Організація обліку фінансових результатів

Концептуальні основи організації обліку доходів та витрат. Формування й відображення в фінансовій звітності результатів діяльності підприємств. Порядок формування прибутку на підприємстві. Удосконалення організації обліку фінансових результатів.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.02.2011
Размер файла 143,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Формування фінансових результатів наведено у системі рахунків на рис.2.3.

Рис.2.3. Схема визначення фінансового результату

Для раціональної організації бухгалтерського обліку, своєчасного і повного відображення в обліку всіх його об'єктів на підприємстві існує документооборот.

Документообіг - рух службових документів на підприємстві (організації) від дати їхнього створення чи одержання до дати завершення виконання або надсилання.

Кожна господарська операція, що здійснена на підприємстві, повинна бути відображена в бухгалтерському обліку. У зв'язку з тим, що документи оформлюють працівники, які здійснюють господарські операції (далеко не завжди бухгалтери), на підприємстві необхідно чітко розмежувати відповідальність за оформлення і подання первинних документів до місць їх обробки та зберігання.

Для того, щоб спроектувати систему документообігу, необхідно встановити порядок створення і руху цих документів, а також визначити коло осіб, відповідальних за їх заповнення чи прийняття рішення по них.

Кожного дня документи проходять такі етапи:

· складання документа;

· передача в бухгалтерію;

· перевірка і обробка бухгалтером;

· відображення операцій в бухгалтерському обліку;

· передача в архів.

Порядок документообігу залежить від характеру й особливостей господарських операцій та їх облікового оформлення, а також від структури підприємства і його облікового апарату. Такий порядок розробляє бухгалтерська служба підприємства і затверджує керівник підприємства при визначенні облікової політики підприємства .

Облікова політка - це сукупність облікових принципів, методів, процедур та заходів для забезпечення якісного, безперервного проходження інформації від етапу первинного спостереження до узагальнюючого - складання фінансової звітності.

На основі структурної схеми підприємства, положень про структурні підрозділи та посадові інструкції співробітників, інших внутрішніх нормативних актів підприємства розробляється графік документообігу на підприємстві( Додаток М), який є додатком до Наказу про облікову політику (Додаток Н).

Графік документообігу - це затверджений порядок обробки інформації, що зазначена в первинних документах, який регламентує строки складання, надання та обробки первинних документів; визначає перелік документів, час їх просування та обробки, посадових осіб, відповідальних за складання документів, порядок передачі документів по інстанціях для обробки, строк надходження документів до бухгалтерії від комірників, майстрів тощо, термін обробки і проходження документів всередині облікового відділу і завершення всіх робіт за звітній період до складання бухгалтерського балансу та звітності[1].

Графік документообігу розробляється головним бухгалтером, затверджується і вводиться в дію наказом керівника для того, щоб бути безумовно обов'язковим не тільки для облікових, але й для інших працівників, пов'язаних з первинними документами та веденням обліку.

Наказ про облікову політику -- це документ внутрішнього користування, який підписують особи, що мають право першого та другого підпису (традиційно -- керівник та головний бухгалтер або бухгалтер). При складанні наказу, крім факторів нормативно-правового характеру, необхідно також враховувати: юридичний статус підприємства (форма власності та організаційно-правова форма), галузеву специфіку підприємства, наявність кваліфікованих бухгалтерських кадрів та ін. Сам наказ має повно відображати особливості організації та ведення бухгалтерського обліку і складання звітності на підприємстві. Форма та зміст наказу на сьогодні не регламентуються.

Внесення змін до наказу про облікову політику протягом поточного року не допускається. Цю принципову норму регламентує чинний Закон. Будь-яка зміна положень облікової політики має бути обґрунтована і відображена у пояснювальній записці до річного звіту підприємства.

