Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани 15% жирності потужністю 200 кг на добу

Визначення необхідного технологічного устаткування і потреби в капітальних вкладеннях; розрахунок чисельності персоналу і собівартості виробництва продукції з метою техніко-економічного обґрунтування будівництва цеху по виготовленню сметани 15% жирності.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 17.05.2011
Размер файла 86,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни "Економіка та організація хімічних виробництв"

На тему: "Економічне обґрунтування проекту цеху по виробництву вітамінізованої сметани 15% жирності потужністю 200 кг на добу"

 • Дніпропетровськ, 2008
 • Зміст
 • Вступ
 • 1. Розрахунок техніко-економічних показників проектованого цеху
  • 1.1 Маркетингове дослідження ринку
  • 1.2 Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху
  • 1.3 Визначення потреби в капітальних вкладеннях
  • 1.4 Розрахунок чисельності і фонду заробітної платні промислово-виробничого персоналу
  • 1.5 Розрахунок собівартості виробництва продукції
 • 2. Визначення ефективності проектованих заходів
  • 2.1 Розрахунок узагальнюючих показників ефективності роботи цеху
  • 2.2 Розрахунок техніко-економічних показників ефективності роботи цеху
 • Висновок
 • Література

Вступ

У даній курсовій роботі обґрунтована економічна ефективність технічних рішень і виконано всі необхідні економічні розрахунки. Розрахунок проведено для продукту під назвою "Вітамінізована сметана 15% жирності".

1. Розрахунок техніко-економічних показників проектованого цеху

Метою техніко-економічного обґрунтування в даній курсовій роботі є встановлення економічної доцільності і ефективності будівництва нового цеху за проектованою виробничою програмою випуску продукції, обсяг якої й визначає виробничу потужність проектованого цеху.

1.1 Маркетингове дослідження ринку

Для визначення обсягу товарної продукції, що випускається, у вартісному вираженні варто скористатись оптовими цінами підприємства (без податку з обороту), визначеними виходячи з повної собівартості й умовного прибутку або умовної рентабельності.

Таблиця 1 - Виробнича програма цеху з випуску товарної продукції і формуванню портфеля замовлень на продукцію цеху

Найменування продукції

Натуральна одиниця виміру

Річний випуск продукції в натуральному виразі

Оптова ціна за одну натуральну одиницю продукції, грн

Вартість річного обсягу товарної продукції, грн.

Гумова суміш

тонна

45,2

45150

2040780

Вартість річного обсягу виробництва вітамінізованої сметани 15% жирності 2040780 грн., в натуральному вигляді річний випуск продукції становить 45,2 тонн.

1.2 Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху

Основним обладнанням даного технологічного процесу є сепаратор-відокремлювач вершків. Враховуючи специфіку технології і особливості експлуатації основного обладнання, приймаємо режим роботи цеху такий: перервне виробництво, робочий тиждень 5 днів в дві зміни тривалістю 8 годин.

Ефективний фонд часу роботи установки протягом року розраховується за формулою:

,

де Тк - календарний фонд часу (365днів); ТНОМ - номінальний фонд часу; Твих, Тсв - відповідно сумарна тривалість вихідних і святкових днів за рік, дні; Тзм - тривалість однієї зміни, год; Nзм - число змін роботи цеху на добу; Ттз - сумарна тривалість технологічно неминучих зупинок (перерв) протягом року, що не перекриваються зупинками на вихідні і святкові дні, годин; Тппр - сумарна тривалість планово-попереджувальних ремонтів протягом року, що не перекриваються зупинками на вихідні і святкові дні, годин;

годин,

годин.

Розрахунок необхідної кількості основного технологічного устаткування проведено по формулі:

,

де П - річна потужність цеху, тонн;

В - паспортна продуктивність обладнання за одну годину; В = 15,5 кг/годину;

- паспортна продуктивність обладнання за одиницю часу; кг/добу;

кг/рік або 45,2 т/рік.

сепаратор-відокремлювач.

Приймаємо в подальших розрахунках 1 сепаратор-відокремлювач у виробничому цеху.

