Економічне обґрунтування проекту механозбирального цеху по виготовленню певної продукції

Огляд поняття і методики визначення собівартості продукції, відпускної ціни, вартості обладнання, інструменту, оснащення та інвентарю. Розрахунок потрібної чисельності працівників, фонду оплати праці, транспортно-заготівельних витрат, потреби матеріалів.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид методичка
Язык украинский
Дата добавления 07.02.2012
Размер файла 68,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Машинобудівний коледж ДДМА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

для студентів денного та заочного відділень спеціальності 5.05050302 - «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

Укладач С.В.Вергейчикова

2011

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва» для студентів денного та заочного відділень спеціальності 5.05050302 - «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» включає пояснення мети та алгоритму виконання курсової роботи, пояснення до розрахунків та структури курсової роботи, перелік рекомендованої літератури та перелік питань до захисту курсової роботи.

Зміст

вСтуп

1. Розрахунок потрібної кількості обладнання та його завантаження

2. Розрахунок вартості основних фондів

3. Розрахунок потрібної чисельності працівників

4. Розрахунок фонду оплати праці

5. Розрахунок потреби та вартості матеріалів

6. Розрахунок витрат на програму і визначення відпускної ціни

7. Розрахунок техніко-економічних показників

8. Аналіз ефективності

Висновок

Перелік рекомендованої літератури

Перелік питань до захисту курсової роботи

Додатки

ВСТУП

Навчальна програма за курсом «Економіка, організація та планування виробництва» передбачає виконання студентами курсової роботи.

Курсова робота є заключним етапом вивчення дисципліни.

Мета курсової роботи - сприяти закріпленню, поглибленню і узагальненню знань і навичок, отриманих студентами, а також застосуванню цих знань і умінь при виконанні економічного обґрунтування своїх пропозицій у дипломному проекті.

Тема курсової роботи - «Економічне обґрунтування проекту механозбирального цеху по виготовленню певної продукції». Студент отримує індивідуальне завдання, в якому вказані вид продукції, річна програма випуску, перелік механозбиральних робіт та їх трудомісткість, а також необхідні матеріали та режим роботи обладнання і персоналу. На підставі цих даних необхідно розрахувати потрібну кількість верстатів, будівель, інструменту, підйомно-транспортного обладнання, після цього визначити вартість основних фондів - капітальних вкладень, які необхідні для реалізації даного проекту. Далі потрібно розрахувати чисельність персоналу (робітників, службовців, спеціалістів та керівників) та фонд оплати праці, а також вартість матеріалів для виготовлення запланованої річної програми. Потім необхідно розрахувати собівартість одиниці продукції, відпускну ціну та звести до таблиці основні техніко-економічні показники проекту. Використовуючи ці показники, потрібно провести аналіз ефективності даного проекту та зробити висновок щодо доцільності його впровадження.

Курсова робота повинна містити титульний аркуш, бланк індивідуального завдання, зміст, вступ, практичну частину (яка має складатися з дев'яти пунктів: розрахунок потрібної кількості обладнання та його завантаження; розрахунок вартості основних фондів; розрахунок потрібної кількості працівників; розрахунок фонду оплати праці; розрахунок потреби та вартості матеріалів; розрахунок витрат на програму і визначення відпускної ціни; розрахунок техніко-економічних показників; аналіз ефективності; висновок) та перелік використаної літератури.

Нумерація сторінок проставляється, починаючи зі вступу, арабськими цифрами у правому верхньому кутку. На титульному аркуші, бланку індивідуального завдання та змісті номер сторінки не ставиться, але вони включаються до загальної нумерації, тобто сторінка «Вступ» має номер - 4.

Курсова робота повинна бути виконана студентом згідно індивідуального завдання на аркушах формату А4 чорним чорнилом у рукописній формі або за допомогою комп'ютерної техніки згідно Держстандарту України по оформленню текстової документації: шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14.

Обсяг курсової роботи складає 20 - 25 сторінок.

1. РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ОБЛАДНАННЯ ТА ЙОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ

Потрібна кількість верстатів «Срозр» визначається за формулою [2]:

Срозр =, (1.1)

де tшт - трудомісткість виготовлення одиниці продукції, нормо/годин;

N - річна програма випуску продукції, шт;

Fд - дійсний річний фонд роботи верстата, годин;

Kн - коефіцієнт виконання норм

Fд = ((Fк - Св - Вих) • Кзм • Тзм) • (1 - Квтр), (1.2)

де Fк - календарный фонд робочого часу, 365 днів;

Св, Вих - кількість святкових (10) і вихідних (104) днів за календарем;

Кзм - кількість змін роботи устаткування;

Тзм - тривалість зміни, 8 годин;

Квтр - коефіцієнт, який враховує втрати робочого часу (0,01).

Розрахунки зробити по групах верстатів. Прийняту кількість верстатів «Спр» одержуємо, округляючи «Срозр» до цілого числа у більший бік.

