Дослідження фінансово-господарської діяльності Відкритого акціонерного товариства "Харківгаз"

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Пропозиції щодо підвищення рівня ефективності економіко-аналітичної роботи господарської діяльності підприємства. Сутність і застосування факторного аналізу на прикладі методу ланцюгових підстановок.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.03.2012
Размер файла 173,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Характеристика підприємства

Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності

2.1 Аналіз показників виробничої програми

2.2 Аналіз показників стану, руху й ефективності використання основних фондів

2.3 Аналіз показників з праці та її оплати

2.4 Аналіз витрат

2.5 Аналіз доходів підприємства

2.6 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану

Розділ 3. Обгрунтування актуальності обраної теми

Розділ 4. Розробка пропозицій щодо підвищення рівня ефективності економіко-аналітичної роботи господарської діяльності підприємства

4.1 Сутність факторного аналізу на прикладі методу ланцюгових пістановок

4.2 Застосування методу ланцюгових підстановок для факторного аналізу фонду опдати праці газового господарства

4.3 Застосування методу ланцюгових підстановок для факторного аналізу доходів газового господарства

Розділ 5. Охорона праці

5.1 Завдання з галузі охорони праці

5.2 Аналіз стану умов праці в бухгалтерії

5.2.1 Коротка характеристика відділу бухгалтерії

5.2.2 Метеорологічні умови

5.2.3 Шумовий і вібраційний режим

5.2.4 Освітленість

5.2.5 Електробезпечність

5.2.6 Електромагнітне випромінювання

5.2.7 Ергономічне забезпечення

5.2.8 Психологічний клімат

5.3 Аналіз пожежної безпеки

5.4 Розрахунок штучного освітлення відділу бухгалтерії

5.5 Соціально-економічна ефективність заходів, що рекомендуються

Розділ 6. Використання ЕОМ

Висновки

Список використаної літератури

Перелік графічного матеріалу

Додатки

ВСТУП

На сучасному етапі в Україні відбуваються глибокі економічні зміни, обумовлені входом країни в русло загальних процесів світового розвитку. Для ринкової економіки характерне те, що вона є соціально-орієнтованим господарством, яке доповнюється державним регулюванням.

Міське господарство є складовою частиною народного господарства країни. Житлово-комунальне господарство - найбільша складова частина міського господарства. Воно включає в свій склад житловий фонд, комунальні підприємства і споруди зовнішнього благоустрою.

Газове господарство - це галузь, що входить у невиробничу сферу. Аналіз собівартості реалізації природного газу дозволяє виявити не тільки резерви зниження витрат, але й визначити можливості більше повного використання ресурсів для поліпшення обслуговування населення й інших споживачів газу.

Демократизація економіки істотно видозмінює зміст управління виробництвом і його основної функції - аналізу господарської діяльності, збільшується потреба в здійсненні комплексного аналізу діяльності підприємств, який сприяє економічному обґрунтуванню управлінських рішень, виявлення і повного використання резервів виробництва. Без нього неможливо по-науковому керувати господарством, досягти високих результатів.

Аналіз дає підстави не тільки для вибору стратегії і обґрунтування управлінських рішень, але і для перевірки їх правильності. Він дозволяє своєчасно передбачати основні тенденції розвитку виробництва, здійснювати необхідні заходи щодо планування і використання досягнень науково-технічного прогресу.

У сучасних умовах, коли на перший план висуваються економічні методи управління, аналізу господарської діяльності надається першорядне значення. Отримання об'єктивної оцінки економічних результатів діяльності підприємства, визначення частки кожного підрозділу, кожного працівника в загальних результатах роботи - все це дає економічний аналіз. Без економічного аналізу неможливо налагодити господарський механізм і його подальше вдосконалення.

Вдосконалення методології і методики економічного підвищення ефективності використання його результатів в управління виробництвом може бути досягнуто в результаті застосування ЕВМ і методів економіко-математичного моделювання основних показників діяльності підприємств житлово-комунального господарства.

Газ є одним із провідних видів паливно-енергетичних ресурсів. Після одержання нашою державою незалежності, невеликі населені пунк-стали перед гострою проблемою забезпечення паливом. Держава не мала засобів, щоб газифікувати велику кількість віддалених сіл і селищ. В останні роки оживилася діяльність недержавних організацій по прокладці систем і а-зопостачання й забезпеченню населених пунктів газом.

Специфічною особливістю комунального господарства є те, що більшість комунальних підприємств не роблять матеріальної продукції, а надають послуги. У більшості комунальних підприємств процесів виробництва збігається із процесом реалізації продукції або послуг. Це обумовлено характерними рисами в організації, структурою та використанням оборотних кош-тів.

Підприємства газового господарства є одним з основних ланок загального ланцюга системи газопостачання, діяльність яких по змісту й експлуатації систем розподілу природного газу в населених пунктах, забезпечує безперебійність постачання й безпека користування газом. Воно є проміжноюланкою між постачальниками й споживачами природного газу. Газове господарство перебуває в подвійній залежності: по-перше від постачальників газу,у другі від його споживачів.

Безперебійне постачання газом може здійснюватися тільки в тому випадку, якщо газове господарство вчасно й у необхідній кількості одержує від постачальників природний газ.

Аналізуючи газопостачаюче підприємство основними завданнями аналізу роботи газопостачальних підприємств є:

всебічна оцінка діяльності підприємства, з огляду на зміни в структурі споживачів і кількості споживаного ними газу;

використання економічних важелів впливу на забезпечення безперебійного й надійного постачання споживачів природним газом з найменшими його втратами;

виявлення невикористаних резервів виробництва;

розробка необхідних техніко-економічних заходів щодо використання
виявлених резервів виробництва.

Виходячи з цього, метою дипломного проекту є дослідження фінансово-господарської діяльності Відкритого акціонерного товариства "Харківгаз" і розробка заходів по підвищенню ефективності його діяльності.

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ХАРКІВГАЗ»

Відкрите акціонерне товариство "Харківгаз" є структурною ланкою на-фтогазової галузі України. Його діяльність, як і діяльність інших газотранс-портних підприємств регіонального рівня, регулюється НАК "Нафтогаз України". НАК "Нафтогаз України" була створена 25 травня 1998 року. За-сновником компанії є держава в особі Кабінету Міністрів, що створили її як державне відкрите акціонерне товариство. Статутний фонд компанії сформо-ваний шляхом внесення державної частки акцій, що перебували в статутних фондах провідних компаній паливно-енергетичного сектора України.

