Управління грошовими потоками підприємства

Сутність, види, структура та методи оптимізації надлишкових та дефіцитних грошових потоків підприємства як категорії фінансового менеджменту. Принципи, зміст та завдання управління грошовими потоками організації. Розробка плану надходжень і витрат коштів.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.12.2010
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Розрахунок планової суми витрат коштів характеризує планований обсяг негативного грошового потоку підприємства по операційній діяльності.

2. При прогнозуванні надходжень і витрат коштів по операційній діяльності виходячи з планованої цільової суми чистого прибутку розрахунок окремих показників плану здійснюється в такій послідовності (рис. 2.3).

Рис. 2.3 - Послідовність розрахунку окремих показників при прогнозуванні надходжень та витрат коштів, виходячи з запланованої цільової суми чистого прибутку

Визначення планової цільової суми чистого прибутку підприємства являє собою найбільш складний етап у системі прогнозних розрахунків грошових потоків. Цільова сума чистого прибутку являє собою планову потребу у фінансових ресурсах, сформованих за рахунок цього джерела, що забезпечує реалізацію цілей розвитку підприємства в майбутньому періоді. Розрахунок цільової суми чистого прибутку підприємства ведеться в розрізі окремих елементів майбутньої потреби, склад яких представлений на рис. 2.4.

Рис. 2.4 - Склад основних елементів розрахунку цільової суми чистого прибутку підприємства.

Результати прогнозних розрахунків цільової суми чистого прибутку підприємства в розрізі перерахованих елементів дозволяють не лише сформувати вихідну базу планування його грошових потоків, але й визначити внутрішні пропорції їх використання.

Визначення планової суми операційних витрат по виробництву і реалізації продукції при цьому методі прогнозування носить узагальнений характер, тому що припускає, що виробнича програма під цільову суму прибутку ще не сформована. У складі планових операційних витрат окремою позицією відображається сума амортизаційних відрахувань.

Розрахунок планової суми витрат коштів по операційній діяльності ґрунтується на планових операційних витратах підприємства (без суми амортизаційних відрахувань) і плановій сумі податків і зборів, що сплачуються за рахунок доходів і прибутку.

Розрахунок планової суми чистого грошового потоку може бути визначений шляхом підсумовування цільової суми чистого прибутку й амортизаційних відрахувань або як різниця між сумою надходжень і витрат коштів у планованому періоді.

ІІ. Прогнозування надходжень і витрат коштів по інвестиційній діяльності здійснюється методом прямого рахунку. Основою здійснення цих розрахунків є:

1. Програма реального інвестування, що характеризує обсяг вкладення коштів у розрізі окремих здійснюваних чи намічуваних до реалізації інвестиційних проектів.

2. Проектований до формування портфель довгострокових фінансових інвестицій. Якщо такий портфель на підприємстві вже сформований, то визначається необхідна сума коштів для забезпечення його приросту або обсяг реалізації інструментів довгострокових фінансових інвестицій.

3. Передбачувана сума надходжень доходів від реалізації основних засобів і нематеріальних активів. В основу цього розрахунку повинен бути покладений план їхнього відновлення.

4. Прогнозований розмір інвестиційного прибутку. Так як прибуток від завершених реальних інвестиційних проектів, що вступили в стадію експлуатації, показується в складі операційного прибутку підприємства, у цьому розділі прогнозується розмір прибутку тільки по довгострокових фінансових інвестиціях - дивідендах і відсотках до одержання.

III. Прогнозування надходжень і витрат коштів по фінансовій діяльності здійснюється методом прямого рахунку на основі потреби підприємства в зовнішньому фінансуванні, визначеної по окремих її елементах. Основою здійснення цих розрахунків є:

1. Намічуваний обсяг додаткової емісії власних акцій або залучення додаткового пайового капіталу. У план надходження коштів включається тільки та частина додаткової емісії акцій, що може бути реалізована в конкретному майбутньому періоді.

