Управління доходами підприємства на прикладі ПАТ "Дніпроспецсталь"

Основні етапи процесу управління доходами підприємства, фактори, що обумовлюють обсяги доходів. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства. Виконання зобов’язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку. Напрями операційної діяльності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.09.2014
Размер файла 175,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Управління доходами підприємства на прикладі ПАТ «Дніпроспецсталь»»

Запоріжжя, 2014

ЗМІСТ

Тези

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи управління доходами підприємства

1.1 Економічна сутність доходів підприємства від діяльності

1.2 Основні етапи процесу управління доходами підприємства

1.3 Фактори, що обумовлюють обсяги доходів підприємства

Розділ ІІ. Економічний паспорт підприємства ПАТ «Дніпроспецсталь» від операційної діяльності

2.1 Економічний паспорт

2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства

Розділ ІІІ. Обґрунтування планового обсягу доходів від операційної діяльності підприємства ПАТ «Дніпроспецсталь»

3.2 Розрахунок планового обсягу доходу від діяльності підприємства

3.3 Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ТЕЗИ

Актуальність даної теми полягає в тому, що в сучасних умовах господарювання метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку.

Предмет дослідження курсової роботи є оцінка ефективності управління доходами на підприємстві.

Метою даної роботи є самостійне вивчення матеріалів для оцінки ефективності управління доходами на підприємстві.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

1) Розглянути теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, а саме, викласти завдання, послідовність і методику аналізу;

2) Проаналізувати формування, динаміку і виконання плану прибутку, а також практики розподілу прибутку на даному підприємстві на підставі бухгалтерської звітності та Статуту ПАО «ДСС»

3) На основі проведеного аналізу виявити існуючі резерви збільшення прибутку, розробити і запропонувати комплекс заходів, спрямованих на використання виявлених резервів

Структура курсової роботи побудована на поділі на 3 глави, кожна з яких присвячена вирішенню однієї з поставлених вище завдань.

Об'єктом курсової роботи є ПАО «ДСС»

Предметом дослідження є методика аналізу результатів фінансової діяльності підприємства і практика застосування її в управлінській діяльності.

ВСТУП

Умови формування ринкових відносин в Україні, що пов'язані з динамічністю зовнішнього середовища, зниженням купівельної спроможності населення, загостренням конкурентної боротьби, потребують пошуку засобів виживання підприємств та забезпечення їх ефективного функціонування. При цьому найбільш гостро відчувають на собі труднощі становища торговельні підприємства, результати діяльності яких безпосередньо залежать від розробки стратегічних орієнтирів в забезпеченні виходу з кризи, стабілізації і розвитку торгівлі.

Згідно чинного законодавства в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою діяльність з метою отримання відповідного доходу (прибутку).

Отримання доходів створює основу для самофінансування підприємства, за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання зобов'язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку.

Доходи підприємства мають свої особливості щодо структури, джерел формування, напрямків використання і таке інше, тому потребують окремої уваги при визначенні політики щодо їх управління.

Розмір отримання доходів визначає економічну стратегію підприємства з питань управління матеріальними ресурсами та витратами, персоналом підприємства і оплатою його праці, податковою, інвестиційною, дивідендною політикою підприємства.

Ефективність управління процесом утворення доходів значною мірою залежить від якості аналізу, реальності виявлених резервів збільшення доходів, економічного обґрунтування планів (прогнозів) формування доходів на майбутній період.

Тому тема розробки управлінських рішень щодо напрямів зростання доходів підприємства є досить актуальною для практики господарювання. Обґрунтування цих рішень допоможуть підприємцям краще орієнтуватися в умовах невизначеності, будуть основою для визначення чинників та обсягів торговельної діяльності з метою забезпечення не тільки виживання та стабілізації, але й розвитку суб'єктів господарювання.

Фінансово-господарська діяльність ПАТ «Дніпроспецсталь» у 2012 році характеризувалася такими показниками: обсяг доходу від реалізації готової продукції - 145822,6 тис. грн., обсяг доходу від операційної діяльності - 162057,6 тис грн., обсяг чистого прибутку - 54525,2 тис. грн.

Інформаційна база. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці українських та зарубіжних учених з проблематики управління доходами підприємства, законодавчі та нормативні акти України, що регулюють діяльність підприємств, матеріали спеціалізованих видань та наукових конференцій. У практичній частині дослідження використовувались дані бухгалтерського обліку та звітності ПАТ «Дніпроспецсталь» - ф.№1 «Баланс», ф.№2 «Звіт про фінансові результати», примітки до річної фінансової звітності тощо.

Методи дослідження. При проведенні аналітичних розрахунків у дипломній роботі були використані: для аналізу зміни обсягів та структури показників у динаміці - методи горизонтального та вертикального (структурного) аналізу, для оцінки ефективності управління доходами підприємства - метод фінансових коефіцієнтів, для оцінки кількісного впливу факторів на результативний показник - метод абсолютних різниць. Планові розрахунки здійснені за допомогою економіко - статистичного методу та методу техніко-економічних розрахунків.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що обґрунтування напрямків зростання обсягу доходів від операційної діяльності та управлінських рішень відповідно його досягнення буде прийняте для впровадження на підприємствах торгівлі.

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Економічна сутність доходів підприємства від операційної діяльності

Функціонування будь - якого підприємства, незалежно від видів його діяльності і форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю створювати необхідну і достатню величину прибутку. Тому аналіз доходів займає провідне місце в системі комплексного економічного аналізу, оскільки за ним оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємства.

Загальний дохід підприємства - це сума грошових коштів, отриманих фірмою від продажу певної кількості продукції, котра виступає спонукальним мотивом і джерелом діяльності підприємства [7].

У відповідності з поточним законодавством України (а саме, положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід"), дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

З практичного погляду показник "дохід" є виручкою підприємства від реалізації продукції, надання послуг та виконання робіт без врахування податку на додану вартість та акцизного збору.

Отже, дохід - це загальна сума коштів, що надходить на підприємство за певний період, за вирахуванням податків, яка призводить до збільшення активу або зменшення зобов'язання та може бути використана на споживання та інвестування.

