Податкова система України

Етапи та особливості становлення податкової системи України, її вплив на розвиток держави. Недоліки та проблеми функціонування податкової системи, напрями удосконалення в контексті прийняття Податкового Кодексу. Огляд податкових пільг у країнах Європи.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.11.2011
Размер файла 71,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

1.1 Етапи та особливості становлення податкової системи України

1.2 Податкова система України та країн Європи: порівняльний аналіз

1.3 Вплив еволюції податкової системи на розвиток держави

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

2.1 Податкова система України: її недоліки на проблеми функціонування

2.2 Напрями удосконалення податкової системи в контексті прийняття Податкового Кодексу України

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Проблема оподаткування в усі часи була надзвичайно актуальною, адже саме податки є тим джерелом надходження коштів до державної скарбниці, без якого неможливо уявити процвітаючу та стабільну країну. Податки є дуже складною фінансовою категорією, яка впливає на всі економічні явища та процеси. Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку, податки - це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту народу. З другого боку, податки - це знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі, а їх мобілізація й використання зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а й цілих верств населення і соціальних груп. Нині податки - це найефективніший інструмент впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науки і техніки, масштаби соціальних гарантій населенню. Держава не може існувати за рахунок лише добровільних, благодійних надходжень. Вона повинна мати бюджет із стабільним джерелом надходжень, роль яких виконують, у першу чергу, податки.

Метою курсової роботи є дослідження сучасної податкової системи України.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати наступні завдання:

- дослідити етапи та особливості становлення податкової системи України;

- провести аналіз податкової системи України та країн Європи й світу;

- розглянути вплив еволюції податкової системи на розвиток держави;

- розкрити недоліки та проблеми функціонування податкової системи України;

- визначити напрями удосконалення податкової системи в контексті прийняття Податкового Кодексу України.

Проблемами реформування системи оподаткування України займаються відомі українські економісти, а саме М.Д. Білик, І.А. Золотко [4], О.Д.Василик [10], М.П. Кучерявенко, М.Я. Азаров[1, 19], Л.В. Дікань, Т.С. Воїнов [13] та інші, але, незважаючи на це, є ще цілий ряд питань, які остаточно не розкриті.

Окремі аспекти вдосконалення системи оподаткування в своїх працях висвітлювали В. Вишневський [12], А. Соколовська [28], В. Геєць, В. Федосов, В. Опарін, В. Суторміна, Л. Шаблиста, П. Мельник, О.Василик [10], С. Юрій.

Об'єктом дослідження є податкова система України.

Предметом дослідження курсової робти є система нормативно-законодавчих актів, Податковий Кодекс України як важелі вплив на економічний розвиток держави.

Теоретичною та методичною основою роботи стали фундаментальні положення економічної теорії, наукові розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавчі й нормативні акти, інструктивні матеріали, дані фінансової й статистичної звітності та рейтингові оцінки, матеріали періодичних видань з питань системи оподаткування України.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

1.1 Етапи та особливості становлення податкової системи України

Сучасний стан ринкового середовища України визначається складними процесами розвитку економіки, що вимагає проведення відповідних реформ у національній податковій системи.

Податкова система є одним із ключових чинників впливу на економічний розвиток держави. Історія виникнення податків досить давня, оскільки вони зародились ще на початку перших цивілізацій. Розвиток суспільства істотно вплинув на зміну податкових систем, оскільки змінювались функції податків, їх форма, завдання. Із утворенням державних формувань система оподаткування набувала більш чіткого характеру.

Етапи еволюції вітчизняної податкової системи проходили в межах істо-ричних періодів розвитку: Київської Русі; Галицько-Волинського князівства, Ве-ликого Князівства Литовського, Української козацької держави, Запорізької Січі, перебування український земель у складі Австро-Угорської та Російської імпе-рій, Радянської України, Незалежної України.

В часи Київської Русi (VIII ст.) податки існували у вигляді безсистемних платежів, що мали переважно натуральну форму і називалися данина, подимне, полужне, полюддя тощо [20]. Данину, що стягувалась на утримання княжого двору, сплачували здебільшого продуктами сiльського господарства й промислiв. Близько 1/3 зібраної данини князь брав на свої особисті потреби, а решта йшла на утримання дружини, органів управління, ведення війни. До прямих податків також належали дари та оброк.

Найхарактернiшою особливістю феодальної податкової системи, що виявлялась під час збирання данини, була неврегульован iсть розмiрiв та перiодичностi збирання податкiв, їх величезна кiлькiсть i рiзнорiднiсть. - Випадковiсть i свавiлля поборiв, збирання їх особами, що мали особисту зацiкавленiсть в максимальному доходi. Все це зумовило значні зловживання, результатом яких були заворушення i навiть повстання.

У 947 р. княгиня Ольга здійснила першу реформу податкової системи України - започаткувала стабiльне стягнення податкiв. Правнук Ольги - князь Ярослав Мудрий - склав перший писемний звiд законiв - знамениту "Руську правду", складовою частиною якої був i "Покон вiрний", яким детально регламентувалася система оподаткування [3, с. 40]. Разом з тим варто зазначити, що навіть у ті часи були виділені категорії людей, які звільнялися від сплати данини. До них належали дружинники, князівські слуги, духовенство [3, с 95]. З появою "Руської правди" князя Ярослава Мудрого було законодавчо закріплено сплату непрямих податків, що були важливим джерелом князівських прибутків, які існували у формі торгових і судових зборів (мита) [21].

Пiсля хрещення Русi було впроваджено обов'язкову церковну "десятину". З плином часу цей податок перетворився на добровiльнi благодiйнi пожертви на користь церкви. Однiєю з характерних особливостей розвитку феодальних вiдносин на Галицько-Волинських землях було видiлення серед феодалiв дуже сильної i впливової боярської верхівки, яка на змiну вiдробiтковiй рентi встановила продуктову ренту. За такої форми ренти безпосереднiй виробник стає бiльш самостiйним i дiстає змогу створювати деякий надлишок понад ту кiлькiсть продуктiв, яка задовольняє його необхiднi потреби [20].

