Оцінка фінансового стану машинобудівного підприємства на прикладі ДП ХМЗ "ФЕД"

Цілі, види та методи аналізу фінансового стану підприємства. Визначення ефективності управління активами, знаходження шляхів їх оптимізації та збільшення. Відображення результатів діяльності у балансі, аналіз розміщення капіталу і фінансової стабільності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.07.2011
Размер файла 621,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Власний капітал і прирівняний до нього, усього

59775

100

67859

100

8084

1,1

13,52

70996

100

3137

1,04

4,6

73415

100

2419

1,03

3,4

Таблиця 2.6 - Аналіз складу, структури й динаміки позикового капіталу ДП ХМЗ «ФЕД»

Показник

На 31.12.2003

На 31.12.2004

Зміни за звітний

період

На 31.12.2005

Зміни за звітний

період

На 31.12.2006

Зміни за звітний

період

Тис. грн.

Уділ. Вага, %

Тис. `рн.

Уділ. Вага, %

Абсолют., тис. грн.

Темп росту, %

Темп приросту %

Тис. грн.

Уділ. Вага, %

Абсолют., тис. грн.

Темп росту, %

Темп приросту %

Тис. грн.

Уділ. Вага, %

Абсолют., тис. грн.

Темп росту, %

Темп приросту %

1. Довгострокові

зобов'язання.

2500

25,3

6450

36,8

3950

1,58

158

7000

34,3

550

1,77

8,5

10200

42

3200

1,45

45,7

2. Поточні зобов'язання

7380

74,7

11044

63,2

3664

1,5

33,1

13364

65,7

9700

3,64

0,72

13975

58

611

1,04

0,04

2.1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

2825

28,6

3118

17,8

293

1,1

9,3

9032

44,3

5914

2,8

65,4

8033

33,2

-999

0,89

-12,4

2.2. Поточні зобов'язання за розрахунками

2071

20,8

1479

8,4

-592

0,71

-40

1410

6,9

-69

0,95

-4,9

2973

12,3

1563

2,1

52,5

2.2.1. З бюджетом

1304

13,2

1212

16,1

-92

0,93

-7,6

217

1

-995

0,18

-45,8

615

2,5

403

2,8

65,5

2.2.2. З позабюджетних платежів.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.3. Зі страхування

187

1,9

280

1,6

93

1,5

0,33

310

1,5

30

1,1

9,6

337

1,4

27

1,08

8

2.2.4. З оплати праці.

540

5,4

709

4

169

1,3

23,8

792

3,8

83

1,1

10,4

879

3,6

87

1,1

9,9

2.2.5. Із внутрішніх розрахунків

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.6. Інші поточні зобов'язання

14

0,14

11

0,11

-3

0,78

-27,2

60

0,3

49

5,45

81,6

40

0,16

-20

0,6

50

Зобов'язання, усього

9880

100

17494

100

7614

1,77

77

20364

100

2870

1,16

16,4

24175

100

3811

1,18

18,7

Таким чином, за досліджуваний період з 2004 р. по 2006 р. власний капітал і прирівняний до нього знизився на 1,65% (з 50364 тис. грн до 49293 тис. грн). Нерозподілений прибуток знизився на 4,2%; Статутний капітал зменшився на 5%.

Аналіз структури власного капіталу показує, що кредиторська заборгованість за товари становить на початок звітного періоду 8,2%, а на кінець - 7,6%.

Виконаємо аналіз позикового капіталу в таблиці 2.6.

За досліджуваний період з 2004 р. по 2006 р. позиковий капітал збільшився на 18,7% (з 17494 тис. грн до 24175 тис. грн). Кредиторська заборгованість зросла за звітний період на 2,1%(з 3118 тис. грн. до 8033 тис. грн.).

Довгострокові зобов'язання в структурі позикового капіталу становлять 25,3% на початок і 42% на кінець періоду.

Структуру пасиву можна охарактеризувати за допомогою коефіцієнтів.

1) Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії), показує частку власних коштів у загальній сумі джерел фінансування:

, (2.12)

У загальній сумі фінансових ресурсів частка власного капіталу не повинна бути менше 50%. В нашому випадку величина коефіцієнта перебуває в межах норми, але має тенденцію до зниження.

