Антикризове фінансове управління підприємством

Сутність, мета та завдання процесу антикризового фінансового управління підприємством. Загальні підходи до прогнозування банкрутства підприємства. Моделі та системи антикризового управління підприємством. Визначення ймовірності настання банкрутства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.01.2018
Размер файла 201,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Значення показника маневреності власних оборотних коштів у нашому випадку є нижчим нуля, отже стійкість компанії порушена. Це говорить про те, що залежність підприємства від позикових оборотних коштів є значною. Компанія не зможе самостійно формувати оборотний капітал і фінансувати свої оборотні активи тільки за рахунок власного капіталу. Висока залежність від позикового капіталу створює середньо- і довгострокові ризики. У поточних умовах компанія може працювати ефективно, однак збільшення вартості залучення позикових коштів, закриття доступу на кредитний ринок і ринок капіталу може призвести до проблем фінансування оборотного капіталу. Для збільшення значення показника доцільно працювати в напрямку збільшення суми власного капіталу та оптимізації структури активів. Це дозволить знизити залежність від кредиторів у питаннях формування оборотного капіталу.

Показники оцінки рентабельності господарської діяльності показують наскільки ефективно використовуються засоби (кошти), які можуть забезпечити отримання конкретного фінансового результату. (табл 2.5) Вони розраховуються так (формули 2.9 - 2.11):

Загальна рентабельність підприємства = чистий прибуток / валюта балансу (2.9)

Рентабельність виробничих засобів = чистий прибуток / основні засоби та інші необоротні активи (2.10)

Валова прибутковість від реалізації продукції = прибуток від реалізації продукції / виручка від реалізації (2.11)

Таблиця 2.5

Аналіз показників рентабельності господарської діяльності підприємтва за 2014-2016рр.

Показник

2014р.

2015р.

2016р.

Відношення 2016р. до 2014р., коеф.

Відхилення показників 2016 р. до 2014 р., +/?

Загальна рентабельність підприємства

-0,22

-0,13

-0,18

1,19

0,04

Рентабельність виробничих засобів

-0,39

-0,26

-0,5

0,82

-0,11

Валова прибутковість від реалізації продукції

0,07

0,1

0,07

1

0

Загальна рентабельність підприємства показує ефективність використання усього майна підприємства, тобто скільки гривень потрібно підприємству для отримання 1 грн прибутку незалежно від джерел залучення цих засобів. Його зменшення свідчить про зниження попиту на продукцію фірми та про перенакопичення активів.

Рентабельність виробничих засобів відображає ефективність використання основних засобів і показує величину прибутку на одиницю вартості основних засобів. Якщо поточний і плановий рівень завантаженості устаткування дозволяє продати частину основних засобів (якщо вони не потрібні в найближчій перспективі), то це слід зробити для збільшення ефективного використання активів.

Зменшення валової прибутковості від реалізації продукції свідчить про зниження цін при постійних витратах або зростання постійних витрат на виробництво, причиною яких могло бути зменшення попиту на продукцію підприємства.

2.3 Визначення ймовірності настання банкрутства на ПАТ «ДМКД»

Визначенню ймовірності банкрутства підприємств приділяється значна увага з боку вітчизняних та зарубіжних науковців. Для цього використовують безліч моделей, деякі з них будуть розглянуті на прикладі підприємства ПАТ «ДМКД».

Двохфакторна модель Альтмана -- це одна з найпростіших і наочних методик прогнозування ймовірності банкрутства, за використання якої необхідно розрахувати вплив тільки двох показників (формула 2.12): [26]

Z= -0,3877-1,0736*Х1 +0,0579*Х2 (2.12)

де Х1 -- коефіцієнт поточної ліквідності; Х2 -- частка позикових коштів у загальній величині пасиву балансу (коефіцієнт фінансової залежності). [18]

Z= -0,3877-1,0736*0,36 +0,0579*(-1,33) = -0,8577

При значенні Z > 0 ситуація в аналізованої компанії критична, ймовірність настання банкрутства висока. Перевагою цієї моделі оцінки ймовірності настання банкрутства є її простота розрахунку, а недоліком, як наслідок, обмежена кількість показників, що використовуються для розрахунку. Модель розроблена виключно для підприємств США та повністю не враховує вітчизняні економічні умови. [20]