НАК "Нафтогаз України" була створена для досягнення таких цілей:

сприяння структурній перебудові нафтовий, газової й нафтопереробній галузей економіки України;

підвищення рівня енергетичної безпеки держави;

забезпечення ефективного функціонування й розвитку нафтогазового комплексу;

задоволення потреб промислових і побутових споживачів в сировині й паливно-енергетичних ресурсах.

Основними видами діяльності НАК "Нефтегаз України" є:

- видобуток нафти й газу;

- поставка нафти, природного й зрідженого газу;

- створення й експлуатація транзитних міждержавних систем транспортування нафти, нафтопродуктів і природного газу;

- концентрація фінансових ресурсів для здійснення інвестиційних проектів і налагодження ефективних організаційних зв'язків між передприйняттями, що входять до складу компанії;

- реалізація інвестиційних проектів у нафтогазовій сфері;

- регулювання інвестиційної політики підприємств, що входять у склад компанії й т.ін.

Робота з обслуговування систем розподілу природного газу проводиться певними службами підприємств газового господарства. Кожна служба створюється для виконання робіт зі змісту й експлуатації конкретних складових частин системи. У цілому діяльність служб перед-прийнять газового господарства повністю охоплює системи розподілу природного газу.

Здійснення всіх перерахованих видів діяльності однієї компанії можливо завдяки тому, що НАК "Нафтогаз України" включає у себе: видобувні компанії ("Укрнафта", "Укрнафтогазодобичя", "Чорноморнафтогаз"),що пе-реробляють,газотранспортні(ДК"Укртрансгаз" і підлеглі їй газотранспортні підприємства регіонального рівня, наприклад, "Харківгаз", "Донецькії і т.ін.), торговельна компанія, що з 2000 року повинна здійснювати закупівлю природного газу для всіх категорій споживачів (Торговий Дім "Газ України").

Історія сучасного Відкритого акціонерного товариства "Харківгаз" (ВАТ "Харківгаз")бере початок у листопаді 1975 року, коли на базі Харків-ської міжобласної виробничої контори по експлуатації газового господарства (на скрапленому газі) було створено міжрайонне виробниче об'єднання газо-вого господарства "Харківгаз".У період з 1978 по 1980 роки виробниче об'єднання газифікувало 3 міста, 6 селищ,86 сіл та побудувало понад 1500 км газопроводів.До 100 тисяч квартир було підведено природний газ.

З грудня 1991 року виробниче об'єднання "Харківгаз" було переймено-вано в Державне підприємство по газопостачанню і газифікації "Харківгаз". У 1998 році - Відкрите акціонерне товариство "Харківгаз".

Першим керівником підприємства був кавалер орденів "Знак пошани" та Трудового Червоного Прапора, Заслужений працівник сфери послуг Укра-їни Олексій Петрович Катеринчук.

Злагоджена робота ВАТ "Харківгаз" забезпечується ефективним функціонуванням 10 філій підприємства, розташованих у Харківській області,які забезпечують транспортування та постачання природного газу. Окремою філією є база відпочинку "Вогник".

Загальна кількість працюючих на підприємстві складає близько 4 тис. чол., з них 71% - працівники робітничих професій. Серед працюючих 33,2% складають жінки.Освіту I-IV рівнів акредитації мають 56,6% працівників.

Щорічно ВАТ "Харківгаз" транспортує понад 1,8 млрд. кубічних метрів природного газу, реалізує до 8 тисяч тонн скрапленого газу, його послугами користуються 60 промислових підприємств, понад 700 бюджетних організа-цій, 2200 об'єктів комунально-побутової сфери. Довжина газопроводів, обслуговує підприємство складає 15,4 тис. км. Рівень газифікації Харківської області складає 63%. Підприємство обслуговує понад 410 тис. споживачів природного газу.

За останні роки на основному ринку діяльності склалась стійка тенденція до зменшення обсягів споживання природного газу, що прямо впливає на зменшення доходів підприємства.

Так, обсяги споживання природного газу у 2008 році знизились на 27% в порівнянні з 2004 р. (на 7% в порівнянні з 2007 р.). Тенденції суттєвого зниження обсягів спожитого природного газу, особ-ливо населенням, мають місце і в поточному році, (загальне зниження обсягів складає близько 5%). Серед основних причин такої динаміки:

Потепління клімату;

Встановлення лічильників (тільки в 2008 році силами філій встановлено близько ЗО тисяч лічильників);

Відсутність нових суттєвих споживачів - юридичних осіб;

Припинення договірних відносин з ДП "Хімпром";

Поступова заміна споживачами опалювальних приладів на обла-
днання з більш високим ККД.

- Відключення від системи газопостачання боржників - фізичних

осіб (станом на 1 листопада близько 25 тис, абонентів).

Проведена робота по газифікації домоволодінь за 2004-2008 рр. в кількості 27 тис. од. практично не компенсувала втрат від відключення абонентів. Тому, одним з завдань є розробка системних критеріїв та умов поновлення газопостачання для раніше відключених платоспроможних абонентів.

За останній час знижена завантаженість на газопроводи, шо експлуа-туються. Так, наприклад, завантаженість 1 км. розподільних газових мереж зменшилась з 26,5 квартир у 2007 р. до 26,4 кв. у 2008 р. (в 2004 р. наванта-ження складало 26,7 абонентів на 1 км. мереж), що в свою чергу негативно вплинуло на фінансові результати діяльності підприємства.

При розрахунковому середньорічному споживанні абонентом 2,5 тис.куб.м. природного газу підприємство на 1 км газопроводу отримує доход (без ПДВ та врахування цільової надбавки на встановлення лічильників) близько 3,25 тис.грн. на рік. Вартість обслуговування 1 км. газопроводу (без загальновиробничих та адміністративних витрат) складає близько 3,1 тис.грн.

Тому, для покриття витрат по обслуговуванню 1 км. газопроводу необхідна його завантаженість не менш 25 абонентів. Враховуючи вищевикладене, необхідно вирішити питання по підвищенню завантаженості газових мереж, які експлуатує ВАТ "Харківгаз". Одним з шляхів вирішення є розробка Умов газифікації домоволодінь для потенційних абонентів з невисокими доходами.

При середній вартості будівництва 1 км. газопроводу в 100 тис.грн., його завантаженості в 26,4 абонента, середньорічному споживанні одним абонентом близько 2,5 тис.м.куб. природного газу, діючих тарифах на транспор-тування та постачання, збитковості цього виду діяльності, будівництво газопроводів за власний рахунок не дає змоги окупити вкладені кошти. Тому, на сьогоднішній день будівництво газопроводів не може бути пріоритетним напрямком діяльності.

ВАТ«Харківгаз» утворено згідно чинного законодавства.Основною метою діяльності підприємства є транспортування, використання, розподіл і реалізація природного й зрідженого газу,а також надання інших видів послуг.

