Економічна безпека підприємництва у системі національної безпеки України

Проблеми економічної безпеки підприємства. Фактори впливу на економічну безпеку підприємства. Напрями розвитку безпеки підприємства. Роль економічної безпеки підприємництва у зміцненні безпеки національної економіки, передумови її стабільного розвитку.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 07.02.2018
Размер файла 286,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Економічна безпека підприємництва у системі національної безпеки України

Колеснікова К.С., Маліновська І.А.

Розглянуто проблеми економічної безпеки підприємства. Проведено ґрунтовний аналіз, щодо факторів впливу на економічну безпеку підприємства та вказаний перелік досягнень цілей економічної безпеки. Економічна безпека підприємництва відіграє визначальну роль у зміцненні безпеки національної економіки і є передумовою її стабільного розвитку. У ринкових умовах підприємницький сектор України переживає дуже складний період з недостатньо прогнозованими і недосконалими шляхами свого розвитку, тому питання забезпечення безпеки підприємництва в таких умовах є досить актуальним.

Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, підприємництво, державна політика.

Постановка проблеми. Історія України свідчить, що національна безпека асоціювалася переважно з безпекою держави, і головною турботою було забезпечення цілісності державної структури, безпеки владних інститутів, стійкості внутрішніх та зовнішніх системних зв'язків.

Недостатньо висока ефективність державної політики формування сприятливого для підприємництва економіко-правового середовища перешкоджає посиленню конкурентних позицій вітчизняних підприємств, зокрема суб'єктів реального сектора як базису національної економіки. Про це свідчить інтегральний коефіцієнт експертної оцінки рівня економічної безпеки підприємництва в Україні, який відповідає перед- критичному рівню згідно шкали безпеки.

Водночас, галузева структура економіки України, зокрема за частками реального сектора економіки та промисловості у ВВП наближається до структури країн ЄС. Напрямами подальшого її удосконалення є покращання структури галузей промисловості, зменшення частки сільського господарства та збільшення -- інтелектуальних, інформаційних послуг; розвиток трудового потенціалу підприємств реального сектора економіки.

Також забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні набуває також особливої гостроти внаслідок існування таких причин: недостатньо керованих з боку держави процесів формування сектора малого бізнесу та ділової активності населення загалом у період ринкової трансформації економіки і суспільного життя; недосконалого конкурентного середовища, проявів концентрації (монополізації) товарних ринків та механізму доступу до обмежених господарських ресурсів і прав діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємництва в своїх працях розглядали наступні науковці: Т. Г. Васильців, 3. С. Варналій, М. І. Зуб- ков, В. С. Рубцов, С. М. Яременко, В. Г. Гусаров, також значний внесок у дослідження проблеми економічної безпеки підприємництва зробили сучасні вчені: О. Користін, І. Отенко, А. Антонович, В. Іванець, Т. Скрипко та ін.

Однак незважаючи на значні досягнення у сфері дослідження питань, пов'язаних із економічною безпекою підприємництва існує необхідність подальшого удосконалення теоре- тико-прикладних засад зміцнення безпеки підприємництва у системі національної безпеки.

На думку В.А. Іванця, економічну безпеку необхідно розглядати як ширшу економічну категорію, яка «увібрала в себе» попередні дві й базується на індикаторах рівня економічної безпеки на макрорівні ієрархії управління та показниках функціонування підприємства -- суб'єкта підприємницької діяльності [4].

Поняття «економічна безпека підприємництва», зроблене І. Отенко, характеризує його як стан системи регулювання, а також рівень розвитку підприємництва, за якого дотримуються гарантії захищеності важливих інтересів окремо взятих суб'єктів підприємницької діяльності та підприємництва загалом від внутрішніх і зовнішніх загроз [6, с. 18].

Т.О. Скрипко економічний зміст категорії «економічна безпека підприємництва» визначив як стан захищеності корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей. Серед нагальних проблем та суттєвих загроз забезпечення економічної безпеки підприємництва Скрипко виділив корупційні дії, спрямовані на викривлення конкуренції на ринку, недобросовісну конкуренцію за відсутності державних механізмів стримування та незабезпеченість ефективного захисту підприємців у легальному нормативно- правовому полі [7].

Мета статті, обґрунтування сутності економічної безпеки підприємництва та визначення її ролі в системі національної безпеки, дослідження особливостей економічної безпеки.

Викладення основного матеріалу. Економічна безпека підприємства -- це такий стан, який характеризує захищеність фінансово-економічного, комерційного, інтелектуально-кадрового, виробничо-технічного, соціального, інноваційно-технологічного та екологічного потенціалу підприємства від негативних зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, шляхом ефективного використання корпоративних ресурсів, а також забезпечення стабільного функціонування підприємства як у даний час, так і в майбутньому. економічний безпека підприємство національний

Рівень економічної безпеки підприємництва містить, як мінімум, три компоненти:

існуючий рівень економічної незалежності підприємств (щодо ресурсного забезпечення виробничо-господарської та фінансової діяльності, формування необхідної матеріально-технічної бази тощо);

ефективність функціонування;

здатність до подальшого розвитку (збільшення обсягів та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності, формування раціональної територіально-галузевої структури підприємництва; підвищення рівня конкурентоспроможності тощо) [5, с. 36].

