Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

Методи розрахунку товарної продукції, кількості, вартості сировини і матеріалів. Зведення плану з праці і кадрів: розрахунок чисельності і тарифного фонду заробітної плати робітників. План по собівартості продукції. Кошторис загальновиробничих витрат.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.03.2010
Размер файла 58,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Зміст

Вступ

1. Виробнича програма

1.1 Розрахунок товарної продукції

1.2 Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів на програму

1.3 Розрахунок кількості і вартості використаних відходів

2. План з праці і кадрів

2.1 Розрахунок фонду ефективного часу роботи одного робітника у рік

2.2 Розрахунок чисельності і тарифного фонду заробітної плати робітників

2.3 Розрахунок кількості тарифного фонду заробітної плати допоміжних робітників

2.4 Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу

2.5 Основні показники плану праці і кадрів

3. План по собівартості продукції

3.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань

3.2 Розрахунок потреби і вартості електроенергії та пару

3.3 Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання

3.4 Кошторис загальновиробничих витрат

3.5 Кошторис адміністративних витрат

3.6 Калькуляція собівартості виробу

3.7 Кошторис витрат на виробництво

3.8 Розрахунок прибутку підприємства і рентабельності продукції

3.9 Розрахунок середньорічної вартості нормативних оборотних коштів

3.10 Зведений план по прибутку і рентабельності

4. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

Література

Вступ

З вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінилися форми ведення господарської діяльності. Господарюючому об'єкту надані широкі право і можливості реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємство виходить із власних ресурсних можливостей з урахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу.

Лісові ресурси посідають одне з чільних місць в ресурсній базі економіки України.

Серед міжгалузевих комплексів вага лісо-виробничого комплексу по обсягам виробництва складає-2,8%,по чисельності працюючих-4,6%, по вартості основних виробничих фондів-близько-2%. Поставками готової продукції і лісоматеріалів комплекс зв'язаний більш ніж з 100 галузями. Україна не має значних запасів лісових ресурсів, які є базою для розвитку лісопромислового комплексу. До лісових ресурсів відносять деревину,технічні,харчові,кормові та інші ресурси, а також корисні натуральні якості лісу водоохоронні, захисні, кліматично-регулюючі, санаторно-гігієнічні, оздоровчі.

Загальна площа лісового фонду України складає близько 10 млн. гектарів, в т.ч. покрита лісом - 8,6 млн. га. Лісистість республіки досягла лише 14,3%,що значно менше, ніж лісистість більшості розвинених країн світу (Угорщина - 18%,Франція - 27,8% ,Румунія - 28,1%,Польща - 28,7%, Німеччина - 29%,США - 32,7%,Болгарія - 34,4%). Запаси деревини в Україні складають 1,3млрд м3 (1994р.)

Лісова і деревообробна промисловість об'єднує заготівлю і переробку деревини та інших лісових багатств (лікарської сировини, ягід, плодів, грибів); основні її галузі -- лісозаготівельна, деревообробна, целюлозно-паперова і лісохімічна.

Частка лісової і деревообробної промисловості в усьому промисловому комплексі України досить низька (менше 2,5%), галузь не задовольняє потреб національної економіки і населення в багатьох важливих видах продукції. Це пов'язано, насамперед, з обмеженою сировинною базою: невисока лісистість (лісами вкрито 14% території країни), переважання лісів з обмеженим експлуатаційним значенням, невеликі заготівлі лісу.

Потреби галузі покриваються за рахунок власних ресурсів лише на третину,решта деревини завозиться (переважно з Росії). Основою розвитку галузі є лісове господарство. Воно займається розведенням (насадженням), упорядкуванням, захистом та охороною лісів; розвинене в усіх регіонах України, найбільше -- у Карпатах і на Поліссі.

Не відповідають потребам і обсяги лісонасаджень; оптимальної лісистості (19%) в Україні можна досягти, якщо виростити додатково ліси на площі 2,8 млн. га. Це означає, що у найближчі 10 років площі лісів треба щорічно збільшувати на 250 -- 280 тис. га (у 6 разів більше, ніж зараз).

Лісозаготівельна промисловість проводить вирубування, вивіз і первинну обробку деревини, її продукція -- ділова деревина, яка використовується у деревообробній і целюлозно-паперовій промисловості, будівництві.

Щорічний обсяг деревини, що наготовляється в Україні, становить 10 -- 12 млн. м3. В останні роки зменшилося споживання деревини у промисловості і будівництві, але помітно збільшилося постачання деревини для населення.

Основні фонди - це засоби праці, які мають велику вартість, функціонують у виробничому процесі тривалий час, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, а свою вартість переносять на собівартість шляхом амортизації.

Інвестиції - це довгострокові вкладення грошових коштів у підприємницьку діяльність з метою отримання певного прибутку.

Прибуток - це частина виручки , що залишилися підприємству після відшкодування всіх витрат, пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності.

Оплата праці - це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили ,який виступає і формі будь-якого заробітку ,виплаченого власником підприємства працівникові за виконану роботу.

Собівартість - Це грошовий вираз затрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Це грошова форма витрат підготовку її виробництва, виготовлення і збут. Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання усіх ресурсів підприємства, а значить, і рівень техніки, технології та організації виробництва. Чим краще працює підприємство, інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше удосконалює техніку, технологію і організацію виробництва, тим нижча собівартість продукції. Тому собівартість є одним з важливих показників ефективності виробництва. Собівартість продукції має тісний зв'язок а ї; ціною. Це проявляється в тому, що собівартість слугує базою ціни товару і її нижньою межею для виробника.

При обчисленні собівартості продукції важливе значення має визначення складу витрат, які в неї включаються. Як відомо, витрати підприємства відшкодовуються за рахунок двох власних джерел: собівартості і прибутку. Тому питання про склад витрат, які включаються у собівартість, є питання їх розмежування між зазначеними джерелами відшкодування. Загальний принцип цього розмежування полягає в тому, що через собівартість повинні відшкодовуватися витрати підприємства, що забезпечують просте відтворення усіх факторів виробництва; предметів, засобів праці, робочої сили і природних ресурсів.

Відповідно до цього у собівартість продукції включаються витрати на:

ь дослідження ринку і виявлення потреби у продукції;

ь підготовку і освоєння нової продукції;

ь виробництво, включаючи витрати на сировину, ,матеріали, енергію, амортизацію основних фондів, оплату праці персоналу;

ь обслуговування виробничого процесу і управління ним;

ь збут продукції (пакування, транспортування, реклама, комісійні витрати і т. п.);

ь розвідку, використання і охорону природних ресурсів (витрати на геологорозвідувальні роботи, плата за воду, деревину, витрати на рекультивації земель, охорону повітряного, водного басейнів);

ь набір і підготовку кадрів;

ь поточну раціоналізацію виробництва (удосконалення технології, організації виробництва, праці, підвищення якості продукції), крім капітальних витрат.

