Проблеми функціонування складових фінансової безпеки в системі економічної безпеки держави

Визначення чинників, які впливають на забезпечення розвитку фінансової безпеки та дослідження взаємопов’язаності складових цієї структури. Аналіз пріоритетних інтересів у фінансовій сфері, відстеження чинників, які викликають загрозу економічної безпеки.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 07.08.2017
Размер файла 20,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Проблеми функціонування складових фінансової безпеки в системі економічної безпеки держави

Кулінська Анжела

Одним із пріоритетних завдань держави є забезпечення національної безпеки, у тому числі її економічного компонента. У структурі останнього, враховуючи переважаючу роль фінансів в економіці, особливо значимий сегмент займає фінансова безпека. Фінансова складова національної економічної безпеки відображає стан та готовність фінансової системи держави до своєчасного й надійного фінансового забезпечення потреб установ державної влади чи ринкових інститутів у розмірах, достатніх для підтримки потрібного рівня економічної безпеки. Нехтування станом фінансової безпеки може призвести до катастрофічних наслідків: занепаду галузей національного господарства, банкрутства суб'єктів господарювання й, зрештою, підриву системи життєзабезпечення країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тому питання фінансової безпеки давно привертає увагу багатьох вчених-економістів. Так, З. В. Герасимчук [1, c. 73-84], С. В. Міщенко [2, c. 36-45], О. М. Судакова [3, c. 78-88], А. І. Сухоруков [4, c. 111-124], А. І. Шевцов [5, c. 80-85] та інші у своїх наукових роботах відображають різні аспекти функціонування фінансової безпеки держави. Також комплексно щодо розв' язання проблеми підійшли О. І. Барановський [6, c. 248-256], М. М. Єрмошенко [7, c. 302-313] та ряд інших вчених. економічний безпека фінансовий

Зокрема, О. І. Барановський розробив принципи формування фінансової безпеки, визначив методологію оцінки рівня фінансової безпеки держави і запропонував механізм формування такої системи [6, c. 253]. З. В. Г ерасимчук, А. І. Шевцов та М. М. Єрмошенко особливу увагу звернули на проблеми розвитку фінансової безпеки України. Основні напрями забезпечення стабільності фінансового сектору національної економіки визначені О. М. Судаковою та С. В. Міщенко.

Але деяким теоретико-методологічним аспектам розвитку фінансової безпеки держави все-таки приділено недостатньо уваги. Так, вимагає більш глибокого осмислення питання стосовно потенціалу забезпечення фінансової безпеки або її структурних ланок, формування оптимальної моделі управління фінансовою безпекою і розроблення показників безпечного фінансування суб'єктів господарювання, що й обумовлює актуальність даної проблеми.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Системно-функціональний підхід до дослідження функціонування фінансової безпеки потребує окреслення пріоритетних національних фінансових інтересів та реальних або потенційних загроз цим інтересам, а відтак, фінансовій безпеці України. Фінансові інтереси являють собою найскладнішу сукупність відносин між національними, закордонними і міжнародними господарюючими суб'єктами з приводу створення і використання грошових фондів з метою виробництва, розподілу, обміну та споживання валового внутрішнього продукту країни, спрямованих на розвиток народного господарства як цілісної та конкурентоспроможної системи, що задовольняє потреби населення і держави.

Тому пріоритетними національними інтересами у фінансовій сфері можна вважати: посилення взаємозв'язку фінансової політики України і основних напрямів соціально-економічного розвитку держави; забезпечення бюджетної дієздатності країни, монетарної і валютно-курсової стабільності; зміцнення банківської системи і збільшення національних заощаджень з одночасним підвищенням рівня монетизації та капіталізації української економіки; зміцнення національного інвестиційного потенціалу і підвищення активності вітчизняних підприємств; реформування фінансового ринку та забезпечення незалежності національної економіки від кон'юнктури міжнародних фінансових ринків; мінімізація впливу світових фінансових криз на фінансову систему України.

