Аналіз фінансового стану ТОВ "Інтерагроінвест"

Виробничо-економічні умови підприємства, ефективність їх використання. Забезпеченість виробничими ресурсами. Організація фінансів підприємства. Шляхи удосконалення організації фінансів та підвищення економічної ефективності діяльності підприємства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 11.09.2014
Размер файла 112,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

55

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Навчально-науковий інститут бізнесу

Факультет-економічний

Звіт

про проходження виробничої практики

студентки 3 курс 6 групи

Бризіцької Ярослави Миколаївни

Київ-2014 р.

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Виробничо-економічні умови підприємства і ефективність їх використання
 • 1.1 Природні умови і організаційна структура
 • 1.2 Забезпеченість виробничими ресурсами і ефективність їх використання
 • Розділ 2. Організація фінансів підприємства
 • 2.1 Характеристика капіталу підприємства
 • 2.2 Виручка від реалізації продукції
 • 2.3 Затрати на виробництво і реалізацію продукції та джерела їх фінансування
 • 2.4 Прибутки (збитки) підприємства
 • 2.5 Оподаткування підприємства
 • 2.6 Формування і використання обігових коштів підприємства
 • 2.7 Безготівкові та готівкові грошові операції підприємства
 • 2.8 Використання банківських кредитів на підприємстві
 • 2.9 Інвестиційна діяльність підприємства
 • 2.10 Аналіз фінансової діяльності підприємства
 • 2.11 Оцінка фінансового стану підприємства
 • Розділ 3. Шляхи удосконалення організації фінансів та підвищення економічної ефективності діяльності підприємства
 • 3.1 Пропозиції щодо покращення використання основних та оборотних коштів підприємства
 • 3.2 Пропозиції щодо покращення економічних та фінансових показників діяльності підприємства
 • Висновки
 • Список використаної літератури

Вступ

На всіх етапах розвитку економіки основною ланкою є підприємство. Саме на підприємстві здійснюється виробництво продукції, відбувається безпосередній зв'язок працівника з засобами виробництва. Підприємство самостійне здійснює свою діяльність, розпоряджається продукцією, що випускається, отриманим прибутком, що залишився в його розпорядженні після сплати податків і інших обов'язкових платежів.

Мета моєї практичної роботи було акцентувати увагу на фінансовому стані ТОВ "Інтерагроінвест" ознайомитись з організаційною структурою підприємства, засновниками, органами управління, проаналізувати фінансовий стан підприємства, також ознайомитись із статутним фондом товариства і розрахувати усі показники, які впливають на прибуток підприємства.

Завданням виробничої практики є: ознайомитись з дiючими нормативно-правовими документами, згiдно яких здiйснюється виробничо-пiдприємницька діяльність, закріпити одержані теоретичні знання з фінансово-економічної роботи підприємства зокрема формуванню, розподілу та використанню грошових надходжень і прибутку, складання фінансового плану.

Під час практики керівник практики від товариства Дабіжа В.М. допоміг ґрунтовно вивчити функції організації у виробничому підрозділі та в управлінських структурах, ознайомив з основними принципами і методами органiзацiї виробничих процесiв, ефективно реалiзовувати свої професiйнi знання i творчi здiбностi, уміння і навички, необхідні для фінансової і економічної роботи на підприємствах.

Об'єктом дослідження виступає ТОВ "Інтергроінвест" знаходиться за адресою Київська обл, Ставищенський р-н, смт. Ставище, вул. Радянська,4.

фінансовий стан економічний ресурс

У процесі написання моєї роботи були використані дані з балансу (ф. № 1), звіту про прибутки і збитки (ф. № 2), а також інша інформація про діяльність "ІНТЕРАГРОІНВЕСТ".

Розділ 1. Виробничо-економічні умови підприємства і ефективність їх використання

1.1 Природні умови і організаційна структура

ТОВ "Інтерагроінвест" знаходиться на території Київської області Ставищенського району, смт. Ставище, вул. Радянська, буд.4.

Підприємство знаходиться на території міста Ставище, яке знаходиться за 136 км на південь від Києва, за 6 км на схід від автомагістралі Київ-Одеса, на лівому березі річки Гнилий Тікич.

На даний час ТОВ "Інтерагроінвест" являє собою потужне підприємство, яке займається виробництвом сільськогосподарської продукції, її реалізацією як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Поверхня переважно рівнинна. Північна частина розташована в межах Поліської низовини. На сході територія захоплює частину Придніпровської низовини. Найбільш підвищені і розчленовані - південні та південно-західна частини, які належать до Придніпровської височини.

Клімат - помірно-континентальний. Середня температура січня -

5,6°С, липня - +19,3°С. Річна кількість опадів становить 570-610 мм.

Кліматичні умови сприяють вирощуванню переважної більшості сільськогосподарських культур Європи, зокрема зернових (крім рису) та технічних культур (бобові та олійні культури).

Внутрішня організаційна структура Товариства має такий вигляд:

Діяльність Товариства здійснюється у відповідності до Закону України "Про господарські товариства”, інших законодавчих актів України, Цивільним та Господарським кодексами України, а також Статутом. Воно є юридичною особою, здійснює господарську та іншу діяльність від свого імені на принципах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку з своїм найменуванням, необхідні штампи і власні бланки.

Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, арбітражному суді та третейському суді від свого імені. Має право створювати на території України та за її межами філії, представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України, самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством України.

Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави і учасників. Держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їх вкладів.

Товариство в меті сприяння задоволенню потреб аграрного сектора і промисловості, організацій та населення в його послугах, а також більш повного і ефективного використання місцевих сировинних та трудових ресурсів в формуванні національного товарного ринку проводить сільськогосподарське виробництво, організацію торгово-закупівельної діяльності, оптову та роздрібну торгівлю товарами народного споживання, будівництво, обладнання та експлуатацію складських приміщень різноманітного профілю та призначення, виробництво, заготівлю, переробку, скупку та реалізацію продовольчих і непродовольчих товарів, маркетингові та консалтингові послуги.

Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створюється статутний фонд у розмірі 425 тис. грн.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду. Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів.

Рішення Товариства про збільшення розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру, а при зменшенні розміру статутного фонду - не раніш як через три місяці після державної реєстрації і публікації про це в установленому порядку.

Порядок розподілу прибутків визначається Договором про створення і діяльність Товариства.

Товариство може створювати цільові фонди, призначені для покриття видатків, пов'язаних з його діяльність.

Керівними органами Товариства є Збори Учасників та Директор. Вищим органом управління Товариства є Збори Учасників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк.

Збори Учасників обирають Голову. Голова скликає збори: проводить опитування Учасників; організовує ведення протоколів. Голова не може бути одночасно директором Товариства.

Контроль за діяльністю директора здійснює ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників Товариства. Директор не може бути членом ревізійної комісії, а також Головою загальних зборів учасників.

Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також на інших засадах, становлять трудовий колектив. Соціальні та трудові права трудового колективу Товариства гарантуються чинним законодавством України.

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) відбувається за рішенням зборів його учасників, при цьому вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

Діяльність Товариства припиняється за рішенням Зборів учасників Товариства, у випадку визнання Товариства банкрутом у встановленому законодавством України порядку, якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи і рішення про створення Товариства.

Ліквідація Товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

1.2 Забезпеченість виробничими ресурсами і ефективність їх використання

Економічна ефективність виробництва визначається відношенням одержаних результатів до витрат засобів виробництва і живої праці. При оцінці економічної ефективності сільськогосподарського виробництва необхідно правильно визначити систему взаємопов'язаних показників, які повинні найбільш об'єктивно відбивати її рівень.

Виробнича діяльність кожного господарства залежить від забезпеченості його основними виробничими фондами. Їх наявність і ефективність використання в господарстві, що досліджується.

Найбільше природне багатство Київщини - її благодатні землі, значна частина яких чорноземи. Підприємство ТОВ "Інтерагроінвест" орендує загальну площу сільськогосподарських угідь в 20734 га. Розглянемо структуру і склад земельних угідь на ТОВ "Інтерагроінвест" в таблиці 2.1.1.

Таблиця 1.2.1

Склад і структура сільськогосподарських угідь господарства

Угіддя

2010 р.

2012 р.

2012 р. у % до 2010 р.

Га

%

Га

%

Всього с. - г. угідь, га

21551

100

20736

100

96,82

У тому числі:

Рілля

21551

100

20736

100

96,82

Сіножаті

-

-

-

-

-

Пасовища

-

-

-

-

-

Багаторічні насадження

-

-

-

-

-

Проаналізувавши дану таблицю ми можемо зробити висновки, розглянувши склад та структуру сільськогосподарських угідь помітно, що сільськогосподарські угіддя повністю використовуються під ріллю, тобто підприємство не має сіножатих, пасовищ та багаторічних насаджень. Також можна сказати, що порівнюючи звітній і базисний роки площа сільськогосподарських угідь знизилась на 815 гектарів або 3,8%. Так як, в господарство ТОВ "Інтерагроінвест" у структурі с-г угідь має лише ріллю, то відповідно, вона також зменшилась на 815 гектари. Ще бачимо, що господарство дотримується інтенсивного розвитку, про це свідчить збільшення прибутку з 74586 тис. грн. у 2010р. до прибутку в 169540,7 тис. грн. у 2012р., не зважаючи на зменшення площі господарства.

Розміри сільськогосподарських підприємств тісно пов'язані з процесом концентрації виробництва. Під концентрацією виробництва в сільськогосподарських підприємствах розуміють процес зосередження засобів виробництва і робочої сили з метою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.

Ефективність сільськогосподарського виробництва значною мірою залежить від рівня забезпеченості його трудовими ресурсами, рівномірного і раціонального їх використання [2, c.73].

Таблиця 1.2.2

Рівень використання трудових ресурсів та продуктивності праці на ТОВ "Інтерагроінвест"

Показники

2010

2011

2012

2012до2010

Відпрацьовано одним працівником за рік, люд-год

1800

1800

1800

100

Коефіцієнт використання трудових ресурсів

0,0021

0,0021

0,0022

101,3

Вартість валової продукції на одного середньорічного працівника, тис. грн

158439

2263

8278762

175,9

Вартість валової продукції на 1 люд-год, грн.

88,2

125,7

154,9

175,6

Наявні трудові ресурси в рослинництві використовуються на 20-22%, що є не досить достатнім показником, але пояснюється сезонним характером виробництва. Продуктивність праці у 2012 р порівняно з 2010р зросла на 75%.

Важливим чинником підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу є спеціалізація підприємства на виробництві окремих видів сільськогосподарської продукції. Це створює сприятливі умови формування ресурсного потенціалу господарства і забезпечує оптимальну його структуру.

Будь-яке підприємство з моменту його створення володіє статутним капіталом, який складається з:

основного капіталу (основні засоби виробництва);

оборотного капіталу (оборотні засоби).

Основний і оборотний капітал в сукупності становлять засоби виробництва - тобто, засоби, за допомогою яких людина діє на предмети праці з метою одержання продукції. Предмети праці - це речові елементи, на які людина діє у процесі праці.

Забезпечення високих темпів розвитку підприємства та підвищення ефективності виробництва можливе за умови інтенсивного відтворення і раціонального використання основного капіталу.

Динаміка основного капіталу - це показник, який відображає його зміну (а також зміну його структури) в часі.

Дані про динаміку забезпеченості підприємства основним капіталом і його використання наведені у таблиці1.2.3.