Треба мати на увазі, що з різних причин на практиці повної відповідності між дійсними витратами на виробництво і собівартістю продукції. Так, згідно з їм порядком не включаються у собівартість її, а відшкодовуються за рахунок прибутку або джерел витрати на підготовку і освоєння нової продукції серійного і масового виробництва. Разом з тим є витрати, які включаються у собівартість продукції, але не мають прямого зв'язку з виробництвом. До них належать оплата часу виконання державних обов'язків працівниками підприємства, скорочення робочого дня підлітків, матерів, які мають дітей віком до одного року та ін.

1. Виробнича програма

Виробнича програма підприємства - це система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно договорів поставок.

В основу планування виробничої програми покладена система показників обсягу виробництва, яка включає натуральні і вартісні показники.

Натуральними показниками виробничої програми є обсяг продукції в натуральних одиницях по номенклатурі і асортименту. Вартісними показниками є обсяги товарної продукції, реалізованої продукції, валової продукції, чистої, умовно-чистої продукції нормативної вартості обробітку, валового та внутрішньозаводського обороту обсягів незавершеного виробництва.

1.1 Розрахунок товарної продукції

Продукція це матеріалізований результат з виробничо-господарської діяльності, що призначений для задоволення потреб населення, підприємств та організацій.

Готова продукція - матеріалізований результат виробничо-господарської діяльності, що призначений для задоволення потреб населення, підприємств та організацій і відповідає державним стандартам, технічним умовам та стандартам підприємств і знаходиться на складах готової продукції або у пунктах споживання.

Товарна продукція - включає готову продукцію та послуги промислового характеру, що виконані на замовлення сторонніх осіб та підприємств.

ТП= ?Цi Ч Ni +Р (1)

де Ці - ціна одиниці продукції і-того виду

n - кількість виробів

Ni - обсяг випуску продукції і -того виду

Р - вартість послуг на сторону

Розрахунок товарної продукції робиться на основі завдання по випуску продукції, а також діючих гуртових цін підприємства на продукцію.

Вартість товарної продукції визначається виходячи з кількості продукції, що потрібно виготовити і відпускної ціни підприємства на продукцію. Відпускні ціни підприємства за одиницю продукції приймають згідно додатку 7.

Розрахунок товарної продукції в натуральному і грошовому виразі зводимо у таблицю 1

Таблиця 1. Розрахунок товарної продукції

Найменування продукції

Одиниці виміру

Випуск продукції в натуральному виразі

Відпускна ціна підприємства за одиницю

Товарна продукція, тис.грн.

1

2

3

4

5

Шафи книжкові

тис.м

70

624

43680

1.2 Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів на програму

Вихідними даними для розрахунку є:

- завдання по меблевих виробах;

- норми витрат сировини та матеріалів на один виріб(додаток 2, 3);

- гуртові ціни на сировину;

Результати роботи зводимо у таблицю 2

Таблиця 2. Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів на програму

Види сировини

Одиниця виміру

Норма витрат на 100шт.виробів

Витрати сировини на програму

Ціна гуртова,грн

Вартість на програму, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

А.Сировина:

 

 

 

 

 

1.Шпилькові пиломатеріали

мі

--

--

--

--

сорт 1

мі

0,130

91,000

420,00

38,220

сорт 2

мі

0,178

124,600

345,90

43,099

сорт 3

мі

0,260

182,000

265,50

48,321

сорт 4

мі

0,077

53,900

187,50

10,106

Разом

мі

0,645

451,500

--

139,746

2.Березові пиломатеріали

мі

--

--

--

--

сорт 1

мі

0,400

280,000

369,00

103,320

сорт 2

мі

0,990

693,000

300,00

207,900

сорт 3

мі

0,582

407,400

231,00

94,109

Разом

мі

1,972

1380,400

--

405,329

3.Деревно-стужкові плити

мі

8,655

6058,500

370,50

2244,674

4.Деревно-волокнисті плити

мі

0,246

172,200

--

--

мІ

61,500

43050,000

2,25

96,863

5.Шпон лущений

мі

0,250

175,000

742,50

129,938

6.Шпон струганий

мі

2,405

1683,500

--

--

мІ

2405,000

1683500,000

2,15

3619,525

7.Фанера ФБА

мі

0,790

553,000

675,00

373,275

Разом

тис.грн

--

--

--

7009,350

Б.Матеріали:

грн

--

--

--

--

Заготівельно-машинний

 

--

--

44,20

3094,000

Складально-оздоблювальний

 

--

--

84,50

5915,000

Разом

 

--

--

--

9009,000

Всього

 

--

--

--

1618,350

1.3 Розрахунок кількості і вартості використовуваних відходів

Кількість відходів визначається окремо по виробах і по видах відходів від сировини на програму, а потім знаходиться сумарна кількість відходів по їх видах. Вартість відходів визначається в залежності від ціни ділових і паливних відходів окремо( додаток 5).

Таблиця 3. Розрахунок кількості і вартості використовуваних відходів

Види сировини

Витрати сировини на програму

Вихід відходів від вихідної сировини,%

Кількість відходів,мі

ділові

паливні

ділові

паливні

1

2

3

4

5

6

1.Шпилькові пиломатеріали

451,500

5

57

22,575

257,355

2.Березові пиломатеріали

1380,400

5

57

69,020

786,828

3.Деревно-стружкові плити

6058,500

3

22

181,755

1332,870

4.Деревно-волокнисті плити

172,200

2

14

3,444

24,108

5.Шпон лущений

175,000

1

12

1,750

21,000

6.Шпон струганий

1683,500

1

12

168,350

202,020

7.Фанера ФБА

553,000

2

15

11,060

82,950

Разом, мі

--

--

--

457,954

2707,131

Вартість відходів, тис.грн.

--

--

--

17,173

32,486

Разом, тис.грн

--

--

--

49,653

2. План з праці і кадрів

План з праці і кадрів є одним з найважливіших розділів плану підприємств.

У ньому встановлюються наступні показники:

1)рівень продуктивності праці на плановий період і її ріст за рахунок основних техніко-економічних факторів;

2)чисельність працюючих на підприємстві по всіх категоріях;

3)фонд оплати праці, середня заробітна плата і середній дохід по категоріях працюючих.

