Економічні показники будівлі

Розрахунок вартості будівлі, етапи даного процесу та головні параметри, що його визначають. Баланс робочого часу одного робітника на рік. Розрахунок чисельності та фонду оплати праці. Визначення собівартості продукції, техніко-економічних показників.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 02.10.2014
Размер файла 39,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

16

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Розрахунок капітальних витрат

1.1 Розрахунок вартості будівлі

Вартість будівлі визначається у відповідності з параметрами будівлі, що проектується у вартості одного кубічного метра виробничого приміщення.

Об'єм будівлі: П буд. =Д х Ш х Н, м3

де Д - довжина цеху, м

Ш - ширина цеху, м

Н - висота цеху, м

П буд.=75 м х 8 м х 24 м = 14400 м3

Вартість будівлі: S = П буд. х Ц1 м3, гри.

де Ц1 м3 - ціна 1 м3 об'єму будівлі, дорівнює 36 грн/м3.

S = 14400 м3 х 36 грн. = 518400 тис. грн.

Амортизація будівлі визначається за формулою:

А буд. = (S х На): 100%, грн.

де А буд. - річна сума амортизаційних відрахувань, грн.;

На - річна норма амортизаційних відрахувань (2%), %.

А буд. = (518400 х 2): 100 = 10368 тис. грн.

Розрахунок вартості обладнання й амортизації дільниці виготовлення заготовок боковин для покришок розміру 195/65R15

Назва обладнання

Кількість обладнання, шт.

Ціна одного обладнання, тис. грн.

Загальна вартість обладнання, тис. грн.

Витрати на установку і монтаж обладнання

Кошторисна вартість обладнання, тис. грн.

Амортизаційні відрахування

%

Сума, тис. грн.

%

Сума, тис. грн.

Протекторний агрегат

2

168,5

337,0

25

84,3

421,3

6

25,3

Всього основного

2

421,3

25,3

Допоміжне обладнання

Електросилове обладнання

42,1

15

6,3

Контрольно-

вимірювальні прилади

63,2

15

9,5

Виробничий інвентар і інструмент

2,1

15

0,3

Всього допоміжного

107,4

15,1

Всього обладнання

528,7

40,4

Електросилове обладнання розраховується - 10% від кошторису, КВПіА - 15% від кошторису.

Виробничий інвентар - 0,5%.

Ціна одиниці обладнання береться на базовому підприємстві. Витрати на установку та монтаж обладнання складають 25% від первісної вартості обладнання:

337,0 х 0,25 = 84,3 тис. грн.

Кошторисна вартість складається з вартості обладнання та витрат на установку і монтаж обладнання:

337,0 + 84,3= 421,3 тис. грн.

Норма амортизації береться на основне обладнання згідно встановлених нормативів - 6%

А = (421,3 х 6): 100 = 25,3 тис. грн.

Структура основних фондів дільниці

Найменування груп основних фондів

Капітальні витрати

Сума, тис. грн.

% витрат до загальної суми капітальних витрат

Будівлі

518,4

49,5

Основне обладнання

421,3

40,3

Допоміжне обладнання

107,4

10,2

Всього

1047,1

100,0

Структура основних фондів цеху - це відношення кожної групи до загальної вартості капітальних витрат, виражена у відсотках.

Розрахунок проводиться за пропорцією:

Всього -100%

Будівля - х%

х = (518,4 х 100): 1047,1 = 49,5%

Найбільша питома вага у структурі основних фондів належить вартості будівлі - 49,5%

1.2 Праця і заробітна плата

Баланс робочого часу одного робітника на рік

Баланс робочого часу одного середньоспискового робітника складається кожного року на кожному заводі у відділі організації праці і заробітної плати із урахуванням звітних даних минулого року.

Встановлюється трьохзмінний чотирьох бригадний графік роботи.

Баланс робочого часу на одного середньоспискового робітника

Найменування

Одиниці виміру

Величина

Календарний фонд робочого часу

дні

366

Кількість не робочих днів

дні

114

Святкові

дні

10

Вихідні

дні

104

Номінальний фонд робочого часу (Т ном)

дні

252

Заплановані цілоденні невиходи, всього

дні

50

Чергова і додаткова відпустка

дні

42

Невиходи через хворобу

дні

5

Виконання державного обов'язку

дні

1

Учбова відпустка

дні

1

Кількість робочих днів у році (Т еф)

дні

202

Середня тривалість робочого дня

год.