Розраховуємо річну потужність підготовчого цеху, т/рік:

,

де - паспортна продуктивність установки за одиницю часу у натуральних одиницях;

- номінальний фонд часу роботи обладнання протягом року, годин/рік;

N- кількість одиниць необхідного устаткування, шт.

кг/рік або 62,744 т/рік

Ефективність використання обладнання аналізується за допомогою розрахунку конкретних показників.

Виходячи з виробничої програми в натуральному вираженні, необхідно розрахувати рівень (коефіцієнт) використання виробничої потужності цеху за формулою:

,

де Квп - коефіцієнт використання потужності, одиниці частки;

Ппр - плановий річний обсяг випуску продукції, передбачений виробничою програмою цеху, нат.од./рік;

Мпр - встановлена раніше річна потужність цеху, т/рік.

.

Після остаточного встановлення всіх розрахункових параметрів, що визначають виробничу потужність цеху, варто перевірити ступінь завантаження і використання основного технологічного устаткування:

за потужністю

,

де Кінт - коефіцієнт інтенсивного використання проектованого устаткування, нат.од.виміру;

Рпр - проектована годинна продуктивність одиниці даного устаткування, кг/годину;

кг/годину.

Рпасп - паспортна годинна продуктивність одиниці даного устаткування, кг/годину;

і за часом ,

де Кекс - коефіцієнт екстенсивного використання устаткування, один. частки; ТЕФ - остаточно встановлений фонд часу ефективної роботи, години; ТНОМ - номінальний фонд часу, години.

.

Інтегральний коефіцієнт, який характеризує завантаження устаткування в цілому розраховуємо по формулі:

,

.

Резерв потужності обладнання:

,

(або 28,0%).

1.3 Визначення потреби в капітальних вкладеннях

Потреба в капітальних вкладеннях визначає вартість основних фондів, необхідних для виробництва продукції, передбаченої виробничою програмою цеху: будинків, споруджень, передавальних пристроїв, робочих машин і устаткування, підйомно-транспортних засобів та ін. Повний склад основних виробничих фондів за групами приводиться в таблиці 4; тут же розраховується їх вартість і сума амортизаційних відрахувань.

Таблиця 4 - Розрахунок суми капітальних вкладень і амортизаційних відрахувань

№ п/п

Група основних фондів, найменування машин і устаткування

Кіль-кість

Балансова вартість, грн.

Амортизаційні відрахування

Одиниці обладнання

Загальна вартість

Норма, %

Річна сума амортизаційних відрахувань, грн.

1. Будинки, спорудження і передавальні пристрої

1

Будівлі головного корпусу

1

310000

310000

8

24800,00

2

Адміністративні будівлі

1

280000

280000

8

22400,00

3

Склад сировини і готової продукції

1

204000

204000

8

16320,00

4

Передавальні пристрої

1

80500

80500

8

6440,00

Всього:

874500

69960,00

2. Автотранспорт, прилади, інструменти.

1

Транспортні засоби

91300

40

36520,00

2

Виробничо-господарський інвентар

6500

40

2600,00

3

Інструменти, прилади і пристрої

9500

40

3800,00

Всього:

107300

42920,00

3. Силове та робоче обладнання

1

Сепаратор-відокремлювач вершків

1

55600

55600

24

13344,00

2

Пастеризатор

1

83400

83400

24

20016,00

3

Автомат для фасування

1

34125

34125

24

8190,00

Всього:

173125

41550,00

4. ЕОМ та інші машини автоматичної обробки інформації

1

Засоби КВП, автоматики, ЕОМ та інші машини автоматичної обробки інформації

39180

60

23508

Всього:

39180

23508

Усього по цеху:

1194105

177938,00

Сума капітальних вкладень в підготовчому цеху дорівнює 1194105 грн.

1.4 Розрахунок чисельності і фонду заробітної платні промислово-виробничого персоналу

цех собівартість продукція персонал економічний

Для цеху проектуються такі групи промислово-виробничого персоналу: робітники, керівники, фахівці, службовці.

Для перервного виробництва для основних робітників встановлено п'ятиденний робочий тиждень режим роботи у дві зміни по 8 годин.

Для допоміжних робітників, службовців, спеціалістів встановлено п'ятиденний робочий тиждень з 8-ми годинним робочим днем.

