Обґрунтування проекту механічного цеху на основі укрупнених нормативів

Техніко-економічне обґрунтування проекту механічного цеху. Склад матеріальних і трудових ресурсів підприємства. Виробнича собівартість продукції. Розрахунок потреби в коштах. Оцінка фінансових показників діяльності підприємства, їх ефективне використання.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.03.2014
Размер файла 168,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тема курсової роботи:

Обґрунтування проекту механічного цеху на основі укрупнених нормативів

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ВАЛОВОГО ВИПУСКУ

Варіант

Трудомісткість виробу, н-год

Обсяг виробництва, од.

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 1

Виріб 2

1

148

210

324

441

Задачі завдання: придбання теоретичних знань щодо основних аспектів розвитку підприємства як господарюючого суб'єкта в умовах ринкової економіки

Керівник курсової роботи: М.В. Панкова

Виконавець курсової роботи: А.Є. Есауленко

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ (ОВФ)

1.1 Розрахунок ефективного фонду робочого часу одиниці обладнання

1.2 Розрахунок кількості та вартості обладнання

1.3 Транспортні засоби

1.4 Будівлі

1.6 Інструменти та виробничий та господарський інвентар

1.5 Дороге оснащення

2. РОЗРАХУНОК ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 • 3. ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ОСНОВНИХ
  • 3.2 Витрати на оплату праці допоміжних робочих
   • 3.3 Витрати на оплату праці керівників, фахівців і службовців
   • 3.4 Фонд оплати праці
   • 3.5 Єдиний соціальний внесок
   • 3.6 Розрахунок середньомісячної заробітної плати по категоріях працюючих

4. ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

4.2 Загальновиробничі витрати (ОПР)

4.3 Калькуляція собівартості одиниці продукції

5. ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКТА

5.1 Адміністративні та комерційні витрати

5.2 Калькуляція повної собівартості продукції

5.3 Звід витрат на виробництво по підприємству

6. ОПТОВА ТА ОПТОВА-ВІДПУСКНА ЦІНА ВИРОБІВ, ПРИБУТОК І ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІІ ТОВАРУ

7. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В КОШТАХ

7.1 Потреба в оборотних коштах по основних матеріалах і купованих напівфабрикатах

7.2 Потреба в оборотних коштах у незавершеному виробництві

7.3 Потреба в оборотних коштах у готовій продукції

8. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9. ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ

10. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

РЕФЕРАТ

Розрахунково-пояснювальна записка: 64 с., 10 частини, 34 табл., 12 джерел, 5 додатків.

Мета курсової роботи є придбання теоретичних знань щодо основних аспектів розвитку підприємства як господарюючого суб'єкта в умовах ринкової економіки, а саме: складу матеріальних, трудових ресурсів підприємства та показників їх ефективного використання; основних показників діяльності підприємства, а так само закріплення отриманих знань на конкретних прикладах

Методи дослідження: формальної та діалектичної логіки, якісного аналізу та синтезу, системного підходу, прогнозування.

В курсовій роботі виконано розрахунки коштів на оплату праці, вартості основних виробничих фондів, оборотних коштів, кошторису, калькуляції собівартості одиниці продукції, ціни цієї продукції, фінансових результатів діяльності підприємства, а також основних показників його діяльності.

Верстат, фонд оплати праці, основні фонди, оборотні кошти, кошторис, калькуляція, ціна, прибуток, показники, фінансові результати, нормативи, незавершене виробництво, готова продукція, виробнича програма

ВСТУП

Курсова робота є одним з етапів навчання студентів і являє собою самостійне наукове дослідження, в якому з'єднуються теоретичні знання та практичні навички студента в галузі економіки підприємства. У ході курсового проектування закріплюються і поглиблюються, наводяться в систему навички самостійного підходу до вирішення завдань управління економічною діяльністю підприємства.

Актуальність даної курсової роботи полягає в тому, що в даний час для ефективного управління підприємством спеціалісту необхідні глибокі економічні знання, грамотність і компетентність в організації виробництва, вміння визначати вимоги ринку, розраховувати як заплановані обсяги виробництва, витрати і ціни на товар вплинуть на прибутковість підприємства.

Тому метою даної курсової роботи є придбання теоретичних знань щодо основних аспектів розвитку підприємства як господарюючого суб'єкта в умовах ринкової економіки, а саме: складу матеріальних, трудових ресурсів підприємства та показників їх ефективного використання; основних показників діяльності підприємства, а так само закріплення отриманих знань на конкретних прикладах.

1. ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ (ОВФ)

1.1 Розрахунок ефективного фонду робочого часу одиниці обладнання ()

Розрахунок ефективного фонду робочого часу обладнання на поточний рік необхідно представити у формі таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Розрахунок ефективного фонду робочого часу обладнання

Показники

Значення

1. Календарний фонд, дні

365

2. Святкові і вихідні дні

10+52*2=114

3. Режимний або номінальний фонд, дні

365-114=251

4. Час на ППР і модернізацію, %

-

6. Номінальна тривалість робочої зміни

8

8. Ефективний фонд часу за рік, годин

251*8*2*(1-0,05)=3815,22

Номінальний фонд робочого часу розраховується як різниця між календарним фондом часу і вихідними і святковими днями. Номінальний фонд робочого часу обладнання при роботі в одну зміну розраховується за формулою

Фн = (Фк- Двих) х• Тсм (1.1)

де Фк -- календарний фонд робочого часу обладнання (кількість календарних днів на рік);

Двих- число вихідних та святкових днів у періоді;

Тсм - номінальна тривалість робочої зміни, год.

Ефективний фонд часу роботи одиниці обладнання розраховується по формулі:

(1.2)

де Фном - номінальний фонд робочого часу за рік, год.;

а - відсоток простоїв обладнання в планових ремонтах (5-10%);

Кзм - режим змінності.

Режим роботи: двозмінний при 40-годинному робочому тижні.

Тип виробництва: серійне.

1.2 Розрахунок кількості та вартості обладнання

Кількість основного обладнання (Коб) визначається для кожного виду робіт за формулою:

, (1.3)

де - трудомісткість валового випуску j-го виду робіт за двома виробами, год.

Kвн - коефіцієнт виконання норм виробітку (в роботі дорівнює 1,1).

Трудомісткість валового випуску по виробам визначається наступним чином:

(1.4)

де - трудомісткість і-го виробу, н-год.

- обсяг випуску і-го виробу, од.

- трудомісткість одиниці і-го виробу, н - год.

Т1=148*324=47952 н/ч.

Т2=210*441=92610 н/ч.

Вихідні дані для розрахунку наведені в Додатку Б.

На наступному етапі трудомісткість розподіляється по видам робіт у наступній пропорції (табл. 1.2)

Таблиця 1.2

Розподіл трудомісткості за видами робіт

Найменування видів робіт

Розподіл трудомісткості, н-ч

Виріб 1

Виріб 2

Токарні

0,4*47952=19180,8

0,45*92610=41674,5

Фрезерні

0,25*47952=11988

0,25*92610=23152,5

Свердлильні

0,25*47952=11988

0,2*92610=18522

Шліфувальні

0,1*47952=4795,2

0,1*92610=9261

Найбільш трудомісткості приходиться на виріб 2, який складає 41674,5 н-ч. Тому потреба в обладнанні токарними станками буде найбільш потрібна підприємству.

На підставі розрахунків встановлюється потреба в обладнанні () і коефіцієнт його завантаження (Kз) по формулі:

(1.5)

де - прийнята потреба в обладнанні (округляється у бік збільшення до найближчого цілого числа).

Середній коефіцієнт завантаження для усіх груп обладнання складає 0,8.

Розрахункова величина коефіцієнту завантаження не повинна перевищувати його середнього рівня по кожної групі обладнання. Якщо коефіцієнт завантаження перевищує його середнє значення, то необхідно провести перерахунок кількості обладнання за допомогою коефіцієнту використання () обладнання за наступною формулою:

(1.6)

де - коефіцієнт використання обладнання для усіх груп обладнання складає 0,9.