Коефіцієнт завантаження обладнання «Кз/о» визначається за формулою:

Кз/о =, (1.3)

Таблиця 1.1 - Розрахунок потрібної кількості верстатів та їх завантаження

Найменування обладнання

Виробнича програма

Fд

Кп

Срозр

Спр

Кз/о

tшт

N

Tзаг

токарні

розточувальні

фрезерні

стругальні

карусельні

зуборізні

довбальні

шліфувальні

свердлильні

Разом

2. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Основні фонди цеху включають вартість будівлі, обладнання (верстатів, ПТО, плит), інструменту, оснащення та інвентарю.

Визначення вартості будівлі:

- визначення верстатної площі ділянки:

Sверст = f верст • ? Спр f верст

- питома площа розрахована на один верстат), м2;

- визначення площі збиральної ділянки

Sзб (50% від Sверст), м2;

- визначення виробничої площі:

Sвир = Sверст + Sзб, м2;

- визначення додаткової площі:

Sдод = 0,4 • Sвир, м2;

- визначення загальної площі:

Sзаг = Sвир + Sдод, м2;

- визначення внутрішнього обсягу:

Vвн = Sзаг • Н (Н - висота будівлі), м3;

- визначення зовнішнього обсягу будівлі:

Vзовн = Vвн • 1,1, м3;

- визначення вартості будинку проводиться з розрахунку 200 - 250 грн. за 1 м3 зовнішнього обсягу [1].

Результати розрахунків вартості приміщення зведені у таблицю 2.1

Таблиця 2.1 - Розрахунок вартості виробничих приміщень

Найменування показника

Значення показника

1 Питома площа, розрахована на 1 верстат (fверст), м2

30

2 Сумарна прийнята кількість верстатів (Спр), шт.

3 Площа верстатної ділянки (Sверст), м2

4 Площа збиральної ділянки (Sзб), м2

5 Виробнича площа ділянки (Sвир), м2

6 Додаткова площа ділянки (Sдод), м2

7 Загальна площа ділянки (Sзаг), м2

8 Висота будинку (Н), м

15

9 Внутрішній обсяг будинку (Vвн), м?

10 Коефіцієнт, що враховує товщину стін

1,1

11 Зовнішній обсяг будинку (Vзовн), м?

12 Ціна 1 м? зовнішнього обсягу будинку, грн.

200

Разом: Вартість виробничих приміщень, грн.

Визначення вартості обладнання

На ділянці застосовується електромостові крани: на верстатній ділянці - 1кран, на складальній ділянці - 1 кран. Визначення кількості індивідуальних підйомників «П» розраховується у розмірі 20% від прийнятої кількості верстатів, у тому числі: однотонні та півтонні. Прийняти наступну кількість плит: контрольних - 36 м2, розміточних - 30 м2, стендових - 60 м2.

Примітка. Повна вартість обладнання передбачає врахування витрат на монтаж і транспортування, які складають 10-15% від ціни за одиницю обладнання [1].

Відомості про вартість обладнання звести у таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 - Зведена відомість про вартість обладнання

Найменування обладнання

Кількість

Ціна за одиницю

Повна вартість обладнання

Одиниці

Всього

Верстати

Токарні

220000

Розточувальні

216000

Фрезерні

225200

Стругальні

365500

Карусельні

100800

Зуборізні

137000

Довбальні

157000

Шліфувальні

113920

Свердлильні

165300

Разом

-

-

Підйомно-транспортне устаткування

Електромостові крани

2

15000

Підйомники 1 т

5000

Підйомники 0,5 т

4000

Разом

-

-

Плити контрольні

Контрольні

36

1200

Розміточні

30

1000

Стендові

60

900

Разом

126

-

-

Всього

-

-

-

Визначення вартості інструменту, оснащення та інвентарю

Вартість інструменту та оснащення Вінстр складає 10-15% від вартості всього обладнання, вартість інвентарю Вінв - 1-1,5% від вартості обладнання [1]. Результати розрахунків вартості основних фондів зведені у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Відомість вартості основних фондів

Найменування основних фондів

Вартість, грн.

Приміщення

Обладнання

Інструмент і оснащення

Інвентар

Всього

3. РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Розрахунок потрібної чисельності працівників передбачає визначення чисельності основних виробничих і допоміжних робітників, керівників, спеціалістів та службовців.

Визначення чисельності основних робітників «Чосн.р» [2]:

Чосн.р = , (3.1)

де tшт - трудомісткість виготовлення одиниці продукції, нормо/годин;

N - річна програма випуску продукції, шт;

Fд - дійсний річний фонд роботи верстата, годин;

Kн - коефіцієнт виконання норм (взяти з завдання).

