Розрахунок основних показників виробничо–господарської діяльності підприємства

Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів, фонду ефективного часу роботи одного робітника в рік, чисельності і тарифного фонду зарплати робітників, амортизаційних відрахувань. Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 31.01.2014
Размер файла 83,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовий проект

(розрахунково - пояснювальна записка)

на тему : Розрахунок основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства

Вихідні дані

1. Обсяг реалізації в т.ч. по виробах, тис.м. ______________________52

· секретери ______________________________________________

· серванти_______________________________________________

· столи_________________________________________________52

· шафи книжкові_____________ ____________________________

2. Кількість робочих днів за рік, днів _________________________249

3. Режим роботи основних цехів__двохзмінний режим роботи, 5 днів/тиждень_________

4. Невикористаний час на одного робітника, днів________________31

5. Внутрішньозмінні витрати, год.____________ _______________0.24

6. Процент виконання норм виробітку, % _____________________108

7. Додаткова ЗП, %_________________________________________39

8. Фондовіддача, грн. ________________________________________2.6

Зміст

Вступ

1. Виробнича програма.

1.1 Розрахунок товарної продукції.

1.2 Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів на програму.

1.3 Розрахунок кількості та вартості використаних відходів.

2. План з праці та кадрів.

2.1 Розрахунок фонду ефективного часу роботи одного робітника в рік.

2.2 Розрахунок чисельності і тарифного фонду зарплати робітників.

2.3 Розрахунок кількості і тарифного фонду заробітної плати допоміжних робітників.

2.4 Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу.

3. План по собівартості продукції.

3.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань.

3.2 Розрахунок потреби і вартості електроенергії та пару.

3.3 Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання.

3.4 Кошторис загально виробничих витрат.

3.5 Кошторис адміністративних витрат.

3.6. Калькуляція собівартості виробу.

3.7 Кошторис витрат на виробництво.

3.8 Розрахунок прибутку підприємства і рентабельності продукції.

3.9 Розрахунок середньорічної вартості нормативних оборотних коштів.

3.10 Зведений план по прибутку і рентабельності.

4. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства.

5. Висновки.

Література.

ВСТУП

Радикальна форма господарського механізму - один із реальних шляхів виходу нашої країни з кризового стану, відновлення не тільки економічної, а й соціальної сфери життя. У цьому зв'язку доцільно підкреслити, що для економіки, що стала на шлях сталого розвитку ринкових відносин і змінює відповідно адміністративні методи господарювання на ринкові, важливим питанням підвищення ефективності організації управління, а також оптимізації виробництва з урахуванням транспортних процесів, які відбуваються в макроекономічному середовищі.

В умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні певну значимість набувають проблеми пов'язані з функціонуванням основних учасників ринку та суб'єктів господарської діяльності. В ході встановлення і розвитку ринкових форм господарювання актуальною є проблема підвищення ефективності підготовки фахівців з урахуванням попиту, зумовленого соціально-економічною перебудовою в державі.

Протягом усього періоду існування України як самостійної держави, безперервно ведуться дискусії щодо шляхів економічної перебудови в країні та заходів механізмів функціонування соціально-економічного середовища. Висувається багато пропозицій вченими різних фахових напрямків, представниками певних наукових шкіл, ідеологами, політиками.

Економіка підприємства - це наука про ефективність виробництва, а також шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів за найменших витрат.

Економіка країни - це сукупність галузей народного господарства, що забезпечує суспільство необхідними матеріальними благами та послугами і включає галузі матеріального виробництва та невиробничої сфери.

Промисловість - це основна ланка народногосподарського комплексу України, що включає комплекс галузей народного господарства, де здійснюється пробка сировини.

Лісова промисловість - одна з важливих галузей промисловості, яка здійснює будування і транспортування круглих лісоматеріалів, осмолу та живиці на кінцеві пункти. Деревообробна промисловість - це обробна галузь промисловості, що переробляє круглі лісоматеріали на інші види продукції шляхом механічної обробки, подрібнення й ущільнення деревини. Целюлозно паперова промисловість здійснює глибоку хімічну пробку деревини (балансів, технологічної тріски) на целюлозну(картон, папір і деревну масу).

Народне господарство в тому числі лісовий комплекс характеризується сукупністю однорідних підприємств і виробничих об'єднань. Підприємства й об'єднання однієї галузі мають однотипні машини й устаткування, технологічні процеси й організацію виробництва. Вони випускають однакову продукцію й мають спільну сировинну базу. Окремі виробництва наділені перерахованими ознаками Але не виділені в самостійні підприємства (об'єднання) не створюють галузі народного господарства.

Верховна Рада України прийняла ряд законів, які дають змогу докорінно змінити економічний механізм країни, перейти від адміністративних методів управлінням народним господарством до ринкової економіки. При цьому передбачається передача основних економічних вантажів з центру низовим ланкам (підприємствам і організаціям), зростання самостійності підприємств у вирішенні питань економічного та соціального розвитку, підвищення відповідальності за кінцеві результати праці.

Значна частка круглих лісоматеріалів в Україні без попередньої механічної та хіміко-механічної обробки. Тому їх необхідно замінити більш ефективними. Очевидно, що ринкові економічні відносини, до яки прагне Україна, будуть сприти формуванню ефективної структури споживання деревини, прискореному розвитку ресурсозберігаючих виробництв і технологій.

Отже, необхідно підвищити ефективність відтворення захисних смуг уздовж транспортних шляхів не тільки для посилення їх захисних функцій, але й для отримання повноцінної кондиційної деревини, забезпечити заліснення всіх малопридатних для сільськогосподарського виробництва земель. Підвищення лісистості території України до 20% дасть змогу в перспективі забезпечити лісопромисловий комплекс місцевими сировинними ресурсами, поліпшити кліматичні умови і їх позитивний вплив на продуктивність сільського господарства, а також збільшити рекреаційний потенціал лісів його позитивний вплив на здоров'я населення.

1. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА

Основним завданням плану виробництва та реалізації продукції є максимальне задоволення потреб промисловості та населення у використаній продукції при найкращому використанні трудових, фінансових і матеріальних ресурсів підприємства.

Для вирішення цієї задачі необхідний динамічний ріст обсягу випуску продукції, покращення її якості та освоєння нових виробів.

При розробці планування виробництва та реалізації виробництва необхідно:

1) правильно вирахувати потребу продукції, яка випускається на основі замовлення споживачів;

2) повністю узгодити між собою натуральні та вартісні показники обсягу виробництва;

3) обґрунтувати план виробництва виробничими потужностями підприємства.

