Розробка стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки

Поняття і сутність зовнішньоекономічної діяльності підприємства; державне регулювання; обґрунтування вибору ринків збуту. Аналіз зовнішнього середовища (РФ) та перспективи розвитку корпорації ДП "Медтехніка-Сервіс"; бізнес-план реалізації стратегії.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.06.2012
Размер файла 3,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Аналіз сфери охорони здоров'я Російської Федерації

Аналізуючи сферу охорони здоров'я взагалі, варто відзначити наявність обмежень, які виступають в самих різних формах.

Охорона здоров'я населення залежить не тільки від ефективного функціонування ринку медичних послуг, але й від цілого ряду інших ринків, тісно пов'язаних між собою. Якщо розглядати тільки функціонування медичних установ, то вони, перш за все, виступають на двох основних ринках: ринку ресурсів і ринку медичних послуг [41, c. 45].

Ринок ресурсів включає в себе ринок трудових ресурсів і ринок матеріальних ресурсів. Цей ринок постачає медичним установам медичне обладнання, лікарські препарати, інструментарій.

Діючи на цьому ринку, медичні установи купують необхідні ресурси і здійснюють платежі, які виступають у вигляді заробітної плати і доходів власників ресурсів. На ринку ресурсів медичні установи виступають в ролі покупців, на ринку медичних послуг - продавцями.

Так, слід відзначити, що, враховуючи специфіку формування найважливішу роль в забезпеченні медичних закладів обладнанням, відіграє фактор взаємодії постачальників обладнання з владними структурами, що впливають на формування бюджетів різних рівнів. Однією з форм такої взаємодії є створення асоціацій (виробників/імпортерів медичного обладнання тощо)

Необхідно відзначити наявність додаткових штучних бар'єрів для виробників медичних послуг при їх виході на ринок: атестації, необхідність отримання ліцензій, при цьому для вже сформованого фахівця існує відносна легкість виходу на ринок медичних послуг і відходу з нього, так як надання багатьох видів медичної допомоги не пов'язане з великими первинними витратами, значними стартовим капіталом (на відміну від діяльності в промисловості, торгівлі та більшості інших сфер). З іншого боку, динамічний попит, поява нових потреб та "ніш" на ринку медичних послуг і супутніх товарів активно залучають в цю сферу нових фахівців і псевдоспеціалістів. Тому цілком зрозуміле прагнення вже усталеного контингенту виробників усіма можливими, і не тільки економічними, засобами мінімізувати ймовірність появи на ринку потенційних конкурентів, обмежити пропозицію, максимізувати ціни і доходи.

Зазначені вище обмеження конкуренції та інформації означають, що ринок медичних послуг буде істотно відрізнятися від ринку досконалої конкуренції. В умовах досконалої конкуренції, у випадках, якщо фірма відкриває кращий спосіб виробництва будь-якого товару, вона просто знижує ціни і таким чином відбирає покупців в інших виробників. Виробництво завжди ефективно, а ціни відображають витрати виробництва найбільш досвідчених виробників. Якщо ці умови не виконуються, то можуть вижити і ті виробники, у яких ціни значно перевищать витрати виробництва.

Коли товар неоднорідний і покупець не дуже добре поінформований, тоді йому складно визначити, що означає більш низька ціна - сигнал про можливість більш вигідно покупки або про низьку якість товару. А коли покупці інформовані про ціни, то фірми можуть їх підняти вище рівня цін рівноваги тільки при обмеженні числа продавців [42, c. 126].

Таким чином, можна стверджувати, що ринок медичних послуг, з точки зору організаційної структури, є ринком недосконалої конкуренції. При цьому за своїми основними характеристиками він в більшій мірі наближається до структур, які в економічній теорії класифікуються як ринок монополістичної конкуренції і монополія. Ці обставини неминуче накладають свій відбиток на поведінку виробників, зміна їх першочергових цілей, систему ціноутворення, що також потребує специфічного регулювання процесів, що відбуваються в цих ринкових структурах з боку держави.

У зв'язку з цим надзвичайно важливо звернути увагу на фактори , що визначають попит та пропозиція медичних послуг. Ключову роль тут грає ціна, яка, з одного боку, визначає попит та пропозиція, а з іншого боку, в умовах вільного її зміни балансує їх. Для того щоб будувати прогнози відносної зміни величини попиту або пропозиції при зміні ціни, необхідно знати кількісні параметри цих змін. Найпоширенішою кількісною характеристикою попиту є так звана еластичність попиту.

Пропозиція медичних послуг також буде залежати не тільки від ціни, а й від інших факторів: ціна ресурсів, що використовуються, податків і дотацій, кількість виробників даних послуг. Остання обставина має особливе значення.

В умовах широкого використання медичного страхування ринок послуг може бути представлений наступними видами: страховим ринком, ринком медичних послуг за системою страхування та вільним ринком медичних послуг. Що ж до ринку ресурсів, то він також може бути певним чином класифікований. Це ринок медичного обладнання, ринок лікарських препаратів, ринок праці.

Ринок медичних послуг і ринок ресурсів пов'язані між собою найтіснішим чином. З одного боку, попит на ринку ресурсів є похідним від попиту на медичні послуги, а з іншого боку, рівень цін і в цілому кон'юнктура на ринку ресурсів визначають потенційні можливості і межі розвитку медичних установ. Тому не випадково рівень професійної підготовки медичних працівників, наявність лікарських препаратів, низький рівень матеріально-технічної бази охорони здоров'я стали найбільш гострою проблемою, що спостерігається у нас в країні кризи охорони здоров'я.

В той же час в Росії довгі роки в цих сферах панував державний монополізм, незначна сума коштів, що виділяється з державного бюджету, переважання екстенсивних методів розвитку є основними причинами виниклих утруднень, що з'явилися в цих умовах перші медичні кооперативи, малі підприємства багато в чому мали успіх завдяки доступу до сучасного обладнання, дефіцитним ліків, залучення найбільш кваліфікованих фахівців. Це призвело до ще більшої диференціації якості медичного обслуговування, посилило соціальну напруженість у суспільстві. Тому держава була змушена піти на посилення державного контролю у виробництві ліків та медичної техніки.

Зокрема, це виявилось у реорганізації Міністерства охорони здоров'я Росії, яке перетворилося на Міністерство охорони здоров'я і медичної промисловості Російської Федерації, а також у виданні влітку 1994 року постанови Уряду Російської Федерації "Про державну підтримку розвитку медичної промисловості та поліпшення забезпечення населення та закладів охорони здоров'я лікарськими засобами та виробами медичного призначення".

У будь-якому випадку більшість цих проблем можуть бути успішно вирішені лише з розширенням фінансової бази всій системи охорони здоров'я в країні.

Перспективи розвитку сфери охорони здоров'я Російської Федерації.

Поряд з традиційним джерелом фінансових кошти, яким є державний бюджет, виникають нові. Як визначено в законі

"Про медичне страхування громадян у Російській Федерації", ними можуть бути кошти державних і громадських організацій, підприємств, доходи від цінних паперів, кредити банків та інших кредиторів.