Таблиця 1.2.3

Динаміка забезпеченості ТОВ "Інтерагроінвест" основним капіталом і його використання

Показник

2010р.

2011р.

2012р.

2012 р. у % до 2010 р.

Вартість основного капіталу, тис. грн.

26839,5

18709

18131,5

67,6

на 1 га с. - г. угідь, грн.

1245,4

911,5

874,4

70,2

на 1 середньорічного працівника, грн.

56863,3

40062,1

38825,5

68,3

Капіталовіддача, грн.

2,8

5,6

6,9

249,7

Капіталомісткість продукції, грн.

0,4

0,2

0,1

40

Норма прибутку, %

-14,2

53,7

45,7

Х

З проведених розрахунків в таблиці бачимо, що найкраще господарство було забезпечено у 2010 році. Порівнюючи вартість основного капіталу видно, що з роками вона знизилась від 26839,5 тис. грн до 18131,5 тис. грн. За рахунок того, що вартість основного капіталу знизилась на 32,4% - вартість основного капіталу на 1 га сільськогосподарських угідь знизилась на 29,8%. Вартість основного капіталу на 1 середньорічного працівника знизилась на 31,7%. Зросла капіталовіддача на 149,7%, тобто кількість виробленої продукції збільшилась на одиницю основного капіталу. Капіталомісткість (обернена величина) лишилася знизилась на 60%. Аналізуючи норму прибутку помітно, що у 2010 році підприємство працювало неефективно. Найвищий розмір норми прибутку був у 2011 році 53,7 грн., тобто на 1 грн. вартості основного та оборотного виробничого капіталів припадає 0,54 грн. валового прибутку.

Важливою економічною категорією, яка властива діяльності підприємств на принципах господарського розрахунку, є рентабельність. Вона означає доходність, прибутковість підприємства у процесі госпрозрахункової діяльності господарства мають відшкодувати свої витрати виручкою від реалізації продукції і одержати прибуток.

Рентабельність - показник економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, який показує підвищення народногосподарської ефективності сільськогосподарського виробництва, що є основою зростання забезпеченості населення продуктами харчування.

Показники ефективності сільськогосподарського виробництва ТОВ "Інтерагроінвест" наведені у таблиці 1.2.4.

Таблиця 1.2.4

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в ТОВ "Інтерагроінвест"

Показник

2010р.

2011р.

2012р.

2012 р. у % до 2010 р.

Вартість валової продукції, тис. грн.

74783

105685,8

129903,3

173,7

на 1-го середньорічного працівника, грн.

158438,6

226307,9

278762,4

175,9

на 1 грн. основного капіталу, грн.

2750

5588

6867

249,7

на 1 грн. виробничих витрат

0,9

1,0

1,1

114,8

Прибуток, тис. грн.

-8474

32743

39112,3

Х

на 1-го середньорічного працівника, грн.

-17953,4

70113,5

83932

Х

на 1 грн. основного капіталу, грн.

-315,7

1750

2157,1

Х

Норма прибутку, %

-8,9

37,2

30,7

Х

Рівень рентабельності,%

-9,4

32,2

28,5

Х

Проаналізувавши таблицю "Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва" можна стверджувати, що вартість валової продукції збільшується. У 2012 році вартість валової продукції у порівнянні з 2010 роком збільшилась на 73,7%. Це у свою чергу зумовило збільшення вартості валової продукції на 1 середньорічного працівника на 75,9%, на 1 грн. основного капіталу цей показник зріс більш як у 2 рази, на 1 грн. виробничих витрат на 14,8%. Аналізуючи прибуток підприємства, можна зробити висновок, що цей показник у 2010 році мав від'ємне значення, тобто підприємство отримувало збиток. У 2011 році роком підприємство вийшло із збиткового стану за рахунок досить високого прибутку який становив 32743 тис. грн., у 2012 році прибуток становив 39112,3 тис. грн. Дані показники свідчать про досить ефективну діяльність сільськогосподарського підприємства.

Показник рівень рентабельності показує скільки підприємство отримує прибутку на 1 гривню виробничих витрат. Рівень рентабельності у 2010 р. становив - 9,4 % (1 грн. витрат вкладених у виробництво приносить збиток в розмірі 0,09 грн.), у 2011 р.32,2% (на 1 грн. витрат отримано 0,32 грн. валового прибутку), у 2012 р.28,5 (на 1 грн. витрат отримано 0,29 грн. валового прибутку). У 2012 році підприємство вийшло із стану збитковості і має наближений до середнього стан рентабельності 32,2%. Але також дані таблиці свідчать, що рівень рентабельності підприємства зменшився, що є негативним для підприємства, бо на 1 грн. виробничих витрат у 2012 році підприємство отримувало тільки приблизно 0,29 грн. прибутку, тоді як у 2011 році цей показник становив 0,32 грн. Норма прибутку показує що на 1 грн. авансованого капіталу припадає у 2010 році - 0,09 грн. прибутку (збитку), у 2011 році - 0,37 грн. прибутку, у 2012 році - 0,31 грн. прибутку. Найбільшою норма прибутку і рівень рентабельності були у 2011 році, отже, ефективність діяльності підприємства була найвищою, про що свідчать наведені вище показники.

На основі суспільного поділу праці сформувались окремі галузі, а також підприємства і організації.

Спеціалізація - це процес зосередження випуску визначених видів продукції в окремих галузях, підприємствах, цехах або виконання окремих технічних операцій (предметна, детальна, стадії технології, спеціалізація допоміжних виробництв на випуску тари, упаковки, ремонтні роботи). Внутрішньогосподарська спеціалізація являє собою подальший розвиток спеціалізації підприємства шляхом відокремлення виробництва окремих видів продукції або його технологічних стадій на окремих внутрішньогосподарських підрозділах - бригадах, фермах, загонах, ланках, кооперативах [12].