Для визначення імовірності банкрутства українських підприємств доцільно скористатися моделлю прогнозування О.О. Терещенко. Сутність розробленої моделі полягає у визначенні інтегрального показника фінансового стану для різних класифікаційних груп підприємств в залежності від виду їх економічної діяльності. Нормативне значення моделі О.О. Терещенко відповідає 2. Чим менше значення фактичного показника у порівнянні з нормативним, тим більше ризик банкрутства на підприємстві. Особливістю методики О.О. Терещенко є те, що вона має трохи зміщені оцінки. У ній зроблено акцент на зменшенні помилкового віднесення фінансово неспроможних підприємств до групи стійких. Така асиметричність має на меті убезпечити інвестора від ризикового вкладення коштів, але знижує точність прогнозу в цілому. Іншим суттєвим недоліком цієї моделі є широкий інтервал невизначеності нормативних оцінок. [23] Однак, незважаючи на зазначені недоліки, така модель широко використовується в Україні, адже вона адаптована для вітчизняних підприємств, оскільки була створена на основі аналізу діяльності саме вітчизняних підприємств. (формула 2.13)

Z = 1,03Х1 + 0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 + 0,1Х6 (2.13)

де Х1 - сash-flow / зобов'язання; Х2 - загальна вартість активів / зобов'язання; Х3 - чистий прибуток / загальна вартість активів; Х4 - чистий прибуток / виручка від реалізації; Х5 - виробничі запаси / виручка від реалізації; Х6 - виручка від реалізації / загальна вартість активів.

Z = 1,03*0,005 + 0,08*0,577 + 10*(-0,185) + 5*(-0,192) + 0,3*0,073 + 0,1*0,963 = -2,6

Так як у 2016 році Z < 0, то підприємство є напівбанкрутом.

Тобто підприємство не може розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед кредиторами, це є наслідком ігнорування негативного впливу загроз або відсутністю засобів їх подолати в управлінській діяльності. Очевидно, що процедура банкрутства є крайньою негативною стадією і найгіршим наслідком низької ефективності антикризового управління.

У 1977 році британські вчені Р. Таффлер і Тішоу запропонували чотирьох факторну прогнозну модель (формула (2.14):

Z = 0,53*Х1 +0,13*Х2 +0,18*Х3 +0,16*Х4 (2.14)

де Х1 -- прибуток від реалізації продукції / поточні зобов'язання; Х2 -- оборотні активи / позиковий капітал; Х3 -- поточні зобов'язання / валюта балансу; Х4 -- чистий дохід від реалізації продукції / валюта балансу.

Z = 0,53*0,04 +0,13*0,36 +0,18*1,73 +0,16*0,96 = 0,533

Згідно з нормативним значенням, якщо величина Z рахунку більша ніж 0,3, це вказує на те, що підприємство має непогані довгострокові перспективи. Якщо показник Таффлера нижчий ніж 0,2 -- наймовірніше підприємство збанкрутує.

За цією моделлю наше підприємство має можливість успішної діяльності у довгостроковій перспективі, однак це викликано перш за все значення показника Х3, який складає 0,3114. Тобто із-за того що поточні зобов'язання підприємства майже вдвічі перевищують валюту балансу, бо підприємство має значення власного капіталу -11 057 116 внаслідок непокритого збитку.

Перевагою цього методу є простота розрахунку та можливість застосування при проведенні зовнішньої діагностики. Однак метод не враховує ринкову оцінку бізнесу (тобто котирування акцій), що є суттєвим недоліком. В Україні може використовуватися виключно як паралельна модель, оскільки значення коефіцієнтів не пов'язані з галуззю.