Fд = ((Fк - Пр - Вих) - Отп - Б - Г/об) • Дзм, (3.2)

де Fк - календарный фонд робочого часу, 365 днів;

Пр - кількість святкових днів за календарем, 10;

Вих - кількість вихідних днів, 104 дні;

Отп - кількість відпускних днів за рік, 24 дні;

Б - втрати через захворювання, 3-5 днів;

Г/об -втрати часу через виконання державних зобов'язань, 1-2 дні;

Дзм - тривалість зміни, 8 год.

Розрахувати чисельність основних виробничих робітників токарів, розточників, фрезерувальників та інших за формулою (3.1). Розрахунки зробити за усіма групами верстатів, результат округляти за правилами арифметики до цілого числа.

Розрахувати чисельність інших виробничих робітників - розмітників, слюсарів-збиральників, мулярів за формулою (3.1). Трудомісткість взяти з завдання. На підставі розрахунків заповнити таблицю, розподілити кожну категорію робітників (всього чоловік) за розрадами.

Середній тарифний розряд розраховується як середньозважена величина розрядів та кількості працівників до загальної кількості працюючих по даній професії [1].

Рсер.тар =, (3.3)

де Х - кількість чоловік, працюючих за відповідним розрядом відповідної професії.

Примітка. У таблиці знаком «Х» відмічено які можна брати розряди. Середній тарифний розряд не повинен бути нижче 3-го розряду та не перевищувати 5-го розряду.

Таблиця 3.1 - Відомість потрібної чисельності основних робітників

Найменування професії

Tшт н/год

N, шт

Fд год.

Кн

Всього, чол

У тому числі за розрадами

Середній тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

1.Токарі

Х

Х

Х

Х

2.Розточники

Х

Х

Х

Х

3.Фрезерувальники

Х

Х

4.Строгальники

Х

Х

Х

5.Карусельники

Х

Х

Х

Х

6.Зуборізники

Х

Х

7.Долбіжники

Х

Х

Х

8.Шлифувальники

Х

Х

9.Свердлільники

Х

Х

Разом основних виробничих робітників

Х

Х

Х

Х

Х

1.Розмітники

Х

Х

2.Слюсарі-збиральники

Х

Х

Х

Х

Х

3.Муляри

Х

Х

Разом інших виробничих робітників

Х

Х

Х

Х

Х

Всього виробничих робітників

Х

Х

Х

Х

Х

Визначення чисельності допоміжних робітників «Чдоп.р» розраховується у розмірі 25 - 30% від чисельності виробничих робітників.

Чдоп.р = Чосн.р • 0,3

Визначену кількість допоміжних робітників звести у таблицю 3.2

Таблиця 3.2 - Відомість потрібної кількості допоміжних робітників

Найменування професії

Всього, чол.

У тому числі за розрядами

Середній тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Кранівники

Х

Х

Х

Стропальники

Х

Х

Х

Слюсарі - ремонтники

Х

Х

Х

Слюсарі - ефектрики

Х

Х

Х

Комірники

-

-

-

-

-

-

Оклад

Робітники з прибирання виробничих приміщень

-

-

-

-

-

-

Оклад

Всього

Х

Х

Х

Визначену кількість допоміжних робітників розподілити за професіями самостійно.

Визначення чисельності керівників та спеціалістів «Чкер/сп», розраховується у розмірі 6% від загальної чисельності робітників. До категорії керівників відносять майстрів верстатної та збиральної ділянки, до спеціалістів - технолога.

Чкер/сп = (Чосн.р + Чдоп.р)• 0,06

Визначення чисельності службовців «Чслужб», розраховується у розмірі 2-4% від загальної чисельності робітників. До категорії службовців належать обліковців та табельників.

Чсл = (Чосн.р + Чдоп.р) • 0,04

Розрахунки звести у таблицю 3.3.

Таблиця 3.3 - Відомість чисельності керівників, спеціалістів та службовців

Найменування посади

Кількість, чол

Оклад, грн.

Сума окладів, грн

Майстер верстатної ділянки

1200

Майстер збиральної ділянки

1200

Технолог

1000

Обліковець

800

Табельник

800

Разом

-

4. РОЗРАХУНОК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Розрахунок фонду оплати праці виробничих робітників.

Фонд оплати праці складається з основної та додаткової заробітної плати. Основна заробітна плата, в свою чергу, складається з відрядного фонду та доплат.

Відрядний фонд заробітної плати «Звідр» визначається за формулою [2]:

Звідр = Сгод. сер • ? , (4.1)

де Сгод. сер - годинна тарифна ставка середнього розряду, грн.;

? - річна виробнича програма, нормо/годин;

tшт - трудомісткість машини по даній групі верстатів, нормо/годин;

N - річна програма випуску продукції, шт.

Годинна тарифна ставка середнього розряду розраховується за формулою [2]:

Сгод. сер = Сгод.н.розр + (Сгод. в.розр - Сгод. н.розр) • К (4.2)

де Сгод. в.розр - годинна тарифна ставка вищого розряду, грн;

Сгод. н.розр - тарифна ставка нижчого розряду, грн;

К - дробова частина розряду, яка визначається як різниця середнього тарифного розряду та нижчого тарифного розряду.