В узагальненому перспективні та поточні плани виробництва продукції складаються з наступних розділів:

1) виробництво та реалізація продукції в натуральному та вартісному виразі;

2) зміна залишків готової нереалізованої продукції;

3) баланс виробничих потужностей та їх використання.

Планування виробництва та реалізації продукції складається з декількох етапів:

- визначається номенклатура та асортимент продукції, що випускається; обсяг її поставок в натуральному виразі у відповідності до виявленої потреби;

- на основі обсягів поставок і залишків готової продукції на початок і кінець планового періоду.

При розробці плану виробництва використовуються різні вимірники:

- натуральні;

- трудові;

- вартісні.

Натуральні вимірники використовуються при розрахунках виробничої потужності, визначаються потреби підприємства в сировині, матеріалах, енергії, технологічному й транспортному обладнанні і т.д. (шт., кг., і т.д.).

Трудові вимірники використовуються для визначення продуктивності праці, чисельності працівників, трудозатрат та виробітку.

Вартісні вимірники використовуються для розрахунку обсягів товарної, валової та реалізованої продукції.

де, Qi - обсяг випуску продукції і-тового виду, в натуральних показниках;

Ці - ціна одиниці продукції і-тового виду;

Р - вартість послуг на сторону.

ВП=ТП+НВк-НВп

де, НВк і НВП - обсяги залишків незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець планового періоду.

РП=ТП+ГПп-ГПк

де, ГПп і ГПк - залишки готової нереалізованої продукції та залишки продукції відвантаженої за яку термін оплати не настав відповідно на початок і кінець планового періоду.

1.1 Розрахунок товарної продукції

Розрахунок товарної продукції робиться на основі завдання по випуску продукції, а також діючих гуртових цін підприємства на продукцію.

Вартість товарної продукції визначається виходячи з кількості продукції, що потрібно виготовити і відпускної ціни підприємства на продукцію.

Розрахунок товарної продукції в натуральному і грошовому виразі зводимо в таблицю 1.

Таблиця 1

Розрахунок товарної продукції

Найменування продукції

Одиниці виміру

Випуск продукції в натуральному виразі

Відпускна ціна підприємства за одиницю, грн.

Товарна продукція, тис. грн.

1

2

3

4

5

Столи

тис .шт.

52

560

29120

1.2 Розрахунок кількості та вартості сировини матеріалів на програму

Вихідними даними для розрахунку є:

- завдання по меблевих виробах;

- норми витрат сировини матеріалів на один виріб;

- гуртові ціни на сировину.

Результати роботи зводимо до таблиці 2.

Таблиця 2

Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів

Види сировини

Одиниці виміру

Норма витрат на 100 шт. виробів

Витрати сировини на програму

Ціна гуртова, грн.

Вартість на програму, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

А. Сировина

1. Шпилькові пиломатеріали

-

-

-

-

-

сорт I

куб. м.

0,930

483,6

420,0

203,112

сорт II

куб. м.

2,212

1150,24

345,9

397,868

сорт III

куб. м.

1,07

556,4

265,5

147,724

сорт IV

куб. м.

0,560

291,2

187,5

54,600

Разом:

-

4,772

2481,44

-

803,304

2. Березові пиломатеріали

-

-

-

-

-

сорт I

куб. м.

0,052

27,04

369

9,978

сорт II

куб. м.

0,110

57,2

300

17,160

сорт III

куб. м.

0,100

52

231

12,012

Разом:

-

0,262

136,24

-

39,150

3. Деревно - стружкові плити

куб. м.

кв. м.

2,613

137,3

1358,76

71396

370,5

-

503,421

4. Деревинно- волокнисті плити

куб. м.

кв. м.

-

-

-

-

2,25

5. Шпон лущений

куб. м.

0,530

275,6

742,5

204,633

6. Шпон струганий

куб. м.

кв. м.

1,085

1085,2

564,2

564304

-

2.15

1213,254

7. Фанера ФБА

куб. м.

-

-

675

-

Разом:

-

-

-

-

1921,308

Б. Матеріали

Заготівельно-машинний

-

52

31,2

1622,400

Складально-оздоблювальний

-

52

63,7

3312,400

Разом:

-

104

-

4934,800

Всього:

-

-

-

-

7698,562

1.3 Розрахунок кількості та вартості використаних відходів

Кількість відходів визначається окремо по виробах і по видах відходів від сировини на програму, а потім знаходиться сумарна кількість відходів по їх видах. Вартість відходів визначаємо в залежності від ціни ділових і паливних відходів окремо.

Результати роботи зводимо до таблиці 3

Таблиця 3

Розрахунок кількості і вартості використаних відходів

Види сировини

Витрати сировини на програму

Вихід відходів від вихідної сировини, %

Кількість відходів, куб. м.

ділові

паливні

ділові

паливні

1

2

3

4

5

1. Шпилькові пиломатеріали

2481,44

5

57

124,072

1414,421

2. Березові пиломатеріали

136,24

5

57

6,812

77,657

3. Деревно - стружкові плити

1358,76

3

22

40,763

298,927

4. Деревинно- волокнисті плити

-

2

14

-

-

5. Шпон лущений

275,6

1

12

2,756

33,072

6. Шпон струганий

564,2

1

12

5,642

67,704

7. Фанера ФБА

-

2

15

-

-

Разом:

4816,24

-

-

180,045

1891,781

Вартість відходів, тис. грн.

-

-

-

29,372

2. ПЛАН З ПРАЦІ ТА КАДРІВ

Кадри (персонал) підприємства - це сукупність працівників які мають необхідні для даного виду діяльності знання і вміння ефективно виконувати відповідні функції; або - це сукупність постійних працівників підприємства, які отримали необхідну підготовку і мають практичний досвід, або навики роботи в певній сфері.

Залежно від сфери прикладання праці кадри поділяють на:

1) промислово-виробничий персонал (ПВП) - до нього належать працівники, які працюють у промислових виробництвах (лісозаготівля, деревообробка, меблеве та лісохімічне виробництво). Тобто до них належать працівники основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв.

2) непромисловий персонал (НПП) - до них належать працівники основних та допоміжних непромислових виробництв (лісове господарство, лісництво і т.д.), а також сфери обслуговування (побутового, медичного, культурного і т.д.).

Важливим аспектом ефективності виробництва планування кадрової структури підприємства і чисельності персоналу.

Мета розрахунків - визначення кількості промислово-виробничого персоналу по цехах підприємства, їх фонду заробітної плати, а також продуктивності праці.

Умови планування і структур персоналу …..

1.Перспективний розрахунок чисельності і структур кадрів, що проводиться відповідно до потреб виробництва.

