Ефективність управління оборотним капіталом

Управління оборотним капіталом підприємства на прикладі ОМКП "Орджонікідзетеплоенерго". Нормативно-правові документи, загальна характеристика фінансової діяльності. Аналіз фінансового стану підприємства, використання оборотних та власних коштів.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 19.07.2011
Размер файла 863,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

КОЗ = , (2.7)

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (КОДЗ) - це відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньої дебіторської заборгованості.

КОДЗ = , (2.8)

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (КОКЗ) - це відношення собівартості до середньої кредиторської заборгованості.

КОКЗ = , (2.9)

Важливою характеристикою ефективного використання оборотних засобів є час (період) їх обороту (Ч) - тривалість в днях одного обороту. Він визначається як відношення кількості календарних днів звітного періоду до коефіцієнта оборотності оборотних засобів за такою формулою:

ЧО = , (2. 10)

де Т - кількість днів, за яку обчислюється оборотність (при цьому вважається, що місяць дорівнює 30, квартал - 90, півріччя - 180 і рік - 360 дням).

Період обороту запасів (ЧОЗ) - визначається за формулою:

ЧОЗ = , (2. 11)

де З - середні залишки запасів, грн.;

СРП - собівартість реалізованої продукції, грн.

Період погашення дебіторської заборгованості (Чодз) - це середній період інкасації дебіторської заборгованості, тобто період її погашення:

Чодз = , (2. 12)

де ЗДЗ - середня дебіторська заборгованість.

Період операційного циклу (ЧОЦ) - є сумою періодів запасів і дебіторської заборгованості, що можна записати в такому вигляді:

ЧОЦ = ЧОЗ + ЧДЗ, (2. 13)

тобто, дорівнює тривалості перетворення придбаних матеріальних ресурсів на грошові кошти. Підприємства намагаються зменшувати загальну тривалість операційного циклу.

Період фінансового циклу (ЧФЦ) - період обороту коштів, який обчислюється як різниця між періодом операційного циклу і періодом погашення кредиторської заборгованості.

ЧФЦ = ЧОЦ - Чкз, (2. 14)

Скорочення тривалості фінансового циклу для підприємства є позитивним, однак від'ємне значення показника свідчить про нестачу коштів, тобто підприємство живе "в борг".

Всі зазначені показники оборотності оборотного капіталу на комунальному підприємстві "Орджонікідзетеплоенерго" за період з 2008 по 2010 рік розглянемо та проаналізуємо в таблиці 3. 7.

Отже, як бачимо К оборотності оборотних активів майже не змінюється протягом трьох періодів. Чим більша швидкість обороту, тим ефективніше працює підприємство. Звідси, підприємство працює на одному рівні три роки.

Таблиця 3. 7

Показники оборотності оборотного капіталу за період 2008 - 2010 років

Показники

2008 рік

2009рік

2010 рік

Відхилення к 2010 року

2008 рік

2009 рік

Ко

0,3

0,3

0,31

0,0

0,01

Кз

3,4

3,6

3,2

-0,2

-0,4

КОЗ

41,8

45,1

55,9

14,1

10,8

КОДЗ

0,98

0,86

0,97

-0,01

0,11

КОКЗ

0,45

0,43

0,53

0,08

0,1

ЧО

1200

1285,7

1161,3

-38,7

-124,4

ЧОЗ

8,6

7,9

6,4

-2,2

-1,5

Чодз

368,4

419,1

447,5

79,1

28,4

ЧОЦ

377

427

453,9

76,9

26,9

ЧФЦ

-423

-410

-225

198

185

К закріплення в порівнянні з 2008 роком, у 2009 році зростає, а в 2010 році спадає і досягає найменшого значення за три роки. Чим менший цей коефіцієнт, тим ефективніше використовується оборотний капітал, отже в 2010 році оборотний капітал використовується ефективніше ніж в попередні роки.

К оборотності запасів в 2010 році має найвище значення в порівнянні з 2008, 2009 роком, отже в 2010 році найефективніше обертаються запаси.

К оборотності дебіторської заборгованості найвищий показник мав в 2008 році в порівнянні з 2009 та 2010 роком, отже в 2008 році підприємство найбистріше отримало плату від своїх дебіторів.

К оборотності кредиторської заборгованості найвищий показник має в 2010 році в порівнянні з 2008, та 2009 роком.

Час обороту вказує скільки днів необхідно підприємству для поповнення його оборотних засобів. Чим менша тривалість обороту, тим менша потреба підприємства у власних оборотних засобах. Отже, найменша тривалість обороту на підприємстві була в 2010 році.

ЧОЗ (період обороту запасу), цей показник на час, протягом якого запаси трансформуються в кошти.

Зменшення значення (ЧОЗ) на кінець звітного періоду порівняно з його значенням на початок вважається позитивним. Отже, бачимо, що в кожному році, в порівнянні з попереднім, існує позитивна тенденція.

Показник ЧОДЗ (період погашення дебіторської заборгованості), зменшення його значення на кінець звітного періоду порівняно з його значенням на початок вважається позитивним, особливо в умовах інфляції. На жаль не в одному році не має позитивної тенденції щодо цього коефіцієнта.