Спеціалізація аграрного підприємства визначається структурою грошових надходжень від реалізації товарної продукції, в якій відображається економічне значення окремих сільськогосподарських галузей у господарстві.

Головні галузі мають найбільшу частку в структурі товарної продукції. Частка головної галуззі в структурі грошових надходжень має становити понад 20%.

Особлива необхідність у розвитку внутрішньогосподарської спеціалізації проявляється у великих за розмірами підприємствах, а також у тих господарствах, які розвиваються нині як багатогалузеві. Тому питання спеціалізації підприємств та їх внутрішньогосподарської спеціалізації повинні вирішуватися в органічній єдності й тісному взаємозв'язку.

Дані про грошові надходження ТОВ "Інтерагроінвест" від реалізації продукції представлені у таблиці 1.2.5.

Таблиця 1.2.5.

Структура грошових надходжень від реалізації продукції ТОВ "Інтерагроінвест"

Показник

2010р.

2012р.

2012 р. у % до 2010 р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Продукція рослинництва всього

74586

93

169540,7

96,9

227,3

У тому числі: Зернові та зернобобові

52340

65,3

118239,8

67,6

225,9

Cоя

8112

10,1

39278,7

22,5

484,2

Ріпак ярий

10225

12,8

9400,6

5,4

91,9

Соняшник

1668

2,1

-

-

-

Інша продукція рослинництва

2241

2,8

2621,6

1,5

117

Продукція тваринництва всього

5598

7,0

5408,7

3,1

96,6

У тому числі: молочного скотарства

5576

7,0

5381,9

3,1

96,5

молоко

4671

5,8

4450,3

2,5

95,3

яловичина

905

1,1

931,6

0,5

102,9

Продукція бджільництва

10

0,01

16,2

0,01

162

Продукція птахівництва

2

0,002

-

-

-

Інша продукція тваринництва

9

0,01

10,6

0,006

117,8

Разом по рослинництву і тваринництву

80184

100

174949,4

100

218,2

Аналізуючи дані розраховані в таблиці можна сказати, що спеціалізація ТОВ "Інтерагроінвест" зумовлена його місце розташуванням і має зернову спеціалізацію (оскільки зерно займає майже 70% грошових надходжень) з розвиненим виробництвом сої, яка в структурі складає близько 23%.

Загальна вартість товарної продукції у 2012 році становила 174949,4 тис грн., що у 2 рази більше від вартості її у 2010 році, більше у 1,3 рази порівняно із 2011 роком, тобто на 31,1%. Ця вартість збільшується за рахунок збільшення виробництва зернових культур, що і веде за собою підвищення вартості зернових у 2,3 рази порівняно із 2010 роком.

Найбільшу питому вагу у структурі товарної продукції займають зернові культури. Обсяг грошових надходжень від зернових культур протягом років має стабільний характер з незначними відхиленнями.

У господарстві відбулося зменшення вартості продукції тваринництва у 2012 році порівняно із 2010 роком на 3,4%, галузь скотарства у 2012 році майже зникла.

Розділ 2. Організація фінансів підприємства

2.1 Характеристика капіталу підприємства

Капітал - це економічна категорія, яка відома давно, але отримала новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу.

Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів.

Під загальним поняттям "капітал підприємства” розуміють різні його види, які характеризуються десятками термінів. Все це потребує відповідної систематизації термінів, які використовуються.

Основною метою формування капіталу підприємства є задоволення потреби у придбанні необхідних активів і оптимізації його структури з позицій забезпечення умов ефективного його використання.

Капітал будь-якого підприємства представлений двома складовими: власними та позиковими коштами. Власний капітал - важлива частина капіталу підприємства, яка перебуває у його власності.

Формування власного капіталу, відбувається за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел власних коштів. Джерела формування власного капіталу наведені в таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1.

Джерела формування власного капіталу підприємства

№ з/п

Джерела

Склад джерел

1

Внутрішні джерела

1. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства.

2. Амортизаційні відрахування від основних засобів і нематеріальних активів.

3. Цільові надходження та інші внутрішні джерела формування власних фінансових ресурсів.

2

Зовнішні джерела

1. Кошти засновників, що вкладаються в статутний капітал (пайові внески учасників).

2. Кошти, що надходять за рахунок випуску (емісії) акцій.

3. Кошти державного та місцевого бюджетів, що використовуються на безповоротні основі.

4. Інші джерела формування власних фінансових ресурсів.

Певну роль у складі внутрішніх джерел виконують також амортизаційні відрахування, особливо на підприємствах із високою вартістю власних основних засобів і нематеріальних активів; проте суму власного капіталу підприємства вони не збільшують, а лише є засобом його реінвестування.

Інші внутрішні джерела не грають помітної ролі у формуванні власних фінансових ресурсів підприємства.

Таблиця 2.1.2.

Структура власного капіталу

Капітал підприємства, млн. грн.

Роки діяльності

2010

2011

2012

Статутний капітал

-

425

425

Нерозподілений прибуток

-

-87519

-40252

Резервний капітал

-

-

-

Інший додатковий капітал

-

-

-

Разом

-

-87094

-39827

Збільшення частки власного капіталу у загальній структурі капіталу товариства сприяє підвищенню фінансової стійкості підприємства та його фінансовій незалежності.

У процесі виробничого використання функціонування капіталу підприємства характеризується постійним кругообігом.

Середня тривалість обороту капіталу підприємства характеризується терміном його обороту в днях (місяцях, роках).

2.2 Виручка від реалізації продукції

Для фінансової діяльності підприємства будь-якого галузевого спрямування та частина його валового доходу, що являє собою виручку від реалізації, має величезне значення під кутом зору забезпечення умов для нормальної життєдіяльності. Маючи план обсягів виручки, підприємство одержує інструмент, що дає змогу володіти ситуацією щодо управління своїми фінансовими ресурсами.

