Управління фінансовими результатами підприємства на прикладі ТОВ "КРОНЕКС-ХАРКІВ")

Сутність, принципи та основні завдання управління фінансовими результатами підприємства. Методика проведення аналізу основних господарських показників діяльності. Провідні напрями і заходи по підвищенню ефективності його фінансово-економічної діяльності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 11.07.2014
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Методи екстраполяції засновані на перенесенні минулих тенденцій у майбутнє. Для прогнозування прибутку підприємства можливе використання трьох основних методів екстраполяції: екстраполяція тренду, ковзної середньої, експонентного згладжування.

Екстраполяція тренду базується на аналізі тенденцій зміни прибутку і прогнозування динамічних рядів, на основі трендового рівняння:

(1.15)

де f(t) - детермінована невипадкова компонента процесу;

- стохастична випадкова компонента процесу [9, c. 148].

Варто зазаначити, що метод екстраполяції доцільно використовувати лише при відносно стабільній зміні прибутку підприємства.

Методи середніх величин засновані на розрахунку середнього значення показника на базі попередніх періодів. Найбільш розповсюдженим є мотод ковзної середньої, яка розраховується як:

(1.16)

де xi - значення показника прибутку в попередніх періодах [14].

Методи ситуаційного аналізу грунтуються на моделюванні зміни прибутку підприємства на основі поліваріантності сценаріїв зміни зовнішніх і внутрішніх факторів і детермінованому моделюванні динаміки зміни прибутку на згенеровані сценарії [14].

В цілому, необхідність використання окремих методів зумовлюється метою прогнозування та інформативною базою, тому для прогнозування прибутку на одному і тому ж підприємстві може бути використано декілька методів прогнозування.

Отже, фінансовий результат дає можливість встановити взаємозв'язок між усіма іншими економічними показниками та узагальнити результати діяльності підприємства. Фінансовий результат підприємство може отримати або у вигляді прибутку, або у вгляді збитків.

Категорія прибутку є дуже дискусійною. Суперечки між різними дослідниками про її природу йдуть вже більше трьох сторіч, але теорія прибутку й досі залишається суперечливою та незавершеною, що не може не відображатися на керуванні економікою. При цьому прибуток підприємства характеризується не тільки своєю багатоаспектною роллю, але і різноманіттям видів, у яких він виступає.

Негативне (від'ємне) значення категорії фінансового результату відображається у показнику збитку - свідчить про низький рівень або відсутність результативності господарської діяльності, неефективне управління ресурсним, виробничим та економічним потенціалами підприємства, невміле використання наявного капіталу, низьку якість роботи менеджменту підприємства тощо [15, c. 315].

Щодо управління фінансовими результатами, то можна розглядати щонайменше з двох позицій: як функцію фінансового менеджменту; ототожнення з процесом управління прибутком підприємства. Для забезпечення ефективного управління фінансовими результатами господарської діяльності підприємства, необхідно виділити основні цільові показники, оптимізація яких сприяла б: реалізації головної мети та ключових завдань управління фінансовими результатами; цілеспрямованості управління фінансовими результатами. До основних факторів, що впливають на операційний прибуток, віднесено: ціну на реалізовану продукцію; обсяг реалізації продукції; структуру реалізованої продукції; собівартість одиниці продукції; собівартість продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА «КРОНЕКС-ХАРКІВ»

2.1 Аналіз господарської діяльності підприємства

ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» - це найбільший виробник паперу в Харківському регіоні. Раніше підприємство мало назву «Зміївська бумажна фабрика». Темп непреривного розвитку існує й досі, про це свідчить нова продукція, яка користується попитом на ринку. Виробництво газетно-офісної бумаги організоване на технологічних потоках, які складаються з підготовчого та паперових цехів та оснащені новітнім обладнанням. Основну його частину складають паперовиробничі машини. Їх робоча швидкість - до 250 метрів на хвилину. Обрізна ширина паперу - 2100 мм. [51].

На цих машинах виготовляють папір: для глибокого друку, вагою 55-70 г., також офсетний папір, вагою 80 г. Вироблений підприємством папір має високу якість та придатні для друку, що забезпечує йому попит на ринку. Потужності з виробництва паперу складають 6 тис. тон на рік [51]. Постійний розвиток підприємства забезпечує тісний контакт з науково-дослідними та проектно-конструкторськими інститутами.

Підприємство за формою власності є товариством з обмеженою відповідальністю та має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Виробництво паперових виробів організовано на технологічних потоках, що складаються з підготовчого та паперового цехів і оснащених вітчизняним та імпортним обладнанням. До основних постачальників, які співпрацюють з ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» можна віднести:

1) ТОВ «ВІЗИТ-СЕРВИС 2005»;

2) ТОВ «ІНТЕЛ-А»;

3) ТОВ фірма «ТОРГОВИЙ ДІМ ЯРМАРКА»;

4) ТОВ «ДІМ ПАПЕРУ»;

5) ТОВ «ПАПЕРОВА ФАБРИКА »

6) ТОВ «УкрПапір»

7) ТОВ «АКВАДОР-ПЛЮС» та інш.

Основні споживачі продукції:

1) ТОВ «Шагаева»

2) ТОВ «ІНТЕРПАП»

3) ТОВ «Памібро»

4) ТОВ «Армапрофіт»

5) ТОВ «Мегасвіт»

6) ТОВ «Ліда +» та інш.

Асортимент продукції підприємства наведений в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Продукція, яка виробляється на ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» [51]

Назва продукції

Характеристика

1

2

3

1

Папір для гофрування (Флютинг)

виготовляється згідно ГОСТ 7377-85, призначений для використання гофрованого шару гофрованого картону.

Папір випускається проклеєним або не проклеєним, залежно від показників якості марок Б-0; Б-1; Б-2; Б-3.

2

Картон для плоских шарів гофрокартону (Тестлайнер)

випускається згідно ГОСТ 7420-89 призначений для використання в якості плоского шару при виготовленні гофрованого картону, марки К-1, проклеєний, з вагою 1м2 125 - 175 (г). В якості сировини використовується 100% макулатури. Картон виготовляється в рулонах.

3

Картон покрівельний

виготовляється згідно ГОСТ 3135-82, призначений для використання у виробництві бітумних і бітумно - полімерних покрівельних та гідроізоляційних матеріалів. Картон випускається наступниих марок: А - 350; А - 300; Б - 350; Б-300( в позначенні марки числове значення відповідає масі картону площею 1мІ).