Час роботи:

1 зміна - денна зміна - з 8.00 до 16.00;

2 зміна -- вечірня зміна з 16.00 до 24.00;

Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника зведено до таблиці.

Таблиця 5 - Баланс робочого часу

Показник

Безперервне виробництво, 4 бригади, зміна 8 годин

дні

години

1 .Календарний фонд часу,

365

2920

- відпочинкові

104

832

- світкові

8

64

2. Номінальний фонд часу

253

2024

Невиходи, разом

34

272

- неявки за хворобою

8

64

- чергові та додаткові відпустки

24

192

- виконання державних обовязків

2

16

3. Ефективний фонд часу

219

1752

Чисельність персоналу цеху визначається виходячи з особливостей обслуговування техніки, організації праці і виробництва, обраної структури керування.

Розрахунок наявної чисельності основних виробничих робітників у зміну (люд.) за конкретними робочими місцями здійснюється за штатними нормативами:

,

де Нш - чисельність одночасно працюючих робітників, необхідна для безперервної роботи устаткування, люд/од.;

чоловік.

Наявна чисельність робітників у добу (люд.) визначається виходячи з наявної чисельності у зміну і числа робочих змін протягом доби:

,

де n - чисельність змін протягом доби;

чоловіки.

Облікова чисельність (люд.) розраховується за формулою:

,

де КО - коефіцієнт облікового складу, тобто переходу від штатної чисельності до облікової. Він передбачає необхідний резерв на підміну робітників під час їх відсутності на робочому місці з поважних причин. При перервному режимі роботи з тривалістю зміни 8 годин приймається:

.

Результати розрахунків заносяться в таблицю 6.

Таблиця 6 - Розрахунок чисельності робочих цеху

№ п/п

Назва груп і професій робітників

Тарифний розряд

Наявна кількість людей

Штатна чисельність робітників, чол.

Коефіцієнт облікового складу

Облікова чисельність, чол.

у зміну

на добу

1. Основні робітники виробництва:

1

Апаратник приготування сметани

6

1

2

2

1,155

3

2

Апаратник приготування сметани

5

1

2

2

1,155

3

Разом:

2

4

4

6

2. Робітники по утриманню та обслуговуванню обладнання (чергова група):

1

Черговий слюсар

5

1

2

2

1,155

3

Разом:

1

2

2

3

3. Робітники з ремонту обладнання (ремонтна група):

1

Електромонтер

3

1

2

2

1,155

3

2

Слюсар-ремонтник

4

1

2

2

1,155

3

Разом:

2

4

4

6

4. Допоміжні робітники (загальноцехові)

1

Слюсар КВП і А

3

1

2

2

1,155

3

Разом:

-

1

2

2

3

Разом робітників:

6

12

12

18

Чисельність керівників, фахівців і службовців цеху визначаються, виходячи з передбаченої адміністративно-управлінської структури цеху, складу і функцій конкретних структур.

Результати розрахунків наведені в таблиці 7.

Таблиця 8 - Штатний розклад керівників, фахівців і службовців

№ п/п

Категорія персоналу і найменування професій (посад)

Необхідна чисельність у зміну, чол.

Режим роботи (змін на добу)

Загальна чисельність, люд.

1. Керівники:

1.

Начальник цеху

1

1

1

2.

Заступник начальника цеху

1

1

1

Разом:

2

2

2. Фахівці:

1.

Інженер-технолог

1

2

2

2.

Майстер зміни

1

2

2

3.

Інженер-механік

1

2

2

Разом:

3

6

3. Службовці:

1.

Прибиральник

1

1

1

2.

Комірник

1

1

1

Разом:

2

2

Всього:

7

10

Розрахунок річного фонду заробітної платні (грн./рік) здійснюється за професійними групами працівників: виходячи із середньомісячної заробітної плати (виплат з фондів основної і додаткової заробітної плати, але без виплат із прибутку).

Основний фонд заробітної плати складає:

,

де ЗПСРМІС - середньомісячна заробітна плата конкретної професійно-кваліфікаційної групи працівників, грн./місяць

ЧОБ - облікова чисельність працівників даної професійно-кваліфікаційної групи, чол.;

Т - тривалість періоду, за який працівникам даної професійно-кваліфікаційної групи нараховується заробітна плата, місяці.