У першiй половинi ХІІІ ст. роздроблена Київська Русь була завойована татаро-монголами, які встановили на деяких землях свою податкову систему i для стягнення податкiв перiодично здiйснювали переписи населення, господарств та майна. Усе чоловiче населення змушене було платити на користь завойовникiв спецiальний грошовий податок - "вихiд" з кожного чоловiка та з кожної голови худоби. Крiм того, збирачi податкiв "баскаки" стягували натуральну данину ("татарщину", "ям", "тамгу" тощо), призначали примусовi роботи тощо Проте податковий тягар на цих українських землях був слабшим, ніж на тих, де управляли українські князі і бояри [3, с 248].

Внаслідок міжусобиць в Золотій Орді поширився політичний контроль Великого Князівства Литовського на всю Південно-Західну Русь. Руські землі становили 9/10 загальної площі князівства і мали великий вплив на суспільно-політичне й культурне життя Великого Князівства Литовського. Тут зберігалась податкова система періоду Київської Русі та діяли закони "Руської правди" аж до другої половини XVI ст., коли ці землі внаслідок Люблінської унії Великого Князівства Литовського з Польщею (1569 р.) увійшли до складу Речі Посполитої [3, с 129].

Згодом польські феодали поширили своє панування на більшу частину України, а на українських землях була введена польська податкова система, за якою шляхта і маєтки католицької церкви були звільнені від оподаткування. Коронний скарб поповнювався лише прибутками із зобов'язань сільського та міського населення, з королівських земель та самоуправління міст. Найширші маси сільського і частково міського населення були зобов'язані до панщини, натуральної данини і грошових чиншів та інших оплат безпосередньо своїм панам (шляхті). З XVI ст. під впливом польської правої системи відбувається еволюція права землеволодіння селян, у зв'язку з чим селянська земля починає належати панам або державі.

У кінці XVI ст. - на початку XVII ст. широкого розповсюдження в Речі Посполитій, зокрема в Україні, набула практика здавання збирання надзвичайних і міських податків в оренду. Подібна ситуація значно збільшила нерівність і зловживання під час збирання податків, адже орендарі намагались зібрати не лише суму, яка йшла до коронної казни, а й значні кошти для себе [3, с 247].

Наприкінці XV ст. на історичну арену вийшло козацтво, яке відіграло значну роль в економічному розвитку українських земель. Запорізька Січ мала свою власну податкову систему, особливістю якої було те, що вона одночасно включала до свого складу: традиційні, характерні для нашого народу фіскальні інструменти з минулого; запозичені елементи; оригінальні, що були лише в козацькій державі. Під час формування козацької податкової системи використовували досвід Київської Русі та Великого Князівства Литовського [21]. Її основними складниками були військовий оклад, мито, господарська частина та кладове, торговельні акцизи ("торгове"), куфовий збір, податок із шинків, подимне, руга та роговщина.

За часів Б. Хмельницького з кожного двору вільних військових сіл і містечок збирали 4 таляри чиншу для купівлі військових припасів, а також 2-3 злотих з дому для гетьмана. З 1665 р. почали збирати податок з млинів в обсязі третини помолу для утримання російських гарнізонів, який сплачувало все працездатне населення; податки з різних промислів; з продажу хліба, різних продуктів, худоби та інші види податків (за перевіз через ріки, з весіль, на утримання ратуш тощо). У 1783 р. було встановлено подушний податок сумою 1 крб. 20 коп. за рік з селян і козаків та 72 коп. з поміщицьких і монастирських селян (для порівняння 70 коп. у корчмі коштувало відро меду) [3, с 345].

За царювання імператриці Катерини II на українських землях було встановлене "подушне", що сплачувалося грішми і стягувалось у визначених розмірах із ревізьких душ, які значилися у сільських чи міських громадах під час одного з переписів населення, так званих ревізій. Такі переписи проводили нерегулярно й нечасто. Однак зміни кількості населення жодним чином не позначалися на зменшенні сум податків. Непомірна величина цього податку змушувала найбідніші верстви населення (селян) продавати останнє майно, аби його сплатити. Так тривало аж до 1859 р., коли було створено комісію для перегляду податків і зборів, члени якої одностайно дійшли висновку, що лише скасувавши "подушну подать", можна істотно покращити систему прямого оподаткування [21].

Наприкінці 20-х - на початку 30-х років минулого століття в українських селах існувала система натурально-продуктових та грошових повинностей селян. Особливості оподаткування селянських господарств в Україні у цей період випливали з класового принципу податкової політики радянської держави, її фіскального характеру. Єдиний сільськогосподарський податок офіційно визначали однією з форм повинностей населення. Причому сума цього податку автоматич-но збільшувалася зі зростанням дохідності з ріллі, від продажу худоби, городини, продуктів садівництва. Існувала також специфічна форма селянських повинностей - самообкладання.

У роки Другої світової війни податки в розрахунку на душу населення зросли більш ніж утроє, вартість життя - на 72 %. Надалі фінансова система Ра-дянського Союзу еволюціонувала в напрямі діаметрально протилежному до про-цесу загальносвітового розвитку. Поряд з податками вона активно використову-вала адміністративні методи вилучення прибутків. Повна централізація грошо-вих засобів і відсутність будь-якої самостійності підприємств у вирішенні фінан-сових питань поступово зумовили фінансову кризу.

За всю історію формування податкової системи України податки мали різні форми та види, але кожен з них вніс свій вклад у процес формування еконо-міки нашої держави. На основі цього можна виділити ряд позитивних та негатив-них моментів, які слід використати в процесі удосконалення існуючої системи оподаткування.

Досліджуючи податкову систему Київської Русі спостерігаємо, що невре-гульованiсть розмiрiв та перiодичностi збирання податкiв зумовлює значні злов-живання, що рано чи пізно призведе до незадоволення і ряду протистоянь в кра-їні. Проте з досвіду Київської Русі бачимо (на прикладі княгині Ольги і князя Ярослава Мудрого), що лише ефективне введення реформ і єдиного законодав-чого документу здатне врегулювати податкові правовідносини, чого бракує на-шій податковій системі.

Дослідження податкової системи Великого Князівства Литовського під-тверджують, що лише розсудлива політика керівництва щодо оподаткування дасть змогу стабілізувати економічне становище країни.

Високою ефективністю характеризувалась податкова система часів Запо-різької Січі. Декілька її особливостей можна застосувати і в наш час, зокрема те, що податки в ті часи мали чітке цільове призначення, а покарання за їх нецільове використання було достатньо жорстким, що попереджувало виникнення право-порушень. Важливим є те, що запозичення елементів податкової системи інозем-них країн здійснювалось дуже обдумано і максимально пристосовувалось до ре-алій тих часів.

