Управління фінансовими результатами підприємства на прикладі ТОВ "КРОНЕКС-ХАРКІВ")

Сутність, принципи та основні завдання управління фінансовими результатами підприємства. Методика проведення аналізу основних господарських показників діяльності. Провідні напрями і заходи по підвищенню ефективності його фінансово-економічної діяльності.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 11.07.2014
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1,00

1,00

1,00

- накопичена амортизація

0,00

0,00

0,00

Незавершене будівництво

876,00

121,00

585,00

Основні засоби:

- залишкова вартість

8682,00

8433,00

7357,00

- первісна вартість

12342,00

13654,00

13886,00

- знос

-3660,00

-5221,00

-6529,00

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

0,00

0,00

0,00

- первісна вартість

0,00

0,00

0,00

- накопичена амортизація

0,00

0,00

0,00

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

0,00

0,00

0,00

- інші фінансові інвестиції

293,00

293,00

294,00

Довгострокова дебіторська заборгованість

0,00

0,00

0,00

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

0,00

0,00

0,00

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

0,00

0,00

0,00

Знос інвестиційної нерухомості

0,00

0,00

0,00

Відстрочені податкові активи

357,00

357,00

132,00

Гудвіл

0,00

0,00

0,00

Інші необоротні активи

0,00

0,00

0,00

Гудвіл при консолідації

0,00

0,00

0,00

Усього за розділом I

10210,00

9206,00

8370,00

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

3904,00

3782,00

2495,00

Поточні біологічні активи

0,00

0,00

0,00

Незавершене виробництво

0,00

0,00

0,00

Готова продукція

7,00

0,00

0,00

Товари

0,00

0,00

487,00

Векселі одержані

0,00

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

2228,00

7140,00

10112,00

- первісна вартість

2228,00

7140,00

10112,00

- резерв сумнівних боргів

0,00

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

386,00

40,00

378,00

- за виданими авансами

0,00

0,00

3453,00

- з нарахованих доходів

0,00

0,00

0,00

- із внутрішніх розрахунків

0,00

0,00

0,00

Інша поточна дебіторська заборгованість

409,00

834,00

19,00

Поточні фінансові інвестиції

0,00

0,00

0,00

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

5,00

559,00

168,00

- у т.ч. в касі

0,00

0,00

0,00

- в іноземній валюті

0,00

0,00

0,00

Інші оборотні активи

46,00

639,00

336,00

Усього за розділом II

6985,00

12994,00

17448,00

III. Витрати майбутніх періодів

2,00

2,00

4,00

IV. Необоротні активи та групи вибуття

0,00

0,00

0,00

Баланс

17197,00

22202,00

25822,00

Пасив

На початок 2011

На кінець 2011

На кінець 2012

I. Власний капітал

Статутний капітал

4227,00

4227,00

4227,00

Пайовий капітал

0,00

0,00

0,00

Додатковий вкладений капітал

0,00

0,00

0,00

Інший додатковий капітал

0,00

0,00

0,00

Резервний капітал

0,00

0,00

0,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-3196,00

-767,00

-5201,00

Неоплачений капітал

0,00

0,00

0,00

Вилучений капітал

0,00

0,00

0,00

Накопичена курсова різниця

0,00

0,00

0,00

Усього за розділом I

1031,00

3460,00

-974,00

Частка меншості

0,00

0,00

0,00

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

133,00

82,00

82,00

Інші забезпечення

0,00

0,00

0,00

Сума страхових резервів

0,00

0,00

0,00

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

0,00

0,00

0,00

Цільове фінансування

0,00

0,00

0,00

Усього за розділом II

133,00

82,00

82,00

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

0,00

0,00

0,00

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

0,00

0,00

0,00

Відстрочені податкові зобов'язання

0,00

0,00

0,00

Інші довгострокові зобов'язання

0,00

0,00

0,00

Усього за розділом III

0,00

0,00

0,00

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

0,00

0,00

0,00

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Векселі видані

0,00

0,00

0,00

Кредиторська заборгованістьза товари, роботи, послуги

5993,00

14691,00

23558,00

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

0,00

220,00

2928,00

- з бюджетом

70,00

48,00

83,00

- з позабюджетних платежів

0,00

0,00

0,00

- зі страхування

61,00

38,00

26,00

- з оплати праці

237,00

87,00

54,00

- з учасниками

0,00

0,00

0,00

- із внутрішніх розрахунків

0,00

0,00

0,00

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та группами вибуття, утримуваними для продажу