Створення ефективного механізму забезпечення фінансової складової економічної безпеки України передбачає також чітке визначення джерел реальних та потенційних загроз у фінансовій сфері, а також наявних або необхідних ресурсів для їх нейтралізації. Формування дієвої системи фінансової безпеки країни передбачає з'ясування і систематизацію подій, настання або здійснення яких прямо чи опосередковано може становити загрозу фінансовій безпеці і фінансовому сектору національного господарства.

Формування цілей статті. Метою даної статті є визначення чинників, що впливають на забезпечення фінансової безпеки і дослідження взаємопов'язаності окремих складових цієї складної за внутрішньою будовою та ієрархічною декомпозицією структури.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова складова безпеки в сучасних умовах повинна бути спрямована на оздоровлення фінансової системи України, а на її основі економіки господарства, збереження незалежності і недопущення захоплення національної економіки країни іноземним капіталом. Проблема забезпечення фінансової стабільності виходить за національні межі. Зростає рівень інтеграції і консолідації фінансових ринків, зростають масштаби мобільності капіталу і посилюється інтенсивність його обігу. Як стверджують фахівці, «у світі сформувалися грандіозні потоки «світових грошей», що не підпорядковуються ні національним урядам, ні будь-яким іншим інституціям. Вони не утворилися як вияв потреб виробництва, торгівлі і споживання. Г оловним їх джерелом є торгівля грішми» [3, с. 82].

Фінансова безпека національної економіки країни є складною системою, яку утворюють ряд підсистем, кожна з яких має власну структуру, а саме: бюджетна, боргова, фінансова безпека банківської системи, валютна, грошово-кредитна, інвестиційна і фінансова безпека фондового ринку. Тому концепція й стратегія розвитку фінансової безпеки країни повинні знаходити відображення в бюджетній, борговій, банківській, валютній, грошово- кредитній, фондовій і інвестиційній політиці.

Таблиця 1. Система забезпечення фінансової безпеки України

Складові безпеки

Функціонування складових та їх вплив на забезпечення фінансової безпеки

Бюджетна безпека

Під бюджетною безпекою слід розуміти стан платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів та видатків державного і місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів. Бюджетна безпека визначається розміром державного бюджету, перерозподілом ВВП, розміром бюджетного дефіциту,масштабами бюджетного фінансування, виконанням державного бюджету [7, с. 99].

Тому розбалансування державного бюджету в результаті розриву між законодавчо встановленими державними зобов'язаннями й наявними фінансовими ресурсами викликає загрозу елементам фінансової безпеки. Наслідком такого розбалансування є бюджетні суперечності і відсутність достовірного прогнозування макроекономічних показників, на основі яких розраховується державний бюджет України. На сьогодні залишаються ще незбалансованими доходи та видатки органів місцевого самоврядування. Необхідно найшвидше перевести значну частину місцевих бюджетів на самофінансування та ліквідувати штучну дотаційність Треба почати зі зміни ставлення до місцевих податкових важелів і не розглядати їх як другорядні в оподаткуванні, а підняти їх роль у формуванні місцевої влади

Боргова безпека

Боргова безпека держави - рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування і ефективності використання внутрішніх та зовнішніх запозичень, достатній для вирішення соціально-економічних потреб країни [5, с. 82].

Відповідний рівень боргової безпеки України дає змогу зберегти стійкість фінансової системи до внутрішніх або зовнішніх загроз, забезпечити відносну незалежність держави, зберігаючи при цьому економічну можливість країни здійснювати виплати без загрози втратити суверенітету, підтримуючи належний рівень платоспроможності та кредитного рейтингу.

Загроза неадекватній структурі державного боргу країни і незваженій політиці в сфері державних запозичень в цілому має тенденцію до зниження, однак її не можна ігнорувати. Оскільки можливості зменшення боргового навантаження на економіку країни через реструктуризацію не безмежні, державна політика поступово повинна переходити від переоформлення платежів до стратегічного управління державним боргом.

Банківська безпека

Фінансову безпеку банківської системи потрібно розглядати в двох аспектах. По-перше, з точки зору наслідків її фінансової діяльності для країни в цілому або контрагентів. По-друге, з точки зору недопущення та відвернення реальних або потенційних загроз фінансовому стану банківської системи країни, НБУ або банківським установам. В цілому суть банківської безпеки полягає у забезпеченні раціонального використання ресурсного потенціалу, створенні сприятливих передумов для реалізації інтересів банківських установ, попередженні внутрішніх чи зовнішніх загроз банківській системі і створенні умов її стабільного розвитку.