Податкова система часів імператриці Катерини ІІ була дуже жорсткою, про що свідчать тяжке економічне становище найбідніших верств населення, іс-нування подвійного оподаткування. Такий підхід призвів до багатолітнього еко-номічного занепаду українських земель.

Податкова система 20-30-х р.р. унеможливлювала індивідуальне господа-рювання, адже була побудована таким чином, аби на заможних селян (куркулів) припадав найбільший податковий тиск. Це все пригнічувало розвиток індивіду-ального підприємництва, що частково позначилось на сучасному економічному стані України, адже у свідомості наших громадян ще залишились стереотипи господарювання тих часів, а також боязнь до самостійного підприємництва і прийняття управлінських рішень. Проте вражає ефективністю система штрафних санкцій, що застосовувались до неплатників податків.

У різні періоди розвитку суспільства змінювались не лише види податків і форми їх стягнення, але і ставлення до них. Податки стають ефективним знаряддям втілення державної політики з питань економіки та соціально-го розвитку. Дослідження еволюції податкової системи України повинно вико-ристовуватись для створення ефективної системи оподаткування, оскільки часто сьогодні повторюються ті ж самі помилки і прорахунки, які вже не раз негативно впливали на економічний розвиток нашої держави.

Після проголошення Україною незалежності почалася кропітка робота зі створення власної податкової системи. Вагомий вклад у розроблення власної концепції системи оподаткування вніс Закон України "Про систему оподаткуван-ня", прийнятий Верховною Радою України 25 червня 1991 р. [21].

Становлення податкової системи нашої держави відбувалось шляхом природної еволюції оподаткування, яке є результатом розвитку економічного, політичного, духовного життя, передусім усуспільнення виробництва, його концентрації і централізації, змін у товарно - грошовому обороті та у відносинах власності.

Характерним елементом податкової системи є сукупність фінансових інститутів, що здійснюють адміністрування податків і тим самим приводять податкову систему в рух, забезпечують її функціонування. Охарактеризувати складну систему з багаторівневою структурою можна як фінансово - правове явище, що проявляється в конкретних формах оподаткування. Податкова система на рівні господарської діяльності представляється як побудована відповідно до наукових принципів оподаткування система взаємозв'язаних і взаємо узгоджених податків [23, с. 107].

Система податкових відносин опосередковується органами адміністрування податків, які є представниками держави в її відносинах з платниками, а також включає відносини між органами державної влади і місцевого самоврядування. Останні можна охарактеризувати як такі, що складаються з приводу розмежування прав їх законодавчої компетенції в податковій сфері, а також розподілу і закріплення тих чи інших форм податків за державним і місцевими бюджетами. Становлення податкової системи держави є достатньо тривалий процес від її виникнення до самовизначення, як особливого утворення і подальшого розвитку [16, с. 45].

Слід зазначити, що одразу визначити такі параметри елементів оподаткування, які були б адекватними соціально - економічним і політичним умовам країни та потребам її розвитку неможливо. Визначення основних напрямків податкової реформи в Україні відбувалось без відповідно до свідомого вибору моделі. В результаті вносились численні зміни, спрямовані на вдосконалення податкової системи, було прийнято велику кількість законів і підзаконних актів, які на жаль, не створили належної податкової системи [1, с. 30].

Діюча система оподаткування сьогодні повною мірою не може забезпечити реалізацію ні цілей державної політики, ні прав та цілей платників податків. Цілий ряд недоліків, які були допущені при її створенні, призвели до того, що податки не виконують повноцінно ні фіскальної, ні стимулюючої функцій. Сфера матеріального виробництва практично пригнічена податками, що веде до скорочення оподатковуваних оборотів, а отже, до зменшення бюджетних надходжень. У результаті діюча податкова система замість стимулювання виробництва спричиняє його скорочення, майже не поповнює дохідну частину бюджету. Головна проблема полягає в тому, що при створенні цієї системи не було повною мірою враховано теоретико-практичні принципи оподаткування, які сформовані на основі міжнародного багатовікового досвіду. Необхідно постійно перевіряти відповідність функціонуючої в Україні системи оподаткування існуючим міжнародним теоретичним принципам. Так, одним із основоположників податкової теорії А. Смітом сформульовані такі чотири принципи оподаткування [23, с. 197]:

1) податки повинні рівномірно розподілятися між джерелами доходів, а кожен окремий податок повинен однаково припадати на те джерело, на яке він спрямований;

2) час сплати, спосіб сплати і розмір податку повинні бути чітко визначені;

3) податок повинен стягуватись у такій формі і таким способом, які найбільш зручні для платника;

4) податок повинен стягуватись таким чином, щоб на його вилучення витрачалось якомога менше грошей, що надходять до Державного казначейства. Зібрані кошти повинні залишатись якнайменше у руках збирачів.

Застосування першого принципу в Україні можна проаналізувати на прикладі податків на споживання (ПДВ, акцизний збір, мито). Ці податки повинні впливати на всі джерела доходів. Але тут слід урахувати той факт, що найбільший тягар цих податків лягає на кінцевого споживача. Вони знову ж таки впливають не на всі джерела доходів однаково, а в основному на заробітну плату. Цими податками найбільше скорочується платоспроможний попит населення, а отже, і обсяги виробництва товарів народного споживання. Виникає проблема: нерівномірний розподіл податків між джерелами доходів. Очевидно, при розробленні ставок оподаткування необхідно братии до уваги рівень реальних доходів населення. Не можна забувати аксіому: з падінням попиту з боку населення згасає й виробництво.

Стосовно сучасного економічного стану, і зокрема української дійсності, другий принцип потребує незначного уточнення, яке враховувалось багатьма теоретиками при поясненні визначеності - до того, як почнеться період дії того чи іншого податку. В Україні протягом всього періоду незалежності час від часу вводились у дію ставки податків «заднім числом»,прикладом може бути також введення чи скасування деяких пільг та інше. Аналіз літератури свідчить, що мали місце випадки, коли законодавчі акти вже застосовувались на практиці, а інструкції щодо їх використання не були зроблені й надходили до виконавців через тижні, а то й через місяці. Все це створювало нестабільність, необхідність постійної перевірки процесу, що призводить до великих труднощів у роботі фінансового апарату підприємств. Платник повинен завчасно бути проінформований про підготовку, введення в дію чи зміну податкового законодавства. У питаннях зручності терміну та способів утримання податків загострення майже відсутні.