Для того, щоб ці перераховані джерела реально функціонували, необхідні умови, що роблять фінансові інвестиції в охорону здоров'я населення досить привабливим напрямком. З цією метою, на наш погляд, необхідно диференціювати інструменти фінансового ринку і забезпечити їм відповідну державну підтримку. І хоча основну роль в цих процесах будуть грати державні і приватні страхові організації, все ж медичні установи та відповідні органи управління охороною здоров'я можуть залучати до себе додаткові вільні грошові кошти. Це може досягатися різними шляхами: випуск власних боргових зобов'язань; участь у капіталі та прибутку медичної установи, шляхом випуску акцій; отримання позик у комерційному банку.

Наприклад, Комітет з охорони здоров'я РФ міг би виступити ініціатором інвестиційного проекту, пов'язаного з будівництвом великого багатогалузевого комплексу. Не розраховуючи на бюджетні засобтва, мерія міста випускає середньострокові (3-4 року) боргові зобов'язання, які розміщуються серед населення і підприємств, перш за все довколишній районів. Повернення цих коштів і виплати відповідних дивідендів можуть бути реалізовані завдяки як майбутньої ефективної роботи цього комплексу, так і майбутнім доходів міського бюджету (економія коштів).

Що ж до медичних установ акціонерного типу, то тут істотне значення можуть мати додаткова емісія акцій і отримання позик в комерційних банків.

Як відомо, привабливість цінних паперів визначається співвідношенням їх трьох параметрів: ліквідності, прибутковості і ризику.

З огляду на формування системи обов'язкового медичного страхування, а також значну участь державного бюджету у сфері охорони здоров'я , можна припустити зміцнення в найближчі 2-3 роки фінансової бази медичних установ, а це дозволить, на наш погляд, додати цінних паперів привабливість, перш за все в аспекті безпеки і ліквідності, поступаючись в прибутковості. Крім того, при відповідній пропаганді в суспільстві можна сформувати доброзичливе ставлення до такої важливої соціальній сфері, якою є охорона здоров'я, і тим самим надати цим цінних паперів додаткову привабливість.

У відносинах з комерційними банками додатковою гарантією забезпечення повернення кредитів може служити заставу нерухомості і, особливо земельних ділянок, якими можуть мати у своєму розпорядженні державні медичні установи, розташовані в районних центрах і невеликих містах.

Крім таких традиційних способів фінансування, можуть бути використані і інші способи фінансування установ охорони діяльності, які можуть виявитися помітно вигідніше банківського кредиту. Одним із способів такого фінансування є лізинг. Лізинг

- це операції з розміщення рухомого і нерухомого майна, що спеціально придбається лізингової фірмою, залишається її власністю, але віддається в оренду підприємцям. Зазвичай лізинг трактується як довгострокова оренда машин і устаткування. В даний час з лізингу можна отримати найрізноманітніші фактори виробництва і різне майно - від складного до конторського обладнання. Лізингова фірма виступає своєрідним посередником між виробниками відповідного обладнання та його споживачами.

Відомо, що лізинг особливо привабливий при тимчасової потреби в обладнанні. Підприємства вдаються до нього, якщо у них немає можливості використати кредит для закупівлі необхідного обладнання. А з урахуванням того, що лізингова угода не передбачає гарантійного та авансового застави, підприємства, застосовуючи один і той же капітал, приводять в рух більшу кількість ресурсів. Обладнання, отримане по лізингу, не фіксується на балансі підприємства, отже, не збільшує його заборгованості, не погіршує фінансове становище.

В даний час, коли йде процес формування багатоукладності в охороні здоров'я і існує гостра нестача фінансових коштів, створення лізингових фірм, на наш погляд, могло б помітно поліпшити матеріально-технічну базу медичних установ. На першому етапі це можуть бути державні лізингові фірми, які могли б виконувати своєрідну роль розподільника мізерних обсягів сучасного медичного обладнання, домагаючись, щоб вона потрапила в гарні руки. До того ж, як показує світовий досвід, застосовувати лізинг особливо там, де є особливо складне і рідко обладнання, яке обслуговується лізингодавцями краще, ніж це може зробити що використовує його медичного установа.

В економічній літературі зустрічаються пропозиції про використання у сфері послуг такої специфічної форми, як фекторінг. Фекторінг - це зазвичай здійснюється на договірній основі покупка вимог по товарних поставках фекторінг-фірмою. В результаті подібної операції підприємець, що продає вимоги, протягом 2-3 днів отримує від 70 до 90% суми вимог у вигляді авансу. Що залишаються 10-30% є для фекторінг-фірми свого роду гарантійної сумою. Фекторінг-фірма стягує з підприємця певні відсотки за негайне надання еквівалента боргових вимог, премію за ризик і відшкодування адміністративно-управлінських витрат. Фекторінг ефективний перш за все, на виробничих підприємствах і оптових фірмах, відповідно що виробляють і збувають споживчі товари. Однак нам представляється можливим в умовах обов'язкового медичного страхування, коли багато підприємств не здійснюють вчасно платежі до територіальних фондів обов'язкового медичного страхування, а багато хто з них знаходяться на межі банкрутства, боргові зобов'язання підприємств фондам і страховим організаціям могли б бути продані фекторінг-фірмам.

Це забезпечило б більшу рівномірність у фінансуванні медичних установ.

Таким чином, конкретна структура ринку формується під впливом різноманітних факторів, що відображають стан економіки країни в цілому, регіональні особливості, рівень розвитку відповідної інфраструктури. І чим точніше законодавча і виконавча влади будуть ці фактори, тим ефективніше і цивілізовано будуть використовуватися ринкові механізми в охороні здоров'я населення.

Висновки до розділу 2

Найбільш перспективними напрямками розвитку підприємства є розширення існуючого напрямку - підрозділу з монтажу та обслуговування систем кисне постачання, як найбільш соціально значимого, а також найбільш перспективного з точки зору фінансування та підготовки державних (регіональних) програм.

В умовах розвинутого ринку розробка і застосування стратегії маркетингової діяльності - одна з найважливіших функцій керівників фірм вищої ланки.

Враховуючи основні фактори, що впливають на вибір ринку в першу чергу слід звернути увагу на ринок Російською Федерації.

Розглянувши ринок послуг Російської Федерації, можна зробити висновки про перспективність ринку послуг з монтажу та обслуговування систем киснепостачання. Існує недостатня кількість підприємств, що можуть надавати подібні послуги, а державна підтримка створює сприятливі умови для реалізації проектів.

Для ефективної роботи підприємства на ринку зазначених послуг на території РФ, необхідно обрати вірну стратегію виходу на зовнішній ринок з урахуванням специфіки ринку та діяльності підприємства.

3. РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

3.1 Огляд та вибір стратегій розвитку підприємства

Розглянемо стратегічні альтернативні варіанти можливостей розвитку міжнародного бізнесу суб'єктом господарювання в обраній країні, для чого складемо матрицю можливостей по послугах-ринках, яка передбачає використання чотирьох альтернативних стратегій маркетингу для збереження або збільшення збуту: проникнення на ринок, розвиток ринку, розробка товару і диверсифікація. Стратегія проникнення на ринок на першому етапі - на ринки суміжних областей Російської Федерації.

