Економічне обґрунтування будівництва заводу копіювальних верстатів

Проект будівництва заводу копіювальних верстатів: характеристика продукції; техніко-економічне обґрунтування місця розташування. Визначення потреби в матеріалах, устаткуванні, площі цехів і чисельності працівників. Розрахунок собівартості продукції.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.10.2012
Размер файла 59,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Характеристика продукції, що буде випускати підприємство

У цьому розділі доцільно привести техніко-економічну характеристику продукції нового підприємства.

Копіювальний верстат - металоріжучий станок для обробки криволінійних поверхонь методом копіювання. Відрізняють копіювальні станки токарні, фрезерні, шліфувальні і інші. Копіювальними станками називаються також станки для гравіювання візерунків.

Копіювальний станок, служить для відтворення на виробах з різноманітних матеріалів плоских і криволінійних поверхонь по копії (шаблону, зразку, моделі, кресленню). Розрізняють копіювальний станок для плоского, контурного, об'ємного, комбінованого копіювання з механічною, гідравлічною, електричною, фотоелектричною і іншою системою спостереження або без неї. Основний вузол копіювального станка -- копіювальний пристрій. В металообробці широко розповсюдженні копіювально-фрезерні верстати в деревообробці -- токарні і фрезерні. Більшість копіювальних верстатів (наприклад, токарні) також забезпечуються копіювальним пристроєм. На копіювальних верстатах одержують в серійному і масовому виробництвах фігурні елементи меблів, складні ливарні моделі, профільовані кулачки, ексцентрики, шаблони, матриці і інші. Копіювальний пристрій, пристосування до метало-ріжучого чи деревообробному станку (токарному, фрезерному і ін.), який застосовується при обробці криволінійних поверхонь, коли вони не можуть бути одержані тільки при тих подачах, які допускає конструкція даного станка. При використані копіювальних верстатів одна з подач (звичайно криволінійна) виготовляється від копіювача, забезпечує складний рух інструмента, відповідно заданому профілю (формі) поверхні. Існує багато конструктивних різновидностей копіювальних верстатів в залежності від їх призначення, а також типу станка, на якому їх застосовують. Всі копіювальні верстати мають копіювач, який виконується у вигляді фасоної лінійки, шайби і ін. Копіювач знаходиться в контакті з роликом. При взаємному переміщені ролика і копіювача оброблюючий інструмент відтворює на заготовці заданий профіль поверхні. Зв'язок між обробним інструментом і роликом, який знаходиться в контакті з копіювачем, може бути прямий (жорсткий) або через слідкуючу систему.

1. Визначення місця будівництва підприємства

1.1 Розрахунок потреби в матеріалах

Перш ніж вибирати район будівництва підприємства, необхідно оцінити загальну потребу в матеріалах. Витрата матеріалів на програму випуску:

=, (1)

де Qi - чиста маса матеріалу і-го виду, що витрачає на один виріб, кг;

N - програма випуску, шт.; ki - коефіцієнт використання і-го матеріалу.

=600 * 1080 / 0,9 = 720 т.

=*ki=720 * 0,20 = 144 т. і т. д.

Якщо по виробу єдиний коефіцієнт використання матеріалів заданий, то правомірно визначити загальну масу матеріалів, що поставляють на підприємство, а потім розподілити її по окремих їхніх видах.

Таблиця 1

Розрахунок потреби в і-му виді матеріалу

Вид матеріалу

ki

1. Чавунне лиття

20

144

2. Сталеве лиття

15

108

3. Прокат

20

144

4. Сталевий лист

19

137

5. Поковки

5

36

6. Кольорове лиття

6

43

7. Інші матеріали

15

108

1.2 Економічне обґрунтування розміщення підприємства, що проектується

У цьому розділі необхідно обґрунтувати район будівництва підприємства, виходячи з основних принципів розміщення промислових підприємств. Передбачається, що будівництво підприємства буде здійснюватися в одному з пунктів споживання готової продукції. Вибір цього пункту - основна задача даного розділу. Економічне обґрунтування рішення цієї задачі, тобто вибору місця географічного розташування заводу, базується на мінімізації витрат на перевезення матеріалів і готової продукції.