Розрахунки годинних тарифних ставок середнього розряду за професіями звести до таблиці 4.1

Таблиця 4.1 - Розрахунок годинної тарифної ставки середнього розряду виробничих робітників

Професія

Середній тарифний розряд

Розрахунок тарифної ставки

Годинна тарифна ставка, грн.

Верстатники

Слюсарі - збиральники

Муляри

Розмітники

Примітка. Годинні тарифні ставки за професіями та розрядами основних та допоміжних робітників по розрядам та професіям у додатку В.

Таблиця 4.2 - Розрахунок відрядного фонду заробітної плати основних робітників

Професія

Годинна тарифна ставка

Виробнича програма, нормо/годин

Відрядний фонд заробітної плати, грн.

Верстатники

Слюсарі - збиральники

Муляри

Розмітники

Всього

Основна заробітна плата складається з відрядної заробітної плати «Звідр» та доплат «Допл» у розмірі 30-40% від відрядної заробітної плати.

Зосн = Звідр + Допл (4.3)

Додаткова заробітна плата «Здоп» складає 11% від основної.

Фонд оплати праці ФОП складається з основної заробітної плати «Зосн» та додаткової «Здод» та визначається за допомогою формули:

ФОП = Зосн + Здод (4.4)

Середня заробітна плата робітників визначається за формулою:

Зс/м (осн.р) = (4.5)

Відрахування (Відрах) на соціальні потреби 39,35% від фонду оплати праці: фонд соціального страхування - 2,9%; фонд зайнятості - 1,9%; пенсійний фонд - 32%; фонд страхування від нещасних випадків - 2,55% [1].

Таблиця 4.3 - Розрахунок фонду оплати праці виробничих робітників

Звідр ,грн.

Допл,грн.

Зосн, грн.

Здод,грн.

ФОП,грн.

Відрах,грн.

Зс/м (осн.р), грн.

Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників

Заробітна плата по тарифу визначається за формулою [2]:

Зтар(погод) = Сгод. сер • Fд • Чдоп.р. , (4.6)

де Сгод. сер - годинна тарифна ставка середнього розряду;

Fд - дійсний річний фонд роботи одного робітника, годин;

Чдоп.р. - чисельність допоміжних робітників, чол.

Розрахунок тарифних ставок зведені у таблиці 4.4.

Таблиця 4.4 - Розрахунок тарифної ставки середнього розряду допоміжних робітників

Професія

Середній тар. розряд

Розрахунок тарифної ставки

Тарифна ставка середнього розряду

Кранівники

Стропальники

Слюсарі-ремонтники

Слюсарі - електрики

Розрахунки фонду оплати праці та заробітної плати допоміжних робітників звести до таблиці 4.5.

Таблиця 4.5 - Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників

Професія

Тарифна ставка середнього розряду

Кількість, чол.

Зтар

Доплати

З осн

З дод

ФОП

%

грн.

%

грн.

Кранівники

1776

40

11

Стропальники

1776

40

11

Слюсарі - ремонтники

1776

40

11

Слюсарі - електрики

1776

40

11

Комірники

11 міс.

40

11

Робітники з прибирання виробничих приміщень

40

11

Разом

-

-

-

-

Розрахунок середньої заробітної плати допоміжних робітників «Зс/м (доп.р)» проводиться за допомогою формули [2]:

Зс/м (доп.р) = (4.7)

Розрахунок фонду оплати праці керівників, спеціалістів та службовців

Фонд заробітної плати визначається за формулою [2]:

ФЗП = ? Покладів • 12 , (4.8)

де ? Покладів - сума посадових окладів, грн.

Премії з фонду матеріального заохочення складають 20% від ФЗП.

Розрахунок середньорічної заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців «Зсер. (кер./сп./сл..)» проводиться за допомогою формули [2]:

Зсер. (кер./сп./служб..)= , (4.9)

де Чкер./сп./сл. - чисельність керівників, спеціалістів, службовців, чол.

Таблиця 4.6 - Розрахунок фонду оплати праці керівників, спеціалістів та службовців

? Покладів, грн.

ФЗП, грн.

Премії

ФОП, грн.

Зсер керів, грн.

%

грн.

20

5. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ ТА ВАРТОСТІ МАТЕРІАЛІВ

Річна потреба матеріалів визначається за нормами витрат на один виріб з урахуванням їх кількості. Вартість визначається за прейскурантом гуртових цін. Ціни за 1 тону приведені у доданку В. Витрати матеріалу, які необхідні для виготовлення одиниці продукції, беруться з бланку індивідуального завдання на курсову роботу.

Розрахунки вартості матеріалу звести у таблицю 5.1

Таблиця 5.1 - Відомість вартості матеріалу

Найменування матеріалу

Витрати, в тонах

Ціна 1 т.