4

Картон коробковий

виготовляється згідно ГОСТ 7933-89, призначений для виготовлення споживчої тари. Картон виготовляється одношаровим, в рулонах і листах, марок КК товщиною 0,4 - 0,7 (мм), згідно товщини вага 1м І становить 230 - 370 (г).

5

Картон палітурний

виготовляється згідно ТУ У 21.1 - 00292652 - 012:2007, призначений для виготовлення палітурок книжок, шкільних підручників. Картон виготовляється склеюванням кількох шарів картону, що використовується як основа. Картон склеюється рідким склом, згідно ДСТУ 13078. Картон випускається в аркушах , марок ПС товщиною 1,25мм; 1,5мм; 1,75мм; 2,0мм; 3,0мм, відповідно до товщини вага 1мІ складає 945 - 1800(г).

6

Маслоящик

Ящики із тарного плоского склеєного картону призначені для пакування, транспортування та зберігання вершкового масла і маргарину та виготовляються згідно ГОСТ13515-91. Ящики можуть використовуватися для пакування іншої продукції, маса якої не перевищує вказаної в таблиці №1, якщо вони забезпечуть зберігання і якість цієї продукції.

Вітчизняний ринок картонно-паперової продукції сьогодні оцінюється на рівні 1,5 млн т. споживання різних видів картону, паперу та виробів з них, при цьому вказана потреба забезпечується українською продукцією в обсязі понад 0,5 млн т. та продукцією іноземного походження - 1,0 млн т. на рік загальною вартістю біля USD 1,7 млрд. При цьому слід відзначити, що вітчизняні картонно-паперові підприємства щорічно експортують майже 50% виробляємої продукції на суму USD 1,0 млрд. Взагалі на вітчизняних підприємствах галузі працює біля 25 тис. фахівців.

Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.

Більш детально організаційна структура підприємства наведена в штатному розписі підприємства (див. табл. 2.2).

Таблиця 2.2 Штатний розпис ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» за 2013 рік

№ з/п

Назва структурного підрозділу

Назва посади

Кількість штатних одиниць

1

2

3

4

1

Адміністрація

Генеральний директор

0,5

Виконавчий директор

1

Технічний директор

1

Головний інженер

1

Заступник головного інженера

1

Інженер з техніки безпеки

1

Фінансовий директор

0,5

Фельдшер

0,3

Юрист

1

2

Відділ кадрів

Начальник відділу

1

Інспектор з кадрів

1

3

Бухгалтерія

Головний бухгалтер

1

Заступник головного бухгалтера

1

Економіст

1

Бухгалтер

1

4

Комерційний відділ

Менеджер з постачання

1

Менеджер зі збуту

1

Менеджер з закупівлі сировини

1

Комірник

1

5

Лабораторія з контролю виробництва

Головний технолог

1

Начальник виробництва

1

Заступник головного технолога

1

Лаборант

3

6

Паперовий цех

Начальник цеху

1

Начальник розмольного участку

1

Майстер зміни

4

Розмелювач на товарних ролах

4

Машиніст переробної машини

4

Помічник розмелювача на товарних ролах

20

Сушильник паперобної машини

3

Накатник паперової машини

4

Лаборант-контролер

5

Різник паперу

6

Сортувальник паперового виробництва

1

Підручний розмольника на товарних ролах

8

7

Ремонтно-будівельний відділ

Головний механік

1

Майстер відділу

1

Електрозварювальник ручної зварки

2

Слюсар-ремонтник

7

Токар

1

Столяр

1

8

Транспортний відділ

Нвчальник відділу

1

Водій автотранспортних засобів

12

Тракторист

1

9

Відділ з обслуговування електроустаткування

Головний енергетик

0,5

Заступник головного енергетика

1

Електомонтер

10

10

Відділ охорони

Начальник відділу

1

Охоронник

11

11

Газифікована котельня

Начальник котельні

1

Оператор

6

12

Очисні споруди

Апаратник очищення стічних вод

4

13

Зелена бригада

Прибиральник службових приміщень

4

Двірник

2

Вантажник

4

Разом

155

Отже з таблиці 2.2. можна простежити, що найбільший відділ по кількості співробітників є основний виробничий цех - паперовий цех. Це пов'язано з тим, що підприємство спеціалізується на виробництві паперу. Найменший відділ з кількості працюючих - відділ кадрів, який складається лише з 2-ох осіб.

Колектив фабрики складають висококваліфіковані і грамотні фахівці, які перебувають у постійному пошуку нових технологій, способів вирішення виробничих і технічних питань більш ефективними способами. Постійно удосконалюючи технології виробництва, впроваджуючи нову техніку, механізацію та автоматизацію, покращуючи умови праці, працівники фабрики з року в рік борються за високі оцінки виконання планів виробництва, високої продуктивності праці.

Фінансові ресурси як важливий фактор ефективного функціонування підприємства займають значне місце в управлінні виробництвом, реалізацією та наданням послуг. Фінансові служби покликані постійно забезпечувати фінансовими ресурсами процеси виробництва і реалізації продукції, визначати найбільш раціональне їх використання, стежити за дотриманням у всіх підрозділах підприємства фінансової дисципліни.

Фінансова служба - це самостійний структурний підрозділ підприємства, що виконує визначені функції в системі його управління. На підприємстві ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» фінансова служба відображена у вигляді відділу бухгалтерії на чолі з фінансовим директором та головним бухгалтером.

Форма власності та організаційно-правова форма, галузева, територіальна та організаційні фактори, що визначають особливості організації фінансів ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» наведена в табл. 2.3.

Таблиця 2.3 Основні дані про підприємство [51]

Назва підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОНЕКС-ХАРКІВ»

Територія

Україна, Харківська обл.

Форма власності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Орган державного управління

д/н

Галузь

Виробництво паперу та паперових виробів

Вид економічної діяльності

Виробництво паперу та картону

Адреса

вулиця Фабрична, буд. 11, м. Зміїв, Зміївський район, Харківська обл.., 63400

Для здійснення виробничої, науково-дослідної й комерційної діяльності підприємства використовують окремі види ресурсів: матеріальні, трудові, фінансові, а також грошові кошти.

Матеріальні ресурси складають основу процесу виробництва. Їх формування здійснюється, зазвичай, за рахунок різних джерел: власного капіталу підприємства, позичених і залучених фінансових ресурсів.