Інші поточні зобов'язання

9672,00

3576,00

65,00

Усього за розділом IV

16033,00

18660,00

26714,00

V. Доходи майбутніх періодів

0,00

0,00

0,00

Баланс

17197,00

22202,00

25822,00

Таблиця А2 Баланс ТОВ «КРОНЕКС-ХАРКІВ» 2013 р., тис. грн

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи Нематеріальні активи

1000

первісна вартість

1001

1,00

1,00

накопичена амортизація

1002

0,00

1,00

Незавершені капітальні інвестиції

1005

585,00

3719,00

Основні засоби

1010

первісна вартість

1011

13886,00

16206,00

знос

1012

6529,00

7988,00

Інвестиційна нерухомість

1015

0,00

0,00

Довгострокові біологічні активи

1020

0,00

0,00

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0,00

0,00

інші фінансові інвестиції

1035

294,00

294,00

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0,00

0,00

Відстрочені податкові активи

1045

132,00

13,00

Інші необоротні активи

1090

0,00

0,00

Усього за розділом I

1095

8370,00

12244,00

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2982,00

2572,00

Поточні біологічні активи

1110

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

10112,00

10395,00

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

3453,00

2950,00

з бюджетом

1135

378,00

0,00

у тому числі з податку на прибуток

1136

0,00

0,00

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

19,00

19,00

Поточні фінансові інвестиції

1160

0,00

0,00

Гроші та їх еквіваленти

1165

168,00

4,00

Витрати майбутніх періодів

1170

4,00

1,00

Інші оборотні активи

1190

336,00

53,00

Усього за розділом II

1195

17452,00

15994,00

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0,00

0,00

Баланс

1300

25822,00

15994,00

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

4227,00

4227,00

Капітал у дооцінках

1405

0,00

0,00

Додатковий капітал

1410

0,00

0,00

Резервний капітал

1415

0,00

0,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

5201,00

6542,00

Неоплачений капітал

1425

( 0,00 )

( 0,00 )

Вилучений капітал

1430

( 0,00 )

( 0,00 )

Усього за розділом I

1495

8370,00

2315,00

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

0,00

0,00

Довгострокові кредити банків

1510

0,00

0,00

Інші довгострокові зобов'язання

1515

0,00

0,00

Довгострокові забезпечення

1520

0,00

0,00

Цільове фінансування

1525

0,00

0,00

Усього за розділом II

1595

0,00

0,00

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0,00

0,00

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

0,00

0,00

товари, роботи, послуги

1615

26486,00

24877,00

розрахунками з бюджетом

1620

83,00

101,00

розрахунками зі страхування

1625

26,00

60,00

розрахунками з оплати праці

1630

54,00

102,00

Поточні забезпечення

1660

82,00

82,00

Доходи майбутніх періодів

1665

0,00

0,00

Інші поточні зобов'язання

1690

65,00

5331,00

Усього за розділом IІІ

1695

26796,00

30553,00

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700

0,00

0,00

Баланс

1900

25822,00

28238,00

Таблиця А3 Звіт про фінансові результати за 2011 - 2012 роки, тис. грн

Стаття

Код рядка

2011 рік

2012 рік

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

57045

107844

Податок на додану вартість

15

9508

17974

Акцизний збір

20

0

0

25

0

0

Інші вирахування з доходу

30

0

1931

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

47537,5

87939

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

40

38816

92580

Валовий прибуток:

