Облік фінансових інвестицій

Сутність фінансових інвестицій: поняття та види. Питання організації обліку фінансових інвестицій на підприємстві. Визначення та оцінка їх розміру та ефективності використання. Особливості синтетичного та аналітичного обліку фінансових інвестицій.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 24.11.2019
Размер файла 375,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Оголошено статутний капітал

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"

2

Одержано довгострокові фінансові інвестиції від засновника (учасника) як внеску до статутного капіталу

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

46 "Неоплачений капітал"

Відображення надходження фінансових інвестицій, придбаних у кредит і з оплатою за готівку показано в табл. 3.2. Якщо оплата придбаних фінансових інвестицій здійснюється шляхом передачі матеріальних цінностей, то записи залежать від того, якими саме матеріальними цінностями розраховувалось підприємство. При розрахунках матеріалами, паливом, запасними частинами тощо роблять записи в дебет наведених вище рахунків та кредит рахунка 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів". Облік придбання інвестицій акціонерним товариством в обмін на емітовані власні акції показано в табл. 3.3.

Таблиця 3.2 Облік придбання довгострокових фінансових інвестицій

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Оприбутковано інвестиції, придбані в кредит

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

2

Здійснено фінансові вкладення за грошові кошти

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

30 "Каса", 31 "Рахунки в банках."

Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” використовується для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном.

Таблиця 3.3Облік придбання інвестицій в обмін на емітовані власні акції

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Сформовано статутний капітал на вартість випущених акцій

46 "Неоплачений капітал"

40 "Статутний капітал"

2

Відображено одержання фінансових інвестицій (сума відображення дорівнює номінальній вартості випущених підприємством акцій)

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

46 "Неоплачений капітал"

3

Доведено вартість фінансових інвестицій до справедливої вартості переданих акцій: - якщо вартість фінансових інвестицій більша за номінальну вартість акцій

- якщо вартість фінансових інвестицій менша за номінальну вартість акцій

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

421 "Емісійний дохід"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

Облік переоцінки фінансових інвестицій залежить, від того, за якою оцінкою обліковуються інвестиції на дату балансу. Переоцінка інвестицій, облік яких ведеться за справедливою вартістю, відображається такими записами:

Д-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

К-т 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" - віднесено суму дооцінки до складу інших доходів за інвестиціями

Д-т 975 "Уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій"

К-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" - віднесено різницю між первісною і справедливою вартістю на витрати від іншої діяльності за інвестиціями

Списання таких витрат на фінансові результати здійснюється за допомогою запису:

Д-т 793 "Результат іншої звичайної діяльності"

К-т 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

Якщо на дату балансу склалася ринкова вартість, то зазначене перевищення над первісною вартістю або попередньою балансовою вартістю відображається у складі інших доходів і спричинює збільшення вартості інвестиції. У бухгалтерському обліку ця переоцінка відображається так:

Д-т 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

К-т 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

Списання цих доходів на фінансові результати здійснюється таким записом:

Д-т 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

К-т 793 "Результат іншої звичайної діяльності"

Результат переоцінки фактично свідчить про нарахування нереалізованого прибутку або збитку від операцій з фінансовими інвестиціями, тобто це - сума прибутку (збитку), яку б отримав інвестор при реалізації інвестиції на дату балансу.

Фінансові інвестиції, які утримуються підприємством до моменту погашення, відображаються у звітності за амортизованою собівартістю. Проводки з переоцінки інвестицій до амортизованої собівартості показано в табл. 3.4.

Відсотки за інвестиціями, що обліковуються за справедливою вартістю та амортизованою собівартістю, відображаються в обліку таким чином:

Таблиця 3.4Облік амортизації дисконту (премії)

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Віднесено на збільшення вартості інвестицій амортизацію дисконту

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

2

Віднесено на зменшення вартості інвестицій амортизацію премії

952 "Інші фінансові витрати"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

К-т 732 "Відсотки одержані" - нараховано відсотки: за інвестиціями Д-т 31 "Рахунки в банках"

К-т 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - отримано відсотки за інвестиції

К-т 792 "Результат фінансових операцій" - включено до фінансових результатів відсотки одержані.

Відображення доходів за інвестиціями, що обліковуються за методом участі в капіталі, показано в табл. 3.5.