Вартість

Одиниці

Всього

Одиниці

Всього

1. Сталь сортова

3000

2. Труби сталеві

2200

3. Метизи

2900

4. Фітинги

2700

5. Чавунне лиття

2200

6. Сталеве лиття

2300

7. Кольорове лиття

10000

8. Поковки

5000

9. Металоконструкції

4400

Всього основних матеріалів

-

Допоміжні матеріали

-

Транспортно-заготівельні витрати

-

-

-

Всього матеріалів без урахування відходів

-

Відходи: чорні

1000

кольорові

5000

Всього матеріалів з урахуванням відходів

-

Чорні відходи розраховуються в натуральному й вартісному вимірі як 25% від суми витрат (у натуральному й вартісному вираженні) на чавунне й сталеве лиття, сортову сталь і кування [1].

Кольорові відходи розраховуються як 25% від суми витрат на кольорове лиття [1].

При використанні в процесі виробництва покупних фітингів, метиз, труб і металоконструкцій відходи не утворюються [1].

6. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ПРОГРАМУ І ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПУСКНОЇ ЦІНИ

Визначення відпускної ціни призвести у таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 - Розрахунок відпускної ціни

Найменування статей витрат

Сума, грн.

За 1 од.

Всього

1 Матеріальні витрати

2 Основна заробітна плата виробничих робітників

3 Додаткова заробітна плата виробничих робітників

4 Відрахування на соціальні потреби

5 Витрати на утримання і експлуатацію обладнання (ВУЕО): 130 - 150% від основної заробітної плати виробничих робітників

6 Загальновиробничі витрати (ЗВВ): 150 - 180% від основної заробітної плати виробничих робітників

Виробнича собівартість

7 Адміністративні витрати: 70 - 80% від основної заробітної плати виробничих робітників

8 Витрати на збут: 15 - 20% від виробничої собівартості

Повна собівартість

9 Прибуток: 20 - 25% від повної собівартості

Оптова ціна продукції

10 Податок на додану вартість (ПДВ): 20% від оптової ціни продукції

Відпускна ціна

Примітка. Значення матеріальних витрат береться з таблиці 5.1, основної та додаткової заробітної плати виробничих робітників, відрахувань на соціальні потреби - з таблиці 4.3.

ВУЕО, ЗВВ і адміністративні витрати розраховуються як відсоток від основної заробітної плати, витрати на збут - від виробничої собівартості, прибуток - від повної собівартості, ПДВ - від оптової ціни [1].

Виробнича собівартість включає матеріальні витрати, витрати на оплату праці і соціальні відрахування, витрати на утримання і експлуатацію обладнання, загальновиробничі витрати (сума перших 6 статей).

Повна собівартість містить у собі виробничу собівартість, адміністративні витрати й витрати на збут (сума перших 8 статей) [1].

Оптова ціна містить у собі повну собівартість і прибуток (сума перших 9 статей), а відпускна ціна складається з оптової ціни продукції й ПДВ (сума перших 10 статей) [1].

7. РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

До основних техніко-економічних показників відносяться: річна програма випуску, загальна кількість працюючих, продуктивність праці виробничого працівника, середньомісячна заробітна плата, кількість верстатів, вартість основних фондів дільниці, зняття продукції з 1 верстата, зняття продукції з 1 м2 виробничої площі, фондовіддача, фондомісткість і фондоозброєність [3].

Більшість даних таблиці були розраховані у попередніх розділах, тому вони просто без змін переносяться до таблиці: річна програма випуску береться з таблиці 6.1, чисельність основних та допоміжних робітників, керівників, спеціалістів та службовців - з третього розділу курсової роботи, середньомісячну заробітну плату працівників - з четвертого розділу, кількість верстатів - з таблиці 1.1, вартість основних фондів ділянки - з таблиці 2.3, виробнича площа ділянки - з таблиці 2.1.

Декілька показників потребують розрахунку. Нижче наведені формули, за якими вони розраховуються.

Продуктивність праці одного працівника (основного робітника) розраховується за формулою 7.1 [2]:

(7.1)

де ВП - річна програма випуску, грн.,

Ч - чисельність працівників (всього персоналу), чол.;

ЧОСН.Р. - чисельність основних робітників, чол.

Зняття продукції з одного верстата та з 1 м2 виробничої площі розраховується за формулами 7.2 і 7.3 [2].

(7.2)

(7.3)

де Спр - прийнята кількість верстатів, шт.,

Sвир - виробнича площа ділянки, м2

Основні показники використання основних фондів: фондовіддача (FВ) фондоозброєність (FО) і фондомісткість (FМ) - визначаються за формулами 7.4, 7.5 і 7.6 [2].