2.Регламентаціюпраці кожного працівника.

3.Необхідноврахувати дані аналізу структури зайнятості, кадрів кадрові зміни в майбутньому і формування персоналу під очікувані зміни.

4.Приплануванні повинен забезпечитися оптимальний розподіл працівників за видами діяльності з врахуванням індивідуальних здібностей і характеру професійної підготовки.

5.При плануванні необхідно передбачити професійну кар,єру працівників, підвищення кваліфікації, та забезпеченні морального - психологічного клімату в трудовому колективі.

При визначенні плану персоналу, що проводиться за категоріями, необхідно врахувати специфіку підприємства та особливості його роботи і фактори зовнішнього середовища.

В загальному плануванні чисельності ПВП може проводитися двома способами укруглено та прямим шляхом по кожній категорії персоналу.

В загальному чисельність промислово-виробничого персоналу може проводитися способами: укрупнено та прямим шляхом по кожній категорії персоналу.

І Укрупнений метод розрахунку чисельності персоналу доцільно застосовувати при стабільній економіці та ритмічній роботі підприємства при ньому планова чисельність персоналу визначається за формулою

де - чисельність промислово - виробничого персоналу в базовому періоді;

- плановий індекс зміни обсягу виробництва;

- зміна чисельності промислово - виробничого персоналу у плановому періоді за по факторним розрахунком впливу продуктивності праці.

Більш точним є метод розрахунку планової чисельності на основі повної трудомісткості виготовленої продукції (цей метод ефективний лише для робітників)

2.1 Розрахунок фонду ефективного часу роботи одного робітника в рік

В цьому пункті визначається середня кількість днів і годин роботи, що повинен відробити в середньому один робітник в плановому році виходячи з п'ятиденного робочого тижня і 40 годин на тиждень. Кількість не робочих (вихідних і святкових) днів в році визначається за календарем. Кількість використаних днів на одного робітника та внутрішньо змінні витратити приймаються згідно завдання.

Фонд ефективного часу роботи одного робітника в рік в годинах визначається як добуток фонду в днях на середню тривалість робочого дня.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 4.

Таблиця 4

Розрахунок фонду ефективного часу роботи одного робітника в рік

Найменування показників

Одиниці виміру

Показники

1

2

3

1. Календарний фонд часу

дн.

365

2. Кількість неробочих днів, разом

дн.

116

в т.ч. святкових

дн.

12

вихідних

дн.

104

3. Кількість робочих днів (номінальний фонд часу)

дн.

249

4. Неявки на роботу, разом

дн.

31

в т.ч. а) відпустки чергові і додаткові

дн.

24

б) відпустки на навчання

дн.

1

в) відпустки по вагітності і пологах

дн.

-

г) виконання громадських і державних обов'язків

дн.

2

д) по хворобі

дн.

3

е) з дозволу адміністрації

дн.

1

5. Фонд ефективного часу роботи

дн.

218

6. Номінальна тривалість робочого дня

год.

8

7. Внутрішньо змінні витрати

год.

0,24

8. Середня тривалість робочого дня

год.

7,76

9. Фонд ефективного часу роботи одного робітника в рік

год.

1691,68

2.2 Розрахунок чисельності і тарифного фонду заробітної плати основних робітників

Для виконання розрахунків необхідні наступні вихідні дані:

- затрати часу в людино-годинах на виготовлення одного виробу,

- план випуску виробів,

- годинні тарифні ставки для робітників відрядників підприємства деревообробної промисловості,

- річний фонд ефективного робочого часу одного робітника по плану,

- процент виконання норм.

Затрати часу визначаємо окремо і по тарифних розрядах як добуток цих затрат на один виріб на кількість виробів одного виду, а потім сумуються (Тпрогр.).

При не виконанні норм виробітку затрати часу з врахуванням цього перевиконання зменшується на величину перевиконання норм виробітку (Тпотр.).

де, Кн. коефіцієнт виконання норм виробітку.

Спискова кількість робітників, що необхідна для виконання програми, (Zсп.), визначається по кожному розряду за формулою:

де, Тр.еф. - ефективний фонд робочого часу одного робітника в рік.

Тарифний фонд заробітної плати розраховується як кожному виробу як добуток тарифної ставки відповідного розряду на затрати часу на програму без врахування перевиконання норм виробітку.

Всі розрахунки зводимо в таблицю 5.

Таблиця 5

Розрахунок чисельності і тарифного фонду заробітної плати основних робітників

Назви цехів

Тарифний розряд

Затрати часу в нормо-годинах на 100 виробів

Всього затрат часу на програму, н-год.

Всього затрат часу з врахуванням виконання норм, люд.-год.

Спискова кількість робітників, люд.

Годинна тарифна ставка, грн.

Тарифний фонд зарплати, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Заготівельно-машинний цех

Заготівельне відділення

Робітники

5

21,3

11076,0

10255,555

6

5,86

64,905

Робітники

4

41,8

21736,0

20125,925

12

5,14

111,723

Робітники

3

3,4

1768,0

1637,037

1

4,56

8,062

Робітники

2

67,4

35048,0

32451,851

19

4,11

144,047

Разом:

-

133,9

69628,0

64470,368

38

328,737

Машинне відділення

Робітники

5

4,6

2392,0

2214,815

1

5,86

14,017

Робітники

4

206,1

107172,0

99233,333

59

5,14

550,864

Робітники

3

15,2

7904,0

7318,519

4

4,56

36,042

Робітники

2

20,2

10504,0

9725,926

6

4,11

43,171

Разом:

-

246,1

127972,0

118492,593

70

644,094

Разом по цеху:

-

380,0

197600,0

182962,961

108

972,831

2. Складально - опоряджувальний цех

Складальне відділення

Робітники

4

-

-

-

-

5,14

-

Робітники

2

-

-

-

-

4,11

-

Разом:

-

Оздоблювальне відділення

Робітники

5

17,8

9256,0

8570,370

5

7,032

65,088

Робітники

4

14,0

7280,0

6740,741

4

6,168

44,903

Робітники

3

-

-

-

-

5,472

Робітники

2

14,0

7280,0

6740,741

4

4,936

44,903

Разом:

-

45,8

23816,0

22051,852

13

154,894

Разом по цеху:

-

45,8

23816,0

22051,852

13

154,894

Всього по виробництву:

-

425,8

221416,0

205014,813

121

1127,725

2.3 Розрахунок кількості і тарифного фонду заробітної плати допоміжних робітників

Для розрахунків потрібно мати наступні матеріали:

- перелік професій, по спеціальностях і операціях виробництва;

- кількість робочих місць в зміну;

- тарифний розряд;

- річний фонд ефективного часу роботи обладнання;

- змінність.