Джерела фінансових ресурсів підприємства наведена в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 Джерела фінансових ресурсів підприємства

Власні кошти

Позичені кошти

Залучені кошти

2011 рік

2011 рік

2011 рік

Статутний каптал +

Банківські кредити -

Заборгованість за авансами замовників +

Чистий прибуток +

Бюджетне кредитування -

Заборгованість по оплаті праці +

Страхові

відшкодування -

Комерційні кредити -

Заборгованість за внесками до бюджету +

Бюджетні кошти -

Амортизація +

Кредити отримані без вимоги повернення -

2012 рік

2012 рік

2012 рік

Статутний каптал +

Банківські кредити -

Заборгованість за авансами замовників +

Чистий прибуток -

Бюджетне кредитування

Заборгованість по оплаті праці +

Страхові відшкодування -

Комерційні кредити -

Заборгованість за внесками до бюджету +

Бюджетні кошти -

Амортизація +

Кредити отримані без вимоги повернення -

2013 рік

2013 рік

2013 рік

Статутний каптал +

Банківські кредити -

Заборгованість за авансами замовників +

Чистий прибуток -

Бюджетне кредитування -

Заборгованість по оплаті праці +

Страхові відшкодування -

Комерційні кредити -

Заборгованість за внесками до бюджету +

Бюджетні кошти -

Амортизація +

Кредити отримані без вимоги повернення -

Таким чином на основі проведеного аналізу основним джерелами фінансових ресурсів підприємства у 2011 році становив чистий прибуток, статутний капітал підприємства та залучені кошти, проте вже у 2012 та 2013 роках ситуація змінилась, за останні два роки основними джерелами фінансових ресурсів підприємства була амортизація, а також залучені кошти та статутний капітал.

Розрахунки на підприємстві відбуваються у безготівковій формі. На підприємстві виділяють дві групи безготівкових розрахунків - розрахунки за товарними операціями та нетоварними операціями. Завдяки безготівковим розрахункам прискорюється обіг грошових коштів господарських суб'єктів; значно скорочуються витрати обігу; збільшуються можливості держави щодо регулювання грошової сфери.

Безготівкові розрахунки здійснюються у національній валюті України через такі банки: ПАТ «Кредитпромбанк»; ПАТ ПУМБ; ПАО «УкрСиббанк».

В цих банках відкриті наступні види рахунків як: поточний рахунок; кредитний рахунок; депозитний рахунок. На ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» використовуються наступні форми платіжних документів як: платіжне доручення; платіжна вимога-доручення та чек.

Головна мета фабрики - випуск високоякісної продукції, здатної задовольнити вимоги покупців, розширення внутрішнього і зовнішнього ринку збуту. Першочерговими і основними завданнями роботи підприємства є: модернізація обладнання, розширення можливостей виробництва, його повне завантаження, освоєння нових видів продукції і впровадження ефективної маркетингової стратегії ведення бізнесу. Тактика фабрики - індивідуальний і відповідальний підхід до кожного замовника.

Фабрика має насосні станції для чищення стічних вод, має комплекс очисних споруд. Транспортний цех має найчисленніші марки сучасної автотранспортної техніки, що дозволяє доставляти сировину з усіх кінців країни, виконувати складні будівельні роботи і вести будівництво промислових об'єктів.

Щорічно фабрика випускає понад 25 тис. тонн паперу. Найбільшим попитом користується обгортковий папір, папір для гофрування. За минулі роки освоєно нові види продукції: тришаровий гофрований картон, картон для плоских шарів гофрокартону, ящики з гофрокартону. За рік виготовляється понад 1500 тис. кв. м. товарного гофрокартону і стільки ж на виробництво гофроящиків. По 200 т. виготовляється і реалізується стрічки клейової і стрічки паперової для гільз. Для виробництва паперової продукції щомісяця закуповується близько 1500 т. макулатури. Паперова продукція фабрики поставляється в багато республіки і області нашої країни [51].

Таким чином, подолавши труднощі в роки перебудови, зміну форми власності, паперова фабрика не здає свої виробничі рубежі. Постійно удосконалюючи технологію виробництва, впроваджуючи нову техніку, механізацію та автоматизацію, покращуючи умови праці, колектив фабрики з року в рік бореться за виконання планів виробництва, високу продуктивність праці. Колектив фабрики нагороджений численними Дипломами, Почесними грамотами за досягнення найвищих показників.

2.2 Аналіз структури балансу підприємства

Деталізована оцінка фінансового стану підприємства починається з аналізу балансу, що дає можливість оцінити наявність, розміщення й джерела формування активів. Безпосередньо з балансу можна одержати ряд найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. До них належать:

1) загальна вартість майна підприємства;

2) вартість оборотних коштів;

3) вартість матеріальних оборотних коштів;

4) величина дебіторської заборгованості;

5) сума власного капіталу;

6) величина позикового капіталу;

7) величина довгострокових кредитів і позик, призначених, як правило, для формування основних коштів й інших необоротних активів;

8) величина короткострокових кредитів і позик, призначених, як правило, для формування оборотних активів;

9) величина кредиторської заборгованості [60].

Бухгалтерський баланс, по суті, є системною моделлю, узагальнено відображає кругообіг коштів підприємства та фінансові відносини, в які вступає підприємство в ході цього кругообігу. Поняття аналізу бухгалтерської звітності передбачає причетність його до обробки та вивчення узагальнених економічних даних, що містяться у звітності, що дозволяє оцінити ефективність управління організацією в цілому. Горизонтальний (часовий) аналіз полягає в порівнянні абсолютних величин за статтями балансу (вартості активів та зобов'язань) за два суміжні періоди, а також, при можливості, у динаміці за ряд періодів (кварталів). Порівняння можна здійснювати шляхом визначення відхилення показників за абсолютними величинами, тобто на скільки порівнювана величина більша або менша за ту, з якою порівнюють, або за допомогою відносних показників, тобто на скільки відсотків (разів) порівнювальна величина більша або менша за ту, яку визнач базу порівняння [62]. Вертикальний аналіз - це структурний аналіз абсолютних величин, який дає змогу за даними відносних величин вивчити структуру активів та зобов'язань, тобто частку (відсоток) окремих їх видів у загальній сумі розділів та в цілому активів і зобов'язань. Перевагою цього виду аналізу є можливість зіставлення вираженої у відсотках структури показників одного звітного періоду з іншими незалежно від зміни їх розмірів. Вивчаючи ту чи іншу сукупність показників у різні періоди, можна спостерігати ті зміни, які відбуваються в їх структурі [62]. Проведемо аналіз структури балансу ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» в таблиці 2.2 за 2011 - 2012 роки та у таблиці 2.3 за 2013 рік, у зв'язку з тим, що у 2013 році були змінені форми звітності. Аналіз активу балансу ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» за 2013 рік наведений в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 Аналіз активу балансу за 2011-2012 роки, тис. грн

Актив

На кінець 2011

На кінець 2012

Відхилення

Зміна в струткрурі, %

абсолютне, тис. грн.