ВАТ«Харківгаз» є природним монополістом на ринку надання послуг із транспортування й розподілу природного газу в межах Харківської області. У зв'язку із цим метою діяльності суспільства є безперебійне й безаварійне забезпечення потреб населення природним газом,зміцнення дисципліни поставок газу й розрахунків за нього, надання послуг з монтажу й техобслугову-вання лічильників газу.

Підприємство може дістати прибуток шляхом задоволення потреб громодян, підприємств 6удь-якого виду власності, установ й організацій у послугах, які надаються підприємством.

Основні види діяльності ВАТ "Харківгаз

- Транспортування природного газу розподільчими газопроводами;

Будівництво та обслуговування газопроводів;
Реалізація скрапленого газу;

Виконання проектних робіт;

- Виконання будівельно-монтажних робіт;

- Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії.

ВАТ "Харківгаз" має стабільно високий рівень розрахунків населення області за спожитий природний газ, що дозволяє Товариству займати лідируючі позиції в галузі серед споріднених підприємств України.

Незважаючи на те, що основна діяльність ВАТ "Харківгаз" головним чином пов'язана з транспортуванням і реалізацією природного газу, підпри- ємство перебуває у постійному пошуку споріднених видів діяльності, безпосередньо не пов'язаних з газопостачанням.

Тому у новітньому етапі свого розвитку підприємство успішно розширює сферу своєї діяльності та надасть населенню області ряд додаткових послуг:

повірка та ремонт побутових і промислових лічильників газу;

ремонт та заміна газового устаткування;

постановка побутових лічильників природного газу;

збереження і доставка скрапленого газу;

виконання робіт з будівництва, реконструкції і технічного; переобладнання систем газопостачання

встановлення ГБО на транспортні засоби;

-Пошив спецодягу та предметів побутового вжитку;

-Надання транспортних послуг організаціям та населенню.

Сертифікат на відповідність системи управління якістю підприємства умовам європейського стандарту 180 9001-2001, отриманий у 2004 є підтвердженням якості послуг підприємства, ефективної організації виробничого процесу, широкого використання сучасного обладнання та впровадження сучасних технологій.

Не зупиняючись на досягнутому, підприємство продовжує працювати на виконання своєї генеральної цілі - створення нормальних умов для функціонування промислових підприємств і організацій та проживання громадян Харківської області.

ВАТ "Харьковгаз" забезпечує газом 438 тис. абонентів Харківської об-ласті, поставляє його 204 промисловим, 2822 комунально-побутовим й 751 бюджетному підприємствам й організаціям. Підприємство обслуговує близько 16 тис. км розподільних газопроводів, 1117 газорегулюючих пунктів, 1064 шафових газорегуляторних пунктів, 980 тис. одиниць внутрибудинкового газового устаткування.

Роботи по підготовці підприємства до осінньо-зимового періоду у 2009 р. були виконані відповідно до затвердженого плану комплексних організаційно-технічних заходів.

Сума освоєних засобів склала 9,9 млн.грн. Зокрема , у рамках підготовки до опалювального сезону:

зроблений ремонт газопроводів на 350 тис.грн.,

виконаний ремонт технологічного встаткування ГРП на 591 тис.грн.

замінено 42 регулятора тиску газу на 356 тис.грн.,

виконаний ремонт будинків ГРП - 229 од. на майже 500 тис.грн.,

виконане комплексне приладове обстеження 2 523,4 км підземних газопроводів.

Для ефективного обліку споживання природного газу з початку 2009 роки було встановлено 5344 лічильника газу, що дасть можливість значно заощаджувати природний ресурс і матеріальні засоби абонентів протягом опалювального сезону. За результатами проведених робіт ВАТ "Харківгаз" готово забезпечити стабільне й безаварійне газопостачання юридичним і фізич-ним особам в опалювальному сезоні.

При цьому основними проблемами при підключенні абонентів до системи газопостачання залишаються: відсутність актів на придатність димових і вентиляційних каналів в абонентів, наявність заборгованості за спожитий природний газ, порушення в роботі автоматики безпеки газових приладів.

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства за 2007-2009 рр. представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства за період з 2007 р. по 2009 р.

Показники

Од. вим.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

1

2

3

4

5

Середньорічна вартість основних фондів

тис. грн.

353380,50

367314,50

367264,00

Знос основних фондів

тис. грн.

163178,22

177840,0

181934,0

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

5

Середньооблікова чисельність робіників

чол.

3863

3713

3539

Середньомісячна заробітна плата

грн.

1271,17

1750,06

1767,13

Витрати

тис. грн.

214100,6

280249,0

285479,9

- транспортування природного газу

тис. грн.

120603,8

169735,5

194446,5

- поставка природного газу

тис. грн.

18290,5

21426,5

25470,5

- поставка скрапленого газу

тис. грн.

45928,9

58446,3

44207,4

- інший вид діяльності

тис. грн.

29277,4

30640,7

21355,5

Виторг з урахуванням ПДВ

тис. грн.

247504,5

286700

277316,1

- транспортування природного газу

тис. грн.

128639,3

145693,6

160984,2

- поставка природного газу

тис. грн.

22476,9

27278,3

30504.6

- поставка скрапленого газу

тис. грн.

56940,7

69034,7

53827,3

- інший вид діяльності

тис. грн.

39447,6

44693,4

32000

Прибуток (+)/збиток (-)

млн.грн

- 4,0

- 36,9

- 51,2

-транспортування природного газу

млн.грн

- 13,4

- 48,3

- 60,3

- поставка природного газу

млн.грн

+ 0,4

+1,3

- 0,005

- поставка скрапленого газу

млн.грн

+5,1

+3,2

+ 3,5

- інший вид діяльності

млн.грн

+ 3,9

+6,8

+5,6

Основою в керуванні є газові мережі й газорегуляторні пункти. У рішенні завдань, пов'язаних з підвищенням ефективності виробництва і якості роботи важлива роль належить саме техніко-економічному аналізу господарської діяльності, що дозволяє повніше використати внутрішні резерви виробництва й домагатися виконання планових завдань.

Більш детально наведені вище показники і їхня динаміка будуть розглянуті в наступному розділі.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Економічний аналіз - це розчленування окремих складових економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення та узагальнення. Особливого значення набуває економічний аналіз як інструмент пізнання у вивченні широкого кола питань виробничо - експлуатаційної діяльності підприємств і організацій міського господарства. У результаті цього формулюються певні висновки, узагальнення, розробляються пропозиції на основі відповідних суджень, які є основними формами аналітичного мислення.