8

Ефективний фонд

год.

1616

Календарний фонд робочого часу, кількість не робочих днів береться із

календаря відповідного року.

Пояснювальна записка до таблиці.

Коефіцієнт переходу від явної чисельності до спискової розраховується:

Ксп = Т ном / Т еф

де Ксп - коефіцієнт переходу від явної чисельності до спискової; Т ном - номінальний фонд робочого часу, дні;

Т еф - ефективний фонд робочого часу, дні.

Ксп = 252 / 202 = 1,24

Розрахунок основних і допоміжних робітників дільниці

Основні робітники - це робітники котрі безпосередньо беруть участь у процесі виготовлення продукції.

Допоміжні робітники - ті робітники, які виконують функції обслуговування основного виробництва.

Розрахунок основних і допоміжних робітників дільниці

Найменування спеціальності

Роз-

ряд

Кількість обладнання

Норма

обслуго-

вування

Явочна кількість у зміну, чол.

Кількість змін

Явочна кількість всього, чол.

Середньо-

спискова чисельність працівників

Основні робітники

Вальцювальник

6

2

1

2

4

8

10

Вальцювальник

5

2

2

4

4

16

20

Всього основних

30

Допоміжні робітники

Слюсар ППР

5

-

2

2

4

8

10

Електрик

5

-

2

2

4

8

10

Слюсар КВПіА

5

-

1

1

4

4

5

Водій автотран-

спорту

3

-

1

1

4

4

5

Всього допоміжних

30

Всього робітників

60

Норма обслуговування - це кількість виробничих об'єктів, що їх повинен якісно обслуговувати робітник за одиницю робочого часу.

Норми обслуговування беруться на підставі даних базового підприємства.

Таблиця 2.5 - Розрахунок річного фонду оплати праці робітників дільниці

Найменування професії

Тарифний розряд

Кількість, чол.

Годинна тарифна ставка, грн.

Ефективний фонд робочого часу 1 робітника, год.

Основний фонд заробітної плати, грн.

Додатковий фонд заробітної плати, грн.

Фонд оплати праці, грн.

Виплати із прибутку (премії) 30%, грн

Всього фонд оплати праці, грн

Відрахування із фонду оплати праці 52%, грн.

Нічні 45%

Святкові

Інші 20%

Чергові відпустки

Державні обов'язки

Учбові

Всього

Основні робітники

Вальцювальник

6

10

12,2

1616

197152

29573

19520

39430

59398

2828

150748

347900

104370

452270

235180

Вальцювальник

5

20

10,9

1616

349056

52358

34560

69812

105164

5008

266902

615958

184788

800746

416388

Всього основних робітників

30

963858

289158

1253016

651568

Допоміжні робітники

Слюсар ППР

5

10

10,8

1616

174528

26179

17280

34906

52582

2504

133451

307979

92394

400373

208194

Електрик

5

10

10,8

1616

174528

26179

17280

34906

52582

2504

133451

307979

92394

400373

201894

Слюсар КВПіА

5

5

10,4

1616

84032

12605

8320

16806

25317

1206

64254

148286

44486

192772

100241

Водій електрокари

3

5

7,9

1616

63832

9575

8320

12766

19231

916

48808

112640

33792

146432

76145

Всього допоміжних

30

866884

263066

1139950

592774

Всього робітників дільниці

60

1830742

552224

2392966

1244342

Примітка: годинні тарифні ставки взяти умовно

1. Всього фонд зарплати розраховується за формулою:

Т осн = Ч р х С год х Т еф.

де Ч р - чисельність робітників даної професії і розряду;

С год - годинна тарифна ставка;

Т еф - ефективний фонд робочого часу.

Т осн = 10 х 12,2 х 1616= 197152 грн.

2. Доплата за роботу в нічний час:

Д н = (Т осн: 3) х 45%,

Дн = (197152: 3) х 0,45 = 29573 грн,

3. Доплата за роботу у святкові дні розраховується за формулою:

Дсв = С год х б х Чр х Т св х Т зм,

де б - коефіцієнт збільшення у святкові дні;

Т св - кількість святкових днів;

Т зм - тривалість зміни.

Д св. = 12,2 х 2 х 10 х 10 х 8 =19520 грн.

4. Інші (доплата за професійну майстерність) - 20% від основної заробітної плати:

Д інші = 397152 х 0,2 =39430 грн.