У процесі управління доходами підприємства головна роль відводиться формуванню доходу від операційної діяльності. Основу операційної діяльності підприємства становить торгівельна діяльність, яка в свою чергу доповнюється інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Операційна діяльність -- це основний вид діяльності підприємства, з метою здійснення якої воно створено. Характер операційної діяльності підприємства визначається насамперед специфікою галузі економіки, до якої воно належить. Основу операційної діяльності торговельних підприємств складає торговельна діяльність, що доповнюється здійснюваною ними інвестиційною й фінансовою діяльністю. Разом із тим, інвестиційна діяльність є основною для інвестиційних компаній, інвестиційних фондів і інших інвестиційних інститутів, а фінансова діяльність є основною для банків і інших фінансових інститутів.

Операційна діяльність підприємства характеризується наступними основними особливостями, що визначають характер формування доходу [16]:

1. Вона є головним компонентом усієї господарської діяльності підприємства, основною метою його функціонування. Основний обсяг сформованих активів, основна чисельність персоналу підприємства обслуговують цю діяльність. Відповідно дохід від операційної діяльності при нормальних умовах функціонування підприємства займає найбільшу питому вагу в загальному обсязі доходу підприємства.

2. Операційна діяльність носить пріоритетний характер по відношенню до інвестиційного, фінансового й іншого видів діяльності. Тому розвиток будь-яких інших видів діяльності не повинний вступати в протиріччя з розвитком операційної діяльності, а тільки підтримувати її. Відповідно і дохід від інвестиційного, фінансового й іншого видів діяльності не повинен формуватися на шкоду формуванню доходу від операційної діяльності [2, c.23].

3. Інтенсивність розвитку операційної діяльності є основним параметром оцінки окремих стадій життєвого циклу підприємства. Відповідно можливості формування операційного доходу на різних стадіях життєвого циклу підприємства визначають мету й задачі не тільки політики управління доходом, але і спрямованість загальної стратегії розвитку підприємства.

4. Господарські операції, що входять до складу операційної діяльності підприємства, носять регулярний характер. У порівнянні з операціями інших видів діяльності частота операцій по ній найвища. Це визначає регулярність формування операційного доходу в нормальних умовах господарювання підприємства.

5. Операційна діяльність підприємства орієнтована в основному на товарний ринок, у той час як фінансова й інвестиційна його діяльність здійснюються переважно на фінансовому ринку. При цьому, операційна діяльність зв'язана з різними видами і сегментами товарного ринку, обумовленими специфікою використовуваної сировини й матеріалів, складом використовуваного устаткування, характером готової продукції. Відповідно й умови формування операційного прибутку в значній мірі зв'язані зі станом кон'юнктури відповідних видів і сегментів товарного ринку.

6. Здійснення операційної діяльності пов'язане з капіталом, вже інвестованим у неї, у той час як майбутнє інвестування капіталу є предметом інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Інвестований в операційну діяльність капітал приймає форму операційних активів підприємства. Від складу цих активів, їхньої збалансованості, швидкості обертання й інших характеристик значною мірою залежить здатність підприємства генерувати операційний прибуток. Тому одним із важливих факторів успішного формування операційного прибутку є ефективне управління операційними активами підприємства.

7. У процесі операційної діяльності споживається значний обсяг живої праці, на відміну від інвестиційної й фінансової діяльності, де витрати цієї праці несуттєві. Відповідно і здатність підприємства генерувати операційний прибуток у значній мірі залежить від достатності використовуваних трудових ресурсів, професійного й кваліфікаційного складу персоналу і т.п. Використання живої праці значною мірою визначає специфіку операційних витрат, пов'язаних із стимулюванням персоналу, забезпеченням належних умов праці, формуванням особливих видів податкових платежів підприємства і т.п., що відбивається і на умовах формування його операційного прибутку.

8. Операційній діяльності властиві, поряд із загальними, і специфічні види ризиків, що поєднуються поняттям операційний ризик. Тому рівень операційного прибутку, одержуваний підприємством при різних альтернативних варіантах господарювання, повинний у першу чергу, співвідноситися з рівнем операційного ризику.

Операційну діяльність підприємства поділяють на основну операційну діяльність та іншу операційну.

Основна операційна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є профілюючою метою функціонування підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Інші види операційної діяльності передбачені статутом підприємства і зумовлені необхідністю раціонального використання виробничих ресурсів чи капіталу.

Сума отриманих доходів є фінансовою основою розвитку операційної діяльності підприємства, що забезпечує вирішення наступних трьох важливих задач [23]:

1. Основна частина операційних доходів підприємства є джерелом відшкодування усіх поточних витрат, пов'язаних зі здійсненням його операційної діяльності. Реалізація цієї задачі забезпечує самоокупність діяльності підприємства.

2. Частина доходів підприємства є джерелом виплат податкових платежів, пов'язаних зі здійсненням цієї діяльності. За рахунок цієї частини доходів забезпечується формування коштів державного та місцевих бюджетів, позабюджетних фондів. Реалізація цієї задачі забезпечує виконання фінансових зобов'язань підприємства пере державою.

3. Певна частина доходів підприємства є джерелом формування його чистого прибутку. За рахунок цієї частини доходів підприємство формує фонди виробничого розвитку, резервний, додаткового матеріального стимулювання персоналу, соціальних виплат, виплат власникам підприємства і т.п. Реалізація цієї задачі забезпечує самофінансування розвитку підприємства на розширеній основі у майбутньому.

Підприємства, в тому числі і торгівельні, можуть отримувати доходи від багатьох видів діяльності. Згідно із П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” види діяльності, і відповідно отримані доходи (витрати) можуть поділятись на наступні (рис. 1.1).

Отже, доходи від операційної діяльності підприємства включають дві складові: дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) та інші операційні доходи.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" - являє собою загальний доход (виручку) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

До іншої операційної діяльності належить процес вибуття будь-якого активу (основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріальних цінностей, куплених для переробки у виробництві, але не використаних з різних причин, цінних паперів невласної емісії, нематеріальних активів тощо).

Таким чином, розглянувши економічну сутність операційних доходів підприємства, їх класифікацію, місце в системі управління показниками економічного розвитку, слід підкреслити, що це важливий фінансовий показник, адже він є джерелом покриття поточних витрат, сплати податку на додану вартість та формування прибутку підприємства. Від розміру доходу від операційної діяльності підприємства залежать його можливості щодо оплати праці і формування чисельності та складу працівників, можливості розвитку матеріально-технічної бази, виплати дивідендів тощо.

1.2 Основні етапи процесу управління доходами підприємства

Управління доходами - це частина економічної стратегії підприємства.