Загальна кількість робочих місць за зміну приймається:

1. Для машинно-заготівельного цеху - 17%, для спискової кількості основних робітників даного цеху з них:

а) робітники з утримання та експлуатації устаткування і транспорту - 40%;

б) робітники з поточного ремонту устаткування - 15%;

в) робітники зарплата яких відноситься до загально виробничих витрат - 45%;

2. Для складально опоряджувального цеху - 11% від спискової кількості основних робітників даного цеху, з них:

а) робітники з утримання та експлуатації устаткування і транспорту - 30%;

б) робітники з поточного ремонту обладнання - 22%;

в) робітники зарплата яких відноситься до загально виробничих витрат - 48%;

Розподіл робітників по спеціальностях проводиться студентами довільно.

Річний фонд ефективного часу обладнання розраховується за формулою:

Тоб.еф. = (Ткал - Тсв - Твих - Трем) · S · tзм;

Тоб.еф. = (365 - 12 - 104 - 5) · 2 · 8 = 3904;

де, Трем - технічно вимушені зупинки обладнання по ремонту, огляду і інші, днів (приймається в розмірі 5 - 10);

S - змінність роботи обладнання.

Потреба кількості людино - годин (Тпотр) визначається як добуток кількості робочих місць фонду ефективного часу роботи обладнання.

Тпотр. = Пр.м. · Тобол.еф.

де, Пр.м - кількість робочих місць в зміну.

Спискова кількість робітників по кожному розряду (Zсп.) визначається за формулою:

.

Тарифний фонд зарплати (ФЗтар.) по розрядах визначається як добуток потрібної кількості людино - годин для даного розряду на годинну тарифну ставку цього розряду.

ФЗтар.= Тпотр. · Ст.

де, Ст. - годинна тарифна ставка даного розряду.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 6.

вартість тарифний амортизаційний витрата

Таблиця 6

Розрахунок кількості і тарифного фонду зарплати допоміжних робітників

Професії по стадіях виробництва

Кількість робочих місць в зміну

Потрібно людино - годин

Спискова кількість робітників

Тарифний розряд

Тарифна ставка за годину, грн.

Тарифний фонд заробітної плати, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

I. Заготівельно машинний цех

1. Робітники по утриманню устаткування

а) налагоджувальники обладнання

3

11712

7

5

5,57

65,235

б) водії електрокар

2

7808

5

3

4,35

33,964

в) транспортні робітники

2

7808

5

3

4,35

33,964

Разом:

7

27328

17

-

-

133,163

2. Робітники з поточного ремонту устаткування

а) чергові слюсарі

1

3904

2

5

5,57

21,745

б) слюсарі ремонтники

2

7808

5

5

5,57

43,490

Разом:

3

11712

7

-

-

65,235

3. Робітники зарплата яких відноситься до загально виробничих витрат

а) контролери приймальники

5

19520

12

4

4,92

96,038

б) підсобні робітники

3

11712

7

2

3,91

45,793

Разом:

8

31232

19

-

-

141,831

Всього по цеху:

18

70272

43

-

-

340,229

II. Складально - опоряджувальний цех

1. Робітники по утриманню устаткування

а) налагоджувальники обладнання

1

3904

2

5

5,57

21,745

б) транспортні робітники

-

-

-

3

4,35

-

Разом:

1

3904

2

21,745

2. Робітники з поточного ремонту устаткування

а) чергові слюсарі

-

-

-

5

5,57

-

б) слюсарі ремонтники

-

-

-

5

5,57

-

Разом:

-

-

-

-

-

-

3. Робітники зарплата яких відноситься до загально виробничих витрат

а) контролери приймальники

-

-

-

5

5,57

-

б) підсобні робітники

-

2

3,91

в) складачі фарб

1

3904

2

4

4,92

19,207

Разом:

1

3904

2

-

-

19,207

Всього по цеху:

2

11712

4

-

-

40,952

Всього по меблевих цехах:

20

78080

47

-

-

381,181

2.4 Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу

Найменування структурних підрозділів і посад, а також чисельність персоналу приймаються за нормативами, що наведені в таблиці 7. Посадові місячні оклади подаються в додатку 6.

Річний фонд зарплати по кожній посаді визначається як добуток посадового місячного окладу, кількість місяців в році (12), чисельності працівників по цій посаді.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 7.

Таблиця 7

Штатний розклад адміністративно-управлінського і виробничого персоналу

Цехи і категорії працівників

Кількість основних і допоміжних робітників по цеху

Розрахунок чисельності ІТР службовців і МОП

Середньомісячна заробітна плата, грн.

Річний фонд заробітної плати, тис. грн.

норма %

кількість

1

2

3

4

5

6

I. Заготівельно машинний цех

Керівні працівники

-

4

6

1500

108,000

Спеціалісти

-

5

8

1000

96,000

Службовці

-

3

5

800

48,000

Всього по цеху:

151

-

19

-

252,000

II. Складально - опоряджувальний цех

Керівні працівники

-

4

1

1600

19,200

Спеціалісти

-

5

1

980

11,760

Службовці

-

3

1

850

10,200

Всього по цеху:

17

-

3

-

41,160

Всього по цеховому персоналу:

168

-

22

-

293,160

3. ПЛАН ПО СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Собівартість продукції - це грошовий вираз затрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Собівартість є базою ціни товару, і за умов самофінансування зниження собівартості є основним джерелом зростання прибутку підприємства.

За економічними елементами затрати формуються відповідно до їх економічного змісту. Елементи затрат є однаковими для всіх галузей і включають наступні витрати:

1) матеріальні витрати (сировина, матеріали, комплектуючі, паливо, енергія) (віднімається вартість зворотних відходів);

2) витрати на оплату праці( основна і додаткова);

3) відрахування на соціальні заходи;

4) амортизація основних фондів;

5) інші витрати (витрати на страхування майна, винагороди за винахідництво, знецінення активів та інші витрати які не ввійшли до попередніх 4-х).

На основі елементів витрат складають кошторис витрат на виробництво - це витрати підприємства пов'язані з його основною діяльністю за певний період незалежно від того відносять їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні.

Важливою є класифікація витрат за статтями калькуляції. Статті - це затрати, які відрізняються між собою функціями, роллю у виробничому процесі (місцем виникнення).

За статтями витрат визначається собівартість одиниці продукції. Перелік статей калькуляції може відрізнятися в залежності від галузі промисловості.

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.

Поява прибутку безпосередньо пов'язана з появою категорії "витрати виробництва". Прибуток - це та частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва.

