кадровим ресурсам, на основі розробленого комплексу заходів економіко-правового й організаційного характеру. Треба мати на увазі, що найбільше значення у справі економічного убезпечення підприємництва мають первинні економіко-правові та організаційні заходи, що забезпечують фундамент, основу системи безпеки, на відміну від вторинних - технічних, фізичних тощо [2, с. 56]. Знаючи що таке економічна безпека підприємства та її складові в сучасних умовах можна визначити напрями економічної безпеки на підприємстві.

1.2 Напрями організації економічної безпеки на підприємстві

Середовище, в якому працює підприємство, потребує постійної роботи управлінського персоналу над удосконаленням рішень щодо забезпечення його економічної безпеки. Одним із напрямів цього процесу є організація системи безпеки на підприємстві. У зв'язку з цим усі підприємства створюють власні або використовують міжвідомчі служби безпеки.

Міжоб'єктні служби безпеки, як правило, спеціалізуються або на чисто режимно-охоронних послугах (охорона будівель, споруд, транспорту, окремих працівників підприємств, установ, членів їх сімей тощо), або на суто економічних, правових чи консультаційних. Клієнтами таких служб є сукупність малих та середніх підприємств, організацій та установ, для яких важко утримувати власні служби безпеки. Більш великі підприємства, банківські чи інші установи кредитно-фінансової системи також звертаються з окремих питань у ці служби безпеки.

Такі суб'єкти економіки не зможуть забезпечити ефективного функціонування своєї організації без комплексного підходу до питань безпеки. Тому, як правило, вони створюють власні служби безпеки. Структура цих підрозділів залежить від рівня становлення підприємства, масиву питань, вирішення яких покладає на ці служби керівництво організації на тому чи іншому етапі її розвитку. Але Белов М. А., Євдокимова Н. М., Москалюк В. Є. та інші вчені виділяють, що в структурі типових служб безпеки повинні обов'язково бути підрозділи, до функцій яких входять такі елементи системи безпеки, як:

-- розвідка, контррозвідка з економічних та інших питань;

-- внутрішня безпека, режим діловодства, моніторинг факторів ризику;

-- режим проходу на об'єкт та охорону його будівель, територій і споруд;

-- фізична безпека персоналу;

-- протипожежна безпека;

-- технічна безпека, до якої входять:

-- робота охоронно-технічного обладнання;

-- захист засобів зв'язку, комп'ютерних систем та інших комунікаційних мереж;

-- радіаційно-хімічна безпека, цивільна оборона;

-- безпека перевезень;

-- інформаційно-аналітична робота;

-- психолого-соціологічна робота;

-- рекламно-пропагандистське забезпечення діяльності суб'єкта підприємництва;

-- експертна перевірка механізму системи безпеки.

Для ефективного виконання перерахованих функцій важливо врахувати такі допоміжні елементи системи безпеки, як:

а) система повідомлення про екстрений збір;

б) типове планування дій особового складу служби безпеки (далі -- СБ), персоналу організації в критичних ситуаціях;

в) нормативне регулювання питань безпеки;

г) режим ділових зустрічей та переговорів;

д) взаємодія з правоохоронними органами;

є) навчальна підготовка особового складу СБ;

Такі служби охорони, як правило, створюються при місцевих органах внутрішніх справ або при державній службі безпеки. СБ будь-якої фірми постійно виконує певний комплекс завдань. Головними з них для будь-якої фірми є такі:

а) охорона виробничо-господарської діяльності та захист відомостей, що вважаються комерційною таємницею даного підприємства;

б) організація роботи з правового та інженерно-технічного захисту комерційних таємниць фірми;

в) запобігання необґрунтованому допуску й доступу до відомостей та робіт, які становлять комерційну таємницю;

г) організація спеціального діловодства, яке унеможливлює несанкціоноване одержання відомостей, віднесених до комерційної таємниці відповідного підприємства;

ґ) виявлення та локалізація можливих каналів витоку конфіденційної інформації в процесі звичайної діяльності та за екстремальних ситуацій;

д) організація режиму безпеки за здійснення всіх видів діяльності, включаючи зустрічі, переговори й наради в рамках ділового співробітництва підприємства з іншими партнерами;

е) забезпечення охорони приміщень, устаткування, офісів, продукції та технічних засобів, необхідних для виробничої або іншої діяльності;

є) організація особистої безпеки керівництва та провідних менеджерів і спеціалістів підприємства;

ж) оцінювання маркетингових ситуацій та неправомірних дій конкурентів і зловмисників [1].