ЗВРМіjГПnm>min, (2)

де ЗВР - сумарні витрати по відповідному варіанті розміщення підприємства;

ЗМіj - витрати на закупівлю й доставку матеріалів і-го виду з пункту j, грн.;

ЗГПпт - витрати на транспортування готової продукції з пункту n у пункт m.

Витрати на закупівлю й доставку сировини й матеріалів від постачальників до можливих споживачів розраховуються по формулі:

ЗmijmijmiTpij, (3)

де Зmij - витрати на закупівлю й доставку матеріалів і-го виду з пункту j, грн.;

Цmij - ціна і-го матеріалу в j-м пункті, грн.;

Рmi - витрати матеріалу і-го виду на програму випуску виробів (т);

ЗTpij - витрати на транспортування і-го виду матеріалу з j-го пункт;

Розрахунок витрат на закупівлю матеріалів проводиться з урахуванням коефіцієнтів, які корегують рівень ринкової ціни на і-й матеріал у j-м пункті та враховують витрати на доставку з урахуванням діючих тарифів транспортування вантажів за т/км, вантажопідйомності одиниці транспортного засобу й коефіцієнта його використання, характерного для вантажу. З урахуванням додаткових умов формула прийме вид:

Зmijmijmiрс+, (4)

де Крс - коефіцієнт, що корегує рівень ринкової ціни на і-й матеріал у постачальників (наведений у завданні);

Тр - тариф на вантажоперевезення, що враховує дальність перевезення вантажів (диференційований по видам транспорту);

Гв - вантажопідйомність одиниці транспортного засобу, т;

Кзап - коефіцієнт завантаження одиниці транспортного засобу.

Вибір району будівництва підприємства здійснюється по етапах:

1) Визначається відстань від постачальників до кожного можливого пункту споживання. Залежно від умови РГР варто використати або «Атлас залізниць України» або «Атлас автомобільних доріг України».

Таблиця 2

Відстань між k-м постачальником сировини і можливим і-м виробником готової продукції, км

Споживачі

Постачальники

Донецьк

Тернопіль

Харків

Чернівці

Миколаїв

Запоріжжя

217

977

287

957

377

Донецьк

-

1100

335

1141

611

Луганськ

148

1289

333

1292

857

Маріуполь

115

1059

465

1105

629

Житомир

858

298

690

389

677

2) Визначається необхідна кількість рухливого складу (або кількість вантажних вагонів, або кількість вантажних автомобілів), виходячи з вантажопідйомності одиниці транспортного засобу й коефіцієнта використання його, характерного для даного виду вантажу.

Матеріали і сировина можуть бути цілком закуплені в кожного з постачальників або можуть закуповуватися по окремих видах у різних постачальників.

Якщо всі матеріали закуповуються в одному з міст-постачальників

Якщо матеріали везуться з декількох міст

Sмат=Pм/g*z,

де Pм - загальна вага матеріалів на програму випуску виробів (т);

g - вантажопідйомність одиниці транспортного засобу, т;

z - коефіцієнт завантаження одиниці транспортного засобу.

Ми одержуємо загальну кількість рухливого составу для всіх матеріалів.

Sмат=720/0,95*10=76 машин

Sматі=Pмі/g*z,

Pмі - витрати матеріалу і-го виду на програму випуску виробів (т);

1. Чавунне лиття=15 машин

2. Сталеве лиття=12 машин

3. Прокат=15 машин

4. Сталевий лист=14 машин

5. Поковки=4 машини

6. Кольорове лиття=4 машини

7. Інші матеріали=12 машин

Під кожен вид сировини визначаємо потребу в рухливому составі

1. Чавунне лиття = 144 / 10*0,95 = 15 машин

2. Сталеве лиття = 108 / 10*9,5 = 12 машин

3. Прокат = 144 / 10* 9,5 = 15 машин

4. Сталевий лист = 137 / 10*9,5 = 14 машин

5. Поковки = 36 / 10*9,5 = 4 машини

6. Кольорове лиття = 43 / 10*9,5 = 4 машини

7. Інші матеріали = 108 / 10*9,5 = 12 машин

3) В умовах ринку відпускна ціна різних постачальників того самого виду матеріалів буде відрізнятися.