Підприємство прагне розширити збут наявних товарів шляхом інтенсивного просування на зовнішні ринки і головне, найбільш конкурентоспроможних цін. Стратегія розвитку ринку застосовується при виході на нові ринки, сегменти, нові методи збуту. Ця стратегія передбачає постановку мети - збільшення частки обсягу послуг на даному ринку (10%, 15%, 20%, 30 %.).

Таблиця 3.1.

Матриця можливостей по послугах-ринках для ДП «Медтехніка-Сервіс»

Напрямок

Послуги, що надаються

Нові послуги

Наявні ринки

Стратегія проникнення на ринок

Стратегія створення нової продукції

Нові ринки

Стратегія пошуку нових ринків

Стратегія диверсифікації

Стратегія проникнення на ринок. Відомі два основні методи розширення ринкового сегмента підприємства. По-перше, ДП «Медтехніка-Сервіс» має можливість «перехопити» клієнтуру конкурентів, якщо виявить серйозні недоліки в їх послугах або маркетингових програмах. По-друге, ДП «Медтехніка-Сервіс» може залучити нових споживачів.

Стратегія пошуку нових ринків. По-перше, ДП «Медтехніка-Сервіс» може спробувати визначити групи потенційних споживачів у регіонах. Так як його основні споживачі - підприємства, компанії варто спробувати вийти на споживчий ринок. По-друге, можна створити додаткові канали розподілу - організувати дистриб'юторські мережі.

Стратегія створення нової продукції. На додаток до стратегій пошуку і проникнення на ринки менеджери повинні розглянути перспективи розробки нових послуг або випуску продукції.

Стратегія диверсифікації використовується для того, щоб підвищити ефективність і збільшити розмір цільового прибутку.

Враховуючи специфіку послуг та визначення ринку, стратегії виходу ДП «Медтехніка-Сервіс» на зовнішні ринки будуть являти собою різні комбінації першої та другої груп стратегій.

При виборі стратегії виходу на зовнішній ринок підприємство має чотири альтернативи. Можна вибрати будь-яку з них або їх комбінацію, для того щоб досягти своїх цілей і пристосуватися до діючих на ринку умов.

Розглянемо можливі варіанти застосування цих типів стратегій до ДП «Медтехніка-Сервіс»

Таблиця 3.2

Можливі стратегії виходу на зовнішній ринок ДП «Медтехніка-Сервіс»*

Тип стратегії

Непрямий експорт

Франчайзинг

Спільна підприємницька діяльність

Пряме інвестування

Особливості застосування

Непрямий експорт комплектуючих для виконання робіт

Надання права використовувати технологію, торгову марку і патент

Нове спільне підприємство

Створення власного підприємства або філіалу

Можливі перешкоди

Можлива втрата контролю над цінами і доставкою товару на зовнішній ринок

Підприємство може втратити контроль, і створити сильного конкурента на зовнішньому ринку, що ускладнить його самостійний збут на цьому ринку

Розбіжності з іноземним партнером або обмеження, що накладаються іноземним урядом, можуть перешкодити підприємству відповідну віддачу від своїх інвестицій

Великий ризик, пов'язаний з девальвацією іноземної валюти, політичною нестабільністю, спадом на ринку і можливою націоналізацією майна

Конкурентні переваги

Підприємство може уникнути всіх складнощів, пов'язаних з доставкою товару за кордон, тарифами, іноземними законодавчими актами

Франчайзинг представляє більш широкі можливості контролю над збутом товарів і вимагає невеликих капітальних витрат

Підвищення контролю над виробництвом і збутом товарів на зовнішньому ринку;

Спрощення процедури отримання дозвільних документів

Найвищий рівень контролю при виході на зовнішній ринок;

Підприємство може повністю визначати маркетингову і збутову політику;

Прямий контакт зі своїми клієнтами на іноземному ринку

* складено автором

Експорт. Найбільш поширеною стратегією виходу зовнішній ринок є експорт, інші три стратегії відрізняються більш високою складністю. Експорт найбільш простий спосіб виходу на зарубіжний ринок. Експорт вимагає найменших витрат ресурсів, тому що всі маркетингові функції в основному лягають на плечі посередників. Практика непрямого експорту найбільш поширена серед компаній починають свою експортну діяльність, оскільки вона вимагає менших фінансових коштів і пов'язана з меншим ризиком. Такий експорт відкриває для підприємства широкі можливості виходу з ринку, якщо прибуток не виправдовують очікувань або ситуація на ринку стає несприятливою. У даному випадку підприємство веде справи з брокером, який знаходиться на внутрішньому ринку. Основною перевагою такого виду експорту є те, що підприємство може уникнути всіх складнощів, пов'язаних з доставкою товару за кордон, тарифами, іноземними законодавчими актами та іншими подібними проблемами. Всі ці обов'язки перекладаються на посередника.

Серед недоліків можна відзначити практично повну втрату контролю над цінами і доставкою товару на зовнішній ринок.

Незважаючи на переваги експорту з використанням спеціалізованих брокерів, деякі підприємства вважають за краще експортувати свої товари безпосередньо посередникам, які знаходяться на зовнішньому ринку.

Вигідним відмінністю цього виду експорту є підвищення контролю підприємства над товарами, вивезеними на зовнішній ринок.

До недоліків можна віднести додаткові витрати, що виникають у даному випадку.

Але, з огляду на попередні дослідження для ДП «Медтехніка-Сервіс» більш перспективним є просування послуг на зовнішні ринки, експорт може бути доцільним на більш пізніх етапах розвитку зовнішньоекономічної діяльності ДП «Медтехніка-Сервіс».

Франчайзинг, як і експорт - це досить простий і ефективний спосіб виходу на зовнішні ринки. У цьому разі підприємство (франчайзер) надає право використовувати свою виробничу технологію, торгову марку і патент іншому підприємству, що знаходиться на території іноземної держави.

Крім цього франчайзер забезпечує технічну підтримку, допомогу в організації маркетингової діяльності і в ряді випадків навчання персоналу. Натомість франчайзер отримує плату. Причиною виникнення системи франчайзингу є можливість вийти на зовнішні ринки з мінімальним ризиком і мінімальними затратами.

Можна відзначити ряд переваг франчайзингу перед експортом. Франчайзинг представляє більш широкі можливості контролю над збутом товарів і вимагає невеликих капітальних витрат. Також як і експорт Франчайзинг менш ризикований і дає більше гнучкості при відході з ринку у випадку відсутності прибутку.

Якщо франчайзі не виконує умов контракту, то все, що може зробити франчайзер - це погрожувати розірвати угоду. Нарешті, якщо франчайзер вирішує розірвати контракт, то він не тільки може втратити контроль, але і створити сильного конкурента на зовнішньому ринку, що ускладнить його самостійний збут на цьому ринку.

Франчайзинг, як і експорт може бути доцільним тільки на більш пізніх етапах розвитку зовнішньоекономічної діяльності ДП «Медтехніка-Сервіс».

Нове спільне підприємство. Ще одним загальним напрямком виходу на зовнішній ринок є поєднання зусиль з комерційними підприємствами країни партнера з метою створення виробничих і маркетингових потужностей.