Сукупність конкретних завдань, що стоять перед службою безпеки підприємства, зумовлює певний набір виконуваних нею функцій. Загальні функції, що покладаються на службу безпеки підприємства полягають в наступному:

-- захист законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та їх співробітників;

-- зібрання даних, їх аналіз, оцінювання і прогнозування оперативної обстановки та різноманітних ризиків на підприємстві, в організації, установі;

-- вивчення та перевірка партнерів, клієнтів і конкурентів;

-- своєчасне виявлення можливих посягань на об'єкт чи його співробітників з боку джерел зовнішніх загроз безпеці;

-- недопущеня проникнення на об'єкт структур промислового шпіонажу, злочинних формувань чи осіб із протиправними намірами;

-- протидія технічному проникненню на об'єкта чи його комунікаційні системи;

-- захист співробітників об'єкта від насильницьких посягань;

-- виявлення, запобігання можливій протиправній чи іншій негативній діяльності співробітників суб'єкта підприємництва на шкоду його безпеці;

-- збереження матеріальних цінностей, відомостей з обмеженим доступом;

-- пошук та здобування необхідної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень з питань стратегії і тактики подальшої підприємницької діяльності;

-- фізичну і технічну охорону будов, споруд, територій, транспортних засобів;

-- формування в засобах масової інформації у партнерів та клієнтури позитивного іміджу про суб'єкт підприємницької діяльності, що повинно сприяти реалізації бізнес-проектів;

-- організація і забезпечення пропускного та внутрішньо-об'єктного режиму в приміщеннях; порядок несення служби; контроль дотримання вимог режиму персоналом підприємства і партнерами (відвідувачами);

-- участь у розробці основоположних документів (статуту, правил внутрішнього розпорядку, договорів тощо) з метою відображення в них вимог організації безпеки й захисту (комерційної таємниці):

-- розробка та здійснення заходів із забезпечення роботи з документами, що містять відомості, які є комерційною таємницею, контроль виконання вимог матеріалів інструктивного характеру;

-- виявлення і перекриття можливих каналів витоку конфіденційної інформації, облік та аналіз порушень режиму безпеки працівниками підприємства, клієнтами та конкурентами;

-- організація та проведення службових розслідувань за фактами розголошення або втрати документів, інших порушень безпеки підприємства;

-- розробка, оновлення і поповнення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю, та інших нормативних актів, які регламентують порядок організації безпеки й захисту інформації; забезпечення суворого виконання вимог нормативних документів з питань захисту комерційної таємниці; організація та регулярне проведення навчання працівників підприємства й служби безпеки за всіма напрямами захисту комерційної таємниці;

-- ведення обліку сейфів і металевих шаф, якщо в них дозволене постійне чи тимчасове зберігання конфіденційних документів, а також облік та охорона спеціальних приміщень і технічних засобів;

-- підтримка контактів із правоохоронними органами та службами безпеки сусідніх підприємств (організацій) в інтересах вивчення криміногенної обстановки в районі;

-- контроль за ефективністю функціонування системи безпеки.

У нормативних документах, які визначають організацію діяльності служб безпеки підприємств, виокремлюються конкретні об'єкти, які підлягають захисту від потенційних загроз і протиправних посягань. До них належать:

-- персонал (керівники; персонал, який володіє інформацією, що становить комерційну таємницю підприємства);

-- матеріальні цінності та фінансові кошти (приміщення, споруди, устаткування, транспорт; валюта, коштовні речі, фінансові документи);

-- інформаційні ресурси з обмеженим доступом;

-- засоби та системи комп'ютеризації діяльності підприємства;

-- технічні засоби та системи охорони й захисту матеріальних та інформаційних ресурсів [14].

Отже, оскільки нам вже відомі напрями організації економічної безпеки підприємства, то можна проаналізувати і його забезпечення.

1.3 Забезпечення економічної безпеки підприємства

Забезпечення економічної безпеки підприємства будується у формі дворівневої системи захисту інформації. Перший рівень передбачав збереження секретів силами служби безпеки організації, а другий -- формування психологічної атмосфери "пильності і відповідальності" персоналу організації за допомогою так званих координаторів, що призначаються з осіб середньої керівної ланки і мають серед співробітників авторитет. Визнаючи, що збереження інформації є одним з важливих аспектів економічної безпеки підприємства, необхідно відзначити, що зведення проблеми економічної безпеки підприємства лише до захисту комерційної таємниці є дуже спрощеним варіантом вирішення такої проблеми. Цілком очевидно, що настільки вузьке розуміння економічної безпеки страждає надмірною "економічністю" і не враховує всього спектру впливу зовнішнього середовища як основного джерела небезпек для діяльності підприємства.