Обсяг виручки від продажу головним чином залежить від обсягу виробництва товарів і послуг, асортименту продукції, що виробляється і реалізується, її якості, скорочення складських залишків готової продукції.

Планування обсягу реалізації і надходження виручки від реалізації фінансова служба підприємства здійснює з залученням відповідної інформації, якою володіють інші функціональні підрозділи - планово-економічний відділ, відділ збуту, бухгалтерія.

Слід зазначити, що частина виручки спрямовується на відшкодування вартості спожитих у виробництві засобів виробництва, а також на оплату праці робітників, а вже з залишку сплачуються податки і платежі до бюджету.

Размещено на http://www.allbest.ru/

55

Рисунок 1.2 - Розподіл доходів і накопичень підприємства

Виручкою від реалізації також вважається вартість товарів, робіт і послуг, зарахованих у бартерних (товарообмінних) операціях та в інших формах взаєморозрахунків між партнерами. В теоретичному аспекті реалізація продукції повинна передбачати зміну форми вартості.

Не визнаються виручкою такі грошові надходження:

1) сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

2) сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

3) сума завдатку під заставу або в рахунок погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

4) надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Проаналізуємо основні показники виручки на прикладі бухгалтерської звітності ТОВ "ІНТЕРАГРОІНВЕСТ". Для аналізу використаємо форму №2 "Звіт про фінансові результати".

Таблиця 2.2.1.

Динаміка виручки ТОВ "ІНТЕРАГРОІНВЕСТ"

Показники

2010

2011

2012

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

101671

166173

214676

Податок на додану вартість

16925

27681

35763

Акцизний збір

-

-

-

Інші вирахування з доходу

-

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

84746

138492

178913

За даними таблиці можна зробити висновок, що зростання виручки протягом 3-х років була нерівномірною. У 2012 році виручка зросла майже в 2 рази порівняно з 2010 роком.

Отже, на підприємстві, виручка від реалізації продукції - це важливий об'єкт планування. На плануванні величини виручки від реалізації базується все фінансове планування підприємства.

2.3 Затрати на виробництво і реалізацію продукції та джерела їх фінансування

Собівартість продукції - це виражена в грошовій формі сукупність затрат в грошовій формі сукупність затрат з виробництва й реалізації. Розрізняють собівартість виробничу й повну, собівартість усього товарного випуску й окремих видів продукції. Залежно від впливу на собівартість обсягу виробництва розрізняють змінну частину собівартості продукції і фіксовану.

Під час аналізу використовують дані звіту по собівартості продукції, звіту про фінансово-майновий стан підприємства і звіту підприємства з праці. Залучаються також планові й звітні калькуляції по окремих видах продукції та відповідні дані бухгалтерського обліку.

До незавершеного виробництва відносяться продукція (роботи, послуги), що не пройшла всіх стадій (фаз, переділів) виробництва, передбачених технологічним процесом, а також вироби, які не укомплектовані та не пройшли випробовувань і технічного приймання.

Якщо вартість незавершеного виробництва відображається в балансі за нормативною (плановою) виробничою собівартістю. То вартість матеріальних ресурсів у залишках незавершеного виробництва на кінець звітного кварталу (року) визначається підприємством як добуток вартості незавершеного виробництва на кінець звітного кварталу (року) і частки матеріальних витрат у калькуляції нормативної (планової) виробничої собівартості продукції за звітний квартал (рік).

Розміри незавершеного виробництва залежить від тривалості виробничого циклу, обсягу середньодобових витрат, на виробництво і характеру їх нарощування і тому істотно диференціюються відповідно до специфіки виробництва.

Витрати на утримання й експлуатацію устаткування належать до витрат на обслуговування виробництва та управління. Планування, облік, і економічний аналіз цих витрат ведеться за номенклатурою статей, передбачених "Основними положеннями про планування, облік та калькулювання собівартості промислової продукції”. Для їх контролю й аналізу складаються кошториси витрат. Джерелами для аналізу є дані аналітичного бухгалтерського обліку.

Загальна сума витрат лімітується затвердженими кошторисами на кожен вид витрат залежно від обсягу виробництва, структури й характеру продукції.

Витрати на утримання й експлуатацію устаткування за своїм характером є основними, тобто зв'язаними з технологічним процесом і в більшій своїй частині змінними - залежними від обсягу виробництва. У міру розвитку техніки абсолютний обсяг цих витрат буде збільшуватись.

Таблиця 2.3.1.

Структура виробничої собівартості продукції і розмір статей витрат у ТОВ "Інтерагроінвест"

Показники

2010

2012

2012 р. у % до 2010 р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Витрати на оплату праці

2144

3,1

2265,5

2

105,7

Відрахування на соціальні заходи

563

0,8

838,6

0,7

149

Прямі матеріальні витрати

53275

75,9

54313,4

47,7

101,9

з них: насіння та посадковий матеріал

11516

16,4

11640,2

10,2

101,1

мінеральні добрива

11577

16,5

22355,4

19,6

193,1

Нафтопродукти

8896

12,7

10667,1

9,4

119,9

оплату послуг і робіт

12543

17,9

2988,8

2,6

23,8

решта матеріальних витрат

4781

6,8

6661,9

5,9

139,3

Амортизація необоротних активів

2234

3,2

2380,3

2,1

106,5

Загальновиробничі витрати

11978

17,1

54016,8

47,5

451

Виробнича собівартість - усього

70194

100

113814,6

100

Х

Розглянувши дані таблиці, можна зробити висновок, що в структурі виробничої собівартості найбільшу питому вагу займають прямі матеріальні витрати та загальновиробничі витрати. У 2012 році порівняно з 2010 роком прямі матеріальні витрати зросли на 1,9%, загальновиробничі витрати - зросли у 4,5 разів. Високий показник загальновиробничих витрат зумовлений дуже високою автоматизацією галузі рослинництва та її розвитком.

