Оцінка фінансового стану підприємства

Показники оцінки фінансового стану підприємства. Стан майнового положення. Оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз інвестиційної привабливості.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.03.2016
Размер файла 59,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

До короткострокових пасивів (П2) відносяться короткострокові кредити і позикові кошти.

До довгострокових пасивів (П3) відносяться довгострокові кредити і позикові кошти.

До постійних пасивів (П4) відносяться статті розділу 3 пасиви балансу «Джерела власних засобів» (капітал і резерви).

Для збереження балансу активу і пасиву підсумок цієї групи зменшується на величину по статті «Витрати майбутніх періодів» - рядок 216.

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки приведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо мають місце співвідношення:

А1 > П1

А2 > П2

А3 > П3

А4 < П4.

Четверта нерівність носить балансуючий характер, оскільки виконання трьох перших нерівностей тягне виконання і четвертої нерівності. Виконання четвертої нерівності свідчить об наявність у підприємства власних обігових коштів.

Таблиця 5. Аналіз ліквідності балансу (агрегований баланс)

Активи, тис. грн.

Пасиви, тис. грн.

Платіжний надлишок (+), або недостача (-)

Стаття

початок

року

кінець року

Стаття

початок

роки

кінець року

початок

роки

кінець року

Найбільш ліквідні (А1)

419

658

Найбільш термінові зобов'язання (П1)

3284

4231

-2865

-3573

Ті, що легко реалізовуються (А2)

483

1944

Короткострокові пасиви (П2)

0

0

+483

+1944

Ті, що повільно реалізовуються (А3)

4953

5524

Довгострокові пасиви (П3)

1

14

+4952

+5510

Ті, що важко реалізовуються (А4)

3575

3260

Постійні пасиви (П4)

6145

7141

+2570

+3881

Валюта балансу

9430

11386

Валюта балансу

9430

11386

А1 (658) < П1 (4231);

А2 (1944) > П2 (0);

А3 (5524) > П3 (14);

А4 (3260) < П4 (7141).

Ліквідність балансу ПП «Вікторія» відрізняється від абсолютної, оскільки перша нерівність не відповідає вимогам, актив по групі ліквідності більше пасиву по цій же групі.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка.л.):

Грошові кошти та короткострокові цінні папери

Ка.л. = ------------------------------------------------------------------------

Короткострокові зобов'язання

2. Проміжний коефіцієнт ліквідності (критична ліквідність) (Кп.л.):

Грошові кошти, короткострокові цінні папери, інші активи

Кп.л. = ------------------------------------------------------------------------------------

Короткострокові зобов'язання

Найбільш узагальнювальним показником платоспроможності є загальний коефіцієнт покриття або поточної ліквідності (Кт.л.)

Він визначається як відношення усіх оборотних (поточних) активів до величини короткострокових зобов'язань:

Оборотні активи

Кт.л. = --------------------------------------------------

Короткострокові зобов'язання

Нормальне значення цього коефіцієнта знаходиться в межах 1,5 - 2 або Кт.л. > 2.

Він характеризує очікувану платоспроможність на період, рівний середній тривалості одного обороту усіх обігових коштів.

Таблиця 6. Показники ліквідності

Nп/п

Показник

Норма

На початок року

На кінець року

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0.2 - 0.3

0,13

0,17

2.

Коефіцієнт проміжної ліквідності

1.1 - 1.5

0,29

0,66

3.

Коефіцієнт поточної ліквідності

> 2

1,86

2,06

3.2 Оцінка фінансової стійкості

Аналіз стійкості фінансового стану підприємства визначається за показниками фінансової стійкості. На стійкість підприємства роблять вплив різні чинники: положення підприємства на ринку, його потенціал в діловій співпраці, міра залежності від зовнішніх кредиторів, наявність неплатоспроможних дебіторів, ефективність формування, розподілу і використання фінансових ресурсів.

Таблиця 7. Аналіз показників фінансової стійкості ПП «Вікторія»

Показник

формула

Початок періоду

Кінець періоду

Коефіцієнт автономії

П4/?П

0,65

0,63

Коефіцієнт співвідношення власних і позикових засобів

П4/(П1+П2+П3)

1,96

1,87

Коефіцієнт маневринності власного капіталу

(П4+П3-А4)/П4

0.42

0.56

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

(П1+П2+П3)/ (П1+П2+П3+П4)

0.348

0.375

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень

П3/А4

0.0003

0.0042

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

П3/(П3+П4)

0.0002

0.0019

Коефіцієнт структури позикового капіталу

П3/(П1+П2+П3)

0.0003

0.003

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

(П1+П2+П3)/П4

0.53

0.59

Величина власного капіталу (ВВК)

П4+П3-А4

2631

4128

Кредиторська заборгованість короткострокова (КЗК)

0

0

Кредиторська заборгованість довгострокова (КЗД)

3153

3943

Джерела финансових запасів (ДФЗ)

ВВК+ККЗ

2631

4128

ДФЗ+КЗД

5784

8071

Підприємство знаходиться в нестійкому фінансовому положенні, оскільки ДФЗ < запасів, але запаси < ДФЗ + КЗД.