Метою економічного аналізу є отримання певних висновків про стан і закономірності розвитку досліджуваних економічних явищ (процесів) і розробка пропозицій і рекомендацій, необхідних для прийняття та обгрунтування управлінських рішень (складання планів-прогнозів, бізнес-планів, програм, стратегій, господарських договорів, контрактів, наказів, розпоряджень, усних указів та ін.)

Об'єктами економічного аналізу є показники, які виражають суть економічного процесу і явища, які відбуваються на різних рівнях господарювання (рівнях проведення аналізу).

Економічний аналіз спрямований на вирішення основних проблем, які стоять перед підприємством у конкретний період його розвитку. Він охоплює різні питання, серед яких: аналіз виконання виробничої програми, використання ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових), виконання плану за узагальненими фінансовими показниками (дохід, собівартість, прибуток, рентабельність) і т.д.

Таким чином, економічний аналіз є вагомим чинником підвищення ефективності та якості роботи підприємства міського господарства.

2.1 Аналіз показників виробничої програми

Основна діяльність комунальних підприємств спрямована на виробництво послуг, виконання робіт і надання послуг для місцевого населення і тих підприємств і організацій, які розташовані на території міста. Виробнича програма - це завдання з виробництва певної номенклатури продукції (послуг) відповідної якості та асортименту, що встановлюється підприємству в плановому періоді, виходячи з потреб споживачів та цілей діяльності й можливостей підприємства.

Для підприємств газопостачання, у т.ч., для ВАТ «Харківгаз» натура-льним показником, що визначає, виробничої програми є показник обсягу протранспортованого природного газу, а також обсяг реалізованого природ-ного газу й скрапленого газу. Крім того, підприємство надає послуги по ін-шим видам діяльності, спектр яких досить різноманітний, як приклад можна привести: газифікація квартир і будинків, огляд про технічний контроль устаткування, ремонт устаткування, установка лічильників і газового устат-кування, огляд газових і вентиляційних каналів і т. ін. Розглянемо основні показники по транспортуванню природного газу за 2007 - 2008 р.

Таблиця 2.1 - Основні показники по природному газу .

Показники

2007 рік

2008 рік

Обсяги, млн. куб. м.

Вартість, тис. грн.

Обсяги, млн. куб. м.

Вартість, тис. грн.

Обсяги протранспортованого газу, всього

1421,9

-

1 363,6

-

Обсяг протранспортованого газу, на який нараховується тарифна виручка від транспортування (доходи без ПДВ, форма 1-Странспортування)

1356,6

107199

1 277,2

121411,3

Газ на власні потреби, вартість якого віднесена на собівартість

2

1833

1,3

1 541,5

Всього втрат та витрат газу

46,1

34027

53,7

58 854,1

а) технологічні витрати газу, вартість якого віднесено на собівартість

0,2

170

0,3

334,5

б) нормовані витрати газу при транспортуванні, вартість яких віднесено на собівартість

16,8

12431

22,0

23 641,1

в) нормовані втрати газу при вимірюванні газу побутовими лічильниками, вартість яких віднесено на собівартість

29,1

21426

31,4

34 878,5

відтоки (+)/притоки (-) газу

17,2

4562

31,4

9 943,9

Проаналізувавши показники за 2008 рік в порівнянні з 2007 роком можливо зробити наступні висновки що сталося зменшення обсягів млн. куб. м по показникам виробничої програми таким як: обсяги протранспортованого газу всього, обсяг протранспортованого газу, на який нараховується тарифна виручка від транспортування, газ на власні потреби, вартість якого віднесена на собівартість. Але поряд з цим відбулося збільшення втрат та витрат газу, тобто технологічні витрати газу, вартість якого віднесено на собівартість, нормовані витрати газу при транспортуванні, вартість яких віднесено на собівартість, нормовані втрати газу при вимірюванні газу побутовими лічильниками, вартість яких віднесено на собівартість. ВАТ "Харківгаз" за 2008 року отримав природного газу 1365 млн3. м на 4% менше обсягу отриманого природного газу у 2007 році ( 1422 млн. м3 ). Протранспортовано природного газу за звітний період 1277 млн. м3, що на 6% менше проти обсягів транспортування минулого року (1357 млн. м3). Обсяги постачання природного газу за 2008 ріку склали 878 млн.м3, що на 3 % більше обсягів постачання 2007 року ( 853 млн. м3 ).

Таблиця 2.2 - Основні показники по скрапленому газу

Показники

2007 р.

2008 р.

Відхилення

Реалізовано скріпленого газу, тис. т.

8,1

7,4

-0,7

- населенню, т

1857

1936

79

-комунально-побутові споживачі, т.

108

117

9

- промислові споживачі

376

392

16

- через мережу АГЗП

5786

4914

-872

Реалізація скрапленого газу в натуральних показниках за звітний період зменшилась на 9 % проти обсягів реалізації 2007 року (8,1 тис. тонн) та склала 7,4 тис. тонн.

Реалізовано по категоріях споживачів:

Населення - 1936 тонн (104% обсягу реалізації 2007 року (реалізовано 1857 тонн)); питома вага в загальному обсязі реалізованого скрапленого газу - 26 %.

Комунально - побутові споживачі - 108 тонн ( 93% обсягу реалізації 2007 року (реалізовано 117 тонн)); питома вага в загальному обсязі реалізованого скрапленого газу - 2%.

Промислові споживачі - 392 тонн (104% обсягу реалізації 2007 року (реалізовано 376 тонн)); питома вага в загальному обсязі реалізованого скрапленого газу - 5%.

- Через мережу АГЗП - 4 914 тонн (85% обсягу реалізації 2007 року (реалізовано 5 786 тонн)); питома вага в загальному обсязі реалізованого скрапленого газу - 67%.

З аналізу можна зробити висновок, що 2008 рік товариство надало послуги зі спеціальних та монтажних та інших робіт на загальну суму 37 531 тис. грн. (без ПДВ), з них: від газифікації житла та організацій отримано 12 271 тис. грн.; за установку лічильників та газових приладів - 1 506 тис. грн.; за технічне обслуговування (за договорами) - 2 002 тис. грн.; від будівництва газопроводів - 4 952 тис. грн.; від надання інших послуг (а саме :ремонт, заміна та встановлення додаткових приладів, врізки, профобслуговування, проектні роботи, узгодження технічних умов, послуги з теплопостачання, обслуговування димоходів та вентка-налів, повірка газових лічильників, торгівельна діяльність та інші) - 16 801 тис. грн.

2.2 Аналіз показників стану, руху й ефективності використання основних фондів

На виконання виробничої програми великий вплив мають чинники, пов'язані з характеристикою, технічним станом, ефективністю використання основних фондів.