2.4 Прибутки (збитки) підприємства

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і виплата оплати праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України (ч.5 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності").

Порядок створення та використання фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються наглядовою радою.

Товариство створює:

резервний (страховий) фонд;

фонд накопичування;

фонд споживання;

валютний фонд

інший фонд.

Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного фонду (капіталу) Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат.

Валютний фонд Товариства створюється за рахунок валютних надходжень, що залишаються у розпорядженні Товариства після сплати обов'язкових платежів.

У таблиці 2.4.1 розглянуто розмір прибутку ТОВ "ІНТЕРАГРОІНВЕСТ" у 2010-2012.

Таблиця 2.4.1.

Динаміка прибутків підприємства за 2010-2012 роки

Показник, тис. грн

2010

2011

2012

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

101671

166173

214676

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

76613

85273

114039

Валовий прибуток

8133

53219

53219

Прибуток від операційної діяльності

-9240

45778

57570

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

-11119

47267

58223

Чистий прибуток

-13510

47267

58223

Аналізуючи динаміку прибутку на ТОВ "ІНТЕРАГРОІНВЕСТ", треба відмітити,що підприємство в 2011 р. отримало прибуток, хоча ще у 2010 р. було збитковим. При цьому розмір чистої виручки у 2012 році збільшився у 2 рази порівняно з 2010 роком.

Після отримання підприємством прибутку відбувається його розподіл. На першому етапі відбувається розподіл прибутку між підприємством та державою. Пропорція розподілу прибутку між державою і підприємствами має важливе значення для забезпечення державних потреб і потреб підприємств.

На другому етапі відбувається розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних витрат.

Отже, після аналізу бухгалтерської звітності ТОВ"ІНТЕРАГРОІНВЕСТ" можна сказати, що підприємство отримало збиток у 2010 р. Що свідчить про не раціональне і не ефективне використання ресурсів та неправильної обраної керівництвом стратегії діяльності та розвитку підприємства.

2.5 Оподаткування підприємства

Згідно із Законом України від 17 грудня 1998 р. "Про фіксований сільськогосподарський податок" з 1 січня 1999 p. передбачено внесення змін в оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, котрі використовують землю як засіб виробництва.

1. Для сільськогосподарських товаровиробників встановлюється фіксований сільськогосподарський податок замість деяких податків і зборів.

Інші податки та збори, визначені Законом України "Про систему оподаткування", повинні сплачуватися сільськогосподарськими товаровиробниками в порядку і розмірах, визначених відповідними законодавчими актами.

2. Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм господарювання та власності, які займаються виробництвом, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а їхній валовий дохід від операцій з продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50% загальної суми валового доходу підприємства.

Якщо у звітному періоді валовий дохід підприємства від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки становить лише 50% загального обсягу реалізації, підприємство сплачуватиме податки у наступному податковому періоді на загальних підставах.

3. Платники фіксованого сільськогосподарського податку, мають право на вибір форми сплати вказаного податку - грішми або у вигляді поставок сільськогосподарської продукції.

4. За об'єкт оподаткування береться площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, у тім числі на умовах оренди.

5. Ставки фіксованого сільськогосподарського податку встановлюються з одного гектара сільськогосподарських угідь у відсотках до грошової їх оцінки в таких розмірах:

для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,5;

для багаторічних насаджень - 0,3.

6. Платники фіксованого сільськогосподарського податку визначають його суму на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених Законом, і до 1 лютого подають розрахунок до державної податкової служби за місцем їх знаходження.

Протягом поточного року щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним, указаний податок сплачується у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал.

Установлено такий квартальний розподіл річної суми податку: І квартал - 10%, II квартал - 10%, III квартал - 50%, IV квартал - 30%.

За сплати фіксованого сільськогосподарського податку у формі поставок сільськогосподарської продукції встановлені такі терміни.

За поставок зерна термін встановлюється за погодженням з районною державною адміністрацією, але не пізніше 15 жовтня (ранні зернові культури) та 1 грудня (пізні зернові та технічні культури). Поставка продукції тваринництва для сплати податку має здійснюватись щомісячно, але не пізніше останнього дня поточного місяця. При цьому витрати, пов'язані з транспортуванням сільськогосподарської продукції до заготівельних підприємств і організацій, несуть платники податку.

Від сплати фіксованого сільськогосподарського податку також звільняються дослідні господарства вітчизняних науково-дослідних установ і навчальних закладів, професійно-технічні училища сільськогосподарського профілю та сортовипробувальні станції.

2.6 Формування і використання обігових коштів підприємства

На відміну від основних виробничих ресурсів, оборотні ресурси споживаються в одному виробничому циклі і їхня вартість повністю переноситься на вартість виготовленої продукції. При цьому одна їхня частина в речовій формі входить у створений продукт і набирає товарної форми, в якій її буде використано споживачем. Інша частина також повністю споживається в процесі виробництва, але, втрачаючи свою споживну вартість, у речовій формі в продукт праці не входить.

По-перше, оборотні кошти - це грошові ресурси, які вкладено в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції.

По-друге, оборотні кошти - це активи, які протягом одного виробничого циклу або одного календарного року можуть бути перетворені на гроші.

У зарубіжній економічній літературі окремі автори визначають оборотний капітал як оборотні активи за мінусом короткострокових зобов'язань. У такий спосіб дається визначення власного оборотного капіталу.

Оборотний капітал проходить три стадії кругообігу: грошову, виробничу й товарну. На першій стадії під час авансування коштів здійснюється придбання й нагромадження необхідних виробничих запасів.