Вихідними даними для розробки плану з праці і кадрів є:

1)розрахунок виробничої програми по всіх підрозділах підприємства, по всіх виробництвах та всіх видах продукції що виготовляються на підприємстві.

2)норми витрат праці. Норми обслуговування та норми з оплати праці.

3)розрахунковий фонд оплати праці за звітний період.

4)нормативи ресурси заробітної плати, а також документи що характеризують норми, стандарти та забезпечують додатковою інформацією

2.1 Розрахунок фонду ефективного часу роботи одного робітника в рік

В цьому пункті визначається середня кількість днів і годин роботи, що повинен відробити в середньому один робітник в плановому році, виходячи з п'ятиденного робочого тижня і сорок годин на тиждень. Кількість неробочих ( вихідних і святкових ) днів в році визначається за календарем. Кількість невикористаних днів на одного робітника та внутрішньо-змінні витрати приймаються згідно завдання.

Фонд ефективного часу роботи одного робітника в рік визначається як добуток фонду в днях на середню тривалість дня.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 4.

Таблиця 4. Розрахунок фонду ефективного часу роботи одного робітника в рік

Найменування показників

Одиниця виміру

Показники

1

2

3

1.Календарний фонд часу

дн.

365

2.Кількість неробочих днів, разом

дн.

113

в т.ч святкових

дн.

9

вихідних

дн.

104

3.Кількість робочих днів (номінальний фонд часу)

дн.

252

4.Неявки на роботу, разом в т.ч.

дн.

29

а)відпуски чергові і додаткові

дн.

24

б)відпуски по навчанню

дн.

2

в)відпуски по вагітності і пологах

дн.

--

г)виконання державних і громадських обов"язків

дн.

1

д)по хворобі

дн.

1

е)з дозволу адміністрації

дн.

1

5.Фонд ефективного часу роботи

дн.

223

6.Номінальна тривалість робочого дня

год.

8

7.Внутрішньозмінні витрати

год.

0,27

8.Середня тривалість робочого дня

год.

7,73

9.Фонд ефективного часу роботи одного робітника в рік

год.

1723,79

2.2 Розрахунок чисельності і тарифного фонду заробітної плати основних робітників

Для виконання розрахунків необхідні наступні дані

- затрати часу в людино-годинах на виготовлення одного виробу (додаток №4)

- план випуску виробів (таблиця №1)

- годинні тарифні ставки для робітників відрядників підприємств деревообробної промисловості (додаток №6)

- річний фонд ефективного робочого часу одного робітника по плану (таблиця 4)

- процент виконання норм (завдання)

Затрати часу на програму визначають окремо і по тарифних розрядах як добуток цих затрат на один виріб на кількість виробів одного виду, а потім сумуються (І програма).

При перевиконанні норм виробітку затрати часу з врахуванням цього перевиконання зменшуються на величину перевиконання.(Тпотр)

Тпотрпрогрн (2)

Кн - коефіціент виконання норм виробітку.

Спискова кількість робітників, що необхідна для виконання програми (Zсп), визначаємо окремо по кожному розряду за формулою

Zсп= Тпотр/ Тр.еф (3)

Тр.еф - ефективний фонд часу одного робітника в рік .

Тарифний фонд заробітної плати розраховується по кожному виробу як добуток тарифної ставки відповідного розряду на затрати часу на програму без врахування перевиконання норм виробітку.

Всі розрахунки зводимо в таблицю 5.

Таблиця 5. Розрахунок чисельності і тарифного фонду ЗП основних робітників

Назви цехів

Тарифний розряд

Затрати часу в н-год. на 100виробів

Всього затрат часу на програму, н-год.

Всього затрат часу з врахув.виконання норм, люд-год.

Спискова кількість робітників, люд.

Годинна тарифна ставка, грн.

Тарифний фонд зар.плати, тис.грн

1

2

3

4

5

6

7

8

І.Заготівельно-машинний цех

 

 

 

 

 

 

 

1.Заготівельне відділення

 

 

 

 

 

 

Робітники

5

28,6

20020

19066,666

11

4,39

87,888

Робітники

4

90,7

63490

60466,666

35

4,06

257,769

Робітники

3

8,0

5600

5333,333

3

3,76

21,056

Робітники

2

108,0

75600

72000

42

3,48

263,088

Разом

--

235,3

164710

156866,66

91

--

629,801

2.Машинне відділення

 

 

 

 

 

 

Робітники

5

2,3

1610

1533,333

1

4,39

7,068

Робітники

4

65,1

45570

43400

25

4,06

185,014

Робітники

3

7,9

5530

5266,667

3

3,76

20,793

Робітники

2

5

3500

3333,333

2

3,48

12,18

Разом

--

80,3

56210

53533,333

31

--

225,055

Разом по цеху

--

315,6

220920

210400

122

--

854,856

ІІ.Складально-опо-ряджувальний цех

 

 

 

 

 

 

 

1.Складальне відділення

 

 

 

 

 

 

Робітники

4

139,1

97370

92733,333

54

4,06

395,322

Робітники

2

11,4

7980

7600

4

3,48

27,77

Разом

--

150,5

105350

100333,33

58

--

423,092

2.Оздоблювальне відділення

 

 

 

 

 

 

Робітники

5

103,4

72380

68933,333

40

5,27

381,443

Робітники

4

80,6

56420

53733,333

31

4,87

274,765

Робітники

3

37,7

26390

25133,333

14

4,51

119,019

Робітники

2

61,1

42770

40733,333

24

4,18

178,779

Разом

--

282,8

197960

188533,33

109

--

954,006

Разом по цеху

--

433,3

303310

288866,66

167

--

1377,098

Всього по виробництву

--

748,9

524230

499266,66

289

--

2231,954

2.3 Розрахунок кількості і тарифного фонду заробітної плати допоміжних робітників

Для розрахунків необхідно мати наступні матеріали:

- перелік професій, по спеціальностях і операціях виробництва (наводиться в таблиці 6)

- кількість робочих місць в зміну ( розраховується)

- тарифний розряд ( наводиться в таблиці 6)

- річний фонд ефективного часу роботи обладнання (розраховується)

- змінність (приймається по завданню)

Загальна кількість робочих місць за зміну приймається:

1) для машинно-заготівельного цеху - 17% для спискової кількості основних робітників даного цеху з них:

а) робітники з утримання і експлуатації устаткування і транспорту - 40 %;

б) робітники з поточного ремонту устаткування - 15%;

в) робітники, заробітна плата яких відноситься на загальновиробничі витрати ,- 45%;

2) Для складально-опоряджувального цеху - 11% від спискової кількості основних робітників даного цеху, з них:

а) робітники з утримання і експлуатації устаткування і транспорту - 30 %;

б) робітники з поточного ремонту устаткування - 22%;

в) робітники, заробітна плата яких відноситься на загальновиробничі витрати,- 48%. Розподіл робітників по спеціальностях проводиться студентами довільно.