(7.4)

де ОФ - середньорічна вартість основних фондів ділянки;

(7.5)

де Ч - середньоспискова чисельність персоналу;

(7.6)

Розрахунок техніко-економічних показників наведено в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 - Техніко-економічні показники проекту

Найменування показників

Одиниці виміру

Сума

1 Річна програма випуску (ВП)

грн.

2 Загальна чисельність працівників (Ч):

основних робітників (ЧОСН.Р.);

допоміжних робітників (ЧДОП.Р.);

керівників, спеціалістів, службовців (ЧКЕР./СП./СЛ.).

чол.

чол.

чол.

чол.

3 Продуктивність праці одного працівника (ПРпрац.)

Продуктивність праці основного робітника (ПРосн.р.)

грн./чол. грн./чол.

4 Середньомісячна заробітна плата:

основних робітників (Зс/м(осн.р.));

допоміжних робітників(Зс/м(доп.р.));

керівників, спеціалістів, службовців

сер. (кер./сп./сл..)).

грн.

грн.

грн.

грн.

5 Кількість верстатів (СПР)

шт.

6 Вартість основних фондів ділянки (ОФ)

грн.

7 Виробнича площа ділянки (Sвир)

м2

8 Зняття продукції з одного верстату

грн.

9 Фондовіддача (FВ)

грн.

10 Зняття продукції з 1 м2 виробничої площі

грн.

11 Фондоозброєність (FО)

грн.

12 Фондомісткість (FМ)

грн.

8. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ

Основними показниками порівняльної економічної ефективності при створенні організаційних рішень, при впроваджені нової техніки є [3]:

- економія умовно-річна;

- приведені витрати;

- термін окупності;

- річний економічний ефект.

Економія умовно-річна розраховується за допомогою формули [2]:

Еу-р = (С1 - С2) • N, (8.1 )

де С1; С2 - собівартість одиниці продукції за базовим та новим варіантами, грн.;

N - річна програма, шт.

Примітка. Базова собівартість визначається як добуток нової собівартості (визначеної у п. 6.1) на коефіцієнт (1,05; 1,04; 1,06).

Приведені витрати визначаються за формулою [2]:

Впр = Сі • N + Ен • Кі > min, (8.2)

де Сі - собівартість одиниці продукції за варіантами, грн;

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень (0,15);

Кі - капіталовкладення за варіантами, грн.;

N - річна програма, шт.

Термін окупності додаткових капіталовкладень «Ток» визначається за формулою [2]:

Ток = , (8.3)

де - капіталовкладення відповідно додаткові та первісні, грн.;

Еу-р - економія умовно-річна, грн.

Примітка: базові капіталовкладення визначаються як добуток розрахованих капіталовкладень (таблиця 2.2) на коефіцієнт (0,7; 0,75; 0,8).

Річний економічний ефект (економія приведених витрат) «Ерічн» визначається за формулою [2]:

Ерічн = Впр1 - Впр2, (8.4)

Таблиця 8.1 - Розрахунок показників економічної ефективності проекту

Показник

Базовий варіант

Новий варіант

1 Капітальні витрати, грн.

2 Собівартість одиниці продукції, грн.

3 Коефіцієнт економічної ефективності

0,15

0,15

4 Економія умовно-річна, грн

5 Витрати приведені, грн.

6 Строк окупності додаткових капіталовкладень, років

7 Річний економічний ефект, грн.

ВИСНОВОК

Річний економічний ефект позитивний і складає _____ грн. Термін окупності додаткових капіталовкладень складає ____ років, що є менше нормативного (6,7 років). Таким чином, новий варіант ефективніший за базовий і його можна рекомендувати до практичної реалізації.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Економіка підприємства: Навч. посібник. - 2-е вид., випр. і доп. /І.М.Бойчик, М.І.Харів, М.І.Хопчан, Ю.В.Піча. - К.: Каравела; Львів: Новий світ -2001. - 298 с.

2. Економіка підприємства: Підручник/ За заг ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001.

3. Економіка підприємства /За ред. А.В. Шегди - К., 2003.

4. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Н.А. Сафронова. - М.: Юристь, 2002.

5. Організація виробництва / В.Л. Дикань, О.Г. Денейка - Х., 2002.

6. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства предприятия - Ростов-на-Дону, 2001.

7. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій / За ред. С.Ф. Покропивного - К., 2000.

8. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Л.Я Аврашков, В.В. Адамчук, О.В. Антонов и др.; Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

9. Экономика организации. Н.Л.Зайцев. - М.: «Экзамен», 2000. - 768с.

10. Продиус Ю.И. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Харьков: ООО «Одиссей». - 2006. - 416 с.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Визначення та структура основних виробничих фондів.

2. Методика розрахунку необхідної кількості устаткування: формула, особливості округлення розрахункових даних.

3. Коефіцієнт завантаження устаткування: формула, економічний зміст. Коли виникає необхідність дозавантаження?

4. Методика розрахунку вартості виробничих приміщень.