У виробничому процесі авансується вартість для створення продукції: у розмірі вартості використаних виробничих запасів, перенесеної вартості основних фондів, витрат на саму працю (заробітна плата та пов'язані з нею витрати). Виробнича стадія кругообігу оборотного капіталу завершується випуском готової продукції, після чого настає стадія реалізації.

На третій стадії авансування коштів триває доти, доки товарна форма вартості не перетвориться на грошову. Отримання виручки від реалізації свідчить про корисність створеної суспільством вартості і про відтворення авансованих у ній коштів. Грошова форма, якої набирає оборотний капітал на третій стадії кругообігу, одночасно є і початковою стадією наступного обороту капіталу.

Кругообіг оборотного капіталу і створення нової вартості відбувається за схемою:

Г-Т.В. Т'-Г',

де Г - кошти, що авансуються; Т - предмети праці (товар); В - виробництво; Т' - готова продукція (товар); Г' - кошти, отримані від реалізації створеної продукції.

Мету функціонування капіталу буде досягнуто тоді, коли Г' = Г + ДГ, тобто коли відбудеться приріст грошей порівняно з авансованою сумою. Що менше часу оборотний капітал перебуває в тій чи іншій формі (грошовій, виробничій, товарній), то вища ефективність його використання, і навпаки.

Залежно від методів планування оборотні кошти поділяються на нормовані та ненормовані. Необхідність розподілу оборотних коштів на нормовані й ненормовані випливає з економічної доцільності досягнення найліпших результатів за найменших витрат.

До нормованих належать оборотні кошти у виробничих запасах, незавершеному виробництві та витратах майбутніх періодів, у залишках готової продукції на складах підприємств. Ненормовані оборотні фонди включають фонди обігу за винятком готової продукції на складі.

Класифікація оборотних коштів має важливе значення, оскільки дає можливість підприємству визначити оптимальний склад і структуру, потребу та джерела формування оборотних коштів. Від цього значною мірою залежить фінансовий стан підприємства.

Потрібно оцінити за допомогою системи показників забезпеченість підприємства оборотним капіталом.

Структура оборотних активів

Види оборотних фондів

2010

2011

2012

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

Виробничі запаси

66055

11095

9744

Поточні біологічні активи

3350

954

1389

Незавершене виробництво

118064

18510

24779

Готова продукція

88493

5730

13744

Інша поточна дебіторська заборгованість

4521

306

89

Грошові кошти в нац. валюті

5597

451

600

В т. ч. в касі

--

-

19

Отже, найбільшу питому вагу займають готова продукція та незавершене виробництво.

2.7 Безготівкові та готівкові грошові операції підприємства

Грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і безготівкової форми. Безготівковим грошовим розрахункам, як правило, віддають перевагу. Це пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають значної економії витрат на їх здійснення. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяють банківські установи, у них також заінтересована держава - не тільки з погляду економного витрачання коштів, а й з погляду вивчення, регулювання і контролю грошового обороту.

Безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунка платника і переказуються на рахунок отримувача коштів.

Між готівковою і безготівковою формами розрахунків існує тісний зв'язок. Так, одержуючи виручку за реалізовану продукцію в безготівковій формі, підприємство повинно отримати в установленому порядку в банківській установі готівку для виплати заробітної плати, покриття різних витрат, на господарські потреби тощо. У цьому разі гроші, що надійшли в безготівковій формі, можуть бути отримані в банку в готівковій формі.

Отримана готівка у вигляді виручки від реалізації продукції та інших касових надходжень може бути використана підприємствами не тільки для забезпечення господарських потреб, а й на оплату праці і виплату дивідендів. Крім того, для виплат, пов'язаних з оплатою праці й виплатою дивідендів, підприємства можуть використовувати й готівку, отриману з кас банків. Водночас підприємства повинні забезпечувати систематичну і повну сплату податків, зборів і обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди згідно з чинним законодавством.

Підприємства також можуть проводити розрахунки з бюджетом і державними цільовими фондами готівкою. Але якщо підприємства мають податкову заборгованість, розрахунки між покупцем і постачальником продукції треба здійснювати тільки в безготівковому порядку.

Безготівкові розрахунки здійснюються в різних формах. Різні форми розрахунків пов'язані з використанням різних видів розрахункових документів, а саме: - платіжними дорученнями;

платіжними вимогами-дорученнями:

чеками;

акредитивами:

векселями;

інкасові доручення (розпорядження).

Розрахункові документи готує постачальник або платник, інколи - банк.

Платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження) застосовуються у випадках стягнення в безспірному порядку сум фінансових санкцій, недоїмки в бюджет з податків, штрафів, які нараховані державними податковими органами.

Правові основи організації безготівкових розрахунків у господарському обороті регламентуються законодавчими, інструктивними документами. Національний банк України виступає як методичний центр щодо розробки форм і засобів розрахунків у народному господарстві, правил документообороту, організації банківського контролю за проведенням розрахунків.

2.8 Використання банківських кредитів на підприємстві

Розмір власних оборотних коштів, що закріплені за підприємством, не є постійною величиною. Сума власних оборотних коштів під час складання фінансового плану щорічно уточнюється у зв'язку зі зміною обсягу виробництва, асортименту продукції, умов постачання і збуту. Окрім того, на підприємствах виникають проблеми з несвоєчасним надходженням коштів за відвантажену продукцію, нагромадженням на складі нереалізованої готової продукції, несвоєчасним і неповним виконанням договірних зобов'язань постачальниками та через інші обставини, що спричиняють потребу в додаткових коштах.

Покрити цю потребу лише власними джерелами стає практично неможливим. Тому формувати оборотні кошти лише за рахунок власних джерел нині економічно недоцільно, оскільки це знижує можливості підприємства щодо фінансування власних витрат і збільшує ризик виникнення фінансової нестабільності підприємства.