Цмксрцк, (5)

де Цср - середньо ринкова ціна матеріалу, грн.;

Уцк - коефіцієнт рівня цін стосовно середньо ринкового рівня у k-того постачальника.

4) Визначення витрат на транспортування матеріалів від постачальників до можливого місця будівництва, грн.

- якщо використовується залізничний транспорт:

Зтр-маті=Sмат*Т, (6)

де Т - тариф на вантажоперевезення, що враховує дальність перевезення вантажів, грн.;

- якщо використовується автомобільний транспорт:

Зтр-маті=t*R*Sмат-i, (7)

де t - тариф на вантажоперевезення за 1 км;

R - відстань між k-м постачальником сировини і можливим і-м виробником готової продукції, км.

Якщо матеріали доставляються з декількох міст, враховуючи поставки кожного міста-постачальника та заповнюють таблиці 3-7.

Таблиця 3

Визначення витрат на транспортування матеріалів у місто Донецьк

Постачальники/Матеріали

Запоріжжя

Донецьк

Луганськ

Маріуполь

Житомир

1. Чавунне лиття

13020

-

8880

6900

51480

2. Сталеве лиття

10416

-

7104

5520

41184

3. Прокат

13020

-

8880

6900

51480

4. Сталевий лист

12152

-

8288

6440

48048

5. Поковки

3472

-

2368

1840

13728

6. Кольорове лиття

3472

-

2368

1840

13728

7. Інші матеріали

10416

-

7104

5520

41184

Таблиця 4

Визначення витрат на транспортування матеріалів у місто Тернопіль

Постачальники

Матеріали

Запоріжжя

Донецьк

Луганськ

Маріуполь

Житомир

1. Чавунне лиття

58620

66000

77340

63540

17880

2. Сталеве лиття

46896

52800

61872

50832

14304

3. Прокат

58620

66000

77340

63540

17880

4. Сталевий лист

54712

61600

72184

59304

16688

5. Поковки

15632

17600

20624

16944

4768

6. Кольорове лиття

15632

17600

20624

16944

4768

7. Інші матеріали

46896

52800

61872

50832

14304

Таблиця 5

Визначення витрат на транспортування матеріалів у місто Харків

Постачальники

Матеріали

Запоріжжя

Донецьк

Луганськ

Маріуполь

Житомир

1. Чавунне лиття

17220

20100

19980

27900

41400

2. Сталеве лиття

13776

16080

15984

22320

33120

3. Прокат

17220

20100

19980

27900

41400

4. Сталевий лист

16072

18760

18648

26040

38640

5. Поковки

4592

5360

5328

7440

11040

6. Кольорове лиття

4592

5360

5328

7440

11040

7. Інші матеріали

13776

16080

15984

22320

33120

Таблиця 6

Визначення витрат на транспортування матеріалів у місто Чернівці

Постачальники

Матеріали

Запоріжжя

Донецьк

Луганськ

Маріуполь

Житомир

1. Чавунне лиття

57420

68460

77520

66300

23340

2. Сталеве лиття

45936

54768

62016

53040

18672

3. Прокат

57420

68460

77520

66300

23340

4. Сталевий лист

53592

63896

72352

61880

21784

5. Поковки

15312

18256

20672

17680

6224

6. Кольорове лиття

15312

18256

20672

17680

6224

7. Інші матеріали

45936

54768

62016

53040

18672

Таблиця 7

Визначення витрат на транспортування матеріалів у місто Миколаїв

Постачальники

Матеріали

Запоріжжя

Донецьк

Луганськ

Маріуполь

Житомир

1. Чавунне лиття

19020

36660

51420

37740

40620

2. Сталеве лиття

15216

29328

41136

30192

32496

3. Прокат

19020

36660

51420

37740

40620

4. Сталевий лист

17752

34216

47992

35224

37912

5. Поковки

5072

9776

13712

10064

10832

6. Кольорове лиття

5072

9776

13712

10064

10832

7. Інші матеріали

15216

29328

41136

30192

32496

5) Визначення витрат на закупівлю і транспортування матеріалів від постачальників до можливого місця будівництва заводу, грн.