Основні фонди - це засоби праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і поступово, в міру зносу переносять свою вартість на вироблену продукцію.

Залежно від призначення основні фонди поділяються на виробничі і невиробничі. До складу виробничих фондів входять ті, які беруть участь у виробничих процесах, створюючи умови для їх здійснення або служать для збереження і транспортування продукції. До складу невиробничих фондів входять об'єкти тривалого використання, які задовольняють побутові та культурні потреби населення.

Стан і ефективність використання основних фондів безпосередньо впливають на кінцеві результати виробничо-експлуатаційної діяльності підприємств у всіх галузях, в тому числі в житлово-комунальному господарстві. Більш повне використання основних фондів дає можливість збільшити випуск продукції (послуг) , зменшити її собівартість, одержати додатковий прибуток за рахунок економії засобів виробництва

Для вивчення руху основних фондів використовують показники надходження, оновлення і вибуття, які виступають узагальнюючою характеристикою інтенсивності цього процесу.

Таблиця 2.3 - Склад і структура основних фондів підприємства

Показники

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Вартість на кінець року тис.грн

Питома вага, %

Вартість на кінець року тис.грн

Питома вага,

%

Вартість на кінець року тис.грн

Питома вага,

%

1.Будинки,споруди та передавальні пристрої

290351

80,680

301984

80,583

287645

79,950

2. Машини та обладнання

14973

4,161

15187

4,053

15409

4,283

3. Транспортні засоби

23043

6,403

24266

6,475

24672

6,858

4. Інструменти, прилади, інвентар

5671

1,576

4881

1,302

4747

1,319

5. Багаторічні насадження

2

0,001

11

0,003

30

0,008

6. Ін. основн і засоби

10660

2,962

11695

3,121

10797

3,001

7. Бібліотечні фонди

32

0,009

49

0,013

58

0,016

8. Малоцінні необоротні активи та інші

15148

4,209

16676

4,450

16421

4,564

Всього:

359880

100,0

374749

100,0

359779

100,0

Зробивши аналіз структури основних фондів підприємства, ми бачимо, що найбільша питома вага в структурі підприємства припадає на будинки споруди та передавальні пристрої, біля 80 %, що пов'язано з тим, що в цю статтю входе вартість газотранспортного обладнання. Вартість цієї статті за розглянутий період не має строгої тенденції, так у 2008 р. вона збільшується, а у 2009 р. зменшується, при цьому питома вага цієї статті за 2007 - 2009 рр. зменшується.

В структури основних фондів на другому місці транспортні засоби, вартість яких за розглянутий період збільшується, і зростає хоча і не суттєво їх питома вага. Далі йде стаття машини та обладнання, яка теж за розглянутий період збільшується, але при цьому її питома вага у 2008 р. зменшується, а у 2009 р. збільшується. Вартість статті інструменти, прилади та інвентар за розглянутий період зменшується і зменшується їх питома вага в структурі вартості основних фондів, інші основні засоби за розглянутий період не ма.огь строгої тенденції, зростаючи у 2008 р. у 2009 р. вони знижуються. Вартісль багаторічних насаджень за розглянутий період збільшується більш ніж у разів, але їх питома вага дуже не суттєва, теж саме можливо зазначити и стосовно бібліотечних фондів. Малоцінні необоротні матеріальні активи у 2008р. зменшуються, а у 2009 р. збільшуються.

В цілому слід зазначити, що вартість основних фондів у 2008 р. збільшується по відношенню до 2007 р. на 14869 тис. грн., а у 2009 р. зменшується на 14970 тис. грн.

Слід зазначити строк корисного використання основних фондів:

будинків, споруджень і передатних пристроїв - 20 років;

машин й устаткування - 6 років;

транспортних засобів, обчислювальної техніки - 4 роки;

інвентарю - 4 роки;

інших основних фондів - 6 років.

Як правило у сучаній системі господарської діяльності, більшість основних фондів служать підприємству більше свого строку використання, в іншому це характерно для багатьох підприємств житлово-комунального господарства.

Рух основних фондів - процес, який відображає введення нового обладнання, будівництва, капітального ремонту, вибуття у наслідку списання, ліквідації, переоцінки або індексації вартості основних фондів.

Рух основних фондів характеризується такими показниками:

- коефіцієнт надходження, він визначається співвідношенням надійшли за рік основних фондів і вартістю основних фондів на кінець року;

- коефіцієнт вибуття, він визначається діленням вибулих основних фондів за рік на первісну вартість основних фондів;

- коефіцієнт приросту.

Коефіцієнт надходження дорівнює відношенню вартості основних фо-ндів, що надійшли, за певний період до вартості основних фондів на кінець того ж періоду, розраховується по формулі:

Кн = Снад. / Скін.р.-100%,

де Снад. - вартість основних фондів, що надійшли, за певний період, Скін.р - вартість основних фондів на кінець того ж періоду. Коефіцієнт вибуття основних фондів:

Квиб = Свиб / Споч.р1ОО%,

де Свиб - вартість вибулих ОФ за определенній период,

Споч.р - вартість ОФ на початок того ж періоду.

Коефіцієнт приросту характеризує зміни основних фондів і розраховується як відношення різниці вартості основних фондів на початок періоду:

Кпр = (Снад - Свиб)/Споч.р.-100%.

Показники руху основних фондів за аналізований період (2007-2009 рр.) наведені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4. - Рух основних фондів.

Показники

Роки

2007

2008

2009

Основні фонди на початок року, тис. грн.

346881

359880

374749

поступило, тис. грн.

38768

17396

8240

вибуло, тис. грн

25769

2527

23210

Основні фонди на кінець року, тис. грн.

359880

374749

359779

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

353380,50

367314,50

367264,00

Коефіцієнт надходження, %

10,77

4,64

2,29

Коефіцієнт вибуття, %

7,43

0,70

6,19

Коефіцієнт приросту, %

3,61

3,97

-4,16

З аналізу руху основних фондів бачимо, що кількість основних фондів, що надходять перевищує кількість основних фондів, що вибувають у 2007 р та у 2008 р. завдяки надходженню основних фонів на баланс ВАТ «Харківгаз». Коефіцієнт надходження має своє максимальне значення у 2007 р., коли на баланс підприємства надходить максимальна кількість основних фондів, а мінімальне у 2009 р. кола надходження мінімальне. Коефіцієнт вибуття має своє максимальне значення у 2009 р. коли з балансу підприємства списується максимальна кількість основних фондів, при цьому в натуральному виразі максимальна кількість основних фондів вибуває у 2007 р. На протязі 2007-2008 р. коефіцієнт приросту має позитивне значення, як наслідок зростає вартість основних фондів, максимальне значення коефіцієнту приросту припадає на 2008 р. Але у 2009 р. ситуація змінюється і коефіцієнт приросту маг негативне значення, тобто знижується вартість основних фондів підприємства за рахунок перевищення основних фондів, що вибули над тими, що надійшли..