2) Коефіцієнт фінансової залежності, показує, скільки сукупних джерел коштів доводиться на одиницю власних коштів:

, (2.13)

Коефіцієнт фінансового ризику, показує, скільки позикових коштів доводиться на одиницю власних джерел фінансування:

, (2.14)

Коефіцієнт фінансової стабільності, показує, скільки власних коштів доводиться на одиницю позикових джерел фінансування:

, (2.15)

Значення коефіцієнтів структури пасиву балансу зведені до табл. 2.7.

Таблиця 2.7 - Аналіз структури пасивів ДП ХМЗ «ФЕД» за допомогою фінансових коефіцієнтів

Коефіцієнт

На 31.12.2004

На 31.12.2005

На 31.12.2006

1. Коефіцієнт фінансової незалежності (%)

74,2

71,3

67,1

2. Коефіцієнт фінансової залежності

1,35

1,4

1,5

3. Коефіцієнт фінансового ризику

0,26

0,29

0,33

4. Коефіцієнт фінансової стабільності

3,8

3,5

3

 • 2.4 Аналіз фінансових результатів діяльності ДП ХМЗ "ФЕД"
  • Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку (понесеного збитку) і рівнем рентабельності. чим більше величина прибутку й вище рівень рентабельності, тим ефективніше функціонує підприємство й стійкіше його фінансове становище.
  • Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам правдивої, повної й неупередженої інформації про доходи, видатки, прибутки й збитках за звітний період. На відміну від балансу Звіт про фінансові результати надає інформацію не на конкретну дату, а за певний період. Цей звіт уважається найбільш інформативним документом звітності, тому що містить інформацію про динаміку прибутку підприємства.
  • Аналіз складу й динаміки прибутку.
  • Прибуток є найважливішим узагальнюючим показником, що характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку, отриманої підприємством, залежить формування оборотних коштів, виконання зобов'язань перед бюджетом, платоспроможність підприємства й т.п.
  • Показники діяльності підприємства у Формі №2 групуються в розрізі видів діяльності (Рис. 2.2).
  • Звичайна діяльність - це яка-небудь основна діяльність підприємства, а також операції, її що забезпечують або виникають у результаті її проведення.
  • Надзвичайна подія - подія або операція, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному майбутньому звітному періоді.
  • Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.
  • Інвестиційна діяльність - придбання або реалізація таких необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів коштів.
  • Фінансова діяльність - діяльність, що приводить до змін розміру й складу власного й позикового капіталу підприємства.
  • Рис. 2.2 - Види діяльності підприємства
  • Таким чином, на формування чистого прибутку підприємства впливають фінансові результати, отримані після здійснення операційної, інвестиційної й фінансової діяльності, і фінансові результати, отримані в результаті надзвичайних подій.
  • Виторг (чистий дохід) від реалізації продукції (Форма №2, с. 035) - один з найважливіших показників для оцінювання виробничої й фінансової діяльності підприємства, тому що показує ступінь його активності й фінансового благополуччя, а також ефективність керування.
  • Валовий прибуток (збиток) (Форма №2, с. 050, с. 055) являє собою різниця між чистим виторгом і прямими виробничими витратами по реалізованій продукції.
  • Прибуток від реалізації продукції - це різниця між сумою валового прибутку й постійних видатків звітного періоду.
  • Найважливішим показником є чистий прибуток - прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків і інших виплат. Чистий прибуток є одним з основних джерел збільшення капіталу підприємства.
  • На формування чистого прибутку впливають такі показники: дохід від реалізації продукції, розмір до обсягів і структури виробництва по видах продукції й кожного виду продукції; сукупні витрати на збут продукції, які містять у собі собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати й витрати на збут, а також величину амортизаційних відрахувань. Постійне збільшення чистого прибутку - це стабільне джерело фінансування розвитку виробництва (реінвестування прибутку), виплати дивідендів, створення резервних фондів, задоволення соціальних і матеріальних потреб працівників підприємства й т.д. Послідовність формування чистого прибутку (збитку) ДП ХМЗ «ФЕД» за три роки показана в таблиці 2.8.
  • Таблиця 2.8 - Формування чистого прибутку ДП ХМЗ «ФЕД»
  • На Рис. 2.3. показані зміни у формування чистого прибутку за три досліджувані роки.
  • Рис. 2.3 - Формування чистого прибутку ДП ХМЗ «ФЕД»
  • Першочерговими завданнями аналізу прибутку підприємства як фінансового результату господарської діяльності є оцінювання формування прибутку підприємства, темпів зростання прибутку в цілому й окремо по кожному, виявлення факторів, що впливають на розмір прибутку, визначення рівня їхнього впливу, виявлення резервів збільшення прибутку, аналіз використання прибутку підприємства. Розрізняють такі напрямки аналізу:
  • - оцінка зміни показників за розглянутий період (горизонтальний аналіз);
  • - оцінка структури показників і їхньої зміни (вертикальний) аналіз.
  • Розрахуємо показники фінансових результатів ДП ХМЗ «ФЕД» у таблиці 2.9.
  • На підставі таблиці 2.9. можна зробити висновок, що за звітний період зміни показників фінансових результатів носять як позитивний, так і негативний характер. Чистий виторг від реалізації за три роки зменшився на 1,06% у порівнянні з попереднім (з 60137 тис. грн до 55070 тис. грн). Поряд зі зменшенням чистого виторгу збільшилася собівартість реалізованої продукції на 1,5%. Таким чином, валовий прибуток від реалізації за три роки збільшився незначно, лише 0,99%. Адміністративні видатки збільшилися на 1%, інші операційні видатки також зросли на 1%. Прибуток від операційної діяльності за три роки склала 2863 тис. грн
  • У звітному періоді прибуток від звичайної діяльності знизився в порівнянні з попереднім на 1,5% (з 773 тис. грн до 285 тис. грн.). Податок на прибуток зріс на 1,5%. ДП ХМЗ «ФЕД» за звітний період дістало чистий прибуток у розмірі 214 тис. грн, що на 1,5% менше, ніж за попередній.
  • Розглянемо аналіз структури прибутку від звичайної діяльності підприємства ДП ХМЗ «ФЕД» у таблиці 2.10.
  • Таблиця 2.9 - Аналіз фінансових результатів ДП ХМЗ «ФЕД»