Економічна безпека підприємства обумовлена впливом зовнішнього середовища, яке в ринковій економіці весь час змінюється, ніколи не залишається стабільним, постійним або незмінним. Саме з позицій впливу зовнішнього середовища, захисту підприємств від його негативного впливу і розглядається вміст категорії економічної безпеки підприємства, у тому числі і в нечисленних доки публікаціях вітчизняних вчених-економістів.

Найважливішими факторами, що впливають на економічну безпеку підприємства, є ступінь досконалості законодавчої бази, рівень оподаткування, доступ на світові ринки збуту, інвестиційна привабливість регіону, держави. Насамперед, економічна безпека підприємства залежить від економічної безпеки держави, регіону, адже ґрунтується на їхньому фінансовому, сировинному та виробничому потенціалі, перспективах розвитку. Наявність багаторівневої концепції економічної безпеки господарюючих суб'єктів усіх рівнів дає можливість забезпечити передбачуваність зовнішніх загроз підприємствам.

Особлива увага повинна приділятися вивченню партнерів по ділових зв'язках, їх платоспроможності, діловому реноме. Досвід свідчить, що в умовах ринкової економіки, у випадках встановлення ділових зв'язків з недобросовісними контрагентами, за умови порушення ними договірних зобов'язань, підприємству може бути завданий значний економічний збиток.

Серйозна увага повинна бути приділена конкурентам, так як у випадку застосування ними методів несумлінної конкуренції для підприємства можуть виникнути серйозні небезпеки і загрози з тяжкими економічними наслідками. В даний час в науковій літературі, навіть спеціально присвяченій розгляду цієї проблеми, розкриття сутності теорії економічної безпеки підприємства, її складових, індикаторів дається рідко, а у визначеннях, що зустрічаються, сутність виражається не завжди чітко, а іноді неповно.

В цілому можна виділити декілька підходів різних авторів до визначення економічної безпеки підприємства (рис. 2):

а) як захист проти економічних злочинів.

Дуже часто забезпечення економічної безпеки підприємства зводять до протистояння, захисту від різного роду економічних злочинів (крадіжки, шахрайство, фальсифікації, промислове шпигунство і т.д.).

Рис. 1.2. Підходи до визначення економічної безпеки підприємства [8]

економічний безпека дебіторський реструктуризація

Поза сумнівом, ці загрози дуже важливі і повинні постійно аналізуватися і враховуватися, але зводити економічну безпеку підприємства лише до цього не можна. Це поняття ширше і більш ємке;

б) як стан захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз. Підприємство - це, в першу чергу, об'єкт економічних відносин. Власник підприємства ставить результатом діяльності підприємства, в першу чергу, досягнення поставленої ним мети, яка, як правило, носить економічний характер [3].

Чи виникатимуть в процесі цього досягнення які-небудь загрози, чи вестиметься з ними боротьба, як вона вестиметься - власникові, швидше за все, однаково. Боротьба з загрозами, як така, найчастіше не є метою створення і володіння підприємством, ведення ним економічній діяльності. Втім, міркування про економічну доцільність ведення боротьби з загрозами напевно викличе інтерес власника, оскільки це безпосередньо зачіпає його матеріальні інтереси, оскільки ведення цієї боротьби вимагає здійснення витрат, а виграш неочевидний [4, с. 87].

Отже, рівень економічної безпеки підприємства насамперед залежить від здатності керівництва передбачити та запобігти можливі загрози, а також швидко вирішити проблеми, що виникли.

Обов'язок керівника компанії - забезпечити контроль всіх бізнес-процесів, в тому числі з точки зору їх безпеки від очевидних і потенційних загроз. А кількість і різновиди загроз збільшуються пропорційно розширенню штату, зростанню обсягів виробництва і продажів підприємства.

До основних функціональних цілей економічної безпеки належать:

- забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства;

- забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу суб'єкта господарювання;

- досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури управління підприємством;

- досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу;

- якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства;

- забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства та відділів організації;

- ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних інтересів [10, с. 54-55].

