Фінансова безпека підприємства

Сутність, значення та складові фінансової безпеки підприємства. Аналіз економічних результатів діяльності ТОВ "Товари народного вжитку". Оцінка ймовірності банкрутства та фінансової безпеки підприємства. Розробка плану фінансової санації підприємства.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 07.12.2016
Размер файла 2,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

5

Вступ

Поступовий перехід економіки України на ринкові відносини, спричиняє появу таких проблем, як: ускладнення умов господарювання та зростанню конкуренції між господарюючими об'єктами, що може призвести до погіршенню їх фінансового стану, що у свою чергу, може призвести до банкрутства. Тому необхідним є розробка, впровадження адаптивних механізмів забезпечення фінансової безпеки підприємства, спрямованих на підтримку стійкого функціонування і розвитку його фінансової системи в умовах нестабільного зовнішньоекономічного середовища.

Актуальність теми полягає в тому, що фінансова безпека є одним з головних «ключів» підприємства для ведення стабільної економічної діяльності. Проте, невирішеність проблем у цій сфері не дозволяє забезпечити відповідний рівень фінансового захисту та зростання, і тим самим ускладнює здійснення ефективної реструктуризації економіки. Тому актуальним напрямком сталого функціонування українських підприємств є ефективне управління їх фінансовою безпекою. Саме тому обрана тема дипломної роботи «Фінансова безпека підприємства та основні напрями її зміцнення» є актуальною та важливою як для конкретного підприємства так і для економіки країни в цілому.

Дослідженню управлінням фінансовою безпекою підприємства, її впливами, складовими, розвитком та вдосконаленням присвячено чимало наукових праць, серед яких роботи Ареф'єва О. В. [2,3], Барановського О.І. [4], Блажевича О.Г. [6], Бойкевича О.Р. [13], Васильцева Т.Г. [12], Воробйова Ю.М.[15,16], Демченка І.В.[26], Єрмошенко М.М. [30], Картузова Є.П.[39], Кириченка О.А. [41,42], Мойсеєнко І.П. [59], Мунтіяна В.І. [60], Терещенко О.О. [73], Шлемко В.Т. [77] та ін. У тім у науковій літературі немає єдиного та чітко сформульованого підходу щодо трактування цього поняття, а думки науковців розходяться при визначенні елементів та складових фінансової безпеки підприємства.

Мета дипломної роботи полягає у вивченні теоретичних та практичних аспектів фінансової безпеки підприємства, фінансово-економічного розвитку безпеки підприємства та розробці напрямів її оптимізації та удосконалення.

Реалізація даної мети вимагає постановку і вирішення наступних завдань:

· розкрити поняття, дослідити місце та роль, сутність та значення фінансової безпеки у економічній структурі підприємства;

· надати загальну характеристику фінансовій безпеці підприємства, виявити умови її забезпечення;

· ознайомитися з методичними підходами оцінки фінансової безпеки на підприємстві;

· провести фінансовий аналіз діяльності підприємства та провести оцінку ймовірності банкрутства;

· розробити напрями оптимізації фінансової безпеки підприємства.

Об'єктом дослідження є сукупність фінансово-економічних відносин, пов'язаних з формуванням фінансової безпеки на товаристві з обмеженою відповідальністю «Товари народного вжитку» м. Мелітополь Запорізької області.

Предметом дипломної роботи є теоретичні та практичні умови формування фінансової безпеки підприємства, оцінка її стану та шляхи покращення.

Джерелами інформації для написання дипломної роботи виступили установчі документи підприємства та елементи його фінансової та статистичної звітності: «Баланс» (Форма №1); «Звіт про фінансові результати» (Форма №2); «Звіт про рух грошових коштів», а також монографії, наукові публікації та матеріали конференцій.

Для вирішення поставлених завдань в роботі застосовувались такі методи дослідження, як: метод синтезу (при вивченні основних напрямів сучасних досліджень з теми роботи), теоретико-аналітичний метод (під час вивчення основних складових фінансової безпеки підприємства), метод аналізу (при опрацюванні статистичного матеріалу), горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, метод статистичних порівнянь, метод узагальнення (при формулюванні висновків). Аналіз проводився за допомогою використання пакету прикладних програм MS Excel та MS Word.

Крім того, застосовувалися прийоми спостереження, групування, класифікації та графічне зображення результатів.

Апробація одержаних результатів. Окремі положення, одержані при написанні дипломної роботи, були представлені на конференції студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» ТДАТУ за результатами досліджень 2015 року, III всеукраїнської науково-технічної Інтернет - конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2015 року «Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку АПК», а також на V Міжнародній науково - практичній конференції студентів та молодих вчених «Розвиток соціально - економічних систем в трансформаційних умовах» (м. Бердянськ, 27 - 28 січня 2016 року) та на Х Міжнародній конференції студентів та молодих вчених «Управління соціально - економічним розвитком регіонів та держави» (м. Запоріжжя, 14 - 15 квітня 2016 року).

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативно-правові акти, звітні дані досліджуваного підприємства, а також підручники, монографічні дослідження і статті вітчизняних і зарубіжних авторів.

Дослідження охоплює період з 2011 року по 2015 рік.

Дипломна робота складається зі вступу, п'яти розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел (76 найменувань) та 3 додатків .

Матеріали дослідження викладені на 125 сторінках комп'ютерного тексту, містять 31 таблицю, 1 формулу та 11 рисунків.

Розділ 1

Теоретико-методологічні основи фінансової безпеки підприємства

1.1 Сутність, значення та складові фінансової безпеки підприємства

Наше сторіччя характеризується стрімкими процесами глобалізації та інтеграції господарської діяльності, що є передумовами формування єдиного глобального світового господарства. Тому, у світовому економічному просторі між країнами йде боротьба за обмежені економічні ресурси та відстоювання економічних інтересів. Такі умови призводять, до виникнення певних загроз та небезпек нашій країні.

Певна недостатність бази державної політики протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам та проблемам посилена, перш за все, внутрішніми політичними, економічними, правовими та соціальними протиріччями. Саме це вимагає детального перегляду стратегії національного розвитку з найширшим урахуванням важливості забезпечення стабільного та поступового розвитку економічних складових первинної ланки економіки [15, c.76-80].