ЗМіjМітр-маті (8)

Розрахунок величини ЗМіj проводимо - від постачальників до кожного можливого j-го пункту будівництва заводу по кожному виду матеріалів. Якщо матеріали закуповуються в декількох містах, складається ряд аналогічних таблиць 8-12.

Таблиця 8

Визначення витрат на закупівлю і транспортування матеріалів у місто Донецьк

Постачальники

Матеріали

Запоріжжя

Донецьк

Луганськ

Маріуполь

Житомир

Мін. витрати, грн

1. Чавунне лиття

15520

-

11080

9425

53980

9425

2. Сталеве лиття

12838,5

-

9811,5

8370

44062,5

8370

3. Прокат

15660

-

11850

9900

54420

9900

4. Сталевий лист

14787

-

11233

9540

51179

9540

5. Поковки

6172

-

4744

4405

16320

4405

6. Кольорове лиття

7972

-

6668

6840

18778

6668

7. Інші матеріали

13616

-

10368

8720

44032

8720

Разом за купівлю і доставку матеріалів у місто Донецьк

57020

Таблиця 9

Визначення витрат на закупівлю і транспортування матеріалів у місто Тернопіль

Постачальники

Матеріали

Запоріжжя

Донецьк

Луганськ

Маріуполь

Житомир

Мін. витрати, грн.

1. Чавунне лиття

61120

68450

79540

66065

20380

20380

2. Сталеве лиття

49318,5

55308

64579,5

53682

17182,5

17182,5

3. Прокат

61260

68910

80310

66540

20820

20820

4. Сталевий лист

69499

64328

75129

62404

19819

19819

5. Поковки

18332

20327

23000

19509

7360

7360

6. Кольорове лиття

20132

22350

24924

21944

9818

9818

7. Інші матеріали

50096

55936

65136

54032

17152

17152

Разом за купівлю і доставку матеріалів у місто Тернопіль

112531,5

Таблиця 10

Визначення витрат на закупівлю і транспортування матеріалів у місто Харків

Постачальники

Матеріали

Запоріжжя

Донецьк

Луганськ

Маріуполь

Житомир

Мін. витрати, грн.

