Теоретичні основи антикризового фінансового управління акціонерним товариством

Поняття фінансової кризи на підприємстві. Функції антикризового фінансового управління. Формування політики антикризового фінансового управління акціонерного товариства на прикладі ПАТ "Агрофірма "Вербівське". Заходи щодо виходу з кризової ситуації.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.02.2014
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4) наукова розробка, видання методичних посібників і рекомендацій з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності, аудиту, господарського права, і інформаційне обслуговування підприємства;

5) консультування з питань фінансового, податкового, банківського та іншого господарського законодавства, інвестиційної діяльності, менеджменту, маркетингу, оптимізації оподаткування, реєстрації, реорганізації та ліквідації підприємств;

6) взаємодію з зовнішніми аудиторами, представниками податкових органів та інших контролюючих органів.

Отже, у разі створення відділу внутрішнього контролю, підприємство в значній мірі зможе знизити ступінь ймовірності банкрутства і запобігти його наслідки, нейтралізуючи можливу кризу на ранніх стадіях - при виявленні причин, що його породжують.

Таким чином можна зробити висновок, що акціонерному товариству для виходу з кризової ситуації необхідно реалізувати розроблену програму щодо виходу з фінансової кризи. Дана програма має довгостроковий характер і спрямована на досягнення фінансової та управлінської незалежності. Вона включає такі етапи: зниження суми позикового капіталу, створення резервів з валового та чистого прибутку, зниження суми запасів, скорочення обсягів дебіторської і кредиторської заборгованості, підвищення частки грошових коштів, зниження витрат виробництва та ін.

Висновки

Написання даної курсової роботи ставило за мету розробку і обґрунтування теоретичних положень і практичних засад антикризового фінансового управління на прикладі ПАТ "Агрофірма "Вербівське". Для досягнення поставленої мети в ході роботи були вирішені всі поставлені завдання:

1. Під фінансовою кризою розуміють неспроможність підприємства здійснювати фінансове забезпечення своєї поточної виробничої діяльності. Фінансову кризу на підприємстві характеризують трьома параметрами: джерелами (факторами) виникнення; видом кризи; стадією її розвитку. Фактори, що можуть привести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства).

Виділяють такі види фінансової кризи:

1) стратегічна криза (коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і це призводить до незадовільної структури балансу);

2) криза прибутковості (коли збитки з'їдають власний капітал);

3) криза ліквідності (коли підприємство є неплатоспроможним).

Стадії розвитку кризи:

1) фаза, що безпосередньо не загрожує функціонуванню підприємства (за умови переведення його на режим антикризового управління);

2) фаза, яка загрожує подальшій діяльності підприємства і потребує негайного проведення фінансової санації;

3) кризовий стан, не сумісний з подальшим існуванням підприємства і призводить до його ліквідації.

Для нейтралізації кризових явищ підприємства переводяться на спеціальний режим антикризового фінансового управління із застосуванням специфічних Антикризове фінансове управління розглядають в двох аспектах: функціональному і інституційному.

В функціональному аспекті антикризовий фінансовий менеджмент - це система антикризового управління, що полягає в ефективному використанні фінансового механізму, спеціальних функцій та інструментів з метою забезпечення фінансового оздоровлення та запобігання банкрутству підприємства.

В інституційному аспекті антикризовий фінансовий менеджмент - це всі фізичні (чи юридичні) особи, які здійснюють фактичне управління підприємством в період його оздоровлення.

Основними функціями антикризового менеджменту є:

· діагностика, аналіз проблеми;

· оперативне планування;

· санаційний аудит;

· реалізація рішень;

· контроль;

Заходи антикризового управління застосовуються у випадку визнання підприємства банкрутом.

Для оцінки і прогнозування банкрутства використовуються такі чотири основних підходи:

1) експертні методи;

2) економіко-математичні методи;

3) штучні інтелектуальні системи;

4) методи оцінки фінансового стану.

Найбільш відомими методиками, що відносяться до першого підходу, є: метод Аргенти (А-рахунок), або оцінки ймовірності краху; метод Скоуна; методика компанії ERNST&WHINNEY; методика якісного аналізу В.В. Ковальова. Ці методики засновані на якісній оцінці ймовірності банкрутства підприємств.

До другого підходу відносяться методи прогнозування ймовірності банкрутства, засновані на побудові економіко-математичних моделей. До них відносяться: дискримінантний аналіз; кластерний аналіз; дерева класифікації; імітаційне моделювання.

2. В 2 розділі ми проводили аналіз показників фінансового стану підприємства ПАТ "Агрофірма "Вербівське" та здійснювали оцінку ймовірності банкрутства. З метою оцінки фінансового стану були розраховані такі групи показників:

7) Показники оцінки майнового стану.