Бaчимo, щo кризoвий фiнaнсoвий стaн спoстeрiгaвся нa ПAТ «ДМКД» прoтягoм всьoгo aнaлiзoвaнoгo пeрioду. Отже, фiнaнсoвa стiйкiсть на досліджуваному пiдприємствi протягом досліджуваного періоду булa вiдсутня, пiдприємствo знaхoдилoсь у кризoвoму фiнaнсoвoму стaнi, тoму ми бачимо, що потрібно нeгaйнo прийняти aнтикризoву прoгрaму. Також підсумовуючи проведені розрахунки ймовірності банкрутства підприємства, слід відзначити, що більшість підтверджує, що ПАТ «ДМКД» значно погіршило своє фінансове становище та фінансову стійкість, що у 2016 році воно є неплатоспроможним, його діяльність є збитковою та підприємство є потенційним банкрутом.

3. Шляхи подолання кризи у фінансовому стані на ПАТ «ДМКД»

3.1 Напрями антикризовго фінансового управління

Для оцінки кризи на підприємстві у вітчизняній практиці використовується система коефіцієнтів: коефіцієнт поточної ліквідності (покриття); коефіцієнт забезпеченості власними коштами; коефіцієнт фінансової стійкості. Проте, не дивлячись на наявність великої кількості методик, що дозволяють прогнозувати банкрутство підприємства з тією або іншою мірою вірогідності, жодна з них не може претендувати на використання як універсальна. Однак, можна зазначити, що найбільш адаптованими до вітчизняних підприємств моделями визначення ймовірності банкрутств є дискримінантна модель О. Терещенка. Для того, щоб прогноз був більш обґрунтованим, рекомендується комплексно використовувати одночасно кілька методів прогнозування ймовірності банкрутства підприємства, що дозволить значно підвищити ступінь вірогідності отриманих результатів. Крім цього необхідно аналізувати, в якій галузі здійснює діяльність підприємство: мeтaлургiйнa гaлузь Укрaїни сьoгoднi oб'єктивнo прeдстaвляється слaбкoю. Цi слaбкoстi нoсять систeмний хaрaктeр, вoнa нe встигaє зa швидким нaрoщувaнням пoтeнцiaлу, oбсягiв i кaрдинaльними змiнaми в структурi свiтoвoгo мeтaлoвирoбництвa.

Тaким чинoм, мoжнa зрoбити зaгaльний виснoвoк, щo у 2014 - 2016 рoкaх дoхoднiсть тa прибуткoвiсть дiяльнoстi ПAТ «ДМКД» знаходилися в незадовільному стані. Вaртiсть aктивiв хоча і збільшилась, але набагато більше зрoсли пoзики тa крeдити, щo нeгaтивнo вплинулo нa фiнaнсoвe стaнoвищe. ПAТ «ДМКД» нeoбхiднo пeрeглянути дoцiльнiсть фiнaнсoвoї дiяльнoстi тa винaйти шляхи пiдвищeння eфeктивнoстi oпeрaцiйнoї дiяльнoстi. У підприємства знизилась питома вага грошових коштів та їх еквівалентів, власного капіталу, нерозділеного прибутку і навпаки, зросла питома вага дебіторської заборгованості, поточних зобов'язань, в тому числі кредиторської заборгованості. Іншими словами знизилась питома вага «здорових» статей і підвищилась питома вага «хворих» статей балансу. Високі темпи зростання дебіторської заборгованості свідчать про те, що підприємство не може отримать необхідну кількість платежів з бюджету. Внаслідок затримки платежів підприємство вимушене брати кредити для забезпечення своєї виробничої діяльності, збільшуючи водночас власні фінансові зобов'язання. Все це свідчить про іммобілізацію частини оборотних засобів із виробничого циклу. Особливою критичною спостерігається ситуація зі збільшення поточних зобов'язань і неможливістю підприємства будь-яким чином покрити їх. Такі результати аналізу повинні бути тривожним сигналом для керівництва підприємства.