1. Чавунне лиття

19720

22550

22180

30425

43900

19720

2. Сталеве лиття

16198,5

18588

18691,5

25170

35998,5

16198,5

3. Прокат

19860

23010

22950

30900

44340

19860

4. Сталевий лист

18707

21488

21593

29140

41771

18707

5. Поковки

7292

8087

7704

10005

13632

7292

6. Кольорове лиття

9092

10110

9628

12440

16090

9092

7. Інші матеріали

16976

19216

19248

25520

35968

16976

Разом за купівлю і доставку матеріалів у місто Харків

107845,5

Таблиця 11

Визначення витрат на закупівлю і транспортування матеріалів у місто Чернівці

Постачальники

Матеріали

Запоріжжя

Донецьк

Луганськ

Маріуполь

Житомир

Мін. витрати, грн

1. Чавунне лиття

59920

70910

79720

68825

25840

25840

2. Сталеве лиття

48358,5

57276

64723,5

55890

21550,5

21550,5

3. Прокат

60060

71370

80490

69300

26280

26280

4. Сталевий лист

56227

66624

75297

64980

24915

24915

5. Поковки

18012

20983

23048

20245

8816

8816

6. Кольорове лиття

19812

23006

24972

22680

11274

11274

7. Інші матеріали

49136

57904

65280

56240

21520

21520

Разом за купівлю і доставку матеріалів у місто Чернівці

140195,5

Таблиця 12

Визначення витрат на закупівлю і транспортування матеріалів у місто Миколаїв

Постачальники

Матеріали

Запоріжжя

Донецьк

Луганськ

Маріуполь

Житомир

Мін. витрати, грн

1.Чавунне лиття

21520

39110

53620

40265

43120

21520

2.Сталеве лиття

17638,5

31836

43843,5

33042

35374,5

17638,5

3.Прокат

21660

39570

54390

40740

43560

21660

4.Сталевий лист

20387

36944

50937

38324

41043

20387

5.Поковки

7772

12503

16088

12629

13424

7772

6.Кольорове лиття

9572

14526

18012

15064

15882

9572

7.Інші матеріали

18416

32464

44400

33392

35344

18416

Разом за купівлю і доставку матеріалів у місто Миколаїв

116965,5

З метою визначення витрат на транспортування готової продукції підприємства:

1) визначаються відстані між пунктами споживання готової продукції.

Таблиця 13

Відстань між містами-споживачами готової продукції, км

Споживачі

Донецьк

Тернопіль

Харків

Чернівці

Миколаїв

Донецьк

0

1100

335

1141

611

Тернопіль

1100

0

987

176

754

Харків

335

987

0

1036

556

Чернівці

1141

176

1036

0

642

Миколаїв

611

754

556

642

0

2) вага готової продукції (скільки треба доставити готової продукції до всіх споживачів), т:

Ргп = Q * N (9)

Ргп = 600 * 1080 = 648 т.

3) необхідна кількість рухливого состава (або кількість вагонів, або кількість автомобілів), виходячи з вантажопідйомності одиниці транспортного засобу й коефіцієнта його завантаження, характерного для даного виду вантажу.

Q = Пгп * Ргп / Гм * Кзап (10)

де Пгп - потреба районів споживання ГП (од. виробів);

Ргп - вага виробів;

Гm - вантажопідйомність транспорту;

Кзап - коефіцієнт завантаження транспортних засобів.

Донецьк = 0,2 * 648 / 10 * 0,95 = 14 машин

Тернопіль = 0,2 * 648 / 10 * 0,95 = 14 машин

Харків = 0,4 * 648 / 10 * 0,95 = 27 машин

Чернівці = 0,1 * 648 / 10 * 0,95 = 7 машин

Миколаїв = 0,1 * 648 / 10 * 0,95 = 7 машин

4) використовуючи чинні тарифи на вантажні перевезення, проводиться розрахунок витратна транспортування готової продукції до споживача:

а) для залізничного транспорту:

Зтр.гп=Т*Sгпі (11)

де Т - тариф, у залежності від відстані, грн. (див. загальні вхідні дані)

б) для автомобільних перевезень:

Зтр.гп= t*R*Sгп (12)

де t - тариф на 1 км перевезень автомобільним транспортом, визначеної вантажопід'ємності, грн.;

R- відстань між містами-споживачами, визначена в таб. 14, км. Розрахунки повинні бути представлені у виді наступної таблиці:

Таблиця 14

Витрати на транспортування готової продукції від можливого місця будівництва заводу до споживачів, грн.

Споживачі

Місце будівництва

Донецьк

Тернопіль

Харків

Чернівці

Миколаїв

Разом, грн.

Донецьк

0

61600

18760

63896

34216

178472

Тернопіль

61600

0

55272

9856

42224

168952

Харків

36180

106596

0

111888

60048

314712

Чернівці

31948

4928

29008

0

17976

83860

Миколаїв

17108

21112

15568

17976

0

71764

Для кожного можливого району будівництва визначаються загальні витрати на закупівлю й транспортування сировини й готової продукції.

Таблиця 15

Визначення загальних витрат

Виробник-споживач

Витрати на закупівлю і доставку матеріалів, грн.

Транспортні витрати на готову продукцію, грн.

Загальні витрати, грн.

Донецьк

57028

178472

235500

Тернопіль

112531,5

168952

281483,5

Харків

107845,5

314712

422557,5

Чернівці

140195,5

83860

224055,5

Миколаїв

116965,5

71764

188729,5

Виділяється клітинка з мінімальною сумою витрат, визначаємо місто-споживач готової продукції, що і буде місцем розташування заводу.

