Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Проблеми організації казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Виконання бюджетів органами Державної Казначейської Служби за доходами і видатками. Сучасні тенденції казначейського виконання місцевих бюджетів на прикладі Чернівецької області.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 17.03.2015
Размер файла 257,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Особливості казначейського обслуговування

місцевих бюджетів

Чолкан Я.О., Дармограй Н.В.

Науковий керівник - Поляк М.М.

м. Чернівці, Україна

В умовах державних перетворень, ринкових трансформаційних процесів в Україні та надання органам місцевого самоврядування більшої самостійності у реалізації поставлених перед ними соціальних та економічних проблем перед Державним казначейством України все більше постають завдання пошуку та реалізації нових методик управління наявними грошовими потоками місцевих бюджетів, які б забезпечували перш за все ефективне управління бюджетами, зі збереження головних принципів: ефективності, прозорості, справедливості та цільового спрямування.

Проблеми організації казначейського обслуговування місцевих бюджетів досліджували значна кількість вітчизняних науковців, серед них: Казюк Я., Дейкало Л. Є., Чубак А. Ю., Семенченко С. А. та ін. [2-3]. Проте дана тема є актуальною і для подальшого дослідження.

Державне казначейство України веде облік всіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, та за поданням органів стягнення, погодженим з відповідними фінансовими органами, здійснює повернення коштів, які були помилково або надмірно зараховані до бюджету [3, с. 131].

Казначейське обслуговування бюджетних коштів здійснюється відповідно до ст.43, 78 Бюджетного кодексу України. Державна казначейська служба України забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у національному банку України. Основні завдання та функції Казначейства України визначені Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим указом Президента України. Безпосередньо порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів регулюється наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» [2].

Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає: розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів; контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями; ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень бухгалтерського обліку; здійснення інших операцій з бюджетними коштами [1].

Досвід функціонування і розвитку казначейства інших країн показує, що основою ефективного та оперативного управління бюджетними коштами є акумулювання їх на єдиному бюджетному рахунку казначейства [3, с. 132].

У рамках загальної концепції реформування бюджетних процедур та з метою ефективного управління грошовими потоками, скорочення термінів проходження коштів, забезпечення і централізованого обліку надходжень до бюджетів усіх рівнів бюджетної системи, та одержання оперативної інформації про хід виконання бюджетів було впроваджено єдиний казначейський рахунок (далі - ЄКР). Роль ЄКР полягає у комплексному обслуговуванні всіх учасників бюджетного процесу, який об'єднує систему рахунків, що діють в єдиному режимі. Технологія функціонування ЄКР ґрунтується на принципі “єдності каси”, яка передбачає зарахування всіх доходів бюджету, що надходять, залучення і погашення джерел фінансування дефіциту бюджету, і здійснення всіх витрат з єдиного рахунку бюджету [3, с. 132].

Виконання місцевих бюджетів органами Державної Казначейської Служби здійснюється як за доходами, так і за видатками.

Статтею 46 Бюджетного Кодексу визначені такі стадії виконання бюджету за видатками: встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого розпису бюджету; затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), а також порядків використання бюджетних коштів; взяття бюджетних зобов'язань; отримання товарів, робіт і послуг; здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань; використання товарів, робіт і послуг для виконання заходів бюджетних програм; повернення кредитів до бюджету (щодо кредитування бюджету) [1].

Розглянемо сучасні тенденції казначейського виконання місцевих бюджетів на прикладі зведеного бюджету Чернівецької області. Органи Казначейства України у цій області здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів 286 місцевих бюджетів. Кількість розпорядників коштів місцевих бюджетів коливається від 964 у 2013 р. до 976 у 2014 р. та одержувачів - від 302 до 319 (рис.1).

Зміна кількості розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів протягом аналізованого періоду відбувається в сторону збільшення. Це, в свою чергу, вимагає вдосконалення мережі цих установ, спрямоване на скорочення їх кількості з метою спрощення та більш ефективного виконання місцевих бюджетів у Чернівецькій області.

казначейський місцевий бюджет

Рис. 1. Кількість розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються в органах Казначейства України у Чернівецькій області [5].

Дані звітності Чернівецької обласної ради про виконання місцевих бюджетів свідчать про збільшення обсягу видатків місцевих бюджетів: у 2010р. - на 36,4% порівняно з 2009р., у 2011р. - на 15,1% порівняно з 2010р., у 2012р. - на 173,3% порівняно з 2011р. у 2013р. - на 8,6% порівняно з 2012р. (рис.2).

Рис.2. Виконання зведеного бюджету Чернівецької області

за видатками (млн.грн.) [4].

Обсяг видатків на початок 4 кварталу 2014 року значно зріс порівняно з попереднім періодом, що свідчить про позитивні тенденції у виконанні місцевих бюджетів.