5. Методика розрахунку вартості устаткування.

6. Методика розрахунку вартості інструменту, пристосувань, інвентарю.

7. Поняття дійсного (ефективного) фонду роботи одиниці обладнання та одного працівника. Чому вони не співпадають? Які ще два фонди робочого часу використовують в економічних розрахунках?

8. Поняття персоналу підприємства, категорії працівників. У чому відображається рівень кваліфікації робітників?

9. Методика розрахунку необхідної чисельності робітників.

10. Методика розрахунку необхідної чисельності керівників. Спеціалістів та службовців.

11. Середній розряд робітників: необхідність та методика розрахунку.

12. Структура заробітної плати, методика розрахунку основної і додаткової заробітної плати.

13. Середньомісячна заробітна плата: формула її розрахунку та функція.

14. До яких фондів спрямовуються кошти - відрахування від фонду заробітної плати? Охарактеризувати ці фонди. Чим відрізняються утримання з заробітної плати та відрахування від фонду заробітної плати у соціальні фонди?

15. Правила заповнення відомості вартості матеріалів.

16. Особливості розрахунку транспортно-заготівельних витрат.

17. Методика розрахунку чорних та кольорових відходів.

18. Собівартість продукції: поняття та методика розрахунку.

19. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання (ВУЕО): поняття, структура та особливості розрахунку.

20. Загальновиробничі витрати (ЗВВ): поняття, структура та особливості розрахунку.

21. Адміністративні витрати: поняття, структура та особливості розрахунку.

22. Витрати на збут: поняття, структура та особливості розрахунку.

23. Виробнича собівартість: поняття та методика розрахунку.

24. Повна собівартість: поняття та методика розрахунку.

25. Прибуток: поняття, економічний зміст, функції та методика розрахунку.

26. Податок на додану вартість (ПДВ): поняття та методика нарахування.

27. Ціна: поняття, види цін та методика визначення відпускної ціни.

28. Які техніко-економічні показники Ви розраховували у курсовій роботі?

29. Охарактеризуйте ефективність використання основних фондів у Вашій курсовій роботі.

30. Охарактеризуйте ефективність використання живої праці у Вашій курсовій роботі.

31. Які показники порівняльної економічної ефективності Ви розраховували в курсовій роботі?

32. Охарактеризувати економічний ефект, отриманий у Вашій курсовій роботі. Які ще види ефекту від впровадження проекту Ви знаєте?

33. Охарактеризувати приведені витрати за базовим та проектним варіантами.

34. Термін окупності додаткових капітальних вкладень: формула розрахунку, економічний зміст. Нормативний строк окупності додаткових вкладень.

ДОДАТКИ

Додаток А Зразок титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ АКАДЕМІЇ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва»

Тема: Економічне обґрунтування проекту механозбирального цеху по виготовленню _______________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Студент _________

Викладач _________ С.В.Вергейчикова

Дата захисту курсової роботи ________ Оцінка __________

Краматорськ 2011

собівартість оснащення заготівельний витрата

Додаток Б. Бланк індивідуального завдання

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

з дисципліни «Економіка, організація та планування виробництва»

спеціальність 5.05050302 - «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

студенту____________________

Курс - група - відділення -

ТЕМА КУРСОВОЇ РОБОТИ: Економічне обґрунтування проекту механозбирального цеху по виготовленню ________

Зміст курсової роботи:

- розрахунок потрібної кількості обладнання та його завантаження;

- розрахунок вартості основних фондів;

- розрахунок потрібної чисельності працівників;

- розрахунок фонду оплати праці;

- розрахунок потреби та вартості матеріалів;

- розрахунок витрат на програму і визначення відпускної ціни;

- розрахунок техніко-економічних показників;

- аналіз ефективності;

- висновок;

- перелік посилань.

Вихідні дані:

- річна виробнича програма - __ шт.;

- режим роботи обладнання - двозмінний;

- витрати часу на ремонт - 1-5% від номінального часу;

- коефіцієнт виконання норм основних виробничих робітників -

- коефіцієнт виконання норм допоміжних робітників - _____;

- трудомісткість виготовлення одиниці продукції за видами робіт (Таблиця А.1) і витрати матеріалів на виготовлення одиниці продукції.

Таблиця А.1-Трудомісткість виготовлення одиниці продукції за видами робіт

Види робіт

Трудомісткість виготовлення одиниці продукції нормо-годин

Токарні

Розточувальні

Фрезерні

Стругальні

Карусельні

Зуборізні

Довбальні

Шліфувальні

Свердлильні

Розміточні

Слюсарно - збиральні

Малярні

Таблиця А.2 - Витрати матеріалів на виготовлення одиниці продукції

Види матеріалів

Витрати на виготовлення одиниці продукції, кг

Сталь сортова

Труби сталеві

Метизи

Фітинги

Чавунне лиття

Сталеве лиття

Кольорове лиття

Поковки

Металоконструкції

Примітка:

- інші (допоміжні) матеріали складають 30% від кількості і вартості основних матеріалів та напівфабрикатів;

- транспортно-заготівельні витрати складають 5% від вартості матеріалів;

- відходи складають 25% від чорнової ваги продукції.