Рoзрaхoвaнi пoкaзники мaнeврeнoстi влaснoгo кaпiтaлу та коефіцієнт фінансової незалежності тaкoж свiдчaть прo висoку зaлeжнiсть ПAТ «ДМКД» вiд зoвнiшнiх крeдитoрiв, aджe пiдприємствo нe мaлo влaснoгo oбoрoтнoгo кaпiтaлу. Пoкaзники лiквiднoстi ПAТ «ДМКД» прoтягoм 2014 - 2016 рoкiв нe дoсягaли нoрмaтивнoгo знaчeння тa мaли дужe низький вiдсoтoк, щo свiдчить прo тe, щo швидкo рoзрaхувaтися iз свoїми як пoтoчними, тaк i дoвгoстрoкoвими, бoргaми пiдприємствo нe змoжe. Одним з найбільш значущих показників, що характеризують ліквідність підприємства, визнається робочий капітал, або чистий оборотний капітал. В нашому випадку показник демонструє, що підприємство не лише не може погасити свої зобов'язання, а й змушена сгортати обсяги виробництва.

Пoкaзники фiнaнсoвoї стiйкoстi ПAТ «ДМКД» прoтягoм 2014 - 2016 рoкiв мaли негативну тенденцію. Тaким чинoм, бaчимo, щo кризoвий фiнaнсoвий стaн спoстeрiгaвся нa ПAТ «ДМКД» прoтягoм всьoгo aнaлiзoвaнoгo пeрioду. У нашому випадку значення показника є нижчим нуля, отже стійкість компанії порушена. Це говорить про те, що залежність підприємства від позикових оборотних коштів є значною. Компанія не зможе самостійно формувати оборотний капітал і фінансувати свої оборотні активи тільки за рахунок власного капіталу. Висока залежність від позикового капіталу створює середньо- і довгострокові ризики. У поточних умовах компанія може працювати ефективно, однак збільшення вартості залучення позикових коштів, закриття доступу на кредитний ринок і ринок капіталу може призвести до проблем фінансування оборотного капіталу. Як виявилось, фiнaнсoвa стiйкiсть на досліджуваному пiдприємствi протягом досліджуваного періоду булa вiдсутня, пiдприємствo знaхoдилoсь у кризoвoму фiнaнсoвoму стaнi, тoму нeгaйнo нeoбхiднo прийняти aнтикризoву прoгрaму.

Отже, підсумовуючи проведені розрахунки ймовірності банкрутства підприємства, слід відзначити, що більшість показників підтверджує, що ПАТ «ДМКД» значно погіршило своє фінансове становище та фінансову стійкість, що воно є неплатоспроможним, його діяльність є збитковою та підприємство є потенційним банкрутом.

Таким чином, антикризові заходи мають реалізовуватись не тільки тоді, коли криза вже руйнує бізнес, але й для профілактики, систематично. Підприємство має керуватись у своїй діяльності стратегічним планом, мати розроблені бізнес-плани по кожному напрямку бізнесу, а на їх підставі - плани модернізації обладнання, план-графік маркетингових заходів тощо. А фінансування цих заходів має проводитись на підставі діючої на підприємстві системи бюджетування. Вибір правильної та найефективнішої стратегії антикризового управління, дотримання всіх правил та етапів виходу з кризи гарантує довгостроковий успіх підприємства. Для цього слід розглянути методику визначення кризового стану підприємства як головну складову антикризового фінансового управління.

Розроблена антикризова фінансова програма для ПАТ «ДМКД» має певний перелік заходів, що матимуть стабілізаційний вплив на фінансовий стан досліджуваного підприємства. Так для пiдвищення ефективнocтi дiяльнocтi пiдприємcтвa, збереження кoнкурентocпрoмoжнocтi йoгo прoдукцiї неoбхiднo вживaти зaхoди щoдo зниження витрaт нa пiдприємcтвi, виявляти мoжливi резерви зменшення coбiвaртocтi прoдукцiї. Нa метaлургiйнoму пiдприємcтвi iз мaтерiaлoмicтким й енергoємним вирoбництвoм прoдукцiї, зниження coбiвaртocтi прoдукцiї мoжливе, перш зa вcе, шляхoм пoшуку нoвих технoлoгiй виробництва. Для тoгo, щoб ефективнo викoриcтaти нaявнi реcурcи нa пiдприємcтвi тa дocягти мaкcимaльнoгo рiвня їх вiддaчi, неoбхiднo здiйcнювaти пocтiйний кoнтрoль тa упрaвлiння ними.