Щодо останнього принципу, то за А. Смітом можна виділити два моменти:

1) податок може вимагати від платника більшу кількість грошей, ніж та, що викликана потребами «казни», через занадто великий штат чиновників;

2) високий рівень оподаткування може спричинити обмеження виробництва і зайнятості у ньому, що потребує додаткових витрат для забезпечення засобами існування значної частини населення.

Звертаючись до засад управління податками можна зауважити, що ці принципи не завжди працюють у вітчизняній системі оподаткування. В історії української системи оподаткування є такі приклади: еволюція податку на додану вартість і податку на прибуток підприємств, часті зміни розмірів ставок мита та акцизів, досить високі тарифи відрахувань у державні цільові фонди соціального спрямування, відсутність стимулюючого впливу прибуткового податку з громадян тощо.

Не можна назвати простими і доступними роз'яснення в Податковому Кодексі України щодо цих податків у тому вигляді, в якому вони існують сьогодні. Розрахунки цих податків ускладнюють роботу як платників, так і контролюючих органів.

Негативно також впливають на якість роботи платників податків, а також працівників податкових служб, які контролюють правильність нарахування і сплати податків, наявні розбіжності, сумнівні тлумачення окремих термінів, положень, визначених у Податковому Кодексі.

Одним із недоліків податкової системи України є досить часті перевірки діяльності підприємств працівниками податкових органів та інших державних структур, хоча Податковим Кодексом цей процес чітко регламентується, але занадно розмитим є роз'яснення стосовно заходів впливу на порушників податкового законодавства.

Таким чином, можна констатувати, що в Україні розроблено законодавчу базу, яка регламентує справляння податків, і створено адміністративні органи, які контролюють виконання законодавства суб'єктами господарювання, але сказати, що податкова система є ефективною і виконує свої функції в повному обсязі, не можна.

1.2 Податкова система України та країн Європи: порівняльний аналіз

Для переконання необхідності позитивних змін податкової системи України її доцільно порівняти з системами інших країн. Для дослідження обрано країни з передовим виробництвом, успішним бізнесом, і як підсумок з повною скарбницею і міжнародним авторитетом, це Японія та США.

Кожна з ланок бюджетної системи США має власні, закріплені за нею податкові доходи (федеральні, штатні, місцеві). В центрі системи федеральних податків США знаходиться індивідуальний прибутковий податок, забезпечуючи близько 49 % податкових надходжень в бюджет. Аналіз податкової системи Японії має особливе значення, оскільки її податкова система має виняткову гнучкість і високу адаптивність. Характерний помірний рівень податкового тягаря (частка податків в національному доході 26 %), [3, с.95-96].

Таблиця 1.1

Перелік основних бюджетотворчих податків країн України, Японії та США на 2011 р.

Україна

Японія

США

Назва

Об'єкт оподаткуван

ня

Розмір ставки

Назва

Об'єкт

оподатку

вання

Розмір ставки

Назва

Об'єкт

оподаткува

ння

Розмір ставки

Податок на прибуток

підприємства

Сума прибутку, обчислена як різниця між скорегованим валовим доходом, валовими витратами та сумою амортизацій них відрахувань

23%

Податок на

прибуток

корпорацій

Чистий прибуток компанії

33,48%,

27 %,

28%

Податок на

прибуток

корпорацій

Валовий

дохід з

усіх джерел за мінусом

виробничих витрат

1 податкових скидок

від

15% до

39%

Префектурний

прибутковий

податок

1,67%

Альтернативний

мінімальний

податок для

корпорацій

20%

Міський

прибутковий

податок

4,12 %

Прибутковий

податок штату з

корпорацій

від 2 % до 15 %

Податок на доходи фізичних осіб

Суми

заробітку

13%

Податок на

прибуток з

фізичних осіб

Трудовий дохід

10 %, 20%,

30 %,

40 %, 50%

Індивідуальний

прибутковий

податок з громадян

від 10 % до 38,6 %

Прибутковий

префектур-ний податок

5%,

10%,

15%

Альтернатив

ний

прибутковий

податок

26 %, 28%

Прибутковий міський податок

Ставка не

наводиться

Прибутковий податок штату

від 2 % до 15 %

Обов'язкови

податок з фізичних осіб

3200 єн на рік

Податок на додану вартість

Вартість товарів робіт чи послуг з

врахуванням

акцизного збору,

ввізного мита,

обов'язкових платежів

20%

Податок на споживання

Лише сума доданої вартості товару на всіх етапах проходження товару

3%

Порівняємо податкову систему країн Японії, України та США за трьома видами податків, що забезпечують найбільші надходження до бюджетів: податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість (табл. 1.1).

Огляд доступних нам літературних джерел не дає можливості порівняти об'єкти оподаткування, порядок їх визначення у США, Японії та відмінності від формування в Україні. Як бачимо, тільки в Україні використовують єдині ставки для досліджуваних податків, тобто в Україні незалежно від рівня прибутку податки сплачуються у фіксованих і незмінних процентних ставках. У Японії та США ці податки нараховуються за різними ставками (шкалою) залежно від об'єкта оподаткування (США).

В розділі XII. «Місцеві податки і збори» Податкового кодексу України [24] вводяться замість 14 лише 5 місцевих обов'язкових платежів: одного податку (податку з реклами) та чотирьох зборів (збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності, туристичного збору, збору за місця для паркування транспортних засобів та ринкового збору). Два останні діятимуть до 31 грудня 2013 року і рішення щодо їх встановлення прийматиметься місцевою радою.

Введення податку на нерухомість є досить раціональним заходом в підвищенні обсягів надходжень до податкової системи місцевого рівня. Податок на нерухомість існує в більшості країн Європейського союзу та в Росії.

Наприклад, у Польщі податок на нерухомість щороку визначається міністром фінансів і затверджуються місцевими органами влади. Річні ставки різняться за типом нерухомості (жила, торгівельна нерухомість чи земельні ділянки під торгові об'єкти).