2. Намічуваний обсяг залучення довгострокових і короткострокових фінансових кредитів і позик у всіх їхніх формах (залучення й обслуговування товарного кредиту, а також короткострокової внутрішньої кредиторської заборгованості відображається грошовими потоками по операційній діяльності).

3. Сума очікуваного надходження коштів у порядку безоплатного цільового фінансування. Ці показники включаються в план на основі затверджених державного бюджету або відповідних бюджетів інших державних і недержавних органів (фондів, асоціацій і т.п.).

4. Суми передбачених до виплати в плановому періоді основного боргу по довгострокових і короткострокових фінансових кредитах і позиках. Розрахунок цих показників здійснюється на основі конкретних кредитних договорів підприємства з банками або іншими фінансовими інститутами (відповідно до умов амортизації основного боргу).

5. Передбачуваний обсяг дивідендних виплат акціонерам (відсотків на пайовий капітал). В основі цього розрахунку лежить планована сума чистого прибутку підприємства і здійснювана ним дивідендна політика.

Показники розробленого плану надходжень і витрат коштів є основою оперативного планування різних видів грошових потоків підприємства.

3. Розрахункова частина

Для покриття своїх інвестиційних потреб підприємство планує в майбутньому році залучити капітал у розмірі 530 тис. грн., у тому числі:

1. Нерозподілений прибуток у сумі 55 тис. грн.

2. Емісія звичайних акцій у розмірі 43 % від загальної суми залученого капіталу (227,9 тис. грн.). Витрати з емісії плануються в розмірі 5% від фактично вирученої суми. Дивіденди за перший рік складають 83 грн. на 1 акцію. Надалі вони щорічно збільшуються на 3 %. Вивчення фінансового ринку показало, що для залучення акціонерного капіталу в обсязі 30% від загального його обсягу, ціна 1 акції повинна бути встановлена на рівні 450 грн. Для задоволення додаткової потреби в капіталі акції доведеться продавати за ціною 330 грн.

3. Емісія привілейованих акцій на суму, що дорівнює 15 % загальної суми залученого капіталу. Витрати з емісії плануються в розмірі 3% від фактично вирученої суми, дивіденди - 150 грн. Щорічне зростання дивідендів планується на рівні 5%. Емісія першої половини цих акцій може бути розміщена за ціною 630 грн. за акцію. Для розміщення другої половини акції, їх ціну необхідно знизити до 530 грн.

4. На іншу суму емітуються купонні п'ятирічні облігації. Номінал однієї облігації становить 10 грн., курс 100, витрати на розміщення складуть 3% від фактичного виторгу. Емісія відбувається в два етапи. Для облігацій першого випуску 35% від загального обсягу облігацій встановлено річний купон 13% (виплата 1 раз на рік). Для другого випуску купонна ставка складає 25%. Підприємство сплачує податок на прибуток за ставкою 25%.

Для розрахунку середньозваженої вартості капіталу (WACC) підприємство використовує маржинальне зважування.

Підприємство має п'ять інвестиційних проектів: А. Б, В, Г, Д. У таблиці 3.1 наведені прогнозовані грошові потоки кожного з них.

Таблиця 3.1. - Прогнозовані грошові потоки і очікувана прибутковість інвестиційних проектів, тис, грн.

Рік

Проект

А

Б

В

Г

Д

0

-63

-155

-123

-165

-163

1

12

26

18

85

43

2

28

31

29

28

48

3

27

74

46

43

57

4

25

83

82

66

54

5

29

60

16

93

46

Необхідно обчислити граничні значення WACC побудувати графік WACC, а також обґрунтувати доцільність інвестиційних проектів.

Розв'язання

1) На першому етапі розраховуємо вартість окремих джерел капіталу:

а) Вартість звичайного акціонерного капіталу, окремо для першої та другої емісій розрахуємо за формулою

, (3.1)

де - очікувані дивіденди в перший рік;

де - ринкова ціна акції (або ціна розміщення у випадку емісії акцій);

- витрати на емісію акцій (у відсотках до обсягу емісії).

g - прогнозоване щорічне зростання дивідендів.