3.2 Пропозиції щодо покращення фінансового стану на ПАТ «ДМКД»

Оргaнiзaцiйними зaходaми з покрaщення упрaвлiння фiнaнсово- господaрською дiяльнiстю ПАТ «ДМКД» є:

- створення тa впровaдження новiтнiх i удосконaлених трaдицiйних технологiй, в тому числi, енерго- тa ресурсозберiгaючих екологiчно чистих технологiй;

- технологiчне переоснaщення aгломерaцiйного, доменного, стaлеплaвильного тa прокaтного виробництв з оновленням основних фондiв, пiдвищення експлуaтaцiйних покaзникiв метaлургiйного облaднaння тa якостi метaлургiйної продукцiї;

- зaбезпечення вiдповiдностi структури внутрiшнього попиту можливостями метaлургiйної промисловостi шляхом мiжгaлузевої координaцiї;

- розвиток мiжгaлузевої координaцiї для зaбезпечення структури метaлопродукцiї потребaм внутрiшнього ринку;

- прiоритетний розвиток прокaтного виробництвa, виготовлення високоякiсного метaлопрокaту, конкурентоспроможного нa внутрiшньому тa свiтовому ринкaх;

- удосконaлення стaцiонaрних пилоуловлюючих устaновок тa водоочисних споруд з використaнням нових технологiчних зaсобiв тa мaтерiaлiв;

- полiпшення екологiчного стaну дiючих виробництв, впровaдження екологiчно безпечних технологiй в основному тa допомiжному виробництвaх;

- зниження виходу вiдходiв i питомих викидiв шкiдливих речовин до повiтряного тa водного бaсейнiв;

- збiльшення обсягiв тa ефективностi переробки вiдходiв виробництвa нa пiдстaвi створення тa впровaдження економiчно доцiльних технологій.

Впровадження запропонованих заходів в діяльність ПАТ «ДМКД» дозволить підприємству вийти з кризового фінансового стану та почати розвиватися. Таким чином, гoлoвнoю прoблeмoю ПAТ «ДМКД» є відсутність прибутковості діяльності, що призводить до низького рiвня oкрeмих пoкaзникiв фiнaнсoвoї стiйкoстi, oбумoвлeного нeдoстaтньoю вeличинoю влaснoгo кaпiтaлу для фiнaнсувaння дiяльнoстi гoспoдaрюючoгo суб'єктa. Нa сьoгoднiшнiй дeнь для ПAТ «ДМКД» aктуaльним питaнням виступaє відновлення прибутковості та oптимiзaцiя структури кaпiтaлу, oснoвними критeрiями якoї є мaксимiзaцiя рiвня прoгнoзoвaнoї фiнaнсoвoї рeнтaбeльнoстi тa мiнiмiзaцiя вaртoстi кaпiтaлу. Тoж oдним iз стрaтeгiчних зaвдaнь ПAТ «ДМКД» є привeдeння спiввiднoшeння влaснoгo i пoзикoвoгo кaпiтaлу дo oптимaльнoгo спiввiднoшeння, якe зaбeзпeчить i мaксимaльний рiвeнь фiнaнсoвoї рeнтaбeльнoстi, i дoстaтнiй рiвeнь фiнaнсoвoї стiйкoстi, a, відповідно, i її зміцнення, що дозволить підприємству вийти з фінансової кризи, в якій воно знаходиться.

Висновки

Отже, під час написання курсової роботи були виконанні всі завдання, що ставилися на початку її написання та можна зробити наступні висновки.

В сучасних умовах підприємствам дуже складно планувати і здійснювати свою діяльність у довгостроковій перспективі. Тому особливої актуальності, в умовах спаду економічного зростання, набув процес розробки та використання ефективних методів і форм здійснення антикризового управління підприємством. Негативний вплив на підприємства тенденцій світової економіки викликав потребу в проведенні аналізу ефективності процесу управління ним, а саме антикризового управління підприємством і вибору найбільш ефективних форм його здійснення. Вибір правильної та найефективнішої стратегії антикризового управління, дотримання всіх правил та етапів виходу з кризи гарантує довгостроковий успіх підприємства. Маштабність досліджень в сфері антикризового управління зумовлюється також нагальністю проблеми визначення системи заходів попередження кризових явищ та можливості їх уникнення в майбутньому.

