Фінансова санація та банкрутство підприємства

Оцінка санаційної спроможності підприємства. Система показників аналізу фінансового стану підприємства з метою визначення його санаційної спроможності. Основні напрямки прогнозування ймовірності банкрутства підприємства. Оцінка ймовірності банкрутства.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.12.2010
Размер файла 60,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Кафедра фінансів, обліку і аудиту

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

з дисципліни "Фінансова санація та банкрутство підприємства"

Виконала:

студентка економічного факультету

денної форми навчання

групи СФП-10

спеціальності 8.050104 "Фінанси" Х.О. Колмогорова

Перевірив:

канд. екон. наук, доцент О.Д. Литвиненко

Харків 2010

Завдання

Оцінка санаційної спроможності підприємства.

Необхідно провести всі запропоновані розрахунки та зробити детальні аналітичні висновки про наявність кризових явищ на підприємстві, ймовірність його банкрутства та необхідність й можливість проведення його санації.

Завдання 1. Розрахувати перелічені нижче показники (табл.1) за даними фінансової звітності підприємства (ф. №1, ф. №2).

Таблиця 1

Система показників аналізу фінансового стану підприємства з метою визначення його санаційної спроможності

Назва показника

Порядок розрахунку

Минулий рік

Звітний рік

1

2

3

4

5

1

Оцінка майнового стану

1.1

Вартість майна підприємства

Валюта балансу

397782,7

387131,8

1.2

Частка основних засобів у майні підприємства

Вартість основних засобів

Валюта балансу

0,218

0, 206

1.3

Коефіцієнт зносу основних засобів

Знос

Первісна вартість основних засобів

0,516

0,532

2

Оцінка ліквідності

2.1

Власний оборотний капітал

Власний капітал + Забезпечення майбутніх витрат і платежів + Довгострокові зобов'язання - Необоротні активи

7108,3

7791,3

2.2

Коефіцієнт поточної ліквідності

Оборотні (поточні) активи

Поточні зобов'язання

1,421

1,404

2.3

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Дебіторська заборгованість + грошові кошти

Поточні зобов'язання

0,659

0,554

2.4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти

Поточні зобов'язання

0,041

0,051

2.5

Коефіцієнт маневреності активів

Оборотні активи

Активи

0,06

0,07

2.6

Коефіцієнт забезпечення запасів власним оборотним капіталом

Власний оборотний капітал

Запаси та витрати

2,034

2,138

2.7

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власним оборотним капіталом

Власний оборотний капітал

Оборотні активи

0,296

0,288

3

Оцінка фінансової стійкості

3.1

Коефіцієнт незалежності (концентрації власного капіталу)

Власний капітал

Загальна сума капіталу

0,933

0,547

3.2

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Позиковий капітал

Загальна сума капіталу

0,042

0,049

3.3

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Власний оборотний капітал

Власний капітал

0,019

0,037

3.4

Коефіцієнт фінансової стійкості

Власний + позиковий капітал

Загальна сума капіталу

0,975

0,597

3.5

Коефіцієнт фінансового ризику

Позиковий капітал

Власний капітал

0,045

0,091

4

Оцінка ділової активності

4.1

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

Виручка від реалізації

Середня вартість основних засобів

0,706

4.2

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації

Середня дебіторська заборгованість

10,68

4.3

Тривалість обороту дебіторської заборгованості

Кількість днів у періоді

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

33,71

4.4

Коефіцієнт оборотності запасів

Виручка від реалізації

Середня вартість запасів

5,418

4.5

Тривалість обороту запасів

Кількість днів у періоді

Коефіцієнт оборотності запасів

66,45

4.6

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації

Середня кредиторська заборгованість

1,95

4.7

Тривалість обороту кредиторської заборгованості

Кількість днів у періоді

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

184,6

4.8

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Виручка від реалізації

Середня вартість власного капіталу

0, 201

5

Оцінка рентабельності

5.1

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Середня вартість власного капіталу

0,02

5.2

Період окупності власного капіталу

Середня вартість власного капіталу

Чистий прибуток

52,57

5.3

Рентабельність капіталу (активів)

Чистий прибуток

Середня вартість капіталу

0,014

5.4

Рентабельність продажу

Чистий прибуток

Виручка від реалізації

0,095

Діагностика кризи розвитку підприємства - це система ретроспективного, оперативного та перспективного цільового аналізу, спрямованого на виявлення ознак кризового стану підприємства, оцінки загрози його банкрутства та (або) подолання кризи.