Рівень економічної безпеки підприємства залежить від чітко організованої системи безпеки. Алгоритм забезпечення економічної безпеки підприємства повинен бути наступний: опис проблемної ситуації, визначення цільової установки; побудова системи економічної безпеки підприємства; розробка методологічного інструментарію оцінки стану економічної безпеки на підприємствах; розрахунок сил і засобів, необхідних для забезпечення економічної безпеки; розробка заходів щодо реалізації основних положень концепції економічної безпеки підприємств.

Вітчизняний і зарубіжний досвід свідчить, що основну роль в забезпеченні збереження комерційної таємниці грають самі підприємства, а не державні органи.

Серед суб'єктів, що забезпечують захист економічної безпеки підприємницької діяльності, найбільше значення має служба власної економічної безпеки (звичайно при наявності відповідного суб'єкта підприємництва і фінансових коштів).

Забезпечення економічної безпеки підприємства -- це процес реалізації функціональних складових економічної безпеки з метою запобігання можливих збитків і досягнення максимального рівня економічної безпеки в даний час і в майбутньому [17]. Способи забезпечення економічної безпеки підприємства -- це набір заходів і система організації їх виконання і контролю, які дозволяють досягати найбільш високих значень рівня економічної безпеки підприємства. Створення служби власної економічної безпеки представляє на практиці найбільшу трудність, оскільки кожен суб'єкт підприємництва суто індивідуальний, оскільки специфічна його діяльність. Однак, можна виділити ряд етапів, рекомендованих підприємцям при створенні служби економічної безпеки:

1. Прийняття рішення про необхідність створення економічної безпеки. Питання про створення служби безпеки повинно виникати в момент прийняття рішення про організацію фірми, в залежності від обраного виду діяльності, обсягу передбачуваної до виробництва продукції, розміру річного обороту і прибутку, використання секретів виробництва, кількості працівників тощо. Засновники повинні заздалегідь передбачити необхідність створення служби безпеки. Після державної реєстрації приймається остаточне рішення про створення служби економічної безпеки. У разі позитивного вирішення питання визначається відповідальна особа, яка буде безпосередньо займатися організацією служби економічної безпеки.

2. Визначення загальних завдань служби економічної безпеки.

3. Розробка положення про службу економічної безпеки, визначення структури та затвердження штатів. Наявність відповідної законодавчої бази дозволяє створити легальну службу безпеки.

4. Набір кадрів. Працівниками можуть бути люди, які спеціально або постійно займаються цією діяльністю як основною, та залучені спеціалісти. При підборі постійних працівників найвагомішим виступає професійна підготовка [12]. Система економічної безпеки потребує постійного контролю, вдосконалення і управління нею у зв'язку з:

- змінами в чинному законодавстві держави;

- розвитком компанії і обранням нею нових напрямів господарській діяльності;

- збільшенням кількості персоналу, змінами в штатному розкладі фірми;

- зміною переліку відомостей, які складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію підприємства;

- необхідністю вдосконалення телефонної і комп'ютерної мереж компанії;

- винаходом недоброзичливцями нових технологій промислового шпигунства і шахрайства;

- появою на ринку недобросовісних конкурентів і зміною форм і методів

- появою на ринку недобросовісних конкурентів і зміною форм і методів їх протиправної діяльності;

- поляганням криміногенної обстановки в регіоні і т.д. [6, с. 202].

Для того, щоб повноцінно визначити стан економічної безпеки на підприємстві потрібно обґрунтувати його певними розрахунками. Для того, щоб це зробити потрібно знати показники оцінки, що ми і розглянемо у наступному підрозділі.

1.4 Показники оцінки забезпечення економічної безпеки підприємства

Характеристика стану економічної безпеки підприємства визначається багатьма показниками і, на нашу думку, серед них можна виділити три найосновніших та найдоступніших для обчислення:

1. Обсяг фінансування оборотних коштів.

Оборотні кошти -- це сукупність коштів підприємства, що авансуються на створення оборотних фондів та фондів обігу і забезпечення їх безперервного кругообігу, що безпосередньо пов'язано з економічною безпекою на підприємстві. Середньорічний розрахунок залишків оборотних коштів розраховується за наступною формулою (1.1):

(1.1)

де:ОК1, ОК2, ОК3, ОК, - залишки оборотних коштів на початок кожного кварталу базового року, тис. грн.;

- залишки оборотних коштів на початок звітного року, тис. грн.