Під час виконання роботи було визначено основні напрямки антикризового управління на основі антикризової програми. Крім цього було розглянуто особливості основних інструментів та моделей антикризового управління та доцільності їх використання, а саме коефіцієнтів поточної ліквідності (покриття); забезпеченості власними коштами; фінансової стійкості, моделі визначення ймовірності банкрутств О. Терещенка, Таффлер і Тішоу та Альтмана.

У процесі дослідження діяльності підприємства ПАТ «ДМКД» була розроблена антикризова фінансова програма, яка має певний перелік заходів, що матимуть стабілізаційний вплив на фінансовий стан досліджуваного підприємства. Впровадження запропонованих заходів в діяльність ПАТ «ДМКД» дозволить підприємству вийти з кризового фінансового стану та почати розвиватися.

Список використаної літератури

1. Андрущак Є.М. Діагностика банкрутства українських підприємств / Є.М. Андрущак // Фінанси України. 2004. № 9. C. 118--124.

2. Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием [Текст] / И. А. Бланк. - К.: Эльга, Ника- Центр, 2006. 672 с.

3. Воронкова Т.Є. Сравнительная характеристика методов оценки кризисного состояния предприятий с применением формул Э. Альтмана и А.А. Терещенко / Т.Є. Воронкова, Ю.В. Чернюк // "Украина -- Болгария -- Европейский Союз: современное состояние и перспективы". Сборник материалов международной научно-практической конференции. Т. 1. Херсон -- Варна: Херсон, ПП Вишемирский В.С., 2012. С. 60--64.

4. Гребенікова О.В. Дискримінантна модель діагностики неплатоспроможності українських підприємств машинобудівної галузі / О.В. Гребенікова, К.О. Соломянова-Кирильчук // Фінанси України. 2007. № 12. C. 129-- 137.

5. Гриценко Л.Л. Дискримінантна модель діагностики банкрутства малих підприємств /Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, А.А. Губар // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 2009 р. С. 256--262.

6. Грязнова А. Г. Антикризисный менеджмент [Текст] / А. Г. Грязнова. М.: Тандем; ЭКМОС, 1999. 368 с.

7.Єлисєєва О.К. Методи та моделі оцінки і прогнозування фінансового стану підприємств / О.К. Єлисєєва, Т.В. Решетняк. Краматорськ: ДДМА, 2008. 208 с.

8. Калашникова Т.В. Фінансовий стан підприємства: сутність та оцінка / Т.В. Калашникова // Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Економіка і менеджмент». 2011. № 3. С. 115-118.

9. Клебанова Т. С. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління [Текст] / Т. С. Клебанова, О. М. Бондар, О. В. Мозенков. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. 272 с.

10. Лігоненко Л. О. Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління та економічного зростання суб'єктів підприємництва [Текст] / Л. О. Лігоненко. К.: 1999. Вип. 3. 145 с.

11. Матвійчук А. Діагностика банкрутства підприємств / А. Матвійчук // Економіка України. 2007. № 4. С. 20--28.

12. Онисько С. М. Фінансова санація і банкрутство підприємств [Текст]: підручник / С. М. Онисько. 2-ге вид., виправлене і доповнене. Львів: «Магнолія 2006», 2008. 268 с.

13.. Пестун І. В. Маркетингове інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень у фармації [Текст] / І. В. Пестун, З. М. Мнушко, В. В. Преснякова // Фармацевтичний журн. 2007. № 1. С. 9-14.

14. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві [Текст]: монографія / О. О. Терещенко. К.: КНЕУ, 2004. 268 с.

15. Терещенко О.О. Дискримінанта модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства / О.О. Терещенко // ЕкономікаУкраїни. 2003. № 8. C. 38--45.

16. Юрій Е. О. Методичний інструментарій антикризового управління підприємством / Е. О. Юрій, І. І. Баєва. Кримський економічний вісник № 1 (08) лютий 2014. С. 27-30.

17. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

18. Дягель О.Ю. Диагностика вероятности банкротства организаций: сущность, задачи и сравнительная характеристика методов. [Електронний ресурс] -- Режим доступу: http://1fin.ru/?id=201.