   п/п

   Показник

   • Сума за період,

   тис. грн.

   Зміни показника за звітний період

   • Сума за період,

   тис. грн.

   Зміни показника за звітний період

   • Сума за період,

   тис. грн.

   Зміни показника за звітний період

   2004

   2003

   Абсолют., тис. грн.

   Темпи росту, %

   2005

   2004

   Абсолют., тис. грн.

   Темпи росту, %

   2006

   2005

   • Абсолют.,

   тис. грн.

   Темпи росту,%

   1.

   Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції

   60137

   59752

   385

   +0,99

   58708

   60137

   -1429

   -1,02

   55070

   58708

   -3638

   -1,06

   2.

   Собівартість реалізованої продукції

   -38271

   -36758

   -1513

   -0,95

   -38632

   -38271

   -361

   -0,99

   -34806

   -38632

   3826

   +1,1

   3.

   Валовий прибуток від реалізації

   21866

   22994

   -1128

   -1,05

   20076

   21866

   -1790

   -1,09

   20264

   20076

   188

   +0,99

   4.

   Адміністративні видатки

   -9481

   -9203

   -278

   -0,97

   -8909

   -9481

   -572

   -1,06

   -8168

   -8909

   741

   +1,09

   5.

   Витрати на збут

   -3112

   -3945

   833

   +1,26

   -1435

   -3112

   -1677

   -2,16

   -2196

   -1435

   -761

   -0,65

   6.

   Інші операційні витрати

   -9366

   -9032

   -334

   -0,96

   -9512

   -9366

   -146

   -0,98

   -8295

   -9512

   1217

   +1,14

   7.

   Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних видатків і видатків на збут

   -60230

   -58938

   -1292

   -0,97

   -58488

   -60230

   1742

   +1,03

   -37129

   -58488

   21359

   1,5

   8.

   Прибуток від реалізації

   120367

   118690

   1677

   +0,98

   117196

   120367

   -3171

   -1,02

   92199

   117196

   -24997

   -1,2

   9.

   Інші операційні доходи

   -2404

   -1842

   -562

   -0,76

   2643

   -2404

   5047

   -0,9

   2643

   1719

   924

   +0,65

   10.

   Прибуток від операційної діяльності

   2311

   2656

   -345

   -1,15

   2863

   2311

   552

   +0,8

   3324

   2863

   461

   +0,8

   11.

   Прибуток від участі в капіталі

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   12.

   Інші фінансові доходи

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   13.