На відміну від двох попередніх стратегій рішення створити спільне підприємство з іноземною компанією безпосередньо залучає підприємство в процес управління діяльністю на зовнішньому ринку. При створенні спільного підприємства обидві компанії мають право контролю і управління. Спільне підприємство може бути створене двома способами [2, c. 176].

По-перше, одне підприємство може зробити інвестиції у вже існуюче інше підприємство.

По-друге, два або більше підприємства можуть об'єднатися разом, щоб створити нове спільне підприємство.

Існує кілька причин для організації спільних підприємств. Найбільш очевидна причина - це підвищення контролю над виробництвом і збутом товарів на зовнішньому ринку. Підприємство може також прийняти таке рішення, щоб використовувати спеціальні знання або доступ до каналів збуту, якими володіє іноземний партнер. Іноді спільне підприємство організується, коли уряд не заохочує самостійний вхід іноземних підприємств на місцевий ринок. Тим не менш, цей спосіб виходу на зовнішні ринки має ряд недоліків. По-перше, в даному випадку ризик значно вище, ніж при перших двох способах. Розбіжності з іноземним партнером або обмеження, що накладаються іноземним урядом, можуть перешкодити підприємству відповідну віддачу від своїх інвестицій. Подібні розбіжності часто змушують підприємство йти на компроміси. Крім того, створення спільних підприємств може перешкодити великому підприємству, проводити єдину глобальну маркетингову і збутову політику на всіх ринках збуту.

Створення спільного підприємства дозволить спростити процедуру отримання дозвільних документів, але контроль розвитку підприємства буде ускладнений зовнішніми та територіальними факторами.

Пряме інвестування. Найбільш повною формою залучення до діяльності на зарубіжному ринку є приміщення капіталу в створення за кордоном власних складальних або виробничих підприємств.

Прямі іноземні інвестиції дають найвищий рівень контролю, який підприємство може мати при виході на зовнішній ринок. Можливі два методи прямих інвестицій.

По-перше, підприємство може створити нову компанію нам зовнішньому ринку. Цей метод вимагає найбільших витрат, тому, що підприємство повинно створити нові контакти і канали збуту, обрати місце для нової компанії, найняти працівників, придбати обладнання.

По-друге, підприємство може придбати вже існуючу іноземну компанію. У даному випадку підприємство тільки має внести зміни в організаційну структуру іноземної компанії.

Прямі інвестиції мають ряд переваг в порівнянні з іншими способами виходу на зовнішні ринки. Підприємство може повністю визначати маркетингову і збутову політику. Це може бути особливо необхідно для великих підприємств, які прагнуть проводити єдину політику на всіх своїх ринках. Це допоможе більш ефективної цінової конкуренції, тому що якщо товари виробляються в країні збуту, то не треба нести транспортних витрат, також витрат пов'язаних з тарифами. Нарешті, підприємство отримує прямий контакт зі своїми клієнтами на іноземному ринку і отже, може повніше задовольняти їхні вимоги, що підвищує його конкурентоспроможність. Існують і недоліки прямих інвестицій. При прямих іноземних інвестиціях великий ризик, пов'язаний з девальвацією іноземної валюти, політичною нестабільністю, спадом на ринку і можливою націоналізацією майна. [4, c. 76].

Найбільш перспективною стратегією виходу на зовнішнії ринок в нашому випадку є створення підприємства-сервісного центру на території Російської Федерації. На території Росії періодично мають проводятись тренінги менеджерського складу, та навчання інженерів. Всі поточні питання співпраці з виробниками обладнання вирішуються в систематичних службових відрядженнях.

Основною перевагою такого варіанту є безпосередня близькість до споживача, можливість надання оперативної та якісної сервісної підтримки в гарантійний та післягарантійний період. Для надання якісного сервісного обслуговування, потрібно приділити увагу підготовці та професійному відбору сервісних інженерів підприємства.

Вибір стратегії було здійснено експертним методом прийняття управлінських рішень з урахуванням досвіду в діяльності з постачання та обслуговування медичного та технологічного обладнання в Україні. Найбільш дієвими є створення підприємства-сервісного центру на території Російської Федерації.

Для нормального функціонування суб'єкта підприємницької діяльності на ринку послуг Російської Федерації, необхідно проходження таких етапів:

- Отримання ліцензії на зовнішньоекономічну діяльність

- Визначення сегменту ринку та методів продажу послуг

- Отримання дозволу Держтехнагляду РФ.

- Створення діючого сервісного центру, підготовка кваліфікованого персоналу.

- Розробка та лобіювання державних програм забезпечення медичних закладів певними видами медичного обладнання.

Для більш детальної оцінки проекту виходу на зовнішній ринок, слід розробити детальний бізнес-план, розрахувати основні показники та оцінити привабливість проекту.

3.2 Практичні рекомендації щодо реалізації стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки

Основні переваги послуг, що планується надавати, обумовлені відсутністю достатньої кількості підприємств, що надають аналогічні послуги на території обраних регіонів РФ:

Оперативність попередньої діагностики - клієнт, що планує замовити послугу має можливість в найкоротші терміни отримати попередню діагностику свого об'єкту, визначити обсяг фінансування, що повинно бути виділено на виконання робіт, отримати консультацію щодо варіантів вирішення поставлених завдань.

Оперативність гарантійного обслуговування - замовляючи монтаж системи подачі кисню, клієнт отримує більш оперативне усунення недоліків, якщо вони будуть виявлені впродовж гарантійного терміну обслуговування.

Враховуючи той факт, що основними клієнтами в даному напрямку роботи підприємства є бюджетні установи, основними факторами, що можуть впливати на обсяги реалізації є розподіл бюджету. При недостатньому фінансуванні медичних закладів, кошти не будуть спрямовуватись на «незахищені статті», до яких відноситься і обслуговування систем подачі кисню, незважаючи на небезпеку, що збільшується при використанні систем, що не обслуговуються.

Основними клієнтами є медичні заклади Курської та Белгородської області. Дані щодо всіх потенційних клієнтів (адреси, телефон, дані щодо керівників) мають бути визначені в ході окремого маркетингового дослідження. Також допускається надання послуг медичним закладам сусідніх областей.

Джерело фінансування потенційних клієнтів - державний та місцевий бюджети, тому беззаперечною вимогою ведення бізнесу є виконання закону України «Про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти». Підприємство має багаторічний досвід по наданню послуг бюджетним установам, що значно полегшує впровадження даного напрямку.

Попередні домовленості про збут на даний момент відсутні

На даний час спостерігається тенденція росту фінансування бюджетних установ, що пов'язано з поступовим виходом країни з кризи. В той же час фінансування залишається недостатнім, а підвищення безпеки надання послуг не вважається пріоритетним багатьма керівниками бюджетних закладів.

З іншого боку, спостерігається тенденція посилення контролю за виконанням норм безпеки, санітарно-гігієнічних норм тощо. Ігнорування норм безпеки періодично призводить до трагічних наслідків, та викликає хвилі перевірок. До теперішнього часу такі тенденції не давали результату в зв'язку з відсутністю кваліфікованих фахівців та підприємств, що можуть надавати якісні послуги в цій сфері.