Зрозуміло, що дія внутрішніх та зовнішніх ризиків виявляється передусім на рівні суб'єктів господарської діяльності. Тому, проблему гарантування економічної безпеки підприємства потрібно вважати одним з важливіших елементів та чинників, який багато у чому визначає стан економічної безпеки галузі, регіону та, в цілому, країни. З огляду на важливість торгівлі в системі національної економіки актуальною стає проблема зміцнення економічної безпеки вітчизняних підприємств [19, c. 75].

Безпека - це стан об'єкту захисту, який відрізняється динамічною стабільністю та своєчасною можливістю вплинути на хід подій, з метою збереження цього об'єкту.

Джерела небезпеки - це потенційна можливість порушення функціонування та розвитку об'єкта. Такими джерелами є умови і чинники, вплив яких на об'єкт має негативний характер, або це умови й чинники, які у різній сукупності виявляють чи знаходять ворожі наміри, шкідливі властивості, деструктивну природу [16, c.17-26].

Економічна безпека - найважливіша якісна характеристика економічної системи, яка визначає її здатність підтримувати нормальні умови функціонування, стійке забезпечення ресурсами та розвиток, а також послідовну реалізацію економічних інтересів (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Сучасне розуміння поняття безпека підприємства

На рівні суб'єктів господарювання комплексне дослідження сутності поняття «фінансова безпека» як самостійного об'єкту управління в сучасній літературі ще не отримало відображення і його ідентифікують лише як один з елементів економічної безпеки.

Для більш чіткого розуміння поняття фінансової безпеки підприємства та його ролі, необхідно звернути увагу на те, що фінансова безпека є частиною системи економічної безпеки. В конкретному випадку можна навіть зробити висновок про те, що фінансова безпека підприємства є частиною фінансової безпеки регіону, яка, у свою чергу, входить у фінансову безпеку держави [22, c. 113-115].

Наявність у складі економічної безпеки підприємства фінансової складової має суттєве методологічне і методичне значення. Поняття «фінансова безпека підприємства» має враховувати сутність фінансової безпеки держави, під якою розуміється такий стан фінансово-кредитної сфери держави, який характеризується збалансованістю і якістю системної сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних чинників (загроз), здатністю цієї сфери забезпечувати захист національних фінансових інтересів, достатні обсяги фінансових ресурсів для всіх суб'єктів господарювання і населення [40, c.15].

У таблиці 1.1 наведені трактування вчених по кожному з підходів поняття «фінансова безпека підприємства».

Таблиця 1.1

Трактування поняття «фінансова безпека підприємства» за різними авторами

Джерело

Трактування поняття «фінансова безпека підприємства»

1

2

Підхід: фінансова безпека розглядається як складова економічної безпеки підприємства

Чібісова І.В.

[75]

фінансова безпека підприємства - це складова економічної безпеки підприємства, яка полягає у наявності такого його фінансового стану, який характеризується: збалансованістю і якістю фінансових інструментів, технологій і послуг; стійкістю до загроз.

Козак Л.С.,

Багровецька І.В.

[54]

фінансова безпека підприємства - це важлива складова частина економічної безпеки, що базується на незалежності, ефективності і конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта, яка відображається через систему критеріїв і показників його фінансового стану, що характеризують збалансованість фінансів, достатню ліквідність активів і наявність необхідних резервів.

Підхід: фінансова безпека розглядається як стан, що забезпечує захищеність фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього й внутрішнього характерів, фінансову рівновагу, стабільність, платоспроможність і ліквідність, тощо.

Бланк І. А.

[21]

фінансова безпека підприємства - це кількісно і якісно детермінований рівень фінансового стану підприємства, що забезпечує стабільну захищеність його потенційних загроз зовнішнього й внутрішнього характерів, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії й створюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого зростання в поточному й перспективному періодах.

Горячева К.С.

[31]

фінансова безпека підприємства - це фінансовий стан, який характеризується, по - перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі використовуються підприємством, по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи.

Підхід: фінансова безпека розглядається як здатність здійснювати ефективно і стабільно свою діяльність або ефективно використовувати потенціал підприємства та ресурси

Єпіфанов А.О.,

Пластун О.Л.

[42]

фінансова безпека розглядається як здатність суб'єкта підприємництва здійснювати фінансова безпека розглядається як здатність суб'єкта підприємництва здійснювати використання сукупності взаємопов'язаних діагностичних, інструментальних та контрольних заходів фінансового характеру, що мають оптимізувати використання фінансових ресурсів, забезпечити належний їх рівень та анулювати вплив ризиків.

Журавка О.С., Бондаренко Є.К. [44]

сутність фінансової безпеки полягає у здатності суб'єкта підприємництва здійснювати свою господарську, в тому числі й фінансову діяльність, ефективно і стабільно шляхом використання сукупності взаємопов'язаних діагностичних, інструментальних та контрольних заходів фінансового характеру, що мають оптимізувати використання фінансових ресурсів.

Ареф'єва О.В.,

Кузенко Т.Б.

[17]

використання корпоративних ресурсів, виражений у найкращих значеннях фінансових показників прибутковості й рентабельності бізнесу, якості управління та використання основних і оборотних коштів, структури його капіталу, норми виплат за цінними паперами підприємства, а також курсової вартості його цінних паперів як синтетичного індикатора поточного фінансово-господарського стану підприємства й перспектив його технологічного та фінансового розвитку.

Підхід: фінансова безпека розглядається як здатність підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію

Папехин Р. С.

[70]

розглядає фінансову безпеку як здатність підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію відповідно до мети загальної корпоративної стратегії в умовах невизначеності й конкурентного середовища.

Гукова А.В.,

Анікіна І.Д.

[36]

сутність фінансової безпеки підприємства полягає в здатності підприємства самостійно розробляти й проводити фінансову стратегію, відповідно до цілей корпоративної стратегії в умовах невизначеного й конкурентного середовища

Підхід: фінансова безпека розглядається як діяльність з управління ризиками

Кириченко О.А.,

Кудря І.В.