Чим більший залишок оборотних коштів, тим вищий рівень економічної безпеки на підприємстві.

2. Рівень використання виробничої потужності. Виробнича потужність -- розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці. Це найважливіший інструмент планування промислового виробництва. Іншими словами, це потенційна можливість валового випуску промислової продукції.

Середньорічна виробнича потужність підприємства у звітному році розраховується наступним чином (1.2):

, (1.2)

де - кількість місяців з моменту введення виробничої потужності до кінця року;

- виробнича потужність, яка вибуває на протязі звітного року, тис. грн.

- виробнича потужність, яка вводиться на протязі звітного року, тис. грн.;

- вхідна виробнича потужність підприємства у звітному році

- кількість місяців з моменту вибуття виробничої потужності до кінця року.

3. Рівень рентабельності.

Рентабельність - це ефективність роботи підприємства, відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках.

Логічним є те, що чим вища ефективність роботи та функціонування підприємства на ринку, то тим вища його економічна безпека та стабільність. Щоб дізнатися, проаналізувати та дати оцінку цього показника можна використати наступну формулу загальної рентабельності (1.3):

, (1.3)

де ОФ - середньорічна вартість основних фондів підприємства, грн.;

ОК - середньорічний залишок нормованих оборотних коштів підприємства, грн.

- прибуток до оподаткування.

Отже, щоб визначити рівень економічної безпеки потібно ознайомитися з вищенаведеними показниками. Оцінюючи їхній стан можна зробити аналіз діяльності підприємства, що буде зроблено у другому розділі курсової роботи.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ВАТ «ПІВДЕНЬЗАХІДШЛЯХБУД»

2.1 Загальна характеристика та оцінка основних техніко-економічних показників підприємства

ВАТ «Південьзахідшляхбуд» - товариство, яке має самостійно, систематично, на власний ризик здійснювати діяльність, направлену на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею, метою якої є одержання прибутку.

Предметом його діяльності є будівництво доріг, функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту, будівництво будівель, виробництво, обробка, реалізація будівельних, шляхово-будівельних матеріалів, надання автотранспортних, автосервісних, авторемонтних послуг, геодезичні роботи, створення проектів землекористувань, організація автотехобслуговування, виготовлення вузлів та деталей для прокладання інженерних мереж та інші.

Давайте ж оцінимо стан підприємства та визначимо його основні техніко-економічні показники.

Техніко-економічні показники -- величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції. Вони застосовуються для планування та аналізу організації виробництва і праці, рівня техніки, якості продукції, використання основних і оборотних фондів, трудових ресурсів та економічної безпеки підприємства. Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв'язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів.

Таблиця 2.1 Основні техніко-економічні показники підприємства

Показник

Одиниця виміру

Рік

Темп змін,%

2010

2011

2012

2011/2010

2012/2011

1. Доход від реалізації продукції

тис. грн

16365,6

4540,2

32418,0

0,28

7,14

2. Середньооблікова річна чисельність:

- працівників;

- робітників

осіб

17

120

17

86

17

120

1

0,72

1

1,4

3. Продуктивність праці:

- одного працівника;

- одного робітника

грн/особу

962,68

136,38

267,07

52,79

1906,94

270,15

0,28

0,39

7,14

5,12

4. Фонд зарплати:

- працівників;

- робітників

тис.грн

101,6

673,2

69,37

312,73

137,23

868,07

0,68

0,46

1,97

2,77

5. Середньорічна заробітна плата:

- одного працівника;

- одного робітника

тис. грн/особу

5,976

5,61

4,08

3,636

8,07

7,23

0,68

0,64

1,9

1,98

6. Операційні витрати

тис.грн

16447,7

7602,8

32239,7

0,46

4,24

7. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції

грн/грн

0,28

1,04

0,22

3,71

0, 21

8. Прибуток до оподат.

тис.грн

-

-

-

-

-

9. Рентабельність:

- доходу;

- витрат

%

7,8

28,4

0,07

0,07

2,7

12,09

-7,73

-28,33

2,63

12,02

Аналізуючи дані в таблиці можна зробити наступні висновки: найменш економічно захищеним підприємство було у 2011 році, адже у ньому були найменші показники рентабельності, дохід, фонд заробітної плати та інші. Найбільша економічна захищеність спостерігається у 2010, не зважаючи на те, що деякі показники 2012 року були більшими. Така тенденція може бути зв'язаною за переважною залежністю від кількості заключних угод та контрактів фірми. На мою думку, найперший показник економічної безпеки - це рентабельність, саме тому доцільно саме по ньому робити остаточні висновки. Позитивним фактором також є те, що в жодному році немає збитку на підприємстві. Це свідчить про правильну політику впровадження економічної безпеки на підприємстві ВАТ «Південьзахідшляхбуд», але варто розглянути інші особливості її стану на підприємстві.