ПП «АФ «Анастасія плюс» розробили свій робочий план рахунків. (Додаток П). При розробці робочого плану рахунків за основу взяли "План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" (далі - План рахунків). Основним документом, який регламентує порядок використання Плану рахунків, є Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Ці документи затверджені одним наказом МФ України від 30.11.99 р. №291, який зареєстрований у Мінюсті 21.12. 99 р. за №892/4185.

При складанні робочого плану рахунків головне - щоб його структура була спрямована на забезпечення необхідною інформацією відповідних користувачів при складанні фінансової та іншої звітності підприємства (як зовнішньої, так і внутрішньої). Необхідно максимально забезпечувати потрібною фінансово-економічною інформацією управлінські структури підприємства, гарантувати прозорість фінансового обліку та фінансової звітності, сприяти збереженню комерційної таємниці.

2.3 Шляхи удосконалення обліку фінансових результатів

Інтеграція вітчизняної економіки у світовий економічний простір на засадах партнерства потребує проведення поглиблених досліджень теоретико-методологічного і практичного характеру, направлених на забезпечення кардинального підвищення ефективності господарювання. В умовах ринкової економіки основний показник ефективності господарювання, основа економічного розвитку підприємства - прибуток, що є головним фактором, який визначає гостроту та необхідність вирішення проблем удосконалення обліку фінансових результатів з метою формування надійного фундаменту для підвищення економічної результативності підприємств.

Фінансові результати як облікова категорія визначаються різницею між доходами і витратами або приростом (зменшенням) власного капіталу підприємства, створеним в процесі підприємницької діяльності за звітний період за виключенням зміни капіталу за рахунок внесків або вилучення власниками. Таке визначення найбільш повно розкриває сутність фінансових результатів і підтверджується при формуванні фінансової звітності, яка передбачає відображення фінансових результатів, а саме Балансу і Звіту про фінансові результати.

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій фінансові результати формуються в розрізі видів діяльності. Кожен вид діяльності характеризується доходами і витратами, що необхідні для отримання цих доходів (згідно принципу нарахування та відповідності доходів і витрат). Слід зазначити, що вищезазначений принцип разом з високим ступенем деталізації доходів і витрат створює систему, яка є досить зручною для складання звітності та максимально наочною для прийняття рішень.

Дослідження розподілу фінансових результатів за видами діяльності у взаємозв'язку із доходами і витратами, що їх формують дозволили відмітити певну невідповідність між назвами рахунків, видів діяльності і їх змістом, що викликано розбіжностями між Інструкцією про застосування Плану рахунків та П(с)БО, що визначають види діяльності.

Так, П(с)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” визначає розподіл звичайної діяльності на операційну, фінансову та інвестиційну. Згідно з П(с)БО 3 “Звіт про фінансові результати” та Інструкцією про застосування Плану рахунків доходи, витрати і фінансові результати поділяються на операційні, фінансові та інші.

Для приведення обліку доходів, витрат і фінансових результатів до єдиної системи групування на мою думку важливо уточнити вищевказану класифікацію з врахуванням визначень передбачених національними стандартами щодо видів діяльності.

Так, згідно з визначенням інвестиційної діяльності доходи і втрати від участі в капіталі (рахунок 72 і 96 відповідно), які на сьогоднішній день відносяться до результатів фінансової діяльності, доцільно віднести до результатів інвестиційної діяльності. Проаналізувавши структуру “Фінансових доходів” (рахунок 73) можна зробити висновок, що «Дивіденди одержані» (субрахунок 731) та „Відсотки одержані” (субрахунок 732) належать до результатів інвестиційної діяльності, оскільки є частиною прибутку отриманого від інвестицій.

Рахунки 74 “Інші доходи” та 97 “Інші витрати” майже в повному складі відносяться до інвестиційної діяльності. Такий висновок підтверджується визначенням інвестиційної діяльності та Інструкцією про застосування Плану рахунків, в якій сказано??Рахунок 74 “Інші доходи” призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства. Рахунок 97 “Інші витрати” призначено для обліку витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також витрат страхової діяльності .