Потім знову округляється до найближчого більшого цілого числа та здійснюють повторний розрахунок коефіцієнту завантаження обладнання. Перерахунок продовжують до тих пір, поки коефіцієнт завантаження не опиниться у межах середнього значення по групі.

Розрахунки виконуються в табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Розрахунок потреби в основному обладнанні

Види робіт

Трудомісткість валового випуску, н-год

Ефективний фонд робочого часу одиниці обладнання, год

Коефіцієнт виконання норм

Кількість обладнання

Коефіцієнт завантаження обладнання

Розрахун-кова

Прийнята

Токарні

60855,3

3815,2

1,1

14,5

15

0,97

Фрезерні

35140,5

3815,2

1,1

8,4

9

0,90

Свердлильні

30510

3815,2

1,1

7,3

8

0,89

Шліфувальні

14056,2

3815,2

1,1

3,4

4

0,96

Всього

140562

36

Таким чином можна зробити висновок щодо ефективності встановлення обладнання, воно дійсне потрібне на підприємстві та кожне обладнання буде використовуватись майже на всю потужність.

Основні техніко-економічні характеристики устаткування наведені в Додатку В. Дані стосовно основного обладнання представлені у вигляді таблиці 1.4.

Балансова вартість устаткування включає оптову ціну і транспортно-монтажні витрати, що приймаються у розмірі 15% по відношенню до оптової ціни.

Потреба в допоміжному устаткуванні встановлюється укрупнено в розмірі: кількість і вартість - 10% по відношенню до кількості і вартості основного устаткування; потужність - 5% по відношенню до потужності основного устаткування.

1.3 Транспортні засоби

Потреба в транспортних засобах встановлюється укрупнено: вартість - 10% по відношенню до вартості основного і допоміжного устаткування; потужність - 3% по відношенню до потужності основного і допоміжного устаткування. Потреба в транспортних засобах умовно розбивається на дві рівні частини: 50% від загальної потреби - це потреба в крановому обладнанні; 50% - потреба в напольному транспорті.

1.4 Будівлі

Площа, займана устаткуванням (Sоб), визначається, виходячи з габаритів, з врахуванням проходів, проїздів, місць складування і тому подібне по формулі:

, (1.7)

де Sгаб- площа по габариту, кв.м;

- коефіцієнт, що враховує додаткову площу для проходів, проїздів, місць складування (Додаток Г).

Площа допоміжних приміщень складає 25-30% по відношенню до площі, займаної устаткуванням.

Площа, займана устаткуванням, і площу допоміжних приміщень складають в сумі виробничу площу.

Площа побутових і конторських приміщень складає 25-30% по відношенню до виробничої площі.

Вартість адміністративно - побутових приміщень визначається на основі їх зовнішнього об'єму і вартості 1 м3, яку прийняти на рівні 36,0-40,0 у.е.

Вартість 1 м виробничих приміщень цехів прийняти на рівні 30,0 у.е.

Для розрахунку об'єму будівель висоту приміщень прийняти:

- виробничих - 5 м,

- адміністративно - побутових -2.5-3 м

Sдоп =0,25*Sоб.=131,5 м2; (1.8)

Sпр=Sдоп+Sоб=657,7м2; (1.9)

V= Sпр*5м=3288,51 м3; (1.10)

Sадм.поб.=0,25*Sпр.=164,42 м2; (1.11)

Vадм.поб.=2,5*Sадм.поб.=411,06 м3 (1.12)

1.5 Дороге оснащення

Вартість дорогого оснащення приймається у розмірі 10% по відношенню до вартості основного і допоміжного устаткування.

1.6 Інструменти та виробничий та господарський інвентар

Вартість цієї групи основних виробничих фондів приймається у розмірі 3,5-5% по відношенню до вартості основного і допоміжного устаткування.

Результати попередніх розрахунків зводяться у таблицю 1.5

Таблиця 1.4

Види обладнання

Кількість, од.

Оптова ціна одиниці обладнання грн.

Транспортно-монтажні витрати, грн.

Балансова вартість, грн.

Потужність двигуна, кВТ

Габарит станка, м x м

Коефіцієнт що враховує додаткову площу

Площа з врахуванням коефіцієнту, м2

Одного станка

Всього обладнання

Одного станка

Всього обладнання

Одного станка

Всього обладнання

Токарні

115

5000

750

5750

86250

22

330

4,52

4,5

20,34

305,1

Фрезерні

99

2500

375

2875

25875

11

99

3,03

4,5

13,635

122,715

Свердлильні

88

2500

375

2875

23000

7,5

60

2,61

4,5

11,745

93,96

Шліфувальні

44

4600

690

5290

21160

22

88

5,87

4

23,48

93,92

Всього:

Х

Х

Х

156285

Х

577

Х

Х

Х

615,695

Дані про основне обладнання

Висновок: таким чином найбільш дорогим обладнанням являється токарний станок, він більш за всіх споживає електроенергії та перевищує по кількості інше обладнання, але підприємство найбільш нуждається саме в такій кількості і потужності обладнання.

Таблиця 1.5

Вартість основних виробничих фондів

Елементи основних фондів

Вартість, грн.

Потужність, кВт

Питома вага

1. Основне обладнання

156285

492,5

0,46

2. Допоміжне обладнання

15628,5

24,625

0,046

3. Транспортні засоби

17191,35

15,51375

0,05

в т.ч. - кранове

8595,7

0,025

напільне

8595,7

0,25

4. Будівлі

в т.ч. - виробничі

115443

0,339

адміністративно-побутові

19241,2

0,056

Всього

340980,45

1,000

За даними додатка Д розраховується видова структура основних виробничих фондів на початок та кінець звітного періоду, результати можуть бути зведені до таблиць або діаграм, приклади яких наведені нижче:

Таблиця 1.6

Склад основних виробничих фондів підприємства у звітному році

Найменування показника

Наявність на початок року, грн.

Надійшло протягом року, грн.

Вибуло протягом року, грн.

Наявність на кінець року, грн.

Відхилення: + збільшення, -зменшення; грн.

Темп зростання, %

1. Основне обладнання

156285

1890

158175

1890

101

2. Допоміжне обладнання

15628,5

1560

14068,5

-1560

89

3. Транспортні засоби

17191,35

в т.ч. - кранове

8595,7

2020

10615,7

2020

119

- напольне

8595,7

3000

11595,7

3000

126

4. Будівлі

в т.ч. виробничі

115443

2900

112543

-2900

97

адміністративно-побутові

19241,2

1940

21181,2

1940

109

5. Дороге оснащення

17191,35

1100

16091,4

-1100

93

6. Інструменти та виробничий та господарський інвентар

8595,7

1480

7115,7

-1480

79

7. Інші основні фонди

750

750

750

Всього

349576,1

9600

7040

352136,2

2560

813

Таким чином ми бачимо що протягом року основних фондів надійшло на 2560 грн. більш ніж вибуло та темпи зростання в основному перевищують 100%. Окрім цього, необхідно зробити класифікацію основних фондів відповідно до податкового обліку в звітному році та за участю у виробничому процесі (розподілити на активну й пасивну частини) і визначити їх структуру.

Таблиця1.7

Виробнича структура основних виробничих фондів підприємства у звітному році

Найменування показника

На початок року

На кінець року

Вартість, грн.

Питома вага, %

Вартість, грн.

Питома вага, %

Усього основні виробничі фонди, у тому числі:

349576,1

352136,2

активна частина

214891,9

61,506

217662

62,732

пасивна частина

134684,2

38,494

124474,2

37,268

Далі розраховуються показники, які характеризують рух основних виробничих фондів: коефіцієнти надходження, вибуття у звітному періоді.

Коефіцієнт надходження основних фондів:

(1.13)

де ВНАДХ - вартість основних фондів, що надійшли протягом звітного року;

ВКІН. ЗВ. Р - вартість основних фондів на кінець звітного року.

Коефіцієнт вибуття основних фондів:

(1.14)

де ВВИБ - вартість основних фондів, що надійшли протягом звітного року;

ВПОЧ.ЗВ.Р. - вартість основних фондів на початок звітного року.