5. Спочатку розрахуємо загальний фонд оплати праці:

Ф осн = Т осн + Дн + Дсв + Д інші

Ф осн = 197152 + 29573 + 19520 + 39430 = 285675 грн.

6. Розрахунок основної і допоміжної відпусток, а також учбової відпустки.

S осн =осн х Ч р): (Ч р х Т еф) х Т відп

S осн. відп. = (285675 х 10): (10 х 202) х 42 = 59398 грн.

S осн. учб. = (285675 х 10): (10 х 202) х 2 = 2828 грн.

7. Всього фонд додаткової заробітної плати розраховується:

Т дод. = 29573 + 19520 + 19430 + 59398 +2828 = 150748 грн.

8. Фонд оплати праці складається із основної та додаткової заробітної плати:

ФОП = Т осн + Т дод

ФОП = 197152 + 150748 = 347900 грн.

9. Виплати із прибутку складають 30% від ФОП:

347900 х 0,3 = 104370 грн.

10. Всього ФОП: 104370 + 347900 = 452270 грн.

11. Відрахування із ФОП складають 52%:

452270 х 0,52 = 235180 грн.

Розрахунок чисельності та фонду оплати праці керівників і фахівців

Найменування

Категорія

Кількість, чол.

Посадовий оклад, грн.

З надбавкою

Річний фонд оплати праці, грн.

Виплати із прибутку 30%, грн.

Всього фонд оплати праці, грн.

Відрахування із ФОП 52%, грн.

Начальник дільниці

керівник

1

4200

5460

65520

19656

85176

44592

Змінний майстер

керівник

4

3700

4810

230880

69264

300144

156075

Інженер технолог

фахівець

1

3800

45600

13680

59280

30826

Майстер ПГТР

фахівець

1

3800

45600

13680

59280

30826

Всього

7

387600

116280

503880

262018

Розрахунок чисельності інженерно-технічних фахівців дільниці проводиться на основі рекомендованих матеріалів базового підприємства.

Керівники - це працівники, що займають посади керівників підприємства і його структурних підрозділів (директор, начальник цеху, начальник дільниці, майстер).

До фахівців підприємства відносяться працівники, що виконують інженерно-технічні та інші види робіт (економісти, механіки, технологи та інші).

Розрахунок чисельності та фонду оплати праці робітників

Найменування груп робітників

Кількість робітників, чол.

Виплати із ФЗП, грн.

Виплати із прибутку, грн.

Всього ФОП, грн.

Відрахування із ФОП, грн.

Основні

30

963858

289158

1253016

651568

Допоміжні

30

876884

263066

1139950

592774

Службовці

7

387600

116280

503880

262018

Всього

67

1830742

552224

2392966

1244312

Фонд оплати праці і чисельність всіх робітників дільниці складається з фонду оплати праці основних та допоміжних робітників та фонду оплати праці службовців.

1.3 Розрахунок собівартості продукції

Розрахунок вартості сировини і матеріалів

Назва сировини і матеріалів

Одиниця виміру

Ціна за одиницю виміру, грн.

Витрати на річний випуск

Вартість сировини і матеріалів, тис. грн.

Основні матеріали:

Гумова суміш 01

тонна

5620

5717,9

32134,6

Гумова суміш 02

тонна

6150

2771,2

17042,9

Всього основних матеріалів

49177,5

Допоміжні матеріали:

ТН - 100

тис. п.м.

2500

9,1

25,0

Всього допоміжних матеріалів

25,0

Пояснювальна записка до таблиці 2.8

Вартість сировини і матеріалів знаходяться за формулою:

В = Ц х РВ

де Ц - ціна за одиницю матеріалу. грн.;

РВ - річні витрати матеріалу або сировини у натуральному виразі.

В = 5620 х 5717,9 = 32134,6 тис. грн.

Розрахунок вартості енергоносіїв

Назва енергоносіїв

Одиниця виміру

Ціна за одиницю виміру, грн.

Витрати на річний випуск

Вартість енергоносіїв, тис. грн.

Електроенергія

тис. кВт

620

4200

2604,0

Стисле повітря

тис. м3

132,0

38,64

5,1

Вода для охолодження

тис. м3

2748

571,2

1569,6

Перегріта вода

тис. м3

36000,0

0,2

7,2

Всього

4185,9

Вартість енергоносіїв знаходиться за формулою:

В = Ц х Рве

де Ц - ціна за одиницю енергоносіїв, грн.;

РВе - річні витрати енергоносіїв в натуральному виразі.