Таблиця 3.5Облік амортизації дисконту

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відображено інвестором прибуток, що належить йому згідно з методом участі в капіталі

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

72 „Дохід від участі. в капіталі”

2

Нараховано інвестором дивіденди від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

14 „Довгострокові фінансові інвестиції"

3

Виділено доходи від участі в капіталі, одержані за звітний рік, до складу фінансового результату від фінансових операцій

72 "Дохід від участі в капіталі"

792 "Результат фінансових операцій"

Погашення фінансових інвестицій за номінальною вартістю в обліку відображається за дебетом рахунків грошових коштів і за кредитом рахунка 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" (табл. 3.6).

Таблиця 3.6.

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Придбано фінансові інвестиції за грошові кошти

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

30 "Каса", 31"Рахунки в банках"

2

Переведено поточні фінансові інвестиції до складу довгострокових

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

3

Збільшено частку інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу підприємства, що інвестується, в результаті проведеної дооцінки

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

423 "Дооцінка активів"

4

Погашено заборгованість засновників (учасників) підприємства довгостроковими фінансовими інвестиціями

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

5

Придбано довгострокові фінансові інвестиції за рахунок позики банку

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

50 "Довгострокові зобов'язання"

6

Збільшено вартість фінансових інвестицій на суму одержаних брокерських послуг

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

7

Одержано дохід у вигляді довгострокових фінансових інвестицій

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи"

8

Погашено фінансові інвестиції нематеріальними активами, грошовими коштами

12 "Нематеріальні активи", 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

9

Переведено довгострокові фінансові інвестиції до складу поточних

35 "Поточні фінансові інвестиції"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

10

Відображено частку інвестора в дивідендах підприємства, що інвестується

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

11

Відображено погашення кредиторської заборгованості за кредитами за рахунок передачі кредитору права на довгострокові фінансові інвестиції підприємства

50 "Довгострокові зобов'язання", 60 "Короткострокові позики", 68 "Розрахунки за іншими операціями"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

12

Відображено зменшення довгострокових фінансових інвестицій на суму понесених збитків від них

96 "Втрати від участі в капіталі"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

13

Списано вартість довгострокових фінансових інвестицій: - у зв'язку з їх реалізацією

- у зв'язку з їх знеціненням

інвестицій"

971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"

975 "Уцінка необоротних активів і фінансових "

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

Висновки

Отже, організація обліку фінансових інвестицій має охоплювати процес від первинної реєстрації економічної інформації до складання звітності, який традиційно поділяють на первинний, аналітичний та синтетичний облік. Основним фактором, який впливає на ведення обліку фінансових інвестицій є період їх утримання та можливість реалізації в будь-який момент часу, відповідно до чого інвестиції поділяються на довгострокові і поточні та обліковуються на різних синтетичних рахунках. Тому вище викладена організація обліку фінансових інвестицій, уможливлює формування необхідної інформації для потреб управління інвестиційною діяльністю підприємств, а зокрема, фінансовими інвестиціями. Дане питання є актуальним і щодо організації обліку інших видів інвестиційних вкладень.

Розглянувши всі необхідні для вивчення даної теми документи та джерела інформації ми можемо впевнено сказати що, згідно з Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладають в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. До інвестицій можна віднести грошові внески, пільгові банківські вклади, паї, облігації державних позик, облігації інших підприємств, депозитні сертифікати банків, акції та інші цінні папери.

За визначенням національного П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції ”охоплює придбання, реалізацію необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Прийняття рішень з інвестиційної діяльності зумовлено багатьма факторами: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, наявність різних можливостей інвестування, обмеженість фінансових ресурсів, ризик інвестування, прибутковість та окупність інвестиційних проектів тощо. Водночас виникає необхідність інвестування, яка спричинена: розширенням сфери діяльності, оновленням технічної бази господарюючого суб'єкта, зміною видів діяльності (продукції, робіт, послуг).

Розв'язання названих проблем пов'язане з глибокими аналітичними дослідженнями, які б гарантували прийняття найбільш ефективних рішень в умовах нестабільності інвестиційного середовища, ризику помилки у виборі альтернативних проектів, значних коливань зміни ефективності їх реалізації.