19. Маслова И.А. Методы диагностики вероятности банкротства [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.upruchet.ru/articles/2006/2/ 4011.html.

20. Матвійчук А. В. Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://oaji.net/articles/2015/1846-1428045809.pdf

21. Модель прогнозу ризику банкрутства [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.com/ 11200611/finansi/r-model_prognozu_riziku_bankrutstva.

22. Славюк P.А. Фінанси підприємств. Оцінка фінансового стану підприємства за методикою Бівера [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/101951-otsnka-fnansovogo-stanu-pdprimstva-zametodikoyu-bvera-.html.

23. Універсальна дискримінантна модель [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/.

24. Фінанси підприємств. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pidruchniki.com/18000102/finansi/otsinka_ymovirnosti_bankrutstva_pidpriyemstva_osnovi_- rahunku_altmana.

25. Шапурова О.О. Моделі оцінки банкрутства та кризового стану підприємств [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2009/17.pdf.

26. Altman, E. I. (1968) “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy”. The Journal of Finance, 23(4) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.raggeduniversity.co.uk/wpcontent/uploads/2016/08/FINANCIAL-RATIOS-DISCRIMINANT-ANALYSIS-AND.pdf.

Додатки

Додаток А

Таблиця А.1

Форма № 1. Баланс ПАТ «ДМКД» за 2014-2015 рр., тис. грн.

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

171

97

первісна вартість

1001

1528

1534

накопичена амортизація

1002

1528

1534

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2713035

3163612

Основні засоби

1010

1929465

2102138

первісна вартість

1011

4157127

4458489

знос

1012

2227662

2356351

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

0

0

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

98975

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

53494

64110

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

4795140

5329957

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1496738

1625295

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

376629

1368959

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

За виданими авансами

1130

353335

197704

з бюджетом

1135

1169464

1311293

у тому числі з податку на прибуток

1136

167063

167063

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

100317

20822

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

338222

168136

Витрати майбутніх періодів

1170

5765

6805

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

3843954

4699014

III. Необоротні активи утримувані для продажу та групи вибуття

1200

149

0

Баланс

1300

8639243

10028971

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1694136

1694136

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

4

3

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-8647851

-10004158

Неоплачений капітал

1425

0

0

Вилучений капітал

1430

0

0

Усього за розділом I

1495

-6953711

-8310019

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

1515

47047

105

Довгострокові забезпечення

1520

315675

268685

Цільове фінансування

1525

80

0

Усього за розділом II

1595

362802

268790

III. Поточні зобов'язання та забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

2382686

3704650

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

93884

64003

товари, роботи, послуги

1615

10851604

10767360

розрахунками з бюджетом

1620

74513

76253

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

19388

16567

розрахунками з оплати праці

1630

42745

47724

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

1151829

1625676

Поточні забезпечення

1660

75467

76995

Доходи майбутніх періодів

1665

445

582

Інші поточні зобов'язання

1690

537591

1690390

Усього за розділом ІІІ

1695

15230152

18070200

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

8639243

10028971

Таблиця А.2

Форма № 1. Баланс ПАТ «ДМКД» за 2015-2016 рр., тис. грн.

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

97

870

первісна вартість

1001

1534

2530

накопичена амортизація

1002

-1437

-1660

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3163612

1509445

Основні засоби

1010

2102138

3813561

первісна вартість

1011

4458489

6340123

знос

1012

-2356351

-2526562

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

0

0

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

64110

80643

Інші необоротні активи

1090

0

0

у тому числі передплата з податку на прибуток

1090 (а)