[52]

фінансову безпеку підприємства визначають як діяльність управління ризиками та захисту інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз з метою забезпечення стабільного розвитку підприємництва та зростання його власного капіталу в поточній та стратегічній перспективах

Куцик В.І.,

Бартиш А.І.

[61]

фінансова безпека підприємства - це діяльність з управління ризиками та захисту інтересів підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз з метою забезпечення стабільного розвитку підприємництва та росту власного капіталу в поточній та стратегічній перспективах

Підхід: фінансова безпека розглядається як система, що забезпечує стабільність важливих фінансових пропорцій розвитку підприємства або збалансований стан

Кудрицька Ж.В.

[58]

під фінансовою безпекою підприємства слід розуміти збалансований стан його елементів та підсистем як окремої економічної системи, що можуть бути виражені кількісними чи якісними показниками та характеризується стійкістю до негативних впливів внутрішнього та зовнішнього середовища та здатністю забезпечити її ефективне функціонування, стабільність розвитку та економічного зростання.

Підхід: фінансова безпека розглядається як специфічний вид відносин

Сорокіна О.М.

[72]

фінансова безпека підприємства визначається як специфічний вид економічних відносин, які виникають між підприємством і суб'єктами його зовнішнього оточення щодо забезпечення оптимального фінансового стану, в якому має перебувати підприємство для реалізації своєї стратегії та який характеризується здатністю підприємства протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам

Проаналізувавши таблицю 1.1, ми робимо висновок що, найбільш розповсюдженим є підхід, за яким автори розглядають фінансову безпеку підприємства «як функціональну складову економічної безпеки підприємства, яка полягає у наявності такого його фінансового стану, який характеризується: збалансованістю і якістю фінансових інструментів, технологій і послуг; стійкістю до загроз; здатністю підприємства забезпечувати реалізацію фінансових інтересів, а також місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів; а також спрямованістю на ефективний і сталий розвиток». Прихильниками такого підходу є: Чібісова І.В., Козак Л. С. та Багровецька І.В. та інші [54,75].

Неординарний підхід використовує Сорокіна О. М. розглядаючи зміст поняття «фінансова безпека». На її думку, фінансова безпека підприємства визначається як специфічний вид економічних відносин, які виникають між підприємством і суб'єктами його зовнішнього оточення щодо забезпечення оптимального фінансового стану, в якому має перебувати підприємство для реалізації своєї стратегії та який характеризується здатністю підприємства протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам [72, с. 270 - 274].

Виходячи з усього вищесказаного, до понятійного апарату або механізму фінансової безпеки підприємства можна віднести такі основні категорії:

1. Об'єктом фінансової безпеки підприємства виступає фінансова діяльність підприємства, безпеку якої необхідно забезпечити (фінансова діяльність - це процес, на який спрямовується функціонування підсистеми забезпечення фінансової безпеки).

2. Суб'єкти фінансової безпеки - це керівництво підприємства і його персонал незалежно від займаних посад і виконуваних обов'язків.

3. Предмет фінансової безпеки підприємства полягає у діяльності суб'єктів фінансової безпеки як реалізації принципів, функцій, стратегічної програми або конкретних заходів з забезпечення фінансової безпеки, яка спрямована на об'єкти фінансової безпеки.

4. Основна мета забезпечення фінансової безпеки випливає із сутності фінансової безпеки підприємства і полягає у безперервному й сталому підтриманні такого стану фінансової діяльності, який характеризується збалансованістю і якістю всіх фінансових інструментів, технологій і фінансових послуг, які використовуються підприємством, стійкістю до впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, а також - розвиток цієї системи [43, c. 54-58].

До складу фінансових інструментів забезпечення фінансової безпеки підприємства, що визначають його фінансові відносини можна віднести: платіжні інструменти (доручення, акредитив і ін.), кредитні інструменти (угоди про кредитування), депозитні інструменти (депозитні сертифікати, угоди), інвестиційні інструменти (акції, паї), інструменти страхування (страхова угода) [23, c. 131-135].

Методологічний апарат забезпечення фінансової безпеки підприємства може включати такі методи, як: техніко-економічні розрахунки, балансовий, економіко-статистичний, економіко-математичний, експертних оцінок, дисконтованої вартості, амортизації активів, реінжинірингу, логістики, аудиту, оптимізації оподаткування, імітаційної гри.

Важливим елементом забезпечення фінансової безпеки підприємства є інформаційно-аналітична підсистема управління фінансовою безпекою підприємства, яка має містити наступні дані: якісні і кількісні значення індикаторів фінансової безпеки, наявність або потенційність ризиків і загроз, формалізовані фінансові інтереси і стан їхньої реалізації, стратегічний план (стратегія) забезпечення фінансової безпеки підприємства, якісні і кількісні параметри використання фінансових ресурсів, обсяг останніх, а також джерела їх надходження, фінансовий план (бюджет) [46, c. 143-150].

Як і будь-яке управління, управління фінансово-економічною безпекою має здійснюватися за певними правилами, тобто принципами, та на основі відповідних методів управління.

Головними є наступні принципи управління фінансово-економічною безпекою підприємства:

- системність побудови - усі елементи системи управління фінансово-економічною безпекою підприємства мають бути взаємопов'язані та взаємоузгоджені;

- інтегрованість із загальною системою менеджменту - система управління фінансово-економічною безпекою підприємства має бути органічно інтегрована у загальну систему менеджменту підприємства;

- інтегрованість із системою управління економічною безпекою підприємства - система управління фінансово-економічною безпекою підприємства має бути органічно інтегрована у загальну систему управління економічною безпекою підприємства;

- спрямованість на стратегічні цілі фінансово-економічного розвитку підприємства - усі прийняті управлінські рішення не повинні суперечити загальній стратегії фінансово-економічного розвитку підприємства;

- об'єктивність - управлінські рішення мають розроблятися з урахуванням об'єктивних економічних законів, на основі глибокого аналізу ситуації з застосуванням наукових методів пізнання;

- комплексний характер управлінських рішень - усі прийняті управлінські рішення мають бути збалансованими, несуперечливими;

- оперативність та динамічність управління - система управління фінансово-економічною безпекою має забезпечувати швидку реакцію підприємства на появу реальних та потенційних загроз та своєчасне прийняття відповідних управлінських рішень;

- варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень - кожне управлінське рішення у сфері фінансово - економічною безпеки повинне розроблятися у кількох альтернативних варіантах, враховуючи визначені критерії;

- принцип неперервності моніторингу зовнішнього середовища підприємства - моніторинг зовнішнього середовища підприємства у зв'язку з його високим динамізмом та невизначеністю має відбуватися постійно з метою своєчасного виявлення та ідентифікації загроз фінансово-економічним інтересам підприємства;

- адекватність реагування на окремі загрози фінансовим інтересам - заходи стосовно реагування на загрози фінансово - економічним інтересам підприємства мають розроблятися відповідно до визначених критеріїв, наприклад, ймовірність реалізації загрози, величина можливих збитків; пріоритетної реакції потребують загрози з високою ймовірністю реалізації та (або) з великим обсягом можливої шкоди підприємству;

- гнучкість управління (адаптивність сформованої системи фінансової безпеки) - система управління фінансово-економічною безпекою підприємства, її елементи мусять адаптуватися до змін чинників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; розроблені чи прийняті управлінські рішення мають швидко коригуватися, якщо цього вимагає зміна зовнішнього чи внутрішнього середовища підприємства;

- ефективність управлінських рішень, що приймаються - витрати на заходи з ліквідації, нейтралізації чи мінімізації загроз фінансово-економічним інтересам підприємства мають бути меншими, ніж можливі збитки від їх реалізації;

- законність управлінських рішень - усі прийняті управлінські рішення повинні мати легітимний характер і не суперечити чинному законодавству;

- стимулювання та відповідальність персоналу і керівництва за стан фінансової безпеки підприємства - має бути розроблена дієва і ефективна система стимулів та відповідальності посадових осіб за стан фінансово-економічної безпеки підприємства [29, c. 46-58].

1.2 Умови забезпечення фінансової безпеки підприємств

Фінансова безпека підприємства є динамічною ознакою фінансового стану підприємства, яка відображає його стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до сталого й збалансованого розвитку та захисту своїх фінансових інтересів.

Необхідно зауважити, що у науковій літературі виділяють три рівні фінансової безпеки - держави, підприємства та особи. Зона спільних інтересів усіх вказаних суб'єктів обмежується сталим економіко-правовим середовищем. Проте існує суперечність між інтересами різних рівнів економічної безпеки загалом та фінансової зокрема. Так, на рівні підприємства основним інтересом є відтворення процесу виробництва, на рівні держави - перерозподіл ресурсів, а на рівні особи - споживання благ.

Умови забезпечення фінансової безпеки підприємства такі:

- високий ступінь гармонізації й узгодження фінансових інтересів підприємства з інтересами оточуючого середовища та інтересами його персоналу;

- збалансованість і комплексність фінансових інструментів і технологій,які використовуються на підприємстві;

- постійний і динамічний розвиток фінансової системи (підсистеми) підприємства [28, c. 5-9].

Важливою умовою забезпечення фінансової безпеки підприємства є диверсифікація його активів, гармонійний розвиток усіх сфер його діяльності. У кожен момент часу рівень фінансової безпеки підприємства визначається впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, якими є:

· неефективне управління оборотними засобами і структурою капіталу (неякісний управлінський та бухгалтерський облік);

· відсутність або неефективний контроль за співвідношенням основних та оборотних засобів, власного й залученого капіталу;

· застосування конкурентами недобросовісних методів і способів у конкурентній боротьбі;

· відсутність або недостатній контроль за структурою вкладів, співвідношенням часток фінансового портфеля за ризиковістю та прибутковістю;

· негативний вплив форс-мажорних або близьких до них чинників [59].

Рівень фінансової безпеки характеризує здатність підприємства протистояти її загрозам або усувати збитки від негативних впливів на різноманітні аспекти безпеки. У цьому випадку під загрозою фінансовій безпеці розуміють потенційні або реальні дії фізичних чи юридичних осіб, що порушують стан захищеності суб'єкта підприємницької діяльності та здатні призвести до припинення його діяльності або до фінансових й інших втрат. Загрози відображають зовнішні та внутрішні умови, в яких здійснює свою діяльність підприємство, а також взаємозв'язки підприємства з навколишнім середовищем. Загроза фінансовій безпеці підприємства кількісно може визначатися як величина збитку або інший інтегральний показник, що характеризує ступінь зниження економічного потенціалу підприємства (рис. 1.2).

Важливість проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємства визначає такі головні сфери діяльності для створення ефективної системи фінансової безпеки підприємства та механізму її моніторингу, як: стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства; бюджетування як найефективніший метод планування з метою забезпечення безпеки; оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства; організація поточного контролю за виконанням планів (програм) діяльності підприємства та фінансовими бюджетами.

Методом забезпечення фінансової безпеки підприємства виступає спосіб її забезпечення. Метод передбачає наявність інструменту фінансової діяльності, яким є певне фінансове знаряддя (фінансова технологія), що використовується в процесі реалізації відповідного методу.

Важливим кроком на шляху забезпечення фінансової безпеки підприємства є розробка концепції фінансової безпеки.

Концепція фінансової безпеки - це певна сукупність поглядів на забезпечення фінансової безпеки, яка передбачає також комплексне визначення загроз і системне розуміння шляхів їх усунення. Концепція має включати шляхи виявлення й усунення загроз, принципи, які необхідно при цьому застосовувати, сукупність прогнозованих ситуацій зі станом фінансової безпеки, інструменти і технології, потрібні для цього, а також алгоритм забезпечення фінансової безпеки [39, c. 150-154].

Головними функціями управління фінансовою безпекою підприємства як управлінської системи є: організація, аналіз, планування, мотивація та контроль.

Рис. 1.2. Класифікація загроз фінансовій безпеці підприємства

1. Організація управління фінансовою безпекою на підприємстві.

Виконання даної функції передбачає:

· формування організаційної схеми управління фінансовою безпекою, встановлення центрів відповідальності за виконання його завдань;

· визначення прав, обов'язків, відповідальності керівників та працівників окремих структурних підрозділів за рівень фінансової безпеки підприємства;

· організація постійного моніторингу рівня фінансової безпеки.

2. Аналіз рівня фінансової безпеки підприємства.