У закінченні цього етапу обґрунтування проекту здійснюється вибір району будівництва підприємства й проводиться аналіз чинників, які побічно підтверджують правильність цього вибору.

Висновок:

Мінімальна сума витрат при аналізі п'яти міст-виробників - 188729,5 грн. Тобто місцем будівництва заводу буде місто Миколаїв.

собівартість завод копіювальний верстат

2. Визначення складу устаткування, площі цехів і чисельності працюючих на підприємстві

2.1Визначення кількості станків по кожному виду устаткування

Кількість верстатів по кожному виду устаткування визначається по формулі:

Nвер=ВП*tі/Fевн , де

ВП- виробнича програма (річний випуск виробів), шт.;

tі -трудомісткість виконання операцій і виду;

Fе -річний ефективний фонд часу роботи верстата;

Квн -коефіцієнт виконання норм;

Ефективний фонд часу роботи устаткування залежить від прийнятого режиму роботи:

Fe = D*S*q*(1-0,01*в)

D - число робочих днів у плановому періоді;

S - змінність роботи устаткування;

q - середня тривалість зміни;

в - плановані втрати часу в роботі устаткування у зв'язку з ремонтом,%;

Таким чином, ефективний фонд часу роботи устаткування буде дорівнювати:

Fе=249*2*8*(1-0,01*3)=3864,48 (верстато-години)

Результати відображую у таблиці.

Таблиця 16

Визначення кількості основних верстатів

Тип верстату

Трудомісткість

Розрахунки

Кількість, шт

Токарські

115

615*115/3895.5*1,12=16,2

17

Свердлильні

140

140*115/3895.5*1,12=19,7

20

Розточні

40

40*115/3895.5*1,12=5,6

6

Шліфувальні

90

90*115/3895.5*1,12=12,7

13

Фрезерні

132

132*115/3895.5*1,12=18,6

19

Карусельні

45

45*115/3895.5*1,12=6,3

7

Протяжні

43

43*115/3895.5*1,12=6,1

7

Інші

4

4*115/3895.5*1,12=0,56

1

Усього

90

2.2 Визначення площі, яку займають верстати

Площу знайдемо, використовуючи таблицю 2, так як вага виробу не перевищує 3,5 т. Отже використовують малі та середні верстати в такому співвідношенні:

- малі-60%

- середні-40%

Розрахунки у таблиці 17.

Таблиця 17

Визначення площі верстатного приміщення механічного відділення механоскладального цеху.

Верстати

Склад, %

Кількість,шт

Питома площа, м2/шт

Площа на всі верстати, м2

Малі

60

62

8

494,4

Середні

40

42

15

618

Площа верстатного відділення ,Sосн

1112,4

2.3 Визначення площі допоміжного приміщення

Допоміжне приміщення розділено на ряд окремих відділень, які визначаються в залежності від кількості верстатів в них встановлених або як % від верстатного приміщення.

Таблиця 18

Визначення площі допоміжного приміщення

Відділення допоміжного приміщення

Формула розрахунку

Розрахунок

Площа, м2

Заточувальне відділення

Sзат=(Nзат+ Nдовод )*8

Nзат = Nнужд в зат *0,04

Nдовод=Nзат *0,5

Nзат =(47+17+7+14)*0,04=4

Nдовод =4*0,5=2

Sзат =(4+2)*8=48

48

Заготівельне відділення

Sзаг =0,15*Sосн

Sзаг =0,15*1112,4= 167

167

Ремонтне відділення

Sр =Nзагал*0,02*10

Sр =103*0,02*10=21

21

Контрольне відділення

Sк =0,04*Sосн

Sк =0,04*1112,4=45

45

Інструментально-роздавальна комора

Sхр.інст =0,3*(Nзагал+ +Nзат+Nдов ) Sхр.обор =0,4*(Nшліф+Nзат+Nдов) Sхр.присп =0,01*(Nзагал+Nзат +Nдов) Sірк =?