Показник ЧОЦ (період операційного циклу) кожне підприємство намагається зменшити тривалість цього циклу, на превеликий жаль на моєму підприємстві тривалість операційного циклу з кожним роком тільки зростає.

Показник ЧФЦ (період фінансового циклу) має від'ємне значення на підприємстві в кожному році і свідчить про те, нестачу коштів, тобто підприємство живе "в борг".

Висновки та пропозиції

Місцем проходження переддипломної практики було ОМКП "Орджонікідзетеплоенерго". Структура підприємства відповідає статуту і штатному розпису заводу. Відповідно до чинного законодавства на підприємстві організована економічна робота. Вид економічної діяльності:

виробництво та розподілення тепла;

постачання пари та гарячої води.

Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи підприємство набуло з дня його державної реєстрації.

Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність. Керівник та головний бухгалтер підприємства несуть персональну відповідальність за достовірність ведення обліку.

Проаналізувавши фінансову діяльність можна зробити висновок, що фінансовий стан досліджуваного підприємства є незадовільний, за останні три роки його рентабельність не має позитивного значення і з кожним роком зменшується, ділова активність, платоспроможність незадовільна.

У ОМКП "Орджонікідзетеплоенерго" оборотні кошти зросли в 2009 році, а в 2010 - зменшились. Найбільшу частку в оборотних активах підприємства займає дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

Позитивним явищем в роботі підприємства є збільшення оборотності виробничих запасів, та ефективніше використання оборотного капіталу в 2010 році, ніж в попередні роки.

Найбільшу проблему в оборотних активах являє собою дебіторська заборгованість, а в її складі - дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, що може підтвердити аналіз.

За три роки частка простроченої заборгованості, як дебіторської, так і кредиторської, збільшується, що не співпадає із загальними тенденціями по Україні.

Негативними моментами для ОМКП "Орджонікідзетеплоенерго" виявились також: рівень абсолютної, загальної і критичної ліквідності, які знаходяться на нульовому значенні і говорить про неліквідність підприємства; великі суми дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги; недостатність власних джерел фінансування для оборотних коштів.

Основними напрямками прискорення оборотності оборотних коштів комунального підприємства "Орджонікідзетеплоенерго" є:

1. Щодо організації виробництва - впровадження нової техніки, удосконалення технологічного процесу з метою систематичного збільшення обсягу продукції (надання послуг); максимальна економія у витрачанні палива, матеріалів, інструментів та інше, ліквідація непродуктивних витрат та втрат у виробництві.

2. Щодо матеріально-технічного постачання - своєчасне укладання договорів та впорядкування договірних умов поставок у напрямку їх регулярності; впорядкування організації складського господарства підприємств у напрямку покращення умов зберігання матеріалів та палива, їх обліку та контролю за витрачанням.

3. Щодо реалізації продукції (послуг) - удосконалення системи розрахунків за надані послуги (продукцію), ліквідація простроченої абонентської заборгованості та вжиття необхідних заходів щодо своєчасного стягнення з споживачів належних платежів.

Список використаної літератури

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16. 07.1999р. №996-XIV

2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22. 05.1997р. № 283/97-ВР

3. Про платіжні системи і переведення коштів в Україні: Закон України від 05. 04.2001р. № 2346-ІІІ

4. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21. 12.2000р. №2181-ІІІ

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31. 03.1999р.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2. “Баланс”, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31. 03.1999р.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 03.1999р. №397/3690

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30. 07.1999р. №237

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31. 01.2000р. №20

10. Ареф'єва Е.В. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. - К.: ЄУ, 2009. - 94 с.

11. Бандурака О.М., Коробов Н.Л., Орлов П.І., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 2008.

12. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 4-е вид - во; - М.: Фінанси та статистика, 2008. - 416 с.

13. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 480 с.

14. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. Посібник - К.: Знання, 2007. - 320с.

15. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 2009р.

16. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності: Навч. посібник - К.: 2009р., 150с.

17. Грідчіна М.В. Фінанси: Підручник / - К.: 2008 р.,306 с.

18. Голубєв А.А. Фінанси і кредит: Навчальний посібник/ - К.: 2009р., 550с.

19. Горбатюк М.І. Економічний аналіз: Навчальний посібник / - К.: КНЕУ, 2008. - 540 с.

20. Зубовський В.М. Економіка підприємства. Опорний курс лекцій. - К.: вид-во Європейського університету, 2009. - 64 с.

21. Іванова Н.Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та практика. - Посібник - К.: Лібра, 2009. - 71 с.

22. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - К.: МАУП,2010р. - 148 с.

23. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Аналіз звітів. - 2-е вид - ня., та доп. - Посібник - М.: Финансы и статистика, 2009. - 512 с.

24. Ковальова А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Фінанси фірми: Підручник. - М.: ІНФРА-М, 2007. - 416 с.

25. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. - Посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 224 с.

26. Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Івашина О.С. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2009. - 160 с.

27. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2009. - 164 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.