Обсяги збуту визначались експертним методом.

Неоднорідність розподілення обсягів збуту обумовлена специфікою фінансування бюджетних установ. Середньомісячний обсяг збуту в 2013 році визначається рівним 16,7 тис. грн.

Сезонні коливання в даному випадку обумовлені лише специфікою фінансування бюджетних установ ( в період «наповнення» бюджету - на початку року - кошти найчастіше виділяються лише на «захищені статті», до яких не відносяться послуги, що планується надавати, і в цей час можна розраховувати лише на екстрені замовлення, що змусять клієнтів звертатися до «неосновних» джерел фінансування - благодійні фонди, спонсори тощо.

Таблиця 3.3

Планові обсяги збуту*

Період

Плановий обсяг збуту, грн.

Січень 2012 р.

1 500,00

Лютий 2012 р.

1 500,00

Березень 2012 р.

2 000,00

Квітень 2012 р.

5 000,00

Травень 2012 р.

5 000,00

Червень 2012 р.

5 000,00

Липень 2012 р.

20 000,00

Серпень 2012 р.

20 000,00

Вересень 2012 р.

20 000,00

Жовтень 2012 р.

40 000,00

Листопад 2012 р.

40 000,00

Грудень 2012 р.

40 000,00

1 квартал 2013 р.

20 000,00

2 квартал 2013 р.

60 000,00

3 квартал 2013 р.

100 000,00

4 квартал 2013 р.

180 000,00

1 квартал 2014 р.

20 000,00

2 квартал 2014 р.

90 000,00

3 квартал 2014 р.

120 000,00

4 квартал 2014 р.

210 000,00

Всього за 3 роки

1 000 000,00

* складено автором

Маркетингова політика з метою стимулювання збуту включає в сеебе наступні етапи: особисте інформування керівників відповідних управлінь охорони здоров'я області (згідно плану візитів), особисте інформування керівників закладів - постійних клієнтів / VIP - клієнтів (згідно плану візитів), надсилання інформаційних листів основним потенційним клієнтам згідно переліку, розміщення інформації на сайті підприємства.

Запропоновано систему розрахунків за послуги з монтажу та обслуговування систем киснепостачання в закладах охорони здоров'я. Основні положення запропонованої системи зведено в табл. 3.4.

Запропоновано тарифну сітку на послуги з монтажу та обслуговування систем киснепостачання в закладах охорони здоров'я. Вартість послуг зведено в табл. 3.5.

Таблиця 3.4

Система розрахунків

Діапазон замовлення, грн.

Форма оплати

Відстрочка платежів, в днях

Мінімальний комплект документів для початку виконання робіт

до 500

По факту виконання

45

Лист-замовлення з гарантією оплати (для VIP - усне замовлення)

від 500 до 5 000

По факту виконання

30

Підписання договору з додатком-схемою (для VIP - можливо без додатку)

від 5 000

30% - попередня оплата 70% - по факту виконання

25

Підписання договору додатком-схемою з обговоренням в договорі необхідності виконання проекту

Таблиця 3.5

Вартість робіт

Найменування робіт

Од. вим.

Вартість, грн.

ПДВ, грн.

Вартість з ПДВ, грн.

Прокладання киснепроводу

м.

70

14

84

Монтаж запірної арматури, кінцевої

шт.

80

16

96

Демонтаж/монтаж (заміна) запірної арматури, кінцевої

шт.

120

24

144

Монтаж запірної арматури, транзитної

шт.

120

24

144

Демонтаж/монтаж (заміна) запірної арматури, транзитної

шт.

160

32

192

Монтаж сигнального пульта

шт.

800

160

960

Для постійних клієнтів, VIP - клієнтів передбачено знижку до 10% від вартості замовлення. Знижка не є фіксованою, не афішується, надається за рішенням директора.

На виконані роботи, а також матеріали, використані при виконанні робіт, надається гарантія терміном 3 міс. Вартість гарантійного обслуговування враховано в вартості робіт.

Найбільш ефективним видом маркетингових комунікацій є персональне донесення інформації до споживачів (розпорядників коштів). Особисте інформування керівників відповідних управлінь, керівників установ замовників здійснюється безпосередньо директором згідно затвердженого плану.

Також планується надсилання інформаційних листів основним потенційним клієнтам, розміщення інформації на сайті підприємства.

Прямі витрати на рекламу передбачено тільки на надсилання інформаційних листів і складають 30*5,00 = 150,00 грн. на рік.

Для виконання робіт з монтажу та обслуговування кисневих систем необхідно:внесення відповідного виду діяльності до реєстраційних документів реєстрація сервісного підприємства на території Російської Федерації,отримання дозволу регіонального управління Держтехнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки, для чого потрібно: пройти медичну комісію трьом співробітникам, що будуть задіяні при виконанні робіт, пройти навчання двом відповідальним за виконання робіт підвищеної небезпеки, пройти навчання двом виконавцям робіт підвищеної небезпеки, пройти навчання загальним питанням з охорони праці трьом співробітникам, розробити посадові інструкції, розробити інструкції з техніки безпеки , розробити та зареєструвати колективний договір з додатками, провести експертизу підприємства

Було визначено вимоги для приміщення: Достатня площа для зберігання інструменту, витратних матеріалів, комплектуючих (6 м2), Достатня площа для виконання підготовчих робіт (12 м2), Достатня площа для розміщення адміністративного персоналу (12 м2), Наявність зручного під'їзду для завантаження / розвантаження, Розташування в межах міста. Для подальших розрахунків приймаємо, що плаща, необхідна для даного виду діяльності, що буде займатися = 30 м2 (25% загальної площі)

Також, було визначено вимоги та проведено розрахунок вартості обладнання.

Таблиця 3.6

Розрахунок вартості обладнання*

Найменування

Кількість, шт.

Ціна, грн.

Вартість, грн.

Набір інструментів

1

700,00

700,00

Пристосування для проведення гідравлічних випробувань

1

1 200,00

1 200,00

Бухта-подовжувач

1

300,00

300,00

Компресор

1

1 600,00

1 600,00

Набір витратних матеріалів

1

200,00

200,00

Всього

4 000,00

*складено автором

Було визначено основні умови поставок компонентів для виконання монтажних робіт.

Таблиця 3.7

Основні постачальники компонентів для виконання монтажних робіт*

Назва

Розташування

Умови оплати

Умови поставки

Термін виконання

ФОП Полозок

м. Київ

Попередня оплата

За рахунок постачальника

10 діб з моменту оплати

Фірма «Ютас»

м. Київ

Попередня оплата

За рахунок постачальника

2-8 тижнів з моменту оплати

ТОВ «ДЖЕТ»

Російська Федерація, м. Вороніж

Попередня оплата

За рахунок замовника

3-4 дні з моменту оплати

* складено автором

Було проведено розрахунок витрат на підготовку технічної бази - створення необхідних умов для початку робіт. Результати розрахунків приведено в табл. 3.7.

Таблиця 3.8

Витрати на підготовку технічної бази*

Етапи підготовки

Кільк.