Здійснення цієї функції управління фінансовою безпекою підприємства передбачає аналіз його зовнішнього та внутрішнього середовища з метою виявлення загроз його фінансовим інтересам, оцінку загроз за ймовірністю їх реалізації, можливими наслідками для підприємства, а також розрахунок і оцінку основних показників-індикаторів рівня його фінансової безпеки.

3. Планування комплексу заходів для забезпечення фінансової безпеки підприємства.

На основі проведеного аналізу рівня фінансової безпеки підприємства здійснюється стратегічне, поточне (тактичне), оперативне планування фінансової безпеки підприємства. Результатом стратегічного планування має бути стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства. Поточне планування включає розробку поточних фінансових планів підприємства, оперативне - короткострокових фінансових планів підприємства.

4. Мотивація прийняття ефективних управлінських рішень щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства та їх належної реалізації.

Дана функція передбачає побудову системи стимулювання та штрафних санкцій для суб'єктів управління фінансовою безпекою підприємства та окремих виконавців прийнятих рішень за досягнення чи недосягнення відповідних цілей управління, нормативних показників фінансової безпеки, виконання чи невиконання планових завдань.

5. Контроль за реалізацією прийнятих управлінських рішень у сфері фінансової безпеки підприємства [50, c. 70-74].

Здійснення цієї функції управління передбачає попередній, поточний та заключний контроль за ходом реалізації рішень у сфері фінансової безпеки підприємства, і включає, зокрема, вибір контрольних показників, виявлення розмірів відхилень по кожному з них та з'ясування їх причин, прийняття рішень про ліквідацію встановлених відхилень.

Отже, процес управління фінансовою безпекою підприємства зумовлює:

· постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства з метою ідентифікації і прогнозування реальних та потенційних загроз;

· обґрунтування і комплексне використання найбільш раціональних форм, методів, засобів захисту фінансово-економічних інтересів підприємства;

· постійний контроль за станом фінансової безпеки та реалізацією заходів, спрямованих на захист фінансово-економічних інтересів;

· належний рівень підготовки керівництва і персоналу підприємства, формування їхніх компетенцій у сфері фінансової безпеки.

Фінансову безпеку підприємства можна забезпечити двома шляхами: досягненням високої фінансової стійкості підприємства до зовнішніх і внутрішніх загроз, а з іншого боку - створенням відповідної системи захисту від них. Тому функції управління фінансовою безпекою підприємства як спеціалізованої системи менеджменту будуть включати комплекс управлінських дій, що забезпечують досягнення його фінансової стійкості та захищеності його фінансово-економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз (рис. 1.3).

Виходячи з даних рисунку 1.3, ми бачимо, що управління фінансовою стійкістю підприємства включає всі дії з боку управлінської підсистеми, спрямовані на досягнення його прибутковості в цілому та високої фінансової рентабельності зокрема, забезпечення формування необхідного обсягу фінансових ресурсів, забезпечення достатнього рівня фінансової незалежності та платоспроможності, а також інвестиційної активності.

Основним завданням управління прибутковістю є забезпечення прибутковості діяльності підприємства, досягнення високої рентабельності всіх видів активів, власного капіталу. При цьому застосовуються такі механізми управління прибутком від операційної діяльності, як система «взаємозв'язку витрат, обсягу реалізації та прибутку», механізм операційного левериджу (інструмент управління операційним прибутком, заснований на вивченні співвідношення постійних і змінних витрат).

Размещено на http://www.allbest.ru/

5

Рис. 1.3. Зміст управління фінансовою безпекою підприємства

Для управління фінансовою рентабельністю підприємства використовується механізм фінансового левериджу (використання позик та привілейованих акцій, що приводить до зростання виробничого ризику власників звичайних акцій).

Управління формуванням фінансових ресурсів підприємства спрямоване на забезпечення суб'єкта господарювання необхідними обсягами фінансових ресурсів і включає визначення потреби у власних фінансових ресурсах; оптимізацію розподілу його прибутку; формування дивідендної політики; вибір джерел зовнішнього фінансування підприємства, залучення позикових ресурсів.

Основними методами управління захищеністю підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз його фінансовій безпеці є: уникнення загрози, ліквідація загрози, мінімізація негативних наслідків реалізації загрози, компенсація заподіяних збитків за рахунок резервних фондів, страхування ризику реалізації загроз зовнішніми організаціями.

Уникнути загрози можна за рахунок відмови від здійснення надто ризикованих фінансових операцій; зміни тих елементів безпосереднього зовнішнього середовища підприємства, які є джерелом загрози (наприклад зміна партнерів, з боку яких є небезпека зриву договірних зобов'язань); використання консервативного типу фінансування активів (за рахунок власного капіталу та довгострокових зобов'язань) тощо [51, c. 32-36].

Якщо ймовірність реалізації загрози фінансовій безпеці підприємства або її наслідки є надто великими, або якщо потенційна загроза є з боку непідконтрольних підприємству факторів його зовнішнього середовища, воно може вдатися до послуг страхових організацій. При страхуванні ризику реалізації загрози фінансовій безпеці підприємства компенсація заподіяних збитків здійснюється за рахунок страхових виплат спеціальними страховими компаніями.

1.3 Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємства

Незважаючи на певну новизну теоретико-методологічних основ економічної безпеки, окремі методи діагностики стану економічної безпеки підприємства стали досить часто вживаними. Це методи експертної оцінки, аналізу та обробки сценаріїв, оптимізації, багатовимірного статистичного аналізу, теорії штучних нейронних мереж, теоретико-ігрові методи.

Експертними методами при оцінці економічної безпеки суб'єкта господарської діяльності в основному оцінюються інтегральний показник надійності підприємства та рівень підприємницького ризику. Метод аналізу та обробки сценаріїв дозволяє проводити багатоваріантний ситуаційний аналіз економічної безпеки підприємства.

Виходячи з досліджень, що були проведені в підрозділах 1.1 і 1.2, можливо дійти до висновку, що фінансова безпека підприємств залежить від таких основних елементів (показників):

· обсягів фінансових ресурсів, які можуть акумулювати із різних джерел підприємства;

· структури капіталу підприємства;

· обсягів, структури, термінів та спрямованості (вхідні чи вихідні) грошових потоків;

· обсягів чистого робочого капіталу;

· рівня показників фінансового стану.