Додаткова заробітна плата розрахована за формулою:

.

Загальний річний фонд заробітної плати складається із фонду основної та додаткової заробітної плати:

.

Результати розрахунків занесено до таблиці 8.

Таблиця 8 - Розрахунок річного фонду заробітної платні робочих

Групи персоналу і професії

Середньомісячна зарплата, грн./міс

Облікова чисельність, чол.

Відпра-цьовано місяців за рік

Фонд зарплати, грн./рік

Додаткова зарплата, грн./рік

Річний фонд зарплати, грн./рік

Основні робітники виробництва:

Апаратник приготування сметани

1185

3

11,3

40171,50

2488,50

42660,00

Апаратник приготування сметани

1110

3

11,3

37629,00

2331,00

39960,00

Разом:

6

77800,50

4819,50

82620,00

Робітники по утриманню та обслуговуванню обладнання (чергова група):

Черговий слюсар

1030

3

11,3

34917,00

2163,00

37080,00

Разом:

3

34917,00

2163,00

37080,00

Робітники з ремонту обладнання (ремонтна група):

Електромонтер

920

3

11,3

31188,00

1932,00

33120,00

Слюсар-ремонтник

960

3

11,3

32544,00

2016,00

34560,00

Разом:

6

63732,00

3948,00

67680,00

Допоміжні робітники (загальноцехові)

Слюсар КВП і А

920

3

11,3

31188,00

1932,00

33120,00

Разом:

3

31188,00

1932,00

33120,00

Всього:

18

207637,50

12862,50

220500,00

Таблиця 9 - Розрахунок річного фонду заробітної платні керівників, фахівців та службовців

Категорія персоналу і найменування професій (посад)

Середньомісячна зарплата, грн./міс

Облікова чисельність, чол.

Відпра-цьовано місяців за рік

Фонд зарплати, грн./рік

Додаткова зарплата, грн./рік

Річний фонд зарплати, грн./рік

Керівники:

1. Начальник цеху

1470

1

11

16170,00

1470,00

17640,00

2. Заступник начальника цеху

1340

1

11

14740,00

1340,00

16080,00

Разом:

2

30910,00

2810,00

33720,00

Фахівці:

1. Інженер-технолог

1340

2

11

29480,00

2680,00

32160,00

2. Майстер зміни

1240

2

11

27280,00

2480,00

29760,00

3. Інженер-механік

1240

2

11

27280,00

2480,00

29760,00

Разом:

6

84040,00

7640,00

91680,00

Службовці:

1. Прибиральник

700

1

11

7700,00

700,00

8400,00

2. Комірник

700

1

11

7700,00

700,00

8400,00

Разом:

2

15400,00

1400,00

16800,00

Всього:

10

130350

11850

142200

1.5 Розрахунок собівартості виробництва продукції

Для розрахунку величини і складу витрат на виробництво продукції визначається його собівартість. Калькулювання собівартості здійснюється в основному у послідовності, наведеній в таблиці 10.

Таблиця 10 - Калькуляція собівартості продукції.

Найменування продукції - вітамінізована сметана 15% жирності

Річний випуск продукції - 42,5 тонн/рік

Калькуляційна одиниця - 1 тонна

№ п/п

Найменування статей затрат

Одини-ця виміру

Ціна за одиницю ресурсів, грн

Витрати

На одиницю продукції

На річний випуск

В натураль-ному вираженні

Сума, грн

В натуральному вираженні

Сума, грн.

1. Сировина та матеріали:

1

Кисломолочні продукти

тонн

125,0

4,5

562,50

203,4

25425,000

2

Вітамінний комплекс

кг

350,0

1

350,00

45,2

15820,000

Разом по ст.1

912,50

41245,000

2. Допоміжні матеріали

31,50

1423,800

3. Паливо та енергія на технологічні потреби, в т.ч.