Вартість звичайного акціонерного капіталу для першої емісії складатиме:

Вартість звичайного акціонерного капіталу для другої емісії складатиме:

б) Вартість нерозподіленого прибутку.

Ціну нерозподіленого прибутку беремо на рівні ціни акціонерного капіталу без урахування витрат на емісію.

З двох розрахованих показників вартості звичайного акціонерного капіталу обираємо перший, так як він відноситься до того випуску акцій, який відбудеться відразу після використання нерозподіленого прибутку.

, (3.2)

в) Вартість капіталу від емісії привілейованих акцій, окремо для першої та другої емісій;

г) Вартість позикового капіталу (облігацій), окремо для першої та другої емісій;

, (3.3)

де - сума, яку підприємство сплатить власникам облігацій при погашенні (як правило, дорівнює номінальній вартості облігації);

- поточна ринкова ціна облігації;

- кількість років до погашення облігації.

- купонні виплати за облігаціями за i-й період:

, (3.4)

де - ставка купона.

грн..

грн..

Більш точне значення вартості позики () можна отримати, врахувавши витрати підприємства на випуск та розміщення облігацій на ринку (у вигляді десяткового дробу):

(3.5)

Аналогічно до банківського кредиту вартість капіталу від облігаційної позики має коригуватися на ставку податку на прибуток:

, або (3.6)

2) Визначаємо структура капіталу і точки зламу графіка WACC:

а) Визначення структури капіталу.

Підприємство використовує маржинальне зважування, тому розраховуємо питому вагу кожного з джерел фінансових ресурсів. Визначаємо частку власного капіталу, частку привілейованих акцій і частку позикового капіталу (облігацій).

Загальна сума залученого капіталу складає 530 тис. грн.

Знаходимо питому вагу власного капіталу:

Питома вага привілейованих акцій складає:

Питома вага залученого капіталу

б) Визначаємо точки зламу графіка WAСС.

У точках зламу відбувається збільшення середньозваженої вартості капіталу, в результаті заміни менш дорогого джерела більш дорогим. Кожна така точка буде знаходитися наприкінці інтервалу, на якому середня ціна капіталу постійна. Точки зламу на графіку будуть знаходитися у міру зростання абсолютної величини.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис грн.

Ранжуємо дані величини по мірі їх зростання

ВР1 = 103,05 тис. грн.

ВР2 = 185,5 тис. грн.

ВР3 = 231,1 тис. грн.

ВР4 = 265 тис. грн.

3) Розраховуються граничні значення WАСС для кожного з відрізків:

Наявність точок зламу означає, що на графіку WАСС буде кілька горизонтальних відрізків (на 1 більше ніж точок зламу). На цьому етапі розраховуємо середню ціну капіталу для кожного з таких відрізків, використовуючи формулу середньозваженої вартості капіталу.

Середньозважена вартість капіталу (WACC) розраховується за формулою:

, (3.7)

де - питома вага і-го джерела капіталу в загальному його обсязі (виражена десятковим дробом);

- вартість і-го джерела капіталу (виражена десятковим дробом).

4) Будуємо графік WACC:

За даними розрахунків побудуємо графік WACC. При цьому по горизонталі відкладаємо відрізки що дорівнюють обсягам капіталу, яким відповідають точки зламу WAСС, а по вертикалі - граничні значення WAСС для кожного з відрізків (рис. 3.1)

Рис. 3.1 - Графік WACC

5) Обґрунтовується доцільність здійснення інвестиційних проектів

Визначення величин WАСС дозволяє обґрунтовувати інвестиції рішення і формувати бюджет капітальних вкладень.

Будь-які інвестиції виправдані тільки в тому випадку, коли їх очікувана прибутковість, вища вартості капіталу, залученого для фінансування цих інвестицій.