3.3 Оцінка ділової активності

Оцінка ділової активності спрямована на аналіз результатів і ефективність поточної основної виробничої діяльності, показує швидкість проходження капіталу по стадіях ділового циклу.

Показники ділової активності:

· оборотність дебіторської заборгованості = виручка від реалізації продукції / середня дебіторська заборгованість

66854 / (483+1944) / 2 = 55,09

· тривалість періоду / оборотність дебіторської заборгованості

365 / 55,09 = 6,63

оборотність запасів = собівартість реалізації продукції / середня сума запасів

49168 / (4838 + 5383) / 2 = 9,62

· період обороту запасів = тривалість періоду / оборотність запасів

365 / 9,62 = 37,94

· виробничий цикл = період заборгованості + період обороту запасів

6,63 + 37,94 = 44,57

· оборотність кредиторської заборгованості = собівартість / середня сума кредиторської заборгованості

49168 / (3153 + 3943) / 2 = 13,85

· період обороту кредиторської заборгованості = тривалість періоду / оборотність кредиторської заборгованості

365 / 13,85 = 26,35

· фінансовий цикл = виробничий цикл - період обороту кредиторської заборгованості

44,57 - 26,35 = 18,22

оборотність активів = виручка від реалізації / середня сума активів

66854 / (9491 + 11638) / 2 = 6,33

3.4 Аналіз рентабельності

· Коефіцієнт рентабельності (рентабельність продажів) = Чистий прибуток / виручка

1478 / 66854 = 0,02

· Рентабельність активів = ЧП / середня величина активів

1478 / (9491 + 11638) / 2 = 0,14

· Рентабельність власного капіталу = ЧП / середня величина власного капіталу

1478 / (6206 + 7388) / 2 = 0,22

· Рентабельність витрат = ЧП / собівартість

1478 / 49168 = 0,03

Показники рентабельності і оборотності є основними характеристиками ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Вони розраховуються як відносні показники фінансових результатів, отриманих підприємством за звітний період. Економічний зміст показників рентабельності зводиться до прибутковості діяльності підприємства. Економічний зміст показників оборотності полягає в швидкості здійснення фінансово-господарських операцій або, іншими словами, в швидкості обороту активів і зобов'язань підприємства. В процесі аналізу рентабельності і оборотності досліджуються рівень показників, їх динаміка, визначається система чинників, що впливають на їх зміну, кількісно оцінюються факторні впливи.

Висновки

Економічний аналіз - це передусім факторний аналіз, оскільки для забезпечення одного і того ж результату діяльності можливі альтернативні поєднання параметрів, що характеризують підприємство, є функціями від чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. Без комплексного і усебічного вивчення окремих чинників неможливо зробити обгрунтовані висновки про результати діяльності фірми і прийняти управлінські рішення.

За допомогою управлінського аналізу пізнається суть господарських процесів, оцінюється господарська ситуація, виявляються резерви виробництва і готуються науково обгрунтовані рішення для планування і управління. Управлінський облік і управлінський аналіз упереджають створення і обговорення фінансових результатів, вони орієнтовані на цілі керівника підприємства. Використання маржинального аналізу і релевантного підходу наочно показує найбільш оптимальні варіанти, дозволяє вирішувати типові господарські ситуації. Проводячи портфельний аналіз, при побудові матриці консалтингової групи Бостона показують по осі абсцис - конкурентну позицію підприємства, що виражається через співвідношення між нашим і загальним обсягами виробництва; по осі ординат - темпи зростання сегменту. В результаті утворюються чотири сегменти, попадання в які допомагає прийняти певне управлінське рішення по кожному напряму діяльності підприємства.

Аналіз же фінансового стану підприємства включає розрахунок, читання, пояснення і оцінку комплексу фінансових показників, що характеризують різні сторони його діяльності. Основна мета такого аналізу полягає в отриманні інформації, необхідної для ухвалення правильних обгрунтованих управлінських рішень.

Список використаної літератури

1. Асаул М.А.Проблемы анализа устойчивости организации / М.А.Асаул // Проблемы современной экономики. - 2008. - №4. - С.58 - 64.

2. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций / Л.Т. Гиляровская, А.А. Ендовицкая. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 454 с.

3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 420 с.

4. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 208 с.

5. Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 328 с.

6. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 222 с.

7. Бердникова Т.Е. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 288 с.

8. Бочаров В.В. Финансовый анализ. - СПб.: Питер, 2008. - 240 с.

9. Буров В.П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика. - М., 2007.

10. Васильева Л.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий: учебник / Л.С.Васильева, Е.М. Штейн, М.В. Петровская. - М.: Издательство «Экзамен», 2008. - 319 с.

11. Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Андреевский ИД, 2006. - 432 с.

12. Гиляровская Л. Т., Вехорева А.А. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия. - С.-Петербург: Питер, 2008. - 325 с.

13. Гинзбург А.И. Экономический анализ. - СПб.: Питер, 2011. - 386 с.

14. Гребенщикова Е.В. Альтернативный расчет запаса финансовой прочности предприятия // Финансы, - 2006. - №8, - С. 35-40.

15. Дыбаль С.В. Финансовый анализ: теория и практика: Учеб. пособие. - СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2008. - 304 с.

16. Ерзунова, А. Анализируем ликвидность баланса / А.Ерзунова // Российский бухгалтер. - 2007. - №9. - С. 35-38.

17. Киперман Г.Н. Оценка финансовой устойчивости коммерческой организации//Финансовая газета. Региональный выпуск, - 2005. - №7. - С. 19-23.

18. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 720 с.

19. Крылов Э.И., Власова В.М. и др. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 346 с.

20. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 316 с.

21. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. - Научное издание. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 382 с.

22. Любушин Н. П., Лещева В. Б., Дьякова В. Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2011. - 644 с.

23. Левшин, Г.В. Анализ финансовой устойчивости организации с использованием различных критериев оценки / Г.В. Левшин // Экономический анализ: теория и практика. - 2008. - №4. - С. 58-65.

24. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. -М.:ЭКСПО, 2010.- 486 с.

25. Мазурина Т.Ю. Об оценке финансовой устойчивости предприятий //Финансы, - 2005, - №10. - С. 20-25.

26. Маркарьян Э.А., Герасименко Т.П., Маркарьян С.Э. Финансовый анализ. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2008. - 470 с.

27. Мельник М.В., Бердников В.В. Финансовый анализ: система показателей и методика проведения. Учеб. Пособие / Под ред. М.В. Мельник. - М.: ЭкономистЪ, 2008. - 159 с.

28. Нечитайло А. И. Учет финансовых результатов и использования прибыли. - М.: Санкт-Петербург, 2011. - 286 с.

29. Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учет: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2011. - 482 с.

30. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 407 с.

31. Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятий. - М.: Академический проект, 2011. - 224 с.

32. Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятия: методологические аспекты. - Научное издание. - М.: Новое знание, 2008. - 654 с.

33. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ: Учеб. пособие. - М.:ЮНИТИ, 2010. - 548 с.

34. Финансовый менеджмент; Учебник для вузов / Под ред. проф. Г.Б.Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 527 с.

35. Финансовый менеджмент / Под ред. проф. Колчиной Н.В. - М.: Юнити, 2008 - 436 с.

36. Чечевицина Л.Н. Экономический анализ: учебное пособие. Изд. 3-е., доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 480 с.

37. Черненко А.Ф.Внутрифирменное планирование платежеспособности предприятия на основе вариативной модели / А.Ф.Черненко// Проблемы современной экономики. - 2007. - №4. - С.69-73.

38. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 438 с.

39. Шеремет А. Д., Сайфуллин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 462 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

  лекция [122,8 K], добавлен 15.11.2008

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Організаційно-економічна та господарська діяльність підприємства. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Напрямки використання чистого прибутку.

  курсовая работа [192,9 K], добавлен 10.01.2014

 • Аналіз основних теоретичних положень щодо оцінки фінансового стану підприємства. Особливості інформаційного забезпечення, методів та прийомів оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства. Показники фінансової стійкості, прибутку, рентабельності.

  курсовая работа [61,1 K], добавлен 31.05.2010

 • Сутність, особливості фінансової діяльності на підприємстві. Інформаційна база комплекcної оцінки фінансового стану підприємства. Методика та показники оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз джерел власного капіталу, рентабельності підприємства.

  курсовая работа [139,6 K], добавлен 25.11.2014

 • Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства. Аналіз фінансового стану МКП "Миколаївводоканал". Показники ліквідності МКП "Миколаївводоканал" за 2007-2009 рр. Оцінка показників фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності.

  дипломная работа [176,1 K], добавлен 04.01.2011

 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [55,6 K], добавлен 24.04.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.