відносне, %

на кінець 2011

на кінець 2012

1

2

3

4

5

6

7

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- первісна вартість

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- накопичена амортизація

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Незавершене будівництво

121,00

585,00

464,00

383,47

0,54

2,27

Основні засоби:

- залишкова вартість

8433,00

7357,00

-1076,00

-12,76

37,98

28,49

- первісна вартість

13654,00

13886,00

232,00

1,70

61,50

53,78

- знос

-5221,00

-6529,00

-1308,00

25,05

-23,52

-25,28

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- первісна вартість

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- накопичена амортизація

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- інші фінансові інвестиції

293,00

294,00

1,00

0,34

1,32

1,14

Довгострокова дебіторська заборгованість

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Знос інвестиційної нерухомості

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Відстрочені податкові активи

357,00

132,00

-225,00

-63,03

1,61

0,51

Гудвіл

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші необоротні активи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Гудвіл при консолідації

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за розділом I

9206,00

8370,00

-836,00

-9,08

41,46

32,41

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

3782,00

2495,00

-1287,00

-34,03

17,03

9,66

Поточні біологічні активи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Незавершене виробництво

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готова продукція

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Товари

0,00

487,00

487,00

100,00

0,00

1,89

Векселі одержані

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

7140,00

10112,00

2972,00

41,62

32,16

39,16

- первісна вартість

7140,00

10112,00

2972,00

41,62

32,16

39,16

- резерв сумнівних боргів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

40,00

378,00

338,00

845,00

0,18

1,46

- за виданими авансами

0,00

3453,00

3453,00

100,00

0,00

13,37

- з нарахованих доходів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- із внутрішніх розрахунків

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інша поточна дебіторська заборгованість

834,00

19,00

-815,00

-97,72

3,76

0,07

Поточні фінансові інвестиції

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

559,00

168,00

-391,00

-69,95

2,52

0,65

- у т.ч. в касі

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- в іноземній валюті

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші оборотні активи

639,00

336,00

-303,00

-47,42

2,88

1,30

Усього за розділом II

12994,00

17448,00

4454,00

34,28

58,53

67,57

III. Витрати майбутніх періодів

2,00

4,00

2,00

100,00

0,01

0,02

IV. Необоротні активи та групи вибуття

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Баланс

22202,00

25822,00

3620,00

16,30

100,00

100,00

Отже, на основі проведених розрахунків можна зробити висновок, про те, що на кінець 2012 року валюта балансу склала 25822 тис. грн, тобто в розпорядженні підприємства перебуває майно на відповідну суму. Щодо достатності показника, то він менший за валюту балансу подібних підприємств України.

Оцінюючи динаміку загальної вартості майна потрібно відзначити, що в порівняні з кінцем 2011 року вона збільшилась на 3620 тис. грн, що є позитивною тенденцією, бо свідчить про розширення його фінансово-господарської діяльності. Основні фактори, що вплинули на зміну валюти балансу: збільшення оборотних активів при одночасному зменшенні необоротних активів.

Структуру активів підприємства можна простежити на рис. 2.1.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.1. Структура активів підприємства за 2011-2012 роки

Оцінюючи структуру активів підприємства у 2012 р., то найбільшу частину склали оборотні активи, частка яких на кінець періоду склала 68%, що свідчить про «легку» структуру активів. Це свідчить про те, що підприємство має незначний обсяг накладних витрат, а отже воно є нечутливим до змін обсягу виручки. Що стосується 2011 р., то простежувалась така сама ситуація - частка оборотних активів переважає та складала - 59%, проте частка необоротних активів більша за 40%, що свідчить про «важку» структуру активів та є негативним для підприємства.

Як бачимо частка оборотних автивів у 2012 році збільшилась. Це відбулося за рахунок збільшення дебіторської заборгованості у 2012 році та є негативною тенденцією, оскільки підприємство недоотримало за відвантажену продукцію грошових коштів.

Таблиця 2.6 Аналіз активу балансу ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» за 2013 роки

Актив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Зміна в струткрурі, %

абсолютне, тис. грн.

відносне, %

на кінець 2011

на кінець

2012

1

2

3

4

5

6

7

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

первісна вартість

1

1

0

100

0

0

накопичена амортизація

0

-1

-1

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

585

3719

3134

635,73

2,27

13,17

Основні засоби

первісна вартість

13886

16206

2320

116,71

53,78

57,39

знос

-6529

-7988

-1459

122,35

-25,28

-28,29

Інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

Довгострокові біологічні активи

0

0

0

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

0

0

0

0

0

0

інші фінансові інвестиції

294

294

0

100

1,14

1,04

Довгострокова дебіторська заборгованість

0

0

0

0

0

0

Відстрочені податкові активи

132

13

-119

9,85

0,51

0,05

Інші необоротні активи

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом I

8370

12244

3874

146,28

32,41

43,36

II. Оборотні активи

Запаси

2982

2572

-410

86,25

11,55

9,11

Поточні біологічні активи

0

0

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

10112

10395

283

102,8

39,16

36,81

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

3453

2950

-503

85,43

13,37

10,45

з бюджетом

378

0

-378

0

1,46

0

у тому числі з податку на прибуток

0

0

0

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

19

19

0

100

0,07

0,07

Поточні фінансові інвестиції

0

0

0

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

168

4

-164

2,38

0,65

0,01

Витрати майбутніх періодів

4

1

-3

25

0,02

0

Інші оборотні активи

336

53

-283

15,77

1,3

0,19

Усього за розділом II

17452

15994

-1458

91,65

67,59

56,64

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

0

0

0

0

0

0

Баланс

25822

28238

2416

109,36

100

100

Таким чином на основі проведеного аналізу можна зробити висновки про те, що загальна вартість майна на кінець 2013 року склала 28238 тис. грн, це достатньо невелика сума вартості майна для даного підприємства, бо середня вартість майна у подібних підприємствах України складає 90 500 тис. грн, таких як Київський картонно-паперовий комбінат, Луганська паперова фабрика, Моквинська паперова фабрика та інш. Основна питома вага припадає на оборотні активи, так у 2013 році склала 57% (див. рис. 2.2)

Рис. 2.2. Структура активів підприємства за 2013 р.

Частка необоротних активів склала на кінець 2013 року 43%. переважання оборотних активів над необоротними свідчить про формування достатньо мобільної структури активів, що сприяє збільшенню швидкості оборотності активів підприємства. Проте простежується негативна тенденція до зменшення частки оборотних активів та збільшення необоротних, що може призвести до сповільненню оборотності активів та привести до збитків. Так у 2012 році необоротні активи скали 32%, а оборотні 68 %, що свідчило про оптимальне формування балансу підприємства для його роботи, і як наслідок отримання чистого прибутку в розмірі 2336 тис. грн.