Крім процесу фізичного вибуття, у процесі використання, а також зовнішнього впливу основні фонди втрачають частину своєї вартості. Виробничі фонди переносять її на вартість виготовленої продукції. Невиробничі фонди продукцію не виробляють, а втрата ними вартості (зносу) відбувається в процесі їх невиробничого споживання.

Показники технічного стану основних фондів є коефіцієнт придатності й коефіцієнт зносу.

Коефіцієнт зносу (Кзн), це відношення суми зносу до повної вартості основних фондів.

Кзн = 3/Пв - 100%,

де 3 - величина зносу;

Пв - первісна вартість основних фондів.

Коефіцієнт придатності (Кприд), визначається як відношення залишкової вартості основних фондів до їхньої повної вартості або як різниця між 100% і коефіцієнтом зносу.

Кприд = 100 - Кзн.

Дані з розрахунку цих показників представлено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Знос основних фондів ТОВ «Харківгаз» у 2007-2009 рр. тис. грн.

Показники

Роки

2007

2008

2009

Первісна вартість основних фондів, тис. грн.

359880

374749

359779

Знос основних фондів, тис. грн.

163178,22

177840,0

181934,0

Коефіцієнт придатності, %

54,66

52,54

49,43

Коефіцієнт зносу, %

45,34

47,46

50,57

Коефіцієнт зносу за аналізований період зростає в основному за малого надходження нових основних фондів і старіння тих, що є на балансі підпри-ємства, як наслідок зменшується коефіцієнт придатності. У 2009 р. він став нижче 50 %, що є негативною тенденцією, яка свідчить про погіршення стану основних фондів ТОВ «Харківгаз».

Наявні основні фонди підприємство повинно використовувати з максимальною ефективністю. Для визначення ефективності використання основних фондів існує ряд показників. Основним (узагальнюючим) показником є фондовіддача. Цей показник показує, скільки гривень доходу на цьому підприємстві припадало на 1 грн. середньорічної вартості основних фондів за певний період часу. Фондовіддача розраховується по наступній формулі:

Фвід = Qр/Фср.р,

де Qр - обсяг реалізації послуг, тис. грн.;

ФСр р - середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

Показником, зворотним фондовіддачі є показник фондоємність:

Фе = Qр/Фср.р = 1/Фо,

де Фо - фондовіддача.

Фондоозброєність праці - розподіл середньорічної вартості основних фондів на середньооблікову чисельність виробничого персоналу підприємства.

Фозбр = Фср.р./S,

де S - середньооблікова чисельність виробничого персоналу підприємства.

Таблиця 2.6 - Показники ефективності використання основних фондів

Продовження

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Дохід від реалізації продукції, тис. грн.

451703

529483

667214

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

353380,50

367314,50

367264,00

Середньооблікова чисельність, чол.

3863

3713

3539

Фондовіддача, грн./грн.

1,28

1,44

1,82

Фондоємність, грн/грн.

0,78

0,69

0,55

Фондоозброєність, тис.грн. /чол

91,48

98,93

103,78

Зробивши висновок із даних представлених у таблиці 2.6 даних бачимо, що за розглянутий період фондовіддача збільшується з 1,28 грн./грн. в 2007 році до 1,82 грн./гри. в 2009 році, тобто збільшується на 0,54 грн./грн., у наслідку нерівномірного росту її складових - вартості реалізації продукції (газу) і середньо річної вартості основних фондів. Збільшення даного показника свідчить про покращення використання основних фондів за розглянутий період.

Оскільки фондоємність є зворотним показником фондовіддачі, те його зниження сприятливо для підприємства, і як ми можемо бачити вона в порі-внянні з 2007 роком в 2009 році знижується на 0,23 грн./грн.

Фондоозброєність на підприємстві зростає за розглянутий період з 91,47 тис. грн. на людину до 103,78 тис. грн. на людину, що в основному по-в'язане з ростом вартості основних фондів і зменшенням середньооблікової чисельності на підприємстві і й свідчить про поліпшення використання осно-вних фондів працівниками.

2.3 Аналіз показників з праці та її оплати

Трудові ресурси - це частина працездатного населення, яка за своїми віковими, фізичним, освітнім даними відповідає певній сфері діяльності.

Рух робочої сили - це процес відновлення, вивільнення і переміщення працівників.

Повна забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності роботи мають велике значення для підвищення обсягів продукції й підвищення ефективностіі виробництва. Основними завданнями аналізу є: вивчення й оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами в цілому, а також, по категоріях і професіям; визначення й вивчення показників плинності кадрів; виявлення резервів трудових ресурсів, більш повного й ефективного їхнього використання.

Особливо важливе значення під час аналізу чисельності працівників має вивчення їх складу і структури за статтю, віком, стажем роботи, кваліфікацією, професіями, рівнем освіти, формами організації та оплати праці і т.д. Групування працюючих за цими ознаками дає змогу удосконалювати склад робочої сили, її розподіл та використання, планувати підготовку кадрів, їх рух і відтворення.

На сучасному етапі розвитку економіки необхідно, насамперед, з'ясувати, які зміни у використанні праці відбулися в процесі виробництва в порівнянні з завданням і з минулим періодом.

Таблиця 2.7 - Аналіз динаміки середньооблікової численності персона-лу ВАТ «Харківгаз»

Показники

Формула

Роки

2007 (У1)

2008 (У2)

2009 (УЗ)

2

3

4

5

6

Середньооблікова чисельність персоналу, чол.

3863

3713

3539

Абсолютний приріст, чол.

а) ланцюговий

Уn - Уn-1

-150

-174

б) базисний

Уn1

-150

-324

Темп росту, %

а) ланцюговий

(Уп/Уп-1)х100

96,12

95,31

б) базисний

(Уп/У1)х100

96,12

91,61

Темп приросту, %

а) ланцюговий

Тр- 100

-3,88

-4,69

б) базисний

Тр- 100

-3,88

-8,39

Абсолютне значення 1% приросту, чол.

0,01 хУn-1

38,63

37,13

Середній рівень ряду динаміки, чол.

3705

Середній темп росту, %(Тср)

95,71

Середній темп при-росту, %

Тср-100

-4,29

Аналіз динаміки середньооблікової чисельності працівників показав зниження їх чисельності на протязі розглянутого періоду на 324 чол. При цьому зниження чисельності у 2008 р. склало 150 чол. по відношенню до 2007 р., а у 2009 р. - 174 чол. по відношенню до 2008 р. Базисний темп приросту у 2008 році склав -3,88 чол., а у 2009 р. склав - 8,39 чол. Середня кількість персоналу за розглянутий період склала 3705 чол. Середній темп росту за розглянутий період склав 95,71 %, а темп зниження чисельності 4,29%.