Власник нерухомості, наприклад у Франції, сплачує податок на проживання і податок на майно. Обидва вони належать до місцевих податків. Податками обкладаються як фізичні, так і юридичні особи. Тому місцеві органи влади так само мають сплачувати за приміщення підприємства, де вони знаходяться, територіальний економічний податок. Податок на проживання сплачується у тому випадку, коли власник постійно проживає у своєму будинку. Прибуток особи, яка володіє майном, впливає на суму податку, що сплачують. Податок на проживання сплачується щорічно, якщо людина постійно мешкає у будинку на період 1 січня (кожного року). Податок на майно відраховується у випадку, коли особа володіє майном на суму від € 790 000 (сума встановлена з 1 січня 2010 року). У відсотках сума податку на майно коливається від 0% (якщо майно на суму, меншу за 790 000 євро) до 1,8% (якщо майно на суму більшу, ніж 16.540 мільйони євро). Фіскальна ефективність цього податку є дуже високою при низьких ставках та незначному податковому тиску на платників. Франція -- єдина країна (у межах Європейського Союзу), в якій існує податок на майно.

У Норвегії та Ліхтенштейні введений схожий вид податку, але він відрізняється від французького. У Швейцарії обкладають податком на рівні кантонів (до складу федеральної держави Швейцарія входять 26 кантонів -- адміністративно-територіальних одиниць), але він є меншим, у порівнянні з французьким.

Податковим кодексом України введено новий місцевий податок - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який набере чинності з 1 січня 2012 року. При цьому місцеві ради повинні будуть встановлювати даний податок в обов'язковому порядку. Введення в дію податку на нерухоме майно в Україні стане важливим засобом зміцнення бази власних доходів місцевих бюджетів усіх рівнів. Закріплення податку на нерухомість за місцевими органами самоврядування, як свідчить зарубіжний досвід, створить додаткове джерело податкових надходжень до місцевих бюджетів.

Вчені пропонують такі шляхи удосконалення податкової системи України. На відміну від США, де прибутковий податок сплачують заможні верстви населення, в Україні 95 % податку надходить з доходів до 1500 грн. на місяць. Тому доцільно запровадити додаткову ставку податку на доходи фізичних осіб, що перевищують 100 тис. грн. у розмірі 25 % [6, с.63].

Необхідно приділити увагу дослідженню значних пільг в Японії і США, що надаються при оподаткуванні доходів з фізичних осіб [19, с 890]. Від сплати звільняються кошти, витрачені на лікування. З урахування цих чинників у середньостатистичного японця близько 30 % доходу звільняється від оподаткування [19, с.94]. В Україні розроблені пропозиції щодо зміни порядку оподаткування. За розрахунками експертів, при скасуванні тільки деяких пільг з ПДВ ставку податку можна було б негайно зменшити до 16 % без будь-яких втрат доходу [19, с 26].

Щодо податку з прибутку підприємств пропонується встановити ставку пробного мінімального податку на рівні 3 % від альтернативного мінімального оподатковуваного доходу за звітний податковий період. Ввести не як новий вид податку, а як складник податку на прибуток [19, с.34].

Практика вирішення технічних проблем у дусі взаємоповаги держави і громадянина у Японії, безсумнівно, повинна привернути увагу і в Україні. Сила японської податкової системи не в суворості покарання, а в існуючій системі контролю за платниками, при якій практично не можливо ухилятися від заповнення декларацій [5, с.23].

Таблиця 1.2

Сприятливість податкових систем країн світу

Країна

Кількість платежів

Затрачений час, год.

Навантаження на прибуток, %

Рейтинг

Данія

9

135

29,2

13

Канада

9

119

43,6

28

Швеція

2

122

54,6

42

Латвія

7

279

33

45

Франція

7

132

65,8

59

США

10

187

46,3

61

Грузія

18

387

15,3

64

Німеччина

16

196

44,9

71

Греція

10

224

47,4

76

Болгарія

17

616

31,4

95

Росія

11

320

48,3

103

Азербайджан

22

376

40,9

108

Чехія

12

613

47,2

121

Угорщина

14

330

57,5

122

Японія

13

355

55,7

123

Китай

7

504

63,8

125

Аргентина

9

453

108,1

142

Румунія

113

202

44,6

149

Бразилія

10

2600

69,2

150

Польща

40

395

42,5

151

Індія

59

271

64,7

169

Україна

147

736

57,2

181

Білорусь

107

900

99,7

183

Джерело:Paying Taxes 2010: The global picture / Pricewaterhouse Coopers, World Bank Gr oup. D.C., 2009. -- P. 77-88.

У рейтингу податкових систем Paying Taxes 2010, підготовленому Світовим банком спільно з PriceWaterhouseCoopers, Україна посіла 181 місце зі 183 досліджуваних країн [22, с. 8]. За даними дослідження, середньостатистичне українське підприємство протягом року сплачує 147 податків та платежів, що є найгіршим показником у світі -- 183 місце (табл. 1.2).

Ці показники свідчать про те, що український уряд в реалізації системи оподаткування віддає перевагу фіскальній функції податків, ніж стимулюючої.

Отже, раціональніше було б в Україні стягувати податки, за відповідною для кожного виду податків шкалою, як це застосовують у високорозвинених країнах. Тільки прогресивне оподаткування, маючи різні ставки податку для різних рівнів доходів, може забезпечити для всіх рівнів доходів відчуження тільки частини коштів, призначених для нагромадження (інвестування), і таким чином забезпечити розвиток для усіх рівнів доходів.

Автономне та самостійне стягування податків у місцеві бюджети (як це заведено в США), а не надходження їх в основному з державного бюджету, повинно стани стратегічним для нашої податкової системи, це б дало змогу більш раціонально та змістовно витрачати кошти на потреби регіонів [32, с 17]. Ми погоджуємося з вищенаведеними положеннями.

На наш погляд, для усунення загальних недоліків податкової системи України необхідне насамперед приведення у відповідність бухгалтерського та податкового законодавства, що дасть змогу об'єкти оподаткування визначати за даними бухгалтерського обліку. Це сприятиме усуненню помилок і зловживань стосовно усіх видів податків. Крім того важливим є удосконалення системи контролю за нарахуванням та сплатою податків. З цією метою необхідно оптимізу-вати кількість та частоту подання податкової звітності суб'єктами господарювання, яка використовується для поточного контролю за сплатою податків. Крім того розробити систему показників звітності, яка б давала змогу камеральними перевірками встановлювати недоліки нарахування та сплати податків. За відношенням до кожного виду податків необхідно провести ретроспективний і перспективний аналіз їх дії та виробити економічно обґрунтований підхід щодо функціонування окремого податку, а також у взаємодії їх як системи.