Разом з тим, субрахунок 745 „Дохід від безоплатно одержаних активів” доцільно відображати у складі доходів від фінансових операцій.

У зв'язку з цим також правомірно було б виділити зі складу рахунків? 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці” та 974 “Втрати від неопераційної курсової різниці” курсові різниці пов'язані з фінансовою діяльністю і обліковувати їх в складі рахунку 73 “Фінансові доходи” та рахунку 95 “Фінансові витрати”.

Формування, визнання та оцінка доходів здійснюється підприємством за принципом нарахування, що відповідає вимогам міжнародних стандартів. Водночас існують недоліки методологічного характеру відносно відображення цієї інформації у Звіті про фінансові результати.

Спростити форму Звіту про фінансові результати можна за рахунок відображення в ній лише «чистих» доходів, що передбачає відповідні зміни і в схемі бухгалтерських проводок.

Так, на відміну від вітчизняної практики міжнародні стандарти не мають жорсткої регламентації відносно відображення доходів від реалізації продукції (товарів, послуг). В західній практиці підприємство має право самостійно обирати? показувати валовий дохід або тільки чистий дохід від реалізації. Як свідчить практика, більшість західних підприємств наводять у Звіті про прибутки та збитки лише чистий дохід. Це зумовлено поширеним підходом до відображення реалізації, згідно з яким податки з продажу (в тому числі ПДВ) не відображуються на рахунку “Продаж” (або “Реалізація”) - табл.2.1.

Таблиця 2.1.

Відображення в обліку доходу (виручки) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)

Зміст

Опублікована кореспонденція

Запропонована

кореспонденція

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1.Відвантажено товар покупцю

361

“Розрахунки з вітчизняними покупцями”

702

“Дохід від реалізації товарів”

361

“Розрахунки з вітчизняними покупцями”

702

“Дохід від реалізації товарів”

Сума, грн.

1 200,00 (в тому числі ПДВ)

1 000,00 (без ПДВ)

2.Відображено в обліку ПДВ

702

“Дохід від реалізації товарів”

641

“Розрахунки за податками”

361

“Розрахунки з вітчизняними покупцями”

641

“Розрахунки за податками”

Сума, грн.

200,00

200,00

Такий підхід доцільно використати у вітчизняній практиці, що має ряд переваг?

- податки з продажу не є доходом (згідно МСБО 18 “Дохід” та П(с)БО 15 “Дохід”), тому неправомірно їх відображати у складі доходів?

- відображення в бухгалтерському обліку на рахунку “Продаж” (“Дохід від реалізації”) чистого доходу (виручки) від реалізації підвищує наочність інформації і позбавляє необхідності додаткових вирахувань?

- скорочує алгоритм обчислення прибутку від операційної діяльності для складання Звіту про фінансові результати.

З розподілом доходів, витрат та фінансових результатів по видах діяльності безпосередньо пов'язано також і формування фінансової звітності, а саме Звіту про рух грошових коштів та Звіту про фінансові результати. Проте, якщо при складанні Звіту про рух грошових коштів використовується розподіл на операційну, фінансову та інвестиційну діяльність, то Звіт про фінансові результати передбачає розподіл на? операційну діяльність ;іншу діяльність .

На мою думку більш обґрунтованим є підхід, коли структура Звіту про фінансові результати відповідає розподілу діяльності на операційну, фінансову та інвестиційну, який використовується у Звіті про рух грошових коштів.

Така узгодженість між формами звітності дозволяє досягти комплексного підходу при складанні фінансової звітності та покращує їх взаємозв'язок. Крім того, використання розподілу фінансових результатів за видами діяльності є перспективним напрямком розвитку системи бухгалтерського обліку та економічного аналізу, оскільки дасть змогу отримувати оперативну інформацію про активність та результативність роботи підприємства в розрізі окремих видів її діяльності, що є надзвичайно цінним в управлінні підприємством.

РОЗДІЛ 3.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

1.Скласти календар бухгалтера торговельного підприємства на жовтень 2010р.