Наступним шагом є визначення середньорічної вартості основних виробничих фондів у звітному році. Використовуючи дані додатка Д, розрахунок доцільно виконати за наступною формулою

= Впп+ (1.15)

де Внг - вартість основних фондів на початок гроку, грн.

Ввв- вартість ведених в дію основних фондів в i місяці даного року, грн.

tвв - кількість місяців до кінця періоду, протягом яких основні фонди функціонують;

tвив j- 1,2,3 … ti, кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних фондів;

=323802,03+2400*(5/12)-1700*(8/12)+1300*(3/12)+2850*(11/12)-

4890*(12/12)+1940*(9/12)-700*(2/12) +2020*(6/12)+770*(12/12) = грн.

Далі слід розглянути методи нарахування амортизації.

Розрахунок річної суми амортизаційних відрахувань за весь період очікуваного використання об'єкта основних засобів проводиться за методами бухгалтерського обліку П(С)БО 7 “Основні засоби”:

- прямолінійним;

- зменшення залишкової вартості;

- прискореного зменшення залишкової вартості;

- кумулятивним.

Для конкретного об'єкта основних виробничих фондів (див. додаток Е) необхідно розрахувати річні суми амортизаційних відрахувань, накопичені суми амортизаційних відрахувань, залишкову вартість за вказаний у варіанті період експлуатації, представити графічно отримані результати розрахунків, проаналізувати переваги та недоліки кожного з методів нарахування амортизації.

Таблиця 1.8

Види основних виробничих фондів

Варіант

Види основних виробничих фондів

Первісна вартість основних фондів, грн.

Ліквідаційна вартість основних фондів у відсотках до первісної вартості (грн.)

Строк служби основних фондів, років

1

2

3

4

5

21

Установка бурильна БУЛИЗ-15

6834

3,5%.

5

Таблиця 1.9

Розрахунок річної суми амортизаційних відрахувань за прямолінійним методом, грн.

Період експлуатації

Первісна вартість, СПЕРВ

Річна сума амортизаційних відрахувань, АВ

Накопичена амортизація, ? АВ

Залишкова вартість на кінець періоду, СЗАЛ

1

2

3

4

5

1-й

6834,000

1318,96

1318,96

5515,04

2-й

5515,04

1318,96

2637,922

4196,08

3-й

4196,08

1318,96

3956,882

2877,12

4-й

2877,12

1318,96

5275,842

1558,16

5-й

1558,16

1318,96

6594,802

239,19

Таблиця 1.10

Розрахунок річної суми амортизаційних відрахувань за кумулятивним методом, грн.

Період експлуатації

Первісна вартість, СПЕРВ

Річна сума амортизаційних відрахувань, АВ

Накопичена амортизація, ? АВ

Залишкова вартість на кінець періоду, СЗАЛ

1

2

3

4

5

1-й

6834

2198,27

2198,27

4635,73

2-й

4635,73

1758,616

3956,886

2877,114

3-й

2877,11

1318,962

5275,848

1558,148

4-й

1558,15

879,308

6155,156

678,842

5-й

678,842

439,654

6594,81

239,19

Таблиця1.11

Розрахунок річної суми амортизаційних відрахувань за методом зменшення залишкової вартості, грн.

Період експлуатації

Первісна вартість, СПЕРВ

Річна сума амортизаційних відрахувань, АВ

Накопичена амортизація, ? АВ

Залишкова вартість на кінець періоду, СЗАЛ

1

2

3

4

5

1-й

6834,000

3338,667

3338,667

3495,333

2-й

3495,333

1707,602

5046,269

1787,731

3-й

1787,731

873,3741

5919,643

914,357

4-й

914,357

446,6979

6366,341

467,6591

5-й

467,659

228,4691

6594,81

239,19

Таблиця 1.12

Розрахунок амортизаційних відрахувань за методом прискореного зменшення залишкової вартості, грн.

Період експлуатації

Первісна вартість, СПЕРВ

Річна сума амортизаційних відрахувань, АВ

Накопичена амортизація, ? АВ

Залишкова вартість на кінець періоду, СЗАЛ

1

2

3

4

5

1-й

6834

2733,6

2733,6

4100,4

2-й

4100,4

1640,16

4373,76

2460,24

3-й

2460,24

984,096

5357,86

1476,144

4-й

1476,14

590,457

5948,31

855,6864

5-й

885,686

646,496

6594,81

239,19

Аг=2*Сост.а

На=1/Т=1/5=0,2

Подальші розрахунки виконуються аналогічно методу зменшення залишкової вартості.

2. РОЗРАХУНОК ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

На першому етапі роботи визначається розрахункова чисельність робітників.

Основні робітники - це робітники, які безпосередньо зайняті виготовленням продукції. Чисельність основних робітників (Pосн) визначається за формулою:

(2.1)

де - трудомісткість валового випуску j-го виду робіт k-го розряду за двому виробами, год. Результати розрахунків зведені в табл. 3

- Ефективний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника, год;

- плановий коефіцієнт виконання норм. в роботі прийнятий 1,1.

Ефективний фонд робочого часу розраховується наступним чином:

, (2.2)

де Фкал - календарний фонд робочого часу, дн.;

Ксв - кількість святкових днів на протязі року, дн;

К вих. - кількість вихідних днів за рік, дн.;

Ввз - Втрати робочого часу на протязі зміни;

Тзм - тривалість зміни 8 год.;

Вн - відсоток планових неявок на роботу, %.

Структура неявок на роботу може бути прийнята наступною:

- відпустки, основні та додаткові 9.2%,

- виконання державних обов'язків 0.3%,

- неявки через хворобу 2.5 - 5%,

- втрати робочого часу на протязі зміни до 1.2% (max 0,5).

Розрахунок ефективного фонду робочого часу необхідно представити у вигляді табл.2.1.

Таблиця 2.1

Розрахунок балансу робочого часу середньоспискового робітника на 2013 рік

Найменування показника

Значення показника

1. Календарний фонд, дні

365

2. Святкові і вихідні дні

114

3. Номінальний фонд, дні

251

4. Середня кількість неявок на роботу, дні

30,12

5. Явочний робочий фонд, дні

251-30,12=220,88

6. Номінальна тривалість робочої зміни

8 годин

7. Втрати робочого часу на протязі зміни

1,2%

8. Ефективний фонд часу за рік, годин

1745,84

Трудомісткість валового випуску визначається за двома виробами наступним чином:

(2.3)

де - трудомісткість валового випуску за двома виробами, н-год.

- обсяг випуску і-го виробу, од.

- трудомісткість одиниці і-го виробу, н - год.

Т1=148*324=47952 н/ч.

Т2=200*441=92610 н/ч.

Вихідні дані для розрахунку наведені в Додатку Г.

На наступному етапі трудомісткість розподіляється по видам та розрядам робіт у наступній пропорції (табл..2.2)

Таблиця 2.2

Розподіл трудомісткості

Найменування видів робіт

Розподіл трудомісткості,%

Виріб 1

Виріб 2

Токарні, з них:

19180,8

41674,5

3 розряд

11988

23152,5

4 розряд

7192,8

18522

Фрезерні, з них:

11988

23152,5

3 розряд

7192,8

9261

4 розряд

4795,2

13891,5

Свердлильні, з них:

11988

18522

3 розряд

4795,2

9261

4 розряд

7192,8

9261

Шліфувальні, з них:

4795,2

9261

3 розряд

2397,6

9261

4 розряд

2397,6

-

Всього

47952

92610

Можна сказати, що трудомісткість затрачена на виріб 2 буде більше ніж на виріб 1., майже удвічі.

Таблиця 2.3

Чисельність основних робітників

Найменування видів робіт

Трудомісткість валового випуску продукції за двома виробами, н-год

Ефективна від-ний фонд робочого часу, год

Плановий коефіцієнт виконання норм

Чисельність основних робітників, чол.

Розр.

Прин.