8) Показники ліквідності і платоспроможності

9) Показники що визначають стан оборотних коштів

10) Показники стану основного капіталу

11) Показники фінансової незалежності та ділової активності

12) Показники рентабельності

Згідно з даними розрахунками можна стверджувати, що оборотні кошти на агрофірми "Вербівське" мають високу оборотність і ефективність використання. Значна їх частка фінансується за рахунок позикового капіталу, проте їх кількість є недостатньою щоб забезпечити фінансову незалежність підприємства від інших кредиторів.

Натомість суб'єкт господарювання має високу кредиторську заборгованість яка перевищує дебіторську. Така ситуація є негативною, оскільки підприємство повинно погашати свої борги незалежно від стану дебіторської заборгованості.

Акціонерне товариство має необхідний обсяг основних засобів, які ефективно використовуються і створені за рахунок власних коштів.

Можливості підприємства по нарощуванню потужностей виробництва є низькими за рахунок великих залишків готової продукції, виробничих запасів.

Показники ліквідності і платоспроможності є нижчими від нормативу, що свідчить про те що підприємство є частково ліквідним і неплатоспроможним, тобто не має можливості ліквідувати короткострокову заборгованість і у разі падіння товарообігу покрити свої зобов'язання перед кредиторами.

Коефіцієнт автономії і співвідношення позикових коштів до власних характеризує підприємство як фінансово залежне від позик кредиторів.

Розрахунки по показниках рентабельності свідчать про ефективність поточних витрат і прибутковість продукції, що реалізовується.

Згідно з даними твердженнями ПАТ "Агрофірма "Вербівське"" є фінансово нестійким, перебуває у стані кризи і має велику імовірність виникнення банкрутства.

3. Для виходу з кризової ситуації акціонерному товариству необхідно реалізувати розроблену програму щодо виходу з фінансової кризи. Дана програма має довгостроковий характер і спрямована на досягнення фінансової та управлінської незалежності. Вона включає такі етапи: зниження суми позикового капіталу, створення резервів з валового та чистого прибутку, зниження суми запасів, скорочення обсягів дебіторської і кредиторської заборгованості, підвищення частки грошових коштів, зниження витрат виробництва та ін.

Список використаної літератури

1. Азаренкова, Г.М. Фінанси підприємств [Текст]: навчальний посібник / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. - К.: Знання, 2006. - 287 с. - ISBN: 966-311-020-1.

2. Бандурка, О.М. Фінансова діяльність підприємств [Текст]: підручник / О.М. Бандурка. - К.: Либідь, 2002. - 312 с. - ISBN 935-03-58-2.

3. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. - К.: Эльга, Ника-центр, 2004. - 784 с.

4. Бурлака Ю.М. Фінансова санація аграрних підприємств: методологічний та регіональний аспекти/ Ю.М. Бурлака // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. - 2010. - Вип.17. - С.47-52.

5. Василенко, Л.П. http://irbis. academy. sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64. exe? Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Фінанси підприємства у схемах і таблицях [Текст]: навчально-наочний посібник / Л.П. Василенко, Л.В. Гут, О.П. Оксеєнко; Київський нац. торговельно-економ. ун-т, Чернівецький торговельно-економ. ін-т. - К.: Дакор, 2006. - 344. - ISBN 966-8379-11-Х.

6. Гриньова, В. М. http://irbis. academy. sumy.ua/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64. exe? Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Фінанси підприємств [Текст]: навчальний посібник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. - 3-тє вид., стереот. - К.: Знання-Прес, 2006. - 423 с. - (Вища освіта ХХI століття). - ISBN 966-311-040-6.

7. Давиденко Н.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. - К.: ТОВ "Задруга", 2012. - 516 с.

8. Данильчук І.В. Сутність фінансового стану підприємства та пошук управлінських рішень щодо забезпечення його ефективності/ І.В. Данильчук // Економічний вісник університету: Збірник наукових праць. - 2011. - №17/2

9. Закон України"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" №2343-ХІІ від14 травня1992р. [Електрон. ресурс] - Режим доступу: http://www.zakon. rada.gov.ua/

10. Іванюта С.М. Антикризове управління: Навч. посіб. / С.М. Іванюта. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 288 с.

11. Карпенко Г.В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства/ Г.В. Карпенко // Економіка держави. - 2010. - №1. - С.61-62.

12. Клочан В.П., Клочан Н.І., Костаневич Н.І. Оцінка моделей діагностики банкрутства / В.П. Клочан, В.В. Клочан, Н.І. Костаневич // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - с.97-101.

13. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. /Л.О. Коваленко., Л.М. Ремньова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2005. - 485с.