Календар бухгалтера на жовтень 2010 року

Нд

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

О. Д. П. - останній день подання; О. Д. С. - останній день сплати.

дата

Податок, збір, платіж

підстава

1

О. Д. П.

звіту про товарооборот за вересень 2010 року (форма № 1-торг (місячна))

Форма № 1-торг (місячна), затверджена наказом Держкомстату від 20.07.2009 р. № 272

1

О. Д. П.

звіту про обсяг оптового товарообороту за вересень 2010 року (форма № 1-опт (місячна))

Форма № 1-опт (місячна), затверджена наказом Держкомстату від 20.07.2009 р. № 276

5

О. Д. П.

звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи, платника єдиного податку за ІIІ квартал 2010 року

П. 9 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом ДПАУ від 29.10.99 р. № 599

5

О. Д. П.

звіту про використання води за IІІ квартал 2010 року (форма № 2-ТП (водгосп))

П. 1.3 Інструкції щодо заповнення форми № 2-ТП (водгосп), затвердженої наказом Держкомстату від 30.09.97 р. № 230

5

О. Д. С.*

страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за вересень 2010 року страхувальниками, зареєстрованими на добровільних засадах

П. 11 Порядку страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 02.06.2005 р. № 62

7

О. Д. П.

термінового місячного звіту з праці за вересень 2010 року (форма № 1-ПВ (термінова, місячна))

Форма № 1-ПВ (термінова, місячна), затверджена наказом Держкомстату від 03.08.2009 р. № 294

7

О. Д. П.

звіту з праці за IIІ квартал 2010 року (форма № 1-ПВ (термінова, квартальна))

Форма № 1-ПВ (термінова, квартальна), затверджена наказом Держкомстату від 03.08.2009 р. № 294

7

О. Д. П.

термінового місячного звіту про обсяги реалізованих послуг за вересень 2010 року (форма № 1-послуги (місячна))

Форма № 1-послуги (місячна), затверджена наказом Держкомстату від 10.07.2009 р. № 246

14

О. Д. П.

звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за III квартал 2010 року (форма № 1-опт (квартальна))

Форма № 1-опт (квартальна), затверджена наказом Держкомстату від 27.07.2007 р. № 256

14

О. Д. С.

вартості торгового патенту за листопад 2010 року на здійснення торговельної діяльності

П. 5 ст. 3 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. № 98/96-ВР

14

О. Д. С.

вартості торгового патенту за листопад 2010 року на здійснення діяльності з надання побутових послуг

П. 5 ст. 31 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. № 98/96-ВР

14

О. Д. С.

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за ІIІ квартал 2010 року юридичними особами

Ст. 5 Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.91 р. № 1963-XII

15

О. Д. П.

звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за вересень 2010 року (форма № ЗВР-1);

довідки про використані розрахункові книжки

П. 7 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР

15

О. Д. П.

фінансової звітності розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів за ІIІ квартал 2010 року

П. 6 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419

15

О. Д. С.

акцизного збору за вересень 2010 року підприємствами - виробниками тютюнових виробів, виходячи з фактичного обсягу реалізації

П. 4 ст. 7 Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15.09.95 р. № 329/95-ВР;

п. 4.9, п. 6.5 Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПАУ від 19.03.2001 р. № 111

19

О. Д. П.

розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за ІIІ квартал 2010 року, а також платіжного доручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів

Ст. 4 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.06.98 р. № 727/98

19

О. Д. П.

розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за IІІ квартал 2010 року

П. 7.5, п. 7.6 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою Правління Фонду від 12.07.2007 р. № 36

19

О. Д. П.

розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за IІІ квартал 2010 року

П. 6.7 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Мінпраці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339

19

О. Д. П.

декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать спільному підприємству з іноземними інвестиціями - резиденту України і знаходяться за її межами, за IІІ квартал 2010 року

П. 3 наказу Мінфіну «Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» від 25.12.95 р. № 207

20

О. Д. П.