Розрізняють три основні напрямки прогнозування ймовірності банкрутства підприємства (рис.1).

НАПРЯМКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

Оцінка та прогнозування показників задовільності структури балансу

Коефіцієнт загальної ліквідності (? 2)

Коефіцієнт забезпеченості поточних активів власним оборотним капіталом (>0,1)

Коефіцієнт відновлення платоспроможності (>1)

Коефіцієнт втрати платоспроможності (>1)

Система формалізованих та неформалізованих методів

Формалізовані методи: класичні методи аналізу фінансово-господарської діяльності; традиційні методи економічного аналізу; методи математичної статистики вивчення зв`язкв; економетричні методи; методи економічної кібернетики та оптимального програмування; методи дослідження операцій та теорії прийняття рішень;

Неформалізовані методи: грунтуються на описі аналітичних процедур на логічному рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв`язках та залежностях

Розрахунок індексу кредитоспроможності

Моделі західних аналітиків: Z-рахунок Е. Альтмана, Р. Ліса, Спрінгейта, Конана і Гольдера, Таффлера і Тішоу, показники У. Бівера, Фулмера, універсальна дискримінантна функція;

Методи та моделі аналітиків пострадянського простору: R-модель (Іркутська державна економічна академія), метод рейтингової оцінки Р. Сайфуліна та Г. Кадикова

Рис.1. Напрямки прогнозування ймовірності банкрутства

Завдання 2. Оцінити імовірність банкрутства підприємства за моделями Альтмана та Бівера, а також вітчизняною методикою визначення поточної, критичної та надкритичної неплатоспроможності підприємства.

Розрахувати індекс Альтмана, який має такий вигляд:

Z = 1,2хК1 + 1,4хК2 + 3,3хК3, + 0,6хК4 + 0,999хК5,

де показники К1, К2, К3, К4, К5 розраховуються за наступними алгоритмами:

К1=0,02 К2=0,003

К3=0,014

К4=10,9

К5=0,124

Z = 1,2х0,02+1,4х0,003+3,3х0,014+0,6х10,9+0,999х0,124 =

= 0,024+0,0042+0,0462+6,54+0,124 = 6,74

Після визначення Z - рахунка, на підставі наступної таблиці визначають ступінь імовірності банкрутства для аналізованого підприємства.

Ступінь імовірності банкрутства

Значення Z - рахунка

Вірогідність банкрутства

1,8

Дуже висока

1,81-2,7

Висока

2,71-2,9

Існує імовірність

3,0

Дуже низька

Висновок: Z = 6,74 - ймовірність банкрутства дуже низька, тому що Z > 3.

Завдання 3. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою показників Уільяма Бівера.

Система показників Уільяма Бівера наведена у табл.2.

Показники

Алгоритм розрахунку

Рекомендовані значення

Група І - стійкий фінан-

совий

стан

Група ІІ - за 5 р. до банкру-

тства

Група ІІІ - за 1 р. до банкру

тства

Коефіцієнт Бівера

ряд. (220+260) ф.№2

ряд. (430+480+620+630) ф. №1

0,4-0,45

0,17

-0,15

Коефіцієнт загальної ліквідності

ряд. (260+270 до 1 р.) ф. №1

ряд. (620+630 до 1 р.) ф. №1

?3,2

?2,0

?1,0

Рентабельність капіталу за чистим прибутком

[ (ряд.220 ф. №2) /

/ (ряд.640 ф. №1)] * 100

6-8

4

-22

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

ряд. (430+480+620+630) ф. №1

ряд.640 ф. №1

?0,37

?0,5

?0,8

Коефіцієнт покриття активів власним оборотним капіталом

ряд. (260+270 до 1 р. -

620 - 630 до 1 р.) ф. №1

ряд.280 ф. №1

0,4

?0,3

?0,06

Коеф. Бівера = 5544,2 + 3780,5/9758,4+16866,4 = 9324,7/26624,8 = 0,35

Коеф.заг.лікв. = 23974,6/16866,4 = 1,42

Рент.кап.за ЧП = 5544,2/397782,7 * 100 = 1,4

Коеф.конц.ПК = 9758,4 + 16866,4/397782,7 = 26624,8/397782,7 = 0,07

Коеф.покр.ВОК. = 23974,6 - 16866,4/397782,7 = 7105,2/397782,7 = 0,018.