Виникає питання: яке із значень вартості капіталу повинне використовуватися при оцінюванні економічної ефективності конкретних проектів з метою формування бюджету капіталовкладень?

Для відповіді на питання побудуємо графік інвестиційних можливостей підприємства. Дія цього визначаємо внутрішню норму прибутковості кожного з інвестиційних проектів (ІRR). На графіку інвестиційних можливостей заплановані суми капіталовкладень окремих проектів зіставляємо з рівнем очікуваної прибутковості цих проект.

Рік

Проект

А

Б

В

Г

Д

0

-61

-153

-121

-163

-161

1

12

26

18

85

43

2

28

31

29

28

48

3

27

74

46

43

57

4

25

83

82

66

54

5

29

60

16

93

46

ІRR - ставка відсотка, за якої стають рівними дисконтована сума грошових потоків інвестиційного проекту та дисконтована оцінка витрат для цього ж самого проекту.

Внутрішню норму прибутковості знаходимо за формулою:

(3.8)

де NPV - чиста приведена вартість проекту;

- чистий грошовий потік на t-му кроці розрахунку;

It - інвестиційні витрати в період t;

IRR - внутрішня норма прибутковості;

Т - життєвий цикл проекту.

Дане рівняння вирішуємо за допомогою підбору шляхом деяких послідовних ітерацій. У результаті отримуємо наступні значення внутрішньої норми прибутковості:

при і=0,3:

при і=0,2:

Аналогічно для інших проектів:

Пріоритетними для підприємства є проекти з більш високою прибутковістю, тому вони ранжуються за ступенем зменшення ІRR:

На основі отриманих значень ІRR та обсягу капіталу побудуємо графік інвестиційних можливостей (Рис. 3.2).

Рис. 3.2 - Графік інвестиційних можливостей

Для раціонального використання коштів залучатися повинен тільки такий капітал, середня ціна якого (WACC) нижче очікуваної прибутковості проектів. Для добору проектів, що можуть бути закладені в бюджет капіталовкладень, необхідно накласти графік граничних значень WACC на графік інвестиційних можливостей (рис. 3.3). Точка перетинання зростаючої кривої ціни капіталу зі спадаючою кривою інвестиційних можливостей буде відповідати граничному рівню WACC.

Залучення капіталу за більш високою ціною не має сенсу, тому що проекти, які фінансуються за рахунок цього капіталу, не зможуть забезпечити внутрішню норму прибутковості, достатню для покриття такої ціни. Точка перетину двох графіків характеризується такими координатами: по осі ординат -- максимальна прийнятна для підприємства ціна капіталу, по осі абсцис -- відповідна їй величина коштів.

Рис. 3.3 - Спільний графік WACC та інвестиційних можливостей

Таким чином, з графіка видно, що залучені кошти доцільно інвестувати в інвестиційні проекти Г та А на 228 тис. грн., оскільки його очікувана прибутковість перевищить граничне значення WACC.

Проекти Б, Д і В необхідно відхилити, тому що вартість залучених ресурсів для реалізації даних проектів вище від їх очікуваної прибутковості.

Величина інвестицій за проектом Г та А складає 228 тис. грн., тому для його реалізації не доведеться залучати весь доступний капітал. Для того, щоб не порушити маржинальну структуру капіталу на величину зайвих 3,1 тис. грн. (231,1-228) необхідно пропорційно зменшити всі види ресурсів, котрі залучаються за граничної ціною 23,19% (перша емісія звичайних акцій, перша емісія привілейованих акцій, перша емісія облігацій).

Сума залучених ресурсів за ціною 23,19%. повинна зменшитися на 3,1 тис. грн., в тому числі:

53,37 % - власний капітал: 0,5337·3,1 = 1,65 тис. грн.,

15 % - привілейовані акції: 0,15·3,1 = 0,46 тис. грн.,

31,62 % - позиковий капітал (облігації): 0,3162·3,1 = 0,98 тис. грн.