Управління доходами спрямовано на створення економічних умов, які забезпечують відшкодування постійних витрат підприємства, покриття змінних операційних витрат, які залежать від обсягу реалізації продукції, повної та своєчасної сплати всіх видів податків та обов'язкових платежів та забезпечення отримання цільового чистого прибутку.

Управління доходами, як і іншими економічними показниками, передбачає:

- створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень;

- проведення аналізу обсягу, складу отриманих доходів; чинників, які визначають їх розмір та рівень; ступеню достатності отримання доходів для забезпечення самофінансування розвитку підприємства;

- формування політики отримання доходів та вибір інструментів та важелів її реалізації;

- розробка прогнозу різних можливих варіантів отримання доходів за видами діяльності та їх експертиза з оцінкою доцільності реалізації;

- формування оптимального варіанту плану доходів підприємства.

Розробка стратегії управління доходами підприємства передбачає попереднє дослідження процесу формування доходів, визначення основних тенденцій та закономірностей, які притаманні; виявлення та кількісну оцінку факторів, що обумовлюють обсяг та рівень доходів.

Інформаційною основою аналізу доходів підприємства є матеріали бухгалтерської звітності - Ф №2 “Звіт про фінансові результати діяльності”, Ф №1 “Баланс”, оборотна відомість по рахунках, на яких ведеться аналітичний облік отриманих доходівФ №1 - кр. “Звіт про дохід від реалізації готової продукції", матеріали оперативного та управлінського обліку, що пов'язані з цінами закупівлі та продажу товарів, договору оренди торговельних приміщень та обладнання, договору фінансових інвестицій тощо.

Аналіз доходів промислового підприємства передбачає проведення наступної аналітичної роботи (рис.1.3).

Рис. 1.1 - Зміст управлінського аналізу та його зв'язок з фінансовим[7]

Оцінка достатності формування операційних доходів дозволяє зробити висновок стосовно вимог самоокупності та самофінансування розвитку підприємства.

На практиці в залежності від використовуваних методів розрізняють такі основні системи проведення аналізу на підприємстві як горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, порівняльний аналіз, аналіз коефіцієнтів.

І. Горизонтальний (або трендовий) аналіз доходів базується на вивченні динаміки окремих його показників у часі. У процесі використання цієї системи аналізу розраховуються темпи росту (приросту) загального обсягу доходу та його складових, визначаються загальні тенденції його зміни (або тренда). На практиці найбільше поширення одержали такі види горизонтального (трендового) аналізу:

1. Порівняння показників доходу звітного періоду з показниками попереднього періоду (наприклад, із показниками попереднього місяця, кварталу, року).

2. Порівняння показників доходу звітного періоду з показниками аналогічного періоду минулого року (наприклад, показників третього кварталу звітного року з аналогічними показниками третього кварталу попереднього року). Цей вид аналізу застосовується на підприємствах із яскраво вираженими сезонними особливостями господарської діяльності [1, c.23].

3. Порівняння показників за ряд попередніх періодів. Ціллю цього виду аналізу є виявлення тенденцій зміни окремих досліджуваних показників в динаміці [3, c.342].

Всі види горизонтального (трендового) аналізу доповнюються звичайно дослідженням впливу окремих факторів на зміну відповідних результативних показників. Використовуючи результати таких досліджень, можна побудувати відповідні факторні моделі, які потім можна застосувати в процесі планування окремих показників.

Вертикальний (або структурний) аналіз доходу базується на його структурному розкладанні на складові. У процесі застосування цієї системи аналізу розраховуються питомі ваги окремих структурних складових доходу.

Порівняльний аналіз доходу базується на зіставленні значень окремих груп аналогічних його показників між собою. У процесі використання цієї системи аналізу розраховуються розміри абсолютних і відносних відхилень порівнюваних показників. У практиці управління найбільше поширення одержали такі види порівняльного аналізу:

1. Порівняльний аналіз показників даного підприємства і середньогалузевих підприємств-аналогів.

2. Порівняльний аналіз показників даного підприємства і підприємств - конкурентів.

3. Порівняльний аналіз показників окремих центрів відповідальності (структурних підрозділів підприємства).

4. Порівняльний аналіз звітних і планових (нормативних) показників.

Важливою складовою політики управління доходами підприємства є розробка плану доходів підприємства, який забезпечується комплексом заходів щодо проведення розрахунків окремих видів доходів на майбутній період.

Основними вихідними передумовами планування доходів підприємства є: розроблений план реалізації, що визначає обсяги та склад торговельної продукції на майбутній період; цільова сума прибутку, що забезпечує умови ефективного розвитку підприємства в плановому періоді; розроблена цінова політика підприємства.

Обґрунтування та розрахунок показників плану господарсько-фінансової діяльності підприємства здійснюється шляхом використання різних методів планування.

Дохід від реалізації товарів планується в залежності від наявності (на момент розробки плану) необхідної інформації за допомогою методу прямих техніко-економічних розрахунків або факторно-аналітичного методу.

При застосуванні факторно-аналітичного методу визначення планового розміру доходів відбувається наступним чином:

Проводиться оцінка тенденції зміни рівня комерційного доходу за низку попередніх плановому періодів на основі побудови та аналізу динамічного ряду.

Здійснюється прогнозування рівня комерційного доходу на плановий період, виходячи з базового рівня валового доходу, темпу його зміни, який склався в проаналізованому періоді чи на основі формування трендової економіко-математичної моделі. Прогнозований таким чином рівень комерційного доходу відображає умови здійснення торговельної діяльності (зміни в асортиментній структурі товарообігу, їх складі, джерелах отримання товарів і т.і.), який склався у ретроспективному періоді [4, c.23].

Визначається сума комерційного доходу при плановому обсязі товарообігу (Тпл) та прогнозованому рівні комерційного доходу (РКДпл).

4. Оцінюються можливі резерви збільшення комерційного доходу за рахунок управління окремими чинниками, які визначають його розмір.

У першому випадку розрахунок планового розміру комерційного доходу здійснюється за наступною формулою:

де Тплі - плановий обсяг товарообігу за і-ю товарною групою;

РКДплі - плановий рівень комерційного доходу за і-ю товарною групою.