Протягом 2012-2013 року, структура активу балансу стала незбалансованою, що стало однією з причин отримання збитків, так у 2012 і 2013 році ТОВ «КРОНЕК-ХАРКІВ» отримала збитки у розмірі 4456 тис. грн та 1212 тис. грн відповідно. Взагалі протягом 2013 року вартість майна збільшилась на 2416 тис. грн, це свідчить про розширення його виробничо-господарської діяльності, тобто про позитивні зміни балансу (див. рис. 2.3).

Рис 2.3. Динаміка вартості майна підприємства за 2011-2013 роки

Частка необоротних активів складає більше 40%, тобто має «важку» структуру активів, що свідчить про значні накладні втирати та підвищену чутливість до зміни доходу (виручки). Величина оборотних активів протягом досліджуваного періоду зменшилась на 1458 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в оборотних активів склала дебіторська заборгованість, а одна з найменших це грошові кошти підприємства, це свідчить про проблеми, пов'язані з оплатою послуг та продукції підприємства, а також про переважно не грошовий характер розрахунків.

Проведемо аналіз структури пасиву балансу ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» за 2011-2013 роки в таблицях 2.7 та 2.8.

Таблиця 2.7 Аналіз пасиву балансу за 2011-2012 роки, тис. грн

Пасив

На кінець 2011

На кінець 2012

Відхилення

Зміна в струткрурі, %

абсолютне,

тис. грн.

відносне,

%

на кінець 2011

на кінець

2012

1

2

3

4

5

6

7

I. Власний капітал

Статутний капітал

4227

4227

0

100

19,04

16,37

Пайовий капітал

0

0

0

0

0

0

Додатковий вкладений капітал

0

0

0

0

0

0

Інший додатковий капітал

0

0

0

0

0

0

Резервний капітал

0

0

0

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-767

-5201

-4434

678,1

-3,45

-20,14

Неоплачений капітал

0

0

0

0

0

0

Вилучений капітал

0

0

0

0

0

0

Накопичена курсова різниця

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом I

3460

-974

-4434

-28,15

15,58

-3,77

Частка меншості

0

0

0

0

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

82

82

0

100

0,37

0,32

Інші забезпечення

0

0

0

0

0

0

Сума страхових резервів

0

0

0

0

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

0

0

0

0

0

0

Цільове фінансування

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом II

82

82

0

100

0,37

0,32

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

0

0

0

0

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

0

0

0

0

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

0

0

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом III

0

0

0

0

0

0

ІV. Поточні зобов'язання

0

0

Короткострокові кредити банків

0

0

0

0

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0

0

0

0

0

0

Векселі видані

0

0

0

0

0

0

Кредиторська заборгованість

14691

23558

8867

160,36

66,17

91,23

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

220

2928

2708

1330,91

0,99

11,34

- з бюджетом

48

83

35

172,92

0,22

0,32

- з позабюджетних платежів

0

0

0

0

0

0

- зі страхування

38

26

-12

68,42

0,17

0,10

- з оплати праці

87

54

-33

62,07

0,39

0,21

- з учасниками

0

0

0

0

0

0

- із внутрішніх розрахунків

0

0

0

0

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

0

0

0

0

0

0

Інші поточні зобов'язання

3576

65

-3511

1,82

16,11

0,25

Усього за розділом IV

18660

26714

8054

143,16

84,05

103,45

V. Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

0

0

Баланс

22202

25822

3620

116,30

100,00

100,00

На основі таблиці 2.7 можна оцінюючи структуру пасивів підприємства у 2012 р. Найбільшу частину склали поточні зобов'язання (а саме 26714 тис. грн). Це на 8054 тис. грн більше ніж у 2014 р., що є негативною тенденцією, адже свідчить про залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування та недостатність власного капіталу.

Структуру пасиву балансу доречно відобразити тільки за 2011 р., адже у 2012 р. підприємство не мало власних коштів, а отже поточні зобов'язання склали майже 100% (див. рис. 2.4.).

Рис. 2.4. Структура пасиву балансу підприємства за 2011 р.

Аналіз пасиву балансу за 2013 рік наведений в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 Аналіз пасиву балансу ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» за 2013 рік, тис. грн.

Пасив

На початок 2013, тис. грн

На кінець 2013, тис. грн

Відхилення

Зміна в струткрурі, %

абсолютне, тис. грн

відносне, %

на початок 2013

на кінець 2013

1

2

3

4

5

6

7

Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

4227,00

4227,00

0,00

0,00

16,37

14,97

Капітал у дооцінках

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Додатковий капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Резервний капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-5201,00

-6542,00

-1341,00

25,78

20,14

23,17

Неоплачений капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Вилучений капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за розділом I

-974,00

-2315,00

-1341,00

137,68

3,77

8,20

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Довгострокові кредити банків

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші довгострокові зобов'язання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Довгострокові забезпечення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цільове фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього за розділом II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Поточна кредиторська заборгованість за:

0,00

0,00

0,00

0,00

довгостроковими зобов'язаннями

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

товари, роботи, послуги

26486,00

24877,00

-1609,00

-6,07

102,57

88,10

розрахунками з бюджетом

83,00

101,00

18,00

21,69

0,32

0,36

у тому числі з податку на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

розрахунками зі страхування

26,00

60,00

34,00

130,77

0,10

0,21

розрахунками з оплати праці

54,00

102,00

48,00

88,89

0,21

0,36

Поточні забезпечення

82,00

82,00

0,00

0,00

0,32

0,29

Доходи майбутніх періодів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші поточні зобов'язання

65,00

5331,00

5266,00

8101,54

0,25

18,88

Усього за розділом IІІ

26796,0

30533,00

3737,00

13,95

103,77

108,13

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Баланс

25822,0

28238,00

2416,00

9,36

100,00

100,00

Таким чином на основі проведених розрахунків можна зробити висновки про те, що у 2012 та 2013 року у підприємства був відсутній власний капітал, основною причиною цього стало, незмінна вартість статутного капіталу в розмірі 4227 тис. грн, та збільшення непокритого збитку, який збільшувався з кожним роком. Частка позикових коштів в сукупних джерелах формування фінансових ресурсів протягом досліджуваного періоду збільшується, що свідчить про зменшення фінансової незалежності підприємства. У структурі позикового капіталу, переважають поточні зобов'язання, що є негативним фактом, який характеризує погіршення структури балансу і підвищення ризику втрати фінансової стійкості.