Токарні, з них:

60855,3

1745,83552

1,1

31,69

32

3 розряд

35140,5

1745,83552

1,1

18,29

19

4 розряд

25714,8

1745,83552

1,1

13,39

14

Фрезерні, з них:

35140,5

1745,83552

1,1

18,29

19

3 розряд

16453,8

1745,83552

1,1

8,57

9

4 розряд

18686,7

1745,83552

1,1

9,73

10

Свердлильні, з них:

30510

1745,83552

1,1

15,89

16

3 розряд

14056,2

1745,83552

1,1

7,32

8

4 розряд

16453,8

1745,83552

1,1

8,57

9

Шліфувальні, з них:

14056,2

1745,83552

1,1

7,32

8

3 розряд

11658,6

1745,83552

1,1

6,07

7

4 розряд

2387,6

1745,83552

1,1

1,25

2

Всього

140562

75

Таким чином за даними таблиці чисельність виробників, які будуть зайняті виготовленням безпосередньо продукції, складає 75 чоловіка.

Чисельність допоміжних робітників приймається за укрупненими нормативами, виходячи зі співвідношення чисельності основних і допоміжних робітників, а за професіями, виходячи з питомої ваги кожної професії в чисельності допоміжних робітників. Кількість допоміжних робітників отримуємо виходячи із середнього співвідношення чисельності основних і допоміжних робітників. (див. додаток Б).

Таблиця 2.4

Чисельність допоміжних робітників

Професія

Розряд,

Число основних працівників

Частка працівників,

Кількість працівників у нашому вип..

1

2

3

4

5

Наладчики устаткування

5

3

0,060

2

Електромонтери

1-5

1

0,020

1

Шорники, мастильники

2-3

1

0,020

1

Слюсарі з ремонту устаткування

3-4

4

0,080

3

Верстатники з ремонту устаткування

2-3

2

0,040

1

Слюсарі з ремонту технологічного оснащення

3-4

2

0,040

1

Верстатники з ремонту технологічного оснащення

3-4

2

0,040

1

Підсобні та транспортні робочі

3

8

0,160

5

Комірники ІРК

2-3

3

0,060

2

Комірники матеріальних і проміжних коморах

2-3

2

0,040

1

Підготовники-розподільники

4-5

5

0,100

3

комплектувальники

3

2

0,040

1

Контролери

2-6

12

0,240

8

Прибиральники виробничих приміщень

1-2

3

0,060

2

Всього

50

32

Середнє співвідношення між чисельністю основних і допоміжних робітників

2:1

Таблица 2.5

Чисельність керівників, фахівців і службовців

Професія

Число основних працівників

Частка працівників, %

Кількість працівників у нашому вип..

1

2

3

4

1. Керівництво

начальник цеху

1

0,03

1

Заст. начальника цеху з виробництва

1

0,03

1

Заст. начальника цеху з технічної частини

-

2. технічне бюро

начальник бюро

1

0,03

1

старший технолог

1

0,03

1

Технолог

3

0,03

1

конструктор

-

Кресляр - копировщик

-

Архіваріус

-

3. Планово - диспетчерське бюро

начальник ПДБ

1

0,03

1

плановик

1

0,03

1

Змінний диспетчер

1

0,03

1

нарядчик

1

0,03

1

4. Бюро праці та заробітної плати (БТЗ)

начальник БТЗ

-

Ст. нормувальник

1

0,03

1

нормувальник

1

0,03

1

Ст. економіст

-

економіст

1

0,03

1

5. Група з оснащення

Начальник бюро інструментального господарства

-

Технік з інструменту

-

Ст. майстер

-

Майстер ремонту пристосувань

1

0,03

1

6. Бюро цехового контролю (БЦК)

начальник БЦК

1

0,03

1

Ст. контрольний майстер

-

контрольний майстер

3

0,03

1

7. Бухгалтерія

Ст. бухгалтер

-

Бухгалтер

-

Лічильник

1

0,03

1

завгосп

-

Секретар- табельник

1

0,03

1

8. Виробничий склад

Ст. майстер

3

0,03

1

Змінний майстер

6

0,03

1

Ст. технік - плановик

3

0,03

1

механік цеху

-

Майстер по обладнанню

-

всього

33

20

АУП=20%*(осн.+всп.)=20%*(32+65)=20 чел.

Таблиця 2.6

Характеристика та склад персоналу підприємства у звітному році

Найменування показника

Наявність на початок року, чол.

Надійшло, чол.

Вибуло, чол.

Наявність на кінець року, чол.

Відхилення: (+)збільшення, (-) зменшення; чол.

Темп зростання %

1

2

3

4

5

6

7

Усього персонал підприємства,

118

6

9

115

-3

97,5

в тому числі:- робітників

88

6

9

85

-3

96,5

- АУП

20

0

100

Середньооблікова чисельність персоналу за місяць визначається підсумовуванням облікової чисельності кожного календарного дня цього місяця та діленням отриманого результату на кількість календарних днів у місяці. Підрахунок краще здійснювати у табличній формі.

Таблиця 2.7

Середньооблікова чисельність робітників підприємства за рік

Місяці

Наявність на початок місяця, чол.

Рух робітників: (+) надійшли, (-) вибули, дата-чисельність

Підрахунок

Середньо-облікова чисельність робітників, чол.

1

2

3

4

5

Січень

118

118

Лютий

118

17.02 +2

(118*16+120*12)/28=118,8

119

Березень

119

20.03 -4

(119*19+115*12)/31=117,5

118

Квітень

118

118

Травень

118

12.05 -3

(118*11+115*20)/31=116,1

116

Червень

116

7.06 +1

(116*6+117*24)/30=116,8

117

Липень

117

117

Серпень

117

117

Вересень

117

25.09 -2

(117*24+115*6)/30=116,6

117

Жовтень

117

12.10 +2

(117*11+119*20)/31=118,3

118

Листопад

118

118

Грудень

118

118

Усього за рік

118

За даними цієї таблиці ми відстежили рух та кількість чоловік на протязі року та визначили, що середньооблікова чисельність робітників складає 118.

У наступному пункті індивідуальної роботи необхідно оцінити рух персоналу за звітний рік. Для аналізу доцільно використати наступні показники:

1) Коефіцієнт обороту по прийому, який визначається за формулою

= 6/118 = 0,05 (14)

де ЧПРИЙОМ - чисельність прийнятих працівників на підприємстві протягом року;

ЧРІЧН - середньооблікова чисельність персоналу підприємства за рік.

2) Коефіцієнт обороту по вибуттю:

= 9/118 = 0,076 (15)

де ЧВИБ - чисельність працівників, що вибули на підприємстві протягом року.

3) Коефіцієнт загального обороту:

= (6+9)/118 = 0,127 (16)

4) Коефіцієнт плинності кадрів:

= (2+4)/118 = 0,05 (17)

де ЧВИБ ' - чисельність працівників, що вибули на підприємстві протягом року за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни.

Додаток Г

Вихідні дані для визначення трудомісткості валового випуску

Варіант

Трудомісткість виробу, н-год

Обсяг виробництва, од.