2.2 Основні особливості стану економічної безпеки на підприємстві

Для того, щоб оцінити стан економічної безпеки підприємства потрібно проаналізувати одні з найголовніших її чинників:

1. Аналіз формування прибутку підприємства.

Прибуток - це певний гарант прогресу економічної системи, а його відсутність - найяскравіший доказ регресу й соціального напруження. Це одне з основних джерел формування фінансових ресурсів підприємства та формування фондів грошових коштів підприємства, а отже і формування економічної безпеки. Проаналізуємо його формування:

Таблиця 2.2 Аналіз формування прибутку підприємства

Показник, тис. грн

Рік

Темп змін, %

2010

2011

2012

2011/2010

2012/2011

2012/2010

Чистий доход від реалізації продукції

1363,8

3783,5

27015

2,77

7,14

19,81

Собівартість реалізованої продукції

12688,1

3684,6

27350

0,29

7,42

2,16

Валовий прибуток

949,9

98,9

665

0,1

6,72

0,7

Інші операційні доходи

3879,1

3822,1

5937

0,99

1,55

1,53

Інші операційні витрати

3527,9

3918,2

5889,7

1,11

1,5

1,67

Фін. результат від операційної діяльності

1069,4

2,8

712,3

0,003

254,39

0,67

Інші доходи

-

-

-

-

-

-

Інші витрати

-

-

-

-

-

-

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

1069,4

2,8

712,3

0,003

254,39

0,67

Податок на прибуток від звичайної діяльності

267,3

0,7

178,1

0,003

254,43

0,67

Фінансовий результат від звичайної діяльності

802,1

2,1

534,2

0,003

254,38

0,67

Надзвичайні доходи

-

-

-

-

-

-

Надзвичайні витрати

-

-

-

-

-

-

Податки з надзвич. прибутку

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток

802,1

2,1

534,2

0,003

254,38

0,67

Виходячи з даних та розрахунків цієї таблиці можна сказати, що за 3 останніх роки ВАТ «Південьзахідшляхбуд» найбільший прибуток отримало в 2010 р., а найменший в 2011р. Відповідно до цих показників можна провести їхню паралель з економічною безпекою на підприємстві і сказати, що вона була досить нестабільною.

2. Аналіз структури прибутку від звичайної діяльності.

Прибуток від звичайної діяльності характеризує фінансовий результат від всіх традиційних для даного підприємства видів діяльності й господарських операцій, формується на регулярній основі. Він є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Уся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку або принаймні стабілізацію його на певному рівні, тобто підвищити рівень економічної безпеки.

Таблиця 2.3 Аналіз структури прибутку від звичайної діяльності

Елемент прибутку, тис. грн

Рік

Структура, %

Відхилення (+, -)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Прибуток від операційної діяльності

1069,4

2,8

712,3

133,32

133,33

133,34

0,01

Прибуток від участі в капіталі

-

-

-

-

-

-

-

Інші фінансові доходи

-

-

-

-

-

-

-

Прибуток від звичайної діяльності

802,1

2,1

534,2

100

100

100

-

Аналіз структури прибутку від звичайної діяльності показує нам таку ж саму тенденцію, як і аналіз формування прибутку підприємства.

3. Аналіз рентабельності.

Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найширшому, найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або доходність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; доходність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки.

Таблиця 2.4 Аналіз рентабельності

Показник

Рік

Відхилення (+, -)

2010

2011

2012

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт та послуг, тис. грн

13683

3783,5

27015

6666

Операційні витрати, тис. грн

16447,7

7602,8

32239,7

7896

Вартість капіталу (баланс), тис. грн

1969,2

1965,5

5187,9

1609,35

Чистий прибуток, тис. грн

802,1

2,1

534,2

-133,95

Рентабельність, %

- доходу;

- витрат;

- власного капіталу

5,86

4,88

40,73

0,05

0,028

0,1

1,98

1,66

10,3

-1,94

-1,61

-15,22

Розглядаючи показники рентабельності слід зазначити, що у 2010 р. вона була достатньо високою, трохи меншою була у 2012 р. та найменшою у 2011 р., відповідно до цих показників можна зробити висновки.