Сценарії виступають певною оцінкою можливого розвитку, вони пов'язують зміни зовнішніх умов із результуючими змінними. Використання засобів математичного моделювання дозволяє уточнювати і конкретизувати початкові прогнози, створювати нові варіанти сценаріїв у межах передбачуваної моделі. При застосуванні цього методу стає можливою побудова ефективних систем підтримки та прийняття рішень, що сприяє розв'язанню багатьох задач забезпечення фінансової безпеки.

Для моделювання фінансової безпеки використовуються також і методи оптимізації, які базуються на побудові алгоритмів знаходження максимумів (мінімумів) функції і точок, в яких вони досягаються, при наявності обмежень та без них. Цей підхід використовується при здійсненні аналітичного опису досліджуваних процесів з метою синтезу певного обраного критерію безпеки. Методи багатовимірного статистичного аналізу дають змогу обчислювати характеристики динаміки розвитку показників економічної безпеки, а також виявляти закономірності минулих тенденцій та оцінювати можливість їх проектування на майбутнє. До цієї групи методів належать: кореляційний, регресійний, коінтеграційний, компонентний, факторний, кластерний, частотний, гармонійний, спектральний та крос-спектральний аналіз, а також аналіз часових рядів. Використання методів теорії штучних нейронних мереж для аналізу фінансової безпеки може пояснюватися їх перспективністю щодо моделювання складних, нелінійних залежностей та вирішення проблем розмірності. Теоретико-ігрові методи використовуються для аналізу багатосторонніх конфліктних ситуацій із урахуванням їх взаємовпливу. Тому цей метод забезпечує непогані результати, коли реальні процеси можливо формалізувати в ігровій постановці [62, c. 52-54].

Зауважимо також, що управління фінансовою безпекою первинної ланки економіки передбачає постійний моніторинг її рівня не лише у межах підприємства загалом, але й за функціональними складовими. Кількісна оцінка останніх має на меті вирішення таких завдань: вибір системи показників оцінки сфер життєдіяльності підприємства; формування граничних значень показників у межах окремих стадій життєвого циклу розвитку підприємства; формування комплексної оцінки рівня безпеки; шкалування комплексної оцінки рівня економічної безпеки. В економічній літературі не існує єдиного підходу до визначення узагальнюючого рівня фінансової безпеки, оскільки складові, які її визначають, дуже різноманітні, а їх вагомість на кожному підприємстві різна. Оцінка фінансової безпеки, як правило, зводиться до детального аналізу за кожною складовою, проте загальний висновок зробити досить складно.

Аналіз літературних джерел дозволив зробити висновок, що існують визначені розбіжності між авторами щодо методичних засад оцінки рівня фінансової безпеки, пов'язані як із вибором критеріїв оцінки, так й із застосуванням різних процедур згортки інформаційного простору ознак і виділенням режимів фінансової безпеки підприємства. Оцінку фінансової безпеки необхідно здійснювати за її складовими, виходячи зі змін зовнішнього та внутрішнього економічного середовища функціонування підприємства.

У сучасній науковій літературі пропонується здійснення функціонального аналізу заходів із організації необхідного рівня економічної безпеки за окремими складовими з використанням відповідного алгоритму:

· визначення структури негативних впливів за функціональними складовими фінансової безпеки, розподіл об'єктивних і суб'єктивних негативних впливів;

· фіксація вжитих превентивних заходів для запобігання негативним впливам за всіма функціональними складовими фінансової безпеки;

· оцінка ефективності вживання заходів з огляду на нейтралізацію конкретних негативних впливів за кожною складовою фінансової безпеки;

· визначення причин недостатньої ефективності заходів, здійснених для подолання вже наявних і можливих негативних впливів на фінансову безпеку;

· виявлення не усунених та очікуваних негативних впливів на рівень фінансової безпеки і тих, що можуть з'явитися в майбутньому;

· опрацювання рекомендацій щодо усунення існуючих негативних впливів та їх запобігання;

· оцінка вартості кожного з пропонованих заходів щодо усунення негативних впливів та визначення відповідальних за їхню реалізацію.

Для підприємств, що працюють в умовах конкуренції, пропонується виділити такі рівні фінансової безпеки: підтримуючий; мінімальний; дуже низький; низький; середній; високий; дуже високий. Чим ближче величина співвідношення до 1, тим вищим є рівень фінансової безпеки підприємства.

При цьому оцінка рівня безпеки припускає не тільки розрахунок кількісного показника, але і його якісну інтерпретацію [55, c. 113].

У науковій літературі вже давно вдавалися до спроб кількісного оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Це призвело до появи таких підходів: індикаторного, ресурсно-функціонального, забезпечення програмно-цільового управління розвитком підприємства, наявності чистого прибутку, рівня розширеного відтворення ресурсів та майна підприємства, ефективності маркетингової орієнтації підприємства. У цьому контексті варто узагальнити, що рівень економічної безпеки первинної ланки економіки є належним (високим) у тому випадку, коли показники економічної ефективності діяльності є високими, а також, коли підприємство є ліквідним та платоспроможним, гарантується збереженість його майна та інформації, здійснюється планування і прогнозування діяльності.

Так, при індикаторному підході рівень економічної безпеки визначається за допомогою так званих індикаторів. Вони розглядаються як порогові значення показників, що характеризують діяльність підприємства в різних функціональних областях, дотичних до економічної безпеки.

Оцінювання економічної безпеки підприємства встановлюється, виходячи з порівняння фактичних показників його діяльності з індикаторами. Очевидно, що індикаторний підхід запозичено з методики оцінки рівня економічної безпеки держави. Принаймні зазначимо, що формування системи індикаторів і розрахунок інтегрального індикатора економічної безпеки передбачені Концепцією економічної безпеки України.