У такому разі підприємство вимушене звертатися до залучення фінансових ресурсів у вигляді короткострокових кредитів банку та інших кредитів, комерційного кредиту, кредиторської заборгованості.

Призначення банківських кредитів - фінансування витрат, пов'язаних з придбанням основних і поточних активів, із сезонними потребами підприємства, тимчасовим збільшенням виробничих запасів, із виникненням (збільшенням) дебіторської заборгованості, податковими платежами та іншими зобов'язаннями.

Кредити банку дають змогу органічно ув'язати всі джерела оборотних коштів і справляють активний вплив на раціональне формування запасів сировини, матеріалів, готової продукції та інших видів матеріальних цінностей.

Планування потреби в позикових оборотних коштах включає розрахунок необхідної суми кредиту з урахуванням залишку нормованих товарно-матеріальних цінностей і визначення потреби в кредиті.

Сума кредиту з урахуванням залишку нормованих товарно-матеріальних цінностей визначається для кожного об'єкта як різниця між запланованою вартістю матеріальних цінностей за діючими цінами і власними оборотними коштами.

Короткостроковий кредит, незалежно від об'єктів кредитування, надається строком до одного року. Однак на практиці терміни надання кредиту значно менші, що пояснюється високим рівнем інфляції, спричиненої спадом виробництва, станом товарного і грошового обігу.

2.9 Інвестиційна діяльність підприємства

В умовах перебудови промисловості України всі підприємства мають стосунок до інвестиційної діяльності. Інвестиційна діяльність підприємства - це один з важливих напрямків багатоаспектної діяльності в умовах ринкового оточення. Від інтенсивності та результативності інвестиційних процесів залежить успіх фірми у ближчій та віддаленій перспективі.

Отже, під інвестиціями розуміють діяльність із вкладання грошових коштів на відносно тривалий час у виробничі проекти, цінні папери, нерухомість, статутні фонди інших підприємств, колекції, дорогоцінні метали та інші об'єкти, ринкова вартість яких постійно зростає і дає власнику дохід у вигляді відсотків, дивідентів, прибутків від перепродажу тощо. У загальному розумінні інвестиціями називають дострокове вкладання коштів (на період понад 1 рік).

Як зазначалося за об'єктом вкладень інвестиції поділяються на фінансові та реальні. У процесі і розвитку та становлення фондового ринку менеджери вітчизняних підприємств все більше уваги приділяють саме фінансовій формі інвестування, у результаті чого формується портфель цінних паперів, тобто сукупність усіх придбаних підприємством цінних паперів, паїв та вкладень в інші компанії, які здійснено за рахунок коштів, що перебувають у розпорядженні підприємства, з метою отримання зиску у вигляді відсотків, дивідендів, прибутків від перепродажу та інших прямих і непрямих доходів.

Аналіз динаміки реальних інвестицій з урахуванням темпів інфляції дає змогу зробити висновки щодо інвестиційної активності підприємства. Аналіз структури інвестицій уможливлює оцінювання перспективності напрямів їх вкладення.

Об'єктами такого аналізу можуть бути: - виробнича (галузева) структура капітальних вкладень підприємства, яка характеризує перспективи його майбутньої галузевої диверсифікації; - технологічна структура капітальних вкладень - співвідношення витрат на будівельно-монтажні роботи (пасивна частина капітальних вкладень) і на придбання обладнання, машин, інструментів (активна частина); - відтворювальна структура капітальних вкладень: співвідношення між вкладеннями в нове будівництво, у розширення діючих потужностей, у технічне переозброєння та реконструкцію.

На початковому етапі аналізується доцільність вкладення коштів у реальні та фінансові інвестиції. Залежно від результатів аналізу вибирають один із напрямів проведення інвестиційних операцій або визначають оптимальне їх поєднання.


Подобные документы

 • Особливості інвестування промисловості. Характеристика виробничо-господарської діяльності та фінансового стану ТОВ "Хартеп", аналіз використання його інвестиційного потенціалу. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій підприємства.

  дипломная работа [479,5 K], добавлен 03.10.2010

 • Теоретичні аспекти поняття фінансового стану підприємства: сутність, значення для діяльності. Аналіз фінансового стану ВАТ "Видавництво Харків". Показники платоспроможності і ліквідності підприємства. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства.

  дипломная работа [146,6 K], добавлен 21.08.2010

 • Теоретичні основи та нормативна база організації фінансів підприємств. Розгляд системи показників, що використовуються при оцінці фінансового стану підприємства. Аналіз діяльності ФП "Мілкмей", оцінка ліквідності, ділової активності та рентабельності.

  курсовая работа [499,9 K], добавлен 27.06.2014

 • Сутність, значення та завдання аналізу формування та використання прибутку підприємства. Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства, показників ефективності використання прибутку підприємства. Шляхи підвищення прибутковості діяльності підприємства.

  курсовая работа [150,0 K], добавлен 23.08.2012

 • Теоретичні засади аналізу фінансового стану компанії та його роль для успішного розвитку підприємства. Особливості інформаційного забезпечення системи показників. Факторні моделі ефективності та прогнозні оцінки фінансової діяльності підприємства.

  курсовая работа [64,1 K], добавлен 07.04.2012

 • Сутність фінансової діяльності підприємства. Інформаційна база її оцінки: методика та показники. Аналіз фінансового стану ТОВ "Українська екологія". Характеристика господарської діяльності підприємства. Показники фінансового стану, шляхи їх покращення.

  курсовая работа [83,8 K], добавлен 22.11.2019

 • Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ТОВ "Заря". Дослідження діяльності усіх структурних підрозділів підприємства. Аналіз фінансового стану, ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз можливого банкрутства.

  контрольная работа [88,9 K], добавлен 18.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.