14. Кузенко, Т. Б Управління дебіторською заборгованістю як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємств [Текст] / Т.Б. Кузенко, В.С. Сизова // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2010. - № 29. - С.124. - 126.

15. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. - К.: КНТЕУ, 2001. - 580 с.

16. Лісовал В.П., Щербинський С.В. Фінансовий стан підприємства, його суть та значення [Електронний ресурс] / В.П. Лісовал, С.В. Щербинський. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2012_2/Lisoval_211. htm

17. Подольська, В.О. Фінансовий аналіз [Текст]: навчальний посібник / В. О Подольська, О.В. Яріш. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с. - ISBN 966-364-360-2.

18. Салига С.Я., Дацій О.І., Несторенко Н.В., Серебряков О.В. Управління фінансовою санацією підприємства. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 240 с.

19. Селюченко Н. Є., Козик О.В. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Навч. посібник. - Київ: УБС НБУ, 2007. - 222с.

20. Салига С.Я., Дацій О.І., Несторенко Н.В., Серебряков О.В. Управління фінансовою санацією підприємства. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 240 с.

21. Сосновська О.О. Антикризове управління сільськогосподарських підприємств / О.О. Сосновська // Технологический аудит и резервы производства. - 2011. № 2. - с.36-39.

22. Смірнов К.Г., Селиверстова Л.С. Теоретичні засади антикризового управління / К.Г. Смірнов, Л.С. Селиверстова // Економіка, фінанси, менеджмент. - 2013. № 1. - с.1-9.

23. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. - К.: КНЕУ, 2006. - 268 с.

24. Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств. - К.: КНЕУ, 2006. - 552 с.

25. Фінансовий менеджмент [Текст]: навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; ред.Г. Г. Кірейцев. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: ЦНЛ, 2004. - 531 с. - ISBN 966-8253-96-5.

26. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф.А.М. Подєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005. - 535 с.

27. Фридинський В.О. Фінансова санація підприємства/ В.О. Фридинський, В.Г. Плотніков, А.І. Дерев'янко // Вісник Національного технічного університета"ХПІ". - 2011. - №8. - С.79-83.

28. Черниш С.С. Проблеми застосування методик аналізу фінансового стану на вітчизняних підприємствах / С.С. Черниш // Інноваційна економіка. - 2012. - №5. - с.142-146.

29. Чібісова І.В. Методи оцінки і прогнозування банкрутства підприємств / І.В. Чібісова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2012. - № 22. - с.1-6.

30. Шелудько, В.М. Фінансовий менеджмент [Текст]: підручник / В.М. Шелудько. - К.: Знання, 2006. - 439 с. - ISBN 966-767-09-3.

Додатки

Таблиця А.1. - Порівняльна характеристика моделей визначення вірогідності настання банкрутства підприємства

Модель

Розрахункова формула

Переваги

Недоліки

Модель Ліса

Z = 0,063К1 + 0,092К2

+ 0,057К3 + 0,001К4

- простота

розрахунку

- модель не пристосована до українських

підприємств, вона розроблена для Англії;

модель створювалася з урахуванням

західного розвитку

Модель Чессера

Z = - 0, 20434 - 5,24К1 +

0,053К2 -

6,6507К3+4,40К4 -

0,079К5 - 0,10К6

- модель дозволяє

оцінити факт не

погашення займу

та інші умови

- кількість факторів у моделі обмежена;

модель створена для оцінки рейтингу

позичальника

Модель

Таффлера і

Тісшоу

Z = 0,53K1+ 0,13K2+

0,18К3 + 0,16К4

- простота

розрахунку

- її можна застосовувати лише відносно

підприємств, що котирують свої акції на

фондових біржах

Універсальна

дискримінантна

функція

Z = 1,5Х1 + 0,08Х2 +

10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 +

0,1Х6

- широка критеріальна шкала

оцінювання;

системний і

комплексний

підходи

- високий ступінь складності ухвалення

рішення в умовах багатокритеріальності

завдання;

інформативний характер розрахованих

показників;

у цілому модель можна застосовувати лише

для підприємств США, Європи

Модель

Флумера

H = 5,528V1 + 0,212V2

+ 0,073V3 + 1,27V4+

0,120V5++ 2,33V6+

0,575V7+ 1,08V8+

0,894V9 - 6,075

- широке охоп-

лення показників;

вірогідність - 1

рік - 98%, 2 роки

81%

- розроблена для застосування в банківській

практиці;

модель була створена з урахуванням

специфіки західних країн;

необхідна корекція на національну валюту

Модель

Сайфуліна та

Кадикова

R = 2К1 + 0,1К2 +

0,08К3 + 0,45К4 + К5

- простота

розрахунку

- модель не дозволяє оцінити причини

потрапляння підприємства "в зону

неплатоспроможності”;