податкової декларації з податку на додану вартість за вересень 2010 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

Пп. 4.1.4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III

20

О. Д. П.

розрахунку акцизного збору за вересень 2010 року:

- суб'єктами підприємницької діяльності, що отримують спирт етиловий неденатурований;

- іншими платниками

П. 4.1 Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПАУ від 19.03.2001 р. № 111

20

О. Д. П.

звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за вересень 2010 року

П. 5 Порядку заповнення і подання звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом ДПАУ від 28.03.2002 р. № 133

20

О. Д. П.

податкової декларації про збір за користування радіочастотним ресурсом України за вересень 2010 року

Пп. 4.1.4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III;

ч. 8 ст. 57 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 р. № 1770-ІІІ

20

О. Д. П.

розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за вересень 2010 року

Пп. 4.1.4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III;

п. 6 Механізму справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, затвердженого постановою КМУ від 24.12.2003 р. № 2002

20

О. Д. П.

податкових розрахунків за вересень 2010року з місцевих податків і зборів, щодо яких рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено місячну періодичність подання звітності:

- комунального податку;

- збору за право використання місцевої символіки;

- збору з власників собак;

- курортного збору;

- збору за припаркування автотранспорту;

- збору за участь у бігах на іподромі;

- збору з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та на іподромі;

- збору за виграш на бігах на іподромі;

- ринкового збору;

- податку з реклами

Пп. 4.1.4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III

20

О. Д. П.

звіту про нараховані внески та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за 9 місяців 2010 року (форма Ф4-ФСС з ТВП)

П. 7.5 Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою Правління Фонду від 26.06.2001 р. № 16

20

О. Д. П.

звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів за IIІ квартал 2010 року (форма Ф14 (додаток до форми Ф4-ФСС з ТВП))

Форма Ф14, затверджена постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 04.03.2004 р. № 21

20

О. Д. П.

розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за вересень 2010 року

Пп. 4.1.4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III;

п. 3 Порядку внесення до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, затвердженого постановою КМУ від 11.06.2005 р. № 442

20

О. Д. С.

єдиного податку суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними та фізичними особами

Ст. 2, ст. 3 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98;

п. 2 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом ДПАУ від 29.10.99 р. № 599

20

О. Д. С.

пенсійних внесків з нарахованого, але не виплаченого доходу, за вересень 2010 року

Пп. 5.1.4 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою Правління Фонду від 19.12.2003 р. № 21-1

20

О. Д. C.

внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок) за липень, серпень та вересень 2010 року**

П. 6 ст. 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV;

п. 1 Постанови КМУ «Про сплату внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування» від 14.04.2009 р. № 366

20

О. Д. П.

звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України за вересень 2010 року (додаток 4)

П. 2.1 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою ПФУ від 05.11.2009 р. № 26-1

25

О. Д. П.

звіту про основні показники діяльності підприємства за ІIІ квартал 2010 року (форма № 1-підприємництво (квартальна))

Форма № 1-підприємництво (квартальна), затверджена наказом Держкомстату від 06.08.2009 р. № 301

25

О. Д. П.

фінансової звітності за ІII квартал 2010 року:

- Баланс;

- Звіт про фінансові результати;

- Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

П. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419

25

О. Д. П.

декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за ІII квартал 2010 року

П. 3 наказу Мінфіну «Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» від 25.12.95 р. № 207

25

О. Д. П.

термінового місячного звіту про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість за ІIІ квартал 2010 року (форма № 1-Б)

Форма № 1-Б, затверджена наказом Держкомстату від 20.07.2009 р. № 270

1.11

О. Д. С.

земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності за вересень 2010 року

Ст. 17 Закону України «Про плату за землю» від 03.07.92 р. № 2535-XII

1.11

О. Д. С.

акцизного збору за вересень 2010 року

П. 6.7 Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПАУ від 19.03.2001 р. № 111

1.11

О. Д. С.

збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за вересень 2010 року

Пп. 5.3.1 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III;

п. 11 Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою КМУ від 15.07.2005 р. № 587

1.11

О. Д. С.

податку на додану вартість за вересень 2010 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

Пп. 5.3.1 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III

1.11

О. Д. С.

фіксованого сільськогосподарського податку за вересень 2010 року

Ст. 5 Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 р. № 320-XIV

1.11

О. Д. С.

збору за користування радіочастотним ресурсом України за вересень 2010 року

Пп. 5.3.1 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III

1.11

О. Д. С.

сум місцевих податків і зборів, щодо яких рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено місячну періодичність подання звітності, за вересень 2010 року

Пп. 5.3.1 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III

1.11

О. Д. С.

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію за вересень 2010 року

Пп. 5.3.1 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III;

п. 8 Механізму справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, затвердженого постановою КМУ від 24.12.2003 р. № 2002

1.11

О. Д. С.

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за вересень 2010року

Пп. 5.3.1 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III;

п. 4 Порядку внесення до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, затвердженого постановою КМУ від 11.06.2005 р. № 442

1.11

О. Д. С.

податку з доходів фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за вересень 2010 року

Пп. 8.1.2 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV

2.Обрати правильну відповідь (відповіді).

1.Наказ про облікову політику підприємства набирає юридичної сили:

а) з дня підписання його власником (керівником) підприємства;

б) з дня реєстрації підприємства;

в)з 1-го числа відповідного звітного періоду.

2.До факторів, які впливають на вибір облікової політики підприємства, належать:

а) місцезнаходження підприємства;

б) форма власності;

в) кількість власників.

3.Відповідальність за розробку облікової політики покладається на :

а) власника підприємства;

б)головного бухгалтера підприємства;

в)внутрішнього аудитора підприємства.

4.У розділі «Методологічні принципи та порядок ведення бухгалтерського обліку» в наказі про облікову політику зазначають:

а) методи нарахування амортизації;

б)форми ведення бухгалтерського обліку;

в)правила документообігу.

5.Облікова політика підприємства може змінюватися, якщо:

а) здійснюються операції, які не відбувалися раніше;

б)змінюються статутні умови;

в)змінюється обслуговуючий банк.

6.Технологічний рівень облікової політики передбачає:

а) організацію системи внутрішнього контролю;

б) вибір способу ведення обліку;

в) порядок утворення статутного капіталу.

7.Робочий план рахунків:

а) складається на основі типового плану рахунків;

б) не містить позабалансових рахунків;

в)складається з рахунків, якими користується бухгалтер протягом одного робочого дня.

8.Господарські операції мають відображатися в регістрах бухгалтерського обліку:

а) у хронологічній послідовності;

б) після закінчення звітного періоду;

в) на вимогу контролюючих органів.

9.Принцип поділу синтетичного обліку на хронологічний та систематичний застосовується в:

а) меморіально-ордерній формі обліку;

б) журнально-ордерній формі обліку;

в) в спрощеній формі обліку.

10.Регістри журнально-ордерної форми обліку побудовано за:

а) кредитовою ознакою;

б) дебетовою ознакою;

в) аналітичною ознакою.

11.Спрощену форму обліку можуть використовувати:

а) будь-які підприємства;

б) підприємства, які надають послуги;

в) підприємства з невеликим обсягом господарських операцій.

ВИСНОВКИ

На основі проведеного дослідження можна сформулювати наступні висновки:

1. розглянуті концептуальні основи організації обліку доходів, витрат.

Дохід є збільшенням економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

2. На прикладі ПП «АФ «Анастасія плюс» досліджено організацію обліку фінансових результатів.

Фінансовий результат - це приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період.

Первинними документами при відображенні накопичення фінансових результатів різних видів діяльності та віднесення до складу нерозподіленого прибутку (збитку) є довідки та розрахунки бухгалтерії.