Основні рекомендації, які можна надати - це збільшення частки оборотних активів, за рахунок готової продукції, відвантажених товарів та інш. швидко реалізуємих активів, для забезпечення мобільності активів. А також зменшення необоротних активів, для створення «легкої» структури активів. Намагання збільшення власного капіталу, для забезпечення фінансової незалежності та стійкості підприємства, та почати зменшувати поточні зобов'язання.

2.3 Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності та підприємства

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності. Ураховують фінансовий стан підприємства і банки, розглядаючи режим його кредитування та диференціацію відсоткових ставок [68].

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, які в загальному вигляді характеризують його спроможність своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами. Короткострокова заборгованість підприємства, що відокремлена у відповідному розділі пасиву балансу, погашається різними способами, зокрема забезпеченням такої заборгованості можуть виступати будь-які активи підприємства [71].

Разом з тим очевидно, що ситуація, коли, наприклад, частина основних засобів продається для того, щоб розрахуватися за короткостроковими зобов'язаннями, є небажаною. Саме тому, говорячи про ліквідність та платоспроможність підприємства як характеристики його поточного фінансового стану і оцінюючи, зокрема, його потенційні можливості розраховуватися із кредиторами за поточними операціями, цілком логічним є зіставлення оборотних активів та короткострокових пасивів.

Ліквідність підприємства - це здатність повернути в строк вилучені в кредит грошові кошти, або здатність оборотних коштів перетворюватися на грошову готівку, необхідну для нормальної фінансово-господарської діяльності підприємства [74].

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів по активу, згрупованих по ступеню їх ліквідності і розташованих в порядку зменшення ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими по термінах їх погашення і розташованими в порядку зростання термінів [76, c. 245].

Технічна сторона аналізу ліквідності балансу полягає в зіставленні засобів в активі із зобов'язаннями в пасиві. При цьому активи повинні бути згруповані за ступенем їх ліквідності і розташовані в порядку зменшення ліквідності, а зобов'язання - за строками їх погашення і розташовані в порядку зростання строків оплати [76, c. 246].

В таблицях 2.9, 2.10, 2.11 проведемо аналіз ліквідності балансу та зробимо висновки.

Таблиця 2.9 Аналіз ліквідності балансу ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» за 2011 рік

Групи активів

Сумма, тис. грн

Група пасивів

Сумма, тис. грн

Платіжний надлишок (нестача)

на поч.р.

на кін.р.

на поч.р.

на кін.р.

на поч.р.

на кін.р.

А1

5

559

П1

6361

15084

-6356

-14525

А2

3069

8653

П2

9672

3576

-6603

5077

А3

4204

4075

П3

0

0

4204

4075

А4

9919

8915

П4

1164

3542

8755

5373

Таблиця 2.10 Аналіз ліквідності балансу ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» за 2012 рік

Групи активів

Сумма, тис. грн

Група пасивів

Сумма, тис. грн

Платіжний надлишок (нестача)

на поч.р.

на кін.р.

на поч.р.

на кін.р.

на поч.р.

на кін.р.

А1

559

168

П1

15084

26649

-14525

-26481

А2

8653

14298

П2

3576

65

5077

14233

А3

4075

3276

П3

0

0

4075

3276

А4

8915

8080

П4

3542

-892

5373

8972

Таблиця 2.11 Аналіз ліквідності балансу ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» за 2013 рік

Групи активів

Сумма, тис. грн

Група пасивів

Сумма, тис. грн

Платіжний надлишок (нестача)

на поч.р.

на кін.р.

на поч.р.

на кін.р.

на поч.р.

на кін.р.

А1

168

4

П1

26649

30220

-26481

-30216

А2

14298

13364

П2

65

251

14233

13113

А3

3276

2866

П3

0

0

3276

2866

А4

8080

12004

П4

-892

-2233

8972

14237

Для визначення ліквідності балансу треба зіставити розрахунки, які були зроблені, груп активів і груп зобов'язань. Баланс вважається ліквідним за умови дотримання таких співвідношень між групами активів і зобов'язань, коли А1 ? П1, А2 ? П2, А3 ? П3, А4 ? П4 [2]. Відобразимо співвідношення груп активів та зобов'язань в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 Співвідношення груп активів та зобов'язань ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» за 2011-2013 роки

Співвідношення

2011 рік

2012 рік

2013 рік

на поч.р.

на кін.р.

на поч.р.

на кін.р.

на поч.р.

на кін.р.

А1?П1

А1?П1

А1?П1

A1?П1

А1?П1

А1?П1

А2?П2

А2?П2

А2?П2

А2?П2

А2?П2

А2?П2

A3?П3

A3?П3

A3?П3

A3?П3

A3?П3

A3?П3

A4?П4

A4?П4

A4?П4

A4?П4

A4?П4

A4?П4

Таким чином на основі проведених розрахунків можна зробити висновки про те, що баланс за всі три роки можна вважати майже абсолютним, бо нерівність не виконується лише один раз в 2011 році та 2013, в 2012 році ситуація трохи гірше, не виконується дві нерівності. Тобто на підприємстві спостерігається достатня кількість активів, що швидко реалізуються, повільно та важко реалізуються.

Порівняння першої і другої груп активів (найліквідніших активів і активів, що швидко реалізуються) з першими двома групами пасивів (найтерміновішими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами) показує поточну ліквідність, тобто платоспроможність або неплатоспроможність підприємства в найближчий до моменту проведення аналізу час [21]. В нашому випадку на початок і на кінець звітного періоду підприємство неплатоспроможне майже в усіх роках, окрім кінця 2012 року.

Порівняння третьої групи активів і пасивів (активів, що повільно реалізуються, з довгостроковими зобов'язаннями) показує перспективну ліквідність, тобто прогноз платоспроможності підприємства [21]. В нашому випадку на початок періоду прогноз платоспроможності майже позитивний.

Проведемо аналіз основних показників платоспроможності підприємства за останні роки у табл. 2.13.