Оцінювання рівня економічної безпеки підприємства на основі індикаторного підходу припускає визначення з високим рівнем точності бази порівняння - індикаторів. Саме рівень точності індикатора в цьому випадку і є проблемою, адже на сьогодні відсутня методична база визначення індикаторів, які враховують особливості діяльності підприємства, обумовлені зокрема його галузевою приналежністю, формою власності, структурою капіталу, існуючим організаційно-технічним рівнем. А якщо ще додати необхідність постійного уточнення величини індикатора внаслідок постійної динаміки зовнішнього середовища і внутрішніх змін у діяльності суб'єкта господарювання, то проблема ускладнюється.

У цьому випадку виникає необхідність постійного коригування системи показників, що є індикаторами фінансової безпеки підприємства, а це спричиняє збільшення трудомісткості управлінських робіт і вимагає залучення висококваліфікованих фахівців. Відповідно до ресурсно-функціонального підходу оцінка рівня фінансової безпеки підприємства здійснюється на основі оцінки стану використання корпоративних ресурсів за спеціальними критеріями. При цьому як корпоративні ресурси розглядаються чинники бізнесу, а саме ресурси: капіталу (акціонерний капітал і позикові фінансові ресурси), персоналу, інформації й технології, техніки та устаткування, прав (права на використання патентів, ліцензії й квоти на використання природних ресурсів, а також експортні квоти, права на користування землею), роль яких постійно зростає.

Ресурсно-функціональний підхід до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства є досить широким. Проте спроба охопити всі функціональні складові діяльності підприємства може призвести лише до «певного розмивання» суті (основ) поняття фінансової безпеки. До того ж, визначення її рівня з використанням сукупного критерію, що розраховується на основі висновків кваліфікованих експертів, не гарантує його об'єктивності, оскільки нереально повністю позбутися суб'єктивної думки експертів. Крім того, відомо, що інтеграція показників із використанням будь-якого з відомих підходів, у тому числі за допомогою частки значущості показників, як це пропонує Міщенко С. М., призводить до зниження точності й достовірності оцінки. Положення і методи цього підходу багато в чому збігаються зі звичайним аналізом ефективності використання наявних у підприємства ресурсів, що не зовсім відповідає вимогам до якісної оцінки безпосередньо його фінансової безпеки та її рівня, а це примушує задуматися над важливістю та доцільністю застосування цього підходу [66, c. 87-90].

В. Забродський запропонував використовувати для оцінки фінансової безпеки підприємства підхід, що відображає принципи та умови програмно-цільового управління і розвитку. Відповідно до нього оцінка фінансової безпеки підприємства ґрунтується на інтеграції сукупності показників, що визначають її рівень. При цьому використовується декілька рівнів інтеграції показників і такі методи їх аналізу, як кластерний та багатовимірний. Підхід відрізняється високим рівнем складності, проводиться, як правило, з використанням методів математичного аналізу і якщо в дослідницькій роботі дозволяє отримати достовірні результати, то в практичній діяльності використання ускладнене. До того ж, оцінка стійкості сукупного інтегрального показника при заданій області його зміни є складною [45, c.58].

Крім того, запропонований автором підхід до оцінки стійкості сукупного інтегрального показника дозволяє оцінити рівень фінансової безпеки підприємства, але швидше з позиції математика, а не менеджера.

Здійснивши аналіз найбільш поширених підходів до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, можна зробити висновок, що їх складно використовувати на практиці в межах запропонованого трактування.

Дещо необґрунтованим із запропонованих в економічній літературі підходів до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства є підхід, згідно з яким в якості критерію фінансової безпеки використовується наявність прибутку. У випадку, коли підприємство не отримало прибуток або й зазнало збитків, не можна стверджувати про дотримання інтересів підприємства а, отже, й перебування в економічно безпечній зоні. Навпаки, в цьому випадку перед підприємством реально постає загроза банкрутства. Прибуток підприємства, виступаючи абсолютною величиною, може розглядатися як підстава, передумова для висновку про наявність у підприємства фінансової безпеки.

Такий висновок можна зробити виходячи з того, що наявність прибутку свідчить про позитивні результати використання ресурсів підприємства, тобто дозволяє йому відшкодувати витрати на придбання і продаж товарів, вносити необхідні платежі до бюджетів різних рівнів і, принаймні, забезпечити просте відтворення.

Отримання підприємством прибутку свідчить про узгодження до певної міри його інтересів із інтересами суб'єктів зовнішнього середовища.

Проте абсолютна величина чистого прибутку підприємства не дозволяє встановити рівень цього узгодження і, відповідно, вжити необхідні заходи. До того ж, абсолютна величина прибутку підприємства не дозволяє встановити міру інтенсивності експлуатації його активів, тобто встановити «ціну» отримання прибутку. Очевидно, що при оцінці фінансової безпеки підприємства можуть використовуватися результати порівняння величини отриманого чистого прибутку з вибраними для цієї мети базами порівняння, наприклад із величиною витрачених ресурсів.

У цьому випадку відповідність прибутку підприємства витратам діяльності і величині використаного капіталу встановлюється за допомогою показників рентабельності витрат і загального капіталу, що дозволяє оцінити ефективність господарської діяльності підприємства і, до певної міри, його фінансову стійкість.

Ефективність використання ресурсів підприємства тільки до певної міри характеризує його фінансову безпеку, оскільки відображає не стільки міру гармонізації його інтересів із інтересами суб'єктів зовнішнього середовища, скільки такі його внутрішні особливості діяльності, як рівень прогресивності технологічного процесу, управління ним і персоналом.

Крім того, ефективність господарської діяльності відображає ретроспективний стан фінансової безпеки підприємства, оскільки використовувані при розрахунку показники рентабельності витрат і капіталу відображають попередній стан підприємства. До того ж, ефективність діяльності не враховує повною мірою ринкових позицій підприємства.

Показники рентабельності витрат і загального капіталу, хоч і є за своєю природою більш інформативними, також не дозволяють встановити, наскільки повно дотримані інтереси підприємства, хоча це і можна, проте досить неточно, встановити шляхом порівняння величини цих показників із показниками аналогічних підприємств [67, c. 187].

В економічній літературі можна виділити підхід, згідно з яким для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства пропонується використовувати порівняння величини інвестицій суб'єкта господарювання з обсягом засобів, спрямованих на забезпечення фінансової безпеки.

Пропонований підхід ґрунтується на встановленні значення розширеного відтворення капіталу підприємства для дотримання його інтересів, їх узгодження з інтересами суб'єктів зовнішнього середовища. За наслідками оцінки можна встановити рівні фінансової безпеки підприємства.