   Інші доходи

   60

   43

   17

   +0,7

   85

   60

   25

   +0,7

   345

   85

   260

   0,25

   14.

   Фінансові витрати

   -978

   -302

   -676

   -0,3

   -1769

   -978

   -791

   -0,55

   -2619

   -1769

   -850

   -0,6

   15.

   Інші витрати

   -620

   -343

   -277

   -0,55

   -755

   -620

   -135

   -0,8

   -765

   -755

   -10

   -0,98

   16.

   Прибуток від звичайної діяльн.

   773

   2054

   -1281

   -2,65

   424

   773

   -349

   -1,8

   285

   424

   -139

   -1,5

   17.

   Податок на прибуток

   -232

   -616

   384

   +2,65

   -106

   -232

   126

   +2,1

   -71

   -106

   35

   +1,5

   18.

   Чистий прибуток

   541

   1438

   -897

   -2,65

   318

   541

   -223

   -1,7

   214

   318

   -104

   -1,5

   19.

   Чистий грошовий потік

   478

   1392

   -914

   -2,9

   -87

   478

   -565

   -5,5

   -191

   -87

   -104

   -0,45

   • Таблиця 2.10 - Структура прибутку від звичайної діяльності ДП ХМЗ «ФЕД»
   • н/п

    Показник

    • Сума за період,

    тис. грн

    Питома вага, %

    Зміни в структурі

    • Сума за період,

    тис. грн

    Питома вага, %

    Зміни в структурі

    • Сума за період,

    тис. грн

    Питома вага, %

    Зміни в структурі

    2004

    2003

    2004

    2003

    2005

    2004

    2005

    2004

    2006

    2005

    2006

    2005

    1

    Прибуток від операційної діяльності

    2311

    2656

    299

    129,3

    -169,7

    2863

    2311

    514

    299

    215

    3324

    2863

    1166

    514

    652

    2

    Прибуток від участі в капіталі

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    3

    Інші фінансові доходи

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    4

    Інші доходи

    60

    43

    7,7

    2,1

    5,6

    85

    60

    20

    7,7

    12,3

    345

    85

    121

    20

    101

    5

    Фінансові видатки

    -978

    -302

    -126,5

    -14,7

    -111,8

    -1769

    -978

    -417,2

    -126,5

    -290,7

    -2619

    -1769

    -919

    -417,2

    -501,8

    6

    Інші витрати

    -620

    -343

    -80,2

    -16,7

    -63,5

    -755

    -620

    -17,7

    -80,2

    62,5

    -765

    -755

    -268,4

    -17,7

    -250,7

    7

    Прибуток від звич. діяльності

    773

    2054

    100

    100

    0

    424

    773

    100

    100

    0

    285

    424

    100

    100

    0

    • 2.5 Аналіз фінансової стабільності ДП ХМЗ «ФЕД»
     • Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є його фінансова стабільність, що характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання.
     • Стабільність багато в чому залежить від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів), структури активів підприємства, і в першу чергу - від співвідношення основних і оборотних коштів, а також від урівноваженості активів і пасивів підприємства.
     • Фінансова стабільність - це такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи коштами, здатне шляхом ефективного їхнього використання забезпечити безперервний процес виробничо-торговельної діяльності, а також зробити витрати на його розширення й відновлення.
     • Недостатня фінансова стабільність може привести до неплатоспроможності підприємства й відсутності в нього коштів на розвиток виробництва й для здійснення діяльності господарюючого суб'єкта в цілому.
     • Надмірна фінансова стабільність також негативно впливає на виробничо-торговельну діяльність, оскільки гальмує її розвиток, збільшуючи видатки підприємства надмірними запасами й резервами.
     • Ступінь фінансової незалежності підприємства можна оцінювати за різними показниками:
     • рівню забезпеченості матеріальних оборотних коштів (запасів) стабільними джерелами фінансування;
     • платоспроможності підприємства, тобто його потенційної можливості покрити термінові зобов'язання мобільними активами;
     • частини власних стабільних джерел у сукупних джерелах фінансування діяльності підприємства.