4. Аналіз складу оборотних засобів підприємства.

Оборотні засоби - це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу. Вони включають запаси матеріалів, залишки готової продукції, дрібне знаряддя, а також готівку, грошові засоби, вкладені у виробничі оборотні й обігові фонди, джерелами утворення яких є власні й прирівняні до них позикові й залучені засоби, тобто цілком і повністю можуть характеризувати і економічну безпеку підприємства.

Таблиця 2.5 Аналіз складу оборотних засобів підприємства

Показник

Сума, тис. грн

Структура, %

Відхил. (+, -)

2011

2012

Відхил. (+, -)

2011

2012

Виробничі запаси

887,6

2733,1

1845,5

46,64

63,05

16,41

Незавершене виробництво

-

-

-

-

-

-

Готова продукція

-

-

-

-

-

-

Дебіторська заборгованість

1012,7

1530

517,3

53,22

35,3

-17,92

Грошові кошти та їх еквіваленти

2,6

5,3

2,7

0,14

0,12

-0,02

Інші оборотні активи

0,1

51,1

51

0,005

1,18

1,17

Всього

1903

4334,5

2431,5

100

100

-

Виходячи із складу оборотних засобів підприємства, та їхньої загальної кількості можна сказати, що у 2012 р. підприємство у сумі мало на 2431, 5 тис. грн. більше оборотних коштів, ніж у 2011 р., що свідчить про різний стан економічної безпеки ВАТ «Південьзахідшляхбуд». В 2012 р. він набагато кращий.

Отже, проаналізувавши основні особливості стану економічної безпеки можна зробити певні висновки, але ми не можемо їх зробити не врахувавши ще декількох показників - структури балансу та дебіторської заборгованості, що ми і зробимо у наступному підрозділі.

2.3 Аналіз структури балансу та дебіторської заборгованості

Баланс - форма бухгалтерської звітності, яка показує у грошовому виразі стан господарських засобів за їх складом і використанням, джерелами надходження та призначення на певну дату. Має форму таблиці, яка складається з двох частин активу і пасиву. Оскільки актив і пасив балансу відображають ті самі кошти, підсумки їх мають дорівнювати одне одному. Баланс -- звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату, а разом з тим і економічної безпеки. Отож,

1. Структура активу балансу за звітний 2012 рік.

Актив -- частина бухгалтерського балансу, що відображає на певну дату всі наявні на даному підприємстві матеріальні цінності, кошти, борги різних осіб та установ у грошовому виразі. Саме тому він безпосередньо стосується і економічної безпеки підприємства.

Таблиця 2.6 Структура активу балансу

Вид активу

Балансова вартість, тис. грн

Структура, %

Відхил. (+, -)

на початок року

на кінець року

відхил. (+, -)

на початок року

на кінець року

1. Необоротні активи

1.1 Нематеріальні активи

1.2. Основні засоби

1.3.Довгострокові фінансові інвестиції

1.4. Інші необоротні активи

-

1331,9

-

-

-

3712,5

-

-

-

2380,6

-

-

-

18,93

-

-

-

38,83

-

-

-

19,9

-

-

2. Оборотні активи

2.1. Запаси

2.2.Дебіторська заборгованість

2.3. Грошові кошти та їх еквіваленти

2.4. Інші оборотні активи

887,6

1012,7

2,6

0,1

2733,1

1530

5,3

51,1

1845,5

517,3

2,7

51

12,62

14,4

0,04

0,001

28,58

16

0,006

0,54

15,96

1,6

-0,03

0,39

3. Витрати майбутніх періодів

1264,5

1120,8

-143,7

17,98

11,72

-6,26

Баланс

7034,4

9561,9

2527,5

100

100

-

З таблиці ми бачимо, що на 2012 р. баланс на кінець року складає 9561,9 тис. грн. і тому можемо сказати, що стан економічної безпеки у цьому році в нормі.

2. Структура пасиву балансу за звітний 2012 рік.

В пасиві згруповані джерела господарських засобів підприємства. Згідно вищеподаних даних можна сказати, що бухгалтерський баланс дав нам змогу отримати узагальнену та згруповану інформацію про стан господарських засобів і джерел їх утворення та дав загальне уявлення про низку елементів економічної безпеки на підприємстві у 2012 р.