Таблиця 2.13 Аналіз основних показників платоспроможності

№ з/п

Назва показника

Формула для розрахунку

Значення

2011 рік

2012 рік

2013 рік

1

2

3

4

5

6

1

Величина власного оборотного капіталу

Оборотні активи - Поточні зобов'язання

-5666

-9266

-14478

2

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції) / Кредиторська заборгованість

0,03

0,01

0,02

3

Коефіцієнт поточної ліквідності

Оборотні активи / Поточні зобов'язання)

0,70

0,65

0,52

4

Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Оборотні активи - Запаси) / Поточні зобов'язання)

0,49

0,56

0,45

5

Коефіцієнт відновлення/ втрати платоспроможн

Кп + 6(3)/Т х (Кп - Кк)

0,38

0,45

0,39

Кв/в = ----------------------------

2

6

Частка оборотних коштів у активах

Оборотні активи / Усього активів

0,59

0,68

0,57

7

Частка запасів в оборотних активах

Запаси / Оборотні активи

0,29

0,17

0,16

8

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів

Власні оборотні кошти / Запаси

За відсутності ВОК не має сенсу рахувати частку ВОК у покритті запасів

9

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість

0,43

0,52

0,44

Отже, на основі проведеного аналізу можна зробити висновки про те що, на підприємстві відсутній власник оборотний капітал протягом всіх трьох років, що свідчить про втрату стабільності кредитоспроможності та платоспроможності на підприємстві, прослідковується тенденція до зменшення ВОК. Тобто на підприємстві відсутні кошти, які постійно перебувають у розпорядженні підприємства і формуються за рахунок власних ресурсів. Причинами цього є наявність досить великої заборгованості на підприємстві. В якості рекомендацій зазначимо, що підприємство повинно нарощувати власний капітал.

Найбільш жорстким критерієм ліквідності є коефіцієнт абсолютної ліквідності, який визначається відношенням найбільш ліквідних активів (грошових коштів) до поточних зобов'язань. На кінець досліджуваного періоду цей показник склав 0,02, тобто 2% короткострокової заборгованості може бути погашена за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів. Нормативне значення показника 0,2-0,35. В нашому випадку прослідковується зменшення коефіцієнта, що є негативною тенденцією. Причиною є перевищення темпів зростання поточних зобов'язань над темпами зростання грошових коштів. Як наслідок погіршення ліквідності та платоспроможності підприємства. Рекомендації - збільшувати грошові кошти та їх еквіваленти.

На кінець 2013 року за рахунок оборотних активів підприємство зможе погасити 52% своїх поточних зобов'язань. Нормативне значення показника -1,5 - 2, отже коефіцієнт поточної ліквідності на підприємстві є недостатнім. Зменшення коефіцієнта є негативною тенденцією. Як наслідок погіршилась поточна платоспроможність підприємства. В якості рекомендацій зазначимо, що потрібно збільшувати оборотні кошти та зменшувати поточні зобов'язання.

Коефіцієнт швидкої ліквідності на кінець досліджуваного періоду становив 0,45. Коефiцiєнт швидкої (критичної) лiквiдностi показує, яку частину поточних зо-бов'язань може погасити пiдприємство за рахунок найбiльш лiквiдних оборотних коштiв: коштiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi. Коефiцiєнт повинен перебувати в межах вiд 0,6 до 0,8., отже коефіцієнт поточної ліквідності на підприємстві є недостатнім. Показник зменшився, що негативно впливає на платоспроможність підприємства, погіршує його кредитну привабливість. Рекомендації - збільшувати грошові кошти та зменшувати поточні зобов'язання (за рахунок, наприклад, переводу їх у довгострокові).

Коефіцієнт відновлення платоспроможності складає 0,39 значення показника менше за 1, отже підприємство протягом 6 місяців не спроможне вийти на нормативний рівень коефіцієнта поточної ліквідності та відновити свою платоспроможність.

Оборотних коштів в загальній кількості активів на кінець 2013 року складає 57%, що свідчить про мобільну структуру активів, що сприяє збільшенню оборотності активів підприємства. Динаміка простежується до зменшення, що є негативним моментом для підприємства.

Співвідношення дебіторської заборгованості на кінець досліджуваного періоду склало 0,44. Нормативне значення цього показника визначено в межах 1,5-2.

Тобто нормальним вважається стан, коли кредиторська заборгованість перевищує дебіторську не більше ніж у два рази, але не менше ніж у 1,5 рази, проте в нашому випадку простежується все навпаки. Рекомендація - збільшувати величину ВОК за допомогою збільшення оборотних активів та зменшувати кредиторську та дебіторську заборгованості.

Проведемо аналіз абсолютних показників фінансової стійкості за останні три роки, розрахунки наведені в табл. 2.14.

Таблиця 2.14 Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості, тис. грн

Показник

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Абсолютне відхилення

2012 р. від2011 р.

2013 р. від2011 р.

1

2

3

4

5

6

1.Власний капітал

3460

-974

-2315

-4434

-1341

2.Необоротні активи

9206

8370

12244

-836

3874

3. Наявність (ВОК)

-5746

-9344

-14559

-3598

-5215

4.Загальна величина запасів

3782

2982

2572

-800

-410

5. Ф1

-9528

-12326

-17131

-2798

-4805

6. Довгострокові пасиви

0

0

0

0

0

7. Ф2

-9528

-12326

-17131

-2798

-4805

8. Короткострокові позичені кошти

18660

26714

30471

8054

3757

9. Ф3

9132

14388

13340

5256

-1048

10.Надлишок або нестача Ф1

-13310

-15308

-19703

-1998

-4395

11.Надлишок або нестача Ф2

-13310

-15308

-19703

-1998

-4395

12.Надлишок або нестача Ф3

-4178

-920

-6363

3258

-5443

Отже, на кінець досліджуваного періоду спостерігається відсутність власних оборотних коштів, тобто в розпорядженні підприємства, тенденція прослідковується негативна, тобто ВОК зменшується протягом досліджуваного періоду. Основною причиною цього є менша частка оборотних активів в майні підприємства ніж поточних зобов'язань. Як наслідок підприємство збільшує ризик втрати платоспроможності, адже зменшується поточна фінансова ресурсність і мобільність підприємства. Рекомендація - збільшувати частку оборотних активів за рахунок готової продукції та грошових коштів (але при необхідності), та зменшувати поточні зобов'язання.

Як бачимо Ф1 має негативне значення та протягом досліджуваного періоду зростає, що свідчить про те, що ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» не спроможне всі запаси повністю покривати власним оборотним капіталом, тобто підприємство залежить від зовнішніх джерел фінансування.

Аналіз агрегату Ф2 показує, що у 2011-2013 році підприємство не залучало довгострокові кредити. Аналіз агрегату Ф3 показує що підприємство в період з 2011-2013 роки залучала короткострокові кредити на поточну діяльність, в основному на покриття касових розривів, проте сума власного оборотного капіталу все ж не стала додатною.

Проведемо аналіз відносних показників фінансової стійкості протягом останніх трьох років в табл. 2.15.

Таблиця 2.15 Аналіз відносних показників фінансової стійкості за 2011 - 2013 роки

№ з/п

Показники фінансової стійкості

Формула для розрахунку

Значення

2011 р.