В = 620 х 4200 = 2604 тис. грн.

Розрахунок кошторису витрат дільниці на утримання і експлуатацію обладнання

Кошторис виробництва - це витрата підприємства, пов'язані з його основною діяльністю за визначений період часу, незалежно від того, чи відносяться вони на собівартість продукції чи ні.

Кошторис виробництва складають за такими економічними елементами:

1. Матеріальні витрати.

2. Витрати на оплату праці.

3. Відрахування на соціальні заходи.

4. Амортизація основних засобів.

5. Інші витрати.

Кошторис витрат дільниці на утримання і експлуатацію обладнання

Найменування статей втрат

Сума, тис. грн.

1. Енерговитрати на технологічні цілі

4185,9

2. Утримання виробничого обладнання і робочих місць

1733

2.1 Зарплата допоміжних робочих

1139,9

2.2 Відрахування від зарплати допоміжних робочих

592,8

2.3 Вартість замазочних і обтиральних матеріалів

0,3

3. Поточний ремонт обладнання, транспортуючих засобів і пристроїв

31,7

4. Амортизація обладнання

40,4

Всього статті 1-4

5991,0

5. Інші витрати

599,1

6. Знос, ремонт і встановлення інструменту, залишки

1,3

Всього по кошторису

6591,4

Кошторис цехових витрат дільниці

Найменування статей витрат

Сума, тис. грн.

1. Утримання апарату управління дільниці

765,9

2. Утримання будівлі, споруд та інвентарю

5,2

3. Поточний ремонт будівлі

10,4

4. Амортизація будівлі

10,4

5. Раціоналізація, оплата іспитів

363,7

6. Охорона праці

545,6

Всього статті 1-6

1701,2

7. Інші витрати

85,1

Всього по кошторису

1786,3

1. Утримання апарату управління дільниці береться із таблиці 2.6 (фонд оплати праці + відрахування на заробітну плату);

503880 + 262018 = 765898 грн. = 765,9 тис. грн.

2. Утримання будівлі - 1% від вартості будівлі (таблиця 2.2)

518400 х 0,021 = 5184 грн. = 5,2 тис. грн.

3. Поточний ремонт - 2% від вартості будівлі (таблиця 2.2)

518400 х 0,02 =10368 грн. = 10,4 тис. грн.

4. Амортизація береться із попередніх розрахунків (розділ 2.1.1)

5. Раціоналізація і оплата іспитів - 10% із відрахуваннями (таблиця 2.7)

(2392,9 + 1244,3) х 0,1 = 363,7 тис. гри.

6. Охорона праці - 15% від фонду оплати праці всіх робітників із відрахуваннями

(2392,9 + 1244,3) х 0,15 = 545,6 тис. грн.

7. Інші витрати - 5% від суми ст. 1 -6

1701,2 x 0,05 = 85,1 тис. грн.

Розрахунок калькуляції собівартості продукції

Розрахунок калькуляції собівартості заготовок боковин для покришок розміру 195/65R15.

Річна програма - 4800 тис. штук покришок. Калькуляційна одиниця - 1 тис. шт.

Калькуляція собівартості виготовлення продукції

Найменування статей витрат

Загальні витрати випуску, тис. грн.

Витрати на калькуляційну одиницю, тис. грн.

Структура витрат дільниці, %

1. Сировина і матеріали (основні і допоміжні)

49202,5

10,2

77,6

2. Зарплата основних робітників

1253,0

0,3

1,9

3. Відрахування від зарплати

651,6

1,2

1,0

4. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

6596,4

1,4

10,4

5. Цехові витрати

1786,3

0,3

2,8

Всього цехова собівартість

59489,8

12,4

93,7

6. Загальнозаводські витрати

3273,5

0,7

5,2

Всього виробнича собівартість

62763,3

13,1

98,9

7. Позавиробничі витрати

627,6

0,1

1,0

8. Інші витрати

62,7

-

0,1

Всього повна собівартість

63453,6

13,2

100

Витрати на річний випуск виписується із попередніх розрахунків і таблиць. Структура витрат повної собівартості розраховується за пропорцією:

Повна собівартість - 100%

Сировина і матеріали - х%

Х = (49202,5: 63453,6) х 100% = 77,5%

Загальнозаводські витрати визначаються на загальний випуск як 90% від суми заробітної плати та відрахувань на соціальне страхування всіх робітників:

(2392,9 + 1244,3) х 0,9 = 3273,5 тис. грн.

