Фінансова діяльність підприємства

Прогнозування, планування фінансових результатів на підприємстві, аналіз його грошових розрахунків. Управління основним та оборотним капіталом. Оцінка фінансового стану підприємства та перспективи його зміцнення. Фінансове планування діяльності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2014
Размер файла 3,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

17,7579

2012

16,5992

0,2158

1,8684

0,1605

0,0178

0,4863

19,3480

2013

15,5927

0,2267

1,2162

0,1176

0,0153

0,4321

17,6006

Ймовірність банкрутства товариства за універсальною дискримінантною функцією свідчить, що підприємство є фінансове стійким, і йому не загрожує банкрутство.

Отже, при розгляді деяких методик банкрутства за допомогою використання дискримінаційних функцій, було визначено за допомогою універсальної дискримінантної функції та моделі Альтмана, що загрози банкрутства товариства на сьогоднішній день не існує.

Висновки

В результаті проведеного аналізу можна зробити наступні висновки.

Проблеми ефективного управління фінансовим станом стоять перед ТОВ "ХХХХХХХХХХ" і потребують оперативного вирішення. Для цього слід виробити універсальний підхід до управління з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності підприємства. Такий підхід має ґрунтуватися на об'єктивних закономірностях функціонування й розвитку економічних систем, ураховувати вплив зовнішніх і внутрішніх чинників, особливості діяльності підприємства.

Для визначення найважливіших напрямків підвищення економічної ефективності виробництва перш за все необхідно сформулювати критерії та показники його ефективності.

За своєчасної розробки та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану в довгостроковому періоді, Товариство зможе збільшити свій майновий потенціал, підвищити платоспроможність та прибутковість. Попередження появи негативних кризових явищ на підприємстві є можливим тільки за систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією про поточний рівень фінансової стійкості та здатність підприємства до подальшого розвитку. Така фінансово-аналітична інформація повинна отримуватися за результатами систематичного оцінювання фінансового стану підприємства.

Для вдосконалення оцінки фінансового стану підприємства ТОВ "ХХХХХХХХХХ" необхідно вирішити наступні завдання:

обґрунтувати доцільність обчислення окремих показників оцінки фінансового стану підприємств;

визначити оптимальний комплекс показників оцінки фінансового стану підприємства та їх нормативні значення;

оптимізувати склад коефіцієнтів, а також уточнити алгоритм розрахунку показників, які пропонується групувати за напрямами оцінювання: майнового стану; ліквідності активів та платоспроможності підприємства; фінансової незалежності та структури капіталу; прибутковості; ділової активності; ринкової активності підприємства;

уточнити нормативні значення коефіцієнтів покриття, швидкої ліквідності, автономії, ресурсовіддачі, фондовіддачі, оборотності матеріальних запасів, рентабельності продукції, які повинні використовуватися для оцінки фінансового стану підприємства.

Інформація фінансової звітності повинна оцінюватись з точки зору її достовірності. Щоб впевнитись в її об'єктивності необхідно врахувати методи викривлення фінансової інформації і ті наслідки, які вони несуть для потенційних користувачів даної інформації. Тому в процесі складання попередньої оцінки фінансового стану підприємства по даних фінансової звітності слід звернути увагу на відповідність показників звітних форм, загальні зміни валюти балансу, причини їх зміни; зміни основних складових власного і позичкового капіталу, і в наслідок цього структури пасиву.

Всі показники фінансового стану підприємства перебувають у взаємозв'язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна тільки на підставі використання належного комплексу показників з урахуванням впливу на них факторів фінансового характеру, а також можливих політичних або загальноекономічних змін, перебудови організаційної структури підприємства, зміни форми власності.

Список використаних джерел

1. Вовк В. Ліквідність та платоспроможність: економічна суть та експертна оцінка / В. Вовк, О. Бугай // Галицький економічний вісник. - 2011. - №3 (32). - с.169-173.

2. Городня Т.А. Аналіз фінансового стану та вдосконалення контролю за фінансовими показниками підприємства / Т.А. Городня // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. - С.328.

3. Данілов О.Д., Паєнтко Т.В. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 256 с.

4. Євтух О.Т., Євтух О.О. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 456 с.

5. Іваненко В.М., ГорбатюкМ.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: навчально-мет. посібник. - К.: КНЕУ, 2008. - 176 с.

6. Коркуна Д.М. Фінансове прогнозування, як основа фінансових планів підприємства / Д.М. Коркуна // Конференція Львівського національного університету ім. І. Франка. - 2008. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ena. lp.edu.ua: 8080/bitstream/ntb/1980/1/86. pdf

7. Косарєва І.П., Бондаренко Н.В., Сарматицька Н.В. Особливості розвитку системи безготівкових розрахунків в Україні / І.П. Косарєва, Н.В. Бондаренко, Н.В. Сарматицька // Бізнес інформ. - 2012. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bi/2012_1/125-129. pdf

8. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства / Т.А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. - К., 2009. - №9. - С.92-100.

9. Павлова І.В. Прогнозування фінансових показників як елемент планування розвитку діяльності підприємства / І.В. Павлова // Економіка підприємств. - 2010. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/58120. doc. htm

10. Рубан Л.О., Рудченко І.М. Управління оборотним капіталом підприємства / Л. О Рубан, І.М. Рудченко // Економічні науки. - 2012. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nauka. kushnir. mk.ua/? p=2629

11. Семенов Г.А., Ярошевская О.В. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства / Г.А. Семенов, О.В. Ярошевская // Вісник економічної науки України. - 2011. - №1. С.136.

Додатки

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.