     • Основними абсолютними показниками фінансової стабільності є сума власних оборотних коштів (ВОК) або власного оборотного капіталу (ВОК). Сума власних оборотних коштів (чистий оборотний капітал) визначається як різниця між власним капіталом (ВК) і вартістю необоротних активів (НА), на покриття якої, насамперед, направляється власний капітал:
     • ВОК = ВК - НА, (2.16)
     • Наявність власних оборотних коштів, тобто позитивне значення ВОК, - мінімальна умова фінансової стабільності.
     • Для ДП ХМЗ «ФЕД» чистий оборотний капітал на початок і кінець звітного періоду становить:
     • ВОК2003 = 49894 - 32035 = 17859 грн;
     • ВОК2004 = 50364 - 32317 = 18047 грн;
     • ВОК2005 = 50628 - 31246 = 19382 грн;
     • ВОК2006 = 49239 - 28144 = 21149 грн;
     • Ще одним показником фінансової стабільності є робочий капітал (функціонуючий капітал), що визначається як різниця між оборотними (поточними) активами підприємства і його короткостроковими зобов'язаннями (поточними пасивами):
     • ВОК = ПА - ПП, (2.17)
     • Використовуючи балансове рівняння, одержимо формулу для другого способу визначення цього показника.
     • ВОК = ВК + ДЗ - НА, (2.18)
     • У нашім випадку робочий (функціонуючий) капітал на початок і кінець звітного періоду становить:
     • ВОК2003 = 49894 +2500 - 32035 = 20359 грн;
     • ВОК2004 = 50364 +6450 - 32317 = 24497 грн;
     • ВОК2005 = 50628 +7000 - 32035 = 25593 грн;
     • ВОК2006 = 49239 +10200 - 28144 = 31295 грн;
     • Наступний крок - аналіз забезпеченості запасів джерелами їхнього фінансування, що складається в послідовному порівнянні вартості запасів (3) з переліком таких джерел фінансування: власні оборотні кошти (ВОК); власні оборотні кошти й довгострокові кредити й позики (ВОК + ДЗ); власні оборотні кошти, довго- і короткострокові кредити й позики (ВОК + ДЗ + ДЗ).
     • Для визначення типу фінансової стабільності розмір власних оборотних коштів розраховують як різницю між власним капіталом і необоротними активами, при цьому часто до величини власного капіталу (1 розділ пасиву) додають вартість прирівняного до нього капіталу (2 розділ пасиву).
     • Залежно від забезпеченості запасів джерелами фінансування розрізняють чотири типи фінансової стабільності підприємства:
     • 1. Абсолютна фінансова стабільність - для забезпечення запасів (3) досить власних оборотних коштів; платоспроможність підприємства гарантована:
     • 3<ВОК.
     • 2. Нормальна фінансова стабільність - для забезпечення запасів крім власних оборотних коштів залучаються довгострокові кредити й позики; платоспроможність гарантована:
     • 3< ВОК + К.
     • 3. Нестійкий фінансовий стан - для забезпечення запасів крім власних оборотних коштів і довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити й позики; платоспроможність порушена, але її можливо відновити:
     • 3< ВОК + ДЗ + К.
     • 4. Кризовий фінансовий стан - для забезпечення запасів не вистачає "нормальних" джерел їхнього формування; підприємству загрожує банкрутство
     • З ВОК + ДЗ + К.
     • Для визначення типу фінансової стабільності ДП ХМЗ «ФЕД» за даними балансу складемо агрегований баланс, позиції активу й пасиву якого по ступені агрегації відповідають меті аналізу (табл. 2.11).
     • У таблиці 2.12 зроблений аналіз фінансової стабільності ДП ХМЗ «ФЕД» по даним агрегованого балансу.
     • Проведені розрахунки чітко показують, що підприємство за три досліджувані роки знаходиться у постійному фінансовому стані - нестійкий. Такий стан, є найбільш нестабільним, тобто підприємство балансує між банкрутством та стабільністю. Тому необхідно як найшвидше приймати якісні рішення щодо реорганізації фінансової діяльності на ДП ХМЗ «ФЕД».
     • Таблиця 2.11 - Агрегований баланс підприємства ДП ХМЗ «ФЕД»
     • Актив

      Сума, тис. грн

      Пасив

      Сума, тис. грн

      Актив

      Сума, тис. грн

      Сума, тис. грн

      Сума, тис. грн

      Сума, тис. грн

      2003

      2004

      2003

      2004

      2004

      2005

      Пасив

      2004

      2005

      Актив

      2005

      2006

      Пасив

      2005

      2006

      • Необоротні

      активи (НА)

      32035

      32317

      Власний капітал (СК)