1

електроенергія

кВт•год

0,35

93,0

32,55

4203,6

1471,260

2

пара технологічна

Гкал

52,10

1,23

64,08

55,596

2896,416

3

вода свіжа

м3

0,40

3,8

1,52

171,76

68,704

4

вода оборотна

м3

0,20

8,2

1,64

370,64

74,128

Разом по ст.2

99,79

4510,51

4. Заробітна платня основних виробничих робітників

1827,88

82620,00

5.Відрахування від заробітної платні

710,31

32106,132

6. Затрати на утримання та експлуатацію обладнання (а також на амортизацію обладнання і транспортних засобів):

3881,58

175447,54

1

Амортизація

2388,89

107978,00

2

Поточний ремонт

353,55

15980,25

3

Утримання устаткування

1139,14

51489,29

7. Зношування пристосування цільового призначення. Інші спеціальні витрати.

14,14

639,21

8. Витрати на підготовку та освоєння виробництва.

24,54

1109,211

Усього основних затрат:

7502,24

339101,40

9. Цехові витрати:

10216,7

461794,8

1

На утримання персоналу і охорону праці

8668,91

391834,8

2

Амортизація споруд

1547,79

69960,00

Цехова собівартість:

17718,94

800896,20

10. Загальнозаводські затрати

3361,29

151930,24

Виробнича собівартість:

21080,23

952826,44

11. Позавиробничі витрати

316,2

14292,40

Повна собівартість:

21396,43

967118,84

Стаття 6 "Витрати на утримання і експлуатацію обладнання".

При проектуванні нового цеху складаються з наступних витрат:

а) на амортизацію робочих машин і основного технологічного устаткування, засобів КІП, автоматики та обчислюваної техніки;

б) на поточний ремонт; приймаємо у розмірі 5% від вартості зазначених вище (у пункті "а" статті 6);

в) на утримання устаткування; приймаємо у розмірі заробітної плати з відрахуваннями (38,86%) ремонтної групи робочих.

Стаття 7 "Зношування пристосувань цільового призначення та інші спеціальні витрати". Приймаємо у розмірі 0,2% від вартості зазначених вище (у пункті "а" статті 6);

Стаття 8 "Витрати на підготовку та освоєння виробництва".

При проектуванні нового цеху складаються з наступних витрат:

а) на освоєння нових агрегатів;

б) на підготовку та освоєння нових технологічних процесів і нових видів продукції;

в) на відрахування у фонд освоєння нової техніки;

г) на поточний ремонт і утримання будинків, споруджень, інвентарю;

д) інші цехові витрати.

Приймаємо у розмірі 0,5% від попередніх витрат за статтями 1-7.

Сума статей 1 - 8 складає величину основних витрат.

Стаття 9 "Цехові витрати" складаються з наступних витрат:

а) на утримання цехового персоналу і охорону праці приймаємо у розмірі річного фонду заробітної плати з відрахуваннями (38,86%) керівників, фахівців, службовців та допоміжних робітників, а також витрат на охорону праці як 20% до фонду заробітної платні всього цехового персоналу;

б) на амортизацію будинків, споруджень (сума амортизаційних відрахувань від вартості зазначених груп основних фондів).

Сума статей 1 - 9 складає цехову собівартість.

Стаття 10 "Загальнозаводські витрати прийнята у розмірі 20% від цехової собівартості продукції.

Сума статей 1 - 10 складає виробничу собівартість.

Стаття 11 "Позавиробничі витрати"; приймаємо у розмірі 1,5% до виробничої собівартості.

Сума статей 1 - 11 складає повну собівартість продукції.

Розрахунок крапки беззбитковості.

Визначення крапки беззбитковості (див. рисунок 1. і таблиця 11):

,

де Упост - умовно-постійні витрати у собівартості продукції, грн/рік; Узм - умовно-змінні витрати у собівартості одиниці продукції, грн/л; Цод - оптова ціна підприємства, грн/шт.

тонн/рік.

Умовно-змінні витрати у собівартості одиниці продукції дорівнюють 1012,29 грн./тонну. Умовно-постійні витрати у собівартості продукції дорівнюють 921363,33 грн./рік.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1 - Графік беззбитковості

2. Визначення ефективності проектованих заходів

2.1 Розрахунок узагальнюючих показників ефективності роботи цеху.

Проект нового чи реконструйованого цеху буде визнаний ефективним, якщо його техніко-економічні показники будуть кращі, ніж у цеху, прийнятому за базу порівняння.