Правильність прийняття рішення щодо інвестування залучених ресурсів у проекти Г та А перевіримо на основі розрахунку чистої приведеної вартості (ЧПВ) даних проектів за формулою.

де ЧПВ - чиста приведена вартість проекту;

- чистий грошовий потік на t-му кроці розрахунку;

- інвестиційні витрати в період t;

і - ставка дисконтування;

Т - життєвий цикл проекту.

Отримане граничне значення WACC - 23,19% повинне використовуватися для дисконтування за всіма проектами, котрі включені до плану капітальних вкладень підприємства, тобто підприємство повинне використовувати для дисконтування ціну останньої залученої гривні, котра забезпечує додатне значення ЧПВ відібраного проекту.

Отримані значення ЧПВ підтверджують попередні висновки: залучені кошти доцільно інвестувати в проекти Г та А, оскільки чиста приведена вартість за цими проектами додатна. Проекти Б, В і Д є неприйнятними і їх реалізація є недоцільною, тому що чисті приведені вартості за ними від'ємні.

Обсяг інвестицій за проектом Б складає 155 тис. грн. Знаходимо середнє WACC.

Середня WACC перевищує граничну, отже реалізація проекту є нераціональною.

Середнє значення WACC, вище за дохідність проекту Д, тому включення даного проекту в план капітальних вкладень є нераціональним.

Підприємству необхідно обмежитися лише реалізацією проекту Г.

Висновок

Керування грошовими потоками підприємства є важливою складовою частиною загальної системи керування його фінансовою діяльністю. Воно допомагає фінансовому менеджеру вирішувати різноманітні задачі та досягати поставленої мети. Процес управління грошовими потоками підприємства проводиться в декілька етапів.

На першому - здійснюється визначення грошових потоків. Для цього на практиці використовують два методи:

– прямий;

– непрямий.

На другому етапі управління проводиться аналіз грошових коштів.

Основною метою цього аналізу є виявлення рівня достатності формування коштів, ефективності їхнього використання, а також збалансованості позитивного і негативного грошових потоків підприємства за обсягом і в часі. Аналіз грошових потоків проводиться по підприємству в цілому, у розрізі основних видів його господарської діяльності, за окремими структурними підрозділами.

На третьому етапі управління грошовими потоками здійснюється процес оптимізації грошових потоків. Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.

Основу оптимізації грошових потоків складає збалансування обсягу позитивних і негативних грошових потоків. На результати господарювання негативно впливає як дефіцитний так і надлишковий грошовий потік.

На четвертому етапі управління грошових потоків проводиться планування грошових потоків. Планування грошових потоків підприємства охоплює два його основних види - поточне планування, в процесі якого розробляється план надходження і витрачання грошових засобів і оперативне планування, в процесі якого розробляється система платіжних календарів за відповідними видами руху грошових засобів. Основною метою розробки плану надходження і витрат грошових засобів являється прогнозування в часі валового і чистого грошового потоку підприємства в розрізі окремих видів господарської діяльності і забезпечення постійної платоспроможності на всіх етапах планового періоду. Основною метою розробки платіжного календаря (у всіх його варіантах) є встановлення конкретних термінів надходження коштів і платежів підприємства і їхнє доведення до конкретних виконавців у формі планових завдань.

На п'ятому етапі управління грошовими потоками забезпечується процес ефективного контролю за грошовими потоками.

Дотримання виконання цих етапів дозволить значно вдосконалити структуру вхідних та вихідних грошових потоків, а разом з тим - прискорити темпи економічного піднесення підприємства.

Список використаної літератури

1. Бланк И.А. Управление денежными потоками. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Ника-Центр, 2007.

2. Бланк, І. О. Фінансовий менеджмент: навч.пос. / І. О. Бланк. - К.: Ельга, 2008.

3. За ред. проф. Г.Г. Кірейцева Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. Видання третє, перероблене і доповнене. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004.