Очікувані витрати (ОВ), грн.

Вартість ОВ, грн.

реєстрація підприємства

1

1 300,00

1 300,00

пройти медичну комісію трьом співробітникам, що будуть задіяні при виконанні робіт

3

120,00

360,00

пройти навчання двом відповідальним за виконання робіт підвищеної небезпеки

2

170,00

340,00

пройти навчання двом виконавцям робіт підвищеної небезпеки

2

240,00

480,00

пройти навчання загальним питанням з охорони праці трьом співробітникам

3

240,00

720,00

розробити посадові інструкції

1

200,00

200,00

розробити інструкції з техніки безпеки

1

200,00

200,00

розробити та зареєструвати колективний договір з додатками

1

200,00

200,00

провести експертизу підприємства

1

200,00

200,00

Всього

000,00

* складено автором

Передпочаткові витрати включають в себе витрати на придбання обладнання (4 000 грн.), витрати на отримання дозволів (4 000 грн.), витрати на рекламу - (1150 грн.)

Таблиця 3.9

Розрахунок витрат*

Стаття витрат

Метод розрахунку

Сума за місяць, грн.

Постійні витрати

Оренда приміщення

25% заг.витр. підпр.

1 832,75

охорона

25% заг.витр. підпр.

112,50

Комунальні послуги

25% заг.витр. підпр.

300,00

Телефон, інтернет

25% заг.витр. підпр.

90,00

Забезпечення автотранспортом

25% заг.витр. підпр. *1,5

1 647,00

Зар. плата адмін. персоналу

25% заг.витр. підпр.

3 480,00

Забезпечення функціонування офісу

25% заг.витр. підпр.

398,00

Всього постійні витрати

-

7 860,25

Змінні витрати

ЗП виконавців

40% обсягу робіт

3 333,33

Придбання витратних матеріалів

0,5% обсягу замовлень

83,33

Придбання комплектуючих

66% обсягу комплектуючих

3 666,67

Всього змінні витрати

-

7 083,33

Всього витрати за рік

179 323,00

* складено автором

В ході дослідження проведено аналіз та планування витрат, пов'язаних з виходом на зовнішній ринок, та безпосередньо пов'язаних з виконанням робіт з монтажу та обслуговування киснепроводів на території Російської Федерації. Результати наведено в табл. 3.9

Таблиця 3.10

План витрат*

Період

Обсяг надходжень, грн.

Постійні витрати, грн.

Змінні витрати, грн.

Всього витрат, грн.

Гру.11

8 150,00

Січ.12

1 500,00

7 860,25

707,42

8 567,67

Лют.12

1 500,00

7 860,25

707,42

8 567,67

Бер.12

2 000,00

7 860,25

943,23

8 803,48

Кві.12

5 000,00

7 860,25

2 358,08

10 218,33

Тра.12

5 000,00

7 860,25

2 358,08

10 218,33

Чер.12

5 000,00

7 860,25

2 358,08

10 218,33

Лип.12

20 000,00

7 860,25

9 432,30

17 292,55

Сер.12

20 000,00

7 860,25

9 432,30

17 292,55

Вер.12

20 000,00

7 860,25

9 432,30

17 292,55

Жов.12

40 000,00

7 860,25

18 864,60

26 724,85

Лис.12

40 000,00

7 860,25

18 864,60

26 724,85

Гру.12

40 000,00

7 860,25

18 864,60

26 724,85

Січ.13

6 666,67

7 860,25

3 144,10

11 004,35

Лют.13

6 666,67

7 860,25

3 144,10

11 004,35

Бер.13

6 666,67

7 860,25

3 144,10

11 004,35

Кві.13

20 000,00

7 860,25

9 432,30

17 292,55

Тра.13

20 000,00

7 860,25

9 432,30

17 292,55

Чер.13

20 000,00

7 860,25

9 432,30

17 292,55

Лип.13

33 333,33

7 860,25

15 720,50

23 580,75

Сер.13

33 333,33

7 860,25

15 720,50

23 580,75

Вер.13

33 333,33

7 860,25

15 720,50

23 580,75

Жов.13

60 000,00

7 860,25

28 296,90

36 157,15

Лис.13

60 000,00

7 860,25

28 296,90

36 157,15

Гру.13

60 000,00

7 860,25

28 296,90

36 157,15

Січ.14

6 666,67

7 860,25

3 144,10

11 004,35

Лют.14

6 666,67

7 860,25

3 144,10

11 004,35

Бер.14

6 666,67

7 860,25

3 144,10

11 004,35

Кві.14

30 000,00

7 860,25

14 148,45

22 008,70

Тра.14

30 000,00

7 860,25

14 148,45

22 008,70

Чер.14

30 000,00

7 860,25

14 148,45

22 008,70

Лип.14

40 000,00

7 860,25

18 864,60

26 724,85

Сер.14

40 000,00

7 860,25

18 864,60

26 724,85

Вер.14

40 000,00

7 860,25

18 864,60

26 724,85

Жов.14

70 000,00

7 860,25

33 013,05

40 873,30

Лис.14

70 000,00

7 860,25

33 013,05

40 873,30

Гру.14

70 000,00

7 860,25

33 013,05

40 873,30

Всього за 3 роки

762 734,00

* складено автором

На основі планових обсягів збуту та планових витрат можна визначити фінансовий результат обраних періодів. Результати розрахунків внесено в табл. 3.10.

Таблиця 3.11

План прибутку*

Період

Плановий обсяг збуту, грн.

Витрати за період, грн.

Прибуток періоду, грн.

Фінансовий результат (сумарний), грн.

Грудень 2012 р.

8 150,00

-8 150,00

-8 150,00

Січень 2012 р.

1 500,00

8 567,67

-7 067,67

-15 217,67

Лютий 2012 р.

1 500,00

8 567,67

-7 067,67

-22 285,35

Березень 2012 р.

2 000,00

8 803,48

-6 803,48

-29 088,83

Квітень 2012 р.

5 000,00

10 218,33

-5 218,33

-34 307,15

Травень 2012 р.

5 000,00

10 218,33

-5 218,33

-39 525,48

Червень 2012 р.

5 000,00

10 218,33

-5 218,33

-44 743,80

Липень 2012 р.

20 000,00

17 292,55

2 707,45

-42 036,35

Серпень 2012 р.

20 000,00

17 292,55

2 707,45

-39 328,90

Вересень 2012 р.

20 000,00

17 292,55

2 707,45

-36 621,45

Жовтень 2012 р.

40 000,00

26 724,85

13 275,15

-23 346,30

Листопад 2012 р.

40 000,00

26 724,85

13 275,15

-10 071,15

Грудень 2012 р.

40 000,00

26 724,85

13 275,15

3 204,00

1 квартал 2013 р.

20 000,00

33 013,05

-13 013,05

-13 013,05

2 квартал 2013 р.

60 000,00

51 877,65

8 122,35

-4 890,70

3 квартал 2013 р.

100 000,00

70 742,25

29 257,75

24 367,05

4 квартал 2013 р.

180 000,00

108 471,45

71 528,55

95 895,60

1 квартал 2014 р.