Формуючи управлінські рішення на основі якогось обраного головним критерію, інвестиційний менеджер має всебічно визначити характеристики проекту, забезпечити науково точні параметри дослідження, яких вимагають застосовані методи. Саме такий загальний підхід дозволить уникнути помилок і втрат при реалізації проектів, ціна яких при інвестуванні є дуже великою, а наслідки - навіть катастрофічними. Двома найважливішими характеристиками, які є підставою для впровадження інвестицій в виробництво, є їх новизна (науково-технічний аспект) та комерційний успіх (економічний аспект), тобто кожний інвестиційний проект повинний забезпечити визначений технічний, економічний та соціальний ефект. Сутність, порядок розрахунку та особливості застосування в оціночній практиці показників економічної ефективності інвестиційних проектів треба постійно вивчати. Це обумовлено тим, що інвестиційний проект виступає або як самостійний об'єкт оцінки, або як один з елементів великого господарського механізму, який впливає позитивно чи негативно на загальну діяльність підприємства.

Методологія обліку довгострокових фінансових інвестицій в даній роботі проаналізована на прикладі ЗАТ Страхова компанія “Інвест-сервіс”. Товариство веде облік результатів діяльності, оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник Товариства. Керівник створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах. Товариство веде бухгалтерський облік майна та результатів своєї роботи методом подвійного запису господарських операцій згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку.

На підприємстві застосовується журнально-ордерна форма обліку. Облікова політика визначається наказом по підприємству. Бухгалтер та головний бухгалтер мають посадові інструкції. Бухгалтерські документи зберігаються в бухгалтерії у книжкових шафах у хронологічному порядку. Свідоцтво про державну реєстрацію, платника ПДВ, печатка - зберігаються у сейфі.

Для обліку фінансових інвестицій призначені рахунки 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» (інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі, інші інвестиції пов'язаним сторонам, інвестиції непов'язаним сторонам) та 35 «Поточні фінансові інвестиції» (еквіваленти грошових коштів, інші поточні фінансові інвестиції).

Список використаних джерел

фінансовий інвестиція облік

1. Бардаш С. В. Контроль діяльності суб'єктів господарювання : гіпотези та версії порушень : монографія / С. В. Бардаш. - К. : Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2008. - 312 с.

2. Бачинський В. І. Внутрішньогосподарський оперативний облік і контроль у системі управління діяльністю виробничих підприємств : монографія / С. А. Кошкаров, В. І. Бачинський, П. О. Куцик. - Чернівці : Золоті литаври, 2012. - 264 с.

3. Бачинський В. І. Особливості застосування внутрішньогосподарської звітності на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу / В. І. Бачинський, К. І. Кузмінська // Вісник ЖДТУ. - 2010. - № 3 (53). - С. 36-39.

4. Бутинець Ф. Ф. Історична ґенеза та соціальне функціонування “господарського контролю” / Ф. Ф. Бутинець, Т. А. Бутинець // Міжнародний збірник наукових праць. - 2011. - № 1(19) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo /2011_1/1.pdf.

5. Бутинець Т. А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики: [монографія] / Т. А. Бутинець. - Житомир: ЖДТУ, 2011. - 772 с.

6. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посібник / В. І. Бачинський, П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 319 с.

7. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства : навч. посіб. / За ред. к.е.н. проф. М. Д. Корінька. - Фастів: “Поліфаст”, 2006. - 440 с.

8. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. [2-ге вид., перероб. і допов]. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 424 с.

9. Даньків Й. Я. Стандартизація обліку і аудиту : навч. посібник / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк. - [2-ге вид., випр. і доп.]. - К. : Знання, 2006. - 350 с.

10. Інструкція по застосуванню плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

11. ІС: Бухгалтерия 8.0 (базовая версия). : руководство пользователя. - М. : Фирма “1С”, 2011. - 403 с.

12. Карп'як Я. С. Організація обліку : навч. посіб. / Я. С. Кар'пяк, В. І. Воськало, В. С. Мохняк. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 368 с.

13. Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції : монографія / М. В. Корягін. - Львів : Львівська комерційна академія, 2012. - 389 с.

14. Куцик П. О. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : [монографія] / П. О. Куцик, М. В. Корягін. - Львів : ЛКА, 2015. - 239 с.

15. Левицька С.О. Облік і звітність в оподаткуванні : підручник // С. О. Левицька, С. В. Свірко, О. О. Осадча. - Рівне: НУВГП, 2013. - 298 с

16. Мурашко В. М., Сторожук Т. М. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності підприємств промисловості : навч. посібник / за заг. ред. П. В. Мельника. - Ірпінь: Академія ДЕС. України, 2001. - 311 с.