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 1

Виріб 2

21

148

210

324

441

 • 3. ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ОСНОВНИХ
  • Витрати на оплату праці основних робітників відрядників (РОТ) включають в себе основну (Зосн) і додаткову (Здоп) заробітну плату.Основна заробітна плата - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.Розрахунок відрядного заробітку виконується роздільно по 1-му і 2-му виробів, по кожному виду робіт і для кожного розряду за формулою:
   • , (3.1)
   • де lk - годинна тарифна ставка (грн/год) k-го розряду. ВПjik - трудомісткість валового випуску j-го виду робіт k-го розряду і -го виробу.
   • Доплати приймаються в розмірі 12% по відношенню до відрядним заробітку, а премії в розмірі 30-50% по відношенню до сумі відрядного заробітку і доплат.
   • Результати розрахунків по оплаті праці основних робітників зведені в табл. 3.1.
   • 3.2 Витрати на оплату праці допоміжних робочих
   • Допоміжні робітники на відміну від основних - повременщики. Тому основною складовою витрат на оплату праці допоміжних робочих (РОТвр) є тарифна заробітна плата (Зтар), яка визначається за формулою:
   • , (3.2)
   • де lkm - тарифна ставка робітника-повременщика розряду, m - ої професії;
   • чисельність допоміжних робітників k-го розряду, m-ної професії.
   • Доплати, премії та додаткова заробітна плата допоміжних робочих розраховується за тими ж нормативами, що у основних робітників. Результати розрахунків зводимо в табл. 3.2.
   • 3.3 Витрати на оплату праці керівників, фахівців і службовців
   • Витрати на оплату праці даних категорій працівників (РОТрсс) включають в себе оплату за окладами і премії, приймаються в розмірі 25-50% по відношенню до оплати за окладами. Розрахунки представлені в табл. 3.3.
   • 3.4 Фонд оплати праці
   • Фонд оплати праці (ФОП) по кожній категорії працюючих включає витрати на оплату праці (РОТ) і премії, що виплачуються з прибутку (Ппр), які приймаються в розмірі 5 - 10% по відношенню до суми відрядного (тарифного) заробітку і доплат - для робітників, до оплати за окладами для керівників, фахівців і службовців. Розрахунки наведено в табл. 3.1, 3.2 та 3.3.
   • 3.5 Єдиний соціальний внесок
   • Єдиний внесок встановлюється у відсотках (37%) до нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності.
   • Таблиця 3.1
   • Витрати на оплату праці (РОТ), фонду оплати праці (ФОП) і відрахування на соціальні потреби основних робітників
   • Види робіт за розрядами

    Годинна тарифна ставка, грн.

    Трудомісткість валового випуску за двома виробам, н-год

    Фонд основної заробітної плати, тис. грн.

    Доплати, %, грн.

    Сума відрядного заробітку і доплат, грн.

    Премії, грн.

    Річний фонд заробітної плати, тис. грн.

    Єдиний соціальний внесок, грн.

    Премії з прибутку, грн.

    Фонд оплати по праці, грн.

    1

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    Токарні, з них:

    60855,3

    3 розряд

    14,9

    35140,5

    523593,45

    62831,21

    586424,7

    234569,9

    820994,5

    303768

    29321,23

    850315,8

    4 розряд

    16,56

    25714,8

    425837,088

    51100,45

    476937,5

    190775

    667712,6

    247053,6

    23846,88

    691559,4

    Фрезерні, з них:

    35140,5

    3 розряд

    14,9

    16453,8

    245161,62

    29419,39

    274581

    109832,4

    384413,4

    142233

    13729,05

    398142,5

    4 розряд

    16,56

    18686,7

    309451,752

    37134,21

    346586

    138634,4

    485220,3

    179531,5

    17329,3

    502549,6

    Свердлильні, з них:

    30510

    3 розряд

    14,9

    14056,2

    209437,38

    25132,49

    234569,9

    93827,95

    328397,8

    121507,2

    11728,49

    340126,3

    4 розряд

    16,56

    16453,8

    272474,928

    32696,99

    305171,9

    122068,8

    427240,7

    158079,1

    15258,6

    442499,3

    Шліфувальні, з них:

    14056,2

    3 розряд

    14,9

    11658,6

    173713,14

    20845,58

    194558,7

    77823,49

    272382,2

    100781,4

    9727,936

    282110,1

    4 розряд

    16,56

    2387,6

    39538,656

    4744,639

    44283,29

    17713,32

    61996,61

    22938,75

    2214,165

    64210,78

    Всього

    140562

    2199208,01

    263905

    2463113

    985245,2

    3448358

    1275893

    123155,6

    3571514

    • Таблиця 3.2
     • Витрати на оплату праці (РОТ), фонду оплати праці (ФОП) і відрахування на соціальні потреби допоміжних робочих
     • Професії

      Тарифний розряд

      Чисельність, чол.

      Годинна тарифна ставка, грн / год

      Тарифна зарплата, грн.

      Доплати, грн.

      Сума тарифної зарплати та доплат, грн.

      Премії з, грн.

      Всього РОТ, грн.

      Єдиний соціальний внесок, грн

      Премії з прибутку %, грн.

      Фонд оплати по праці, грн

      Номер статті кошторису РСЕО або ПР куди включені РОТ і ОСН від РОТ з даної професії

      Наладчики устаткування

      6

      2

      24,8

      86593,44

      10391,21

      96984,65

      38793,86

      135778,5

      50238,05

      ---

      ---

      РСЭО-2

      Електромонтери

      5

      1

      17,06

      29783,95

      3574,074

      33358,03

      13343,21

      46701,24

      17279,46

      ---

      ---

      РСЭО-2

      Шорники, мастильники

      2

      1

      11,03

      19256,57

      2310,788

      21567,35

      8626,941

      30194,3

      11171,89

      ---

      ---

      РСЭО-2

      Слюсарі з ремонту устаткування

      4

      3

      15,05

      78824,47

      9458,937

      88283,41

      35313,36

      123596,8

      45730,81

      ---

      ---

      РСЭО-3

      Верстатники з ремонту устаткування

      3

      1

      14,9

      26012,95

      3121,554

      29134,5

      11653,8

      40788,3

      15091,67

      ---

      ---

      РСЭО-3

      Слюсарі з ремонту технологічного оснащення

      4

      1

      15,05

      26274,82

      3152,979

      29427,8

      11771,12

      41198,92

      15243,6

      ---

      ---

      РСЭО-3

      Верстатники з ремонту технологічного оснащення

      3

      1

      14,9

      26012,95

      3121,554

      29134,5

      11653,8

      40788,3

      15091,67

      ---

      ---

      РСЭО-3

      Підсобні та транспортні робоч

      3

      5

      13,55

      118280,4

      14193,64

      132474

      52989,6

      185463,6

      68621,53

      ---

      ---

      РСЭО-4

      Комірники ІРК

      3

      2

      13,55

      47312,14

      5677,457

      52989,6

      21195,84

      74185,44

      27448,61

      ---

      ---

      РСЭО-5

      Комірники матеріальних і проміжних коморах

      2

      1

      13,55

      23656,07

      2838,729

      26494,8

      10597,92

      37092,72

      13724,31

      ---

      ---

      ОПР-1

      Підготовники-розподільники

      4

      3

      15,05

      78824,47

      9458,937

      88283,41

      35313,36

      123596,8

      45730,81

      ---

      ---

      ОПР-1

      Комплектувальники

      3

      1

      15,05

      26274,82

      3152,979

      29427,8

      11771,12

      41198,92

      15243,6

      ---

      ---

      ОПР-1

      Контролери ВТК

      6

      8

      20,07

      280311,4

      33637,36

      313948,7

      125579,5

      439528,2

      162625,4

      ---

      ---

      ОПР-1

      Прибиральники виробничих приміщень

      2

      2

      15,05

      52549,65

      6305,958

      58855,61

      23542,24

      82397,85

      30487,2

      ---

      ---

      ОПР-3

      Всього:

      32

      86593,44

      10391,21

      96984,65

      38793,86

      135778,5

      50238,05

      У тому числі за статтями

      - Кошториси РСЕО

      718695,4

      ---

      ---

      - Кошториси ОПР

      668873,4

      ---

      ---

      Таблиця 3.3

      Витрати на оплату праці (РОТ), фонд оплати праці та відрахування на соціальні потреби керівників, спеціалістів і службовців

      Посада

      Посадовий оклад, грн.

      Чисельність, чол

      Витрати на оплату праці РОТ, грн.

      Єдиний соціальний внесок, грн Премії з прибутку%, грн.

      Премії з прибутку %, грн.

      Фонд оплати по праці, грн.