Таблиця 2.7 Структура пасиву балансу

Вид активу

Балансова вартість, тис. грн

Структура, %

Відхил. (+, -)

на початок року

на кінець року

відхил. (+, -)

на початок року

на кінець року

1. Власний капітал

1965,5

5187,9

3222,4

27,94

54,26

26,32

2. Забезпечення наступних витрат і платежів

34,9

192,3

157,4

0,5

2,01

1,51

3. Довгострокові зобов'язання

-

-

-

-

-

-

4. Поточні зобов'язання

5034

4181,7

-852,3

71,56

43,73

-27,83

5. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

Баланс

7034,4

9561,9

2527,5

100

100

-

Також одним із елементів аналізу економічної безпеки на підприємстві є дебіторська заборгованість. Це суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. Оскільки вони були виплачені у 2012 р., то це відіграло у предметі дослідження позитивну роль.

Таблиця 2.8 Склад, структура і динаміка дебіторської заборгованості

Стаття заборгованості

2012 р.

Відхилення

початок

кінець

сума, тис. грн.

%

сума, тис. грн.

%

абсолютне (+, -)

Відносне (%)

Довгострокова заборгованість

-

-

-

-

-

-

Заборгованість:

- за товари (послуги);

- резерв сумнівних боргів;

- за розрахунками з бюджетом;

- з внутрішніх розрахунків;


Подобные документы

 • Теоретичні засади дослідження економічної безпеки підприємства. Передумови формування та рівня економічної безпеки ТОВ "Медичний Комплекс", підходи до визначення її рівня. Розробка програми забезпечення цільового рівня економічної безпеки підприємства.

  курсовая работа [95,0 K], добавлен 13.03.2013

 • Найважливіщі фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства. Підтримка необхідного потенціалу підприємства в сучасних умовах. Основні внутрішньовиробничі функціональні складові економічної безпеки. Соціальні показники економічної безпеки.

  реферат [30,9 K], добавлен 18.12.2013

 • Внутрішньовиробничі та позавиробничі складові економічної безпеки, оцінка її рівня. Зовнішні і внутрішні небезпеки та загрози економічній безпеці підприємства. Комерційна таємниця як один із найголовніших її об’єктів. Служба безпеки на підприємстві.

  курсовая работа [312,8 K], добавлен 06.10.2012

 • Сутність, класифікація та аналіз існуючих функціональних складових економічної безпеки підприємства. Інноваційна складова економічної безпеки підприємства: маркетингове забезпечення інноваційної політики. Підходи до вирішення проблем в цій сфері.

  статья [118,6 K], добавлен 13.11.2017

 • Характер, принципи та обмеження керованості економічної безпеки підприємства. Взаємозалежність економічної безпеки підприємства і його розвитку. Умови та вимоги до керованості економічної безпеки підприємства. Розрахунок критеріїв економічної безпеки.

  монография [1,1 M], добавлен 05.10.2017

 • Поняття економічної безпеки підприємства. Економічна характеристика TOB "Острійківське" Білоцерківського р- ну Київської обл. Фінансовий стан агропромислового підприємства в контексті економічної безпеки. Загрози підприємства та шляхи їх запобігання.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 08.02.2013

 • Сутність, значення та складові фінансової безпеки підприємства. Аналіз економічних результатів діяльності ТОВ "Товари народного вжитку". Оцінка ймовірності банкрутства та фінансової безпеки підприємства. Розробка плану фінансової санації підприємства.

  дипломная работа [2,0 M], добавлен 07.12.2016

 • Поняття економічної безпеки машинобудівного підприємства, основні напрямки її забезпечення. Найважливіші види господарських і фінансових ризиків, їх чинники і методи компенсації. Процес забезпечення політико-правової складової економічної безпеки.

  реферат [30,8 K], добавлен 20.06.2009

 • Функціональні складові економічної безпеки підприємства, їх планування і аналіз забезпечення. Порядок розрахунку критерія ЕБП, аналіз його складових, загрози. Особливості критерія оцінювання рівня ЕБП. Види нововведення, джерела його забезпечення.

  тест [9,2 K], добавлен 11.02.2011

 • Проблеми економічної безпеки підприємства. Фактори впливу на економічну безпеку підприємства. Напрями розвитку безпеки підприємства. Роль економічної безпеки підприємництва у зміцненні безпеки національної економіки, передумови її стабільного розвитку.

  статья [286,1 K], добавлен 07.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.