17. Облік і аудит : вступ до фаху навч. посіб. / За ред. проф. А. Г. Загороднього. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 288 с.

18. Облік і звітність в системі оподаткування : навчальний посібник / [за заг. ред. М. І. Бондаря, Н. М. Лисенко], [2-ге видання перероблене і доповнене]. - К. : ДННУ “Академія фінансового управління”, 2014. - 585 с.

19. Офіційний web-сайт Міністерства фінансів України : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua.

20. Петренко С. М. Внутрішній контроль діяльності підприємств і його інформаційне забезпечення: теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.00.09 / С. М. Петренко ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2010. - 36 с.

21. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11.

22. Податкова система : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Баранова В. Г та ін.] ; за заг.ред. В. Г. Баранової ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : ВМВ, 2014. - 341 с.

23. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Бухгалтерія. - 2013. - № 1-2.

24. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку : [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/buh/psbo.htm

25. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996 - ХІV : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17.

26. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія / О.В. Раєвнєва. - Х.: ІНЖЕК, 2006. - 496 с.

27. Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект : колективна монографія у 2 т. / [за ред. П. Й. Атамас]. - Дніпропетровськ : «Герда», 2013. - Т. 1. - 358 с.

28. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський і фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Н. М. Ткаченко. - [4-тє вид., допов і перероб.]. - К. : Алерта, 2015. - 926 с.

29. Чабанюк О. М. Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємств / О. М. Чабанюк, О. А. Мелешко // Науковий вісник НЛТУ: зб. наук.-техн. праць. / [ред. кол. : Ю.Ю. Юхниця, Ю. І. Грицюк, В. К. Заїка та ін.]. - Львів : РВВ НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.04. - 404 с. С. 301-307

30. Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою. Проблеми теорії, організації, методології : монографія / В. О. Шевчук. - К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. - 370 с.

31. Яструбський М. Я. Облік і звітність в оподаткуванні : навчальний посібник / М. Я. Яструбський, Л. М. Лучишин, Н. І. Римарська. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 376 с

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій, їх економічна суть та класифікація. Оцінка якостей фінансових інструментів інвестування. Поняття портфеля фінансових інвестицій і класифікація його видів. Оперативне управління портфелем інвестицій.

  контрольная работа [836,5 K], добавлен 28.09.2009

 • Сутність та економічна роль фінансових вкладень підприємства. Принципи інвестування. Основні цілі здійснення фінансових інвестицій, їх переваги і недоліки. Класифікація інвестицій за об’єктами вкладень. Види доходів від фінансової діяльності підприємства.

  реферат [35,8 K], добавлен 20.06.2012

 • Поняття та визначення фінансових інвестицій. Оцінка майбутньої вартості грошових вкладень. Оціночна система показників доходності акцій. Методи оцінки облігацій та векселів. Оцінка акцій з непостійним приростом дивідендів. Фінансові зобов'язання.

  реферат [35,3 K], добавлен 15.02.2011

 • Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій, основні поняття інвестиційної діяльності. Процес управління інвестиціями компанії. Характеристика інвестиційної діяльності в Україні. Особливості форми здійснення фінансових інвестицій підприємства.

  реферат [938,4 K], добавлен 15.01.2010

 • Поняття та зміст фінансових інвестицій як процесу вкладання коштів на придбання різноманітних фінансових активів або фінансових інструментів. Їх класифікація та типи, методика аналізу. Напрямки вивчення та оцінка інвестиційних якостей цінних паперів.

  презентация [641,2 K], добавлен 13.04.2014

 • Поняття інвестицій, їх класифікація. Особливості управління інвестиційною діяльністю на підприємстві ВАТ "Гнідавський цукровий завод". Формування портфеля фінансових інвестицій, оцінювання його ризику та ефективності управління інвестиційним портфелем.

  курсовая работа [430,6 K], добавлен 07.10.2012

 • Форми та класифікація фінансових інвестицій. Облігації внутрішньої державної і місцевої позик. Вексель як окремий вид цінних паперів, різновиди казначейських зобов'язань. Міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій: інвестування у звичайні акції.

  контрольная работа [62,1 K], добавлен 28.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.