Плановий рівень комерційного доходу за товарними групами визначається, виходячи з розрахункового розміру торговельної надбавки у % до ціни закупівлі:

Ркд=

Під час використання інформації про комерційні угоди розрахунок планового розміру комерційного доходу роблять за наступною формулою:

КДпл=

де kj - плановий обсяг товарообігу за і-ю товарною групою;

Црj,Цзакj - плановий рівень комерційного доходу за і-ю товарною групою.

Дохід від реалізації виробленої продукції (роботи, послуги) планується, виходячи з обсягів виробничої програми підприємства та прийнятих цін реалізації з урахуванням базових цін та наданих цінових знижок.

Для проведення розрахунку використовується наступна формула:

Дп=,

де Оп - обсягів виробництва в натуральному вимірі і-го виду продукції підприємства;

Цр - прийнята базова ціна реалізації і-го виду продукції;

Ску - розмір цінових знижок, наданими за окремими контрактами

К - кількість контрактів, які передбачають різні види цінових знижок;

N - кількість видів продукції у виробничий програмі підприємства.

Запланований дохід від продажу матеріальних цінностей і майна розраховується як різниця між вартістю їх придбання (за балансовою оцінкою) та продажною ціною їх реалізації, яка передбачається, з урахуванням нормального зносу основних фондів і витрат підприємства, пов'язаних з їх демонтажем, передпродажною підготовкою та реалізацією. Розрахунок здійснюється за наступною формулою:

де Цпрод - запропонована продажна ціна;

Цпарид - ціна придбання матеріальних цінностей.

А - нарахована сума амортизації за період експлуатації основних фондів;

Впрод - витрати, пов'язані із здійсненням продажу (демонтаж, передпродажний ремонт, транспортування до місця реалізації, оплата посередницьких або брокерських послуг)

Аналогічно визначається дохід від продажу брокерських місць, якщо їх має підприємство, а також його нематеріальних активів.

Доходи від посередницької діяльності підприємства планують, виходячи з обсягів цієї діяльності і прийнятої форми оплати за послуги підприємства (розміру та порядку визначення винагороди):

де Опос - запланований обсяг посередницьких операцій, в яких підприємство виступає у ролі комісіонера;

Пкоміс - запланований або який склався в середньому розмір комісійної винагороди (плати за послуги) у % до обсягу посередницької операції.

Доходи від перепродажу матеріальних цінностей (продукції, товарів, послуг) не власного виробництва, які також відносяться до посередницької діяльності, плануються як правило, виходячи з обсягів завершення таких операцій і запланованої маржі (різниці в цінах).

Дохід підприємства, який отримано від пайової участі в спільних підприємствах та у створенні інших підприємств, планується на основі інформації про рентабельність їх діяльності, обсяг отримання чистого прибутку, а також закріпленого в засновницьких документах принципу (пропорції) його розподілу. Для проведення розрахунку може використовуватися наступна формула:

де чПсп - обсяг чистого прибутку, отриманий (або очікуваний) в предплановому періоді, створений спільним підприємством;

Дп - частина прибутку, яка належить підприємству-засновнику, в % до загального обсягу отримання прибутку.

Дохід підприємства від цінних паперів, які належать підприємству, планується виходячи з виду цінного паперу (акція, облігація, сертифікат та інш.) та характеру доходу (гарантований, не гарантований).

Якщо підприємство являється власником акцій інших підприємств, то рівень отримання доходу не гарантується і визначається за результатами господарсько-фінансової діяльності цього підприємства з урахуванням прийнятої ним дивідендної політики.

Для оцінки прогнозу отримання дивідендів із простих акцій може використовуватися наступна формула:

де ЧПат - чистий прибуток акціонерного товариства, акції якого має підприємство;

Чдив - частка чистого прибутку акціонерного товариства, призначена для формування фонду виплати дивідендів, % до загального обсягу;

Ан - номінальна вартість акцій, які належать підприємству;

СФат - розмір статутного фонду акціонерного товариства.

Якщо підприємство є власником привілейованих акцій, облігацій, сертифікатів та інших видів цінних паперів з гарантованим розміром отримання доходу, то його розмір планується виходячи з номінальної вартості цих паперів, рівня гарантованого доходу (відсотку) та терміну його виплати.

Необхідний розрахунок може бути здійснений за наступною формулою:

де Обл - номінальна вартість облігацій та інших цінних паперів з гарантованим доходом;

РДгар - гарантований рівень дохідності цінного паперу, у % до його номінальної вартості за період тривалістю к (днів, місяців);

кв - період володіння цінним папером (днів, місяців) та отримання дивідендів.

Загальний план отримання доходів розраховується як сума їх планового отримання за всіма джерелами утворення.

Плановий розмір отримання доходів повинен бути достатнім для:

формування фонду грошових коштів, необхідних для розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість;

покриття постійних та змінних витрат на виробництво продукції;

отримання необхідної суми чистого прибутку, достатньої для вирішення виробничих та соціальних завдань підприємства.

Якщо доходи, які отримало підприємство будуть відповідати всім вище перерахованим потребам, то це створить основу для самофінансування підприємства і таки й розмір доходів є необхідною (цільовою величиною).

З урахуванням цієї вимоги загальний плановий розмір отримання доходів (можливий) повинен бути порівняний з його цільовим чи необхідним розміром.

Розмір необхідного доходу підприємства може бути розрахований наступним чином:

дохід рентабельність бюджет прибуток

де ЧПціл - цільовий розмір чистого прибутку підприємства;

Сппр - рівень податку на прибуток, в % до розміру прибутку від операційної діяльності підприємства (з урахуванням наданих пільг);

Рпдв - рівень податку на додану вартість, який склався, в % до загального розміру доходів підприємства;

ПВ - поточні витрати за всіма видами діяльності підприємства.

Якщо розрахунки свідчать про те, що плановий розмір доходів відповідає їх необхідному розміру, тобто виконується умова:

Дможл Днеобх, (1.12)

розроблений план може бути прийнятий до реалізації.

Дможл Днеобх, (1.13)

В протилежному випадку, коли необхідно провести роботу щодо пошуку і мобілізації наявних резервів росту доходів підприємства.

1.3 Фактори, що обумовлюють обсяги доходів підприємства

Одержання прибутку від реалізації продукції залежить від здійснення основної діяльності суб'єктів господарювання. Прибуток є складовою частиною виторгу від реалізації. Реальне формування прибутку на підприємстві відбувається за рахунок реалізації продукції.

На розмір прибутку від реалізації впливають два основних показники:

- обсяг реалізації продукції;

- собівартість продукції.