Таким чином, на основі проведених розрахунків показників Уіляма Бівера можемо твердо сказати, що наше досліджуване підприємство треба віднести до ІІ групи, тобто воно за 5 років до банкрутства.

Завдання 4. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою нормативних документів, що описують вітчизняні методики діагностики ймовірності банкрутства підприємств:

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій, затверджена Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств і організацій від 23.02.1998 р., №22 // Українська інвестиційна газета, 21.04.1998 р., №15. - С.29-33.

Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств і організацій, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21.03.1997 р., №37 // Галицькі контракти. - 1997. - №40. - С.40-55.

Методичні рекомендації проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 р. №1403.

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом Міністерства Економіки України від 17 січня 2001 р. №10 // Бухгалтерия. - 2001. - №11. - С.18-22.

Державний підхід до діагностики банкрутства представлений Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства №10, розроблених Вищим арбітражним судом України.

У відповідності з Методичними рекомендаціями встановлюється ступінь неплатоспроможності підприємства (три види) і момент відновлення платоспроможності.

Види неплатоспроможності:

поточна:

Пп = А040 + А045 + А220 + А230 + А240 - П620,Пп = 3951 + 302,6 + 0 + 698,7 + 0 - 16866,4 = - 11914,1

де А040, А045, А220, А230, А240 - відповідні рядки активу балансу;

П620 - відповідний рядок пасиву балансу.

Пп > 0 - підприємство повністю платоспроможне;

Пп < 0 - поточна неплатоспроможність підприємства;

критична:

коефіцієнт покриття:

Кп = Оборотні активи / Поточні зобов`язання;

На початок року:

Кп = 23974,6/16866,4 =1,421

На кінець року:

Кк = 27062,1/19270,8 = 1,404

коефіцієнт забезпеченості власним капіталом:

Кз = (Власний капітал - Необоротні активи) / Оборотні активи;

Кз п = (371158 - 373808,1) / 23974,6 = - 2650,1/23974,6 = - 0,11

Кз к = (211812,2 - 360069,7) / 27062,1 = - 1482575/27062,1 = - 5,48

Кп < 1,5, Кз < 0,1 та Пп < 0

на початок та кінець аналізованого періоду - підприємство неплатоспроможне;

Для застосування санації необхідно, щоб один з коефіцієнтів (Кп або Кз) на кінець періоду перевищував нормативне значення або протягом періоду відбувалося їх зростання;

надкритична:

підприємство отримало збиток за результатами року та Кп < 1.

Відповідно до Методичних рекомендацій платоспроможність боржника вважається відновленою, якщо:

забезпечене позитивне значення поточної ліквідності;

коефіцієнт покриття перевищить нормативне значення при наявності тенденції до збільшення рентабельності.

У вітчизняній практиці фінансового аналізу використовуються також показники з Методичних положень по оцінці фінансового стану підприємства та встановлення незадовільної структури балансу, затверджені Розпорядженням Федерального управління про неспроможність (банкрутство) №31 від 12.08.1994, №56 від 12.09.1994, №67 від 11.10.1994 (Російська Федерація).

За Методичними положеннями РФ розраховуються наступні показники:

коефіцієнт покриття (оптимальне значення >2);

коефіцієнт забезпеченості власними оборотними активами (оптимальне значення >0,1);

коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності:

,

Квп = (1,404+ ( (6/12) (1,404-1,421))) / 2 = (1,404 + (0,58* ( - 0,017)) / 2

= (1,404 - 0,0085) / 2 = 1,396/2 = 0,7

де Кпк - коефіцієнт покриття на кінець звітного періоду;

Кпп - коефіцієнт покриття на початок звітного періоду;

Вп - період відновлення (Вп = 6 місяців) або втрати (Вп = 3 місяці) платоспроможності;

Т - тривалість звітного періоду в місяцях.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності обчислюють, коли один з коефіцієнтів (покриття або забезпеченості власними оборотними активами) менше оптимального значення.