Ефективність нового цеху (проекту) у порівнянні з існуючим (база для порівняння) встановлюється на основі наступних показників:

1)досягнутий показник ефективності виробництва:

,

де П - прибуток від реалізації нової продукції, тис.грн; К - величина капітальних вкладень у виробничі фонди, тис.грн.

Прибуток від реалізації нової продукції знайдемо по формулі:

,

де Цпр, Спр - відповідно ціна і собівартість одиниці нової продукції, грн;

грн.

Ефективність проектного цеху:

2) строк окупності капітальних вкладень, років:

року.

2.2 Розрахунок техніко-економічних показників ефективності роботи цеху

Для оцінки ефективності розробленого проекту використовуються: витрати на 1 гривню товарної продукції, рентабельність продукції, прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, фондовіддача, продуктивність праці, середній заробіток.

1) витрати на 1 гривню товарної продукції (грн/грн) знайдемо по формулі:

,

де ТП - обсяг товарної продукції цеху у вартісному вираженні, грн.;

Сзаг - загальні витрати цеху на виробництво всього річного випуску продукції, грн.;

грн./грн.

2) рентабельність продукції визначається з розрахунку на одну натуральну одиницю:

,

де Ппит - прибуток на одиницю продукції (питомий прибуток), грн/од.;

,

де Ц - ціна одиниці продукції (див.табл.8.1);

С - собівартість виробництва одиниці продукції, грн (див.табл.8.6);

грн./тонну

тоді:

%.

3) фондовіддачу можна визначити за обсягом товарної продукції:

,

де Ф - вартість основних виробничих фондів цеху (табл.8.2)

грн./грн.

Продуктивність праці визначається з розрахунку на одного робітника:

тонн/чол.,

у розрахунку на одного працівника промислово-виробничого персоналу цеху, грн/рік:

,

де Чпвп і Чроб - відповідно чисельність усього промислово-виробничого персоналу цеху (робітників, керівників, спеціалістів, службовців і МОП) і чисельність робочих (табл.8.3 і 8.4), чол;

грн./рік

4)середньомісячний заробіток, грн/міс., визначається:

-у розрахунку на одного облікового працівника промислово-виробничого персоналу цеху:

грн./міс.

-і в розрахунку на один обліковий робочий цех:

,

де ФЗПц і ФЗПр - відповідно річний фонд заробітної платні всього персоналу цеху і річний фонд заробітної платні робочих цеху, грн.;

12 - число місяців у році.

грн./чол.

Результати розрахунків техніко-економічних показників ефективності цеху за базою та за проектом заносимо в таблицю 11.

Таблиця 11 - Зведена таблиця техніко-економічних показників

№ п/п

Показники

Од.вим.

Проектний цех

1.

Випуск продукції:

-у натуральному вираженні

тонн

45,2

-у вартісному вираженні

тис. грн.

1324,360

2.

Капітальні вкладення на захід

тис. грн.

1194,105

3.

Чисельність ПВП

чол.

28

4.

Продуктивність праці

грн/чол.

47298,57

5.

Собівартість продукції

грн/тонну

21396,43

7.

Прибуток

тис.грн.

357,241

9.

Рентабельність продукції

%

36,94

10.

Строк окупності кап.вкладень

років

3,34

Висновок

Відповідно до проведених розрахунків визначена собівартість однієї тони продукції складає 21396,43 грн., очкується прибуток у розмірі 357,241 тис. грн. на рік. Для впровадження проекту необхідні капітальні вкладення 1194,105 тис. грн., термін окупності яких становитиме 3,34 року.

Література

1. Методичні вказівки до виконання організаційно-економічної частини дипломного проекту (для студентів V курсу усіх технологічних спеціальностей)/ Укл.: І.В. Багрова, Л.О. Аксьонова. - Дніпропетровськ: УДХТУ,2003. - 32 с.

2. "Экономика предприятия: Учебник/Под ред. проф. О.И. Волкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000.- 520 с. - (серия "Высшее образование").

3. "Экономика химической промышленности: учебник для вузов".Под ред. В.Л. Клименко. - Л.: Химия, 1990.- 288 с., ил.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.