20 000,00

33 013,05

-13 013,05

-13 013,05

2 квартал 2014 р.

90 000,00

66 026,10

23 973,90

10 960,85

3 квартал 2014 р.

120 000,00

80 174,55

39 825,45

50 786,30

4 квартал 2014 р.

210 000,00

122 619,90

87 380,10

138 166,40

Всього за 3 роки

1 000 000,00

762 734,00

237 266,00

237 266,00

* складено автором

На основі планових обсягів збуту та планових витрат можна визначити план руху грошових коштів по місяцях. Результати розрахунків внесено в табл 3.11.

Таблиця 3.12

План руху грошових коштів (баланс грошових надходжень та видатків)

Період

Надходження

Видатки, грн..

Сумарний результат, грн.

Січ.12

1 500,00

8 567,67

-15 217,67

Лют.12

1 500,00

8 567,67

-22 285,35

Бер.12

2 000,00

8 803,48

-29 088,83

Кві.12

5 000,00

10 218,33

-34 307,15

Тра.12

5 000,00

10 218,33

-39 525,48

Чер.12

5 000,00

10 218,33

-44 743,80

Лип.12

20 000,00

17 292,55

-42 036,35

Сер.12

20 000,00

17 292,55

-39 328,90

Вер.12

20 000,00

17 292,55

-36 621,45

Жов.12

40 000,00

26 724,85

-23 346,30

Лис.12

40 000,00

26 724,85

-10 071,15

Гру.12

40 000,00

26 724,85

3 204,00

Січ.13

6 666,67

11 004,35

-1 133,68

Лют.13

6 666,67

11 004,35

-5 471,37

Бер.13

6 666,67

11 004,35

-9 809,05

Кві.13

20 000,00

17 292,55

-7 101,60

Тра.13

20 000,00

17 292,55

-4 394,15

Чер.13

20 000,00

17 292,55

-1 686,70

Лип.13

33 333,33

23 580,75

8 065,88

Сер.13

33 333,33

23 580,75

17 818,47

Вер.13

33 333,33

23 580,75

27 571,05

Жов.13

60 000,00

36 157,15

51 413,90

Лис.13

60 000,00

36 157,15

75 256,75

Гру.13

60 000,00

36 157,15

99 099,60

Січ.14

6 666,67

11 004,35

94 761,92

Лют.14

6 666,67

11 004,35

90 424,23

Бер.14

6 666,67

11 004,35

86 086,55

Кві.14

30 000,00

17 292,55

98 794,00

Тра.14

30 000,00

17 292,55

111 501,45

Чер.14

30 000,00

17 292,55

124 208,90

Лип.14

40 000,00

23 580,75

140 628,15

Сер.14

40 000,00

23 580,75

157 047,40

Вер.14

40 000,00

23 580,75

173 466,65

Жов.14

70 000,00

36 157,15

207 309,50

Лис.14

70 000,00

36 157,15

241 152,35

Гру.14

70 000,00

36 157,15

274 995,20

Всього

1 000 000,00

716 854,80

274 995,20

* складено автором

На основі План руху грошових коштів з 2012 по 2014 рр. можна побудувати графік, що відображає зміну фінансового стану підприємства. З графіку видно, що при обсягах збуту, прийнятих експертним методом, межа беззбитковості буде досягнута в червні 2013 року.

Передбачається використання виключно власних коштів підприємства. Проект вважається з низьким рівнем ризику. Загальна вартість капіталовкладень - 42 000 грн.

Фактором, що може вплинути на розвиток проекту є активна політика та розвиток конкурентів на території області. Але такий розвиток можливий лише за умови стрімкого росту попиту. При настанні таких обставин постійні клієнти підприємства забезпечать необхідний обсяг збуту.

Рис. 3.1 Динаміка фінансового стану підприємства в 2012-2014 рр.

В процесі реалізації проекту може виникнути проблема нестачі трудових кадрів. В зв'язку з невеликою чисельністю людей, задіяних в проекті, неможливо тримати достатній резерв трудових кадрів, але проблема вирішується пошуком та навчанням нових співробітників. При цьому можливе «затягування» строків виконання робіт, що негативно вплине на імідж підприємства, але не принесе значних збитків. В якості запобіжного заходу пропонується створити базу даних потенційних працівників.

Застави не передбачається.

Висновки до розділу 3

Вибір стратегії було здійснено експертним методом прийняття управлінських рішень з урахуванням досвіду в діяльності з постачання та обслуговування медичного та технологічного обладнання в Україні. Найбільш дієвими є створення підприємства-сервісного центру на території Російської Федерації.

Проект передбачає підтримку і розширення існуючого бізнесу - розширення діяльності підприємства (послуги з монтажу та обслуговування систем централізованої подачі кисню) на територію РФ. На даний момент підприємство надає послуги з ремонту та обслуговування кисне проводів на території України.

Проект реалізується на базі існуючого підприємства. Для реалізації проекту передбачається створення нового підрозділу, що має складатися з шести співробітників. Таким чином, створюється 6 нових робочих місць.

Планується надання послуг з демонтажу, монтажу, ремонту та технічного обслуговування систем централізованої подачі кисню в медичних закладах на території Російської Федерації.

Загальна вартість проекту складає 716 854 грн. Фінансування передбачається за рахунок власних коштів.

На найближчі 3 роки прогнозується обсяг збуту в сумі 1 000 000 грн. Плановий фінансовий результат - 283 146 грн. чистого прибутку.

Термін окупності проекту - 17 міс. Строк реалізації проекту - 3 роки.

ВИСНОВКИ

У ході роботи було проведено аналіз теоретичних аспектів організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства, проведено аналіз законодавчої бази України з зовнішньоекономічної діяльності, розглянуті основні підходи до оцінки та вибору стратегій виходу підприємств на зовнішні ринки. Проведено аналіз діяльності підприємства та виявлено перспективи та напрямки розвитку. Проведено аналіз можливих ринків, та більш детально досліджено ринок Російської Федерації, як найбільш перспективного зовнішнього ринку. Розглянуті можливі стратегії виходу на зовнішній ринок та розроблено практичні рекомендації по впровадженню обраної стратегії.

Зовнішньоекономічна діяльність є формою реалізації зовнішньоекономічних зв'язків, які в свою чергу визначають характер зовнішньоекономічних відносин. Зовнішньоекономічна діяльність може приймати різні форми, найбільш важливі з яких наступні: зовнішня торгівля; виробнича кооперація; інвестиційне співробітництво; інші форми (валютні, кредитні та ін.). Всі форми зовнішньоекономічної діяльності мають свої особливості.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється за допомогою адміністративних та економічних методів. Адміністративні методи безпосередньо впливають на господарські відносини. Адміністративні методи найдоцільніше застосовувати за умов економічної нестабільності, зростання дефіциту та інфляції. Економічні методи діють через ринковий механізм. Економічні методи регулювання займають провідне місце в період стабілізації економіки. До них належать митні тарифи, збори, імпортні депозити (в галузі імпорту), пільгові кредити експортерам, гарантії, субсидії, звільнення від сплати податків тощо (в галузі експорту).

Для підприємства вихід на зовнішні ринки може бути одним з напрямків розвитку та розширення діяльності.