Річний фонд ефективного часу обладнання розраховується за формулою

Тоб.еф.= (Ткал - Тсв - Твих - Трем )Ч SЧ tзм (4)

Трем - технічно вимушені зупинки обладнання по ремонту, огляду і інші, днів (приймається в розмірі 5-10)

S - змінність роботи обладнання.

Потреба кількості людино-годин ( Тпотр) визначається як добуток кількості робочих місць і фонду ефективного часу роботи обладнання.

Тпотрр.м.ЧТобл.еф (5)

Пр.м. - кількість робочих місць в зміну

Спискова кількість робітників по кожному розряду (Z сп ) визнгачається за формулою

Zсп= Тпотр/ Тр.еф (6)

Тарифний фонд заробітної плати (ФЗ тар) по розрядах визначається як добуток

потрібної кількості людино-годин для даного розряду на годинну тарифну ставку цього розряду

ФЗтар= Тпотр Ч Ст ,тис.грн. (7)

Де, Ст - годинна тарифна ставка даного розряду.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 6

Таблиця 6. Розрахунок кількості і тарифного фонду заробітної плати допоміжних робітників

Професії по стадіях виробництва

Кількість робочих місць в зміну

Потрібно людино-годин

Спискова кількість робітників

тарифний розряд

Тарифна ставка за год., грн.

Тарифний ФЗ, тис.грн

1

2

3

4

5

6

7

І.Заготівельно-машинний цех

 

 

 

 

 

 

1.Робітники по утриманню устаткування

 

 

 

 

 

а)налагоджувальники обладнання

3

11808

7

5

4,73

55,852

б)водії електрокар

3

11808

7

3

3,69

43,571

в)транспортні робітники

2

7872

4

3

3,69

29,048

Разом

8

31488

18

--

--

128,471

2.Робітники з поточного ремонту устаткування

 

 

 

 

 

 

а)чергові слюсарі

2

7872

5

5

4,73

37,235

б)слюсарі ремонтники

1

3936

2

5

4,73

18,617

Разом

3

11808

7

--

--

55,852

3.Робітники, зарплата яких відноситься до загально-виробничих витрат

 

 

 

 

 

 

а)контролери-приймальники

6

23616

14

4

4,15

98,006

б)підсобні робітники

4

15744

9

2

3,32

52,270

Разом

10

39360

23

--

--

150,276

Всього по цеху

21

82656

48

--

--

334,599

ІІ.Складально-опоряджувальний цех

 

 

 

 

 

1.Робітники з утримання устаткування

 

 

 

 

 

 

а)налагоджувальники обладнання

3

11808

7

5

4,73

55,852

б)транспортні робітники

2

7872

4

3

3,69

29,048

Разом

5

19680

11

--

--

84,900

2.Робітники з поточного ремонту устаткування

 

 

 

 

 

 

а)чергові слюсарі

2

7872

4

5

4,73

37,235

б)слюсарі ремонтники

2

7872

5

5

4,73

37,235

Разом

4

15744

9

--

--

74,470

3.Робітники, зарплата яких відноситься до загально-виробничих витрат

 

 

 

 

 

 

а)контролери-приймальники

4

15744

9

5

4,73

74,469

б)підсобні робітники

2

7872

5

2

3,32

26,135

в)складачі фарб

3

11808

7

4

4,15

49,003

Разом

9

35424

21

 

 

149,607

Всього по цеху

18

70848

41

 

 

308,977

Всього по меблевих цехах

39

153504

89

 

 

645,576

2.4 Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу

Найменування структурних підрозділів і посад, а також чисельності персоналу приймаються за нормативами, що наведені в таблиці 7. Посадові місячні оклади подаються в додатку 6.

Річний фонд заробітної плати по кожній посаді визначається як добуток посадового місячного окладу, кількість місяців в році (12), чисельності працівників по цій посаді.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 7.

Таблиця 7 Штатний розклад адміністративно-управлінського і виробничого персоналу

Цехи і категорії працівників

Кількість основних і допоміжних робітників по цеху

Розрахунок чисельності ІТР службовців і МОП

Середньомісячна ЗП, грн.

Річний ФЗ, тис.грн.

норма,%

кількість

1

2

3

4

5

6

Заготівельно-машинний цех

 

 

 

 

 

Керівні працівники

--

4

7

1200

100,800

Спеціалісти

--

5

9

950

102,600

Службовці

--

3

5

700

42,000

Разом по цеху

170

--

21

--

245,400

Складально-опоряджувальний цех

 

 

 

 

 

Керівні працівники

--

4

8

1200

115,200

Спеціалісти

--

5

10

950

114,000

Службовці

--

3

6

700

50,400

Разом по цеху

208

--

24

--

279,600

Всього по цеховому персоналу

378

--

45

--

525,000

2.5 Основні показники плану з праці і кадрів

Розрахунок виконується на основі наступної методики:

1. Товарна продукція приймається по таблиці 1

2. Чисельність ПВП приймається по таблицях 5, 6, 7.

3. Фонд основної заробітної плати і ПВП приймається по таблицях 5,6,7.

4. Додаткова заробітна плата визначається виходячи з ФОЗП і нормативу доплат, що дані у відсотка від ФОЗП по завданню.

5. Фонд оплати праці включає основну і допоміжну заробітну плату

6. Фонд споживання включає фонд оплати праці, грошові виплати і заохочення і доходи, виплачені по акціях трудового колективу і вкладах членів трудового акціонерного товариства в майно підприємства, що нараховані до виплат їм. Фонд споживання визначається після розподілу прибутку.

7. Середня заробітна плата одного працівника ПВП обчислюється, виходячи з фонду оплати праці ПВП і спискової чисельності ПВП.

8. Середній дохід одного працівника ПВП обчислюється виходячи з суми коштів, спрямованих на споживання і спискової чисельності ПВП.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 8

Таблиця 8. Основні показники плану з праці і кадрів

Найменування показників

Одиниця виміру

Показники

1

2

3

1.Товарна прдукція

тис.грн

43680,000 

2.Чисельність ПВП

чол.

453

3.Продуктивність праці

грн.

 96423,84

4.Фонд ОЗП

тис.грн

3827,130

5.Додаткова ЗП

тис.грн

 1607,395

6.Фонд оплати праці

тис.грн

5434,525

7.Грошові виплати та заохочення

тис.грн

 2450,227

8.Фонд споживання

тис.грн

7884,752

9.Середня ЗП одного працівника ПВП

грн.