Прибуток - це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми.

Отже, об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток - це форма прояву вартості додаткового продукту.

Амортизація ОФ - це процес перенесення вартості зношення основних фондів на собівартість виготовленої з них продукції.

Згідно «Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати підприємства» та витягу з Закону України «Про оподаткування підприємств» амортизації підлягають витрати, що пов'язані з:

- придбанням та введенням в експлуатацію;

- самостійне виготовлення ОФ;

- приведенням певних видів ремонтів, реконструкцій і т.д.;

- капітальне покращення земель.

3.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань

Вихідні дані для розрахунку:

- структура ОФ по групах і цехах:

- норма амортизації;

- фондовіддача ( по завданню).

Середньорічна балансова вартість основних виробничих фондів по підприємству визначається на основі обсягу товарної продукції та фондовіддачі:

;

тис.грн.

Вартість розподіляють в такому процентному співвідношенні

Цехи і групи основних фондів

Структура основних фондів, %

1

2

I. Заготівельно машинний

57

в т.ч. I група

34

II група

12

III група

48

IV група

6

II. Складально - опоряджувальний

43

в т.ч. I група

42

II група

14

III група

38

IV група

6

Нора амортизації на всі групи ОВФ відповідно по цехах подаються в таблиці 3.1. Сума амортизації вираховується, виходячи з середньорічної вартості ОВФ і відповідної норми амортизації.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 8.

Таблиця 8

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Основні фонди по цехах і групах

Структура основних фондів, %

Вартість на початок року

Квартальна норма амортизації

Сума амортизації за

Всього

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Заготівельно машинний

в т.ч. I група

34

2170,560

2

43,411

42,543

41,692

40,858

168,504

II група

12

766,080

10

76,608

68,947

62,053

55,847

263,455

III група

48

3064,320

6

183,859

172,828

162,458

152,711

671,856

IV група

6

383,040

15

57,456

48,838

41,512

35,285

183,091

Разом:

57

6384,000

-

361,344

333,156

307,715

284,701

1286,906

II. Складально - опоряджувальний

в т.ч. I група

42

2022,720

2

40,454

39,645

38,852

38,075

157,026

II група

14

674,240

10

67,424

60,682

54,613

49,152

231,871

III група

38

1830,080

6

109,805

103,217

97,023

91,202

401,247

IV група

6

288,960

15

43,344

36,842

31,316

26,619

138,121

Разом:

43

4816,000

-

261,027

240,386

221,804

205,048

928,265

Всього:

11200,000

-

622,361

573,542

529,519

489,749

2215,171

3.2 Розрахунок потреби вартості електроенергії та пари

Вихідні дані для розрахунку:

- потрібна кількість людино-годин на програму;

- нормативи;

- вартість енергії і пари.

Таблиця 9

Розрахунок потреби вартості електроенергії та пари

Види енергії

Одиниця виміру

Нормативи

Витрати на програму

Ціна планова, грн.

Вартість, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

1) Електроенергія на технологічні цілі

КВт. год.

20 КВт. год. на 1-ну люд-год.

4100296,26

0,3762

1542,531

2) Електроенергія на освітлення

КВт. год.

10% від електроенергії на техн. цілі

410029,6

0,2622

107,510

Всього:

тис. грн.

-

-

-

1650,041

3) Пара на технологічні цілі

тон.

20 кг на 1-ну люд-год.

4100,296

180

738,053

у т.ч. паливо (70%)

тис. грн.

-

-

-

516,637

4)Пара на опалення

тон.

10 кг на 1-ну люд-год.

2050,148

180

369,027

Всього пари

тис. грн.

-

-

-

1107,080

у т.ч. паливо

тис. грн.

-

-

-

516,637

Разом пари та палива

тис. грн.

-

-

-

1623,717

Всього

тис. грн.

-

-

-

3273,758

3.3 Кошторис витрат по утриманню та експлуатації обладнання

Вказаний кошторис включає такі статті витрат:

1. Витрати на повне відновлення ОФ та капітальний ремонт включають амортизаційні відрахування від вартості устаткування, транспортних засобів та інструментів (таблиця 8).

2. Витрати на експлуатацію устаткування включають:

а) витрати на оплату праці робітників з утриманням і експлуатації устаткування;

б) відрахування на соціальні заходи -38,4 % від ОФ і ДЗП робітників з утримання устаткування;

в) вартість мастильних і обтиральних матеріалів, необхідних для утримання устаткування;

- приймаємо в розмірі 15 - 20 % від фонду основної і додаткової ЗП відповідних робітників.

3. Витрати на проведення поточного ремонту устаткування і транспортних засобів включають:

а) оплату праці працівників з поточного ремонту;

б) відрахування на соціальні заходи - 38,4% від фонду основної і додаткової ЗП робітників з поточного ремонту;

в) вартість запасних частин, деталей вузлів та інших матеріалів необхідних для ремонтних робіт приймається 15 - 20 % від фонду основної і додаткової ЗП робітників з поточного ремонту.

4. Витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів приймаємо в розмірі 10 % від фонду основної і додаткової ЗП робітників з утриманням і експлуатації устаткування.

5. Знос малоцінних і швидкозношуваних інструментів і пристроїв приймаємо умовно 1 - 2 % від витрат на експлуатацію устаткування.

6. Інші витрати приймаємо в розмірі 15 % від суми попередніх витрат.

Всі вказані розрахунки зводимо в таблицю 10.

Таблиця 10

Кошторис витрат з утримання та експлуатації устаткування

Статті витрат

Витрати, тис. грн.

1

2

1. Витрати на повне відновлення та капітальний ремонт ОВФ

1568,429

2. Витрати на експлуатацію устаткування

330,304

3. Витрати на проведення поточного ремонту устаткування і транспортних засобів

185,463

4. Витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів

21,532

5. Знос малоцінних і швидкозношуваних інструментів і пристроїв

2,153

6. Інші витрати

316,182

Разом:

2424,064

3.4 Кошторис загально виробничих витрат

Вказаний кошторис включає в себе такі статті витрат:

1. Витрати пов'язані з управлінням виробництвом:

а) оплата праці працівників апарату управління цехів;

б) відрахування на соціальні заходи -38,4% від фонду основної і додаткової ЗП працівників апарату;

в) оплата послуг консультаційного і інформаційного характеру, пов'язаних із забезпеченням виробництва продукції - умовно приймається 10% від витрат на оплату праці працівників апарату.

2. Амортизаційні відрахування (амортизаційні відрахування від вартості I групи ОФ).