      49894

      50364

      • Необоротні

      активи (НА)

      32317

      31246

      Власний капітал (СК)

      50364

      50628

      • Необоротні

      активи (НА)

      31246

      28144

      Власний капітал (СК)

      50628

      49239

      Запаси (3)

      22514

      28542

      • Довгострокові

      зобов'язання (ДО)

      2500

      6450

      Запаси (3)

      28542

      29755

      • Довгострокові

      зобов'язання (ДЗ)

      6450

      7000

      Запаси (3)

      29755

      34023

      • Довгострокові

      зобов'язання (ДО)

      7000

      10200

      Кошти, розрахунки й інші активи (К)

      5226

      7000

      • Короткострокові

      зобов'язання, у т.ч. короткострокові кредити й позики

      7381

      11045

      Кошти, розрахунки й інші активи (ДО)

      7000

      9995

      • Короткострокові

      зобов'язання, у т.ч. короткострокові кредити й позики

      11045

      13368

      Кошти, розрахунки й інші активи (ДО)

      9995

      11248

      • Короткострокові

      зобов'язання, у т.ч. короткострокові кредити й позики

      13368

      13976

      Баланс

      59775

      67859

      Баланс

      59775

      67859

      Баланс

      67859

      70996

      Баланс

      67859

      70996

      Баланс

      70996

      73415

      Баланс

      70996

      73415

      • Таблиця 2.12 - Аналіз фінансової стабільності підприємства ДП ХМЗ «ФЕД»

       п/п

       Показник

       Сума, тис. грн

       2003

       2004

       2005

       2006

       1

       Власний капітал

       49894

       50364

       50628

       49239

       2

       Необоротні активи

       32035

       32317

       31246

       28144

       3

       Власні оборотні кошти

       17859

       18047

       19382

       21149

       4

       Довгострокові зобов'язання

       2500

       6450

       7000

       10200

       5

       Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів

       20359

       24497

       26382

       31349

       6

       Короткострокові кредити й позики

       7381

       11045

       13368

       13976

       7

       Загальний розмір основних джерел покриття запасів

       27740

       35542

       39750

       45325

       8

       Запаси

       22514

       28542

       29753

       34023

       9

       Надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних коштів

       -4655

       -10495

       -10371

       -12874

       10

       Надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних коштів і довгострокових зобов'язань

       -2155

       -4045

       -3371

       -2674

       11

       Надлишок (+) або недолік (-) основних джерел покриття запасів

       +5226

       +7000

       +9997

       +11302

       12

       Тип фінансової стабільності

       Нестійка

       Нестійка

       Нестійка

       Нестійка

       13

       Надлишок (+) або недолік (-) коштів на 1 грн. запасів

       +0,2

       +0,2

       +0,33

       +0,33

       • Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

 • Види, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Парадіз". Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа [197,5 K], добавлен 14.06.2010

 • Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.

  курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011

 • Сутність, особливості фінансової діяльності на підприємстві. Інформаційна база комплекcної оцінки фінансового стану підприємства. Методика та показники оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз джерел власного капіталу, рентабельності підприємства.

  курсовая работа [139,6 K], добавлен 25.11.2014

 • Сутність фінансового стану підприємства та елементи, що його визначають. Оцінка майнового стану ВАТ "Завод МГТ" та динаміка його зміни. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Управління дебіторською заборгованістю, структурою капіталу.

  курсовая работа [284,9 K], добавлен 13.05.2011

 • Сутність і призначення аналізу фінансового стану підприємства. Прийоми аналізу. Роль аналізу фінансового стану в розробці фінансової політики підприємства. Прогнозування й розробка моделей фінансового стану об'єкта господарювання. Аналіз руху грошей.

  реферат [206,8 K], добавлен 15.07.2008

 • Особливості фінансової діяльності на підприємстві, методика та показники оцінки його фінансового стану. Аналіз ресурсного потенціалу, фінансового результату. Оцінка фінансового стану підприємства, система його оподаткування на прикладі ТОВ "Східне".

  курсовая работа [346,5 K], добавлен 18.12.2013

 • Теоретичні засади аналізу фінансового стану компанії та його роль для успішного розвитку підприємства. Особливості інформаційного забезпечення системи показників. Факторні моделі ефективності та прогнозні оцінки фінансової діяльності підприємства.

  курсовая работа [64,1 K], добавлен 07.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.