Слід зазначити, що економічна безпека підприємництва в Україні має розглядатися як єдина цілісна система, діяльність якої спрямована на забезпечення стабільності та розвитку із врахуванням стратегічних перспектив та інтересів суб'єктів ринку. Системний підхід щодо забезпечення економічної безпеки підприємництва передбачає визначення організаційної підсистеми, що включає об'єкт і суб'єкти економічної безпеки, мету, завдання, принципи економічної безпеки та функціональної підсистеми, дія якої направлена управління економічної безпеки підприємництва та підтримання її на необхідному рівні.

Таким чином, ефективність безпеки підприємницької діяльності забезпечується на таких взаємопов'язаних напрямах:

захист від злочинного світу;

захист від порушень закону з тим, щоб самим не потрапити під його санкції;

захист від недобросовісної конкуренції;

захист від протиправних дій власних співробітників [3].

Основою розробки та реалізації стратегії забезпечення економічної безпеки підприємництва Україні слід визначити Конституцію України, нормативно-правову базу у сфері національної економічної безпеки та нормативну базу, яка визначає засади функціонування і розвитку підприємництва, а також відповідні програмні документи стратегічного і поточного планування.

Напрямами відповідної стратегії мають стати:

удосконалення макроекономічних параметрів (покращання основних кількісних та якісних показників розвитку підприємництва);

зміцнення фінансової безпеки (сприяння суб'єктам підприємницької діяльності в доступі до фінансово-кредитних ресурсів);

розвиток експортного потенціалу;

покращання інвестиційного середовища (посилення захисту інтересів інвесторів, стимулювання інвестицій в основний капітал);

зміцнення виробничої складової економічної безпеки (підвищення економічної ефективності виробництва

використання ресурсів, зниження ресурсо- та енергомісткості, створення системи рівного доступу підприємств до господарських ресурсів) [1].

Основною метою економічної безпеки підприємництва є забезпечення його стійкого та ефективного функціонування в поточному періоді та в перспективі.

Досягнення визначеної мети економічної безпеки підприємництва передбачає вирішення наступних завдань, що пов'язані із забезпеченням:

реального економічного зростання фінансового потенціалу суб'єктів підприємництва та економіки в цілому;

належного рівня життя та доходів населення і надання соціальних гарантій працівникам;

розвитку споживчого ринку;

конкурентоспроможності вітчизняної економіки на зовнішніх ринках;

належного рівня охорони навколишнього середовища;

впровадження сучасних ресурсозберігаль- них технологій та зниження рівня ресурсоміст- кості й енергоємності економіки;

розвитку трудового потенціалу економіки, духовного та фізичного розвитку населення.

Враховуючи фактори впливу на економічну безпеку (рис. 1), доцільно виділити наступні принципи забезпечення економічної безпеки підприємництва.

Організація і функціонування комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності з метою максимальної ефективності повинні ґрунтуватися на ряді наступних принципів:

Принцип законності. Вся діяльність фірми, в тому числі її служби безпеки повинна носити безумовно законний характер, інакше система забезпечення безпеки може бути зруйнована з вини самого суб'єкта підприємництва. В якості негативних наслідків можуть бути різного роду санкції правоохоронних органів, залучення в якості відповідача в суд, шантаж з боку кримінальних структур.

Принцип економічної доцільності. Слід організовувати захист тількитих об'єктів, витрати на захист яких менше, ніж втрати від реалізації загроз цим об'єктам.

Принцип безперервності -- припускає, що функціонування комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємництва має здійснюватися постійно.

Принцип диференційованості. Вибір заходів щодо подолання виниклих загроз відбувається в залежності від характеру загрози і ступеня тяжкості наслідків її реалізації.

Координація. Для досягнення поставлених завдань необхідно постійне узгодження діяльності різних підрозділів служби безпеки, самої фірми і поєднання організаційних, економіко- правових та інших способів захисту.

Повна підконтрольність системи забезпечення економічної безпеки керівництву суб'єкта підприємницької діяльності.

Це необхідно для того, щоб система безпеки не перетворилася на замкнуте утворення, орієнтоване на рішення вузьких завдань, без урахування інтересів фірми в цілому [2].

Висновки

Забезпечення необхідного рівня економічної безпеки підприємництва сприяє економічному зростанню держави, підвищенню конкурентоспроможності економіки, поліпшенню рівня життя і доходів населення. В основі формування механізмів інституційного забезпечення та громадського контролю за зміцненням економічної безпеки підприємництва мають бути:подальше провадження регуляторної політики та системи нормативно-методичного, фінансового, організаційно-економічного регулювання діяльності підприємств; участь органів державної влади усіх рівнів у забезпеченні економічної безпеки підприємництва; розвиток інфраструктури та мережі недержавних інституцій сприяння розвитку і безпеці підприємницької діяльності.