Узагальнимо вищенаведені теоретичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Концептуальні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства

Методичний підхід (автор)

Переваги

Недоліки

Особливості застосування

1

2

3

4

Індикаторний (Шлемко В., Бінько І., Бендиков М., Гусєв В.)

Можливість використання великої кількості показників та більшості сфер діяльності підприємства

Відсутність методичної бази визначення величини індикаторів, необхідність постійного її уточнення; відсутність висновку про інтегральний стан безпеки

Потребує систематичного збору та моніторингу великої кількості показників фінансово-господарської діяльності та може використовуватися на етапі оцінки й аналізу рівня безпеки

Ресурсно-функціональний (Ковальов Д., Плетнікова І., Покропивний С., Олейников Е.)

Комплексне врахування більшості характеристик фінансової безпеки підприємства, простота інтерпретації результатів оцінки

Суб'єктивність експертної думки при визначенні вагових коефіцієнтів; інтеграція різнохарактерних показників може призвести до недостовірності оцінки; використання лінійної моделі дещо неадекватно описує стан безпеки

Доцільно використовувати для підприємств реального сектора економіки, оскільки дозволяє надати характеристику не тільки рівню безпеки, але й ефективності використання ресурсного потенціалу

Забезпечення програмно-цільового управління розвитком підприємства (Забродський В.)

Використання багатовимірного аналізу, що підвищує обґрунтованість оцінки

Складність проведення аналізу та оцінки стійкості сукупного інтегрального показника при заданій області його зміни

Доцільно використовувати при групуванні індикаторів безпеки та виокремленні локальних груп джерел загроз фінансової безпеки підприємства

Інвестиційний (Геєць В.,

Бердар М., Базилевич В.)

Дозволяє зробити висновок щодо доцільності окремих заходів посилення фінансової безпеки

Недостатньо враховує рівень безпеки більшості (крім інвестиційної) функціональних складових фінансової безпеки підприємства

Доцільно використовувати при розробці заходів у межах блоку «формування адаптивної реакції» підприємств

Оцінки та управління ризиками

(Грунін О., Клейнер Г.)

Дозволяє визначити рівень ризику як ймовірності небезпеки діяльності підприємства

Не приділяється належна увага оцінці економічної ефективності діяльності підприємства та використанню ним ресурсного забезпечення як передумов його фінансової безпеки

Варто використовувати при діагностиці загроз фінансовій безпеці підприємства

Наявності чистого прибутку (Третьякова Н.)

Простота оцінки

Неврахування багатьох неекономічних функціональних складових безпеки (силової, інформаційної, інституційно-правової та ін.) й прогнозування ризиків

Доцільно використовувати для підприємств, які знаходяться в передкризовому стані

Ймовірності банкрутства підприємства (тести

Альтмана Е., Таффлера Р., Спрингейта Г., універсальна дискримінантна функція Терещенка О.)

Дозволяє оцінити ймовірність банкрутства як основного індикатора безпеки

Не враховує окремі складові фінансової безпеки, а також тривалість перебування підприємства у передбанкрутному стані


Подобные документы

 • Теоретичні основи фінансової санації підприємств. Економічна сутність санації підприємств. Умови проведення фінансової санації. Розробка плану санації. Фінансові джерела санації підприємства. Практика фінансового оздоровлення підприємств.

  курсовая работа [81,5 K], добавлен 12.04.2004

 • Економічна безпека підприємства та її складові в сучасних умовах. Оцінка техніко-економічних показників підприємства. Аналіз структури балансу та дебіторської заборгованості. Реструктуризація підприємства як спосіб підвищення рівня економічної безпеки.

  курсовая работа [79,2 K], добавлен 12.10.2013

 • Розробка довгострокового плану забезпечення реалізації цілей і завдань підприємства, забезпечення фінансової та економічної безпеки, планування розподілу ресурсів організації в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Безпека інвестиційної діяльності.

  статья [43,9 K], добавлен 31.08.2017

 • Сутність і ознаки фінансової кризи підприємства, методи її діагностики. Характеристика діяльності підприємства КП "Оптова база". Аналіз та діагностика фінансового стану підприємства. Шляхи покращення стану підприємства та попередження банкрутства.

  дипломная работа [91,6 K], добавлен 09.10.2010

 • Дослідження принципів фінансової та економічної безпеки, без яких неможливо формувати механізм, який діє для запобігання або подолання загроз зовнішнього та внутрішнього середовища. Гарантування максимально ефективного функціонування підприємства.

  статья [154,4 K], добавлен 05.10.2017

 • Структура джерел утворення майна підприємства. Зміна майна підприємства. Оцінка можливостей підприємства виконати свої короткострокові зобов'язання. Характеристика фінансової стабільності. Оцінка фінансової сталості підприємства. Рух оборотних коштів.

  контрольная работа [58,4 K], добавлен 08.04.2012

 • Аналіз динаміки та структури активів і пасивів, оцінка коефіцієнтів ліквідності, рентабельності та платоспроможності підприємства, його фінансової стійкості та ділової активності. Аналіз показників фінансових результатів діяльності підприємства.

  контрольная работа [117,0 K], добавлен 29.05.2013

 • Оцінка структури капіталу, ліквідності та платоспроможності ТОВ "Вланик". Аналіз забезпечення оборотних активів власними джерелами фінансування. Прогнозування ймовірності банкрутства фірми. Пропозиції щодо поліпшення фінансової стійкості підприємства.

  курсовая работа [110,7 K], добавлен 22.02.2012

 • Основні загрози для підприємства, індикатори виявлення кризового стану. Діагностика і оцінка економічної, фінансової та інформаційної безпеки ТОВ "Жовтень": нормативно-правове забезпечення процесу управління системою безпеки; механізм захисту картингу.

  контрольная работа [75,1 K], добавлен 23.11.2014

 • Загальна характеристика ВАТ "Володарка". Дослідження операційної, фінансової, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності підприємства, рівня та динаміки його основних економічних показників. Оцінка функціонування кадрової та маркетингової структури.

  отчет по практике [61,9 K], добавлен 15.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.