3. Витрати капітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва - умовно приймаємо у розмірі 5% від основної і додаткової ЗП робітників, зарплата яких відноситься до загально виробничих витрат.

4. Витрати на обслуговування виробничого персоналу:

а) Основна і додаткова ЗП робітників, що відносяться до загально виробничих витрат;

б) відрахування на соціальні заходи - 38,4%;

в) інші витрати - приймаємо 7% від суми попередніх витрат на обслуговування виробничого процесу.

5. Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів - приймаємо в розмірі 1 - 2% від суми попередніх статей і витрат.

6. Інші витрати - приймаються в розмірі 9% від суми витрат по всіх попередніх статтях.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 11.

Таблиця 11

Кошторис загально виробничих витрат

Елементи витрат

Сума, тис. грн.

1

2

1. Витрати пов'язані з управлінням виробництвом

604,719

2. Амортизаційні відрахування

646,742

3. Витрати капітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва

10,342

4. Витрати на обслуговування виробничого процесу

510,531

5. Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів

10,211

6. Інші витрати

53506

Разом:

1836,050

3.5 Кошторис адміністративних витрат

Адміністративними є витрати, пов'язані із обслуговуванням виробництва і управління ним в масштабі всього підприємства.

До адміністративних витрат відносять такі витрати:

· Загальні та корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі збори тощо);

· Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу;

· Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, опалення освітлення, водопостачання, охорона);

· Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна);

· Витрати на зв'язок (поштові, телефонні, факс,…);

· Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

· Витрати на врегулювання спорів в судових органах;

· Податки, збори та інші обов'язкові платежі (крім тих, що включаються до виробничої вартості);

· Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

· Інші витрати адміністративного призначення.

Необхідно скласти штатний розпис адміністративно-управлінського персоналу, приймаючи кількість у розмірі всього 8% від числа робітників.

Таблиця 12

Посада

Чисельність, чол.

Місячний посадовий оклад, грн.

Річний фонд зарплати, грн.

1

2

3

4

Директор

1

1600,00

19200,00

Заступник директора

1

1200,00

1440,00

Головний бухгалтер

1

1150,00

13800,00

Касир

1

950,00

11400,00

Відділ економіки

5

900,00

54000,00

Відділ виробництва

2

800,00

19200,00

Відділ маркетингу

2

1100,00

26400,00

Юрист

1

1200,00

14400,00

Всього:

14

-

159840,00

Після цього штатний розпис адміністративно-управлінського персоналу, сформувати кошторис адміністративних витрат.

Таблиця 13

Кошторис адміністративних витрат

Елементи витрат

Сума, тис. грн.

1

2

1. ЗП адміністративно-управлінського персоналу

159,840

2. Відрахування на соціальні заходи

61,379

3. Витрати на службові відрядження

7,992

4. Витрати на утримання основних засобів

19,181

5. Витрати на професійні послуги

4,795

6. Амортизація нематеріальних активів

4,795

7. Витрати на зв'язок

7,992

8. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків

23,976

9. Інші витрати

28,995

Всього по кошторису:

318,945

3.6 Калькуляція собівартості виробу

Мета розрахунків - визначення собівартості меблевих виробів: всього випуску і одного виробу.

Калькуляція собівартості включає статті:

1. Сировина і матеріали (таблиця2).

2. Вартість відхилів (таблиця 3). Сума зворотних відходів вноситься в калькуляцію собівартості зі знаком мінус тому, що вони йдуть в подальше використання.

3. Паливо і електроенергія на технологічні цілі (таблиця9).

4. Фонд основної і додаткової заробітної плати основних робітників (таблиця 5).

5. Відрахування на соціальне страхування - 38,4% від основної і додаткової заробітної плати основних робітників.

6. Витрати на підготовку та освоєння виробництва можна прийняти в розмірі 2-3% від ФОЗ основних робітників.

7. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування (таблиця10).

8. Загально виробничі витрати (таблиця 11).

9. Адміністративні витрати (таблиця 13).

10. Витрати на збут приймають умовно 2-3% від виробничої собівартості.

Повна собівартість готової продукції дорівнює сумі всіх статей витрат.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 14.

Таблиця 14

Калькуляція собівартості виробу

Статті витрат

Витрати на

один виріб, грн.

програму, тис. грн.

1

2

3

1. Сировина і матеріали

147,48

7669,19

2. Зворотні відходи (-)

0,56

29,372

3. Паливо і електроенергія на виробничі потреби

53,79

2797,221

4. Основна ЗП виробничих робітників

21,69

1127,725

5. Додаткова ЗП виробничих робітників

11,32

588,473

6. Відрахування на соціальні заходи

12,67

659,020

7. Витрати на підготовку і освоєння виробництва

0,99

51,486

8. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

46,62

2424,064

9. Загально виробничі витрати

35,31

1836,050

10. Виробнича собівартість

330,43

17182,601

11. Адміністративні витрати

6,13

318,945

12. Витрати на збут

9,91

515,478

13. Повна собівартість товарної продукції

346,48

18017,024

3.7 Кошторис витрат на виробництво

Мета розрахунків - визначення витрат на виробництво за економічними елементами, щоб виявити економічну структуру виробництва і потребу підприємства в матеріальних і грошових ресурсах.

Вихідні дані розрахунків:

1. Вартість сировини і матеріалів приймаються з таблиці 2 за мінусом відходів, що реалізуються на сторону.

2. Вартість палива та електроенергії, що надходять зі сторони, приймаються з таблиці 9.

3. ЗП всіх категорій працюючих.

4. Відрахування на соціальні заходи 38,4% від ФЗП.

5. Амортизація приймається з таблиці 8.

6. Інші виробничі витрати складають решту виробничих витрат, які не можна віднести до попередніх 5-ти статей.

Витрати на виробництво повинні дорівнювати виробничій собівартості по калькуляції собівартості.

Всі розрахунки зводимо в таблицю 15.

Таблиця 15

Кошторис витрат на виробництво

Елементи витрат

Сума витрат, тис. грн.

1

2

1. Матеріальні витрати

а) сировина

1891,936

б) основні і допоміжні матеріали

4934,800

в) паливо зі сторони

516,637

г) енергія зі сторони

1650,041

2. ЗП (основна і додаткова)

2727,049

3. Відрахування на соціальні заходи

1047,187

4. Амортизація

2215,171

5. інші виробничі витрати

2716,417

Разом виробничих витрат

17182,601

3.8 Розрахунок прибутку підприємства і рентабельності продукції

Мета розрахунків - визначення прибутку від реалізації і рентабельності продукції.

Вихідні дані і методика розрахунків:

1. Вартість реалізованої продукції приймається від вартості продукції.