 11996,74

10.Середній дохід одного працівника ПВП

грн.

 17405,63

3. План по собівартості продукції, прибутку і рентабельності

Планування собівартості продукції є складовою частиною планування діяльності промислового підприємства і включає систему техніко-економічних розрахунків, які відображають величину поточних витрат, що включаються до собівартості продукції, а також витрати всього промислового виробництва. Метою планування собівартості продукції є економічно обґрунтована, визначена величина затрат, що необхідна у плановому періоді для промислової продукції підприємства. План по собівартості продукції включає такі елементи:

1) планування зниження товарної продукції;

2) складання кошторису витрат на виробництво

3) складання планових калькуляцій окремих видів продукції.

3.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань

Вихідна дані для розрахунку:

- структура ОФ по групах і цехах;

- норма амортизації;

- фондовіддача ( по завданню).

Середньорічна балансова вартість основних виробничих фондів по підприємству визначається на основі обсягу товарної продукції і фондовіддачі.

ОФсер =Q/Фвід. , тис.грн (8)

ОФсер =43680/2,9=16096,552 , тис.грн

Норми амортизації на всі групи ОВФ відповідно по цехах подаються в таблиці 9. Сума амортизації враховується, виходячи із середньорічної вартості ОВФ і відповідної норми амортизації.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 9.

Таблиця 9. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Основні фонди по цехах і групах

Структура ОФ,%

Вартість на початок року

Квартальна норма амортизації

Сума амортизації за

Всього

1кв

2 кв

3 кв

4 кв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Заготівельно-машинний

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. 1 група

36

3303,013

2

66,060

64,739

63,444

62,175

256,418

2 група

14

1284,505

10

128,451

115,605

104,045

93,640

441,741

3 група

44

4037,015

6

242,221

227,668

214,026

201,185

885,100

4 група

6

550,502

15

82,575

70,189

68,661

58,362

279,787

Разом по цеху

57

9175,035

--

519,307

478,201

450,176

415,362

1863,046

2.Складально-опоряджувальний

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. 1 група

39

2699,391

2

53,988

52,908

51,850

50,813

209,559

2 група

15

1038,228

10

103,823

93,441

84,096

75,687

357,047

3 група

40

2768,607

6

166,116

156,149

146,781

137,974

607,020

4 група

6

415,291

15

62,294

52,950

45,007

38,256

198,507

Разом по цеху

43

6921,517

--

386,221

355,448

327,734

302,730

1372,133

Всього по цехах

--

16096,552

--

905,528

833,649

777,910

718,092

3235,179

3.2 Розрахунок потреби та вартості електроенергії і пари

Вихідні дані для розрахунку:

- потрібна кількість людино-годин на програму ( таблиця 5)

- нормативи (таблиця 10)

- вартість енергії і пари.

Таблиця 10. Розрахунок потреби та електроенергії і пари

Види енергії

Одиниця виміру

Нормативи

Витрати на програму

Ціна планова, грн.

Вартість тис.грн.

1

2

3

4

5

6

1.Електроенергія на технологічні цілі

квт.год.

20квт.год. на 1 люд-год

9985333,2

0,3762

3756,482

2.Електроенергія на освітлювання

квт.год.

10% від ел.енергії на технічні цілі

998533,3

0,2622

261,815

Всього

тис.грн.

--

--

--

4018,297

3.Пара та паливо на технологічні цілі

тонн

20кг. на 1 люд-год.

9985,333

180

1797,36

у т.ч. паливо(70%)

тис.грн.

--

--

--

1258,152

4.Пара та опалення

тонн

10кг. на 1 люд-год

4992,667

180

898,68

Всього пари

тис.грн.

--

--

--

1437,888

Всього палива

тис.грн.

--

--

--

1258,152

3.3 Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання

Вказаний кошторис включає такі статті витрат:

1)Витрати на повне відновлення ОФ та капітальний ремонт включають амортизаційні відрахування від вартості устаткування, транспортних засобів та інструментів ( таблиця 9)

2)Витрати на експлуатацію устаткування включають:

а) витрати на оплату праці робітників з утримання і експлуатації устаткування;

б) відрахування на соціальні заходи - 38,2% від ФО і ОЗП робітників з утримання устаткування;

в) вартість мастильних і оптиральних матеріалів, необхідних для утримання устаткування

- приймаємо в розмірі 15-20 % від ФО і додаткової заробітної плати відповідних робітників;

3)Витрати на проведення поточного ремонту устаткування і транспортних засобів включають:

а) оплату праці працівників з поточного ремонту;

б) відрахування на соціальні заходи - 39% від фонду основної і додаткової заробітної плати робітників з поточного ремонту,;

в) вартість запасних частин, деталей, вузлів та інших матеріалів, необхідних для ремонтних робіт приймаємо 15-20% від фонду основної і додаткової заробітної плати робітників з поточного ремонту.

4. Витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів приймаємо в розмірі 10 % від фонду основної і додаткової заробітної плати робітників з утримання і експлуатації устаткування .

5. Знос малоцінних і швидкозношуваних інструментів і пристроїв приймаємо умовно 1-2% від витрат на експлуатацію устаткування.

6. Інші витрати приймаємо в розмірі 15% від суми попередніх витрат.

Всі вказані розрахунки зводимо в таблицю 11.

Таблиця 11. Кошторис витрат з утримання та експлуатації устаткування

Статті витрат

Витрати, тис.грн.

1

2

1.Витрати на повне відновлення і капітальний ремонт ОВФ

2290,908

2.Витрати на експлуатацію устаткування

470,236

3.Витрати на проведення поточного ремонту устаткування і транспортних засобів

287,209

4.Витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів

30,299

5.Знос малоцінних і швидкозношувальних інструментів і пристроїв

4,702

6.Інші витрати

462,503

Разом

3545,857

3.4 Кошторис загальновиробничих витрат

Вказаний кошторис включає в себе такі статті витрат:

1. Витрати пов'язані з управлінням виробництва;

а) оплата праці працівників апарату управління цехів;

б) відрахування на соціальні заходи - 38,2% від ФО і додаткової заробітної плати працівників апарату;

в) оплата послуг консультаційного і інформаційного характеру, пов'язаних із забезпеченням виробництва продукції - умовно приймається 10% від витрат на оплату праці працівників апарату.

2. Амортизаційні відрахування - таблиця 9(амортизаційні відрахуваня від вартості 1 груп ОФ).

3. Витрати капітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва - умовно приймається у розмірі 5% від основної і додаткової заробітної плати робітників, заробітна плата яких відноситься до загальновиробничих витрат.