Загальний стратегічний план фірми формується на основі її стратегічної маркетингової програми фірми шляхом нарощування на ньому фінансово-економічного, технічного й організаційного наповнення.

Просте і ясне визначення цілей являє собою важливу передумову успішного виходу на зовнішні ринки, так само як і точне оцінювання наявних ресурсів. Дуже часто можливості, що з'являються на зовнішніх ринках, не узгоджуються ні з цілями, ні з ресурсами. Дуже важливо достатньо зважено визначити цілі, щоб не допустити втягування підприємства в програшні ситуації.

Найбільш перспективними напрямками розвитку підприємства ДП «Медтехніка-Сервіс» є розширення існуючого напрямку - підрозділу з монтажу та обслуговування систем кисне постачання, як найбільш соціально значимого, а також найбільш перспективного з точки зору фінансування та підготовки державних (регіональних) програм.

В умовах розвинутого ринку розробка і застосування стратегії маркетингової діяльності - одна з найважливіших функцій керівників фірм вищої ланки.

Враховуючи основні фактори, що впливають на вибір ринку в першу чергу слід звернути увагу на ринок Російською Федерації. Для прийняття остаточного вибору, необхідно більш детально вивчити ринок послуг в медичній сфері Російської Федерації.

Розглянувши ринок послуг Російської Федерації, можна зробити висновки про перспективність ринку послуг з монтажу та обслуговування систем киснепостачання. Існує недостатня кількість підприємств, що можуть надавати подібні послуги, а державна підтримка створює сприятливі умови для реалізації проектів.

Вибір стратегії було здійснено експертним методом прийняття управлінських рішень з урахуванням досвіду в діяльності з постачання та обслуговування медичного та технологічного обладнання в Україні. Найбільш дієвими є створення підприємства-сервісного центру на території Російської Федерації.

Проект передбачає підтримку і розширення існуючого бізнесу - розширення діяльності підприємства (послуги з монтажу та обслуговування систем централізованої подачі кисню) на територію РФ. Проект реалізується на базі існуючого підприємства. Для реалізації проекту передбачається створення нового підрозділу, що має складатися з шести співробітників. Таким чином, створюється 6 нових робочих місць

Загальна вартість проекту складає 716 854 грн. Фінансування передбачається за рахунок власних коштів.

На найближчі 3 роки прогнозується обсяг збуту в сумі 1 000 000 грн. Плановий фінансовий результат - 283 146 грн. чистого прибутку.

Термін окупності проекту - 17 міс. Строк реалізації проекту - 3 роки.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”, за ред. Проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ПП “Рута”, 2003. - 680 с.

2. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2001. - 152 с.

3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. Пособие / Н.И. Кабушкин - 4-е изд. - Мн.: Новое знание, 2001, с.324.

4. Кокорін В. Конкурентоспроможність економіки України // Бізнес & Економіка - 2003 - №5.- с.9-11

5. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Х.: Фактор, 2003. - 148с.

6. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с анг. / Е.М. Пеньковой. -М.: Прогресе, 1990.-736с.

7. Куприянов Е.М., Швандер В.А. Курс предпринимательства: Учебник для вузов. - М.: Финансы ЮНИТИ, 1997. - 439 с.

8. Пашута М. Вимоги до бізнес-планування. // Персонал 10/2006

9. Основы менеджмента. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. - М., 1994. - 714 с.

10. Положення про типовий бізнес-план // Фонд Державного майна України від 26 травня 1994 року №301, зі змінами та доповненнями

11. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 29, зі змінами та доповненнями

12. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, зі змінами та доповненнями

13. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” // Урядовий кур'єр. -- 1998, зі змінами та доповненнями

14. Балабанов И.Т. Внешнеэкономические связи: Учеб, пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2001

15. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ - 2000», 2001. - 298 с

16. Боумен К. Основы стратегического менеджмента. - М., 2007.

17. Брюховецька Н.Ю. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика. - Донецьк, 2003. - 275 с

18. Валуев С.А., Игнатьева А.В. Организационный менеджмент. - М.: Нефть и газ, 2001.

19. Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М.: Триада, 2004.


Подобные документы

 • Економічна сутність та поняття стратегії в плануванні розвитку підприємства: шляхи реалізації цілей підприємства. Фінансова стратегія, її цілі, завдання. Методи фінансової стратегії діяльності підприємства. Механізм реалізації розвитку підприємства.

  реферат [27,4 K], добавлен 29.03.2008

 • Аналіз динаміки зовнішньоторгових відносин України та окреслення основних проблем на сучасному етапі. Інвестування, розробка стратегії завоювання зовнішнього ринку для підприємства. Порівняльна характеристика основних способів виходу на зовнішні ринки.

  дипломная работа [298,1 K], добавлен 04.08.2010

 • Прибутковість функціонування підприємства: поняття, основні параметри, фактори формування. Обґрунтування комплексу заходів щодо підвищення прибутковості діяльності підприємства. Розробка стратегії підвищення рентабельності діяльності ТОВ "СП "Профіпласт".

  дипломная работа [2,3 M], добавлен 07.07.2011

 • Теоретичні основи формування стратегії прибутковості підприємства. Загальна характеристика діяльності ПАТ "ТНТ". Оцінка впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на економічний розвиток. Оцінка ризику. Шляхи ефективного використання стратегії.

  курсовая работа [390,7 K], добавлен 17.01.2015

 • Економічна сутність стратегії у плануванні розвитку підприємства. Механізм здійснення стратегічного аналізу стану підприємства. Реалізація та контроль стратегії підприємства. Формування пропорції щодо поліпшення фінансово-господарського підприємства.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 13.11.2010

 • Обґрунтування стратегії виходу на зовнішній ринок ЗАТ ВО "Контi": характеристика підприємства, іноземних філій; аналіз ринку і конкурентів кондитерської групи; фінансові показники. Оцінка економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності компанії.

  дипломная работа [2,0 M], добавлен 09.06.2012

 • Аналіз зовнішнього середовища діяльності рибопереробного підприємства, його зовнішніх ринків та конкуренції. Вдосконалення механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю ПП "Промен". Оцінка логістичних операцій. Стратегія управління персоналом.

  отчет по практике [6,7 M], добавлен 18.09.2010

 • Загальні відомості про підприємство ВАТ "Тернопільський комбайновий завод", порядок формування стратегії його зовнішнього розвитку. Аналіз потенціалу розвитку машинобудування в Україні. Шляхи покращення становища машинобудівної галузі виробництва.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 24.05.2015

 • Поняття та види конкурентоспроможності. Аналіз показників ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, динаміки обсягу продаж. Оцінка ринків збуту основної продукції. Визначення конкурентоспроможної стратегії розвитку організації.

  курсовая работа [202,4 K], добавлен 04.04.2016

 • Методологія виникнення та становлення малого бізнесу. Зарубіжний і вітчизняний досвід його розвитку. Аналіз діяльності підприємства "Підгір’я". Елементи регіональної інфраструктури і модель функціонування фінансової стратегії підтримки малих підприємств.

  курсовая работа [299,1 K], добавлен 20.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.