1.3 Вплив еволюції податкової системи на розвиток держави

Сучасний стан ринкового середовища України визначається складними процесами розвитку економіки, що вимагає проведення відповідних реформ у національній податковій системи. Безперечно подальший економічний розвиток України та всіх її регіонів можливий за умови розбудови прогнозованої, ефективної та дієвої податкової системи. Тільки збалансована система оподаткування є одним із ключових факторів зростання виробництва, інвестиційної активності та зайнятості.

На сьогоднішній день, вітчизняна система оподаткування має дуже багато проблем та суперечностей функціонування. Українська податкова система була всесвітньо визнана як одна з найбільш складних і найменш ефективних не тільки серед країн європейського регіону.

Слід зазначити, що ефективність податкової системи визначається тим, наскільки цілеспрямовано вона вирішує комплекс завдань, пов'язаних з керованістю економіки, як системи, розвитком виробництва, підвищенням життєвого рівня населення. Податкова система є найвагомим і ефективним інструментом регулювання фінансових відносин у державі. До цього часу в ній існує багато дестабілізуючих факторів, які негативно впливають на розвиток підприємництва та економіки в цілому. З одного боку, є значний податковий тягар, велика кількість податків, які не всі підприємства можуть сплатити, а з іншого боку, спостерігається безсистемне надання пільг, часті зміни податкового законодавства, ухилення від податків. Так, рівень податкового навантаження з урахуванням платежів до Пенсійного та інших фондів соціального призначення становить в нашій державі в цілому 37,9% ВВП, зокрема у 2008-му році - 39,1%, у 2009-му - 37,3%, а в середньому по країнах ЄС - 34,4%. Ставка податку на прибуток в Україні становить 25%, а в країнах ЄС - в середньому 18,9% [26, с. 61].

Відомо, що сплата податків має носити обов'язковий характер. Система штрафів і санкцій має бути такою, щоб громадські думки в країні були сформовані на обов'язковість сплати, оскільки несвоєчасна сплата податків буде менш вигідною платникові, ніж вчасне і чесне виконання зобов'язань перед бюджетом. В умовах економічної нестабільності необхідно побороти існування різного роду механізмів приховування прибутків та ухилення від сплати податків. Вони повинні бути ліквідовані шляхом знаходження найбільш надійних та стабільних джерел сплати податків [26, с. 62].

В умовах економічної глобалізації дедалі більшого значення набувають загальносвітові рейтинги (індекси), які спрямовані на порівняльну оцінку розвитку державного управління й економіки, поширення корупції або новітніх технологій у країнах світу. Світові рейтинги формують сприйняття країни міжнародною спільнотою та можуть слугувати важливим індикатором для іноземних інвесторів. Метою таких досліджень є оцінка економічної й інвестиційної конкурентоспроможності. Найвпливовішими є рейтинги таких агенцій: "World Economic Forum", "Heritage Foundations", "Transparency International", "Foreign Policy", UNCTAD, "Moody's Investors Service Inc.", "Standard and Poor's Corporation", "Fitch Ratings LTD", "Euromoney", "Economic Intelligence Union".

У національній економіці існує ряд перешкод, які можуть обмежувати інвестиції й ефективний попит на них. На думку експертів Світового банку, основними перешкодами для підвищення привабливості в очах як іноземних, так і внутрішніх інвесторів є обтяжливі регуляторні процедури, зокрема:

-- складність адміністрування податків;

-- кількість і складність отримання дозволів;

-- технічне регулювання (сертифікація і стандартизація);

-- перевірки органів державного нагляду.

Слід зазначити, що за показником "захист прав інвесторів" Україна в дослідженні МФК "Ведення бізнесу -- 2010" посіла 109-е місце (в минулому році -- 143-є місце), поліпшивши свою позицію на 34 пункти.

Основними показниками, які характеризують вплив податкової політики на формування інвестиційного клімату, є загальний рівень оподаткування у країні; індикатор кількості податкових платежів на рік; стабільність податкового законодавства; податкове навантаження на стандартне підприємство; витрати на виконання податкових зобов'язань.

Загальний рівень оподаткування у країні характеризується "податковим коефіцієнтом", який широко використовується в міжнародних порівняннях податкових систем та розглядається як узагальнюючий показник тих змін, що відбуваються в національній податковій системі протягом певного часу. Розраховується цей коефіцієнт як відношення суми податків, включаючи платежі до позабюджетних соціальних фондів, до ВВП. Дана методика наведена в роботі [29, с. 227].

податковий україна кодекс пільга

Станом на 2007 р. податковий коефіцієнт в Україні (37,6 %) був більшим, ніж у Латвії (30,5 %), Литві (29,9 %), Польщі (34,8 %), Словаччині (29,4 %), Чехії (36,9 %), та меншим, ніж у Словенії (38,2 %) та Угорщині (39,8 %) [2]. Тобто на постсоціалістичному просторі Україна за цим показником не приваблює інвестора. У 2008 р. він ще підвищився -- до 39,15 %, але у 2009-му його значення повернулося на рівень 2007 р. - 37,24 %[27, с. 44].

Індикатор кількості податкових платежів на рік в Україні становить 99 (2009p.). Він розраховується шляхом множення кількості податків і відрахувань на частоту платежів, причому податки в дослідженні тлумачаться широко -- як обов'язкові платежі, що не повертаються уряду, а частота платежів включає як авансові, так і регулярні платежі. Для порівняння: в Білорусі цей показник становить 112, у Грузії -- 30, Латвії -- 7, Російській Федерації -- 22, Польщі -- 40, Чехії -- 12.

Згідно з дослідженням "Paying Taxes", опублікованим Світовим банком, за сплатою податків Україна визнана однією з найскладніших країн із 183-х досліджуваних. Визначено, що середнє вітчизняне підприємство повинне сплатити 147 податкових платежів протягом року, що потребує 736 годин на рік, щоб дотриматися податкового законодавства. Існують відмінності між податковими й фінансовими правилами ведення бухгалтерського обліку. Підприємства готують окремо фінансову й податкову звітність, що забирає дуже багато часу.