Коефіцієнт втрати платоспроможності вираховують, якщо значення обох коефіцієнтів нижче за оптимальні.

Значення коефіцієнтів відновлення (втрати) платоспроможності:

більше 1 - підприємство має реальні шанси відновити (для коефіцієнта втрати - не втратити) свою платоспроможність;

менше 1 - у підприємства немає реальної можливості поновити (для коефіцієнта втрати - не втратити) свою платоспроможність.

Висновок: коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності = 0,7 у підприємства немає реальної можливості поновити (для коефіцієнта втрати - не втратити) свою платоспроможність.

Завдання 5. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою моделі Альтмана.

Українські підприємства можуть застосовувати тест, який запропоновано Е. Альтманом у 1983 році для підприємства, акції яких не котируються на біржі:

Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42 Х4 + 0,995Х5,

де Х1 - власний оборотний капітал / загальна вартість активів;

Х2 - нерозподілений прибуток / загальна вартість активів; глгш

Х3 - прибуток до виплати процентів / загальна вартість активів;

Х4 - балансова вартість власного капіталу / позиковий капітал;

Х5 - чиста виручка / загальна вартість активів.

Z < 1,23 - дуже висока ймовірність банкрутства у найближчі 2-3 роки;

Z > 1,23 - ймовірність банкрутства дуже низька.

Х4 = Ф1 р.380 / (р.480 + р.620) = 211812,2/ (3048,8 + 19270,8) =

= 211812,2/22319,6 = 9,5

Z = 0,717х0,02 + 0,847х0,003 + 3,107х0,014 + 0,42х9,5 + 0,995х0,124 =

= 0,014 + 0,0025 + 0,043 + 3,99 + 0,123 = 4,17

Висновок: Z = 4,17 - ймовірність банкрутства дуже низька, тому що

Z > 1,23.

Завдання 6. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою моделі Спрінгейта.

Методичні рекомендації.

Z-рахунок Спрінгейта:

Z = 1,03A + 3,07B + 0,66C + 0,4D,

де А - робочий капітал / загальна вартість активів;

В - прибуток до сплати відсотків та процентів / загальна вартість активів;

С - прибуток до сплати податків / короткострокові зобов`язання;

D - обсяг продажу / загальна вартість активів.

Z нижче за 0,862 - підприємство - потенційний банкрут.

Точність прогнозування складає 92%.

А = Ф1 (р.260 - р.620) / р.280 = (27062,1 - 19270,8) / 387131,8 =

= 7791,3/387131,8 = 0,02;

В = Ф2 р.010 / Ф1 р.280 = 57770,1/387131,8 = 0,15;

С = Ф2 р.010 / Ф1 (р.520 + р.530 + р.540 + р.550 + р.570 + р.580 + р.590)

= 57770,1/ (146 + 3494,9 + 4119,8 + 1555,2 + 737,3 + 1087 + 820,6) =

= 57770,1/11960,8 = 4,83;

D = Ф2 р.035/Ф1 р.280 = 48179,4/387131,8 = 0,124.

Z = 1,030,02 + 3,070,15 + 0,664,83 + 0,40,124 =

= 0,021 + 0,46 + 3,19 + 0,05 = 3,721

Висновок: Z = 3,721, вище показника 0,862, отже в нас ймовірність банкрутства дуже низька.

Завдання 7. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою моделі Таффлера.

Методичні рекомендації.

Модель Таффлера і Тішоу:

Z = 0,53A + 0,13B + 0,18C + 0,16D,

де А - операційний прибуток / короткострокові зобов`язання;

В - оборотні активи / загальна сума зобов`язань;

С - короткострокові зобов`язання / загальна вартість активів;

D - виручка від реалізації / загальна вартість активів.