Для аналізу фонду оплати праці велике значення має форма оплати праці; визначення середньооблікової чисельності працюючих і визначення середньомісячної заробітної плати. При аналізі використовується "Звіт по праці", "Звіт за відпрацьованим часом".

Таблиця 2.8 - Динаміка середньомісячної заробітної плати.

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

І.Фонд оплати праці, тис. грн.

58926,5

77975,5

75046,3

2.Середньооблікова чисельність, чол.

3863

3713

3539

3. Середньомісячна заробітна плата, грн.

1271,17

1750,06

1767,13

З таблиці 2.8 бачимо, що середньомісячна заробітна плата одного робітника на протязі всього розглянутого періоду збільшується з 1271,17 грн. у 2007 р. до 1767,13 грн. у 2009 р., що пов'язано зі зростанням фонду оплати праці і зменшенням середньооблікової чисельності робітників підприємства.

Вирішальний вплив у зростання фонду оплати праці робить середньомісячна заробітна плата одного працівника, що у структурі впливу становить 35,7 %, у той час як відносний вплив зменшення чисельності фактора чисельності склав -8,4 %. Цей факт підтверджується при аналізі показників в абсолютному й відносному значенні.

Важливим у практиці аналітичній роботі є також проведення аналізу використання робочого часу, представленого в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 - Використання робочого часу.

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

люд.-год.

люд.-год.

люд.-год.

1

2

3

4

1 .Фонд робочого часу

7645971

7407554

6949471

2.Відпрацьовано, усього

6813370

6605693

6191130

надурочно

1545

8291

14269

3. Невідпрацьовано, усього

832601

801861

758341

щорічні відпустки (основні й додаткові)

537836

522236

496703

тимчасова непрацездатність

219350

208370

197168

навчальні відпустки ін. передбачені законодавством

47531

40133

27873

неявка з дозволу адміністрації

26060

25876

26336

неявки у зв'язку з перекладом на скорочений робочий тиждень

-

2209

9447

відпустки з ініціативи адміністрації

-

1820

-

простої

500

428

814

прогули

1324

789

-

Висновок, який можна зробити на аналізі таблиці 2.9 показує, що фонд робочого часу на підприємстві на протязі всього розглянутого періоду зменшується у зв'язку зі зменшенням чисельності персоналу. При цьому зменшується і відпрацьований час, але у зв'язку нестачею персоналу збільшився час відпрацьований надурочно. Не-відпрацьований час також зменшується. Найбільша питома вага у невідпра-цьованому робочому часі припадає на відпустки, які на протязі розглянутого періоду зменшуються, у зв'язку зі зменшенням кількості робітників які пра-цюють на підприємстві. Тимчасова непрацездатність також зменшується за 2007 - 2009 рр. Майже в 2 рази зменшуються навчальні відпустки. Неявки з дозволу адміністрації у 2008 р. зменшуються, але у 2009 збільшуються навіть по відношенню до 2007 р. У 2008 р. присутні відпустки з ініціативи адміністрації, але у 2009 р. вони зникають. У 2008 р. з'являються неявки у зв'язку з перекладом на скорочений робочий тиждень і у 2009 р. вони суттєво збільшуються, що каже про погіршення стану підприємства. Збільшуються також простої з 500 люд.-годин у 2007 р. до 814 люд.-годин у 2009 р. На протязі всього розглянутого періоду простої скорочуються.

В цілому проведений аналіз показників з праці та її оплати показав по-гіршення показників підприємства і погіршення його фінансових показників.

2.4 Аналіз витрат

Витрати - це визначення затрат факторiв, необхiдних для здiйснення пiдприэмством виробничоi i комерцiйноi дiяльностi,у грошовому вираженнi.

Собівартість продукції (послуг) - це грошовий вираз всіх затрат на її виробництво та реалізацію. У системі економічних показників, що характеризують господарську діяльність підприємства, собівартість являє собою важливий якісний показник, в якому находять відображення всі сторони його роботи (науково-технічний рівень, організація виробничого процесу, продуктивність праці та ін.).

Собівартість газу є найважливішим економічним показником роботи підприємства. Від величини собівартості газу залежить прибуток і рентабельність. А в умовах ринкової економіки собівартість є найважливішим чинником, який впливає на конкурентоспроможність і визначає здатність компанії утримувати свій продукт тобто воду на ринку.

Собівартість газу характеризує рівень матеріальних і трудових витрат у грошовій формі на одиницю газу - 1м3. Значення собівартості газу визначається тим, що: вона служить основним показником витрати упредметненої і живої роботи; на її основі виробляється порівняння в грошовій формі затрат і результатів господарської діяльності; вона є показником економічної ефективності капіталовкладень і основний техніки; вона характеризує рівень використання основних фондів, ступінь автоматизації, механізації технологічних процесів, економне використання сировини, матеріалів і рівень продуктивності роботи.

Важливою в економічному аналізі є класифікація витрат за економічними елементами і калькуляційними статтями. За економічними елементами витрати формуються відповідно до їх економічного змісту. Вони групуються за такими елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи;амортизація основних фондів; інші операційні витрати . Далі проаналізуємо структуру витрат по економічних елементах за допомогою наступної таблиці.

Таблиця 2.10 - Структура і склад витрат по економічних елементах без урахування вартості газу

Показники

2007

2008

2009

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Матеріальні витрати

98682,3

46,1

137533,9

49,1

146105,4

5,2

Витрати на оплату праці

58572,1

27,4

77786,5

27,8

74744,9

26,2

Відрахування на соціальні заходи

21440,3

10,0

28 188,8

10,1

27479,5

9,6

Амортизація

17372,0

8,1

16711,0

6,0

15472,7

5,4

Інші витрати

18033,9

8,4

20028,8

7,1

21677,4

7,6

Витрати на вироб-ництво продукції робіт, послуг.

214100,6

100,0

280249,0

100,0

285479,9

100,0

Виходячи з аналізу таблиці можна відзначити, що витрати на виробни-цтво продукції, робіт і послуг в 2009 році склали 285479,9 тис.грн., що на 71379,3 тис. грн. більше в порівнянні з 2007 роком. Найбільша питома вага в структурі витрат припадає на матеріальні витрати, які за розглянутий період

збільшуються, й їх питома вага за розглянутий період також збільшується з 476,1 % у 2007 р. до 51,2 % у 2009 р.