2. Повна собівартість реалізованої продукції.

Прибуток від реалізації продукції дорівнює різниці між вартістю продукції у відпускних цінах підприємства і повною її собівартістю.

Рентабельність визначається відношенням прибутку від реалізації до її повної собівартості.

Прибуток визначається за формулою:

П=29120-18017,024=11102,976

Рентабельність продукції визначається за формулою:

3.9 Розрахунок середньорічної вартості нормативних оборотних коштів

Мета розрахунків - визначення нормативу оборотних коштів по сировині, виробничих матеріалах, незавершеному виробництву, готових виробах, паливу, малоцінному інвентарю та інші.

Вихідні дані і методика розрахунків наступні:

1. Сума річного обороту:

· По сировині і виробничих матеріалах визначається з калькуляції;

· По незавершеному виробництву - з таблиці 14 , виробнича собівартість виробів;

· По готових виробах - з таблиці 14 , повна собівартість товарної продукції.

2. Середньоденна витрата на виробництво (або на випуск) визначається по кожному виду оборотних коштів діленням суми річного обороту на 360 днів.

3. Норматив в днях - різний для різних видів оборотних коштів. Умовно можна прийняти його в розмірах: сировина 40 - 60 днів, матеріали 15 - 20 днів, готові вироби 10 - 15 днів.

4. Норматив оборотних коштів по сировині, матеріалах, готових виробах визначається як добуток середньоденної витрати на норматив в днях. Норматив оборотних коштів по незавершеному виробництву визначається в залежності від тривалості виробничого циклу виготовлення виробів, коефіцієнту нарощування витрат і середньоденної потреби , як добуток цих величин.

Умовно приймаємо тривалість виробничого циклу 15 - 20 днів, а коефіцієнт нарощування витрат 0,7 - 0,8.

5. З метою скорочення арифметичних розрахунків умовно приймаємо норматив оборотних коштів по паливу, малоцінному інвентарю, запчастинах і ін. в розмірі 0,1 - 0,2 від суми нормативу оборотних коштів по попередніх видах.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 16.

Таблиця 16

Розрахунок середньорічної вартості нормативних оборотних коштів

Види оборотних коштів

Сума річного обороту, тис. грн.

Середньоденна витрата на виробництво (або випуск) тис. грн.

Норматив, днів

Норматив оборотних коштів, тис. грн.

1

2

3

4

5

1. Сировина

1891,936

5,255

40

210,200

2. Виробничі матеріали

4934,800

13,708

20

274,160

3. Незавершене виробництво

17182,601

47,729

15

501,155

4. Готові вироби

18017,024

50,047

10

500,470

5. Інші (паливо, малоцінний інвентар, запчастини втрат майбутніх періодів)

-

-

-

148,560

Разом:

-

-

-

1634,545

Кількість оборотів, оборотних коштів за рік (Коб) визначається відношенням обсягу реалізованої продукції (Qреал) до середньорічної вартості нормованих оборотних коштів (ОКсер).

Тривалість обороту (Тоб) визначається відношенням тривалості планового періоду (360 днів) на кількість обертів оборотних коштів за рік (Коб).

3.10 Зведений план по прибутку і рентабельності

Вихідні дані і методика розрахунків наступні:

1. Прибуток від реалізації.

2. Прибуток від іншої реалізації - приймаємо умовно 5 - 10% від прибутку від реалізації продукції.

3. Позареалізаційні доходи (або витрати) - приймаємо 2 - 5% від прибутку від реалізації продукції.

4. Балансовий прибуток визначається як сума прибутку від реалізації продукції, прибутку від іншої реалізації і позареалізаційних доходів за мінусом позареалізаційних витрат.

5. Загальна рентабельність (Рзаг), визначається відношенням величини балансового прибутку (Пбал) до середньорічної вартості ОВФ (ОФсер) і нормативних оборотних коштів, (ОКсер) і рентабельність виробу.

6. Відрахування від балансового прибутку включають:

· Платежі в бюджет складають 25% від величини балансового прибутку.

7. Чистий прибуток, що залишаються на підприємстві, визначається, як різниця між балансовим прибутком і відрахуванням від нього.

8. Чистий прибуток розподіляється на три фонди:

· Фонд технічного і соціального розвитку, який може складати не менше 30% і не більше 80% чистого прибутку.

· Резервний фонд - 10 - 20% від чистого прибутку.

· Фонд матеріального заохочення.

Всі розрахунки зводимо в таблицю 17.

Таблиця 17

Зведений план по прибутку і рентабельності

Показники

Одиниця виміру

По плану

1

2

3

1. Прибуток від реалізації продукції

тис. грн.

11102,976

2. Прибуток від іншої реалізації (10%)

тис. грн.

1110,298

3. Позареалізаційні доходи (або витрати) (5%)

тис. грн.

555,149

4. Балансовий прибуток

тис. грн.

11658,125

5. Середньорічна вартість виробничих фондів, разом

тис. грн.

12834,545

6. Загальна рентабельність

%

91

7. Відрахування від балансового прибутку, разам

тис. грн.

2914,531

8. Чистий прибуток

тис. грн.

8743,594

9. Розподіл чистого прибутку:

· фонд технічного і соціального розвитку (60%)

тис. грн.

5246,156

· резервний фонд (25%)

тис. грн.

2185,898

· фонд матеріального заохочення (15%)

тис. грн.

1311,539

4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОГО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

На основі всіх проведених розрахунків встановлюються основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства.

Таблиця 18

Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

Показники

Одиниця виміру

По плану

1

2

3

1. Обсяг реалізованої (товарної) продукції

тис. грн.

29120,000

2. Виробництво продукції

шт.

52000

3. Фонд оплати праці

тис. грн.

2727,049

4. Сума коштів, що спрямована на споживання

тис. грн.

4038,588

5. Балансовий прибуток

тис. грн.

11658,125

6. Загальна рентабельність

%

91

7. Відрахування від балансового прибутку, разом в т. ч.

платежі в бюджет

тис. грн.

2914,531

8. Середньорічна вартість виробничих фондів в т. ч. ОВФ

тис. грн.

12834,545

9. Фондовіддача

грн.

2,6

10. Повна собівартість всієї товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

18017,024

11. Затрати на 1 грн. ТП

коп.

62

12. Фонд технічного та соціального розвитку

тис. грн.

5246,156

13. Резервний фонд

тис. грн.

2185,898

14. Фонд матеріального заохочення

тис. грн.

1311,539

15. Чисельність промислово-виробничого персоналу, разом

чол.

204

в т. ч. робітники

чол.

168

адміністративно-управлінський персонал

чол.