      За месяц

      На плановий період

      за окладами

      Премии,%

      сумма

      1. Керівництво

      Начальник цеху

      3000

      1

      3000

      900

      3900

      46800

      17316

      2340

      49140

      Зам. начальника цеха по виробництву

      2400

      1

      2400

      720

      3120

      37440

      13852,8

      1872

      39312

      Зам. начальника цеха за техничною частиною

      2. Техничне бюро

      Начальник бюро

      2200

      1

      2200

      660

      2860

      34320

      12698,4

      1716

      36036

      Старший технолог

      2600

      1

      2600

      780

      3380

      40560

      15007,2

      2028

      42588

      Технолог

      2300

      1

      2300

      690

      2990

      35880

      13275,6

      1794

      37674

      Конструктор

      Кресляр-копировщик

      Архиваріус

      3. Планувально-диспетчерске бюро

      Начальник ПДБ

      2100

      1

      2100

      630

      2730

      32760

      12121,2

      1638

      34398

      плановик

      2200

      1

      2200

      660

      2860

      34320

      12698,4

      1716

      36036

      Змінний диспетчер

      1800

      1

      1800

      540

      2340

      28080

      10389,6

      1404

      29484

      нарядчик

      1800

      1

      1800

      540

      2340

      28080

      10389,6

      1404

      29484

      4. Бюро праці та заробітної плати (БТЗ)

      Начальник БТЗ

      Ст. нормировщик

      2200

      1

      2200

      660

      2860

      34320

      12698,4

      1716

      36036

      нормувальник

      2000

      1

      2000

      600

      2600

      31200

      11544

      1560

      32760

      Ст. экономіст

      2100

      630

      630

      7560

      2797,2

      378

      7938

      Экономіст

      1800

      1

      1800

      540

      2340

      28080

      10389,6

      1404

      29484

      5. Група з оснащення

      Начальник бюро інструментального господарства

      Технік з інструменту

      Ст. мастер

      Майстер ремонту пристосувань

      1600

      1

      1600

      480

      2080

      24960

      9235,2

      1248

      26208

      6. Бюро цехового контролю (БЦК)

      начальник БЦК

      2000

      1

      2000

      600

      2600

      31200

      11544

      1560

      32760

      Ст. контрольний майстер

      контрольный мастер

      2400

      1

      2400

      720

      3120

      37440

      13852,8

      1872

      39312

      7. Бухгалтерія

      Ст. бухгалтер

      Бухгалтер

      Лічильник

      1950

      1

      1950

      585

      2535

      30420

      11255,4

      1521

      31941

      завхоз

      Секретар-табельник

      1900

      1

      1900

      570

      2470

      29640

      10966,8

      1482

      31122

      8. Виробничий склад

      0

      Ст. мастер

      2200

      1

      2200

      660

      2860

      34320

      12698,4

      1716

      36036

      Змінний мастер

      2000

      1

      2000

      600

      2600

      31200

      11544

      1560

      32760

      Ст. техник-плановик

      2000

      1

      2000

      600

      2600

      31200

      11544

      1560

      32760

      механік цеху

      Майстер по обладнанню

      Всього:

      20

      55815

      669780

      247818,6

      33489

      703269

      3.6 Розрахунок середньомісячної заробітної плати по категоріях працюючих

      Розрахунок наведено в табл. 3.4.

      Таблиця 3.4

      Середньомісячна заробітна плата по категоріях працюючих

      Категорії працюючих

      Чисельність чол.

      РОТ, грн.

      ФОТ, грн.

      Середньомісячна зарплата (грн.) виходячи з

      РОТ

      ФОТ

      Робітники, всього

      97

      4421663,42

      4634459,84

      3798,68

      3981,49

      в тому числі:

      основні

      65

      2979149,86

      3191946,27

      3819,42

      4092,24

      допоміжні

      32

      1442513,57

      1442513,57

      3756,55

      3756,55

      Керівники

      7

      248040

      260442

      2952,86

      3100,50

      Фахівці

      9

      308640

      324072

      2857,78

      3000,67

      Службовці

      4

      113100

      118755

      2356,25

      2474,06

      Усього працюючих

      117

      5091443,42

      5337728,84

      3626,38

      3801,80

      Висновок: з розрахунків ми можемо спостерігати витрати на оплату праці між керівниками, фахівцями та службовцями, а так само їх фонд оплати праці. Всього чисельність працівників на підприємстві становить 117 осіб.

      механічний собівартість трудовий фінансовий

      4. ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

      Собівартість продукції являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції ресурсів: природних ресурсів, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів та нематеріальних активів. У розділі розраховуються загальновиробничі витрати, складається кошторис витрат на виробництво і собівартість одиниці продукції 1 і 2 види і собівартість всієї продукції за статтями витрат.4.1. Витрати з утримання та експлуатації обладнання (РСЕО). Склад та порядок розрахунку РСЕО наведено в табл. 4.1.

      4.2 Загальновиробничі витрати (ОПР)

      Склад та порядок розрахунку ОПР наведено в табл. 4.2.

      Таблиця 4.1

      Склад і розрахунок витрат на утримання та експлуатацію обладнання

      Найменування статей витрат

      Зміст статей витрат

      Методика розрахунку статей витрат або джерело даних

      Значення, грн.

      1

      2

      3

      4

      Амортизація виробничого обладнання, транспортних засобів, цінного інструменту і виробничого інвентарю

      Амортизаційні відрахування по групах основних фондів: виробниче обладнання, транспортні засоби; цінний інструмент; виробничий інвентар

      Амортизаційні відрахування (Аi) визначаються по кожній групі основних засобів за формулою

      Аi = Сi/ Тi,

      де Сi - вартість i-тої групи основних засобів,

      Тi - строк корисного використання i-тої групи основних засобів, років

      Групи основних засобів і мінімальний термін їх корисного використання наведені в додатку 1.

      21345,93

      Разом по статті 1:

      21345,93

      2. Експлуатація обладнання

      2.1. Енергія зі сторони.

      2.1.1 Стисле повітря Зсж.в.

      Витрата стисненого повітря визначається за формулою:

      ,

      де Нсж.в - норма витрати повітря = 2,5 куб.м/ч;

      Спр - прийняте число верстатів;

      Цсж.в - ціна 1куб.м стисненого повітря 0,1 грн.

      2,5*36*0,1*3815,2 =34336,8

      2.1.2 Електроенергія силова Зэ

      Витрата електроенергії визначається за формулою:

      ,

      Кз - коефіцієнт завантаження обладнання;

      Кс - коефіцієнт попиту, який враховує недовантаження і не одночасність роботи електродвигунів (приймається в межах 0,25-0,3);

      Цэ - ціна 1 кВт.год електроенергії 81,11 коп.

      Му- сумарна потужність основного та допоміжного устаткування, транспортних засобів, кВт.

      532,6*0,930,27*0,8111*3552,2 =385281,7

      2.1.3 Вода на виробничі потреби Звод.

      Витрата води визначається за формулою:

      ,

      Спр - прийнята кількість основного і допоміжного обладнання, шт.

      0,015 - питома норма витрати води на добу, куб.м / год;

      Цвод - вартість 1 куб.м води 4,89 грн / куб.м.

      0,015*36*4,89*3815,2=10259,89

      2.2 Допоміжні речовини матеріали (мастильні масла, емульсії, каніфоль, гас, обтиральні матеріали та ін)

      5% від витрат на основні матеріали

      35137,46

      2.3. Витрати на оплату праці допоміжних робітників, які обслуговують обладнання

      Сума значень колонка 9 табл.3.2. поміченихРСЭО-2

      212674,1

      2.4. Відрахування на соціальні потреби від РОТ допоміжних робітників, які обслуговують обладнання

      Сума значень колонка 10 табл.3.2. помічених РСЕО-2

      78689,4

      Разом по статті 2:

      777725,2

      3. Ремонт обладнання, транспортних засобів, цінних інструментів и виробничого інвентарю

      3.1. Допоміжні матеріали

      Норма витрат - 10% на рік по відношенню до вартості обладнання, транспортних засобів, цінних інструментів, виробничого інвентарю.

      19926,34

      3.2. Витрати на оплату праці допоміжних робітників, зайнятих ремонтом обладнання, транспортних засобів і цінних інструментів

      Сума значень колонка 9 табл.3.2. помічених РСЕО-3

      205173,4

      3.3 Відрахування на соціальні потреби від РОТ цих робочих

      Сума значень колонка 10 табл.3.2. помічених РСЕО-3

      75914,15

      Разом по статті 3:

      301013,9

      4. Всередині-заводське переміщення вантажів, матеріалів і запасних частин

      4.1 Допоміжні матеріали

      Норма витрат - 2% на рік по відношенню до балансової вартості транспортних засобів.