На підставі первинних документів дані про доходи та фінансові результати діяльності відображаються в облікових регістрах, які потім використовуються для заповнення Головної книги та фінансової звітності

Аналітичний облік фінансових результатів ведеться за їх характером, видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими напрямами, визначеними підприємством самостійно.

Узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведеться на рахунку 79 "Фінансові результати".

Рахунок 79 "Фінансові результати" - тимчасовий, результатний, має ознаки пасивного рахунку.

По кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" на підставі довідок та розрахунків бухгалтерії відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету -- суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

3. Розглянуто порядок формування прибутку на підприємстві.

Узагальнюючим фінансовим показником діяльності ПП «АФ «Анастасія плюс» є його прибуток. Прибуток восновному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (товарів, послуг).

Прибуток -- це та частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва.

Прибуток є важливим показником ефективності виробничо-господарської діяльності, а також джерелом формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.

Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (товарів, послуг).

Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.

4. Сформовані конкретні пропозиції щодо удосконалення обліку фінансових результатів.

Існують недоліки методологічного характеру відносно відображення інформації у Звіті про фінансові результати.

Спростити форму Звіту про фінансові результати можна за рахунок відображення в ній лише «чистих» доходів, що передбачає відповідні зміни і в схемі бухгалтерських проводок.

Так, на відміну від вітчизняної практики міжнародні стандарти не мають жорсткої регламентації відносно відображення доходів від реалізації продукції (товарів, послуг). В західній практиці підприємство має право самостійно обирати та показувати валовий дохід або тільки чистий дохід від реалізації. Як свідчить практика, більшість західних підприємств наводять у Звіті про прибутки та збитки лише чистий дохід. Це зумовлено поширеним підходом до відображення реалізації, згідно з яким податки з продажу (в тому числі ПДВ) не відображуються на рахунку “Продаж” (або “Реалізація”).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для вузів / М.Т. Білуха-К.: Либідь, 2000. - 692 с.

2. Бондаренко О. Організація обліку: підручник/О.Бондаренко-К.:НАУ-друк,2009.

3. Бутинець Т.А. Фінансовий облік: підручник / Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевська : В 3 ч. - Ч. 1. - 2002. - 623 с.

4. Бутинець Т.А., Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.Л. Береза; [за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця]. Житомир : ЖІТІ, 2000. - 627 с.

5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.С. Бородків, А.М. Герасимович-Ж.: ПП «Рута», 2000-608с.

6. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Зб. вправ: Навч. посібник / Інститут змісту. - Житомир, 2003. - 589 с.

7. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець-Ж.: ПП «Рута», 2002-592с.

8. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку:підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. ВойналовиЧ, І.Л. Томашевська:- Вид. 4-е, доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2006. - 527 с.

9. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050100. - Облік і аудит. - Вид. 2-е, доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2003. - 640 с.

10. Голова С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ.:ТОВ «Балаж-клуб», 2000.

11. Голова С.Ф.Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами / За ред. С.Ф. Голова, В.М. Костюченко. - К.: Екаунтінг, 2000.

12. Грабова Н.В. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / Під ред. М.В. Кружального. - 5-е вид., доп. і перероб. - К.: А.С.К., 2002. - 223 с.

13. Завгородній А.Г. Бухгалтерський облік основи теорії та практики: навч.посіб. / А.Г. Завгородній, Г.О. Партин-К.: Т-во «Знання», 2003-327с.

14. Загожай В.Б. Бухгалтерський облік в галузях економіки: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Загожай, М.Ф.Базась, М.М.Матюха, В.М.Базась - К.: МАУП, 2005. - 968с.

15. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 999 - ХIV/ Верховна Рада України. Інститут законодавства. - К., 1999.

16. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 25. - С. 233-245.

17. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник-К.:вид-во КНЕУ,2001-331с.

18. Лень В.С. Організація бухгалтерського обліку: навч.посіб. / В.С. Лень-К.: Центр навчальної літератупи, 2006-696с.