У свою чергу обсяг реалізації продукції залежить від зміни обсягів виробництва, залишків нереалізованої продукції, частини прибутку в ціні продукції (рентабельність продукції). Зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції роблять також вплив на собівартість, тому що змінюються умовно-постійні витрати.

До основних факторів внутрішнього середовища підприємства, що обумовлюють обсяги, структуру та перспективи зростання роздрібного доходу від реалізації готової продукції належать:

1. Загальна стратегія діяльності підприємства на споживчому ринку, яка розробляється, виходячи із стадії життєвого циклу підприємства, зовнішнього середовища, конкурентних переваг підприємства на певному сегменті споживчого ринку.

Загальна стратегія діяльності підприємства визначає: --орієнтацію на отримання прибутку; --завоювання ринкової ніші;

-- цільову питому вагу обороту підприємства на регіональному або товарному споживчому ринку;

--цільовий рівень задоволення потреб споживачів певного регіонального або товарного ринку.

2. Спеціалізація (товарний профіль) підприємства. Цей фактор, насамперед, обумовлює асортиментну структуру доходу від реалізації готової продукції підприємства, тобто обсяги реалізації окремих груп товарів та співвідношення між ними. У той же час має місце і більш глибока залежність між спеціалізацією підприємства та обсягом його доходу від реалізації готової продукції.

Розвиток споживчого попиту та культури споживання, загальна макроекономічна ситуація обумовлюють зміни пріоритетів споживачів, які є основним фактором мотивації при здійсненні купівлі того чи іншого товару. Це, відповідно, обумовлює попит на певний товар та на можливі обсяги його реалізації.

РОЗДІЛ ІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Економічний паспорт

Динаміка основних показників за 2010-2011 Таблиця 1.1

Показатель

Значение в:

Абс. Откл.

Процентные показатели

2010

2011

Тр. %

Тпр. %

Доход от реализации

4373132

6138560

+1765428

140

+40

Чистый доход

4014356

5677385

+1663029

141,4

+41,4

Себестоимость

3473612

5126520

+1652908

147,6

+47,6

Валовая прибыль

540743

550865

+10122

101,9

+1,9

Другие операционные доходы

1166294

1834475

+668181

157,3

+57,3

Операционные расходы

1249312

1904704

+655392

152,5

+52,5

Прибыль от операционной деят.

271572

227763

-43809

83,8

-16,2

Другие финансовые дох.

2060

1712

-348

83,1

-16,9

Доходы от участи в капитале

649

-

-649

-

-

Другие доходы

232815

151288

-81527

64,9

-35,1

Финансовые расходы

178576

151185

-27391

84,5

-15,5

Затраты на участие в капитале

407

823

+416

202,2

+102,2

Другие затраты

213620

159944

-53676

74,8

-25,2

Чистая прибыль

57348

6394

-50954

11

-89

Аналіз основних показників в 2011 році порівняно з 2010 показав, що:

Дохід від реалізації готової продукції виріс в 2011 році на 1 765 428 тис. грн., що склало 140% від показника за 2010 рік, а фактичний приріст склав 40%

Чистий дохід виріс на 1 663 029 тис. грн., що склало 141,7% з приростом +47,6%

Валовий прибуток збільшився на 1 652 908 тис. грн., що склало 147,1 % в порівнянні з показником минулого року, з приростом +57,3%.

Але, відбулось також зниження доходів від операційної діяльності та участі в капіталі:

Прибуток від операційної діяльності зменшився на 43 809тис. грн., що склало 83,8% з падінням на 16,2%

Доходи від участі в капіталі: склали 0 грн в порівнянні з 649 тис. грн у 2010.

Інші доходи знизились на 81 527 тис. грн, що склало лише 64,9%

Собівартість продукції виросла на 1 652 908 тис. грн, що в процентному відношенні склало більше ніж приріст доходів від реалізації готової продукції і склало 147,6%.

Враховуючи всі фактори отримали падіння показника ЧП на 50 954 тис. грн, в процентному відношенні падіння склало 89 %.

Динаміка основних показників за 2011-2012 Таблиця 1.2

Показатель

Значение в:

Абс. Откл.

Процентные показатели

2011

2012

Тр. %

Тпр. %

Доход от реализации

5679285

4140729

-1538556

72

+28

Чистый доход

5673649

4128728

-1544921

72,7

-27,3

Себестоимость

5220002

3984225

-1235777

76,3

-23,7

Валовая прибыль

453647

144503

-309144

31,8

-68,2

Другие операционные доходы

12439

44906

+32467

361

+261

Операционные расходы

87194

47649

-39545

54,6

-55,4

Прибыль от операционной деят.

169136

-

-169136

-

-

Другие финансовые дох.

33880

817

-33063

2,4

-97,6

Доходы от участи в капитале

-

-

0

-

-

Другие доходы

1842

25709

+23867

1395

+1295

Финансовые расходы

151203

124482

-26721

82,3

-17,7

Затраты на участие в капитале

-

-

0

-

-

Другие затраты

50960

4885

-46075

9,6

-90,4

Чистая прибыль

37440

176242

+138802

470,7

+370,7

Ср. кол. Акций

1075030

1075030

-

-

-

Прибыль(убыток) акции

(0,04)

(0,16)

-0,12

-

-

Дивиденды 1 шт.

-

-

-

-

-

Мат. затраты

4673768

3490204

-1183564

74,6

-25,4

Оплата труда

318786

316342

-2444

99,2

-0,8

Соц. Меры

129488

131963

+2475

101,9

+1,9

Амортизация

101047

56098

-44949

55,5

-54,5

Др. оперец. Расходы

344823

245148

-99675

71

-29

сумма

5567912

423975

-1328157

76

-24

Аналіз основних показників 2012 року порівняно з 2011 показав, що:

Дохід від реалізації знизився на 1 538 556 тис. грн, що склало 72% від показника минулого року.

ЧД знизився на 1544921 тис. грн, з Тр 72%.

Собівартість також була знижена на 1235777 тис. грн. що склало 16,3% від показника 2011 року.

В 2012 році ПАО «ДСС» активно зменшували основні затрати, такі як Інші затрати (на 90,4%, на суму 46 075 тис. грн), Фінансові затрати (17,7%, - 26 721 тис. грн), операційні витрати (на 55,4%, та - 39 545 ти. Грн), Мат. Витрати (- 25,4%, - 1183564 тис. грн)

Всі заходи дозволили після невдалого 2011 року знову закінчити рік з Чистим прибутком +138802 тис. Грн, що склало 470,7% у порівнянні з показником за 2011 рік.