Керівник курсової роботи _____________ С.В.Вергейчикова

Додаток В

Довідкові дані для виконання курсової роботи

Таблиця В.1 - Годинні тарифні ставки за професіями та розрядами основних виробничих робітників, грн./год.

Професія

Розряд

3

4

5

6

Верстатники

9,64

10,56

12,05

13,02

Слюсарі - збиральники

9,5

9,7

9,9

10,2

Розмітники

9,4

9,5

9,7

10,0

Муляри

9,5

9,7

9,9

10,1

Таблиця В.2 - Годинні тарифні ставки допоміжних робітників за професіями та розрядами, грн./год.

Професія

Розряд

3

4

5

6

Кранівники

13,5

14,3

15,4

16,5

Стропальники

9,64

10,56

12,05

13,02

Слюсарі - ремонтники

9,5

9,7

9,9

10,2

Слюсарі - електрики

9,64

10,56

12,05

13,02

Таблиця В.3 - Ціна за 1т матеріалу, грн.

Найменування матеріалу

Ціна за 1т, грн

Сталь сортова

2 000 - 3 500

Труби стальні

2 000 - 3 000

Метизи

1 900 - 3 200

Фітінги

2 500 - 3 300

Чавунне лиття

2 200 - 2 700

Стальне лиття

2 300 - 2 800

Кольорове лиття

10 000 - 12 000

Поковки

4 200 - 5 600

Металоконструкції

4 400 - 4 900

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розрахунок потрібної кількості обладнання та його завантаження, вартості основних фондів, потрібної чисельності працівників, фонду оплати праці, потреби матеріалів, витрат на програму і визначення відпускної ціни, техніко-економічних показників.

  курсовая работа [293,2 K], добавлен 29.08.2014

 • Економічне обґрунтування розміщення підприємства. Визначення складу устаткування, його потужності, площі, чисельності робітників цеху. Розрахунок собівартості продукції, капітальних витрат та ціни продукції. Визначення порогу рентабельності виробництва.

  курсовая работа [190,0 K], добавлен 27.03.2012

 • Визначення необхідного технологічного устаткування і потреби в капітальних вкладеннях; розрахунок чисельності персоналу і собівартості виробництва продукції з метою техніко-економічного обґрунтування будівництва цеху по виготовленню сметани 15% жирності.

  курсовая работа [86,4 K], добавлен 17.05.2011

 • Визначення матеріальних витрат та трудоємності на виробництво одиниці продукції. Розрахунок фонду оплати праці і відрахувань на соціальні потреби. Розробка планової калькуляції собівартості продукції. Визначення ціни з урахуванням рентабельності.

  контрольная работа [36,8 K], добавлен 25.11.2010

 • Організація виробництва та праці на дільниці. Розрахунок чисельності персоналу, основних фондів, їх вартості. Визначення ціни продукції. Складення кошторису сукупних витрат операційної діяльності. Калькуляція собівартості. Обґрунтування накладних витрат.

  курсовая работа [58,2 K], добавлен 04.06.2014

 • Проект будівництва заводу копіювальних верстатів: характеристика продукції; техніко-економічне обґрунтування місця розташування. Визначення потреби в матеріалах, устаткуванні, площі цехів і чисельності працівників. Розрахунок собівартості продукції.

  курсовая работа [59,8 K], добавлен 23.10.2012

 • Методи розрахунку товарної продукції, кількості, вартості сировини і матеріалів. Зведення плану з праці і кадрів: розрахунок чисельності і тарифного фонду заробітної плати робітників. План по собівартості продукції. Кошторис загальновиробничих витрат.

  курсовая работа [58,0 K], добавлен 20.03.2010

 • Обґрунтування потреби механічного цеху у технологічному обладнання. Розрахунок потреби в основних матеріалах та їх вартості. Розрахунок кошторису витрат на утримання і експлуатацію обладнання. Розробка калькуляції собівартості виробів підприємства.

  курсовая работа [107,8 K], добавлен 24.12.2012

 • Розрахунок вартості будівлі, етапи даного процесу та головні параметри, що його визначають. Баланс робочого часу одного робітника на рік. Розрахунок чисельності та фонду оплати праці. Визначення собівартості продукції, техніко-економічних показників.

  контрольная работа [39,5 K], добавлен 02.10.2014

 • Розрахунок капітальних витрат: вартості обладнання і виробничої будівлі відділення. Витрати на інструмент, технологічне оснащення, господарський інвентар. Обчислення фонду часу роботи працівників; планового фонду заробітної платні; витрат на програму.

  курсовая работа [70,7 K], добавлен 29.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.