      343,827

      4.2 Витрати на оплату праці транспортних робітників

      Сума значень колонка 9 табл. 3.2. помічених РСЕО-4

      185463,6

      4.3 Відрахування на соціальні потреби від РОТ цих робочих

      Сума значень колонка 10 табл.3.2. помічених РСЕО-4

      68621,53

      Разом по статті 4:

      254429,0

      5. Відшкодування зносу малоцінних і швидкозношуваних інструментів і витрати з їх відновлення

      5.1 Знос інструменту

      Витрати на відшкодування зносу інструменту складають 50% на рік від його вартості.

      4297,85

      5.2 Витрати на оплату праці робітників інструментальной групи

      Сума значень колонка 9 табл.3.2. помічених РСЕО-5

      74185,44

      5.3 Відрахування на соціальні потреби від РОТ цих робочих

      Сума значень колонка 10 табл.3.2. помічених РСЕО-5

      27448,61

      Разом по статті 5:

      105312,3

      6. Інші витрати

      Норма витрат - 5% до суми статей 1 - 5.

      73022,29

      Всього по кошторису:

      1533468

      У тому числі за елементами:

      55407,63

      - Допоміжні матеріали:

      419618,5

      - Енергія з боку:

      21345,93

      - Амортизація основних фондів:

      677496,5

      - Витрати на оплату праці:

      250673,7

      - Відрахування на соціальні потреби:

      87580,03

      - Інші витрати:

      1533468

      Таблиця 4.2

      Склад і розрахунок загальновиробничих витрат

      Наймен. статей витрат

      Зміст статей витрат

      Методика розрахунку статей витрат або джерело даних

      Значення, грн.

      1

      2

      3

      4

      1. Утримання апарату управління, спеціалістів, службовців та допоміжних робітників общецехового призначення

      1.1 Витрати на оплату праці керівників, фахівців, службовців і допоміжне-них робочих загальноцехового призначення

      Витрати на оплату праці керівників, фахівців, службовців і допоміжних робітників (підсумок колонки 7 табл.3.3 + табл.3.2. Колонка 9 помічені ОПР1)

      1311198,26

      1.2 Відрахування на соціальні потреби від РОТ керівників, фахівців, службовців і допоміжне-них робочих загальноцехового призначення

      Сума значень колонка 8 табл.3.3 + табл.3.2 колонка 10 помічені ОПР1

      485143,36

      Разом по статті 1:

      1796341,62

      2. Амортизація будівель, і споруд

      Амортизаційні відрахування

      Розрахунок амортизаційних відрахувань проводиться аналогічно розрахунку в табл.4.1

      Строк корисного використання, років

      Будівлі

      20

      6734,21

      Споруди

      15

      -

      Усього:

      6734,21

      Разом по статті 2:

      3. Утримання будинків і споруд

      3.1 Допоміжні матеріали

      Норма витрати - 2% на рік по відношенню до вартості будівель і споруд

      134684,2 *0,02 =2693,68

      3.2 Енергія зі сторони

      3.2.1 Пара для опалення (Зпар)

      Витрати на пару для опалення визначаємо за формулою:

      ,

      де Нп - норма тепла для приміщень без штучної вентиляції = 20 ккал/час/куб.м.;

      ((3288,51*20*4320)/ (540*1000)) *230,47 = 136422,38

      Тот - тривалість опалювального періоду = 4320 годин у рік;

      О - обсяг будинку, куб.м.;

      Е - теплота випаровування = 540 ккал/кг;

      Цпар - ціна 1 тонни пари 230,47 грн./т.

      3.2.2 Вода на побутові потреби

      Витрата води на побутові потреби розраховується за формулою:

      ,

      де Чппп - чисельність промислово виробничого персоналу, чол;

      500 - кількість змін;

      Ц - ціна 1 куб.м. води 4,89 грн/куб.м.

      0,05*118*4,89*251 = 7180,23

      3.2.3 Електроенергія на освітлення (Зэл.осв.)

      Витрати на електроенергію на освітлення визначаються за формулою:

      ,

      де 15 - норма освітлення 15 ват / година, на 1 кв.м площі;

      П - сумарна (виробнича та побутова) площа, кв.м;

      Тосв - тривалість освітлювального періоду, 2400 год на рік при двозмінному режимі;

      Пд - площа чергового освітлення, тобто виробнича площа, кв.м;

      2600 - норма чергового освітлення на рік;

      Цэ - ціна ел. енергії 81,11 коп. / кВтг.

      (((15*822,117*2400) /1000)+((2600*657,69 /1000)))*0,8111 = 25392,57

      3.3 Витрати на оплату допоміжних робочих

      Сума значень колонка 9 табл.3.2. помічених ОПР-3

      82397,85

      3.4 Відрахування на соціальні потреби від РОТ цих робочих

      Сума значень колонка 10 табл.3.2. помічених ОПР-3

      30487,2

      Разом по статті 3:

      284573,93

      4. Ремонт будинків, споруд

      Норма витрат - 5% на рік по відношенню до вартості будівель споруд. Ця сума розподіляється за елементами витрат даної статті: 60% - на допоміжні матеріали, 40% - на інші витрати.

      6734,21

      Допоміжні матеріали

      4040,53

      Інші витрати

      2693,68

      5. Випробування, досліди, дослідження, раціоналізація і винахідливість

      Норма витрат 150 грн. на рік на одного робітника.

      14550

      6. Витрати з охорони праці

      Норма витрат 1150 грн. на рік на одного робітника.

      111550

      7. Інші витрати

      Приймаються в розмірі 5% від суми статей (1 - 6)

      111024,2

      Всього по кошторису:

      2331508,16

      У тому числі за елементами:

      - Допоміжні матеріали:

      6734,21

      - Енергія з боку:

      161814,956

      - Амортизація основних фондів:

      6734,21

      - Витрати на оплату праці:

      1393596,11

      - Відрахування на соціальні потреби:

      515630,5645

      - Інші витрати:

      246998,1138

      Таблиця 4.3

      Кошторис витрат на виробництво витрат

      Елементи витрат

      Сума, грн.

      1. Матеріальні витрати, всього:

      1 184 509,6

      в тому числі:

      1.1 Основні матеріали:

      702 749,2

      1.2 Допоміжні матеріали:

      62 141,8

      1.3 Енергія зі сторони

      419 618,5

      2. Амортизація основних виробничих засобів:

      28 080,1

      3. Витрати на оплату праці ППП

      4 887 745,1

      4. Відрахування на соціальні потреби

      1 808 465,7

      5. Інші грошові витрати:

      334 578,1

      Разом витрат:

      8 243 378,6

      4.2 Калькуляція собівартості одиниці продукції

      Калькуляція собівартості одиниці продукції складена в табл. 4.4. Витрати з утримання та експлуатації обладнання ()та загальновиробничі витрати ()включаються до собівартості одиниці продукції кожного виду пропорційно основної заробітної плати основних робітників за формулою:

      , грн. (4.1)

      де Ррсэо - витрати РСЕО за кошторисом, грн.

      ОЗПор - основна заробітна плата основних робітників на валовий випуск продукції по цеху, грн.

      - основна зарплата основних раб. на один виріб k-го виду, грн.

      , грн. (4.2)

      де РОПР - загальновиробничі витрати по кошторису, грн.

      Таблиця 4.4

      Калькуляція собівартості одиниці продукції

      Статті витрат

      Виріб 1

      Виріб 2

      Сума, грн.

      Пит. вага,%

      Сума, грн.

      Пит. вага,%

      1. Основні матеріали

      384016,5

      6,8

      318732,8

      10,5

      2. Зворотні відходи

      5902,5

      0,1

      3603,0

      0,1

      3. Основна заробітна плата основних робітників

      1166552,4

      20,8

      609084,9

      20,0

      4. Додаткова заробітна плата основних робітників

      793255,6

      14,1

      414177,7

      13,6

      5. Відрахування на соціальні потреби

      725128,9

      12,9

      378607,1

      12,4

      6. Витрати з утримання та експлуатації обладнання

      1007452,9

      17,9

      526015,2

      17,2

      7. Загальновиробничі витрати

      1531746,6

      27,3

      799761,5

      26,2

      Разом виробнича собівартість:

      5614055,4

      100

      3049982,2

      100

      Таблиця 4.5

      Собівартість продукції за статтями витрат

      Статті витрат

      Всього витрат по цеху, грн.