2.2 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства

Запоріжжя є великим індустріальним містом, у якому знаходиться ряд великих металургійних заводів гігантів, відомих не тільки на території Україні, але і за її межами. До числа таких заводів відноситься і завод ВАТ «Дніпроспецсталь». Електрометалургійний завод «ДСС» ім. А.Н. Кузьміна - ведуче підприємство на Україні по виробництву якісної сталі і сплавів.

Завод побудований у роки першої радянської п'ятирічки. Його будівництво в місті Запоріжжя обумовлене безпосередньою близькістю Дніпровської ГЕС ім. В.І. Леніна з дешевою електроенергією. 10 жовтня 1932 р. випущена перша плавка електросталі, що і з'явилося початком біографії заводу. За період 76-ти літнього функціонування заводу виплавлено більш 48 млн. т. стали, зроблено 26 млн. т. прокату, майже 19 млн. т. холоднотягнутой сталі. У 1994 році на базі електрометалургійного заводу «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна створене Відкрите Акціонерне Товариство. З цього моменту на основі рішення Міністерства промисловості України (наказ № 98 від 31.03.94 р.) ознаменований новий етап в історії розвитку підприємства. Метою діяльності товариства є одержання прибутку за рахунок наукової, виробничої і підприємницької діяльності. Предметом діяльності ВАТ заводу «ДСС» є:

виробництво і збут стали, прокату, металовиробів виробничого і побутового призначення;

зовнішньоекономічна діяльність;

виробництво і збут с/г продукції;

надання послуг іншим юридичним особам, населенню;

торгівля продовольчими і промисловими товарами, у тому числі авто, мототехнічними і запчастинами до них;

внутрішні і міжнародні автомобільні перевезення.

Товариство є власником:

майна, переданого йому засновниками й учасниками у власність;продукції, зробленої товариством в результаті господарської діяльності;

- отриманого прибутку.

Майно товариства складається з основних і оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відбита в балансі товариства. Статутний фонд товариства складає 5 643 908 грн. Статутний фонд розділений на 1075030 простих іменних акцій номінальною вартістю 5,25 грн. Товариство має право змінювати розмір статутного фонду.

Завод «ДСС» містить у собі цехи:

- основні цехи (СПЦ -1, СПЦ - 2, СПЦ - 3, СПЦ - 5, ГКР);

переробні (прокатний, ковальський, термічний, калібрований, ковальсько-пресовий, копровий);

- допоміжні (ЖДЦ, РМЦ-1, ЦПМ, ЦС і П, ЭРЦ, ЭСЦ, ЦПП, Цспр, цех іспитів, авто-цех РСЦ, ЦРМО).

Сталеплавильні цехи заводу оснащені основними дуговими електропечами. В основних електродугових печах виплавляються леговані, високолеговані сталі і сплави в злитках розважуванням 0,625 (15 т). Методом вакуумно-дугового переплаву виробляються жароміцні сплави, корозійно-стійкі, конструкційні, підшипникові й інші сталі в злитках розважуванням від 1 до 7 т. Методом електрошлакового переплаву, виробляються підшипникові, конструкційні, корозійно-стійкі й інші сталі в злитках розважуванням 1,2 (20 т).

ВАТ «ДСС» спеціалізується на виробництві прокату і кувань круглого перетину, а також, холоднотягнутой сталі і сталі зі спеціальною обробкою поверхні, усього близько 1000 профіле-розмірів.

Найважливішим фактором досягнення високого рівня конкурентноздатності, як відзначається в багатьох дослідженнях, залишається концентрація виробництва, що вплине на скорочення тенденції до утворення гігантських промислових об'єднань. Поряд з концентрацією рівень конкурентноздатності буде визначатися такими факторами, як розвиток виробництва нових видів продукції і стимулювання становлення нових потреб. З ними зв'язані тенденції продовження росту витрат на дослідницькі і досвідчені розробки, рекламу і маркетинг.

Кінцевим результатом повинно стати створення виробничих систем нового покоління, що будуть працювати в режимі так званого нововведеного конвеєра. Суть цього підходу полягає в тім, щоб націлити підприємства, по-перше, на постійне впровадження у виробництво нових, більш зроблених виробів; по-друге, на неухильне скорочення усіх видів витрат на виробництво продукції; по-третє, на підвищення якісних і споживчих характеристик при зниженні цін на вироби, що випускаються.

РОЗДІЛ ІІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ПЛАНОВОГО ОБСЯГУ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

3.1 Аналіз факторів, що впливають на обсяг доходів підприємства від операційної діяльності

Аналіз факторів, що впливають на обсяг доходів підприємства ПАТ «Дніпроспецсталь» від операційної діяльності включає наступні етапи роботи:

- вивчення впливу на обсяг комерційного доходу (доходу від реалізації) таких факторів, як обсяг доходу від реалізації готової продукції та середній рівень комерційного доходу шляхом застосування методу ланцюгових підстановок або індексного методу;

- кількісну оцінку впливу на загальний обсяг комерційного доходу доходу від реалізації готової продукції закупівлі та середнього рівня торговельної надбавки;

- дослідження впливу на обсяг комерційного доходу (доходу від реалізації) таких факторів, як обсяг доходу від реалізації готової продукції (в фактичних та співставних цінах), індексу цін, структурних зрушень в доходах від операційної діяльності та рівня комерційного доходу шляхом застосування методу ланцюгових підстановок.

Аналізуючи дану модель спостерігаємо позитивну тенденцію до зростання комерційного доходу в 2011 році на 14082 тис. грн. та в 2012 - на 4885,67 тис. грн. в цілому. Більш впливовим фактором на зміну комерційного доходу в даній моделі є зміна обсягу доходу від реалізації готової продукції. Завдяки його приросту у 2011 році на 24997 тис. грн. або 22,12%, комерційний дохід зріс на 8375,92 тис. грн.. Також в цей період спостерігалось значне підвищення рівня комерційного доходу через зростання попиту на продукцію підприємства та збільшення кількості контрактів на оптове постачання. Зростання рівня комерційного доходу в 2011 році на 4,14% призвело до збільшення обсягів комерційного доходу підприємства на 5706,08 тис. грн.