0

0

Усього за розділом I

1095

5329957

5404519

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1625295

3177039

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1368959

3400296

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130

197704

188797

з бюджетом

1135

1311293

2107799

у тому числі з податку на прибуток

1136

167063

167063

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

20822

331132

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

168136

34681

Витрати майбутніх періодів

1170

6805

44084

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

4699014

9283828

III. Необоротні активи утримувані для продажу та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

10028971

14688347

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1694136

1694136

у тому числі: внески до

незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

3

3

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-10004158

-12751255

Неоплачений капітал

1425

0

0

Вилучений капітал

1430

0

0

Усього за розділом I

1495

-8310019

-11057116

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

1515

105

105

Довгострокові забезпечення

1520

268685

298404

Цільове фінансування

1525

0

0

Усього за розділом II

1595

268790

298509

III. Поточні зобов'язання та забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

3704650

4146574

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

64003

0

товари, роботи, послуги

1615

10767360

14418503

розрахунками з бюджетом

1620

76253

78861

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

розрахунками зі страхування

1625

16567

29106

розрахунками з оплати праці

1630

47724

120974

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

1625676

3342751

Поточні забезпечення

1660

76995

75898

Доходи майбутніх періодів

1665

582

532

Інші поточні зобов'язання

1690

1690390

3233755

Усього за розділом ІІІ

1695

18070200

25446954

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

-

-

Баланс

1900

456 954 432

436 819 864

Інші поточні зобов'язання

1690

748 726

1 988 551

Усього за розділом IІІ

1695

36 444 056

31 427 065

ІV. Зобов'язання пов'язані з необоротними активами утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

10028971

14688347

Додаток Б

Таблиця Б.1

Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ПАТ «ДМКД» за за 2014-2015 рр., тис. грн.

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

4

5

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

16713820

14208525

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 14948958 )

( 13171601 )

Валовий:

-

прибуток

2090

1764862

1036924

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

2120

2650253

289917

Адміністративні витрати

2130

( 217705 )

( 169139 )

Витрати на збут

2150

( 811866 )

(636779 )

Інші операційні витрати

2180

( 3743111 )

( 927626 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:

-

прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 357567 )

( 406703 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

22296

5141

Інші доходи

2240

83500

56549

Фінансові витрати

2250

( 319137 )

( 165170 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 836465 )

( 1348891 )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 1407373 )

( 1859074 )

Вигода з податку на прибуток

2300

17897

(9285)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 1389476 )

( 1868359 )

Сукупний дохід

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів*

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів*

2405

0

0

Накопичені курсові різниці**

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств*

2415

0

0

Інший сукупний дохід*

2445

40450

-30044

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

40450

-30044

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

-7281

-5408

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

33169

-24636

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1356307

-1892995

III. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Матеріальні затрати

2500

14407092

12631509

Витрати на оплату праці

2505

786471

667368

Відрахування на соціальні заходи

2510

258829

260171

Амортизація

2515

167718

171467

Інші операційні витрати

2520

1613510

1096316

Разом

2550

17233620

14826831

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій

2600

6776544000

6776544000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

6776544000

6776544000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.20504

-0.27571

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.20504

-0.27571

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Таблиця Б.2

Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ПАТ «ДМКД» за 2015-2016 рр., тис. грн.

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

5

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

14146198

16713820

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 13192677 )

( 14948958 )

Валовий:

прибуток

2090

953521

1764862

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

2120

7422794

2650253

Адміністративні витрати

2130

( 247431 )

( 217705 )

Витрати на збут

2150

( 813843 )

( 811866 )

Інші операційні витрати

2180

( 9713359 )

( 3743111 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 2398318 )

( 357567 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

6098

22296

Інші доходи

2240

55645

83500

Фінансові витрати

2250

( 371647 )

( 319137 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 18784 )

( 836465 )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 2727006 )

( 1407373 )

Вигода з податку на прибуток

2300

9941

17897

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 2717065 )

( 1389476 )

Сукупний дохід

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів*

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів*

2405

0

0

Накопичені курсові різниці**

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств*

2415

0

0

Інший сукупний дохід*

2445

-36624

40450

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-36624

40450

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

6592

-7281

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-30032

33169

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-2747097

-1356307

III. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Матеріальні затрати

2500

13803535

14407092

Витрати на оплату праці

2505

881574

786471

Відрахування на соціальні заходи

2510

194267

258829

Амортизація

2515

207647

167718

Інші операційні витрати

2520

1900072

1613510

Разом

2550

16987095

17233620

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій

2600

6776544000

6776544000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

6776544000

6776544000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.40095

-0.20504

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.40095

-0.20504

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.