2012 р.

2013 р.

1

2

3

4

5

6

1

Коефіцієнт заборгованості

Загальна сума заборгованості / Активи

0,84

1,03

1,08

2

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний капітал / Позикові кошти (коротко- та довгострокові)

0,19

Відсутність власного капіталу

3

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

Власний капітал / Валюта балансу

0,16

Відсутність власного капіталу

4

Коефіцієнт залежності підприємства від довгострокових зобов'язань

Довгострокові зобов'язання / Власний капітал

Відсутність довгострокових зобов'язань

5

Відношення заборгованості до капіталізації

Довгострокові зобов'язання / (Загальна сума пасивів - Короткострокові зобов'язання)

Відсутність довгострокових зобов'язань

6

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів

Позикові кошти (коротко- та довгострокові) / Власний капітал

5,39

Відсутність власного капіталу

7

Коефіцієнт концентрації ВК

Власний капітал / Активи

0,16

Відсутність власного капіталу

8

Коефіцієнт фінансової залежності

Активи / Власний капітал

6,42

Відсутність власного капіталу

9

Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу

(Довгострокові кредити + Довгострокові позики) / (Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики)

Відсутність довгострокових зобов'язань

10

Коефіцієнт маневреності власних коштів

(Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики - Необоротні активи) / (Власний капітал + Довгострокові кредити + Довгострокові позики)

-1,66

Відсутність власного капіталу

11

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Довгострокові зобов'язання / (Довгострокові зобов'язання + Власний капітал)

Відсутність довгострокових зобов'язань

12

Коефіцієнт структури залученого капіталу

Довгострокові зобов'язання / (Довгострокові зобов'язання + Короткострокові зобов'язання)

Відсутність довгострокових зобов'язань

Отже, на основі проведених розрахунків можна сказати, що коефіцієнт заборгованості на кінець досліджуваного періоду цей показник склав 1,08, тобто на 1 гривню вкладених в активи власних коштів приходиться 1,08 коп. позикових коштів. Нормативне значення менше 0,5. Тенденція прослідковується до збільшення значення цього коефіцієнта, що є негативною динамікою, бо підприємство втрачає свою фінансову незалежність та платоспроможність. В якості рекомендація - збільшувати вартість майна швидшими темпами, за заборгованість.

На кінець 2011 року 16% в загальних вкладеннях у пiдприємство становить власний капiтал, характеризує фiнансову незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансової дiяльностi. У 2012 та 2013 рр. власного капіталу підприємство не мало, що свідчить про фінансову залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Оптимальне значення даного коефiцiєнту бiльше 0,5, тобто значення показника є недосттнім, а ризик кредиторів максимальним. В якості рекомендацій зазначимо, що необхідно погашати заборгованість і нарощувати власний капітал.

Коефіцієнт фінансової стабільності характеризує частку власних коштів (власного капіталу) в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Критичне значення - 0,5. В нашому випадку підприємство може порахувати даний показник лише у 2011 році в якому він склав 0,16, бо у наступні два роки в підприємства відсутній власний капітал. Рекомендацією є збільшення власного капіталу за рахунок збільшення статутного капіталу; нерозподіленого прибутку та збільшення резервного капіталу.

За відсутності довгострокових зобов'язань не має сенсу рахувати коефіцієнти залежності підприємства від довгострокових зобов'язань, відношення заборгованості до капіталізації, довгострокового залучення капіталу, довгострокового залучення позикових коштів та структури залученого капіталу.

Коефіцієнт співвідношення позикових коштів та власних коштів, можливо розрахувати лише за 2011 рік, бо у 2012 та 2013 роки відсутній ВК, так у 2010 році він становив 5,39, тобто на кожну гривню власного капіталу, пригодиться 5 грн 39 коп. позикового. Що є негативним моментом в діяльності підприємстві та загрозливо сприяє втрати кредитоспроможності та платоспроможності у майбутньому, що й трапилось у 2012 та 2013 роках.

На основі проведеного аналізу можна сказати, що за останні два роки основними джерелами фінансових ресурсів підприємства була амортизація, а також залучені кошти та статутний капітал. Це означає, що підприємство не має достатньо власних коштів.

2.4 Аналіз рентабельності виробництва та реалізації продукції

Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони характеризують доходність підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну [24, c. 167].

Показники рентабельності є важливими для характеристики складових формування прибутку і доходів підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення між наявними та використаними ресурсами.

Рентабельність - це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції [24, c. 168].


Подобные документы

 • Сутність фінансових результатів та їх значення в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Методи, підходи та показники, що застосовуються в аналізі фінансових результатів підприємства. Напрями удосконалення управління фінансовими результатами.

  дипломная работа [327,4 K], добавлен 22.03.2012

 • Розвиток теорії прибутку в історичному аспекті. Механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності підприємства. Особливості застосування методів експертних оцінок і колективної генерації з метою оцінки фінансового стану організації.

  дипломная работа [785,4 K], добавлен 27.07.2014

 • Зміст фінансової діяльності та грошові фонди підприємства. Аналіз процесу управління фінансовими ресурсами ТОВ "Окланд". Пропозиції щодо джерел формування оборотних коштів підприємства та оптимізації організаційної структури податкового планування.

  дипломная работа [403,3 K], добавлен 07.09.2010

 • Економічна сутність та класифікація активів та пасивів підприємства, принципи їх формування. Сутність і завдання управління оборотними та необоротними активами, власним та позиковим капіталом. Фінансово–коефіцієнтний аналіз діяльності підприємства.

  курсовая работа [5,4 M], добавлен 27.01.2011

 • Інформаційне забезпечення аналізу прибутку підприємства. Методи оцінки його формування та використання. Автоматизована система управління формуванням доходів підприємства. Модель оптимізації використання чистого прибутку від продажів "Фокстрот-Харків".

  курсовая работа [160,8 K], добавлен 09.07.2014

 • Фінансовий ризик як об’єкт управління, основні методи його оцінки. Процес і система управління ризиками. Ризик-менеджмент як специфічний напрям діяльності фінансового менеджменту, його засоби. Зміст, завдання і методи аналізу фінансової звітності.

  контрольная работа [22,8 K], добавлен 27.02.2013

 • Фінансовий план, його зміст, завдання, методика формування. Принципи планування фінансових показників діяльності підприємства. Системний аналіз економічної ефективної діяльності підприємства ТОВ "Люстдорф". Шляхи підвищення прибутковості підприємства.

  курсовая работа [120,6 K], добавлен 21.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.