В 2012 році темпи приросту результативного показника, як і тих, що на нього впливають були в кілька разів меншими, ніж у 2011 році. Тому в загальному приріст комерційного доходу склав 4885,67 тис. грн., відповідно за рахунок доходу від реалізації готової продукції реалізації зріс на 2951,06 тис. грн., а за рахунок рівня - на 8375,92 тис.

Також обсяг доходів підприємства прямо пропорційно залежить від середнього рівня торговельної надбавки (СРН), доходу від реалізації готової продукції закупівлі (ТО зак) та доходу від реалізації готової продукції реалізації (ТО реал). Залежність між цими чинниками може бути представлена наступним чином:

(2.7)

За допомогою даних таблиці 2.8 бачимо що на торговельному підприємстві ПАТ «Дніпроспецсталь» загальний обсяг комерційного доходу зростає в більшій мірі від підвищення підприємством рівня торговельної надбавки на товари, а також від збільшення доходу від реалізації готової продукції закупівлі. За рахунок зростання рівня торговельної надбавки на 9,8% і досягнення рівня 60,37 % у 2011 році обсяг комерційного доходу підприємства зріс на 8581,57 тис. грн.. Таке стрімке підвищення рівня надбавки було зумовлено закупівлею деякої групи товарів в іноземній валюті на час дестабілізації гривні в країні. Також на протязі року підприємство збільшило власну частку ринку, тому дане підвищення було обґрунтоване і доцільне. В свою чергу зріс і дохід від реалізації готової продукції закупівлі (на 10915 тис. грн.), що спричинило збільшення комерційного доходу на 5500,43 тис. грн.. В результаті загального впливу факторів обсяг комерційного доходу зріс в 2011 році на 14082,0 тис. грн.

В 2012 році темп росту всіх показників зменшились. Зростання доходу від реалізації готової продукції закупівлі забезпечило приріст комерційного доходу у розмірі 1783,2 тис. грн., а за рахунок рівня торговельної надбавки на товари - на 3102,46 тис. грн. відповідно. В результаті впливу цих факторів обсяг комерційного доходу збільшився на 4885,67 в 2012 році [1, c.23].

Наступною моделлю аналізу факторів, що впливають на обсяг комерційного доходу підприємства від реалізації товарів слід віднести обсяги та структуру реалізації товарів, рівень доходів від реалізації та індекс цін, що суттєво впливає на суму реальних доходів.

Взаємозалежність між цими факторами можна описати формулою:

(2.8)

де ТОсп - доходи від реалізації в співставних цінах;

Іц - індес цін;

Ркд - рівень комерційного доходу.

Аналіз цих факторів доцільно проводити методом ланцюгових підстановок. За цим методом:

Вплив факторів на зміну комерційного доходу ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2010- 2012 рр (3 модель) наведено в таблиці 2.9.

За даною моделлю у 2011 році найбільший вплив на зміну обсягу комерційного доходу мав дохід від реалізації готової продукції у співставних цінах, але в 2012 році найвагомішим чинником був індекс цін, за рахунок якого комерційний дохід збільшився на 2615,14 тис. грн.

Наступна модель відображає зміну комерційного доходу під впливом динаміки зміни обсягів роздрібного та оптового доходу від реалізації готової продукції.

Вплив факторів на зміну комерційного доходу ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2010- 2012 рр (4 модель) відображає таблиця 2.10.

Отже, ми бачимо, що розмір комерційного доходу в цілому прямо пропорційно залежить від обсягів реалізації підприємством товарів. Починаючи з 2010 року підприємство збільшує торгівлю вроздріб і зменшує оптову торгівлю. Рівень оптового комерційного доходу зменшився на 0,9 % в 2011 році і на 2,4 % в 2012 році. Така тенденція пов'язана з тим, що роздрібна торгівля є більш, вигідним джерелом отримання доходів, так як має вищий рівень націнки на товари.

Таким чином ми бачимо, що в основному комерційний дохід приносить саме роздрібна торгівля. В 2011 році за рахунок збільшення на 5% рівня роздрібного комерційного доходу приріст обсягу загального комерційного доходу склав 13158,5 тис. грн., В 2012 році темпи росту доходу від реалізації готової продукції були дещо нижчими, але в цілому цей процес генерував приріст комерційного доходу на суму 4885,7 тис. грн., 4531,2 тис. грн. - саме за рахунок роздрібного доходу від реалізації готової продукції.

Остання, п'ята модель факторного аналізу демонструє нам вплив на зміну комерційного доходу зрушень в структурі реалізації за основними товарними групами.

Отже, як дані таблиці 2.11 свідчать про те, що у 2011 році більше 50 % питомої ваги комерційного доходу припадало на такі товарні групи, як гастрономія та інші, приріст яких склав 5039,3 тис. грн. та 17995,3 тис. грн. відповідно. Це вплинуло на зростання комерційного доходу на 3311,7 та 7653 тис. грн. відповідно, що становило 10964,7 тис. грн. (дані групи товарів є найдорожчими посеред інших) в сумі, або майже 77% загального приросту даного доходу.

Найменшу частину комерційного доходу склали такі товарні групи, як бакалія, реалізація яких зменшилась в порівнянні з попереднім роком на 380,7 тис. грн., а також риба та рибні продукти, приріст продажів яких становив менше 16%, так як дана група товарів в основному реалізується дрібним оптом, кількість яких серед клієнтів зменшилась по причині виходу наприкінці 2011 року деяких з них із ринку взагалі [1, c.23].

В 2012 році загальний приріст комерційного доходу склав 4885,7 тис. грн., який відбувся за рахунок збільшення реалізації таких товарних груп, як бакалія на 1550,7 тис. грн., а також зріс продаж інших груп товарів на 1327,6 тис. грн..

Таким чином, проведення подібного факторного аналізу використовується для комплексного аналізу господарської діяльності підприємства ПАТ «Дніпроспецсталь», пошуку і класифікації факторів, що впливають на економічні явища і процеси та дозволяє виявити причинно-наслідкових зв'язки, що впливають на зміну конкретних показників господарської діяльності [17, c.23].

Отже, підвівши підсумки, можемо виділити окремі кількісні фактори, що мали найбільший вплив на рівень та обсяг комерційного доходу на ПАТ «Дніпроспецсталь» протягом 2010-2012 рр. (табл. 3.1)

Також на обсяг реалізації, і відповідно отримання доходів від основної діяльності впливають.екстенсивні та інтенсивні методи ведення господарської діяльності [18, c.431].