      1. Основні матеріали

      702749,24

      2. Зворотні відходи

      9505,4771

      3. Основна заробітна плата основних робітників

      1775637,2

      4. Додаткова зарплата основних робітників

      1207433,3

      5. Відрахування на соціальні потреби

      1103736,1

      6. Витрати з утримання та експлуатації обладнання

      1533468,2

      7. Загальновиробничі витрати

      2331508,2

      Разом виробнича собівартість валової продукції:

      8664037,7

      Висновок: виробнича собівартість валової продукції становить 8664037,7 грн., де найбільшу частину складають загальновиробничі витрати 2331508,2 грн., а також основна заробітна плата основних робітників 1775637,2 грн.

      5. ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКТА

      5.1 Адміністративні та комерційні витрати

      Адміністративні та загально корпоративні витрати приймаються у розмірі 115-120%, комерційні витрати у розмірі 2-3% (базою розподілу для адміністративних витрат є основна заробітна плата основних робітників, для комерційних витрат - виробнича собівартість). Поелементне утримання адміністративних і комерційних витрат наведено в табл.5.1.

      Таблиця 5.1

      Поелементне утримання адміністративних і комерційних витрат

      Елементи витрат

      Адміністративні

      Комерційні

      %

      Сума, грн.

      %

      Сума, грн.

      Допоміжні матеріали

      30

      79903,7

      60

      103968,5

      Амортизація основних фондів

      10

      26634,6

      -

      -

      Заробітна плата основна і додаткова

      35

      93221,0

      -

      -

      Відрахування на соціальні потреби

      10,57

      28152,7

      -

      -

      Інші

      14,43

      38433,7

      40

      69312,3

      Разом:

      100

      266345,6

      100

      173280,8

      5.2 Калькуляція повної собівартості продукції

      Повна собівартість продукції за статтями калькуляції складається на один виріб кожного виду і в цілому на валову продукцію цеху в табл. 5.2.

      Таблиця 5.2

      Калькуляція повної собівартості продукції

      Статті витрат

      Всього, грн.

      На один вир., грн.

      Вир. 1

      Вир. 2

      1. Основні матеріали за вирахуванням відходів

      693243,8

      1115,4

      1780,4

      2. Основна зарплата основних робітників

      1775637,2

      3441,2

      3441,2

      3. Додаткова зарплата основних робітників

      1207433,3

      2340,0

      2340,0

      4. Відрахування на соціальні потреби

      1103736,1

      2139,0

      2139,0

      5. Витрати з утримання та експлуатації обладнання

      1533468,2

      2971,8

      2971,8

      6. загальновиробничі витрати

      2331508,2

      4518,4

      4518,4

      Разом виробнича собівартість

      8664037,7

      16560,6

      17231,5

      7. адміністративні витрати

      266345,6

      391,8

      391,8

      8. комерційні витрати

      173280,8

      254,9

      254,9

      Всього повна собівартість

      9103664,0

      17207,3

      17878,2

      5.3 Звід витрат на виробництво по підприємству

      Звіт витрат на виробництво по підприємству складається в табл. 5.3.

      Таблиця 5.3

      Звід витрат на виробництво по підприємству

      Статті витрат

      Всього витрат

      У тому числі за елементами, грн.

      Основні матеріали за вирахуванням відходів

      Допоміжні матеріали

      Енергія зі сторони

      Амортизація основних фондів

      Заробітна плата основна і додаткова

      Відрахування на соціальні потреби

      Інші

      1. Основні матеріали за вирахуванням відходів

      693243,8

      693243,8

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      2. Основна заробітна плата основних робітників

      1775637,2

      1775637,2

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      3. Додаткова заробітна плата основних робітників

      1207433,3

      1207433,3

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      5. Відрахування на соціальні потреби

      1103736,1

      1103736,088

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      6. Витрати з утримання та експлуатації обладнання

      1533468,2

      -

      55407,6

      419618,5

      21345,9

      677496,5

      250673,7

      87580,0

      7. Загальновиробничі витрати

      2331508,2

      -

      6734,2

      161815,0

      6734,2

      1393596,1

      515630,6

      246998,1

      Разом виробнича собівартість

      8664037,7

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      -

      8. Адміністративні та загально корпоративні витрати

      266345,6

      -

      79903,7

      26634,6

      93221,0

      28152,7

      38433,7

      9. комерційні витрати

      173280,8

      -

      103968,5

      -

      -

      -

      -

      69312,3

      Всього повна собівартість

      9103664,0

      6. ОПТОВА ТА ОПТОВА-ВІДПУСКНА ЦІНА ВИРОБІВ, ПРИБУТОК І ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІІ ТОВАРУ

      На підставі даних про повної собівартості одного виробу кожного виду (Сni), нормативу рентабельності і ставки ПДВ визначимо оптову та оптово-відпускну ціни одного виробу кожного виду. (табл.6.1).

      Таблиця 6.1

      Оптова та оптово-відпускна ціни виробів

      Показники

      Вироби

      Перше

      Друге

      Повна собівартість, грн.

      17207,3

      17878,2

      Норматив рентабельності,%

      25,0

      30,0

      Прибуток від реалізації, грн.

      4301,8

      5363,5

      Ціна підприємства - виробника, грн.

      21509,2

      23241,7

      Податок на додану вартість, грн.

      4301,8

      4648,3

      Відпускна ціна підприємства-виробника, грн.

      25811,0

      27890,0

      Розрахунок відпускної ціни підприємства - виробника на одиницю продукції визначається за формулою:

      Ц = Спов + П + ПДВ, грн., (6.1.)

      де С - повна собівартість продукції, грн.;

      П - прибуток підприємства - виробника, грн.

      ПДВ - податок на додану вартість, грн.

      Розрахунковий норматив рентабельності використовується як інструмент визначення прибутку, що включається в ціну виробу:

      П= , грн.,(6.2)

      де П - сума прибутку в ціні, грн.;

      Спов - повна собівартість продукції, грн.;

      Рн - норматив рентабельності, %.

      НДС = , грн.,(6.3)

      де ПДВ - діюча ставка податку на додану вартість (20%).

      7. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В КОШТАХ

      7.1 Потреба в оборотних коштах по основних матеріалах і купованих напівфабрикатах

      Потреба в оборотних коштах за основними матеріалами визначається за формулою:

      (7.1)

      де Ром - річний витрата основних матеріалів, грн. на обидва вироби;

      Дпл - тривалість планового періоду (360 дн.);

      Тпот - норма поточного запасу, дн. (Ттек = 40);

      Тстр - норма страхового запасу, дн (Тстр = 20);

      Тпідг - норма підготовчого запасу, дн (Тподг = 3);

      Ттр - норма транспортного запасу, дн (Ттр = 4);

      7.2 Потреба в оборотних коштах у незавершеному виробництві

      Потреба в оборотних коштах (для 1-го виробу) у незавершеному виробництві визначається за формулою:

      , (7.2)

      де Bi - випуск i-го виробу за рік, шт.;

      Спрi - виробнича собівартість i-го виробу, грн;

      Тцi - тривалість виробничого циклу i-го виробу, дн.

      (для 1-го виробу - 86 днів, для 2-го - 55 днів);

      Кнзi - коефіцієнт наростання витрат для кожного виробу, який розраховується за формулою:

      (7.3)

      де Зеi - одноразові витрати на початку виробничого циклу. Це, як правило, матеріальні витрати (див. табл. 4.4 стаття 1 за мінусом зворотних відходів (статья2)).

      (7.4)

      7.3 Потреба в оборотних коштах у готовій продукції

      Потреба в оборотних коштах у готовій продукції визначається за формулою:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.