4. Витрати на обслуговування виробничого процесу:

а) основна і додаткова заробітна плата робітників, що відносяться до загальновиробничих витрат;

б) відрахування на соціальні заходи - 38,2%;

в) інші витрати - приймаємо 7% від суми попередніх витрат на обслуговування виробничого процесу.

5. Знос малоцінних та швидкозношувальних предметів - приймаємо в розмірі 1-2% від суми попередніх статей і витрат.

6. Інші витрати - приймаються в розмірі 9% від суми витрат по всіх попередніх статтях.

Результати розрахунків зводимо у таблицю 12.

Таблиця 12.

Елементи витрати

Сума, тис.грн.

1

2

1.Витрати пов"язані з управлінням виробництва

1104,831

2.Амортизаційні відрахування

944,271

3.Витрати, некапітального характеру, пов"язані з удосконаленням технології та організації виробництва

45,694

4.Витрати на обслуговування виробничого процесу

1351,388

5.Знос малоцінних та швидкозношувальних предметів

34,462

6.Інші витрати

313,258

Разом

3793,904

3.5 Кошторис адміністративних витрат

Адміністративними є витрати, пов'язані із обслуговуванням виробництва і управління ним в масштабі всього підприємства.

До адміністративних витрат відносять такі витрати:

- загальні та корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо );

- витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу;

- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних актів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона);

- винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна);

- витрати на зв'язок ( поштові, телеграфні, факс,...);

- амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

- витрати на регулювання спорів в судових органах;

- податки, збори та інші обов'язкові платежі (крім тих, що включають до виробничої вартості);

- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

- інші витрати адміністративного призначення.

Необхідно скласти штатний розпис адміністративно-управлінського персоналу, приймаючи кількість у розмірів всього 8% від числа робітників.

Таблиця 13.

Посада

Чисельність, чол

Місячний посадовий оклад, грн.

Річний фонд зарплати, грн.

1

2

3

4

1.Директор

1

2000

24000

2.Заступник директора

1

1750

21000

3.Головний бухгалтер

1

1500

18000

4.Бухгалтерія

3

1000

36000

5.Головний інженер

1

1500

18000

6.Заступник з виробництва

1

1700

20400

7.Головний економіст

1

1500

18000

8.Економічний відділ

3

1000

36000

9.Заступник з маркетингу

1

1700

20400

10.Секретар

1

700

8400

11.Відділ виробництва

3

1000

36000

12.Відділ кадрів

3

1000

36000

13.Відділ маркетингу

3

1200

43200

14.Юрист

2

1300

31200

15.Виробничо-технічний відділ

3

1000

36000

16.Відділ технічного контолю

2

1000

24000

Разом

30

--

426600

Після цього штатний розпис адміністративно-управлінського персоналу, сформувати кошторис адміністративних витрат.

Таблиця 14. Кошторис адміністративних витрат

Елементи витрат

Сума, тис.грн.

1

2

1.ЗП адміністративно-управлінського персоналу

605,772

2.Відрахування на соціальні заходи

231,405

3.Витрати на службові відрядження

30,289

4.Витрати на утримання основних засобів

72,693

5.Винагороди за професійні послуги

12,115

6.Амортизація нематеріальних активів

18,173

7.Витрати на зв'язок( поштові, телеграфні, телефонні)

30,289

8.Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків

90,866

9.Інші витрати

109,160

Всього по кошторису

1200,762

3.6 Калькуляція собівартості виробу

Мета розрахунків - визначення собівартості меблевих виробів: всього випуску і одного виробу.

Калькуляція собівартості включає статті:

1.Сировина і матеріали (таблиця 2).

2.Вартість відхилів (таблиця 3). Сума зворотніх відходів вноситься в калькуляцію собівартості зі знаком мінус тому, що вони йдуть в подальше використання.

3.Паливо і електроенергія на технологічні цілі (таблиця 10).

4.Фонд основної і додаткової заробітної плати основних робітників(таблиця 5).

5.Відрахування на соціальне страхування - 38,2 % від основної і додаткової заробітної плати основних робітників.

6.Витрати на підготовку і освоєння виробництва в курсовій роботі можна прийняти в розмірі 2-3% від ФОЗ основних робітників.

7.Витрати на утримання і експлуатацію устаткування(таблиця 11).

8.Загальновиробничі витрати(таблиця 12).

9.Адміністративні витрати(таблиця 14).

10.Витрати на збут приймаються умовно 2-3% від виробничої собівартості.

Повна собівартість готової продукції дорівнює сумі всіх статей витрат.

Результати розрахунків зводимо у таблицю 15.

Таблиця 15. Калькуляція собівартості виробу

Статті витрат

Витрати на

один виріб, грн.

програму, тис.грн

1

2

3

1.Сировина і матеріали

228,834

16018,350

2.Зворотні відходи

-0,706

-49,453

3.Паливо і електроенергія на виробничі потреби

71,638

5014,634

4.Основна заробітна плата виробничих робітників

41,079

2875,530

5.Додаткова заробітна плата виробничих робітників

17,253

1207,723

6.Відрахування на соціальні заходи

22,283

1559,803

7.Витрати на підготовку і освоєння виробництва

0,957

66,959

8.Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

50,655

3545,857

9.Загально-виробничі витрати

54,199

3793,904

10.Виробнича собівартість

486,190

34033,307

11.Адміністративні витрати

17,154

1200,762

12.Витрати на збут

14,586

1020,999

13.Повна собівартість ТП

517,930

36255,068

3.7 Кошторис витрат на виробництво

Мета розрахунків - визначення витрат на виробництво за економічними елементами, щоб виявити економічну структуру виробництва і потребу підприємства в матеріальних і грошових ресурсах.

Вихідні дані розрахунків:

1. Вартість сировини і матеріалів приймається з таблиці 2 за мінусом відходів, що реалізуються на сторону.

2. Вартість палива і електроенергії, що надходять зі сторони приймається з таблиці 10

3. Заробітна плата всіх категорій працюючих приймається з таблиці 8.

4. Відрахування на соціальні заходи 38,2% від фонду заробітної плати.

5. Амортизація приймається з таблиці 9.

6. Інші виробничі витрати складають решту виробничих витрат, які не можна віднести до попередніх 5-ти статей

Витрати на виробництво повинні дорівнювати виробничій собівартості по калькуляції собівартості.

Всі розрахунки зводимо у таблицю 16.

Таблиця 16. Кошторис витрат на виробництво

Елементи витрат

Сума витрат, тис.грн.