Z < 0,2 - дуже висока ймовірність банкрутства;

Z = 0,25 - критичне значення;

Z > 0,3 - ймовірність банкрутства дуже низька.

А = Ф2 р.100 / Ф1р.620 = 112,2/19270,8 = 0,006;

В = Ф1р.260 / Ф1 (р.480 + р.620) = 27062,1/ (3048,8 + 19270,8) =

= 27062,1/22319,6 = 1,21;

С = Ф1р.620 / Ф1р.280 = 19270,8/387131,8 = 0,05;

D = Ф2р.035/Ф1р.280 = 48179,4/387131,8 = 0,124.

Z = 0,530,006 + 0,131,21 + 0,180,05 + 0,160,124 =

= 0,003 + 0,16 + 0,01 + 0,02 = 0, 193

Висновок: Z < 0, 193, це свідчить про дуже високу ймовірність банкрутства.

Завдання 8. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою універсальної дискримінантної функції.

Універсальна дискримінантна функція:

Z = 1,03Х1 + 0,08Х2 + 10Х3 + 5 Х4 + 0,3Х5 + 0,1Х6,

де Х1 - cash-flow / зобов`язання;

Х2 - валюта балансу / зобов`язання;

Х3 - чистий прибуток / валюта балансу;

Х4 - чистий прибуток / виручка від реалізації;

Х5 - запаси / виручка від реалізації;

Х6 - виручка від реалізації / валюта балансу.

Здобуті значення Z-показника інтерпретуються так:

Z < 0 - підприємство є напівбанкрутом;

0 < Z < 1 - підприємству загрожує банкрутство, якщо не здійснити санаційні заходи;

1 < Z < 2 - фінансова стійкість підприємства порушена, але за умови переходу на антикризове управління банкрутство йому не загрожує;

Z > 2 - підприємство фінансово стійке, банкрутство не загрожує.

Х1 = Ф2 (р.010 - р.260) / Ф1р.260 = (58666,2 - 3780,5) / 27062,1 =

= 548857/27062,1 = 2,028;

Х2 = Ф1р.280 / Ф2р.620 = 387131,8/19270,8 = 20,09;

Х3 = Ф2р.220 / Ф1р.280 = 5544,2/397782,7 = 0,014;

Х4 = Ф2р.220 / Ф2р.010 = 5544,2/58666,2 = 0,095;

Х5 = Ф1 (р.100 + р.120 + р.130 + р.140) / Ф2р.035 =

= (4505,5 + 2827,5 + 2838 + 2781,2) / 48179,4 = 12952,2/48179,4 = 0,27;

Х6 = Ф2р.035/Ф1р.280 = 48179,4/387131,8 = 0,124.

Z = 1,032,028 + 0,0820,09 + 100,014 + 50,095 + 0,30,27 + 0,10,124 = 2,09 + 1,61 + 0,14 + 0,48 + 0,081 + 0,0124 = 3,731

Висновок: Z = 3,731 - підприємство фінансово стійке, банкрутство не загрожує, так як Z > 2.

Завдання 9. Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за даними фінансової звітності (додатки А, Б) за допомогою рейтингового числа Р.С. Сайфуліна та Г.Г. Кадикова.

Методичні рекомендації.

Р.С. Сайфулін та Г.Г. Кадиков запропонували використовувати для оцінки фінансового стану підприємства рейтингове число:

R = 2Ко + 0,1Кпл + 0,08Кі + 0,45Км + Кпр,

де Ко - коефіцієнт забезпеченості власним капіталом;

Кпл - коефіцієнт поточної ліквідності;

Кі - коефіцієнт оборотності авансованого капіталу (активів);

Км - коефіцієнт менеджменту (відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації);

Кпр - рентабельність власного капіталу.

Оцінка значення рейтингового числа:

R>1, то підприємство знаходиться у задовільному стані;

R<1, то стан підприємства незадовільний.