Sхр.інст=0,3*(4+2+103)=32,7

Sхр.обор =0,4*(6+4+2)=4,8

Sхр.присп=0,1*(103+4+2)=10,9

Sірк = 32,7+4,8+10,9=49

49

Майстерня по ремонту пристосування

Sм=0,015* Nзагал*10

Sм=0,015*103*10=16

16

Усього(Sвспом)

346

2.4 Визначення площі додаткового відділення

Додаткова площа цеху складається з конторських і побутових приміщень, які складають 15% кожне від виробничої площі. Вона визначається по формулі:

Sдоп=0,3*Sосн

Sдоп=(0,15+0,15)*1112,4=334 м2

2.5 Визначення площі механічного відділення механоскладального цеху

Ця площина визначається шляхом підсумовування площі верстатної ділянки, допоміжної ділянки і додаткового відділення.

Sмех=Sосн +Sдоп +Sдод

Sмех=1112,4+346+334=1792,4 м2

2.6 Визначення площі складального відділення

Ця площа в серійному виробництві визначається як 30-40% від площі механічного відділення і розраховується таким чином:

Sскл =0,3*Sмех

Sскл=0,3*1792,4=538 м2

2.7 Визначення площі механоскладального цеху

Sмсц= Sмех+ Sскл

Sмсц=1792,4+538=2330,4 м2

Визначимо об'єм механоскладального цеху:

Vмсц= Sмсц * h

Vмсц= 2330,4 *5= 11652 м3

2.8 Визначення площі термічного цеху

Sтер=Вага виробу(т)*ВП/10

Sтер =0,6*1080/10=64,8 м2

2.9 Визначення площі допоміжних цехів

Sінст ц=0,1*Sмсц=0,1*2330,4=233,04м2

Sрм ц =0,15* Sмсц=0,15*2330,4=349,56 м2

Sвсп ц= Sінст ц + Sрм ц=233,04+349,56=582,6 м2

2.10 Розрахунок кількості працюючих в механоскладальному цеху

Визначення кількості ОПР МСЦ.

Загальна кількість:

- основні виробничі робітники

- допоміжні

- інженерно-технічні працівники

Чисельність основних робітників розраховується по формулі:

Rосн =Tед*ВП/Fеф.р *Kвн , де

Тед- трудомісткість операції

Fеф.р- виробничий річний фонд часу одного працюючого

Річний фонд розраховується по формулі:

Fеф.р= Кількість робочих днів*Тривалість зміни*(1-б),

де, б=0,1-втрати робочого часу

Fеф.р=249*8*(1-0,01)=1792,8 год.

Таблиця 20

Визначення кількості ОПР МСЦ

Професія

Трудомісткість, н. год.

Розрахунок

Кількість, чол..

- токарі

193

=103,81

104

- свердлильники

67

=36,02

36

- розточувальники

26

=13,98

14

- шліфувальники

24,5

=13,17

14

- фрезеровщики

56

=30,12

31

Усього верстатники

225

- заготівельники

140

=75,3

76

- гальванщики

6

=3,23

4

- збірники

127

=68,31

69

- маляри

78

=41,95

42

Усього інших професій

191

Усього ОПР по МСЦ

416

2.11 Визначення чисельності допоміжних робітників та ІТР МСЦ

Rдоп смц=0,25*Rосн =0,25*416=104 роб.

Rкер=0,05*Rосн=0,05*416=21 роб.

Rфах= (Rдоп +Rосн)*0,05=(416+104)*0,05=26 роб.

Rслуж=(Rдоп +Rосн)*0,01=(416+104)*0,01=6 роб.

Rітр= Rкер+ Rфах+ Rслуж=21+26+6=53 роб.

2.12 Визначення загальної кількості працюючих в МСЦ

Rопр мсц = Rосн + Rдоп+ Rітр=416+104+53=573 прац.

2.13 Визначення чисельності робітників термічного цеху

Rосн тер =Tтер*ВП/Fеф.р *Kвн=44*1080/1792,8*1,12=24 роб.

Rдоп тер =0,15* Rосн =0,15*24=3,6= 4 роб.