Позавиробничі витрати складають 1% від виробничої собівартості:

62763,3 х 0,01 = 627,6 тис. грн.

Інші витрати складають 0,1% від виробничої собівартості:

62763,3 х 0,001 = 62,7 тис. грн.

Витрати на калькуляційну одиницю (1 тис. штук):

Х = (63453,6 х 1): 4800 = 13,2 тис. грн.

Розрахунок прибутку і рентабельності продукції

Прибуток від реалізації продукції повинен забезпечити утворення, фондів економічного стимулювання і розрахунки з бюджетом. Розрахунок потреби для утворення фондів ФМЗ проведений у таблиці 2.7.

ФМЗ дільниці в заводському прибутку складає 10% Розраховуємо загальну суму прибутку:

П приб = (552,2 тис. грн. х 100): 10 = 5522 тис. грн.

Рентабельність розраховуємо як відношення прибутку до повної собівартості продукції:

Рентабельність = (Пприб.: С повн.) х 100%

де П приб. - сума прибутку, тис. грн.

Р заг. = 5522: 63453,6 х 100% = 8,7%

Розраховуємо ціну 1 тис. штук покришок за формулою:

Ц а = Са х (1 + Рзаг: 100%)

де Ц а - ціна за калькуляційну одиницю, грн.;

С а - собівартість калькуляційної одиниці, грн.;

Р заг - загальна рентабельність, %

Ц а = 13,2 х 1,087 = 14,35 тис. грн.

Загальна вартість продукції розраховуємо:

ВП = Ца х Річ. прог.

де Ц а - ціна за калькуляційну одиницю, грн.;

Річ. прог. - річна програма по складанню покришок

ВП = 14,35 х 4800 = 68880 тис. грн.

2. Техніко-економічні показники

економічний собівартість робітник

Розрахунок техніко-економічних показників

Найменування показників

Одиниця виміру

Кількісне значення

1. Річна виробнича програма

тис. щт

4800

2. Капітальні витрати

тис. грн.

1047,1

3. Фондовіддача

грн./грн.

65,7

4. Питоме капіталовкладення

грн./грн.

0,015

5. Чисельність робітників - всього

чол.

67

6. Виробіток на 1 робітника

тис. грн./чол.

1028

7. Собівартість 1000 шт.

тис. грн.

14,35

8. Загальний прибуток

тис. грн.

5522

9. Рентабельність загальна

%

8,7

10. Вартість випуску

тис. грн.

68880

Пояснювальна записка до таблиці 3.1

Показники 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 беруться із попередніх розрахунків. Фондовіддача розраховується за формулою:

Фв = ВПзаг: Оф

  • де ВП заг - загальний випуск продукції, тис. грн.
  • Оф - основні фонди, тис. гри.
  • Фв = 68880: 1047,1 = 65,7 грн./грн.
  • Пкап вклад = Оф: ВП заг
  • Пкап вклад = 1047,1: 68880 = 0,015 грн./грн.
  • Виробіток 1 робітника знаходиться діленням вартості випуску продукції на кількість робітників:
  • ПТ = ВП заг: Ч заг

де Ч заг - загальна кількість робітників

ПТ = 68880: 67 = 1028,0 тис. грн./чол.

Висновок

Дільниця виготовлення заготовок боковин для покришок розміру 195/65R15 має задану річну програму 4800 тис. шт.

Для виконання цього завдання потрібно:

Капітальних витрат - 1047,1 тис. грн.

Чисельності робітників - 67 чол.

· основних - 30 чол.;

· допоміжних - 30 чол.;

· ІТР - 7 чол.

Продуктивність праці на 1 робітника дільниці складає - 1028,0 тис. грн. Повна собівартість продукції складає 63453,6 тис. гри.

Для утворення фондів економічного стимулювання і відрахувань у бюджет план на прибуток складає 5522,0 тис. грн.

Рентабельність - 8,7%

Загальна вартість випуску - 68880 тис. грн.

Список використаної літератури

1. Гетьман О., Шаповал В. Економіка підприємства. - К., 2008.

2. Клименко В.Л. Организация и планирование химического производства. - М.: Химия, 2009.

3. Нормативно-технічна документація базового підприємства.

4. Семернікова І., Мешков Н., Кравченко Н. Економіка підприємства. - Херсон, 2003.

5. Тарасюк Г. Планування діяльності підприємства. - К.: «Каравела», 2011.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.