36

16. Середня ЗП працівників в цілому по підприємству

грн.

13367,89

17. Середній дохід працівників в цілому по підприємству

грн.

19797,00

18. Виробіток продукції на одного працівника промислово-виробничого персоналу

грн.

142745,10

5. ВИСНОВКИ

В даному курсовому проекті розраховувалися основні економічні показники роботи деревообробного підприємства, яке спеціалізувалося на виготовленні столів. Курсовий проект складається з чотирьох розділів, в яких розраховувалися: вартість товарної продукції, вартість сировини і матеріалів, вартість відходів, фонд ефективного часу роботи одного робітника в рік, фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу, вартість виробничих фондів і амортизаційних витрат, собівартість програми і одиниці, прибуток і рентабельність продукції.

Аналізуючи розрахунки по курсовому проекту, маємо такі показники роботи підприємства:

1. Повна собівартість складає - 18017,024 тис. грн.

2. Чистий прибуток - 8743,594 тис. грн.

3. Рентабельність продукції - 62 %

4. Загальна рентабельність - 91 %

5. Фондовіддача - 2,6 грн.

Можна зробити висновок, що підприємство працює ефективно. Кожне підприємство на основі попередніх показників планує наступну діяльність ще кращих результатів. Для цього доцільно збільшити продуктивність праці, зменшити собівартість, покращити кваліфікаційний рівень працівників підприємства, підвищити технічний рівень виробництва.

Фактори підвищення продуктивності праці є такі:

1. Підвищення технічного рівня виробництва;

2. Удосконалення організації виробництва і праці;

3. Підвищення культурно-технічного рівня працівників;

4. Удосконалення спеціалізації та кооперування виробництва;

5. Збільшення обсягів виробництва;

6. Структурні зрушення у виробництві.

Джерелами зниження собівартості продукції є ті затрати, за рахунок яких знижується собівартість продукції:

1. Затрати праці, які можуть бути знижені за рахунок покращення використання засобів, предметів праці.

2. Адміністративно-управлінські витрати.

3. Затрати живої праці, які можуть бути скорочені за рахунок росту продуктивності праці.

Основні фактори підвищення ефективності виробництва:

1)Підвищення його технічного рівня;

2)Вдосконалення управління;

3)Організація виробництва і праці;

4)Зміна обсягу і структури виробництва;

5)Поліпшення якості природних ресурсів та інші.

Підвищення результативності діяльності персоналу можливе за рахунок збільшення фонду матеріального заохочення, що понесе додаткові витрати коштів з боку підприємства, яке в майбутньому принесе більші результати.

Список використаної літератури

1. Гриньова Валентина Миколаївна / Державне регулювання економіки.-К.:Кондор, 2008.-399с./ Підприємництво с. 187.

2. Дрига Сергій Георгійович / Підтримка малого підприємництва - міжекономічної і соціальної доцільності //.-2009.

3. Дрига Сергій Георгійович / Теоретичні основи розбудови ефективної системи підприємництва в Україні //.-2011.

4. Дрига Сергій Георгійович / Розширення коопераційних зв'язків малих та великих підприємств як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємництва в Україні //.-2009.

5. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 року.

6. Краснокутська Н. / Підприємницький потенціал України в порівнянні з країнами ЄС.// Вісник КНТЕУ / 2010.-№1.-с.25-33.

7. Кредісов В. А. / Підприємництво - вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою.- К.: Знання україни, 2003. -327 с.

8. Лігоненко Л. / Світові тенденції розвитку підприємницької активності/ Вісник КНТЕУ - 2005. -№5.-с.46-54.

9. Максименко І. А. / Діяльність суб'єктів національного підприємства в умовах фінансової кризи // Фондовий ринок.-2009.-№44.-с.32-36.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Методи розрахунку товарної продукції, кількості, вартості сировини і матеріалів. Зведення плану з праці і кадрів: розрахунок чисельності і тарифного фонду заробітної плати робітників. План по собівартості продукції. Кошторис загальновиробничих витрат.

  курсовая работа [58,0 K], добавлен 20.03.2010

 • Розрахунок нормативної трудомісткості виконання річної виробничої програми, річного ефективного фонду часу устаткування. Визначення загального фонду заробітної плати робітників, розміру витрат підприємства та їх розподіл між виробами різних найменувань.

  курсовая работа [311,0 K], добавлен 28.10.2012

 • Розрахунок потрібної кількості обладнання та його завантаження, вартості основних фондів, потрібної чисельності працівників, фонду оплати праці, потреби матеріалів, витрат на програму і визначення відпускної ціни, техніко-економічних показників.

  курсовая работа [293,2 K], добавлен 29.08.2014

 • Розрахунок капітальних витрат: вартості обладнання і виробничої будівлі відділення. Витрати на інструмент, технологічне оснащення, господарський інвентар. Обчислення фонду часу роботи працівників; планового фонду заробітної платні; витрат на програму.

  курсовая работа [70,7 K], добавлен 29.01.2013

 • Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні. Аналіз вартості основних засобів і амортизаційних відрахувань. Визначення чисельності персоналу та витрат на матеріали. Оцінка фінансових результатів.

  курсовая работа [81,8 K], добавлен 24.12.2012

 • Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років. Обґрунтування фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства. Плановий обсяг оборотних активів.

  курсовая работа [184,0 K], добавлен 22.03.2014

 • Визначення експлуатаційних витрат газового господарства. Складання локального кошторису на підземні газопроводи. Розрахунок річного фонду заробітної плати. Визначення собівартості і середнього тарифу відпуску газу. Розрахунок амортизаційних відрахувань.

  курсовая работа [77,8 K], добавлен 12.03.2014

 • Розрахунок вартості будівлі, етапи даного процесу та головні параметри, що його визначають. Баланс робочого часу одного робітника на рік. Розрахунок чисельності та фонду оплати праці. Визначення собівартості продукції, техніко-економічних показників.

  контрольная работа [39,5 K], добавлен 02.10.2014

 • Економічна сутність капіталу підприємства. Розрахунок кількості обладнання та коефіцієнту його завантаження, дозавантаження обладнання, чисельності робітників дільниці, площі дільниці, фонду оплати праці, витрат на основні матеріали, собівартості деталі.

  курсовая работа [122,3 K], добавлен 17.02.2013

 • Виробнича програма підприємства та її виконання. Розрахунок чисельності персоналу та фонду заробітної плати. Вартісна оцінка основних виробничих фондів. Калькулювання собівартості продукції. Обчислення фінансово-економічних показників діяльності.

  курсовая работа [410,4 K], добавлен 21.07.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.