Екстенсивні фактори впливають на процес одержання прибутку через "кількісні" зміни: зміни обсягу засобів і предметів праці, фінансових ресурсів, часу роботи, чисельності персоналу, фонду робочого часу тощо.

Інтенсивні фактори впливають на процес отримання прибутку через "якісні" зміни: підвищення продуктивності праці персоналу, застосування прогресивних засобів і удосконалення технології просування та реклами, прискорення обертання оборотних засобів, підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення організації праці і більш ефективне використання фінансових ресурсів, підвищення рівня комерційного доходу та оптимізація рівня витрат обігу підприємства.

Таким чином, можна зробити висновок, що усі фактори взаємозалежні між собою і впливають на операційні результати діяльності підприємства в різних напрямках: одні - позитивно, інші - негативно. Тому в сучасних умовах нестабільності та невизначеності особливо актуальним постає питання дослідження та врахування всіх факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства для його успішної діяльності [19, c.55].

Таблиця 3.1 - Фактори впливу на обсяг комерційного доходу ПАТ «Дніпроспецсталь»

.Фактор

Спрямованість впливу

«Сила впливу»

Зростання обсягів реалізації товарів

Вплив мав позитивний характер, так як обсяг комерційного доходу збільшується прямо пропорційно до зміни обсягів реалізації, навіть при незмінних рівнях торговельних надбавок.

Висока

Збільшення середнього рівня торговельної надбавки

Дана тенденція була зумовлена закріпленням підприємством своїх позицій на ринку, активною маркетинговою політикою постійним пошуком нових партнерів, що забезпечило підвищення попиту населення на якісні товари, і відповідно підвищило отриманий комерційний дохід.

Висока

Зростання індексу споживчих цін

Сприяло підвищенню рівня комерційного доходу, але в меншій мірі, ніж попередні фактори.

Помірна

Збільшення продажу високоякісних товарів

Наявність високого попиту на такі групи товарів збільшило продаж в період свят та напередодні в кілька разів, що забезпечило приріст комерційного доходу.

Висока

Одним з основних завдань аналізу є вивчення впливу факторів, що впливають на зміну комерційного доходу від реалізації товарів. Такий аналіз необхідний для того, щоб забезпечити раціональне використання отриманого доходу. Вивчення впливу окремих факторів дозволяє також виявити можливості удосконалення управління доходами, визначити резерви підвищення його обсягів і рентабельності. Провівши факторний аналіз комерційного доходу за трьома моделями, було встановлено, що в кожній з них найбільший вплив на зміну його розміру мали зміна обсягів доходу від реалізації готової продукції, підвищення середнього рівня торговельної надбавки, а також рівень комерційного доходу.

3.2 Розрахунок планового обсягу доходу від операційної діяльності

Планування обсягу та структури доходів підприємства є одним з відповідальних етапів в системі економічного управління доходами. Це пояснюється важливим значенням цих показників в системі економічного та фінансового розвитку підприємства.

Оскільки підприємство отримує операційні доходи від різних джерел, то планування цих доходів повинно проводитись відокремлено.

Вище проведений аналіз показав, що головним джерелом отримання доходів є доходи від реалізації товарів, тобто комерційний дохід.

Основними вихідними передумовами планування цих доходів є: розроблений план реалізації товарів, що визнає обсяг та склад доходу від реалізації готової продукції підприємства за формами продажу та асортиментної структури; цільова сума прибутку підприємства, що забезпечує умови ефективного розвитку підприємства в плановому періоді; розроблена цінова політика.

Першим етапом планування доходів від реалізації є обґрунтування обсягу доходу від реалізації готової продукції в цілому та по товарним групам по підприємству ПАТ «Дніпроспецсталь» на 2013 рік.

Як видно з даних аналізу обсяг доходу від реалізації готової продукції підприємства ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2010-2012 роки цей показник має тенденцію до росту.

Згідно з цим методом обсяг та структура реалізації товарів розраховуються таким чином:

Визначається очікуваний дохід від реалізації готової продукції за поточний період.

Розраховуються середньорічні темпи зростання доходу від реалізації готової продукції в цілому по підприємству та в розрізі товарних груп.

Середні темпи зміни обсягу доходу від реалізації готової продукції визначаються за формулою:

Т = n-1 Yk/Y0, (3.1)

де Т - середньогеометричний темп зростання;

Yk - кінцевий показник динамічного ряду;


Подобные документы

 • Структура витрат підприємства, прибуток як основний результат його фінансово-господарської діяльності. Аналіз процесу управління формуванням прибутку ФГ "Еколан" та доцільності управлінських рішень щодо використання чистого прибутку підприємства.

  дипломная работа [579,7 K], добавлен 07.09.2010

 • Інформаційне забезпечення аналізу прибутку підприємства. Методи оцінки його формування та використання. Автоматизована система управління формуванням доходів підприємства. Модель оптимізації використання чистого прибутку від продажів "Фокстрот-Харків".

  курсовая работа [160,8 K], добавлен 09.07.2014

 • Сутність та значення прибутку підприємства. Техніко-економічна характеристика та аналіз фінансового стану ПП "Компанія Вітар". Аналіз факторів, які вплинуть на прибуток від операційної діяльності. Шляхи удосконалення управління прибутком підприємства.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 04.01.2013

 • Організаційно-економічна та господарська діяльність підприємства. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Напрямки використання чистого прибутку.

  курсовая работа [192,9 K], добавлен 10.01.2014

 • Економічна сутність і джерела формування прибутку підприємства. Шляхи та фінансові інструменти управління прибутком. Факторний аналіз прибутку і аналіз можливостей збільшення рентабельності діяльності. Застосування факторингу дебіторської заборгованості.

  дипломная работа [941,7 K], добавлен 06.06.2016

 • Організаційно-економічна характеристика, показники діяльності та організаційна структура управління на прикладі ПП "Метід". Аналіз ефективності використання оборотних коштів. Аналіз собівартості та рентабельності продукції. Динаміка доходів підприємства.

  курсовая работа [118,2 K], добавлен 11.01.2011

 • Нормативно-правове забезпечення діяльності комунального підприємства "Чернігівводоканал", перелік його установчих документів. Аналіз майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності, прибутку та рентабельності організації, оцінка її ділової активності.

  отчет по практике [156,1 K], добавлен 05.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.