Складність української податкової системи негативно впливає на діяльність підприємств, особливо малих. Адже загальний податковий тягар складається не лише з податків, відрахувань чи платежів, а й із часу й витрат на відповідних працівників. Чим менші доходи підприємства, тим більше воно страждає від податкового тягаря. Фактичні витрати, пов'язані зі сплатою податків, є більшими у великих підприємств, проте відносна вартість дотримання податкового законодавства є набагато більшою для малих підприємств.

Саме цей показник значно погіршує загальну характеристику інвестиційного клімату в Україні. Податкове навантаження на стандартне підприємство в Україні, розраховане за методикою дослідницької групи "Ведення бізнесу", становить 58,4%. Цей показник розраховується для міжнародних порівнянь умов ведення бізнесу в різних країнах та свідчить про те, що за критерієм загальної податкової ставки в Україні такі умови є кращими, ніж у Білорусі, де цей показник удвічі вищий (117,5 %), Таджикистані (85,5 %), Узбекистані (90,6 %), але гіршими, ніж у Латвії (33,0%), Литві (46,4 %), Молдові (42,1 %), Росії (48,7 %) тощо [27. с. 45].

Повертаючись до податкової системи в Україні, слід зауважити, що попри позитивні зрушення сучасна система оподаткування й далі виконує, по суті, лише фіскальну функцію. Інші завдання, пов'язані зі стимулюванням підприємницької діяльності, зайнятості, інвестицій та інновацій, розв'язуються, як правило, безсистемно та не дають помітного ефекту.

Розглянувши сучасний стан використання податкових важелів формування сприятливого інвестиційного клімату у країні й заохочення внутрішніх приватних та іноземних інвестицій, доходимо висновку про необхідність подальшого реформування податкової системи в напрямі її спрощення й адаптації до стандартів ЄС, що значно поліпшить інвестиційний клімат у країні.

Такі зміни були запропоновані в Податковому кодексі № 7101-1 від 15.11.2010, ініційованому урядом та прийнятому у другому читанні 18.11.2010 [18].

Таблиця 1.3.

Податкові пільги щодо інвестицій у деяких країнах світу

Країна

Податкові пільги

Ірландія

Зниження податку на прибуток (до 10 %), звільнення від сплати ПДВ і мита плюс 25 % державної допомоги для компаній, що створюють нові робочі місця в галузях машинобудування й будівництва

Китай

Пільговий податковий режим у окремих районах країни для підприємств виробничої спрямованості, орієнтованих на експорт. Податкові пільги на інвестиції в інфраструктуру, захист навколишнього середовища, сільське господарство й рибальство

Чехія

Податкові канікули терміном 10 років із наступним 50-вщсотковим зниженням податків ще на 5 років

Російська Федерація

Оціночно 50 % ставки мита на продукцію, що декларується як внесок до статутного фонду, плюс можливість отримання пільг на регіональні й місцеві податки (податок на майно, податок на ігорний бізнес, податок з власників транспортних засобів, земельний податок)

Джерело: Малютін О. К Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні / О. К. Малютін // Фінанси України. -- 2008. -- № 11. -- С 67.

Розглянемо зміни в податковому законодавстві та проведемо оцінку впливу цих змін на формування прибутку підприємств та інвестиційний клімат в Україні. Так, у процесі реформування податку на прибуток передбачається, що зміни в конструкції податку не нестимуть жодного фіскального навантаження, а сам податок має виконувати виключно регулятивно-стимулюючу функцію, для того щоб не стримувати розвиток виробництва.

Інвестиційно-інноваційна складова реформування цього податку забезпечуватиметься поетапним зниженням ставки податку на прибуток із 25 % до 16 %.

Запроваджено низку дієвих інструментів, що надають можливість задіяти стимулюючий потенціал податкової системи України. Серед них варто виділити такі: спеціальні податкові режими, прискорена амортизація, податкові канікули, податкові пільги.

До спеціальних податкових режимів у Податковому кодексі належать спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва та фіксований сільськогосподарський податок. Запроваджені зміни спрямовані на стимулювання діяльності суб'єктів малого підприємництва на етапі започаткування власного бізнесу, мотивацію малих підприємств до розвитку.

В умовах реформування спрощеної системи оподаткування передбачається надання спеціальних інвестиційних пільг: запровадження на п'ять років нульової ставки податку для новоутворених суб'єктів господарювання -- юридичних осіб, а також підприємств із щорічним обсягом доходів до 3 млн грн із метою залучення інвестицій у оновлення основних засобів, створення додаткових робочих місць, збільшення обсягів виробництва продукції, робіт, послуг.

Окрім спеціальних податкових режимів у Податковому кодексі окремим напрямом стимулювання інвестиційної активності визначається виробництво й поширення енергозберігаючих технологій. Пропонується запровадити фіскальні стимули розвитку даної сфери у вигляді надання податкових пільг зі сплати податку на прибуток. Наприклад, передбачається звільнити від оподаткування 80 % прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України таких видів товарів власного виробництва: устаткування, що працює на нетрадиційних і поновлюваних джерелах енергії; енергозберігаюче обладнання й матеріали, вироби, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; засоби вимірювання, контролю й управління витратами паливно-енергетичних ресурсів; устаткування для виробництва альтернативних видів палива. Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва.

Крім того, звільняється від оподаткування 50 % прибутку, одержаного від здійснення енергозберігаючих заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, які включені до Державного реєстру підприємств, установ та організацій, що здійснюють розроблення, впровадження та використання таких заходів і проектів.

Тимчасово, до 1 січня 2020 p., звільняється від оподаткування прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива; прибуток підприємств, одержаний ними від діяльності з одночасного виробництва електричної й теплової енергії та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива; прибуток підприємств, отриманий ними від господарської діяльності з видобування й використання газу (метану) вугільних родовищ.

Окрім того, передбачається запровадження на десять років звільнення від оподаткування прибутку підприємств галузей легкої промисловості (крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині) та суб'єктів господарської діяльності від надання готельних послуг, підприємств суднобудівної й літакобудівної промисловості, під-приємств галузі електро-енергетики від продажу електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Удосконалено амортизаційну політику. Розширено класифікацію основних засобів у податковому обліку, передбачено 16 груп основних фондів замість 4-х у чинному законодавстві. При цьому облік балансової вартості основних засобів кожної групи вестиметься за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи, включаючи вартість поліпшення основних засобів, отриманих безоплатно або в оперативний лізинг (оренду), та в цілому за групою як сума балансових вартостей окремих об'єктів такої групи.