19. Методичні рекомендації по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку: затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. №356//Відомості Верховної Ради України.-2001.-№19.-С.8-27.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.-К.: Полиграф, 2003.-52с.

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" , затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290. - К.: Полиграф, 2003. - 52 с.

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" , затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318. - К.: Полиграф, 2003. - 52 с.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" , затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 - К.: Полиграф, 2003. - 52 с.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" , затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 1999р. №415. - К.: Полиграф, 2003. - 52 с.

25. Сльозко Т.М. Організація бухгалтерського обліку: підручник/ Т.М.Сльозко-К.:Каравела;Піча Ю.В.,2009-624с.

26. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навч. посібник / В.В.Сопко- К.: КНЕУ, 2000.

27. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. - 6-те вид. /Н.М.Ткаченко- К.: А.С.К., 2001. - 784с.

28. Хом'як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні: навч. Посібник /Р.Л. Хом'як - Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2003. - 820с.

29. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: навч.посіб./В.М.Шарманська-К.:Знання-Прес-2003.

30. Шепітко Г.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: навч.посіб./Г.Ф.Шепітко, Н.О.Ромашевська-К.:МАУП-2003.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття фінансових результатів, принципи та етапи їх формування, напрямки аналізу, порядок відображення в звітності підприємства. Облік доходів і витрат діяльності. Особливості обліку фінансових результатів в умовах використання комп’ютерної техніки.

  курсовая работа [954,4 K], добавлен 05.10.2014

 • Сутність і порядок формування фінансових результатів підприємства. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності ВАТ "Полтавасортнасіннєовоч". Напрями вдосконалення обліку і звітності про фінансові результати. порядок використання прибутку на підприємстві.

  дипломная работа [684,2 K], добавлен 23.11.2011

 • Організація обліку доходів, формування та облік фінансових результатів господарської діяльності підприємства. Склад доходів підприємства. Облік та Звіт фінансових результатів. Доходи від звичайної діяльності. Методика відображення даних про доходи.

  курсовая работа [670,6 K], добавлен 05.02.2010

 • Класифікація фінансових результатів діяльності підприємств та їх характеристика. Організаційно-економічні особливості діяльності організації, їх вплив на побудову обліку. Методика складання звіту про сукупний дохід. Факторний аналіз прибутку фірми.

  дипломная работа [325,3 K], добавлен 11.07.2014

 • Обґрунтування шляхів вдосконалення обліку та аналізу фінансових результатів підприємства з метою підвищення ефективності управління ними. Дослідження економічної сутності прибутку, ефективності його використання та відображення у фінансовій звітності.

  дипломная работа [703,1 K], добавлен 24.07.2011

 • Класифікація та види витрат підприємства готельного господарства. Організація обліку витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємств готельної індустрії. Формування та планування витрат, аналіз динаміки та структури витрат ГК "Турист".

  курсовая работа [220,7 K], добавлен 20.02.2013

 • Джерела формування майна. Валовий дохід, чистий дохід та прибуток як показники фінансових результатів діяльності підприємства, загальна схема їх розрахунку. Аналіз формування фінансових результатів підприємства та шляхи удосконалення їх розподілу.

  курсовая работа [221,8 K], добавлен 16.03.2011

 • Аналіз прибутку підприємства та резервів його збільшення, формування доходів і витрат, показників рентабельности. Оцінка динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ "Аутстаффінг Сервіс". Чинники підвищення прибутковості.

  дипломная работа [208,9 K], добавлен 12.02.2012

 • Поняття, мета й об’єкти фінансового обліку. Оцінка організації фінансового обліку. Формування фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства. Шляхи удосконалення організації фінансової діяльності в умовах реформування економіки.

  контрольная работа [44,3 K], добавлен 15.02.2010

 • Організація податкового обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва – юридичних та фізичних осіб. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва. Ведення книги обліку доходів і витрат, заповнення розділів.

  реферат [24,7 K], добавлен 25.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.