Валютна безпека

Валютна безпека означає, по-перше, ступінь забезпеченості держави валютними цінностями, достатніми для формування і підтримки позитивного сальдо платіжного балансу, накопичення необхідного обсягу валютних (золотовалютних) резервів країни, підтримання стабільності національної грошової одиниці або виконання зобов'язань міжнародних договорів; по-друге, стан курсоутворення, який захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках та створює умови для розвитку вітчизняного експорту, масштабного припливу в країну іноземних інвестицій або глобальної інтеграції України у світову економічну систему [2, с. 44].

Грошово-кредитна безпека

Г рошово-кредитна безпека - це такий стан грошово-кредитної системи, який характеризується стабільністю національної грошової одиниці, доступністю ресурсів або таким рівнем інфляції, який забезпечує економічне зростання або підвищення реальних доходів населення. При цьому величина позичкового процента має бути достатньою для насичення трансакційного попиту на гроші і переходу до політики «довгих грошей», а розмір грошової маси має бути достатнім для обслуговування господарських оборотів [1, с. 81].

Інвестиційна безпека

Інвестиційна безпека припускає досягнення інвестиційного рівня, який дає змогу задовольняти потреби національної економіки країни у капітальних вкладеннях із урахуванням ефективного використання або повернення інвестиційних ресурсів, оптимального рівня співвідношення між розмірами іноземних інвестицій у країну або вітчизняних за кордон та підтримання позитивного національного платіжного балансу. Водночас, з точки зору забезпечення фінансової безпеки, формування системи інвестиційної безпеки в Україні потрібно здійснювати з урахуванням дотримання виваженої бюджетної, боргової, банківської, валютної або грошово-кредитної політики [4, с. 118].

Фінансова безпека фондового ринку

Складною є ситуація на фондовому ринку України. Ефективність державного регулювання на фондовому ринку є досить низькою, про що свідчать незначні обсяги фондового ринку, а також суттєві деформації корпоративних відносин в країні, що відчувається у переділах власності або корпоративних конфліктах.

Фінансова безпека фондового ринку - це оптимальний обсяг його капіталізації, що здатний забезпечити стійкий фінансовий стан емітентів, власників, покупців, посередників (брокерів), реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів і держави в цілому. Оцінюючи безпеку фондового ринку країни, треба вести мову про безпеку ринку державних цінних паперів та ринку корпоративних цінних паперів [2, с. 37]

Тому фінансова стабільність повинна базуватися на ефективному механізмі забезпечення фінансової складової економічної безпеки, що є системою організаційних і інституційно-правових заходів впливу, спрямованих на своєчасне попередження і ліквідацію загроз фінансовій безпеці.

Механізм її забезпечення має реалізовуватися на основі розроблення наукової моделі, проведення раціональної фінансової політики, визначення об'єктів та потрібних інститутів забезпечення фінансової безпеки, конкретизації фінансових інтересів і систематизації загроз, застосування способів і методів забезпечення безпеки фінансового сектору економіки.

Висновки із зазначених проблем та перспективи подальших досліджень. Динаміка фінансових процесів в Україні та світі зумовлює потребу формування ефективної системи захисту національних інтересів та забезпечення економічної, зокрема фінансової, безпеки національного господарства країни. Однак зважаючи на те, що фінансова безпека не є статичною (на систему безпеки впливає конкретна ситуація, що складається на певному етапі економічного розвитку), то механізм забезпечення безпеки країни має включати ще такі структурні елементи: моніторинг економіки з метою виявлення і прогнозування внутрішніх та зовнішніх загроз інтересам об'єктів фінансової безпеки країни; розрахунок гранично допустимих значень економічних показників, перевищення яких може провокувати фінансову нестабільність або фінансову кризу; діяльність держави щодо виявлення та попередження загроз фінансовій складовій економічної безпеки.