Щодо зазначених груп основних засобів запропоновано більш рівномірний розподіл вартості основних засобів за основними методами (прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивного, виробничого), що базуються на застосуванні термінів корисного використання.

Для окремих груп основних засобів може застосовуватися прискорена амортизація за методом прискореного зменшення залишкової вартості, який дає змогу вдвічі скоротити мінімальні терміни корисного використання основних засобів.

Із метою нарахування амортизації нематеріальних активів запроваджено класифікацію таких активів (6 груп) та встановлено строки нарахування амортизації для кожної з цих груп.

Податковий кодекс містить великий перелік позитивних податкових норм, спрямованих на стимулювання інвестиційної активності та реалізацію пріоритетів податкової політики.

Запровадження низки дієвих інструментів, які дають можливість задіяти стимулюючий потенціал податкової системи України, таких як спеціальні податкові режими, прискорена амортизація, податкові канікули, податкові пільги та значний перелік позитивних податкових норм (зниження ставок податків, спрощення обліку й адміністрування та ін.), спрямованих на стимулювання інвестиційної активності, дасть змогу істотно поліпшити інвестиційний клімат країни в цілому, тому що перелічені інструменти й норми забезпечують умови для структурної перебудови економіки України, сприяють збільшенню частки високотехнологічних підприємств у економіці, що дасть змогу створити умови для високотехнологічного профілю української економіки, стимулюють ділову й інвестиційну активність, оновлення основних засобів, скоротити витрати коштів і часу на ведення податкового обліку, нададуть можливість підвищити міжнародний рейтинг податкової системи України.

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що прийняття Податкового кодексу приведе до створення сприятливих фіскальних умов для залучення прямих іноземних інвестицій, активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, що, у свою чергу, забезпечить стійкий розвиток економіки.

Отже, дослідивши теоретичну сутність подосткової системи України ми маємо контактувати, що на жаль, діюча система оподаткування сьогодні не задовольняє ні державу, ні платників податків. Багато прорахунків та перекосів, які були допущені при її створенні, призвели до того, що податки не виконують повноцінно ні фіскальної, ні стимулюючої функції. Сфера матеріального виробництва та підприємництва практично задушена податками, що привело до скорочення оподатковуваних оборотів, а значить, і до зменшення бюджетних надходжень. У результаті функціонуюча податкова система замість стимулювання виробництва спричиняє його скорочення, а також суттєво скорочує обсяги підприємництва. Суть проблеми полягає в тому, що при створені цієї системи не були повною мірою враховані теоретичні принципи оподаткування, які виведені на підставі багатовікового досвіду. Аналіз відповідності функціонуючої в Україні системи оподаткування існуючим теоретичним принципам допоможе визначити її більш обґрунтовано. Так, податки мають рівномірно розподілятися між джерелами доходів, а кожен окремий податок повинен однаково припадати на те джерело, на яке він спрямований; час сплати, спосіб сплати і розмір податку визначається чітко; податок повинен стягуватись в такій формі і в такий спосіб, які є найбільш зручні для платника; податок має стягуватись таким чином, щоб на його вилучення витрачалось якомога менше грошей зверх того, що надходить до Державного казначейства. Зібрані кошти повинні залишатись якнайменше в руках збирачів.

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

2.1 Податкова система України: її недоліки на проблеми функціонування

Податкова система є однією з найскладніших в правовій системі України. При цьому спостерігається тенденція щодо її нестабільності. Проте, як показує практика правозастосування податкового законодавства, зміни, що вносяться до законів України з питань оподаткування, досить часто спричиняють нові проблеми.


Подобные документы

 • Загальна характеристика головних ознак згубності діючої системи оподаткування для потреб української держави і суспільства. Аналіз шляхів удосконалення податкової системи України. Склад податкової системи відповідно до проекту Податкового Кодексу України.

  контрольная работа [39,4 K], добавлен 23.02.2010

 • Становлення та розвиток податкової служби України. Аналіз податкового навантаження на економіку та регулюючого впливу податкової систем. Шляхи вирішення проблем нерівномірного розподілу податкового тягаря та неефективної системи податкових пільг.

  дипломная работа [1,7 M], добавлен 10.12.2011

 • Переваги і недоліки у реформуванні податкової системи України в контексті прийняття Податкового Кодексу. Створення сприятливих фіскальних умов для залучення іноземних інвестицій та для легалізації доходів - основні стратегічні завдання податкової реформи.

  реферат [34,7 K], добавлен 08.06.2011

 • Сутність та розвиток податкової системи. Характеристика видів загальнодержавних та місцевих податків та зборів. Податкова служба як складова податкової системи. Розвиток податкової системи, податковий кодекс. Вдосконалення роботи податкової системи.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 23.11.2008

 • Державна податкова служба та податкова політика України. Завдання інформаційних систем податкових служб, їх структура, функціональне і технічне забезпечення. Удосконалення податкової системи України – потужний фактор зменшення обсягів тіньової економіки.

  дипломная работа [103,7 K], добавлен 03.06.2008

 • Історичні аспекти розвитку податкової системи. Податкова система як основа економічної системи. Актуальні проблеми співвідношення прямих і непрямих податків. Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економіки.

  курсовая работа [38,8 K], добавлен 16.05.2010

 • Становлення державної податкової служби України та основні етапи її створення. Система та структура органів, організація податкової роботи. Програма модернізації податкової служби України. Удосконалення форми та методів вилучення податкових платежів.

  реферат [151,0 K], добавлен 26.11.2010

 • Генезис податків як обов'язкового елементу економічної системи держави. Етапи формування податкової системи в країнах світу та в Україні. Нормативно-правові акти, якими регулюється діюча податкова система України. Шляхи удосконалення податкової роботи.

  реферат [1,4 M], добавлен 03.12.2014

 • Розвиток та сучасні проблеми адаптації податкового законодавства України з податковим законодавством Європейського Союзу (ЄС). Аналіз та порівняльна оцінка ефективності податкової системи України і країн ЄС. Положення проекту Податкового Кодексу України.

  магистерская работа [168,6 K], добавлен 06.07.2010

 • Історичні аспекти розвитку податкової системи. Структура системи оподаткування. Нововведення до податкової системи України. Особливості справляння прямих, непрямих податків. Децентралізація податкових повноважень як головний пріоритет в бюджетній реформі.

  курсовая работа [76,7 K], добавлен 29.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.