Ко = Ф1 (р.380 - р.080) / Ф1р.280 = (211812,2 - 360069,7) / 387131,8 =

= - 148257,5/387131,8 = - 0,38;

Кпл = Ф1р.280 / Ф1 р.620 = 387131,8/19270,8 = 20,1;

Кі = Ф2р.010 /Ф1р.280 = 58666,2/397782,7 = 0,15;

Км = Ф2 (р.220-р.050) / Ф2р.035 = (5544,2 - 6703,3) / 49443,1 =

= - 1159,1/49443,1 = - 0,023;

Кпр = Ф2р.220 / Ф1 ( (р.380на поч.+ р.380на кін.) / 2) =

= 5544,2/ ( (371158 + 211812,2) / 2) = 5544,2/291485,1 = 0,019 = 0,02

R = 2 (-0,38) + 0,120,1 + 0,080,15 + 0,45 (-0,023) + 0,02 = 1,27

Висновок: Z = 1,27, R>1, то підприємство знаходиться у задовільному стані;

Додатки

Додаток А

Баланс на 31 грудня 2010 р.

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

82,1

59,8

первісна вартість

011

310,6

310,8

знос

012

228,5

250,9

Незавершене будівництво

020

10607,4

14484

Основні засоби:

залишкова вартість

030

86591,2

79689,9

первісна вартість

031

178939,8

170168,8

знос

032

92348,6

90478,9

Довгострокові фінансові інвестиції:

Які обліковуються за методом участі у капіталі

040

3951

3951

інші фінансові інвестиції

045

302,6

302,6

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

446,3

373

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

373808,1

360069,7

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

5492,4

4505,5

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

2860,4

2827,5

готова продукція

130

979

2838

товари

140

1496,5

2781,2

Векселі одержані

150

1465,4

2000,6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

7775,1

6282,7

первісна вартість

161

7775,1

6282,7

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

180,5

151,8

за виданими авансами

180

387,1

1272,8

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2639,4

3421,1

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

698,7

981,1

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

23974,6

27062,1

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

397782,7

387131,8

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

17000

17000

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

264827,5

108260,2

Інший додатковий капітал

330

93735,3

85064,8

Резервний капітал

340

170

510

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-4574,9

977,2

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

371158

211812,2

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

605,9

608,6

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

9152,5

2440,2

Усього за розділом III

480

9758,4

3048,8

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

3655

7310

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

1188,5

146

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3908,6

3494,9

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

199,6

4119,8

з бюджетом

550

1697,5

1555,2

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

4843,1

737,3

з оплати праці

580

1178,3

1087

з учасниками

590

195,8

820,6

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні о зобов'язання

610

Усього за розділом IV

620

16866,4

19270,8

IV. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

397782,7

387131,8

Додаток Б

Звіт про фінансові результати за 2010 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За поперед-ній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

58666,2

57770,1

Податок на додану вартість

015

8822,8

9590,7

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

400,2

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

49443,1

48179,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

42739,9

36101,9

Валовий:прибуток

050

6703,3

12077,5

збиток

055

Інші операційні доходи

060

17652,1

12755,3

Адміністративні витрати

070

8484,2

8769

Витрати на збут

080

903,7

279,1

Інші операційні витрати

090

19788,7

15672,5

Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток

100

112,2

збиток

105

(4790,6)

Дохід від участі в капіталі

110

1741,1

342,9

Інші фінансові доходи

120

17,7

8,2

Інші доходи

130

17968,7

128

Фінансові витрати

140

2306,4

1512

Втрати від учаті в капіталі

150

Інші витрати

160

6565,6

993,3

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:прибуток

170

6235

збиток

175

1914

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

690,7

91,8

Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток

190

5544,2

збиток

195

2005,8

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

5544,2

збиток

225

2005,8

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За поперед-ній період

1

2

3

4

Матеріальні витрати

230

49011

33460,3

Витрати на оплату праці

240

9730,3

8239

Відрахування на соціальні заходи

250

3507,3

2942,4

Амортизація

260

3780,5

7272,8

Інші операційні витрати

270

3998,9

8520,6

Разом

280

70028

60435,1

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За поперед-ній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

42500

42500

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

3310

42500

42500

Чистий прибуток, що припадає на одну акцію (грн)

320

22,1769

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну акцію (грн)

330

22,1769

Дивіденди на обну просту акцію (грн)

340


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.