Витрати на оплату праці в 2008 р. збільшуються по відношенню до 2007 р., але у 2009 р. вони зменшуються по відношенню до 2008 р. При цьому їх питома вага суттєво зменшується у 2009 р. Відрахування на оплату праці ведуть себе так само як і витрати на оплату праці. Що стосується амортизаційних відрахувань, то вони за розглянутий період зменшуються, і становлять у 2009 р. 15472,7 тис, грн. Інші витрати на підприємстві за розглянутий період збільшуються, а їх питома вага при цьому не має строгої тенденції, так у 2008 р. вона зменшується, а у 2009 р. збільшується, але остається менш показників 2007 р.

Для більш детального аналізу величини витрат підприємства можна розглянути склад і структуру матеріальних витрат, дані для аналізу наведені в наступній таблиці.

Таблиця 2.11 - Склад матеріальних витрат ТОВ «Харківгаз», тис.грн

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Матеріальні витрати з них:

98682,3

137533,9

146105,4

оплата за скраплений газ

38641,0

49596,1

36470,9

вартість природного газу на технологічні потреби

34027,0

58854,1

85950,9

вартість природного газу на власні потреби

1833,3

1541,5

2773,0

вартість зрідженого газу на технологічні потреби

334,6

596,6

339,3

опалення

15,4

18,5

17,8

електроенергія

1115,5

1553,8

1621,8

паливно-мастильні матеріали

7448,1

8890,7

7035,3

МШП

729,7

844,4

922,2

знос МШП

148,8

140,3

109,3

інші матеріали

14325,3

14395,7

9785,4

поліпшення основних фондів

63,6

1102,2

1079,5

З таблиці 2.11 видно, що найбільші витрати підприємство несе по вартості природного газу на власні потреби, на другому місці оплата за скраплений газ, далі йдуть інші матеріальні витрати, які суттєво зменшуються у 2009 р. У зв'язку з погіршенням фінансового стану підприємства.

Таблиця 2.12 - Склад інших витрат ТОВ «Харківгаз», тис.грн

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Інші витрати тис.грн, в тому числі:

18033,9

20028,8

21677,4

послуги зв'язку

915,5

865,5

676,1

послуги автотранспорту

226,9

315,4

365,7

оренда споруд

828,9

1088,4

1443,7

відрядження

368,2

361,1

261,2

витрати на охорону

481,9

655,3

666,7

комунальний податок

79,2

72,3

75,6

плата за землю

353,3

401,5

900,9

послуги банку

4438,0

4924,4

5137,7

інші податки за рахунок собівартості

335,1

400,2

534,1

інші

10006,9

10944,7

11615,7

В структурі інших витрат найбільша питома вага припадає на інші ви-трати, далі йдуть послуги банку , а потім оренда споруд. В цілому інші витрати на протязі 2007 - 2009 рр. збільшуються.

Далі розглянемо витрати по напрямкам діяльності.

Таблиця 2.13 - Склад і структура витрат по напрямках діяльності без урахування вартості газу

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

Витрати на транспортування

120603,8

56,3

169735,5

60,6

194446,5

68,1

Витрати на постачання природного газу

18290,5

8,5

21426,5

7,6

25470,5

8,9

Витрати на постачання скрапленого газу

45928,9

21,5

58446,3

20,9

44207,4

15,5

Витрати на іншу діяльність

29277,4

13,7

30640,7

10,9

21355,5

7,5

Витрати на виробництво продукції робіт, послуг.

214100,6

100,0

280249,0

100,0

285479,9

100,0

Найбільші витрати підприємство несе на транспортування природного газу, які на протязі розглянутого періоду збільшуються і при цьому їх питома вага на протязі розглянутого періоду збільшується з 56,3 % до 68,1 %. На другому місці витрати на постачання скрапленого газу, які у 2008 р. збільшуються, а у 2009 р. зменшуються. Витрати на постачання природного газу на протязі розглянутого періоду збільшуються з 18,3 млн. грн. у 2007 р. до 25,5 млн. грн. у 2009 р. В той час як витрати на іншу діяльність у 2008 р. збільшуються, а у 2009 р. зменшуються, навіть по відношенню до 2007 р.

Таблиця 2.14 - Аналіз динаміки собівартості ВАТ «Харківгаз» з ураху-ванням вартості газу

Показники

Формула

Роки

2007 (УІ)

2008 (У2)

2009 (УЗ)

2

3

4

5

6

Собівартість виконаних робіт, тис. грн.

447505,7

587568

736965

Показники динаміки

Абсолютний приріст, тис. грн.

а) ланцюговий

Уn - Уn-1

140062,3

149397,0

б)базисний

Уn- У1

140062,3

289459,3

Темп росту, % ланцюговий

(Уn/Уn-1)х100

131,30

125,43

б) базисний

(Уn/У1)х100

131,30

164,68

Темп приросту, %

а) ланцюговий

Тр-100

31,30

25,43

б)базисний

Тр- 100

31,30

64,68

Абсолютне значення 1% приросту, тис. грн.

0,01 хУn-1

4475,06

5875,68

Середній рівень ряду динаміки, тис. грн.

У/n

590679,57

Середній темп росту, % (Тер)

128,33

Середній темп при-росту, %

Тср -100

28,33

Собівартість виконаних робіт за розглянутий період з урахуванням ви-трат на природний газ на протязі всього розглянутого періоду зростає. Лан-цюговий темп росту у 2008 р. складає 140,1 млн. грн., а у 2009 р. 149,4 млн. грн. Ланцюговий темп приросту у 2008 р. склав 31,3 % ,а у 2009 р. - 25,43 %. Середній рівень собівартості за розглянутий період склав - 590,7 млн. грн. Середній темп приросту за розглянутий період склав 28,33 %.

2.5 Аналіз доходів підприємства

Одним з важливих фінансових показників, що характеризує господарську діяльність комунальних підприємств, є обсяг реалізації послуг у вартісному вираженні, тобто величина їх доходів. Іншими словами, це є загальна сума виручки, яку одержує комунальне підприємство від реалізації своїм споживачам (населенню, промисловості та ін.) наданих послуг. Від цього показника безпосередньо залежить величина прибутку того чи іншого підприємства, рівень рентабельності його роботи. Тому перед кожним комунальним п.ідприємством завжди ставилося і ставиться завдання добиватися систематичного збільшення абсолютної величини наведеного показника.

Доходи підприємств - це виторг, отримана від реалізації продукції (послуг). Складаються з доходів від основної діяльності, іншої діяльності, виторгу від реалізації майна.

У процесі аналізу доходів підприємства необхідно вивчити їхньому динаміку за період 2007 - 2009 рр. Для цього використовуємо метод ряди динаміки.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.