1

2

1.Матеріальні витрати:

 

а) Сировина

6959,897

б) Основні і допоможні матеріали

9009,000

в) Паливо зі сторони

1258,152

г) Енергія зі сторони

5456,185

2.ЗП(основна і додаткова)

5434,525

3. Відрахування на соціальні заходи

2075,989

4.Амортизація

3235,179

5.Інші виробничі витрати

604,380

Разом виробничих витрат

34033,307

3.8 Розрахунок прибутку підприємства і рентабельності продукції

Прибуток-це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробництві й комерційної діяльності підприємства.

Залежно від формування та розподілу розрахунків декілька видів прибутку:

-валовий;

-від операційної діяльності;

-від звичайної діяльності до оподаткування;

-від звичайної діяльності;

-чистий.

Валовий прибуток визначається як різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізації продукції.

Прибуток від операції діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку , іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків із прибутку.

Чистий прибуток розраховується як алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Вихідні дані і методика розрахунків:

1)Вартість реалізації продукції приймається від рівної вартості продукції(табл.9)

2)Повна собівартість реалізації продукції(табл.15)

Прибуток від реалізації продукції дорівнює різниці між вартістю продукції у відпускних цінах підприємства і повною її собівартістю, і і визначається за такою формулою

Преал=ТП-СВповна ,тис.грн. (9)

де ТП - товарна продукція, тис.грн.

СВповна - повна собівартість продукції, тис.грн.

Звідси, Преал==43680-36255,068=7424,932

Рентабельність продукції визначається відношенням прибутку від реалізації до її повної собівартості і визначається за формулою

Р = Преал/СВповнаЧ100% (10)

Р = 7424,932 / 36255,068 Ч 100% = 20,48%

3.9 Розрахунок середньорічної вартості нормативних оборотних коштів

Мета розрахунків - визначення нормативу оборотних коштів по сировині, виробничих матеріалах, незавершеному виробництву, готових виробах, паливу, малоцінному інвентарю та інші.

Вихідні дані і методика розрахунків слідуючі:

1. Сума річного обороту:

- по сировині і виробничих матеріалах визначається з калькуляції;

- по незавершеному виробництву - з таблиці 15, виробнича собівартість виробів;

- по готових виробах - з таблиці15, виробнича собівартість товарної продукції.

2. Середньоденна витрата на виробництво( або випуск) визначається по кожному виду оборотних коштів діленням суми річного обороту на 360днів

3. Норматив в днях - різний для різних видів оборотних коштів. Умовно можна прийняти його в розмірах: сировина 40-60 днів, матеріали 15-20 днів, готові вироби - 10-15 днів

4. Норматив оборотних коштів по сировині, матеріалах, готових виробах визначається як добуток середньоденної витрати на нормативи в днях. Норматив оборотних коштів по незавершеному виробництву визначається в залежності від тривалості виробничого циклу виготовлення виробів, коефіцієнту нарощування витрат і середньоденної потреби, як добуток цих величин. Умовно приймаємо тривалість виробничого циклу 15-20 днів, а коефіцієнт нарощування витрат 0,7-0,8.

5. З метою скорочення арифметичних розрахунків умовно приймаємо норматив оборотних коштів по паливу, малоцінному інвентарю, запчастинах і ін. в розмірі 0,1-0,2 від суми нормативу оборотних коштів по попередніх видах. Результати розрахунків зводимо в таблицю 17

Таблиця 17. Розрахунок середньорічної вартості нормативних оборотних коштів

Види оборотних коштів

Сума річного обороту, тис.грн.

Середньоденна витрата на виробництво(або випуск), тис.грн

Норматив, днів

Норматив оборотних коштів, тис.грн.

1

2

3

4

5

1.Сировина

6959,897

19,333

50

966,65

2.Виробничі матеріали

9009

25,025

17

425,425

3.Незавершене виробництво

34033,307

94,537

16

1058,814

4.Готові вироби

36255,068

100,709

12

1208,508

5.Інші (паливо, малоцінний інвентар, запчастини, витрати майбутніх періодів)

--

--

--

365,94

6.Разом

--

--

--

4025,337

Кількість оборотів, оборотних коштів за рік (Коб) визначається відношенням обсягу реалізованої продукції (Qреал) до середньорічної вартості нормативних оборотних коштів (ОКсер)

Коб = Qреал/ОКсер (11)

Коб = 43680/4025,337 = 11

Тривалість обороту (Тоб) визначається відношенням тривалості планового періоду( 360 днів) на кількість обертів оборотних коштів за рік( Коб)

Тоб =360/Коб (12)

Тоб = 360/11 =33

3.10 Зведений план по прибутку і рентабельності

Вихідні дані і методика розрахунків наступні:

1. Прибуток від реалізації (п.3.8.);

2. Прибуток від іншої реалізації - приймаємо умовно 5 - 10% від прибутку від реалізації;

3. Позареалізаційні доходи ( або витрати) - приймаємо 2-5% від прибутку іншої реалізації продукції;

4. Балансовий прибуток визначається як сума прибутку від реалізації продукції, прибутку від іншої реалізації і позареалізаційних доходів за мінусом позареалізаційних витрат.

Пбал = 7424,932+519,745+222,748= 8167,425 тис.грн.

5. Загальна рентабельність (Рзаг), визначається відношенням величини балансового прибутку (Пбал) до середньорічної вартості ОВФ (Офсер) і нормованих оборотних коштів (Оксер) і рентаьельність виробу.

Рзаг = Пбал/ ОФсер+ОКсер , % (13)

Рзаг = 8167,425/ (16096,552+4025,337) Ч100% = 40,59 %

6. Відрахування від балансового прибутку включають:

- платежі в бюджет складають 25% від величини балансового прибутку.

7. Чистий прибуток, що залишається на підприємстві, визначається, як різниця між балансовим прибутком і відрахуванням від нього.

8. Чистий прибуток розподіляється на 3 фонди:

- фонд технічного і соціального розвитку, який може складати не менше 30% і не більше 80% чистого прибутку;

- резервний фонд - 10-20% від чистого прибутку;

- фонд матеріального заохочення.

Всі результати розрахунків зводимо в таблицю №18

Таблиця 18.

Показники

Одиниці виміру

По плану

1

2

3

1.Прибуток від реалізації продукції

тис.грн

7424,932

2.Прибуток від іншої реалізації

тис.грн

519,745

3.Позареалізаційні доходи або витрати

тис.грн

222,748

4.Балансовий прибуток

тис.грн

8167,425

5.Середньорічна вартість виробничих фондів, разом

тис.грн

16096,552

6.Загальна рентабельність

%

40,59

7.Відрахування від балансового прибутку, разом

тис.грн

2041,856

8.Чистий прибуток

тис.грн

6125,569

9.Розподіл чистого прибутку:

 

 

- фонд технічного і соціального розвитку

тис.грн

2450,228

- резервний фонд

тис.грн

1225,114

- фонд матеріального заохочення

тис.грн

2450,227

4. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

На основі всіх проведених розрахунків встановлюються основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства.