Література

1. Герасимчук З. В. Роль фінансової безпеки у реалізації цілей сталого розвитку регіону / З. В. Г ерасимчук, І. М. Вахович // Економічна теорія. - 2011. № 2. - С. 73-84.

2. Міщенко С. В. Критерії і показники оцінки стабільності функціонування фінансового сектору / С. В. Міщенко // Вісник НБУ. - 2012. № 6. - С. 36-45.

3. Судакова О. М. Фінансова складова економічної безпеки підприємства / О. М. Судакова // Схід. - 2013. - № 4. - С. 78-88.

4. Сухоруков А. І. Сучасні проблеми фінансової безпеки країни: монографія / А. І. Сухоруков, С. Т. Пиріжкова.- К.:НІПМБ, 2010.-340 с.

5. Шевцов А. І. Актуальні проблеми економіки України в контексті світової фінансової кризи / А. І. Шевцов, Г. І. Мерніков // Стратегічні пріоритети. - 2013. - № 1. - С. 80-85.

6. Барановський О. І. Фінансова безпека: монографія / О. І. Барановський. - К.: Фенікс, 2012. - 338 с.

7. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення: навч. посіб. / М. М. Єрмошенко. - К.: КНТЕУ, 2013. - 399 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дослідження принципів фінансової та економічної безпеки, без яких неможливо формувати механізм, який діє для запобігання або подолання загроз зовнішнього та внутрішнього середовища. Гарантування максимально ефективного функціонування підприємства.

  статья [154,4 K], добавлен 05.10.2017

 • Сутність, класифікація та аналіз існуючих функціональних складових економічної безпеки підприємства. Інноваційна складова економічної безпеки підприємства: маркетингове забезпечення інноваційної політики. Підходи до вирішення проблем в цій сфері.

  статья [118,6 K], добавлен 13.11.2017

 • Поняття, структура та підсистеми фінансової безпеки. Економічна безпека як фундаментальна основа економічно ефективної держави. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України. Сучасний стан фінансової безпеки України та стратегія її забезпечення.

  реферат [84,4 K], добавлен 25.04.2010

 • Аналіз і вивчення наукових підходів до визначення сутності економічної безпеки та її місце в структурі національної безпеки. Оцінка й класифікація загроз економічної безпеки в сучасних умовах на основі розгляду теоретичних та методичних підходів.

  статья [170,0 K], добавлен 21.09.2017

 • Теоретичні засади дослідження економічної безпеки підприємства. Передумови формування та рівня економічної безпеки ТОВ "Медичний Комплекс", підходи до визначення її рівня. Розробка програми забезпечення цільового рівня економічної безпеки підприємства.

  курсовая работа [95,0 K], добавлен 13.03.2013

 • Економічна безпека - стан захищеності найважливіших економічних інтересів особистості, суспільства та держави. Основні зовнішньоекономічні інтереси країни. Складові фінансової безпеки. Важливі завдання забезпечення економічної безпеки сучасної України.

  реферат [23,0 K], добавлен 05.01.2012

 • Суть фінансової безпеки держави, фактори, що на неї впливають. Чинники появи фінансової кризи, наслідки найбільших економічних криз. Шляхи мінімізації їх наслідків. Підходи до збереження економічної безпеки держави, недопущення розвитку кризових явищ.

  курсовая работа [223,0 K], добавлен 02.10.2013

 • Проблеми економічної безпеки підприємства. Фактори впливу на економічну безпеку підприємства. Напрями розвитку безпеки підприємства. Роль економічної безпеки підприємництва у зміцненні безпеки національної економіки, передумови її стабільного розвитку.

  статья [286,1 K], добавлен 07.02.2018

 • Характер, принципи та обмеження керованості економічної безпеки підприємства. Взаємозалежність економічної безпеки підприємства і його розвитку. Умови та вимоги до керованості економічної безпеки підприємства. Розрахунок критеріїв економічної безпеки.

  монография [1,1 M], добавлен 05.10.2017

 • Результати дослідження рівня фінансової безпеки держави - фактор, від якого залежить розробка та реалізація стратегічних програм соціально-економічного розвитку України. Репрезентативні показники, які істотно впливають на стан банківської діяльності.

  контрольная работа [114,9 K], добавлен 07.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.