Rітр тер =0,15*( Rосн тер+ Rдоп тер)=0,15*(24+4)=4,2=5 роб.

Rопр тер= Rосн тер + Rдоп тер + Rітр тер=24+4+5=33 роб.

2.14 Визначення загальної кількості робітників зайнятих в основному виробництві

Rопр= Rопр мсц+ Rопр тер=573+33=606 роб.

2.15 Визначення кількості робітників зайнятих в допоміжному виробництві

Rдоп.=0,4* Rопр =0,4*606=242,4=243 роб.

2.16 Визначення кількості ІТР управління заводу

Чисельність ІТР управління заводу складає 120% від ІТР основного складу.

Rітр зу=1,2*( Rітр мсц + Rітр тер)=1,2*(53+5)=69,6=70 роб.

2.17 Визначення чисельності робітників підприємства

Rп= Rопр+ Rдоп+ Rітр зу=606+243+70=919 роб.

3. Розрахунок собівартості продукції

3.1 Розрахунок вартості сировини і матеріалів

Зсммтр-НДС=Змтр-1/6* Змтр

Зсм=188729,5-1/6*188729,5=188729,5 - 31454,916 =157274,59 грн

3.2 Визначення вартості зустрічних відходів

Зввсм*0,05*а*в,

де а-% від реалізації відходів матеріалу = 90%;

в-% від первинної ринкової ціни матеріалів, по якій реалізуються відходи = 40%.

Звв=157274,59*0,05*0,9*0,4=2830,94 грн.

3.3 Визначення основної з/п виробничих робітників

При оплаті праці основних виробничих робітників застосовують відрядну форму оплати праці.

Розрахунок з/п ОВР ведеться по формулі:

ОЗПовр= СТК*ГТСІ*Т*ВП*Пр*Д,

де ГТСІ- годинна тарифна ставка 1-го розряду,

Пр - премія,

Д - доплата.

Розрахунок середнього тарифного коефіцієнту проводимо так:

СТК = ТКм + (ТКб-ТКм)*(СТР-ТРм), де

СТК- середній тарифний коефіцієнт,

ТКм- тарифний коефіцієнт меншого розряду,

ТКб- тарифний коефіцієнт більшого розряду,

СТР- середній тарифний розряд,

ТР- менший тарифний розряд.

Приймаю, що тарифний розряд відрядників в цеху = 3,8:

СТК=1,18

СТКст.=1,32

Таблиця 21

Розрахунок основної з/п ОВР- відрядників МСЦ

Професія

СТР

СТК

ЧТС

Трудомісткість

ВП,шт

Премія

Допла-та

Основна з/п

Верстатники

4

1,32

4,3

413,5

1080

1,12

1,13

3208027,6

Збірники

3

1,18

4,3

127

1080

1,12

1,13

880794,11

Заготівельн.

3

1,18

4,3

140

1080

1,12

1,13

970954,13

Гальванщик

3

1,18

4,3

6

1080

1,12

1,13

41612,32

Маляри

3

1,18

4,3

78

1080

1,12

1,13

540960,16

Усього

5642348,3

Приймаю, що тарифний розряд робочих термічного цеху = 3:

СТКтц= 1,18

Таблиця 22

Розрахунок основної з/п ОВР відрядників термічного цеху

Професія

СТР

СТК

ЧТС

Т

ВП

Пр

Д

Основна з/п

Термісти

З

1,18

4,3

44

1080

1,12

1,24

334862,55

Усього по основному виробництву складає:

ОЗПопр загал=ОЗПопр мсц+ОЗПопр тер ц=5642348,3+334862,55=5977210,8 грн.

3.4 Визначення додаткової з/п ОВР

Таблиця 23

Визначення додаткової з/п робочих і ФОП по основному виробництву

Основна з/п

Додаткова з/п

ФОПовр,грн

МСЦ

5642348,3

0,11*5642348,3=620658,31

6263006,6

Термічний

334862,55

0,12*334862,55=40183,506

375046,05

Усього

5977210,8

660841,81

6638052,6

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.