Таким чином, до основних проблемних питань використання механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів слід віднести: збільшення обсягу документації щодо розрахунково-касового обслуговування розпорядників коштів місцевого бюджету; повільне проходження платежів та їх затримка; неможливість здійснення контролю за своєчасністю та повним обсягом сплатою податків по конкретних платниках; обмеження дієздатності органів місцевого самоврядування щодо оперативного управління грошовими потоками,нестабільність в законодавстві України, тобто при зміні нормативів Державне казначейство змушене коригувати та доопрацьовувати методологічну і програмно-технічну базу, відсутність чіткого розмежування повноважень та функцій між органами місцевого самоврядування та органами Держказначейства в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів тощо [3, с. 135].

Отже, для забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку України постає необхідність в ефективному використанні бюджетних коштів та зосередженні фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку. Першочерговим завданням має стати наділення органів місцевої влади реальною фінансовою автономією, яка є обов'язковою умовою для підвищення рівня мобілізації бюджетних надходжень як на окремій території, так й у країні в цілому.

Також особливу увагу необхідно приділити пошуку джерел та розробленні дієвих механізмів мобілізації коштів до бюджетів відповідних рівнів, враховуючи сьогоднішні умови політичної та економічної нестабільності.

Список використаних джерел

Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua.

Дейкало Л. Є. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками та напрями його удосконалення [Електронний ресурс] / Л. Є. Дейкало, А. Ю. Чубак. - Ефективна економіка. - 2013. - №2. - Режим доступу - http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1790.

Казюк Я. Проблеми удосконалення механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів / Я. Казюк. С. 130-136.

Офіційний сайт Чернівецької обласної ради [Електронний ресурс] - Режим доступу - www.oblrada.cv.ua.

Веб-портал Державної казначейської служби [Електронний ресурс] - Режим доступу - www.treasury.gov.ua.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Забезпечення фінансовими ресурсами сфери освіти. Найголовніша характеристика казначейської системи. Питання казначейського обслуговування державних бюджетів. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками. Кошторис бюджетних установ.

  реферат [17,6 K], добавлен 22.01.2009

 • Сутність, структура місцевого бюджету, особливості його казначейського обслуговування. Адаптація європейського досвіду управління муніципальним бюджетом в Україні. Шляхи рішення проблемних питань щодо росту дебіторської і кредиторської заборгованості.

  магистерская работа [176,3 K], добавлен 27.09.2010

 • Економічний зміст і структура місцевих бюджетів, їх роль у розвитку території. Процес, проблеми складання і затвердження місцевих бюджетів, розподілу податків, зарубіжний досвід. Аналіз формування і виконання бюджету на прикладі Новгородківського району.

  дипломная работа [195,0 K], добавлен 06.03.2009

 • Основні функції Держказначейства у процесі виконання державного бюджету за доходами. Порядок перерахування коштів на центральний рівень. Законодавчо-нормативна база України, що регулює процедури обслуговування місцевих бюджетів органами Держказначейства.

  контрольная работа [19,7 K], добавлен 19.10.2012

 • Державне казначейська служба України в системі органів управління фінансами України. Процес казначейського обслуговування державного бюджету за доходами. Поняття єдиного казначейського рахунку та його структура. Облік та звітність про виконання бюджетів.

  отчет по практике [176,6 K], добавлен 21.02.2013

 • Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку території. Оцінка процесу складання, розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів. Аналіз формування доходів зведеного бюджету. Удосконалення системи фінансового вирівнювання територій.

  дипломная работа [542,1 K], добавлен 12.05.2012

 • Економічна сутність і значення доходів місцевих бюджетів. Склад дохідної бази місцевих бюджетів та тенденція їх формування. Вплив міжбюджетних трансфертів на дохідну базу місцевих бюджетів. Концепція подальшого реформування місцевих бюджетів України.

  курсовая работа [196,6 K], добавлен 28.02.2011

 • Місцеві бюджети: суть та структура. Характеристика доходів та видатків місцевих бюджетів. Особливості формування місцевих бюджетів Ізяславського району. Напрями вдосконалення виконання місцевих бюджетів. Аналіз видаткової частини місцевих бюджетів.

  дипломная работа [769,4 K], добавлен 03.12.2010

 • Теоретичні основи формування доходів і видатків місцевих бюджетів. Аналіз стану виконання місцевих бюджетів Львівської області, їх дохідної та видаткової частин. Проблеми, напрямки та шляхи зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування.

  курсовая работа [60,3 K], добавлен 14.02.2012

 • Бюджетна система України, її структура та побудова. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів за надходженнями. Аналіз доходів загального фонду бюджету Харківської області. Шляхи удосконалення управління та обліку місцевих бюджетів.

  дипломная работа [636,4 K], добавлен 23.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.