- прибуток

50

8721,5

- збиток

55

-4641

Інші операційні доходи

60

5729

4734

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

61

Адміністративні витрати

70

3603

1533

Витрати на збут

80

4613

1880

Інші операційні витрати

90

7573

5770

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

91

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

2477

- збиток

105

-4449

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

26

7

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

115

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

2336

- збиток

175

-4456

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

537

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

1799

- збиток

195

-440

Надзвичайні:

- доходи

200

- витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частка меншості

215

Чистий:

- прибуток

220

1799

- збиток

225

-440

Забезпечення матеріального заохочення

226

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

230

33389

53878

Витрати на оплату праці

240

1847

2103

Відрахування на соціальні заходи

250

734

895

Амортизація

260

1609

1355

Інші операційни витрати

270

12734

12499

Разом

280

50313

70730

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Таблиця А4 Звіт про фінансові результати за 2013 р., тис. грн

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічнийперіод попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

39250

87939

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 36037 )

( 92580 )

Валовий: прибуток

2090

3213

збиток

2095

( )

( 4641 )

Інші операційні доходи

2120

527

4734

Адміністративні витрати

2130

( 863 )

( 1533 )

Витрати на збут

2150

( 1963 )

( 1880 )

Інші операційні витрати

2180

( 2126 )

( 5770 )

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток

2190

збиток

2195

( 1212 )

( 4449 )

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Фінансові витрати

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( )

Фінансовий результат до оподаткування:прибуток

2290

збиток

2295

( 1212 )

( 4449)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат: прибуток

2350

збиток

2355

( 1212 )

( 4449 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічнийперіод попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-

-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

-

-

Накопичені курсові різниці

2410

-

-

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

-

-

Інший сукупний дохід

2445

-

-

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-

-

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

-

-

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-

-

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-

-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічнийперіод попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

24427

53878

Витрати на оплату праці

2505

2006

2103

Відрахування на соціальні заходи

2510

813

895

Амортизація

2515

1460

1355

Інші операційні витрати

2520

11454

12499

Разом

2550

40160

70730

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність фінансових результатів та їх значення в зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Методи, підходи та показники, що застосовуються в аналізі фінансових результатів підприємства. Напрями удосконалення управління фінансовими результатами.

  дипломная работа [327,4 K], добавлен 22.03.2012

 • Розвиток теорії прибутку в історичному аспекті. Механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності підприємства. Особливості застосування методів експертних оцінок і колективної генерації з метою оцінки фінансового стану організації.

  дипломная работа [785,4 K], добавлен 27.07.2014

 • Зміст фінансової діяльності та грошові фонди підприємства. Аналіз процесу управління фінансовими ресурсами ТОВ "Окланд". Пропозиції щодо джерел формування оборотних коштів підприємства та оптимізації організаційної структури податкового планування.

  дипломная работа [403,3 K], добавлен 07.09.2010

 • Економічна сутність та класифікація активів та пасивів підприємства, принципи їх формування. Сутність і завдання управління оборотними та необоротними активами, власним та позиковим капіталом. Фінансово–коефіцієнтний аналіз діяльності підприємства.

  курсовая работа [5,4 M], добавлен 27.01.2011

 • Інформаційне забезпечення аналізу прибутку підприємства. Методи оцінки його формування та використання. Автоматизована система управління формуванням доходів підприємства. Модель оптимізації використання чистого прибутку від продажів "Фокстрот-Харків".

  курсовая работа [160,8 K], добавлен 09.07.2014

 • Фінансовий ризик як об’єкт управління, основні методи його оцінки. Процес і система управління ризиками. Ризик-менеджмент як специфічний напрям діяльності фінансового менеджменту, його засоби. Зміст, завдання і методи аналізу фінансової звітності.

  контрольная работа [22,8 K], добавлен 27.02.2013

 • Фінансовий план, його зміст, завдання, методика формування. Принципи планування фінансових показників діяльності підприємства. Системний аналіз економічної ефективної діяльності підприємства ТОВ "Люстдорф". Шляхи підвищення прибутковості підприємства.

  курсовая работа [120,6 K], добавлен 21.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.