Державна політика забезпечення економічної безпеки підприємництва повинна реалізовуватися на всіх рівнях ієрархії управління економікою. До пріоритетних інституційних та організаційно-економічних заходів органів державного управління центрального рівня видається доцільним включити:

покращання програмного та нормативного регламентування економічної безпеки підприємництва,

посилення мотивації органів місцевого самоврядування до здійснення заходів зі зміцнення економічної безпеки.

До стратегічних пріоритетів політики регіональних та місцевих органів державного управління необхідно віднести:

посилення ролі регіональних та місцевих органів влади у формуванні безпечного підприємницького середовища;

удосконалення регуляторної політики;

зміцнення фінансової безпеки підприємництва через розвиток мережі страхових та гарантійних фондів, кредитної кооперації.

Список літератури

1. Антонович А. Роль економічної безпеки підприємництва в системі національної безпеки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// intkonf.org/antonovich-a-rusnak-l-rol-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriemmtstva-v-sistemi-natsionalnoyi-bezpeki/

2. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія / Т. Г. Васильців. - Львів: Арал, 2008. - 384 с.

3. Ващенко К. О., Варналій 3. С., Воротін В. Є., Геєць В. М., ЛІванова О. В. та ін. «Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Ураїні» -- К, Держкомпідприємництво, 2008. - 226 с.

4. Іванець В. А. Щодо проблем забезпечення економічної безпеки підприємництва в сучасних умовах [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive, nbuv. gov.ua/ portal/ Soc_Gum/ Vmntu/ 2010_l/14.pdf

5. Користін О. Є. Економічна безпека: навчальний посібник / О. Є. Користін. - К: Центр учбової літератури. - 2010. - 368 с.

6. Отенко І. ГІ. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник / укл. І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. - X.: Вид. ХНЕУ, 2012 с.

7. Скрипко Т. О. Роль економічної безпеки підприємництва в системі безпеки держави [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. иа/ portal/Soc_Gum/Vlca_ekon/2011_34/54.pdf

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Найважливіщі фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства. Підтримка необхідного потенціалу підприємства в сучасних умовах. Основні внутрішньовиробничі функціональні складові економічної безпеки. Соціальні показники економічної безпеки.

  реферат [30,9 K], добавлен 18.12.2013

 • Характер, принципи та обмеження керованості економічної безпеки підприємства. Взаємозалежність економічної безпеки підприємства і його розвитку. Умови та вимоги до керованості економічної безпеки підприємства. Розрахунок критеріїв економічної безпеки.

  монография [1,1 M], добавлен 05.10.2017

 • Теоретичні засади дослідження економічної безпеки підприємства. Передумови формування та рівня економічної безпеки ТОВ "Медичний Комплекс", підходи до визначення її рівня. Розробка програми забезпечення цільового рівня економічної безпеки підприємства.

  курсовая работа [95,0 K], добавлен 13.03.2013

 • Ідентифікація загроз економічної безпеки підприємства в процесі взаємодії з різними суб’єктами господарювання. Методи формування аналітичного інструментарію забезпечення економічної безпеки. Заходи по удосконаленню фінансово-економічної безпеки.

  статья [344,4 K], добавлен 13.11.2017

 • Сутність і критерії оцінюваня, принципи та показники економічної безпеки країни. Зміст та класифікація загроз. Стратегія економічної конкурентоспроможності в системі національної безпеки України. Аналіз та оцінка сучасного стану, удосконалення системи.

  курсовая работа [206,3 K], добавлен 13.05.2015

 • Сутність, класифікація та аналіз існуючих функціональних складових економічної безпеки підприємства. Інноваційна складова економічної безпеки підприємства: маркетингове забезпечення інноваційної політики. Підходи до вирішення проблем в цій сфері.

  статья [118,6 K], добавлен 13.11.2017

 • Особливості стратегії економічної безпеки України - системи застосування відповідних сил і засобів, створення необхідних резервів для нейтралізації та локалізації можливих загроз у економічній сфері. Ідеологія розвитку національної економічної безпеки.

  реферат [46,5 K], добавлен 05.11.2012

 • Економічна безпека як важливий складовий елемент національної безпеки. Причинно-наслідковий зв’язок між економічною міцністю країни, її військово-економічним потенціалом та національною безпекою. Стан правового забезпечення економічної безпеки України.

  статья [22,0 K], добавлен 13.11.2017

 • Стратегія забезпечення економічної безпеки підприємництва на різних рівнях ієрархії управління економікою. Оцінка інтегрального показника і часткових функціональних складників безпеки. Проблеми розвитку аграрно-промислового комплексу і шляхи їх вирішення.

  контрольная работа [67,5 K], добавлен 05.12.2013

 • Дослідження принципів фінансової та економічної безпеки, без яких неможливо формувати механізм, який діє для запобігання або подолання загроз зовнішнього та внутрішнього середовища. Гарантування максимально ефективного функціонування підприємства.

  статья [154,4 K], добавлен 05.10.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.