нормативний зміст коефіцієнтів, що використовуються для рейтингової оцінки, не враховують галузевих особливостей підприємств;

залежність результатів оцінювання від досвіду і кваліфікації аналітика;

незбалансованість значень вагових

коефіцієнтів;

прихильність до одного джерела інформації

Модель

Давидової-

Бєлікова

Z = 8,38К1 + К2 +

0,054К3 + 0,63 К4

-простота

розрахунку

зрозумілість і

обґрунтованість

етапів розрахунку

- відсутнє врахування особливостей галузевої специфіки

Модель Спрінгейта

Z = 1,03X1+ 3,07X2+

0,66X3 + 0,4X4

- точність ? 90% -

- модель була створена для підприємств

США і Канади;

коефіцієнти наведені в доларах;

модель створена для оцінювання

кредитоспроможності підприємств.

Двофакторна

модель

Альтмана

Z1 = - 0,3877 - 0,0736

КШЛ + 0,0579КДЗ ПЗ

- простота

розрахунку;

наявність лише

2-х факторів

- модель була створена для США, а в Україні інші темпи інфляції, інші цикли макро - та мікроекономіки, інші рівні продуктивності праці;

модель не забезпечує об'єктивної оцінки фінансового стану підприємства, а тому

можливі значні відхилення прогнозу від реальності; її можна застосовувати лише відносно підприємств, що котирують свої

акції на фондових біржах та пройшли

лістинг;

модель не відображає таких сторін

фінансового стану, як оборотність активів,

рентабельність активів, темпи зміни виторгу від реалізації;

П'ятифакторна

модель

Альтмана

Z2 = 3,3КЧОК +

+1,0РА+0,6КА +

1,4КФЗ + 1,2КА

- простота

розрахунку;

наявність

послідовності

дослідження

- модель можна застосовувати лише відносно великих підприємств, що котирують свої акції на біржах;

нерозвиненість фондового ринку України, зокрема, вторинного фондового ринку;

відмінність українського бухгалтерського обліку від західних стандартів;

необхідність адаптації вагових коефіцієнтів та прогнозних значень;

не враховуються коливання курсів акцій

Показник

платоспроможності Конана і

Гольдера

Z = - 0,16X1 - 0,22X2+

0,87X3+0,10X4 +

0,24X5

- модель дозволяє

виявити

стратегічні

проблеми

підприємства

- модель можна застосовувати лише відносно підприємств, що котирують свої акції на біржах;

не враховується багато факторів, що визначають фінансову стійкість

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основи формування політики антикризового фінансового управління, сутність фінансової безпеки. Використання діагностики в антикризовому управлінні підприємством. Методологічні основи і економічні передумови удосконалення фінансового механізму управління.

  дипломная работа [494,9 K], добавлен 07.09.2010

 • Функції антикризового фінансового регулювання, його значення на різних рівнях реалізації фінансової політики держави. Рекомендації з удосконалення механізму антикризового фінансового регулювання на базі стратегії соціально-економічного розвитку України.

  статья [55,2 K], добавлен 21.09.2017

 • Суть, види та еволюція завдань антикризового управління фінансами підприємства. Причини розгортання кризи та циклічність їх проходження. Методи фінансового оздоровлення підприємства. Особливості антикризового управління у Чехії, Німеччини та Італії.

  курсовая работа [114,2 K], добавлен 22.03.2014

 • Визначення поняття "дебіторська заборгованість підприємства". Розгляд особливостей управління даною заборгованістю на прикладі ПАТ "Вінницький універмаг". Проведення аналізу фінансового стану об’єкта; розробка пропозицій щодо покращення його діяльності.

  курсовая работа [121,1 K], добавлен 06.11.2014

 • Сутність, мета та завдання процесу антикризового фінансового управління підприємством. Загальні підходи до прогнозування банкрутства підприємства. Моделі та системи антикризового управління підприємством. Визначення ймовірності настання банкрутства.

  курсовая работа [201,4 K], добавлен 08.01.2018

 • Головні фактори фінансової кризи на підприємстві, її види та фази. Організаційно-економічна характеристика підприємства, аналіз його фінансового стану та діагностика кризи. Особливості вивчення, аналіз та шляхи вдосконалення антикризового управління.

  курсовая работа [88,8 K], добавлен 21.04.2014

 • Сутність фінансової кризи, її симптоми, фактори виникнення. Методи оздоровлення підприємства в умовах фінансової кризи. Особливості антикризового фінансового управління. Санація, як найдієвіший засіб подолання фінансової кризи, етапи її здійснення.

  реферат [23,6 K], добавлен 03.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.