Таблиця 19. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

Показники

Одиниця виміру

По плану

1

2

3

1.Обсяг реалізації товарної продукції

тис.грн

43680

2.Виробництво продукції

шт.

70000

3.Фонд оплати праці

тис.грн

5434,525

4.Сума коштів, що спрямована на споживання

тис.грн

7884,752

5.Балансовий прибуток

тис.грн

8167,425

6.Загальна рентабельність

%

40,59

7.Відрахування від балансового прибутку, разом

тис.грн

2041,856

8.Середньорічна вартість виробничих фондів в т.ч. ОВФ

тис.грн

16096,552

9.Фондовіддача

грн.

2,9

10.Повна собівартість всієї товарної(реалізованої) продукції

тис.грн

36255,068

11.Затрати на 1 грн. товарної продукції

коп.

83

12.Фонд технічного і соціального розвитку

тис.грн

2450,228

13.Резервний фонд

тис.грн

1225,114

14.Фонд матеріального заохочення

тис.грн

2450,227

15.Чисельність ПВП, разом

чол

453

в т.ч. робітники

чол

378

адміністративно-управлінський персонал

чол

75

16.Середня ЗП працівників в цілому по підприємству

грн.

11996,74

17.Середній дохід працівників в цілому по підприємству

грн.

17405,63

18.Виробіток продукції на одного працівника ПВП

грн.

96423,84

Література

Основна

1.Закон України «Про підприємство в Україні», К.1991

2.Закон України «Про підприємництво», К. 1991

3.Закон України «Про оплату праці», К. 1995

4.Васильков В.Г. «Організація виробництва» - К: КНЕУ, 2003

5.Економіка підприємства. За редакцією Бойко-К.:КНЕУ,2001

6.Економіка підприємства за редакцією С.Ф. Покропивного,-К.:КНЕУ, 2001

7.Зінь В.А. Турченюк М.О. «Планування діяльності підприємства» - К.: «Професіонал» , 2004

8.Органи виробництва. За редакцією Онищенко В.О.-К.:Лібро, 2003

9.Організація і планування виробництва. За редакцією Хончак тернопіль: ТАНГ, 1996

10.Планування діяльності на д/о підприємствах. За редакцією Шевченка - Львів «УРДЛТУ»,2001

11.Тарасюк Г.М. «Планування діяльності підприємства К.:КАРАВЕЛА», 2003

12.Швайка Л.А. «планування» - Львів: «Новий світ,» 2004

Додаткова

13.Золотогоров В.Г. «Организация, планирования и управления на предприятиях». ЛП-М.ЛП, 1988

14.Менеджмент у виробничій сфері. За редакцією Синякевича І.М. К.:ІЗЕМ, 1998

15.Мугадин. «Экономика, организация и планирование д/о производства .»- М.:ЛП,1985

16.Плоткін Я.Д., Плащенко І.М. «Виробничий менеджмент - Львів:ДУ «ЛГ», 1999 р.

17.Родыгин « организация, планирования и управления на предприятиях.» М.П.-М.:ЛГ, 1980

18.Шенеленко Г.И. «Экономика, организация и планирование производства на предприятиях.- Ростов на Дону: «Ма РТ»,2000.

19.Методичні вказівки.


Подобные документы

 • Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів, фонду ефективного часу роботи одного робітника в рік, чисельності і тарифного фонду зарплати робітників, амортизаційних відрахувань. Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання.

  курсовая работа [83,7 K], добавлен 31.01.2014

 • Розрахунок показників виробничої програми підприємства та підсумків її виконання. Чисельність промислово-виробничого персоналу, фонд заробітної плати працівників. Складання кошторису витрат на виробництво продукції. Калькулювання собівартості продукції.

  курсовая работа [191,4 K], добавлен 23.08.2014

 • Розрахунок економічного ефекту від впровадження нового інструменту. Визначення планової кількості робітників і розрахунок фонду заробітної плати. Планування витрат на матеріали, загальновиробничих і адміністративних витрат. Визначення собівартості робіт.

  курсовая работа [92,6 K], добавлен 23.09.2013

 • Характеристика продукції підприємства, обсяги виробництва. Планування фонду заробітної плати та чисельності робітників, облік товарної продукції. Системи, форми та види оплати праці на ПАТ "Бердичівська фабрика одягу", показники фінансової діяльності.

  отчет по практике [55,6 K], добавлен 29.02.2016

 • Основні та оборотні кошти підприємства. Трудові ресурси організації. Розрахунок чисельності робочих цеху, річного фонду заробітної плати. Провідні показники ефективності праці. Витрати виробництва. Фінансові показники. Калькуляція собівартості продукції.

  курсовая работа [462,7 K], добавлен 13.05.2014

 • Виробнича програма підприємства та її виконання. Розрахунок чисельності персоналу та фонду заробітної плати. Вартісна оцінка основних виробничих фондів. Калькулювання собівартості продукції. Обчислення фінансово-економічних показників діяльності.

  курсовая работа [410,4 K], добавлен 21.07.2013

 • Виробнича собівартість як один з найважливіших економічних показників господарської діяльності підприємства. Розрахунок прямих та непрямих витрат. Розрахунок фонду заробітної плати робітників. Калькулювання собівартості деталі та проценту її зниження.

  курсовая работа [63,2 K], добавлен 20.01.2010

 • Визначення необхідного обсягу випуску продукції підприємства в цілому за рік. Розрахунок потреб в матеріалі кожного виду, вартості матеріальних запасів, заробітної плати основних виробничих робітників, загального прибутку. Складення кошторису витрат.

  контрольная работа [359,4 K], добавлен 02.12.2015

 • Огляд поняття і методики визначення собівартості продукції, відпускної ціни, вартості обладнання, інструменту, оснащення та інвентарю. Розрахунок потрібної чисельності працівників, фонду оплати праці, транспортно-заготівельних витрат, потреби матеріалів.

  методичка [68,6 K], добавлен 07.02.2012

 • Розрахунок нормативної трудомісткості виконання річної виробничої програми, річного ефективного фонду часу устаткування. Визначення загального фонду заробітної плати робітників, розміру витрат підприємства та їх розподіл між виробами різних найменувань.

  курсовая работа [311,0 K], добавлен 28.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.