4. Інвестознавство. Навчальний посібник / Череп А.В. - К.: Кондор, 2006.

5. Керанчук Л.С. Руденко В.В. Методи оптимізації грошових потоків підприємства//Соціум. Наука. Культурa. - 2009. - http://intkonf.org/

6. Коваленко, Л. О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. - 3-тє вид., виправ. і доп. - К.: Знання, 2008.

7. Крайник, О. П. Фінансовий менеджмент: навч. пос. / О. П. Крайник, З. В. Клепикова. - Львів-Київ: Інтелект-Дакор, 2001.

8. Крамаренко, Г. О. Фінансовий менеджмент: підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. - 2-ге вид. - К.: ЦУЛ, 2009.

9. Кузьменко, Л. В. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / Л. В. Кузьменко, В. В. Кузьмін, В. М. Шаповалова. - Херсон: Олді-плюс, 2009.

10. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посібник. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005.

11. Мицак, О. В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / О. В. Мицак, І. Р. Чуй. - Львів: Магнолія 2006, 2007.

12. Петленко, Ю. В. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Ю. В. Петленко. - К.: Кондор, 2007.

13. Финансовый менеджмент: Теория и практика / Под. ред.Е.С. Стояновой. - М.: Перспектива, 2007.

14. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер.кол.авт. і наук.проф. А.М.Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005.

15. Фінансовий менеджмент. Навч.-метод. посібник. - К.: КНЕУ, 2005.

16. Шелудько, В. М. Фінансовий менеджмент: підручник / В. М. Шелудько. - К.: Знання, 2006.

17. Школьник, І. О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало. - Суми: Університетська книга, 2009.

18. Ясишена В.В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація //Економічний аналіз. - 2008. - № 2 (18).

19. http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/lspace/finans_menedg_udec_demo/schedule.nsf/


Подобные документы

 • Засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність та класифікація. Аналіз стану і рівня збалансованості та ефективності грошових потоків ЗАТ "Богуславський маслозавод". Вдосконалення системи управління грошовими потоками на підприємстві.

  курсовая работа [154,9 K], добавлен 13.11.2009

 • Сутність, види та значення грошових потоків у діяльності підприємства. Загальна характеристика та історія розвитку ВАТ "Калина", аналіз його фінансового стану. Основні шляхи та методи оптимізації потоків грошових коштів, розробка платіжного календаря.

  дипломная работа [846,4 K], добавлен 04.05.2014

 • Сутність та їх класифікація грошових потоків. Аналіз фінансового стану підприємства "Зоря Півдня". Принципи та методи управління грошовими потоками. Вдосконалення їх управління за допомогою платіжного календаря. Аналіз руху потоків грошових коштів.

  дипломная работа [540,9 K], добавлен 14.10.2013

 • Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства, їх сутність, класифікація та рух. Макроекономічний аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ "КВБЗ"; рекомендації по вдосконаленню механізму формування та управління грошовими потоками.

  курсовая работа [182,5 K], добавлен 08.02.2011

 • Вплив грошових потоків на фінансовий стан організації, їх види та методи управління ними. Фінансово-економічна характеристика підприємства. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків, оцінка їх достатності для операційної діяльності та шляхи оптимізації.

  магистерская работа [676,6 K], добавлен 07.01.2013

 • Аналіз управління грошовими потоками підприємства на основі дослідження фінансового стану та руху капіталу. Показники ефективності планування грошових надходжень, виявлення перспектив розвитку та розширення діяльності ВАТ "Бахмачський арматурний завод".

  дипломная работа [202,9 K], добавлен 05.03.2012

 • Система управління грошовими потоками як забезпечення фінансової рівноваги та стабільної платоспроможності підприємства в процесі його господарської діяльності. Механізм процесу, мета, завдання, етапи, основні елементи. Методи аналізу керування.

  реферат [27,5 K], добавлен 23.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.